1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes"

Transkrypt

1

2 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

3 Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration & Middleware Database Management System BI & Data Warehouse Tools Network & System Management Software Security Software Systemy operacyjne Oprogramowanie aplikacyjne CRM Service Process Optimization ERP SCM Collaboration & KM Tools Real Time systems Design & Engineering

4 Application Development Application Integration & Middleware Message-oriented middleware CICS; Tuxedo; JAVAbeans; Platform middlewere WEBsphere; MS MessageQ; BEA; BizTalk Application Servers WEBspere; SUN One; Apache Enterprise Portal Servers WEBsphere; SPS; SAP Portal; SUN One Integration Broker Suits SOFTWARE AG; Other middleware RPC; ODBC; SQL Net; Database Management System Nonrelational DBMS TeraDATA Relational DBMS DB2; MS SQL; Oracle Object-Oriented DBMS Embeded Product aplikacja mobilne Desktop DBMS Products BI & Data Warehouse Tools End user query & reporting SAS; Cognos; Business Objects; Brio OLAP Hyperion; SAP BI; Business Objects; Cognos; Data Maining SAS; SPSS; Cognos; Packaged Data Marts Acta; Sagent Technology; ShowCase EIS SAS; Oracle; Microsoft; ETL Tools & Administration Tools SAS; SPSS; Visual Numerics;

5 Network & System Management Software Availability & Performance Management Network Management Configuration Management IT Help Desk/ IT Problem Management IT Asset Management Job Scheduling Output Management Security Software Identidy & Access Management Encryption Intrusion Detection Antivirus Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Peregrine; Remedy; Tivoli; HP SMS; Tivoli; CA MS Project; Primavera; CISCO; NetScreen; RSA; SecureComputing RSA; SecureComputing Dragon; NetScreen F-Secure; NAV, McAfee

6 CRM Sprzeda E-Commerce Marketing Customer Service & Support Call/Contact Center mysap.com WEBsphere Commerce; EBP; Ariba; Genesys; Service Process Optimization Opportunity Management Resource & Project Management Analitics & Forecasting ERP SCM Traditional ERP HRMS Financial Management Sustem Enterprise Asset Management Integrated Plant Systems mysap.com; Business One; Fima+ mysap.com; Oracle Suit; Teta mysap.com; Oracle Suit mysap.com; Oracle Suit klasyczne MRPII Supply Chain Planning mysap.com ; Oracle Suit; I2; Supply Chain Execution mysap.com ; Oracle Suit; I2 Buy-Side Internet Commerce mysap.com ; Oracle Suit; I2

7 Collaboration & KM Tools & Calendaring Team Support Content/Document Mngm. Information Access Real-Time Collaboration E-learning Real Time systems Real time database Proces data visualisation Design & Engineering Exchange MS Exchange; Lotus Notes; DDM9000; Documentum; FileNet; ixos LotusNotes; VideoConf; SABA; LOTUS; SAP; HP; ORACLE OSI PI Wonderware; InTouch; ProcessBook CAD/CAM

8

9 MRP jest skrótem od angielskich s ów: "Material Requirements Planning" i jest t umaczone jako "planowanie potrzeb materia owych". MRP jest zbiorem procesów do wyznaczania zapotrzebowa na materiały (surowce, materiały zakupowane, komponenty, itp.). MRP mona take traktowa jako sposób okrelania i dotrzymywania terminów wykonania zamówie klientów według przypisanych im priorytetów. Nie nale y go myli ze skrótem MRP II, który okre la standard oprogramowania wspomagaj cy zarz dzanie produkcj i dystrybucj utworzony od angielskich s ów: "Manufacturing Resource Planning" (planowanie zasobów produkcyjnych).

10 Procesy wystpujce w MRP: Sprawdzanie dostpnoci materiałów Popyt na materiał w jest bilansowany z dostawami, które maj nadej lub s w trakcie wytworzenia aby okreli dostpno materiału w podanym czasie. Równowaenie czasów realizacji Na podstawie potrzeb materiałowych i informacji o czasie niezbdnym na ich realizacj, okrelany jest termin kiedy naley wystawi zamówienia. Rozwijanie struktury produktu Proces powodujcy, e zaplanowane do uwolnienia zlecenia na pozycj nadrzdn powoduj wygenerowanie w odpowiednim czasie zamówie na kad z pozycji podrzdnych.

11 ! "! # " $ " " " $ Przykład realizacji procesu: Poniszy schemat przedstawia struktur materiałow. Wynika z niej, e aby wytworzy pozycj A naley pobra 2 jednostki (np. sztuki) pozycji B oraz 3 jednostki pozycji C. Wytworzenie pozycji A wymaga równie powicenia 1 dnia roboczego przy załoeniu, e dostpne s pozycje B i C w odpowiednich ilociach.

12 Przykład Zakładajc, e planujemy uwolnienie do realizacji zlecenie produkcyjne na 10 sztuk pozycji A w dniu 3 wrzenia, proces rozwijania produktu wygeneruje zapotrzebowania dla pozycji podrzdnych B i C w ilociach odpowiednio 20 sztuk i 30 sztuk. Proces równowaenia czasów realizacji okreli, e aby sprosta zapotrzebowaniom na pozycj B naley uwolni zlecenie w dniu 1 wrzenia, a na pozycj C w dniu 2 wrzenia. Przesunicia w czasie dla pozycji B i C wynikaj z ich czasów realizacji. Zakładajc, e pozycja B jest dostpna w magazynie w iloci 5 sztuk oraz, e pozycja B ma zaplanowane przyjcie do magazynu (wynikajce z dostaw w drodze) w iloci 10 sztuk w dniu 2 wrzenia proces bilansowania okreli zapotrzebowania dla pozycji B w iloci 15 sztuk, dla pozycji C w iloci 20 sztuk. W ostatecznoci zostanie utworzone planowane zlecenie na pozycj A w iloci 15 sztuk do uwolnienia w dniu 1 wrzenia i na pozycj B w iloci 20 sztuk do uwolnienia w dniu 2 wrzenia.

13 Dane wejciowe, które musz by dostarczone do procesu MRP to: Struktury materiałowe, Dane na temat zapasów, Informacje nt. otwartych zlece produkcyjnych i otwartych zlece zakupu. Rónego rodzaju czynniki planistyczne, Główny harmonogram produkcji, W wyniku przetworzenia tych danych otrzymujemy: Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece zakupu, Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece produkcyjnych, List wymaganych działa.

14 %&

15 %& Planowanie czasu Ksigowo Planowanie kosztów Fakturowanie Planowanie zasobów Koncepcja 1000 wysp Integracja

16 %&

17 %&

18 %& MRP I Metoda MRP bierze swoje pocztki w pónych latach pidziesitych, kiedy to opracowano jej pierwsz wersj - MRP I czyli Material Requirements Planning (Planowanie Potrzeb Materiałowych). MRP I pozwala obliczy dokładn ilo materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprosta cigle zmieniajcemu si popytowi na poszczególne produkty, uwzgldniajc wicej ni jedn fabryk. W jego nowszych implementacjach bierze si pod uwag m.in. zamówienia spływajce bezporednio od kocowych odbiorców oraz poredników, prognozy sprzeday i produkcji, stany magazynów, zapisy ksigowe i fakturowe. Cele MRP I: redukcja zapasów dokładne okrelanie czasów dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, moliwoci wytwórczych) szybsze reagowanie na zmiany zachodzce w otoczeniu kontrola poszczególnych etapów produkcji

19 %& MRP II APICS W 1989 roku Amerykaskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) zdefiniowało i opublikowało standard MRP II, który obecnie jest powszechnie stosowany we wszystkich wikszych zintegrowanych systemach wspomagania zarzdzania. MRP II : 'Manufacturing Resource Planning' i jest tłumaczone jako 'planowanie zasobów produkcyjnych'. MRP II jest standardem aplikacji słucych do wspomagania procesu produkcyjnego wprowadzony przez organizacj APICS (American Production and Inventory Control Society) Amerykaskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami. MRP II to najpowszechniej obecnie stosowany, kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiajcy koordynowanie pracy korporacji. Specyfikacja MRP II obejmuje przede wszystkim: planowanie przedsiwzi planowanie produkcji planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning) planowanie zdolnoci produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning) Model MRP II w stosunku do poprzedniego został rozbudowany o elementy zwizane z procesem sprzeday i wspierajce podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarzdzania produkcj. W miar rozwoju, specyfikacja MRP obejmowała kolejne obszary działalnoci przedsibiorstwa, stajc si stopniowo narzdziem kompleksowym. W modelu MRP II bierze si pod uwag wszystkie sfery zarzdzania przedsibiorstwem zwizane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrol oraz sprzeda i dystrybucj wyprodukowanych dóbr.

20 %& System klasy MRP II powinien zgodnie ze specyfikacj zawiera nastpujce funkcje: Planowanie biznesowe (Business Planning) Planowanie produkcji i sprzeday (Sales and Operation Planning) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling) Zarzdzanie popytem (Demand Management) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) Podsystem struktur wyrobów (Bill of Material Subsystem) Podsystem transakcji materiałowych (Inventory Transaction Subsystem) Podsystem harmonogramów spływu (Scheduled Receipts Subsystem) Sterowanie produkcj (Shop Floor Control) Planowanie zdolnoci produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) Zarzdzanie stanowiskiem roboczym (Input/Output Control) Planowanie dystrybucji (Distribution Resource Planning) Pomoce warsztatowe (Tooling) Interfejs do planowania finansowego (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) Pomiar działania systemu (Performance Measurement)

21 %& ERP Gartner Group ERP: 'Enterprise Resource Planning' - Planowanie Zasobów Przedsibiorstwa jest spotykane w literaturze równie pod nazw MRP III: Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych. ERP jest zbiorem aplikacji adresowanym głównie do firm produkcyjnych (bez wzgldu na rodzaj produkcji). Głównym celem systemów ERP jest moliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarzdzania przedsibiorstwem, włcznie z najwyszymi. ERP jest systemem obejmujcym cało procesów produkcji i dystrybucji, który integruje róne obszary działania przedsibiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiada na zmiany popytu. Informacje te s uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostpne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujcych w trybie on-line). W systemach ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umoliwiajce symulowanie rónorodnych posuni i analiz ich skutków, take finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie moliwych działa decyzyjnych. Jednymi z najwaniejszych wyróników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, mechanizmów optymalizujcych planowanie oraz wbudowana w system moliwo elektronicznych połcze w ramach łacucha dostaw i sprzeday. Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umoliwiajce symulowanie rónorodnych posuni i analiz ich skutków, take finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działa podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

22 %& ERP obejmuje nastpujce obszary: obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówie, obsługa specyficznych zamówie (produkty na danie), elektroniczny transfer dokumentów (EDI) produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarzdzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnie), MRP I/II, prognozowanie zdolnoci produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. ledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd. finanse - prowadzenie ksigowoci, kontrola przepływu dokumentów ksigowych, pozwala przygotowywa raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na central i oddziały) Pozwalaj one planowa i zarzdza zasobami -- urzdzeniami, materiałami, take kadr pracowników, pienidzmi, aby mona je było efektywnie wykorzysta, gdy przedsibiorstwo chce osign konkretny cel produkcyjny czy finansowy.

23 %& Systemy klasy MRP II / ERP - korzyci dla przedsibiorstwa Systemy klasy MRP II / ERP nale do klasy systemów zintegrowanych. W zintegrowanym systemie wszelkie informacje dostpne s natychmiast we wspólnej bazie danych przedsibiorstwa, co pozwala na szybk reakcj - szybkie podejmowanie decyzji. Inn równie wana zalet jest fakt, e adne dane nie musz by wpisywane dwukrotnie. Raz wprowadzone w jednym komponencie s dostpne we wszystkich innych. System klasy ERP umoliwia zarzdzanie przedsibiorstwem na wszystkich trzech poziomach: operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Wdroony w całoci system powinien umoliwia: Zarzdzanie finansami przedsibiorstwa (rachunkowo, planowanie, controlling). Wspomaganie administracji przedsibiorstwa Zarzdzanie i obsługa łacuchów dostaw towarów (Suply Chain Management). Planowanie i koordynowanie produkcji. Stanowiródło danych do podejmowania decyzji przez menederów rónych szczebli

24 %& JIT Zapasy na czas (just in time JIT) to pojcie, które kładzie nacisk na wyeliminowanie strat i wzrost efektywnoci w procesie produkcyjnym poprzez: produkcj w ma ych seriach (w odrónieniu od masowej produkcji tamowej), wysok jako wytwarzanych produktów, prac grupow. PUSH/PULL Systemy typu PUSH (tradycyjne) - gdy praca na jednym stanowisku jest zako czona, produkt zostaje przesuni ty na nast pne stanowisko i tak w druje a do magazynu. Systemy typu PULL (np. zapasy na czas) - gdy pojawia si zapotrzebowanie na produkt jest on montowany na ostatnim stanowisku, po czym informacja o zapotrzebowaniu jest przesy ana na poprzedzaj ce stanowisko, a do miejsca w którym pobiera si surowce.

25 %& MRP II Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajnoci, poprawa obsługi klienta. MRP II jest systemem informatycznym z załoenia. Złoono i liczba operacji obliczeniowych oraz ilo danych - od pocztku wyklucza moliwo rcznego stosowania takiego systemu. MRP II zajmuje si precyzyjnym i całociowym planowaniem. Jego główn zalet jest moliwo symulacji. Redukcja zapasów nastpuje porednio - dziki realizacji planów produkcyjnych. MRP II zwiksza efektywno zarzdzania organizacj (daje bardzo due moliwoci kadrom zarzdzajcym w zakresie planowania). JIT Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajnoci, poprawa obsługi klienta JIT jest systemem organizacyjnym, który nie musi by wspomagany przez technik informacyjn. Jego główn zalet jest prostota. System wprowadza produkcj w niewielkich seriach, wysok jako oraz usprawnia prac zespołow. Eliminacja lub redukcja zapasów nastpuje bezporednio wskutek działania systemu. JIT zwiksza efektywno organizacji w sferze produkcyjnej. (System oddziałuje na pracowników zwizanych bezporednio z produkcj).

26 %& ERP II Gartner Group ERP II jest zbiorem specyficznych dla danej brany aplikacji, które generuj wartoci dla klientów i udziałowców poprzez udostpnienie i optymalizacj procesów zarówno wewntrz przedsibiorstwa jak i pomidzy przedsibiorstwami - partnerami. Wród tych procesów wyrónia si procesy operacyjne i procesy finansowe w zakresie, co najmniej: ksigowoci, zakupów, rejestracji zamówie sprzeday, kosztorysowania. Wród procesów operacyjnych powinny znajdowa si te, które umoliwiaj współprac z partnerami przedsibiorstwa na drodze udostpniania im kluczowych informacji. ERP II powinno by równie postrzegane jako strategia biznesowa wykorzystujca wyej wymienione procesy. To co odrónia ERP II od swojego poprzednika to otwarcie przedsibiorstwa na zewntrznych partnerów, z czym wie si potrzeba udostpnienia najistotniejszych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie społecznoci grupujcej podmioty, które łcz wspólne interesy. Pozwala to na aktywny udział w całym łacuchu wartoci pomidzy współpracujcymi przedsibiorstwami. Współpraca nie oznacza tutaj prowadzenie jedynie handlu elektronicznego na zasadach B2B czy B2C. Z technicznego punktu widzenia ERP II róni si od swojego poprzednika tym, e jego architektura bazuje na sieci, jest otwarta co pozwala na integracj z innymi systemami oraz składa si z komponentów.

27 && ' System MRP I wykonuje: konfrontuje harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbdnych do wytworzenia produktu, bada zapasy produkcyjne, ustala, które czci i surowce musz by zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania. W trakcie kontroli procesu produkcyjnego MRP rozdziela zamówienia na uzupełnienie zapasów tak, aby czci i materiały były dostpne wtedy gdy s potrzebne. Aktualizacja harmonogramów musi by dokonywana szybko, bowiem zakłócenia w procesie wytwarzania powoduj zawsze wzrost zapasów w całym obszarze produkcyjnym. Harmonogramowanie komputerowe uwzgldnia dostpne zdolnoci produkcyjne, stan zapasów, przewidywany popyt na wyroby powszechnego uytku i zamówienia konkretnych klientów. Według okrelonych zasad priorytetu, system MRP wydaje zamówienia dla produkcji, a take zlecenie na uzupełnienie zatrudnienia załogi, maszyn produkcyjnych i dostaw materiałowych.

28 && '

29 && '

30 && ' W stosunku do MRP I pojawiaj si: sprzenia zwrotne, wspólna baza danych, wspomaganie komputerowe procesu decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarzdzania. Dziki temu wszystkie grupy uytkowników operuj na tych samych danych, kada zmiana w planach, harmonogramach powoduje automatycznie uaktualnienie wszystkich danych. W zak adzie przemys owym integracja obejmuje co najmniej planowanie, zakupy, wytwarzanie, ca in ynieri produkcyjn wraz z przygotowaniem i remontami oraz zapasy, dystrybucj, obs ug serwisow i sprzeda. Baza danych tworzona w trakcie obsługi procesów biznesowych moe by równie wykorzystana dla symulacji planów alternatywnych.

31 && ' 1. PLAN FINANSOWY 2. PLAN DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ 3. PLAN MARKETINGOWY 4. INFORMACJE O DOSTPNYCH ZASOBACH 5. PRZEWIDYWANY POPYT 6. PLAN PRODUKCJI 7. PRZEWIDYWANY POPYT 8. ZAMÓWIENIA KLIENTA 9. POTWIERDZANIE ZAMÓWIE KLIENTA 10. OGÓLNA INFORMACJA O DOSTPNYCH ZASOBACH 11. KOSZTY PRODUKCJI

32 && '

33 S C M E R P Hurtownia APO C R M ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) CRM (Customer Relationship Managemant) APO (Advace Planning & Optimization) APO = Prognozowanie + Planowanie + Harmonogramowanie + Optymalizacja BPR (Business Proces Reenginering)

34 Metodologia Metodologia jest strukturalnym podejciem do wykonania złoonych zada. Słuy ona do dekompozycji zadania na kroki, które musz by wykonane w ustalonej kolejnoci i właciwym czasie. Poszczególne kroki mog by zrównoleglone Dziki metodologii: Minimalizujemy ryzyko projektu Tworzymy wspóln platform porozumiewania si midzy poszczególnymi zespołami uczestniczcymi w projekcie Wczeniej wiemy co nas czeka w projekcie (podział na mniejsze zadania) Moliwo skorzystania z tamplates

35 Podział: Fazy Zadania Aktywnoci Kroki robocze

36 Przygotowanie projektu Koncepcja Przygotowanie do startu Utrzymanie

37 Fazy: Przygotowanie projektu Koncepcja Realizacja Start produktywny Utrzymanie Fazy projektu Faza Wynik?

38 () & Sprzeda i Dystrybucja 1. Zamówienie Sprzeda 7. Faktura 2. Wewntrzne zamówienie 3. Potwierdzenie przyjcia Zamówienia 6. Informacja o wysyłce 8. Wewntrzna Faktura 4. Potwierdzenie Zamówienia 5. Wysyłka Centrala Klient

39 * & Cecha Funkcjonalne Procesowe Struktura organiza- hierarchiczna horyzontalna cyjna orientacja funkcjonalna orientacja procesowa Procesy operacyjne wg funkcji wg procesów granice funkcjonalne całociowe, zorientowane na klienta przepływy niecigłe przepływy uproszczone operacje nieoptymalizowane optymalizowane z punktu widzenia obsługi klienta, kosztów I fektywnoci Ludzie posłuszestwo funkcjonalne posłuszestwo procesowe ograniczony wgld na klienta zorientowanie na klienta oddzielenie umiejtnoci integracja umiejtnoci specjalistów indywidualizm orientacja na zespół

40 * & Cecha Funkcjonalne Procesowe Technologia Funkcjonalnie dyskretna Zintegrowana procesowo Miary celów funkcjonalnych Podstawa miar procesowych Utrata połczenia planowania Planowanie i kontrola procesu i kontroli Komunikacja Orientacja wertykalna Orientacja horyzontalna Kultura Podział na front-office i Orientacja na klienta we wszystkich back-room fazach procesu Funkcjonalne ksistwa Właciciel procesu Jzyk dyscypliny Jzyk wiadczenia usług

41 * & Organizacja przedsibiorstwa - kto? Procesy biznesowe - jak? Zintegrowany system wspomagajcy zarzdzanie przedsibiorstwem System wspomagajcy zarzdzanie - narzdzie informatyczne

42 + & Produkcja Przedsibiorstwo Ksigowo Adminis- tracja

43 + & Produkcja Przedsibiorstwo Ksigowo Adminis- tracja Przebieg procesu

44 , & Sekwencyjna realizacja czynnoci w procesie biznesowym Udział wielu pracowników i komórek organizacyjnych w procesie biznesowym Długi czas realizacji procesu Bufory czasowe pomidzy działaniami poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych Zapasy powstajce na granicach funkcjonalnych Dua liczba osób współpracujcych z klientem Brakcile okrelonej odpowiedzialnoci za obsług klienta Brakcile okrelonej odpowiedzialnoci za jako

45 - Proces = Zestaw skoordynowanych działa, który mona całkowicie lub czciowo zilustrowa z pomoc schematu (kompilacja - wg M.Hammer, J.Champy; C.Armistead, P.Rowland; i inni) W podejciu procesowym nacisk połoony jest na procesy złoone z działa realizowanych w rónych działach i komórkach organizacyjnych firmy.

46 - Proces = Zestaw wzajemnie powizanych zasobów i działa, które przekształcaj stan wejciowy w wyjciowy. B. Czyewski Definicja ta, ujta w normie ISO, jest uniwersalna i akceptowana w krgach zarzdzania jakoci. Skuteczne podejcie procesowe musi koncentrowa si na cigach powizanych ze sob działa, realizowanych w rónych pionach i działach organizacyjnych firmy.

47 - Przykłady procesów : opracowanie i wprowadzenie produktu lub usługi wytwarzanie dystrybucja fakturowanie realizacja zamówienia klienta administracja gwarancjami Procesy specyficzne dla brany: przetwarzanie poyczek (bankowo) obsługa roszcze (ubezpieczenia) przygotowanie posiłku (restauracja) obsługa bagau (lotnictwo) obsługa rezerwacji (hotel)

48 ) &-. Sprzeda Zlecenie sprzeday SD Magazyn Przygotow. wysyłki MM Ksigowo Wdraanie systemu zorientowane na procesy Fakturow.. + wysyłka FI Kontrola nalenoci Controlling Analiza zyskownoci CO

49 / & Zidentyfikowanie zarzdzajcego procesem - właciciela procesu Zdefiniowanie pocztku i koca procesu Okrelenie zakresu odpowiedzialnoci Opracowanie mierników efektywnoci procesu Przydzielenie zada w ramach procesów Stworzenie zespołów Rozszerzanie wiedzy i kompetencji

50 0 $&1 Przepływ produktu Zaopatrzenie Produkcja Sprzeda hurtowa Przepływ informacji i pienidza Sprzeda detaliczna

51 0 $&1 Zaburzenia w przepływie produktu Zaopatrzenie Produkcja Sprzeda hurtowa Sprzeda detaliczna Zaburzenia w przepływie Informacji i pienidza

52 2)& Zakupy Produkcja Sprzeda Ksigowo Zarzdzanie kadrami

53 0 $&1-* 3* &4 Planowanie Disposition potrzeb materiałowych Ocena dostawcy Kontrola zapasów Biece zobow. finansowe Zgłoszenie Zapotrzeb. Zamówienie Umowa ramowa Zapytanie, oferta System informacyjny zakupów Controlling zapasów Aktualizacja kosztów biecych Przyjcie towaru Dostawa zwrotna Weryfikacja faktur Noty kredytowe Płatnoci Rekord info zaop. Komunikacja zewntrzna (drukarki, faks, EDI) / wewntrzna (mail)

54 0 $&1-. 2& Faza pre-sales Kontrola dostpnoci Kontrola limitu kredyt. Zapytanie/ oferta Umowa ramowa Informacyjny system sprzeday analiza zyskownoci Eksport Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie Koszty biece Zamówienie Dostawa Zestawienie kosztów Transport Proces udzielania rabatów Nalenoci Komunikacja zewntrzna (drukarki, faksx, EDI) / wewntrzna (workflow)

55 (-6'* ' %+, $ ( # * ' % & ( $) - # #!" ), $) #!!0 & #,.%/+,*+!%+ (,

56 ! Głboko zmian Redefinicja łacucha Najlepsze praktyki Poprawa efektywnoci Adaptacja Inynieria procesów Transformacja biznesu Funkcje Procesy Łacuch Zakres zmian

57 ! Procesy biznesowe

58 ! Adaptacja (Redesign) Zmiana wartoci dodanej procesów biznesowych, systemów, polityki i struktury organizacyjnej które je wspieraj, w celu zoptymalizowania produktywnoci i przepływu pracy Celem jest eliminacja prac nie tworzcych wartoci dodanej niekoniecznie likwidacja stanowisk pracy Wdroenie systemów ERP ułatwia ten proces poprzez automatyzacj prac Zwolnione zasoby ludzkie mog by wykorzystane w innych procesach

59 ! 5 67, :39 4, & 2 Adaptacja oznacza redukcj kosztu i czasu przy równoczesnym podniesieniu jakoci i standardu obsługi klienta Adaptacja procesów musi by ukierunkowana na klienta Adaptacja to równie szkolenie pracowników Adaptacja to komunikowanie pracownikom w jaki sposób ich praca moe wpłyn na warto dla klienta Adaptacja procesów musi by sterowana od góry, ale nie moe dotyczy tylko górnych szczebli zarzdzania.

60 ! Inynieria procesów (Re-engineering) Dogłbna analiza i radykalna rekonstrukcja praktyk biznesowych, systemów zarzdzania, definicji zada, organizacji oraz zachowa dla osignicia znacznej poprawy sprawnoci firmy.

61 ! Obsługa procesów dostawy produktów i usług na rynku Działania reengineringu koncentruj si wokół trzech głównych obszarów: Organizowanie pracy ludzi Wykorzystanie technologii informacyjnej

62 ! Dawniej BPR Obecnie Personel Przedsibiorstwo Rozwój Marketing Sprzeda Rynek podzielony Klient niesprecyzowany Sztywna struktura organizacyjna Wdroenie SAP według obszarów funkcjonalnych Produkcja Procesy gospodarcze Przetwarzanie zamówie Rozwój Produktu Obsługa Klientów Sprawozd. Finansowa Produkcja Personel Rozwój Marketing/ Sprzeda Rynek konkurencyjny Elastyczna struktura organizacyjna Zorientowany procesowo Business Engineering Usługi Cele zorientowane na klientów Finanse Struktura funkcjonalna Struktura zorientowana procesowo

63 / 1& Architektura Procesów = Układ i powizania procesów w firmie oraz ich map, od ogólnych do szczegółowych 0 Poziom Obszary procesów Grupy procesów Procesy elementarne Działania (ogólne) Działania (szczegółowe)

64 ! Proces reorganizacji musi by rozpatrywany w trzech płaszczyznach: Gospodarczej Orientacja procesowa Strategia zlece Wirtualizacja organizacji Społecznej Uczca si organizacja Wysokie zintelektualizowane Podejcie partycypacyjne Technologicznej Połczenie elektroniczne Sieci wewntrzne Internet/Intranet/Extranet

65 ! W projektach BPR musz by jasne zdefiniowane nastpujce cztery załoenia: Jakie procesy bd podlegały adaptacji/inynierii? Czy procesy bd zmieniane w całej firmie czy tylko jej czci? Jaki bdzie zasig geograficzny przedsiwzicia (globalny, regionalny, dotyczcy jednego kraju, jednej firmy)? Jaka bdzie topologia IT (które systemy bd zamienione a które pozostawione)? Dla procesu naley zdefiniowa miary, aby móc stwierdzi czy osignito cel. Miary powinny bazowa na: koszcie, jakoci, czasie i serwisie lub by ich kombinacj.

66 ! (; & Schemat organizacyjny Hierarchia obszarów i procesów A B C A B C F Mapa procesu przekrojowego F 6

67 ! Główne korzyci, jakie daje reenginering procesów, to: Moliwo osignicia cisłego powizania kluczowych procesów z przyjt w firmie strategi. Zaistnienie na nowych, bardziej atrakcyjnych rynkach. Opracowanie nowych strategii działania firmy. Identyfikacja systemu preferencji klienta jako istotnego kryterium działa organizacji. Polepszenie jakoci pracy, obsługi klienta oraz umoliwienie efektywnego kompleksowego zarzdzania jakoci w firmie. Skrócenie czasu potrzebnego do realizacji procesów. Uzyskanie przewagi nad konkurentami działajcymi w tej samej lub podobnej brany. Moliwo monitorowania zachodzcych w firmie procesów i stymulowania ich efektywnoci

68 ! Przyczyny niepowodze reorganizacji procesów Niewłaciwy sponsor przedsiwzi reorganizacyjnych Poleganie tylko na konsultantach zewntrznych Nadmierna skupienie uwagi na problematyce redukcji kosztów i aspektach technicznych Podejmowanie decyzji poprzez consensus Podejmowanie działa przy niesprzyjajcej sytuacji w firmie Próba reorganizacji zbyt wielu procesów na raz niedostrzeganie potrzeby zarzdzania zmianami krótkookresowa orientacja naczelnego kierownictwa Sztywne, wielopoziomowe struktury zarzdzania Niech do zmian wród kierownictwa redniego szczebla Nieuwzgldnienie czynnika ludzkiego w procesie przemian Obawy i brak optymizmu Niech do technologii informatycznych i działu informatyki Zjawiska sprzyjajce reorganizacji Wsparcie ze strony kierownictwa zakładu Realistyczne cele oparte o dobr znajomo zasad reorganizacji Uzyskanie szerokiego wsparcia przyszłych realizatorów procesów Rozwój i ekspansja firmy jako strategiczny kontekst reorganizacji Przejrzyste cele reorganizacji Profesjonalne zarzdzanie reorganizacj procesów gospodarczych.

69 ",< Workflow jest kompletnym rozwizaniem automatyzujcym przetwarzanie procesów gospodarczych. Zarzdza on sekwencj zada wykonywanych przez ludzi i/lub zasoby IT na poziomie globalnym. Konkretne rozwizanie Workflow PP MM SD R/3 FI CO AM QM Client / Server ABAP/4 PS PM WF HR IS

70 ), Klient Transakcja 1 Wytworzenie zamówienia Utworzone zamówienie Proces przetwarzania zamówienia Uytk. Transakcja 2 Wysyłka Wysyłka Wysyłka zakoczona zakoczona Uytk. Transakcja Transakcja 3 3 Dokumenty Dokumenty Celne Celne Zapłata Zapłata otrzymana otrzymana Transakcja Transakcja 4 4 Transport Transport

71 ;1%, Role Zadania Struktura organizacyjna Reguły przypisania do ról Obiekty Struktura kluczy Atrybuty Element organizacyjny Jzyk Transkakcje Moduły Funkcyjne Osoby Osoby Stanowiska Stanowiska Stanowiska Stanowiska pracy pracy Grupy Grupy Obiekty Zadanie Zadanie Zadanie Pierwszy start Ostatni start Ostatnie zakoczenie Publish and subscribe elastyczne połczenia Uytk Zdarzenie Zdarzenie Zadania Wykonaj Przelij Opónij Zaniechaj Zdarzenia Moduły funkcyjne Zadania Metody Middleware Workflow

72 ' ) $&1 Klasyczna organizacja przedsibiorstw: Dostawca Marketing Logistyka Produkcja Finanse Sprzeda Model klasyczny Zaopatrzenie Odbiorca Marketing Logistyka Produkcja Finanse

73 ' ) $&1 Organizacja przedsibiorstw zintegrowanych: Dostawca Marketing Logistyka Logistyka Sprzeda Produkcja Finanse Odbiorca Marketing Logistyka Zaopatrzenie Produkcja Finanse Model zintegrowany

74 1& dwuwarstowa trójwarstwowa Baza i przetwarzanie danych Serwer bazy danych Warstwa biznesowa (serwer aplikacji) Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji

75 " < Oprogramowanie pozwalajce budowa, wdraa i zarzdza aplikacjami wykorzystujcymi technologi internetow. Sewer aplikacyjny umoliwia integracj z otoczeniem oraz ródłami danych i systemami. Zasady: Rozwijaj Wdraaj Integruj Zarzdzaj

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Systemy informatyczne Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Treść wykładu Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego; 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland

Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland Tomasz Czernek Krzysztof Wojtaszczyk Aleksander Surma Public Agenda CMC Poland Sp. z o.o. Profil firmy Efektywne procesy

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 102 Nr kol. 1975 Katarzyna WITCZYŃSKA Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych katarzyna.witczynska@uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i systemy jakości

Dokumentacja i systemy jakości Po co standardy w automatyce przemysłowej? Iwona Kochańska 2015-01-16 1 Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych Obecnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2 Sylwia Kucza ZJ 5073 Rubina Belchnerowska ZJ 5120 SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2 System MRP 1 Sylwia Kucza System MRP 2 Rubina Belchnerowska Bibliografia: *strony internetowe * Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo