1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes"

Transkrypt

1

2 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

3 Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration & Middleware Database Management System BI & Data Warehouse Tools Network & System Management Software Security Software Systemy operacyjne Oprogramowanie aplikacyjne CRM Service Process Optimization ERP SCM Collaboration & KM Tools Real Time systems Design & Engineering

4 Application Development Application Integration & Middleware Message-oriented middleware CICS; Tuxedo; JAVAbeans; Platform middlewere WEBsphere; MS MessageQ; BEA; BizTalk Application Servers WEBspere; SUN One; Apache Enterprise Portal Servers WEBsphere; SPS; SAP Portal; SUN One Integration Broker Suits SOFTWARE AG; Other middleware RPC; ODBC; SQL Net; Database Management System Nonrelational DBMS TeraDATA Relational DBMS DB2; MS SQL; Oracle Object-Oriented DBMS Embeded Product aplikacja mobilne Desktop DBMS Products BI & Data Warehouse Tools End user query & reporting SAS; Cognos; Business Objects; Brio OLAP Hyperion; SAP BI; Business Objects; Cognos; Data Maining SAS; SPSS; Cognos; Packaged Data Marts Acta; Sagent Technology; ShowCase EIS SAS; Oracle; Microsoft; ETL Tools & Administration Tools SAS; SPSS; Visual Numerics;

5 Network & System Management Software Availability & Performance Management Network Management Configuration Management IT Help Desk/ IT Problem Management IT Asset Management Job Scheduling Output Management Security Software Identidy & Access Management Encryption Intrusion Detection Antivirus Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Peregrine; Remedy; Tivoli; HP SMS; Tivoli; CA MS Project; Primavera; CISCO; NetScreen; RSA; SecureComputing RSA; SecureComputing Dragon; NetScreen F-Secure; NAV, McAfee

6 CRM Sprzeda E-Commerce Marketing Customer Service & Support Call/Contact Center mysap.com WEBsphere Commerce; EBP; Ariba; Genesys; Service Process Optimization Opportunity Management Resource & Project Management Analitics & Forecasting ERP SCM Traditional ERP HRMS Financial Management Sustem Enterprise Asset Management Integrated Plant Systems mysap.com; Business One; Fima+ mysap.com; Oracle Suit; Teta mysap.com; Oracle Suit mysap.com; Oracle Suit klasyczne MRPII Supply Chain Planning mysap.com ; Oracle Suit; I2; Supply Chain Execution mysap.com ; Oracle Suit; I2 Buy-Side Internet Commerce mysap.com ; Oracle Suit; I2

7 Collaboration & KM Tools & Calendaring Team Support Content/Document Mngm. Information Access Real-Time Collaboration E-learning Real Time systems Real time database Proces data visualisation Design & Engineering Exchange MS Exchange; Lotus Notes; DDM9000; Documentum; FileNet; ixos LotusNotes; VideoConf; SABA; LOTUS; SAP; HP; ORACLE OSI PI Wonderware; InTouch; ProcessBook CAD/CAM

8

9 MRP jest skrótem od angielskich s ów: "Material Requirements Planning" i jest t umaczone jako "planowanie potrzeb materia owych". MRP jest zbiorem procesów do wyznaczania zapotrzebowa na materiały (surowce, materiały zakupowane, komponenty, itp.). MRP mona take traktowa jako sposób okrelania i dotrzymywania terminów wykonania zamówie klientów według przypisanych im priorytetów. Nie nale y go myli ze skrótem MRP II, który okre la standard oprogramowania wspomagaj cy zarz dzanie produkcj i dystrybucj utworzony od angielskich s ów: "Manufacturing Resource Planning" (planowanie zasobów produkcyjnych).

10 Procesy wystpujce w MRP: Sprawdzanie dostpnoci materiałów Popyt na materiał w jest bilansowany z dostawami, które maj nadej lub s w trakcie wytworzenia aby okreli dostpno materiału w podanym czasie. Równowaenie czasów realizacji Na podstawie potrzeb materiałowych i informacji o czasie niezbdnym na ich realizacj, okrelany jest termin kiedy naley wystawi zamówienia. Rozwijanie struktury produktu Proces powodujcy, e zaplanowane do uwolnienia zlecenia na pozycj nadrzdn powoduj wygenerowanie w odpowiednim czasie zamówie na kad z pozycji podrzdnych.

11 ! "! # " $ " " " $ Przykład realizacji procesu: Poniszy schemat przedstawia struktur materiałow. Wynika z niej, e aby wytworzy pozycj A naley pobra 2 jednostki (np. sztuki) pozycji B oraz 3 jednostki pozycji C. Wytworzenie pozycji A wymaga równie powicenia 1 dnia roboczego przy załoeniu, e dostpne s pozycje B i C w odpowiednich ilociach.

12 Przykład Zakładajc, e planujemy uwolnienie do realizacji zlecenie produkcyjne na 10 sztuk pozycji A w dniu 3 wrzenia, proces rozwijania produktu wygeneruje zapotrzebowania dla pozycji podrzdnych B i C w ilociach odpowiednio 20 sztuk i 30 sztuk. Proces równowaenia czasów realizacji okreli, e aby sprosta zapotrzebowaniom na pozycj B naley uwolni zlecenie w dniu 1 wrzenia, a na pozycj C w dniu 2 wrzenia. Przesunicia w czasie dla pozycji B i C wynikaj z ich czasów realizacji. Zakładajc, e pozycja B jest dostpna w magazynie w iloci 5 sztuk oraz, e pozycja B ma zaplanowane przyjcie do magazynu (wynikajce z dostaw w drodze) w iloci 10 sztuk w dniu 2 wrzenia proces bilansowania okreli zapotrzebowania dla pozycji B w iloci 15 sztuk, dla pozycji C w iloci 20 sztuk. W ostatecznoci zostanie utworzone planowane zlecenie na pozycj A w iloci 15 sztuk do uwolnienia w dniu 1 wrzenia i na pozycj B w iloci 20 sztuk do uwolnienia w dniu 2 wrzenia.

13 Dane wejciowe, które musz by dostarczone do procesu MRP to: Struktury materiałowe, Dane na temat zapasów, Informacje nt. otwartych zlece produkcyjnych i otwartych zlece zakupu. Rónego rodzaju czynniki planistyczne, Główny harmonogram produkcji, W wyniku przetworzenia tych danych otrzymujemy: Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece zakupu, Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece produkcyjnych, List wymaganych działa.

14 %&

15 %& Planowanie czasu Ksigowo Planowanie kosztów Fakturowanie Planowanie zasobów Koncepcja 1000 wysp Integracja

16 %&

17 %&

18 %& MRP I Metoda MRP bierze swoje pocztki w pónych latach pidziesitych, kiedy to opracowano jej pierwsz wersj - MRP I czyli Material Requirements Planning (Planowanie Potrzeb Materiałowych). MRP I pozwala obliczy dokładn ilo materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprosta cigle zmieniajcemu si popytowi na poszczególne produkty, uwzgldniajc wicej ni jedn fabryk. W jego nowszych implementacjach bierze si pod uwag m.in. zamówienia spływajce bezporednio od kocowych odbiorców oraz poredników, prognozy sprzeday i produkcji, stany magazynów, zapisy ksigowe i fakturowe. Cele MRP I: redukcja zapasów dokładne okrelanie czasów dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, moliwoci wytwórczych) szybsze reagowanie na zmiany zachodzce w otoczeniu kontrola poszczególnych etapów produkcji

19 %& MRP II APICS W 1989 roku Amerykaskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) zdefiniowało i opublikowało standard MRP II, który obecnie jest powszechnie stosowany we wszystkich wikszych zintegrowanych systemach wspomagania zarzdzania. MRP II : 'Manufacturing Resource Planning' i jest tłumaczone jako 'planowanie zasobów produkcyjnych'. MRP II jest standardem aplikacji słucych do wspomagania procesu produkcyjnego wprowadzony przez organizacj APICS (American Production and Inventory Control Society) Amerykaskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami. MRP II to najpowszechniej obecnie stosowany, kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiajcy koordynowanie pracy korporacji. Specyfikacja MRP II obejmuje przede wszystkim: planowanie przedsiwzi planowanie produkcji planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning) planowanie zdolnoci produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning) Model MRP II w stosunku do poprzedniego został rozbudowany o elementy zwizane z procesem sprzeday i wspierajce podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarzdzania produkcj. W miar rozwoju, specyfikacja MRP obejmowała kolejne obszary działalnoci przedsibiorstwa, stajc si stopniowo narzdziem kompleksowym. W modelu MRP II bierze si pod uwag wszystkie sfery zarzdzania przedsibiorstwem zwizane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrol oraz sprzeda i dystrybucj wyprodukowanych dóbr.

20 %& System klasy MRP II powinien zgodnie ze specyfikacj zawiera nastpujce funkcje: Planowanie biznesowe (Business Planning) Planowanie produkcji i sprzeday (Sales and Operation Planning) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling) Zarzdzanie popytem (Demand Management) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) Podsystem struktur wyrobów (Bill of Material Subsystem) Podsystem transakcji materiałowych (Inventory Transaction Subsystem) Podsystem harmonogramów spływu (Scheduled Receipts Subsystem) Sterowanie produkcj (Shop Floor Control) Planowanie zdolnoci produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) Zarzdzanie stanowiskiem roboczym (Input/Output Control) Planowanie dystrybucji (Distribution Resource Planning) Pomoce warsztatowe (Tooling) Interfejs do planowania finansowego (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) Pomiar działania systemu (Performance Measurement)

21 %& ERP Gartner Group ERP: 'Enterprise Resource Planning' - Planowanie Zasobów Przedsibiorstwa jest spotykane w literaturze równie pod nazw MRP III: Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych. ERP jest zbiorem aplikacji adresowanym głównie do firm produkcyjnych (bez wzgldu na rodzaj produkcji). Głównym celem systemów ERP jest moliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarzdzania przedsibiorstwem, włcznie z najwyszymi. ERP jest systemem obejmujcym cało procesów produkcji i dystrybucji, który integruje róne obszary działania przedsibiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiada na zmiany popytu. Informacje te s uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostpne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujcych w trybie on-line). W systemach ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umoliwiajce symulowanie rónorodnych posuni i analiz ich skutków, take finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie moliwych działa decyzyjnych. Jednymi z najwaniejszych wyróników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, mechanizmów optymalizujcych planowanie oraz wbudowana w system moliwo elektronicznych połcze w ramach łacucha dostaw i sprzeday. Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umoliwiajce symulowanie rónorodnych posuni i analiz ich skutków, take finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działa podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

22 %& ERP obejmuje nastpujce obszary: obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówie, obsługa specyficznych zamówie (produkty na danie), elektroniczny transfer dokumentów (EDI) produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarzdzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnie), MRP I/II, prognozowanie zdolnoci produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. ledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd. finanse - prowadzenie ksigowoci, kontrola przepływu dokumentów ksigowych, pozwala przygotowywa raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na central i oddziały) Pozwalaj one planowa i zarzdza zasobami -- urzdzeniami, materiałami, take kadr pracowników, pienidzmi, aby mona je było efektywnie wykorzysta, gdy przedsibiorstwo chce osign konkretny cel produkcyjny czy finansowy.

23 %& Systemy klasy MRP II / ERP - korzyci dla przedsibiorstwa Systemy klasy MRP II / ERP nale do klasy systemów zintegrowanych. W zintegrowanym systemie wszelkie informacje dostpne s natychmiast we wspólnej bazie danych przedsibiorstwa, co pozwala na szybk reakcj - szybkie podejmowanie decyzji. Inn równie wana zalet jest fakt, e adne dane nie musz by wpisywane dwukrotnie. Raz wprowadzone w jednym komponencie s dostpne we wszystkich innych. System klasy ERP umoliwia zarzdzanie przedsibiorstwem na wszystkich trzech poziomach: operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Wdroony w całoci system powinien umoliwia: Zarzdzanie finansami przedsibiorstwa (rachunkowo, planowanie, controlling). Wspomaganie administracji przedsibiorstwa Zarzdzanie i obsługa łacuchów dostaw towarów (Suply Chain Management). Planowanie i koordynowanie produkcji. Stanowiródło danych do podejmowania decyzji przez menederów rónych szczebli

24 %& JIT Zapasy na czas (just in time JIT) to pojcie, które kładzie nacisk na wyeliminowanie strat i wzrost efektywnoci w procesie produkcyjnym poprzez: produkcj w ma ych seriach (w odrónieniu od masowej produkcji tamowej), wysok jako wytwarzanych produktów, prac grupow. PUSH/PULL Systemy typu PUSH (tradycyjne) - gdy praca na jednym stanowisku jest zako czona, produkt zostaje przesuni ty na nast pne stanowisko i tak w druje a do magazynu. Systemy typu PULL (np. zapasy na czas) - gdy pojawia si zapotrzebowanie na produkt jest on montowany na ostatnim stanowisku, po czym informacja o zapotrzebowaniu jest przesy ana na poprzedzaj ce stanowisko, a do miejsca w którym pobiera si surowce.

25 %& MRP II Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajnoci, poprawa obsługi klienta. MRP II jest systemem informatycznym z załoenia. Złoono i liczba operacji obliczeniowych oraz ilo danych - od pocztku wyklucza moliwo rcznego stosowania takiego systemu. MRP II zajmuje si precyzyjnym i całociowym planowaniem. Jego główn zalet jest moliwo symulacji. Redukcja zapasów nastpuje porednio - dziki realizacji planów produkcyjnych. MRP II zwiksza efektywno zarzdzania organizacj (daje bardzo due moliwoci kadrom zarzdzajcym w zakresie planowania). JIT Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajnoci, poprawa obsługi klienta JIT jest systemem organizacyjnym, który nie musi by wspomagany przez technik informacyjn. Jego główn zalet jest prostota. System wprowadza produkcj w niewielkich seriach, wysok jako oraz usprawnia prac zespołow. Eliminacja lub redukcja zapasów nastpuje bezporednio wskutek działania systemu. JIT zwiksza efektywno organizacji w sferze produkcyjnej. (System oddziałuje na pracowników zwizanych bezporednio z produkcj).

26 %& ERP II Gartner Group ERP II jest zbiorem specyficznych dla danej brany aplikacji, które generuj wartoci dla klientów i udziałowców poprzez udostpnienie i optymalizacj procesów zarówno wewntrz przedsibiorstwa jak i pomidzy przedsibiorstwami - partnerami. Wród tych procesów wyrónia si procesy operacyjne i procesy finansowe w zakresie, co najmniej: ksigowoci, zakupów, rejestracji zamówie sprzeday, kosztorysowania. Wród procesów operacyjnych powinny znajdowa si te, które umoliwiaj współprac z partnerami przedsibiorstwa na drodze udostpniania im kluczowych informacji. ERP II powinno by równie postrzegane jako strategia biznesowa wykorzystujca wyej wymienione procesy. To co odrónia ERP II od swojego poprzednika to otwarcie przedsibiorstwa na zewntrznych partnerów, z czym wie si potrzeba udostpnienia najistotniejszych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie społecznoci grupujcej podmioty, które łcz wspólne interesy. Pozwala to na aktywny udział w całym łacuchu wartoci pomidzy współpracujcymi przedsibiorstwami. Współpraca nie oznacza tutaj prowadzenie jedynie handlu elektronicznego na zasadach B2B czy B2C. Z technicznego punktu widzenia ERP II róni si od swojego poprzednika tym, e jego architektura bazuje na sieci, jest otwarta co pozwala na integracj z innymi systemami oraz składa si z komponentów.

27 && ' System MRP I wykonuje: konfrontuje harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbdnych do wytworzenia produktu, bada zapasy produkcyjne, ustala, które czci i surowce musz by zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania. W trakcie kontroli procesu produkcyjnego MRP rozdziela zamówienia na uzupełnienie zapasów tak, aby czci i materiały były dostpne wtedy gdy s potrzebne. Aktualizacja harmonogramów musi by dokonywana szybko, bowiem zakłócenia w procesie wytwarzania powoduj zawsze wzrost zapasów w całym obszarze produkcyjnym. Harmonogramowanie komputerowe uwzgldnia dostpne zdolnoci produkcyjne, stan zapasów, przewidywany popyt na wyroby powszechnego uytku i zamówienia konkretnych klientów. Według okrelonych zasad priorytetu, system MRP wydaje zamówienia dla produkcji, a take zlecenie na uzupełnienie zatrudnienia załogi, maszyn produkcyjnych i dostaw materiałowych.

28 && '

29 && '

30 && ' W stosunku do MRP I pojawiaj si: sprzenia zwrotne, wspólna baza danych, wspomaganie komputerowe procesu decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarzdzania. Dziki temu wszystkie grupy uytkowników operuj na tych samych danych, kada zmiana w planach, harmonogramach powoduje automatycznie uaktualnienie wszystkich danych. W zak adzie przemys owym integracja obejmuje co najmniej planowanie, zakupy, wytwarzanie, ca in ynieri produkcyjn wraz z przygotowaniem i remontami oraz zapasy, dystrybucj, obs ug serwisow i sprzeda. Baza danych tworzona w trakcie obsługi procesów biznesowych moe by równie wykorzystana dla symulacji planów alternatywnych.

31 && ' 1. PLAN FINANSOWY 2. PLAN DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ 3. PLAN MARKETINGOWY 4. INFORMACJE O DOSTPNYCH ZASOBACH 5. PRZEWIDYWANY POPYT 6. PLAN PRODUKCJI 7. PRZEWIDYWANY POPYT 8. ZAMÓWIENIA KLIENTA 9. POTWIERDZANIE ZAMÓWIE KLIENTA 10. OGÓLNA INFORMACJA O DOSTPNYCH ZASOBACH 11. KOSZTY PRODUKCJI

32 && '

33 S C M E R P Hurtownia APO C R M ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) CRM (Customer Relationship Managemant) APO (Advace Planning & Optimization) APO = Prognozowanie + Planowanie + Harmonogramowanie + Optymalizacja BPR (Business Proces Reenginering)

34 Metodologia Metodologia jest strukturalnym podejciem do wykonania złoonych zada. Słuy ona do dekompozycji zadania na kroki, które musz by wykonane w ustalonej kolejnoci i właciwym czasie. Poszczególne kroki mog by zrównoleglone Dziki metodologii: Minimalizujemy ryzyko projektu Tworzymy wspóln platform porozumiewania si midzy poszczególnymi zespołami uczestniczcymi w projekcie Wczeniej wiemy co nas czeka w projekcie (podział na mniejsze zadania) Moliwo skorzystania z tamplates

35 Podział: Fazy Zadania Aktywnoci Kroki robocze

36 Przygotowanie projektu Koncepcja Przygotowanie do startu Utrzymanie

37 Fazy: Przygotowanie projektu Koncepcja Realizacja Start produktywny Utrzymanie Fazy projektu Faza Wynik?

38 () & Sprzeda i Dystrybucja 1. Zamówienie Sprzeda 7. Faktura 2. Wewntrzne zamówienie 3. Potwierdzenie przyjcia Zamówienia 6. Informacja o wysyłce 8. Wewntrzna Faktura 4. Potwierdzenie Zamówienia 5. Wysyłka Centrala Klient

39 * & Cecha Funkcjonalne Procesowe Struktura organiza- hierarchiczna horyzontalna cyjna orientacja funkcjonalna orientacja procesowa Procesy operacyjne wg funkcji wg procesów granice funkcjonalne całociowe, zorientowane na klienta przepływy niecigłe przepływy uproszczone operacje nieoptymalizowane optymalizowane z punktu widzenia obsługi klienta, kosztów I fektywnoci Ludzie posłuszestwo funkcjonalne posłuszestwo procesowe ograniczony wgld na klienta zorientowanie na klienta oddzielenie umiejtnoci integracja umiejtnoci specjalistów indywidualizm orientacja na zespół

40 * & Cecha Funkcjonalne Procesowe Technologia Funkcjonalnie dyskretna Zintegrowana procesowo Miary celów funkcjonalnych Podstawa miar procesowych Utrata połczenia planowania Planowanie i kontrola procesu i kontroli Komunikacja Orientacja wertykalna Orientacja horyzontalna Kultura Podział na front-office i Orientacja na klienta we wszystkich back-room fazach procesu Funkcjonalne ksistwa Właciciel procesu Jzyk dyscypliny Jzyk wiadczenia usług

41 * & Organizacja przedsibiorstwa - kto? Procesy biznesowe - jak? Zintegrowany system wspomagajcy zarzdzanie przedsibiorstwem System wspomagajcy zarzdzanie - narzdzie informatyczne

42 + & Produkcja Przedsibiorstwo Ksigowo Adminis- tracja

43 + & Produkcja Przedsibiorstwo Ksigowo Adminis- tracja Przebieg procesu

44 , & Sekwencyjna realizacja czynnoci w procesie biznesowym Udział wielu pracowników i komórek organizacyjnych w procesie biznesowym Długi czas realizacji procesu Bufory czasowe pomidzy działaniami poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych Zapasy powstajce na granicach funkcjonalnych Dua liczba osób współpracujcych z klientem Brakcile okrelonej odpowiedzialnoci za obsług klienta Brakcile okrelonej odpowiedzialnoci za jako

45 - Proces = Zestaw skoordynowanych działa, który mona całkowicie lub czciowo zilustrowa z pomoc schematu (kompilacja - wg M.Hammer, J.Champy; C.Armistead, P.Rowland; i inni) W podejciu procesowym nacisk połoony jest na procesy złoone z działa realizowanych w rónych działach i komórkach organizacyjnych firmy.

46 - Proces = Zestaw wzajemnie powizanych zasobów i działa, które przekształcaj stan wejciowy w wyjciowy. B. Czyewski Definicja ta, ujta w normie ISO, jest uniwersalna i akceptowana w krgach zarzdzania jakoci. Skuteczne podejcie procesowe musi koncentrowa si na cigach powizanych ze sob działa, realizowanych w rónych pionach i działach organizacyjnych firmy.

47 - Przykłady procesów : opracowanie i wprowadzenie produktu lub usługi wytwarzanie dystrybucja fakturowanie realizacja zamówienia klienta administracja gwarancjami Procesy specyficzne dla brany: przetwarzanie poyczek (bankowo) obsługa roszcze (ubezpieczenia) przygotowanie posiłku (restauracja) obsługa bagau (lotnictwo) obsługa rezerwacji (hotel)

48 ) &-. Sprzeda Zlecenie sprzeday SD Magazyn Przygotow. wysyłki MM Ksigowo Wdraanie systemu zorientowane na procesy Fakturow.. + wysyłka FI Kontrola nalenoci Controlling Analiza zyskownoci CO

49 / & Zidentyfikowanie zarzdzajcego procesem - właciciela procesu Zdefiniowanie pocztku i koca procesu Okrelenie zakresu odpowiedzialnoci Opracowanie mierników efektywnoci procesu Przydzielenie zada w ramach procesów Stworzenie zespołów Rozszerzanie wiedzy i kompetencji

50 0 $&1 Przepływ produktu Zaopatrzenie Produkcja Sprzeda hurtowa Przepływ informacji i pienidza Sprzeda detaliczna

51 0 $&1 Zaburzenia w przepływie produktu Zaopatrzenie Produkcja Sprzeda hurtowa Sprzeda detaliczna Zaburzenia w przepływie Informacji i pienidza

52 2)& Zakupy Produkcja Sprzeda Ksigowo Zarzdzanie kadrami

53 0 $&1-* 3* &4 Planowanie Disposition potrzeb materiałowych Ocena dostawcy Kontrola zapasów Biece zobow. finansowe Zgłoszenie Zapotrzeb. Zamówienie Umowa ramowa Zapytanie, oferta System informacyjny zakupów Controlling zapasów Aktualizacja kosztów biecych Przyjcie towaru Dostawa zwrotna Weryfikacja faktur Noty kredytowe Płatnoci Rekord info zaop. Komunikacja zewntrzna (drukarki, faks, EDI) / wewntrzna (mail)

54 0 $&1-. 2& Faza pre-sales Kontrola dostpnoci Kontrola limitu kredyt. Zapytanie/ oferta Umowa ramowa Informacyjny system sprzeday analiza zyskownoci Eksport Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie Koszty biece Zamówienie Dostawa Zestawienie kosztów Transport Proces udzielania rabatów Nalenoci Komunikacja zewntrzna (drukarki, faksx, EDI) / wewntrzna (workflow)

55 (-6'* ' %+, $ ( # * ' % & ( $) - # #!" ), $) #!!0 & #,.%/+,*+!%+ (,

56 ! Głboko zmian Redefinicja łacucha Najlepsze praktyki Poprawa efektywnoci Adaptacja Inynieria procesów Transformacja biznesu Funkcje Procesy Łacuch Zakres zmian

57 ! Procesy biznesowe

58 ! Adaptacja (Redesign) Zmiana wartoci dodanej procesów biznesowych, systemów, polityki i struktury organizacyjnej które je wspieraj, w celu zoptymalizowania produktywnoci i przepływu pracy Celem jest eliminacja prac nie tworzcych wartoci dodanej niekoniecznie likwidacja stanowisk pracy Wdroenie systemów ERP ułatwia ten proces poprzez automatyzacj prac Zwolnione zasoby ludzkie mog by wykorzystane w innych procesach

59 ! 5 67, :39 4, & 2 Adaptacja oznacza redukcj kosztu i czasu przy równoczesnym podniesieniu jakoci i standardu obsługi klienta Adaptacja procesów musi by ukierunkowana na klienta Adaptacja to równie szkolenie pracowników Adaptacja to komunikowanie pracownikom w jaki sposób ich praca moe wpłyn na warto dla klienta Adaptacja procesów musi by sterowana od góry, ale nie moe dotyczy tylko górnych szczebli zarzdzania.

60 ! Inynieria procesów (Re-engineering) Dogłbna analiza i radykalna rekonstrukcja praktyk biznesowych, systemów zarzdzania, definicji zada, organizacji oraz zachowa dla osignicia znacznej poprawy sprawnoci firmy.

61 ! Obsługa procesów dostawy produktów i usług na rynku Działania reengineringu koncentruj si wokół trzech głównych obszarów: Organizowanie pracy ludzi Wykorzystanie technologii informacyjnej

62 ! Dawniej BPR Obecnie Personel Przedsibiorstwo Rozwój Marketing Sprzeda Rynek podzielony Klient niesprecyzowany Sztywna struktura organizacyjna Wdroenie SAP według obszarów funkcjonalnych Produkcja Procesy gospodarcze Przetwarzanie zamówie Rozwój Produktu Obsługa Klientów Sprawozd. Finansowa Produkcja Personel Rozwój Marketing/ Sprzeda Rynek konkurencyjny Elastyczna struktura organizacyjna Zorientowany procesowo Business Engineering Usługi Cele zorientowane na klientów Finanse Struktura funkcjonalna Struktura zorientowana procesowo

63 / 1& Architektura Procesów = Układ i powizania procesów w firmie oraz ich map, od ogólnych do szczegółowych 0 Poziom Obszary procesów Grupy procesów Procesy elementarne Działania (ogólne) Działania (szczegółowe)

64 ! Proces reorganizacji musi by rozpatrywany w trzech płaszczyznach: Gospodarczej Orientacja procesowa Strategia zlece Wirtualizacja organizacji Społecznej Uczca si organizacja Wysokie zintelektualizowane Podejcie partycypacyjne Technologicznej Połczenie elektroniczne Sieci wewntrzne Internet/Intranet/Extranet

65 ! W projektach BPR musz by jasne zdefiniowane nastpujce cztery załoenia: Jakie procesy bd podlegały adaptacji/inynierii? Czy procesy bd zmieniane w całej firmie czy tylko jej czci? Jaki bdzie zasig geograficzny przedsiwzicia (globalny, regionalny, dotyczcy jednego kraju, jednej firmy)? Jaka bdzie topologia IT (które systemy bd zamienione a które pozostawione)? Dla procesu naley zdefiniowa miary, aby móc stwierdzi czy osignito cel. Miary powinny bazowa na: koszcie, jakoci, czasie i serwisie lub by ich kombinacj.

66 ! (; & Schemat organizacyjny Hierarchia obszarów i procesów A B C A B C F Mapa procesu przekrojowego F 6

67 ! Główne korzyci, jakie daje reenginering procesów, to: Moliwo osignicia cisłego powizania kluczowych procesów z przyjt w firmie strategi. Zaistnienie na nowych, bardziej atrakcyjnych rynkach. Opracowanie nowych strategii działania firmy. Identyfikacja systemu preferencji klienta jako istotnego kryterium działa organizacji. Polepszenie jakoci pracy, obsługi klienta oraz umoliwienie efektywnego kompleksowego zarzdzania jakoci w firmie. Skrócenie czasu potrzebnego do realizacji procesów. Uzyskanie przewagi nad konkurentami działajcymi w tej samej lub podobnej brany. Moliwo monitorowania zachodzcych w firmie procesów i stymulowania ich efektywnoci

68 ! Przyczyny niepowodze reorganizacji procesów Niewłaciwy sponsor przedsiwzi reorganizacyjnych Poleganie tylko na konsultantach zewntrznych Nadmierna skupienie uwagi na problematyce redukcji kosztów i aspektach technicznych Podejmowanie decyzji poprzez consensus Podejmowanie działa przy niesprzyjajcej sytuacji w firmie Próba reorganizacji zbyt wielu procesów na raz niedostrzeganie potrzeby zarzdzania zmianami krótkookresowa orientacja naczelnego kierownictwa Sztywne, wielopoziomowe struktury zarzdzania Niech do zmian wród kierownictwa redniego szczebla Nieuwzgldnienie czynnika ludzkiego w procesie przemian Obawy i brak optymizmu Niech do technologii informatycznych i działu informatyki Zjawiska sprzyjajce reorganizacji Wsparcie ze strony kierownictwa zakładu Realistyczne cele oparte o dobr znajomo zasad reorganizacji Uzyskanie szerokiego wsparcia przyszłych realizatorów procesów Rozwój i ekspansja firmy jako strategiczny kontekst reorganizacji Przejrzyste cele reorganizacji Profesjonalne zarzdzanie reorganizacj procesów gospodarczych.

69 ",< Workflow jest kompletnym rozwizaniem automatyzujcym przetwarzanie procesów gospodarczych. Zarzdza on sekwencj zada wykonywanych przez ludzi i/lub zasoby IT na poziomie globalnym. Konkretne rozwizanie Workflow PP MM SD R/3 FI CO AM QM Client / Server ABAP/4 PS PM WF HR IS

70 ), Klient Transakcja 1 Wytworzenie zamówienia Utworzone zamówienie Proces przetwarzania zamówienia Uytk. Transakcja 2 Wysyłka Wysyłka Wysyłka zakoczona zakoczona Uytk. Transakcja Transakcja 3 3 Dokumenty Dokumenty Celne Celne Zapłata Zapłata otrzymana otrzymana Transakcja Transakcja 4 4 Transport Transport

71 ;1%, Role Zadania Struktura organizacyjna Reguły przypisania do ról Obiekty Struktura kluczy Atrybuty Element organizacyjny Jzyk Transkakcje Moduły Funkcyjne Osoby Osoby Stanowiska Stanowiska Stanowiska Stanowiska pracy pracy Grupy Grupy Obiekty Zadanie Zadanie Zadanie Pierwszy start Ostatni start Ostatnie zakoczenie Publish and subscribe elastyczne połczenia Uytk Zdarzenie Zdarzenie Zadania Wykonaj Przelij Opónij Zaniechaj Zdarzenia Moduły funkcyjne Zadania Metody Middleware Workflow

72 ' ) $&1 Klasyczna organizacja przedsibiorstw: Dostawca Marketing Logistyka Produkcja Finanse Sprzeda Model klasyczny Zaopatrzenie Odbiorca Marketing Logistyka Produkcja Finanse

73 ' ) $&1 Organizacja przedsibiorstw zintegrowanych: Dostawca Marketing Logistyka Logistyka Sprzeda Produkcja Finanse Odbiorca Marketing Logistyka Zaopatrzenie Produkcja Finanse Model zintegrowany

74 1& dwuwarstowa trójwarstwowa Baza i przetwarzanie danych Serwer bazy danych Warstwa biznesowa (serwer aplikacji) Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji

75 " < Oprogramowanie pozwalajce budowa, wdraa i zarzdza aplikacjami wykorzystujcymi technologi internetow. Sewer aplikacyjny umoliwia integracj z otoczeniem oraz ródłami danych i systemami. Zasady: Rozwijaj Wdraaj Integruj Zarzdzaj

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo