ostrzeszowski lokata 9,5% powierzchni kraju 116 osób na 1 km 55,2% POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ostrzeszowski 29826 2. lokata 9,5% powierzchni kraju 116 osób na 1 km 55,2% POLSKA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO z³otowski pilski WIELKOPOLSKIE czrnkowskochodzieski -trzcinecki w¹growiecki obornicki miêdzychodzki szmotulski gnieÿnieñski POZNAÑ koniñski nowotomyski s³upecki KONIN poznñski wrzesiñski kolski grodziski œredzki wolsztyñski koœciñski œremski turecki jrociñski leszczyñski pleszewski gostyñski kliski LESZNO KALISZ krotoszyñski rwicki ostrowski ostrzeszowski kêpiñski URZ D STATYSTYCZNY W POZNANIU JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist ogó³em... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchni w km Gêstoœæ zludnieni Odsetek ludnoœci miejskiej. lokt, powierzchni krju osób n km, Ludnoœæ w tys ,,,, Ludnoœæ w wieku nieprodukcyjnym n osób w wieku produkcyjnym ,,,, Urodzeni ywe n ludnoœci ,,,, Zgony n ludnoœci ,,,, Przyrost nturlny n ludnoœci ,,, -, Przeciêtne trwnie yci: WOJEWÓDZTWO kobiety mê czyÿni Dochody ogó³em bud etu województw n mieszkñc w z³ ,,,, Wydtki ogó³em bud etu województw n mieszkñc w z³ ,,,, Nk³dy n dzi³lnoœæ bdwczo-rozwojow¹ n mieszkñc w z³ ,,,, Mieszkni w zsobch mieszkniowych n ludnoœci ,,,, Mieszkni oddne do u ytkowni n ludnoœci ,,,, WskŸnik zgro eni ubóstwem osób w gospodrstwch domowych o wydtkch poni ej minimum egzystencji ,,,, b Prcuj¹cy n ludnoœci ,,,, Stop bezroboci rejestrownego w ,,,, Lesistoœæ w ,,,, Podmioty w rejestrze REGON n tys. ludnoœci.. Produkt krjowy brutto n mieszkñc w z³ (ceny bie ¹ce; wed³ug ESA ) c Wrtoœæ dodn brutto n prcuj¹cego w z³ (ceny bie ¹ce; wed³ug ESA ) c Sprzed produkcji budowlno-mont owej n mieszkñc w z³ (ceny bie ¹ce) MIGRACJE LUDNOŒCI NA POBYT STA Y W R. POLSKA LUDNOŒÆ W R. ORAZ PROGNOZA LUDNOŒCI NA R. WED UG P CI I WIEKU MÊ CZY NI tys. tys. prognoz W województwie wielkopolskim r. w r. n mê czyzn przypd³o kobiet LUDNOŒÆ W R. I PROGNOZA LUDNOŒCI NA LATA - WED UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA (w tys.) lt i wiêcej dne rzeczywiste Misto Wieœ LUDNOŒÆ WED UG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W R. KOBIETY - Njczêstszym kierunkiem migrcji miêdzywojewódzkich w r. n pobyt st³y by³y województw: dolnosl¹skie, mzowieckie i kujwsko-pomorskie (, migrcji ogó³em). Sldo migrcji ogó³em Sldo migrcji wewnêtrznych w tym w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Sldo migrcji zgrnicznych tys. W wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym mobilnym produkcyjnym niemobilnym Misto Wieœ poprodukcyjnym Dne o liczbie i strukturze ludnoœci (stn i do przeliczeñ) pochodz¹ z bilnsu oprcownego w oprciu o wyniki NSP. b Dne dotycz¹ podmiotów gospodrczych, w których liczb prcuj¹cych przekrcz osób; z prcuj¹cymi w gospodrstwch indywidulnych w rolnictwie. c Dne z r.

2 FINANSE PUBLICZNE DOCHODY I WYDATKI BUD ETU WOJEWÓDZTWA WED UG RODZAJÓW W R.,, DOCHODY, subwencj dotcje w tym ogóln n zdni oœwitowe DOCHODY BUD ETU WOJEWÓDZTWA WED UG DZIA ÓW, dochody w³sne, Dochody ogó³em mln z³, w Wydtki ogó³em Dochody ogó³em ,,, Rolnictwo i ³owiectwo ,,, Trnsport i ³¹cznoœæ ,,, Gospodrk mieszkniow ,,, Administrcj publiczn ,,, Bezpieczeñstwo publiczne i ochron przeciwpo row ,,, Ró ne rozliczeni ,,, Oœwit i wychownie ,,, Pomoc spo³eczn i pozost³e zdni w zkresie polityki spo³ecznej ,,, Edukcyjn opiek wychowwcz ,,, Gospodrk komunln i ochron œrodowisk,,, Kultur i ochron dziedzictw nrodowego...,,, Kultur fizyczn ,,, Dochody od osób prwnych i od osób fizycznych ,,, Pozost³e ,,, Do r. nzw dzi³u brzmi³ Kultur fizyczn i sport. WYDATKI, wydtki mj¹tkowe W r. smorz¹d województw otrzym³ œrodków n finnsownie i wspó³finnsownie progrmów i projektów unijnych pozysknych przez wszystkie jednostki smorz¹du terytorilnego w województwie., w tym inwestycyjne, wydtki bie ¹ce, w tym wyngrodzeni WYDATKI BUD ETU WOJEWÓDZTWA WED UG DZIA ÓW ŒRODKI W DOCHODACH BUD ETU WOJEWÓDZTWA NA FINANSOWANIE I WSPÓ FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW UNIJNYCH W R., mln z³ w Wydtki ogó³em ,,, Rolnictwo i ³owiectwo ,,, Trnsport i ³¹cznoœæ ,,, Gospodrk mieszkniow ,,, Administrcj publiczn ,,, Bezpieczeñstwo publiczne i ochron przeciwpo row ,,, Ró ne rozliczeni ,,, Oœwit i wychownie ,,, Pomoc spo³eczn i pozost³e zdni w zkresie polityki spo³ecznej ,,, Edukcyjn opiek wychowwcz ,,, Gospodrk komunln i ochron œrodowisk,,, Kultur i ochron dziedzictw nrodowego...,,, Kultur fizyczn ,,, Dzi³lnoœæ us³ugow ,,, Ochron zdrowi ,,, Pozost³e ,,, WARTOŒÆ CA KOWITA ORAZ DOFINANSOWANIE ZE ŒRODKÓW UE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH NSRO - NA TERENIE b WOJEWÓDZTWA DO KOÑCA R. w mln z³ W tym dofinnsownie ze œrodków UE Polsk = N mieszkñc w z³ DOCHODY I WYDATKI BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA MIESZKAÑCA W R. WED UG POZIOMU TERYTORIALNEGO JEDNOSTKI DOCHODY WYDATKI Progrmy opercyjne ogó³em , w tym: Progrm Opercyjny Infrstruktur i Œrodowisko , Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk......, Progrm Opercyjny Kpit³ Ludzki , Regionlne Progrmy Opercyjne Województw , Nrodowe Strtegiczne Rmy Odniesieni. b Dne szcunkowe; miejsce relizcji projektu zgodnie z umow¹ o dofinnsownie; dne dotycz¹ podpisnych umów o dofinnsownie; bez œrodków Progrmu Opercyjnego Pomoc Techniczn. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (ceny bie ¹ce) wed³ug ESA,,,, Gminy Mist n prwch powitu Powity tys. z³,,,, Bez gmin mj¹cych rownie sttus mist n prwch powitu. WARTOŒÆ DODANA BRUTTO (ceny bie ¹ce) wed³ug ESA w mln z³ w z³ n mieszkñc w mln z³ w z³ n prcuj¹cego W r. w porównniu z r. wrtoœæ produktu krjowego brutto w województwie by³ wy sz (w cench st³ych) o,. W r. udzi³ województw go w generowniu produktu krjowego brutto wyniós³,. W r. wrtoœæ produktu krjowego brutto n mieszkñc w województwie by³ wy sz o, ni œrednio w krju. Wrtoœæ PKB n mieszkñc (w PPS) w r. stnowi³ œredniej Unii Europejskiej W r. wrtoœæ dodn brutto n prcuj¹cego w województwie by³ ni sz o, ni œrednio w krju. W r. udzi³ wojewodztw go w generowniu wrtoœci dodnej brutto wyniós³,. Wed³ug ESA.

3 RYNEK PRACY Zdni z zkresu: kreowni rynku prcy, promocji ztrudnieni, ktywizcji bezrobotnych, kszt³ceni ustwicznego, szkoleni bezrobotnych i poszukuj¹cych prcy, tworzeni wrunków rozwoju gospodrczego. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W R. WYBRANE DANE W R. W,,,,,,,,,,,,,, i wiêcej,,,,,, Leszno,,,, Poznñ,,,,,,,,,,,,,,,, Klisz,,,, Konin,, Liczb ludnoœci w wieku produkcyjnym w wojewodztwie w r. wynosi³ tys., tj. ogó³u ludnoœci. W koñcu grudni r. w województwie stop bezroboci wynios³,, w powitowych urzêdch prcy by³o zrejestrownych, tys. bezrobotnych, tj. o, mniej ni w tym smym okresie roku poprzedniego. Wspó³czynnik ktywnoœci zwodowej ogó³em w w tym w wieku produkcyjnym Udzi³ osób doros³ych w wieku lt uczestnicz¹cych w kszt³ceniu i szkoleniu w. Oferty prcy ogó³em w tym dl niepe³nosprwnych w tys. POLSKA,,, BEZROBOCIE REJESTROWANE,,,,,,,, WOJEWÓDZTWO,,, Liczb bezrobotnych w tym kobiety Stop bezroboci,,,,,,, w PRACUJ CY WED UG RODZAJÓW DZIA ALNOŒCI W R. WSKA NIK ZATRUDNIENIA W R. z liczby ogó³em:, w wieku produkcyjnym w wieku lt w wieku lt w wieku lt i wiêcej kobiety,,,,,,,,,,, Polsk N ludnoœci, tys. Wed³ug rodzjów dzi³lnoœci w ogó³em: rolnictwo przemys³ i budownictwo, pozost³e rodzje dzi³lnoœci,,,, Dne dotycz¹ podmiotów gospodrczych, w których liczb prcuj¹cych przekrcz ; z prcuj¹cymi w gospodrstwch indywidulnych w rolnictwie.,,,, Poznñ,,,,, Leszno,,,,,,,,,, tys.,, Konin,,,,,,,, Klisz,, PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON WED UG WYBRANYCH SEKCJI PKD W R., zrejestrownych podmiotów gospodrczych w województwie w r. to jednostki, w których prcuje do osób. W województwie w r. emerytury i renty pobier³o, tys. osób. Przetwórstwo przemys³owe Budownictwo Hndel; nprw pojzdów smochodowych Trnsport i gospodrk mgzynow Dzi³lnoœæ finnsow i ubezpieczeniow Obs³ug rynku nieruchomoœci Dzi³lnoœæ profesjonln, nukow i techniczn Opiek zdrowotn i pomoc spo³eczn,,,,,,,, tys. DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZA W R. Podmioty w rejestrze REGON n tys. ludnoœci w wieku produkcyjnym Osoby fizyczne prowdz¹ce dzi³lnoœæ gospodrcz¹ n tys. ludnoœci Jednostki nowo zrejestrowne w rejestrze REGON n tys. ludnoœci Jednostki wyrejestrowne z rejestru REGON n tys. ludnoœci

4 POMOC SPO ECZNA I POLITYKA PRORODZINNA Zdni w zkresie: oprcowni i relizcji strtegii polityki spo³ecznej, rozpoznwni przyczyn ubóstw, oprcowywni regionlnych progrmów pomocy spo³ecznej, prowdzenie bnku dnych o wspierniu rodziny orz systemie pieczy zstêpczej. WSKA NIKI ZAGRO ENIA UBÓSTWEM WED UG GRANIC UBÓSTWA W R.,, Polsk BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W R. Przeciêtny miesiêczny dochód do dyspozycji n osobê w gospodrstwch domowych, Polsk Przeciêtne miesiêczne wydtki n osobê w gospodrstwch domowych,,,, z³ z³,,, osób w gospodrstwch domowych poni ej grnic: minimum egzystencji WYDATKI GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU NA PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI W R., tys. z³ OSOBY KORZYSTAJ CE ZE ŒWIADCZEÑ POMOCY SPO ECZNEJ NA TYS. LUDNOŒCI,,,,,,,,,,, reltywnej grnicy ubóstw ustwowej grnicy ubóstw W województwie n koniec r. w zk³dch dl bezdomnych zrejestrownych by³o osób, czyli o, mniej ni przed rokiem. Polsk POMOC SPO ECZNA W R. OSOBY KORZYSTAJ CE ZE ŒWIADCZEÑ POMOCY SPO ECZNEJ W R. POMOC PIENIÊ NA, Plcówki stcjonrnej pomocy spo³ecznej (z filimi).. w tym domy pomocy spo³ecznej Miejsc (z filimi) Mieszkñcy plcówek stcjonrnej pomocy spo³ecznej (z filimi)..... w tym: przewlekle psychicznie chorzy niepe³nosprwni intelektulnie doroœli, dzieci i m³odzie niepe³nosprwni fizycznie osoby bezdomne osoby w podesz³ym wieku przewlekle somtycznie chorzy ,,, POMOC NIEPIENIÊ NA,,, RODZINNA PIECZA ZASTÊPCZA W R. Liczb rodzin /domów Rodziny zstêpcze spokrewnione Rodziny zstêpcze niezwodowe Dzieci (w wieku - lt) Zsi³ki:,, st³e okresowe celowe inne Schronienie Posi³ek Ubrnie Inn PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W R. Rodziny zstêpcze zwodowe Opiekuñcze... Plcówki Korzystj¹cy Rodzinne domy dzieck Specjlistyczne... W po³¹czonych formch... PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE W R. PLACÓWKI MIEJSCA WYCHOWANKOWIE Plcówki: interwencyjne rodzinne socjlizcyjne ³¹cz¹ce zdni plcówek

5 INFRASTRUKTURA SPO ECZNA Zdni w zkresie: prowdzeni dzi³ñ n rzecz podnoszeni poziomu wykszt³ceni obywteli, wspierni rozwoju kultury, ochrony dziedzictw kulturowego, prowdzeni wojewódzkich bibliotek publicznych, relizcji rozwoju bzy sportowej, prowdzeni procesu szkoleni w systemie sportu dzieci i m³odzie y, konsultcji dotycz¹cych dostêpu do œwidczeñ opieki zdrowotnej. W r. w województwie udzi³ osób w wieku lt z wykszt³ceniem wy szym (wg BAEL ) wynosi³,. LUDNOŒÆ WED UG POZIOMU WYKSZTA CENIA (BAEL) W R. STUDENCI SZKÓ WY SZYCH WED UG TYPÓW SZKÓ W ROKU AKADEMICKIM /,,,,,, ABSOLWENCI SZKÓ WY SZYCH WED UG TYPÓW SZKÓ W ROKU AKADEMICKIM /,,,,,, Wy sze Policelne orz œrednie zwodowe Œrednie ogólnokszt³c¹ce Zsdnicze zwodowe Gimnzjlne, podstwowe i ni sze ROK AKADEMICKI Szko³y wy sze ,, Bdnie Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci., /,, / Uniwersytety Wy sze szko³y techniczne Wy sze szko³y rolnicze Wy sze szko³y ekonomiczne Wy sze szko³y rtystyczne Pozost³e SZKOLNICTWO WY SZE Studenci Absolwenci Z poprzedniego roku kdemickiego. BIBLIOTEKI PUBLICZNE W R. Biblioteki i filie Ksiêgozbiór w tys Czytelnicy w tys. (w ci¹gu roku) ,, PLACÓWKI BIBLIOTECZNE WOJEWÓDZKIE W R. Biblioteki i filie Ksiêgozbiór w tys Czytelnicy w tys. (w ci¹gu roku)....,, W r. n mieszkñców województw obiekty muzelne zwiedzi³o osoby INSTYTUCJE KULTURY W R. N wsi n plcówkê biblioteczn¹ przypd przeciêtnie, tys. osób. TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE MUZEA I ODDZIA Y MUZEALNE KINA STA E GALERIE W tym przystosowne dl osób poruszj¹cych siê n wózkch inwlidzkich -wejœcie do budynku STRUKTURA BADANYCH PODMIOTÓW TRZECIEGO SEKTORA WED UG RODZAJU ORGANIZACJI W R. Przychody podmiotów trzeciego sektor w województwie wielkopolskim w r. wynios³y mln z³, w tym œrodki pozyskne z smorz¹du terytorilnego stnowi³y.,,,,,,, Fundcje Spo³eczne podmioty wyznniowe Orgnizcje prcodwców orz smorz¹du gosp. i zwodowego Stowrzyszeni i podobne orgnizcje spo³eczne: typowe stowrzyszeni i orgnizcje spo³eczne stowrzyszeni kultury fizycznej, zwi¹zki sportowe ochotnicze str e po rne ko³ ³owieckie W r. w województwie dzi³³o, tys. podmiotów trzeciego sektor (tj., zbdnych orgnizcji w krju), z czego, tys. posid³o sttus orgnizcji po ytku publicznego W r. wolontrit w rmch bdnych orgnizcji œwidczy³o, tys. osób. OCHRONA ZDROWIA W R. Pordy udzielone w zkresie podstwowej mbultoryjnej opieki zdrowotnej n mieszkñc,,,, ó k w szpitlch ogólnych n tys. ludnoœci Polsk KADRA MEDYCZNA W PRZELICZENIU NA LUDNOŒCI W R.,, Polsk,,,,,,, lekrze lekrze pielêgnirki po³o ne dentyœci

6 INFRASTRUKTURA, BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I TURYSTYKA Zdni z zkresu: zrz¹dzni infrstruktur¹ drogow¹, orgnizowni i dotowni regionlnych kolejowych przewozów osób, zpobiegni zgro eniom yci, zdrowi i utrzymni porz¹dku publicznego, uczestniczeni w procesch zwi¹znych z funkcjonowniem systemów zoptrzeni w energiê elektryczn¹, ciepln¹ i pliw, opiniowni wniosków w sprwie koncesji zwi¹znych z obrotem ciep³em, energi¹ elektryczn¹, pliwmi ciek³ymi orz sprw zwi¹znych z dzi³lnoœci¹ gospodrcz¹ w turystyce. DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ NAWIERZCHNI W R.,,,, Drogi: krjowe wojewódzkie powitowe gminne OBIEKTY MOSTOWE W R. STACJE PALIW W R. W województwie w r. n osob zrejestrownych by³o smochodów osobowych. DROGI PUBLICZNE I LINIE KOLEJOWE NA km POWIERZCHNI OGÓLNEJ W R. km,, Drogi publiczne o twrdej nwierzchni,, w tym o nwierzchni ulepszonej Polsk,, Linie kolejowe eksplotowne DROGI EKSPRESOWE I AUTOSTRADY ENERGIA ELEKTRYCZNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W R. Odbiorcy w tys. Zu ycie energii elektrycznej n odbiorcê w kwh Drogi ekspresowe w km..... miejskie zmiejskie Autostrdy w km ,,,,,,,,,, WYPADKI DROGOWE W R., Mist, N tys. ludnoœci N tys. pojzdów, Wieœ, ZU YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WED UG SEKTORÓW GOSPODARKI W R. POLSKA,,,,, Wypdki,, drogowe,, Ofiry,, œmiertelne,, Rnni,,,, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, Polsk W,, Sektor przemys³owy Sektor energetyczny WSKA NIK WYKRYWALNOŒCI SPRAWCÓW PRZESTÊPSTW STWIERDZONYCH PRZEZ POLICJÊ W R. Sektor trnsportowy Gospodrstw domowe Leszno, Poznñ, Konin,, Rolnictwo Pozost³e zu ycie Klisz TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE W R. Obiekty hotelowe w tym hotele Pozost³e obiekty w tym: oœrodki wczsowe pokoje goœcinne kwtery groturystyczne miejsc obiekty korzystj¹cy udzielone noclegowe z noclegów noclegi Dne dotycz¹ obiektów posidj¹cych i wiêcej miejsc noclegowych. TURYŒCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJ CY Z NOCLEGÓW W R. Niemcy Wielk Brytni Hiszpni Rosj Frncj Holndi W³ochy Litw W r. województwo Czechy odwiedzi³o turystów zgrnicznych. Ukrin Szwecj Bi³oruœ Pozost³e

7 GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Zdni z zkresu: podejmowni uchw³ o przyst¹pieniu do sporz¹dzni plnu zgospodrowni przestrzennego województw, relizcji progrmu ochrony œrodowisk i wojewódzkiego progrmu gospodrki odpdmi, ochrony krjobrzu, kszt³towni polityki przestrzennej, rolno-œrodowiskowej i ekologicznej w województwie, utworzeni prku krjobrzowego, wyznczni obszru chronionego krjobrzu. STRUKTURA POWIERZCHNI GEODEZYJNEJ WED UG KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA W R. u ytki ekologiczne i tereny ró ne nieu ytki grunty zbudowne i zurbnizowne,,,,,, Polsk POWIERZCHNIA PARKÓW KRAJOBRA- ZOWYCH POWIERZCHNIA OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU w h udzi³ w powierzchni krju w w h udzi³ w powierzchni krju w ,,,, grunty pod wodmi grunty leœne orz zdrzewione i zkrzewione,,,, POWIERZCHNIA O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONA W R. u ytki rolne ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE SELEKTYWNIE W CI GU ROKU w tym: ppier i tektur NAK ADY NA ŒRODKI TRWA E S U CE OCHRONIE ŒRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ W PRZELICZENIU NA MIESZKAÑCA (ceny bie ¹ce) W R. z³ szk³o tworzyw sztuczne metle N ochronê œrodowisk w t,,,,, Polsk N gospodrkê wodn¹ Z gospodrstw domowych w t,,,,, STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH W R.,,,,,,,, Gospodrstw o powierzchni u ytków rolnych w h do,,,,,,,,,, i wiêcej W wojewodztwie wielkopolskim w obrocie prywtnym z h gruntów ornych: - dobrych (pszenno-burcznych) p³cono œrednio, tys. z³, - œrednich ( ytnio-ziemnicznych) -, tys. z³ - s³bych (piszczystych) -, tys. z³, tj. odpowiednio o,,, i, wiêcej ni œrednio w krju. W województwie udzi³ nk³dów n ochronê œrodowisk w nk³dów inwestycyjnych ogó³em wyniós³, Zbo Ziemniki Burki cukrowe Rzepk i rzepik Wrzyw gruntowe Owoce z drzew ywiec rzeÿny ogó³em w tym: byd³o z cielêtmi trzod chlewn Mleko krowie Jj kurze Udzi³ obszrów prwnie chronionych w powierzchni ogó³em w, i wiêcej,,,, UDZIA (W ) WYBRANYCH ARTYKU ÓW ROLNYCH W PRODUKCJI KRAJOWEJ W R. LOKATA,,,,,,,,,, Okonek,, zjwisko nie wyst¹pi³o, Lipk Jstrowie Z³otów Zkrzewo m. Z³otów Trnówk Krjenk ob enic Wysok Szyd³owo m. Pi³ Wyrzysk Mi- Kczory stecz- ko Kr. Bi³oœliwie Trzcink Ujœcie Szmocin m. Chodzie Krzy Chodzie Mrgonin Wlkp. Czrnków Go³ñcz m. Czrnków Wpno Wieleñ Budzyñ W¹growiec Dms³wek Drwsko Lubsz m. W¹growiec Po³jewoRyczywó³ Wronki m. Obrzycko RogoŸno Mieœcisko Obrzycko Sierków Ostroróg Oborniki Skoki Mieleszyn Chrzypsko K³ecko Miêdzychód Wielkie Szmotu³y Murown Gniezno Goœlin Kiszkowo Trzemeszno Kwilcz Suchy m. Gniezno Pniewy Ls ubowo Orchowo KŸmierz Rokietnic Czerwonk Pobiedzisk Niechnowo Duszniki Trnowo WilczynSkulsk Lwówek Podgórne Swrzêdz Powidz Czerniejewo Wierzbinek m. Poznñ Witkowo Miedzichowo Kuœlin Dopiewo Kostrzyn Ostrowite Kleczew Buk Œlesin Bbik m. Luboñ Nekl Sompolno Kleszczewo Kzimierz Przedecz Oplenic Komorniki WrzeœniStrz³kowo Nowy m. S³upcBiskupi Tomyœl m. Puszczykowo Dominowo m. Konin Osiek K³odw Zb¹szyñ Stêszew S³upc Krmsk Grnowo Golin M³y Ko³o Grodzisk Œrod Chodów Wlkp. Mosin Kórnik Wlkp. Ko³czkowo L¹dek Grzegorzew m. Ko³o Rkoniewice Czempiñ Mi³os³w Krzymów Kmieniec Brodnic Zniemyœl Krzykosy Pyzdry Rzgów Stre Koœcielec Olszówk Siedlec Zgórów Misto Wielichowo W³dys³wów D¹bie m. Koœcin Œrem Nowe Rychw³ Brudzew Wolsztyn Koœcin Ksi¹ Misto erków Giz³ki Tuliszków Wlkp. n. Wrt¹ Grodziec m. Turek Przemêt Œmigiel Dolsk Chocz Przykon Krzywiñ Jrczewo Czermin Turek Jrocin Mycielin Mlnów W³oszkowice Kotlin Stwiszyn Wijewo LipnoOsieczn Borek Ceków- Dobr Gostyñ Wlkp. Bliznów Koloni Kwêczyn Piski Pleszew Œwiêciechow Krzemieniewo Dobrzyc elzków Lisków Pogorzel KoŸmin m. Leszno Wlkp. Go³uchów Poniec KoŸminek Rydzyn Rozdr ew KrobiPêpowo Kobylin m. Klisz RszkówOstrów Nowe Optówek Krotoszyn Wlkp. Bojnowo Miejsk Sklmierzyce Szczytniki Górk Zduny Jutrosin m. Ostrów Godziesze Rwicz m. Sulmierzyce Wlkp. Wielkie Pkos³w Sieroszewice Odolnów Brzeziny Przygodzice Mikstt Krszewice Czjków Soœnie Grbów Ostrzeszów Doruchów Kobyl Gór Kêpno Brlin Perzów Brnów êk Trzcinic Optowsk Rychtl PRODUKCJA ROŒLINNA ZWIERZÊCA

8 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W R. WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchni Ludnoœæ Przyrost nturlny Zgony Dochody ogó³em bud etów jednostek smorz¹du terytorilnego Wydtki ogó³em bud etów jednostek smorz¹du terytorilnego Œrodki w bud etch jst n finnsownie progrmów i projektów UE WOJEWÓDZTWA ogó³em n km DOLNOŒL SKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ÓDZKIE MA OPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŒL SKIE ŒWIÊTOKRZYSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Uwg. W rmce podno loktê jednostki ze wzglêdu n wrtoœæ zmiennej. Drogi publiczne o twrdej nwierzchni Linie kolejowe eksplotowne n km Smochody osobowe zrejestrowne n ludnoœci ó k w szpitlch ogólnych n tys. ludnoœci Prcuj¹cy Przeciêtne miesiêczne wyngrodzenie brutto Stop bezroboci rejestrownego Podmioty gospodrki nrodowej w rejestrze REGON n tys. ludnoœci Produkt krjowy brutto (ceny bie ¹ce) n mieszkñc w r. Wrtoœæ dodn brutto (ceny bie ¹ce) n prcuj¹cego w r. n ludnoœci n mieszkñc Njmniejsz wrtoœæ zost³ oznczon jko lokt, ntomist njwiêksz jko osttni lokt spoœród zestwionych jednostek. WIÊCEJ DANYCH: Bnk Dnych Loklnych Ze wzglêdu n chrkter publikcji pominiêto wyjœnieni, szczegó³owe uwgi i notki dotycz¹ce metodyki, Ÿróde³ informcji itp. zmieszczne w innych publikcjch Urzêdu Sttystycznego w Poznniu. Ze wzglêdu n elektroniczn¹ technikê przetwrzni dnych, w niektórych przypdkch sumy sk³dników mog¹ siê ró niæ od podnych wielkoœci ogó³em. Niektóre informcje z osttni rok zost³y podne n podstwie dnych nieosttecznych i mog¹ ulec zminie w nstêpnych publikcjch.

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014 URZ D STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Trnobrzeg trnobrzeski stlowowolski kolbuszowski mielecki ni ñski le jski lubczowski poprodukcyjnym ³ñcucki dêbicki ropczyckosêdziszowskii Rzeszów przeworski jros³wski WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POWIAT WĄGROWIECKI POWIERZCHNIA w km 14 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 34656 KOBIETY 35181 WYBRANE DANE 1 1 STATYSTYCZNE 69454 69775 69837 346716

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁĘCZYCKI 13 POWIERZCHNIA w km 773 LUDNOŚĆ W 13 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 518 KOBIETY 6455 WYBRANE DANE Województwo 13 1 1 13 STATYSTYCZNE 557 5198

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT MIŃSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 78 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1810 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto RUDA ŚLĄSKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo