KontaktNyt. Nu kan vi tale med polakkerne 3F og BAT-Kartellet har ansat fem polsktalende faglige. Vores tolk. Tolkning på 130 sprog over mobilen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KontaktNyt. Nu kan vi tale med polakkerne 3F og BAT-Kartellet har ansat fem polsktalende faglige. Vores tolk. Tolkning på 130 sprog over mobilen"

Transkrypt

1 Nr. 12 September 2007 KontaktNyt EKSTRA! Nu kan vi tale med polakkerne 3F og BAT-Kartellet har ansat fem polsktalende faglige medarbejdere 3F og BAT-Kartellet har ansat fem polsktalende faglige medarbejdere, der skal støtte lokalafdelingernes opsøgende arbejde på landets byggepladser. Ansættelsen af de polsktalende medarbejdere skal medvirke til at dæmme op for al den plat og svindel, der desværre med mellemrum stikker sit ansigt frem på de danske byggepladser. Vi skal være i stand til at fortælle polakkerne, at de bliver groft udnyttet, når de ikke får lønninger, der svarer til danske overenskomster eller når de bliver indkvarteret i skurvogne under kummerlige forhold til skyhøje priser. TRUSSEL MOD DEN danske velfærdsmodel Det handler jo også om, at den danske velfærdsmodel risikerer at bryde sammen, hvis vi uden konsekvenser lader billig østeuropæisk arbejdskraft strømme ind over grænserne. Når udlændinge arbejder i Danmark, skal det sikres, at løn- og arbejdsvilkår er de samme, som gælder for danske håndværkere. Derfor er det meget vigtigt, at vores faglige kontakt til vores polske kollegaer også kan foregå på deres eget sprog. En af de helt store barrierer for at organisere udenlandske arbejdstagere er jo sproget. Vi kan ikke organisere håndværkere, vi ikke kan tale med. Kontakt 3F Slagelse, tlf , hvis du ønsker besøg eller en samtale med vores polsktalende faglige medarbejder. Tolkning på 130 sprog over mobilen Tolkehjælp til faglige medarbejdere på opsøgende arbejde Krystyna Hansen, polsktalende tolk, som nu betjener bl.a. 3F Slagelse og vores medlemmer. Vores tolk 3F har et tilbud om hjælp til tolkning inden for et kvarter døgnet rundt til alle 3F afdelinger. 3F har indgået aftale med Tolkegruppen, som med kort varsel kan levere tolkeservice på op til 130 sprog. Tolkningen kan foregå over mobiltelefonen det er bare om at slå mobilens højttaler til. FANG EN TOLK Ring Oplys dit navn og 3F-afdeling Oplys det ønskede sprog og dit telefonnummer Ventetiden er max. 15 minutter Du bliver ringet op, og får et telefonnummer til tolken, som du ringer op Ved afslutning af samtalen bliver du og tolken enige om samtalens varighed Har du brug for hjælp fra en tolk, kan du i vores område kontakte Krystyna Hansen på batkartellet.dk

2 English Now we can talk to the Poles 3F and the BAT-cartel have employed five Polish-speaking professional staff members 3F and the BAT-cartel have employed five Polishspeaking professional staff members who will assist the local branches in their fieldwork on construction sites around the country. The employment of the Polishspeaking staff members will contribute to stem all the fraud and humbug, which unfortunately appears on the Danish construction sites. We will be able to tell the Poles that they are being seriously exploited when they do not receive a payment that equals Danish labour agreements or when they are accommodated in mobile homes under lousy conditions paying soaring prices. THREAT AGAINST THE DANISH WELFARE MODEL It also concerns the Danish welfare model, which runs the risk of breaking down if we allow cheap East European manpower pour in the borders without consequences. When foreigners work in Denmark it must be assured that labour- and wages conditions are the same as the ones that counts for Danish workers. It is therefore very important that our professional contact to our Polish colleagues can take place in their own language. One of the biggest barriers as far as organizing foreign workers is the language. We cannot organize workers with whom we are not able to talk. Contact 3F Slagelse at telephone if you wish a visit or a conversation with our Polish speaking staff members. Interpretation in 130 languages on mobile phone 3F provides help to interpretation within a quarter around the clock to all 3F branches. 3F has entered an agreement with Tolkegruppen, which can provide interpretation service in 130 languages with short notice. The interpretation can take place through the mobile phone - you just need to turn on the loudspeaker of the phone. CATCH AN INTERPRETER Call Inform about your name and 3F branch Inform about the language wished for and your phone number The waiting time is max. 15 minutes You will be called up and receive a phone number to the interpreter whom you will have to call up. At the end of the conversation you and the interpreter will agree on the duration of the conversation. Krystyna Hansen, Polishspeaking interpreter who now attends 3F Slagelse and our members among others. Our interpreter If you need an interpreter you can, in our area, contact Krystyna Hansen on batkartellet.dk Telephone

3 Polski Teraz możemy rozmawiać z polakami BAT-Kartel zatrudnił pięciu mówiących po posku funkcjonariuszy związkowych BAT-Kartel zatrudnił pięciu mówiących po polsku funkcjonariuszy związkowych, którzy kontaktują się z polskimi rzemieślnikami na duńskich placach budów. Ta inicjatywa jest próbą powstrzymania fali oszustwa i blagi, która niestety od czasu do czasu pokazuje swoją twarz na duńskich placach budów. Musimy być w stanie powiedzieć polakom, że są bez skrupułów wykorzystywani wtedy, kiedy wysokość ich zarobków jest o wiele niższa niż minimalne stawki określone w duńskich umowach zbiorowych, albo kiedy ich się kwateruje w barakach w nieludzkich warunkach za kosmicznie wysokie stawki. GROźBA DLA DUńSKIEGO MODELU DOBROBYTU Rozchodzi się również o to, że tak zwany duński model dobrobytu może się załamać, jeśli my pozwolimy taniej sile roboczej z Europy Wschodniej bez żadnych konsekwencji rwącym strumieniem przepływać przez granice. Ostatnio, na jednym kopenhaskim placu budowy doświadczliśmy, że duża fi rma budowlana Skanska - zatrudniła polskie brygady murarskie, w tym samym czasie, kiedy duńskie brygady chodzą bez pracy. Innymi słowy, duńscy rzemieślnicy i pomocnicy murarscy są kierowani na zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ wolne miejsca pracy są zajęte przez polaków. Dlatego jest nadzwyczajnie ważnym, żeby praca związkowa mogła przebiegać po polsku. Jedną z największych barier przy organizacji pracobiorców z innych krajów jest właśnie język. My nie jesteśmy w stanie organizować w związkach zawodowych rzemieślników, z którymi nie możemy rozmawiać. Tłumaczenie w 130 językach przez komórkę Związekt 3F oferuje pomoc tłumaczy, nie później niż po upływie pietnastu minut - przez całą dobę dla wszstkich oddziałów w kraju. Związek 3F zawarł umowę z fi rmą Tolkegruppen, która w krótkim czasie jest w stanie dostarczyć usługi w tłumaczeniu na 130 języków. Tłumaczenia mogą być prowadzone telefonicznie wystarczy podłączyć głośniki. Pomysł pochodzi od Poula Erika Skov Christensena, ponieważ on doświadczył, że lokalne oddziały mają często problemy w komunikacji z cudzoziemskimi kolegami, których spotykają na placach budów. Coraz częściej spotykamy się z kolegami, którzy nie mówią ani słowa po duńsku. Widzieliśmy rzeczywiście wiele przykładów na to, że cudzoziemcy zostają wykorzystywani jako tania siła robocza, albo też nie mają prządku w dokumentach. W ten sposób przyczniają się do podważania warunków płacy i pracy, które mamy dzisiaj, jeśli ich nie zorganizujemy. Pierwszym warunkiem, aby to było możliwe, jest oczywiście to, żebyśmy mogli się komunikować, mówi Poul Erik Skow Christensen. Złap tłumacza 1. nabierz podaj Twoje nazwisko i oddział 3. podaj język i numer twojego telefonu 4. czas oczekiwania jest maksymalnie 15 min. 5. telefonicznie otrzymasz telefon tłumacza, do którego masz zadzwonić 6. na zakończenie rozmowy uzgadniasz z tłumaczem czas trwania rozmowy Krystyna Hansen, tłumacz mówiący po polsku, który obecnie obsługuje między innymi 3F Slagelse oraz Nasz tłumacz Potrzebujesz pomocy tłumacza możesz na naszym terenie zwórcić się do Krystyny Hansen. Jej adres a to batkarellet.dk tlf.nr

4 Lietuviskai Dabar mes galime kalbėtis su lenkais 3 F ir BAT- Kartellet priėmė i darbą penkis lenkiškai kalbančius bendradarbius 3 F ir BAT- Kartellet priėmė i darbą penkis lenkiškai kalbančius bendradarbius, kurie privales padeti vietiniams skyriams lankant šalies statybvietes. Lenkiškai kalbančių darbuotoju priėmimas tures padeti sumazinti isnaudojima ir apgavystes, kurios, deja, kartas nuo karto islenda i pavirsiu/pasirodo Danijos statybu aikstelese. Mes privalome sugebeti papasakoti lenkams, kad jie grubiai isnaudojami, kuomet jie negauna atlyginimu, nustatytu daniskoje Kolektyvineje sutartyje, arba kai jie buna apgyvendinti vagonelyje, skurdziomis salygomis uz labai auksta kaina. GRESME DANISKAM SOCIALINES GEROVES MODELIUI Daniskas socialines geroves modelis rizikuoja sugriuti, Jeigu mes leisim i sali plusti pigiai rytu europieciu darbo jegai, nedarydami is to jokiu isvadu. Kuomet uzsienieciai dirba Danijoje, tai butina uztikrinti, kad jiems galiotu tokios pacios darbo ir atlyginimo salygos, kurios galioja ir danu kvalifi kuotiems darbininkams. Del to yra labai svarbu, kad musu profesinis bendravimas gali vykti ju kalba.kalba, tai vienas is didziausiu barjeru, trukdanciu organizuoti/ apjungti dirbancius uzsieniecius. Mes negalime organizuoti darbininku, su kuriais nesusikalbam. Jeigu tu nori susitikti ar pakalbeti su lenkiskai kalbanciu musu bendradarbiu, tai susisiek su 3F Slagelse mieste, tlf Vertejavimas mobiliu telefonu 130 kalbu Krystyna Hansen, lenku verteja, vertejaujanti 3F Slagelse ir musu nariai Musu vertejas 3F siulo vertejavimo pagalba visiems 3F vietiniams skyriams istisa para, penkiolikos minuciu begyje. 3F sudare sutarti su Tolkegruppen (vertimu fi rma), kuri gali labai greitai suteikti vertejavimo paslauga mazdaug 130 kalbu. Vertejavimas gali vykti mobiliu telefonu, belieka tik ijungti garsiakalbi. SURASK VERTEJA Skambink Pranesk savo varda ir 3F skyriu Pranesk norima kalba ir savo telefono numeri Laukimo laikas max 15 minuciu Tau bus paskambinta ir pranesta vertejo telefono numeris, kuriam tu turi skambinti Pokalbio pabaigoje abu su verteju nustatote/ patikslinate buvusio pokalbio/vertimo trukme. Jeigu tau reikalinga vertejo pagalba, tai musu apylinkese/teritorijoje tu gali susisiekti su Krystyna Hansen u Tlf

5 Deutsch Jetzt können wir mit den Polen sprechen 3F und BAT-Kartellet haben fünf polnischsprachige fachliche Mitarbeiter angestellt 3F und BAT-Kartellet haben fünf polnischsprachige fachliche Mitarbeiter angestellt, die die aufsuchende Arbeit der lokalen Abteilungen auf den dänischen Baustellen unterstützen sollen. Die Anstellung der polnischsprachigen Mitarbeiter soll dazu beitragen, den ganzen Schwindel und Betrug aufzudecken, der leider ab und zu auf den dänischen Baustellen erkennbar wird. Wir müssen in der Lage sein, den Polen mitzuteilen, dass sie gehörig ausgenutzt werden, wenn sie nicht die Löhne erhalten, die den Regelungen in den dänischen Tarifverträgen entsprechen oder wenn sie unter jämmerlichen Bedingungen und zu gigantischen Preisen in Bauwagen einquartiert werden. BEDROHUNG FÜR DAS DÄNISCHE WOHLFAHRTSMODELL Hinzu kommt ja auch, dass das dänische Wohlfahrtsmodell zusammenzubrechen droht, falls wir ohne Konsequenzen billige osteuropäische Arbeitskräfte über die Grenzen ins Land hinein strömen lassen. Wenn Ausländer in Dänemark arbeiten, muss es gewährleistet sein, dass Lohn- und Arbeitsbedingungen die gleichen sind, die auch für dänische Handwerker gelten. Daher ist es sehr wichtig, dass unser fachlicher Kontakt zu unseren polnischen Kollegen auch in ihrer eigenen Sprache erfolgen kann. Eine der ganz großen Barrieren, wenn es um die gewerkschaftliche Organisation ausländischer Arbeitnehmer geht, stellt ja die Sprache dar. Wir können keine Handwerker organisieren, mit denen wir nicht sprechen können. Bitte setzen Sie sich telefonisch unter mit 3F in Slagelse in Verbindung, um ein Treffen mit einem unserer polnischsprachigen fachlichen Mitarbeiter zu vereinbaren oder mit ihm zu sprechen. Interpretation in 130 languages on mobile phone 3F hält für alle 3F-Abteilungen das Angebot bereit, innerhalb einer Viertelstunde Hilfe von einem Dolmetscher zu bekommen rund um die Uhr. 3F hat eine Vereinbarung mit dem Übersetzungsund Dolmetschbüro Tolkegruppen getroffen, das kurzfristig Dolmetschleistungen in bis zu 130 Sprachen erbringen kann. Das Dolmetschen kann über das Handy erfolgen man muss nur den Lautsprecher des Handys einschalten. KONTAKTAUFNAHME MIT EINEM DOLMETSCHER Wählen Sie die Telefonnummer Geben Sie Ihren Namen und Ihre 3F-Abteilung an Geben Sie die gewünschte Sprache und Ihre Telefonnummer an Die Wartezeit beträgt max. 15 Minuten Sie werden angerufen und erhalten eine Telefonnummer des Dolmetschers, den Sie anrufen können Bei Beendigung des Gesprächs einigen Sie und der Dolmetscher sich auf die Gesprächsdauer. Krystyna Hansen, polnischsprachige Dolmetscherin, die nun u.a. 3F in Slagelse und unsere Mitglieder bedient. Unsere Dolmetscherin Benötigen Sie die Hilfe eines Dolmetschers, so können Sie sich in unserem Gebiet mit Krystyna Hansen in Verbindung setzen, krystyna. Tlf

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

User guide Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Instrukcja obsługi

User guide Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Instrukcja obsługi English French German Italian Polish 505 Two-way Speaker Telephone Téléphone mains-libres avec présentation du numéro Telefon mit Freisprecheinrichtung Telefono con vivavoce a due vie Telefon z funkcją

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36 English... 2 Dansk... 19 Polski... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite: www.lidl-service.com

Bardziej szczegółowo

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109 Facta Simonidis RADA PROGRAMOWA / ADVISORY BOARD Inesa Baybakova, Juergen Beschorner, Jiźi Ciśla, Edward Fiała, Jerzy Hetman (przewodniczący), Jan Jachymek, Teresa Łoś Nowak, Waldemar Martyn, Roland Mayor,

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE User Guide Danfoss Air Units www.heating.danfoss.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions.

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog TVAC15000B User manual Brugerhåndbog E Instrukcja obsługi Manual del usuario You can find important information and FAQs about this and other products on the website www.abus.com/plug-and-play Version

Bardziej szczegółowo

Partnerschaft Związki partnerskie

Partnerschaft Związki partnerskie Institut für Soziologie Tel: () Prof. Dr. Jürgen Gerhards Fax: () David Glowsky Garystr. Berlin Partnerschaft Związki partnerskie Eine Befragung von Ehepaaren Badanie związków małżeńskich Fragebogen für

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo

OSTEUROPA; 21.11.2010 r.

OSTEUROPA; 21.11.2010 r. OSTEUROPA; 21.11.2010 r. OSTEUROPA DONNERSTAG, 21. OKTOBER 2010 POLEN Die Universitätsstadt im Südosten Polens bemüht sich, die rote Laterne im Regionenvergleich loszuwerden Lublin und die Suche nach dem

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Instrukcja obsługi modułu GSM do powietrznej pompy ciepła User Instructions for GSM control of Air Heat

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787 18. Wahlperiode 20.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. Dezember 2014 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

Bardziej szczegółowo