ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Autor artykułu opisał funkcje układu sterowania procesem produkcji oraz przedstawił charakterystyk rezerw intensywnych i ekstensywnych zdolno ci produkcyjnych. Omówione równie zostały narz dzia informatyczne klasy MRP II/ ERP, MES i APS wspomagaj ce proces planowania, organizowania i sterowania produkcj. Słowa kluczowe: sterowanie produkcj, MRP II / ERP, MES, APS, rezerwy intensywne i ekstensywne 1. Wprowadzenie Obecnie o zmianach w systemach produkcyjnych decyduj wymagania klientów, rozwój techniki oraz informatyzacja procesów. Podstawowymi kierunkami rozwoju systemów produkcyjnych jest zwi kszenie elastyczno ci procesu wytwarzania oraz poprawa jako ci wyrobów. Uzyskanie satysfakcjonuj cych efektów działalno ci produkcyjnej zwi zane jest z koordynacj zada realizowanych w trzech płaszczyznach: zmian w obszarze operacji procesu technologicznego jako składowej podstawowego procesu wytwórczego, modyfikacji całego procesu produkcyjnego oraz przekształce organizacyjnych firmy. Zmiany w zakresie operacji technologicznych wi si mi dzy innymi z konstrukcj urz dze technologicznych oraz z rodzajem zastosowanych materiałów narz dziowych. Owe zmiany ewaluuj w kierunku obróbki kompletnej i precyzyjnej. Działania w zakresie modyfikacji całego procesu produkcyjnego dotycz integracji podstawowych procesów wytwórczych z procesami pomocniczymi jak i powi za procesem dystrybucji produktów, obsługi sprzeda owej i serwisowej klientów oraz z procesem bada rynku i przygotowania produkcji. Przekształcenia organizacyjne przedsi biorstwa s natomiast działaniami polegaj cymi na zoptymalizowaniu procesów biznesowych i struktur organizacyjnych firmy. Efektywno dostosowywania si przedsi biorstwa produkcyjnego do zmieniaj cych si warunków otoczenia jest bowiem uzale niona od sprawnego sterowania strumieniem ilo ciowo rodzajowym przepływu materiałowego oraz informacyjnego firmy.

2 264 Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi 2. Funkcje układu sterowania produkcj Realizacja procesu sterowania przepływem produkcji odbywa si poprzez wykorzystanie funkcji: planowania, wytwarzania, ewidencjonowania i koordynowania działa [1]. Koordynacj działa nale y jednak rozpatrywa trój etapowo: w uj ciu taktycznym, strategicznym i analitycznym (rys. 1). Planowanie taktyczne zwi zane zane jest zarówno z procesem technicznego przygotowania produkcji jak i ustaleniem zdolno ci produkcyjnych firmy. Efektem tego etapu jest definicja technologii i struktury produktów oraz opis dost pno ci zdefiniowanych zasobów maszynowych i kadrowych w odniesieniu do posiadanych kwalifikacji lub mo liwo ci realizacji poszczególnych zada wytwórczych. Planowanie strategiczne wyznacza kierunek rozwoju działalno ci gospodarczej opieraj c si na danych ilo ciowo warto ciowych sprzeda y z okresów wcze niejszych lub na wielko ci zło onych zamówie i planowanej produkcji. Koordynacja działa na etapie analizy polega natomiast na okre leniu zale no ci przyczynowo-skutkowych realizacji procesu wytwarzania. Prawidłowa interpretacja sygnałów docieraj cych cych z otoczenia oraz wła ciwe wnioskowanie jest spraw podstawow w procesie adaptacji i likwidacji odchyle. Przyczyn odchyle s mi dzy innymi: awarie, braki, nieterminowe dostawy materiałów, jak równie nieterminowy odbiór wyrobów, priorytet zamówie i inne. Monitorowanie przepływu produkcji pozwala na wykonanie zestawienia wielko ci produkcji oczekiwanej z uzyskan i stanowi podstaw podejmowania decyzji dotycz cych: ch: dyspozycji stanowiskowych i technologicznych, ilo ciowej korekty bie cego planu jak równie konstrukcji algorytmu operacyjnego planowania produkcji. Rysunek 1. Ogólny schemat układu sterowania przepływem produkcji ródło: Opracowanie własne.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Koordynacja działa W literaturze spotyka si szereg definicji poj cia zdolno produkcyjna. Synonimami tego zagadnienia s : produktywno systemu produkcyjnego, moc produkcyjna czy te przepustowo [2], [4], [5]. W ogólnym rozumieniu zdolno produkcyjna jest mo liwo ci wytwarzania wyrobów lub wiadczenia usług o warto ci zaakceptowanej przez klienta, w okre lonym czasie i ilo ci wynikaj cej dost pno ci oraz mo liwo ci produkcyjnych zasobów układu. Zdolno produkcyjna ustalana jest na podstawie optymalnych norm technicznych i ekonomicznych okre laj cych realne, maksymalne wykorzystanie maszyn i urz dze oraz powierzchni produkcyjnej, przy uwzgl dnieniu najlepszych warunków prowadzenia procesu produkcyjnego i organizacyjnego pracy. Podstaw oblicze zdolno ci produkcyjnych s składowe podstawowego procesu wytwórczego. Czynnikami determinuj cymi wielko zdolno ci produkcyjnej s : czynniki produkcji, do których zalicza si : o zasoby maszynowe wraz z charakterystyk techniczn, o zasoby ludzkie wraz z kwalifikacjami i umiej tno ciami, o wielko powierzchni produkcyjnej; struktura asortymentowa, która okre lana przez: o wła ciwo ci fizyczne i mechaniczne materiałów bezpo rednio produkcyjnych, o wachlarz oferowanego asortymentu; organizacja produkcji opisywana poprzez: o technologi i struktur produktów, o czas eksploatacji maszyn i urz dze technicznych, o typ produkcji; popyt wyra any ilo ci, asortymentem i jako ci potrzebnych wyrobów; oraz zakłócenia wynikaj ce mi dzy innymi z: o zakresu kooperacji zewn trznej, o zakresu awarii i czasu naprawy maszyn, o zmian w zatrudnieniu, o substytutowej modyfikacji wyrobów, o ró nicowania cen, o zmiany nat enia działa marketingowych, o stosowania rezerwacji i priorytetów zamówie. Wszystkie wy ej wymienione czynniki maj charakter zmienny. Ze wzgl du na ryzyko i niepewno procesów gospodarczych konieczne jest wyst powanie rezerw zdolno ci produkcyjnych. Stanowi ona ró nic mi dzy wielko ci obliczonej zdolno ci produkcyjnej a osi gni tymi rozmiarami produkcji przedsi biorstwa. Wielko rezerwy powinna podlega optymalizacji uwzgl dniaj cej koszty utrzymania oraz zmian popytu rynkowego. Znajomo rezerw na poszczególnych ogniwach wytwórczych ma istotne znaczenie zarówno dla odpowiedniego rozdziału zada produkcyjnych pomi dzy jednostki organizacyjne, jak i specjalizacji gniazd i stanowisk roboczych oraz dla ustalenia wła ciwego kierunku modernizacji i inwestycji przedsi biorstwa. Rezerwy mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy [5]: intensywne,

4 266 Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi ekstensywne. Rezerwy intensywne zwi zane s ze skróceniem czasu pracy potrzebnego do wytworzenia jednostki wyrobu i stanowi rezultat: intensyfikacji procesów technologicznych, ograniczenia czasu pomocniczego uzyskiwanego poprzez mechanizacj czynno ci, likwidacji nieprodukcyjnego biegu maszyn zwi zanego z: o napraw braków produkcyjnych, o dodatkowymi pracami spowodowanymi odst pieniem od zaplanowanej technologii, o nieracjonalnym podziałem zada pomi dzy wymienne stanowiska robocze o czy te wykorzystaniem maszyn niezgodnie z przeznaczeniem. Rezerwy ekstensywne zwi zane s natomiast z mo liwo ci zwi kszenia czasu pracy maszyn i urz dze technicznych oraz dodatkowego obci enia powierzchni produkcyjnej. Do rezerw ekstensywnych zalicza si wi kszo przestojów wynikaj cych z: niedomaga organizacyjno-technicznych, braku obsady stanowiska roboczego oraz awarii lub remontów maszyn. Od przyj tego sposobu planowania i zaopatrywania stanowisk roboczych zale przestoje maszyn spowodowane brakiem materiałów, narz dzi, energii jak równie zlece produkcyjnych. W wielu przedsi biorstwach znaczn rezerw zdolno ci produkcyjnych stanowi przerwy krótkotrwałe, powstaj ce w czasie dnia roboczego i wynikaj ce z winy pracownika. Zalicza si do nich: spó nienia, przedwczesne ko czenie pracy, nieobecno na stanowisku roboczym itd. Pełna ocena mo liwo ci zwi kszenia stopnia wykorzystania zdolno ci produkcyjnych wymaga przeprowadzenia analizy rezerw intensywnych i ekstensywnych. W wyniku bada rezerw intensywnych okre lona zostaje pracochłonno jednostki wyrobu uwzgl dniaj ca czas pracy składowych podstawowego, pomocniczego i uzupełniaj cego procesu wytwórczego. Analiza rezerw ekstensywnych zwi zana jest natomiast z ocen produkcyjnej gotowo ci maszyn i urz dze wytwórczych. Wielko ci rezerwy intensywnej i ekstensywnej wskazuj na rang poszczególnych funkcji układu sterowania przepływem produkcji (rys. 1). Zwi kszenie zdolno ci produkcyjnych poprzez wykorzystanie rezerw intensywnych realizowane jest bowiem przez funkcj planowania operacyjnego, natomiast zarz dzanie wielko ci rezerwy ekstensywnej odbywa si poprzez funkcj ewidencjonowania post pu prac.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Systemy informatyczne wspomagaj ce sterowanie produkcj Obecnie fundamentem zarz dzania procesem produkcji i sterowania przepływem materiałowym w firmie oraz podstawowym warunkiem integracji działa gospodarczych jest wdro enie systemów informatycznych wspomagaj cych pozyskiwanie, przetwarzanie danych oraz przekazywanie informacji Pozyskiwanie informacji Pozyskiwanie informacji opisuj cych stopie realizacji procesu wytwórczego mo e by realizowane: zarówno przy udziale pracowników bezpo rednio produkcyjnych jak i transferu danych uzyskiwanych bezpo rednio z maszyn i urz dze produkcyjnych. i dotyczy (rys. 1): ewidencji czasu pracy, rejestracji dokumentów magazynowych oraz klasyfikacji braków produkcyjnych. W zdecydowanej wi kszo ci przypadków standardowa funkcjonalno systemów klasy MRP II/ ERP (ang. MRP II Manufacturing Resource Planning, ERP Enterprise Resource Planning) umo liwia rejestracj zdarze jedynie poprzez udział czynnika ludzkiego. Rozwi zaniem wspomagaj cym pozyskiwanie informacji bezpo rednio z linii produkcyjnej poprzez urz dzenia automatycznej identyfikacji i automatyki przemysłowej (czujniki, sterowniki przemysłowe, układy testuj ce) jest wdro enie systemów klasy MES (ang. Manufacturing Execution System). Nale y zauwa y, e zarówno ewidencja czasu pracy jak i rejestracja dokumentów magazynowych mo e by realizowana przy pomocy systemów obydwu klas. Istotnym elementem ró nicuj cym zastosowane rozwi zanie jest dokładno i aktualno danych, b d cych podstaw dalszej analizy. Oczywistym jest, e zawodno i pracochłonno, zwi zana z r czn rejestracj zdarze wykonywan przez pracownika, stanowi główny czynnik ograniczaj cy sprawno organizacji procesu. Bł dne wprowadzenie danych lub nadmierne obci enie czasowe pracownika, powoduj ce znaczne opó nienia w rejestracji zdarze, zniekształca obraz post pu prac i uniemo liwia analiz bie cej sytuacji [3]. Do podstawowych korzy ci zautomatyzowania procesów rejestracji danych nale [3]: integralno przepływu materiałowego i informacyjnego oraz aktualno danych. Bezpo redni konsekwencj bie cej ewidencji post pu prac jest: ledzenie aktualnego stopnia realizacji planów produkcyjnych, nad na kontrola jako ci produktu i parametrów procesu oraz skrócenie czasu realizacji procesów.

6 268 Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi ródło: Opracowanie własne. Rysunek 2. Obszar funkcjonalny systemów informatycznych wspomagaj cych sterowanie produkcj Wła ciwa interpretacja danych oraz skuteczne wnioskowanie mo e natomiast przyczyni si mi dzy innymi do [3]: identyfikacji przyczyn przestojów i awarii, identyfikacji genealogii produktu, raportowania wska ników procesowych, m.in.: czasu pracy, wydajno ci zasobów i jako ci produktów; identyfikacji stopnia realizacji zamówienia, wpływu na ograniczenie braków materiałowych, zawodno ci maszyn lub niedyspozycyjno ci pracowników; wpływu na parametry jako ciowe powstaj cego produktu, skuteczniejszej kontroli stanów magazynowych i sterowania wielko ci zapasów, lepszego wykorzystania posiadanego potencjały produkcyjnego, analizy rzeczywistych kosztów produkcji i oceny rentowno ci podejmowanych działa oraz podniesienia jako ci obsługi klienta. Analiza funkcjonalno ci systemów klasy MRP II/ERP i MES pozwala stwierdzi wzajemne nakładanie si obszarów zastosowa obu systemów. Niektóre moduły systemów klasy MRPII/ ERP mog zawiera cz funkcjonalno ci systemu klasy MES, podczas gdy system klasy MES mo e realizowa pewne podstawowe zadania systemu klasy MRP II/ ERP. Rys. 2 przedstawia lokalizacj systemu klasy MES w ogólnej strukturze przepływu informacji uwzgl dniaj cej procesy produkcyjne przedsi biorstwa. Wa nym zagadnieniem współdziałania systemów obu klas jest integracja danych systemowych i dwukierunkowo transferu danych. Integracja dotyczy zarówno danych podstawowych, odwzorowuj cych struktury i procesy firmy, jak i danych transakcyjnych, powstaj cych w wyniku rejestracji zdarze gospodarczych.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Przetwarzanie danych Uzyskanie sprawnego systemu sterowania przepływem materiałowym i informacyjnym firmy zwi zane jest nie tylko z czasem rejestracji danych czy celnym wyznaczeniem punktów kontrolno pomiarowych strumienia przepływu materiałowego, ale równie planowaniem operacyjnym działa wytwórczych (rys. 2). Adekwatno harmonogramu uzale niona jest od [3]: kompletno ci danych podstawowych opisuj cych elementy układu sterowania, stopnia parametryzacji opisu strumienia przepływu materiałowego, przyj tych kryteriów optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dynamiki zmian zachodz cych w układzie sterowania i otoczeniu. Wi kszo systemów klasy MRP II/ ERP umo liwia kompleksowy opis elementów układu sterowania, ale niestety algorytmy planistyczne w nich zaimplementowane posiadaj niewystarczaj c parametryzacj strumieni przepływu materiałowego oraz znaczne ograniczenia kryteriów optymalizacji procesu. Alternatywnym rozwi zaniem, wykorzystywanym w harmonogramowaniu działa wytwórczych i planowaniu procesów logistycznych, s systemy klasy APS (ang. Advanced Planning Scheduling). Ich zaawansowane algorytmy umo liwiaj automatyczne tworzenie scenariuszy przebiegu produkcji, uwzgl dniaj c specyfik procesów przedsi biorstwa. Systemy klasy APS mog zatem stanowi doskonałe uzupełnienie systemów klasy MRP II/ ERP (rys. 2). Realizacja funkcji planowania operacyjnego wspierana koordynacj działa w wymiarze planowania taktycznego stanowi w tym kontek cie zakres przetwarzanie danych i obejmuje pełen obszar zarz dzania rezerw intensywn zdolno ci produkcyjnych. Drugim, równie istotnym, celem przetwarzania zbiorów danych jest koordynacja działa analitycznych (rys. 2) realizowana w trzech płaszczyznach: zmian w obszarze operacji technologicznych, modyfikacji całego procesu produkcyjnego oraz przekształce organizacyjnych firmy. W zdecydowanej wi kszo ci przedsi biorstw wnioskowanie i podejmowanie działa adaptacyjnych w ka dej z wymienionych płaszczyzn realizowanie jest wył cznie przy udziale czynnika ludzkiego. Wspomaganie systemów informatycznych dotycz ce obszaru zmian ogranicza si do przygotowania zestawie i aktualizacji danych systemowych Przekazywanie dyspozycji Zró nicowane podej cie w sposobie oceny rezerwy intensywnej i ekstensywnej, a w zwi zku z tym ró norodno wdra anych narz dzi informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi i sterowanie przepływem produkcji stanowi zagadnienie kluczowe w działaniach zwi kszaj cych elastyczno procesu wytwarzania oraz poprawiaj cych jako wyrobu. Do głównych czynników wpływaj cych na jako przyj tych rozwi za nale : stopie parametryzacji opisu przepływu materiałowego kryteria optymalizacji procesu planowania, zakres integracji danych systemowych i kierunek transferu danych, dynamika zmian zachodz cych w układzie sterowania i otoczeniu oraz kierunek procesu modernizacji i inwestycji przedsi biorstwa. Sposób odwzorowania działalno ci produkcyjnej w systemach informatycznych, zakres integracji danych systemowych oraz dynamika zmian zachodz cych w układzie wytwórczym

8 270 Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi wyznaczaj długo cyklu sterowania przepływem informacji, w ramach którego realizowane jest zadanie: pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych. Im wi ksza liczba cykli sterowania przepływem informacji zawarta w cyklu produkcyjnym tym wi ksza jest elastyczno procesu wytwarzania (rys. 3). CYKL PRODUKCYJNY CYKL PRZEPŁYWU INFORMACJI Przetwarzanie danych PLAN PRODUKCJI Zda- Pozyskiwanie. danych Przekazywanie HARMONOGRAM OPERACYJNY Rysunek 3. Cykl sterowania przepływem informacji wspomagaj cej proces produkcji ródło: Opracowanie własne. Istotnym warunkiem zautomatyzowania przepływu informacji jest spójno danych dotycz cych opisu posiadanych kwalifikacji/zdolno ci zasobów firmy oraz opisu wymaganych umiej tno ci, które zawierane s w technologii produkcji wyrobów. Zagadnienie precyzji wykonania operacji technologicznej stanowi zatem setno zautomatyzowania procesu a wielko wyznaczonej cz ci wspólnej zbioru kwalifikacji, ilustruj cych maksymalne mo liwo ci wykorzystania zasobu, oraz zbioru wymaga, wskazuj cych na minimalne oczekiwania dotycz ce jako ci lub czasu wykonania, okre la poziom elastyczno ci systemu wspomagaj cego zarz dzanie produkcj. Automatyzacja przypływu informacji w układzie sterowania produkcj umo liwia zwi kszenie stopnia wykorzystania zdolno ci produkcyjnych oraz zoptymalizowanie wielko ci rezerw intensywnych i ekstensywnych przedsi biorstwa. W zautomatyzowanym przepływie informacji konieczne jest jednak zaw enie zakresu przetwarzania danych do zmian w systemie produkcyjnym maj cych charakter bezinwestycyjny (rys. 4). Z uwagi na strategi rozwoju działalno ci gospodarczej przedsi biorstwa, zwi kszenie zdolno ci produkcyjnych, wynikaj ce z wykorzystania dodatkowych ródeł finansowych, powinno by realizowane wył cznie poprzez decyzje operatora. Do działa inwestycyjnych zalicza si mi dzy innymi: podnoszenie zmianowo ci, modernizacj procesu technologicznego, powi kszenie potencjału produkcyjnego czy wymian układów kooperacji. Kierunek strumienia oraz zakres mo liwego transferu danych w zautomatyzowanym przepływie informacji przedstawiona rys. 4. Wyró nia si cztery w zły przekazu maj ce

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, szczególne znaczenie dla cykliczno ci procesu sterowania przepływem informacji. ródło: Opracowanie własne. 5. Wnioski Rysunek 4. Zautomatyzowanie przepływu strumienia informacyjnego w układzie sterowania produkcj Zmiany zachodz ce we współczesnym otoczeniu wymuszaj na przedsi biorstwach dokonywanie modyfikacji swoich zachowa. Rozwi zaniem, podnosz cym elastyczno działa oraz efektywno produkcji, jest wdra anie systemów informatycznych wspomagaj cych realizowanie procesów. Planowanie i sterowanie produkcj wspierane jest funkcjonalno ci systemów klasy MRP II/ ERP, MES i APS. Niezale nie jednak od klasy systemu, któr przedsi biorstwo zdecyduje si wdro y, informatyzacja procesów pozwala sprosta narastaj cej konkurencyjno ci i stanowi jeden ze sposobów rozwoju przedsi biorstwa w dobie globalizacji gospodarki wiatowej. Automatyzacja przypływu informacji w układzie sterowania produkcj umo liwia zwi kszenie stopnia wykorzystania zdolno ci produkcyjnych oraz zoptymalizowanie wielko ci rezerw intensywnych i ekstensywnych firmy.

10 272 Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie zdolno ciami produkcyjnymi [1] Brzezi ski M. (red.): Organizacja i sterowanie produkcj. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcj. A.W. Placet, Warszawa [2] Durlik I.: In ynieria zarz dzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. A.W. Placet, Warszawa [3] Milewska E.: Wykorzystanie narz dzi informatycznych w procesie sterowania strumieniem przepływu materiałowego. Miesi cznik Naukowo-Techniczny MECHANIK [4] Paj k E.: Zarz dzanie produkcj. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [5] Pasternak K.: Zarys zarz dzania produkcj. PWE, Warszawa INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS SUPPORTING MANAGEMENT OF PRODUCTION CAPACITIES Summary The paper presents the problem of manufacturing process flexibility in view of a company s material and information flow stream management. The author of the article has described the functions of a production process control system and presented the characteristics of production capacity intensive and extensive reserves. The MRP II/ ERP, MES i APS class IT tools supporting the process of production planning, organization and control have also been discussed. Keywords: production control system, MRP II/ ERP, MES, APS, intensive and extensive reserves Instytut In ynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarz dzania Politechnika l ska ul. Roosevelta 26, Zabrze tel.:

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Informacja o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Emix powstało w 1991 roku na bazie niewielkiego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ AUTOR: mgr inż. MARTYNA MALAK DANE KONTAKTOWE 2 mgr inż. Martyna Malak Katedra Systemów Logistycznych ul. Szyperska 3/5 e-mail: martyna.malak@wsl.com.pl Informacje

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. TPM promuje tworzenie kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

REORGANIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH IMPLIKOWANA WDROŻENIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

REORGANIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH IMPLIKOWANA WDROŻENIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ REORGANIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH IMPLIKOWANA WDROŻENIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Elżbieta MILEWSKA Streszczenie: Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 1. Nazwa i adres organizatora badania biegłości Pracownia Aerozoli ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 91-348 Łódź 1/6 Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie Może przynieść oszczędności od 10 do nawet 85%. Inwestycje takie potrafią zwrócić

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Prowadzące zajęcia: Prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff Dr Aleksandra Rudawska Mgr Hubert Pachciarek alberto@lozano.net.pl Wykład 1: 7 marca 2011 r. Zasady zaliczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Wykaz zmian do OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (OSZiK) na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 września 2008

Bardziej szczegółowo