Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl"

Transkrypt

1 Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK

2 Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless Communications and Networks, 2e, Pearson Prentice Hall, 2005 M. Ilyas, I. Mahgoub (eds.), Mobile Computing Handbook, Auerbach 2005

3 Wprowadzenie

4 Motywacje Warszawa Barcelona Podtrzymywanie bezprzewodowego poł czenia telefonicznego mi dzy urz dzeniami mobilnymi poruszajacymi si w obszarze geograficznym

5 Technologie bezprzewodowe Sieci komórkowe Systemy satelitarne, GPS Sieci ad hoc (dora ne) i sieci sensorowe Bezprzewodowe WPAN (wireless personal area networks): , Bluetooh Bezprzewodowe WLAN (wireless local area networks): b (WiFi) g a HiperLAN Bezprzewodowe WMAN (wireless metropolitan area networks):

6 The History of Mobile Radio Communication (1/3) 1880: Hertz Initial demonstration of practical radio communication 1897: Marconi Radio transmission to a tugboat over an 18 mi path 1921: Detroit Police Department: -- Police car radio dispatch (2 MHz frequency band) 1933: FCC (Federal Communications Commission) Authorized four channels in the 30 to 40 MHz range 1938: FCC Ruled for regular service 1946: Bell Telephone Laboratories 152 MHz (Simplex) 1956: FCC 450 MHz (Simplex) 1959: Bell Telephone Laboratories Suggested 32 MHz band for high capacity mobile radio communication 1964: FCC 152 MHz (Full Duplex) 1964: Bell Telephone Laboratories Active research at 800 MHz 1969: FCC 450 MHz (Full Duplex) 1974: FCC 40 MHz bandwidth allocation in the 800 to 900 MHz range 1981: FCC Release of cellular land mobile phone service in the 40 MHz bandwidth in the 800 to 900 MHz range for commercial operation

7 The History of Mobile Radio Communication (2/3) 1981: AT&T and RCC (Radio Common Carrier) reach an agreement to split 40 MHz spectrum into two 20 MHz bands. Band A belongs to nonwireline operators (RCC), and Band B belongs to wireline operators (telephone companies). Each market has two operators. 1982: AT&T is divested, and seven RBOCs (Regional Bell Operating Companies) are formed to manage the cellular operations 1982: MFJ (Modified Final Judgment) is issued by the government DOJ. All the operators were prohibited to (1) operate long-distance business, (2) provide information services, and (3) do manufacturing business 1983: Ameritech system in operation in Chicago 1984: Most RBOC markets in operation 1986: FCC allocates 5 MHz in extended band 1987: FCC makes lottery on the small MSA and all RSA licenses 1988: TDMA (Time Division Multiple Access) voted as a digital cellular standard in North America 1992: GSM (Groupe Speciale Mobile) operable in Germany D2 system

8 The History of Mobile Radio Communication (3/3) 1993: CDMA (Code Division Multiple Access) voted as another digital cellular standard in North America 1994: American TDMA operable in Seattle, Washington 1994: PDC (Personal Digital Cellular) operable in Tokyo, Japan 1994: Two of six broadband PCS (Personal Communication Service) license bands in auction 1995: CDMA operable in Hong Kong 1996: US Congress passes Telecommunication Reform Act Bill 1996: The auction money for six broadband PCS licensed bands (120 MHz) almost reaches 20 billion US dollars 1997: Broadband CDMA considered as one of the third generation mobile communication technologies for UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) during the UMTS workshop conference held in Korea 1999: ITU (International Telecommunication Union) decides the next generation mobile communication systems (e.g., W-CDMA, cdma2000, etc)

9 Generacje telefonii komórkowej (1) Generacja I (1G) - systemy oparte na technice analogowej, - wiadcz głównie zwykłe rozmowy telefoniczne - funkcjonuj na cz stotliwo ci rz du 450MHz, Generacja II (2G) - systemy oparte na technice cyfrowej, - funkcjonuj na cz stotliwo ci rz du 900MHz, - w ramach systemu GSM dost pne s mi dzy innymi usługi takie, jak: poczta głosowa, przeniesienie poł czenia, blokowanie poł cze, oczekiwanie na poł czenie, zawieszenie poł czenia, poł czenie konferencyjne, identyfikacja rozmówcy, biling (szczegółowy rachunek), mo liwo ć przesyłania danych komputerowych i faksów, przesyłanie wiadomo ci tekstowych, w 1997 r. poprawiono funkcjonalno ć sieci - dodano dwie szybsze technologie transmisji danych: HSCSD (High Speed Circuit Swiched Data) do 115kb/s i GPRS (General Packed Radio Service) do 170kb/s;

10 Generacje telefonii komórkowej (2) Generacja III (3G) - systemy cyfrowe, zapewniaj korzystanie z bardzo du ego zakresu usług, w tym multimedialnych w skali wykraczaj cej poza mo liwo ci systemów drugiej generacji (GSM) oraz zdolno ć do poł czenia mo liwo ci korzystania z komponentów naziemnych i satelitarnych o globalnym zasi gu, umo liwia integracj wszystkich systemów radiokomunikacyjnych, zaprojektowany pod k tem jak najwi kszej wydajno ci w transmitowaniu danych (384Kb/s - 2Mb/s). Generacja IV (2010?) Od pewnego okresu trwaj badania nad now technologi -4G. Komercyjny debiut tej sieci jest przewidywany na rok Definicja 4G przyj ta przez Mi dzynarodow Uni Telekomunikacyjn ITU mówi, e pobieranie danych w takich sieciach powinno odbywać si z pr dko ci 1Gb/s w sytuacji gdy telefon jest nieruchomy oraz około 100Mb/s podczas szybkiego przemieszczanie si abonenta.

11 First Generation Cellular Systems and Services 1970s Developments of radio and computer technologies for 800/900 MHz mobile communications 1976 WARC (World Administrative Radio Conference) allocates spectrum for cellular radio 1979 NTT (Nippon Telephone & Telegraph) introduces the first cellular system in Japan 1981 NMT (Nordic Mobile Telephone) 900 system introduced by Ericsson Radio System AB and deployed in Scandinavia 1984 AMPS (Advanced Mobile Phone Service) introduced by AT&T in North America

12 Second Generation Cellular Systems and Services 1982 CEPT (Conference Europeenne des Post et Telecommunications) established GSM to define future Pan-European Cellular Radio Standards 1990 Interim Standard IS-54 (USDC) adopted by TIA (Telecommunications Industry Association) 1990 Interim Standard IS-19B (NAMPS) adopted by TIA 1991 Japanese PDC (Personal Digital Cellular) system standardized by the MPT (Ministry of Posts and Telecommunications) 1992 Phase I GSM system is operational 1993 Interim Standard IS-95 (CDMA) adopted by TIA 1994 Interim Standard IS-136 adopted by TIA 1995 PCS Licenses issued in North America 1996 Phase II GSM operational 1997 North American PCS deploys GSM, IS-54, IS IS-54: North America IS-95: North America, Hong Kong, Israel, Japan, China, etc GSM: 110 countries

13 Third Generation Cellular Systems and Services (1/2) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000): - Fulfill one's dream of anywhere, anytime communications a reality. Key Features of IMT-2000 include: - High degree of commonality of design worldwide; - Compatibility of services within IMT-2000 and with the fixed networks; - High quality; - Small terminal for worldwide use; - Worldwide roaming capability; - Capability for multimedia applications, and a wide range of services and terminals.

14 Third Generation Cellular Systems and Services (2/2) Important Component of IMT-2000 is ability to provide high bearer rate capabilities: - 2 Mbps for fixed environment; Kbps for indoor/outdoor and pedestrian environments; kbps for vehicular environment. Standardization Work: - Release 1999 specifications - In processing Scheduled Service: - Started in October 2001 in Japan (W-CDMA)

15 Wzrost liczby abonentów Abonenci 3G abonenci Abonenci 2G cyfrowa Abonenci 1G analogowa rok

16 Aspekt pokrycia w mobilnych komunikacyjnych systemach 3 generacji Satelita W budynku miasto podmiejski globalne Picocell Microcell Macrocell Global

17 Pr dko ci transmisji Mobilino ć Samochodowa Piesi Stacjonarna Global System for Mobile Communications Universal Mobile Telecommunications System Broadband radio Mobile Broadband System Local Multipoint Distribution System Satellite Universal Mobile Telecommunications System Broadband Satellite Multimedia Szybko ć danych (Mb/s) Pr dko ci transmisji jako funkcja mobilno ci w niektórych systemach o dost pie radiowym

18 np. zastosowania medyczne Lekarz w szpitalu Przeł cznik ATM Sieć Sieć szkieletowa szkieletowa ATM ATM Przeł cznik ATM oddalona Baza danych bezprzewodowa odległo ciowa konsultacja Ambulans Mo liwo ci konsultacji na odległo ć

19 np. zastosowanie w ruchu drogowym UMTS, WLAN, GSM, cdma2000, ad hoc Personal Travel Assistant, PDA, laptop, GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth,...

20 Sieci komórkowe komórka BS MS Idealna powierzchnia komórki (promie 2-10 km) Alternatywny kształt komórki MS Powierzchnia sze ciok tnej komórki u ywana w wi kszo ci modeli Pojedy cza komórka sieci ze stacjami mobilnymi (MS) oraz stacj bazow (BS)

21 Pojedy cza komórka W ka dej komórce wielu u ytkowników jest obsługiwanych przez pojedy cz BS Je eli zamierza si powi kszyć obszar komórki to dodatkowe BS-y s umieszczane w tych obszarach ograniczony zakres cz stotliwo ci jest przydzielony do obsługi komórki eby zwi kszyć efektywno ć systemu pewne techniki multipleksowania s u ywane

22 Multipleksowanie Pojemno ć medium transmisyjnego przekracza zwykle pojemno ć wymagan Multipleksowanie przenoszenie wielu sygnałów w pojedy czym medium Bardziej efektywne u ycie medium transmisyjnego

23 Techniki multipleksowania FDMA (Frequency Division Multiple Access) TDMA (Time Division Multiple Access) CDMA (Code Division Multiple Access) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Nowa technika SDMA (Space Division Multiple Access) jest równie aktualnie testowana z u yciem anten mikrofalowych

24 FDMA (Frequency Division Multiple Access) (multipleksowanie z podziałem cz stotliwo ci) - w systemach 1G Pasmo cz stotliwo ci jest dzielone na podpasma nazywane kanałami Pojedy czy kanał jest przydzielany przez BS do uzytkownika

25 Struktura pasma w FDMA n cz stotliwo ć Całkowite pasmo

26 Przydział kanału w FDMA u ytkownik 1 u ytkownik 2 u ytkownik n cz stotliwo ć 1 cz stotliwo ć 2 cz stotliwo ć n Urz dzenia mobilne Stacja bazowa

27 TDMA (Time Division Multiple Access) (multipleksowanie z podziałem czasu) w wi kszo ci systemów 2G cz stotliwo ć u ytkownik 1 u ytkownik 2 u ytkownik n czas

28 TDMA Czas dzielony jest na ramki o stałej długo ci Ka da ramka składa si ze stałej liczby sczelin czasowych Dla danego poł czenia BS przydziela jedn szczelin czasow t sam w kolejnych ramkach

29 Struktura ramki TDMA n czas ramka

30 Ilustracja ramki TDMA dla wielu u ytkowników czas 1 u ytkownik 1 czas 2 u ytkownik 2 u ytkownik n czas n Urz dzenia mobilne Stacja bazowa

31 CDMA (Code Division Multiple Access) (multipleksowanie z podziałem kodu) niektóre 2G, wi kszo ć 3G cz stotliwo ć u ytkow n... u ytkow 2 u ytkow 1 czas kod

32 Transmitowane i odbierane sygnały w systemie CDMA Bity informacji Kod na wyj ciu transmisji Sygnał transmitowany Odebrany sygnał kod wchodz cy do odbiornika odkodowany sygnał W odbiorniku

33 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Pojawiła si niedawno pozwala na równoległ transmisj danych z u yciem wielu kanałów U ywa technik transmisji wielono nikowych, aby efektywnie redukować odbicia sygnałów radiowych w terenie

34 Techniki oparte na kombinacji FDMA, TDMA i CDMA Istnieje szereg technik b d cych wariantami i kombinacjami znanych ju technik Jedn z nich jest tzw. frequency hopping technika oparta na przeskokach cz stotliwo ci (kombinacja FDMA i TDMA): -pojedy czy u ytkownik wykorzystuje jeden kanał przez okre lony czas, a nast pnie zmienia kanał na inny -ka dy u ytkownik ma okre lon własn sekwencj zmian kanałów - ta technika oryginalnie była opracowana dla wojska w zwi zku z problem, aby skutecznie przesyłać informacj je eli nieprzyjaciel zagłusza okre lony zakres cz stotliwo ci

35 Przeskoki cz stotliwo ci: kombinacja FDMA i TDMA cz stotliwo ć ramka Szczelina f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 czas

36 Ewolucja infrastruktura systemów komórkowych BS Strefa usługi Wczesne systemy bezprzewodowe: Du a strefa

37 System komórkowy: mała pojedy cza strefa BS BS Strefa usługi BS BS BS BS BS

38 MS (mobile station), BS (base station), BSC (BSController), MSC (mobile switch center), and PSTN (public switched telephone network) Domowy telefon PSTN MSC MSC BSC BSC BSC BSC BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS

39 BS składa si z odbiornika bazy (BTS) oraz kontrolera BS (BSC) Wie a i antena s cz ciami BS, podczas gdy pozostały sprz t nale y do BSC HLR (home location register) oraz VLR (visitor location register) to dwa zbiory wska ników, które zapewniaj mobilno ć i u ywanie tego samego numeru na całym wiecie HLR jest ulokowany w MSC, w którym urz dzenie mobilne jest zarejestrowane i gdzie informacja o pocz tkowym jego poło eniu oraz o bilingu jest przechowywana VLR zawiera informacje o wszystkich MS odwiedzaj cych obszar danego MSC

40 Do obsługi ka dego komórkowego (mobilnego) urz dzenia potrzebne s 4 kanały zapewniaj ce wymian danych lub synchronizacj mi dzy BS i MS -2 kanały kontrolne: wymiana danych dotycz cych uwierzytelnienia, danych o abonencie,.. -2 kanały informacyjne do celów transmisji danych

41 Kanały kontrolne i informacyjne Urz dzenie mobilne (MS) kanał kontrolny przekazywania (forward) kanał kontrolny przekazywania odwrotnego (reverse) kanał przekazywanie informacji kanał przekazywania odwrotnego informacji Stacja bazowa (BS)

42 Kroki kanału kontrolnego poprzedzaj ce rozpocz cie pracy kanału informacyjnego mi dzy MS a BS (handshake steps) BS 1. Potrzeba utworzenia poł czenia MS 2. Przypisanie cz stotliwo ci/szczeliny/kodu (FDMA/TDMA/CDMA) 3. Informacja konytrolna potwierdzaj ca 4. Start komunikacji na przypisanym kanale

43 Kroki kanału kontrolnego poprzedzaj ce rozpocz cie pracy kanału informacyjnego mi dzy BS a MS (handshake steps) BS MS 1. Info do MS # o rozpocz ciu procedury 2. Gotowy do utworzenia poł czenia 3. U yj cz stotliwo ć/szczelin czasow /kod (FDMA/TDMA/CDMA) 4. Gotowy do komunikacji 5. Start komunikacji na przypisanym kanale

44 Uproszczony bezprzewodowy system komunikacyjny Antena Informacja do transmisji (głos/dane) kodowanie modulator nadajnik no nik Antena Informacja otrzymana (głos/dane) dekodowanie demodulator odbiornik no nik

45 Systemy satelitarne Tradycyjne zastosowania Satelity do prognozowania pogody Transmisje radiowe i TV satelity militarne Zastosowania telekomunikacyjne Globalne poł czenia telefoniczne szkielet sieci globalnej GPS

46 Sieci ad hoc Składaj si z urz dze mobilnych wyposa onych w karty do komunikacji bezprzewodowej (w jednym okre lonym standardzie) Ka de urz dzenie potrafi rozmawiać z ka dym znajduj cym si w jego radiowym polu widzenia

47 Komunikacja typu multi hop W zeł A komunikuje si z w złem M W tym celu wykorzystuje w zły po rednicz ce, E, H, L

48 Zastosowanie sieci ad hoc w przemy le motoryzacyjnym Firma BMW pracuje nad projektem inteligentnego auta wykorzystuj cego m.in. sieci ad hoc. Zastosowanie sieci ad hoc w samochodach umo liwia wymian informacji pomi dzy samochodami. Przykładowo mog to być ostrze enia o zagro eniach, korkach itp. Ostrze enie przed niebezpiecze stwem

49 Zastosowania sieci ad hoc Private Area Networks, projekt cybernetycznego domu brak kabli, samokonfigurowalne, wymiana dokumentów i gier, sterowanie mikserem Akcje ratunkowe Konferencje Operacje militarne

50 Bezprzewodowe sieci sensorowe stacja bazowa antena cel sensor

51 Wa niejsze technologie sieci bezprzewodowych IEEE , 30m Peer-to-peer poł czenia HiperLAN, 30m Sieci ad hoc, >500m Sieci sensorowe, 2m Home RF, 30m Ricochet, 30m Sieci Bluetooh, 10m Lotniska, sprz t AGD Pole walki, zagro enia Fabryki chemiczne, nuklearne Domy Lotniska, biura biura

52 Wprowadzenie-koniec

53 Podstawy transmisji sygnałów 1

54 Sygna elektromagnetyczny Jest funkcj czasu Mo e być równie wyra ony jako funkcja cz stotliwo ci Sygnał składa si ze składowych o róznych cz stotliwo ciach 2

55 Koncepcja sygnału sygna analogowy intensywno ć sygna u zmienia się w sposób agodny w czasie Brak przerw czy nieciąg o ci w sygnale sygna cyfrowy podtrzymywana jest intensywno ć sygna u na sta ym poziomie przez pewien okres czasu a następnie zmienia się on do innego sta ego poziomu sygnał periodyczny sygnał analogowy lub cyfrowy, którego obraz powtarza si periodycznie (cyklicznie) w czasie s(t +T ) = s(t ) - < t < + gdzie T jest okresem sygnału sygnał aperiodyczny sygnał analogowy lub cyfrowy, którego obraz nie powtarza si w czasie 3

56 4

57 Koncepcja sygnału (cd.) amplituda (A) maksymalna warto ć lub si a sygna u w czasie Zwykle mierzona w voltach częstotliwo c (f ) Liczba powtórze (cykli) sygna u w ciągu jednej sekundy; jednostką częstotliwo ci jest herc (Hz) odpowiadający jednemu powtórzeniu sygna u w ciagu 1 sekundy 5

58 Koncepcje sygnału (cd.) Okres (T) wielko ć czasu jak zajmuje jedno powtórzenie sygnału T = 1/f Faza (φ) -miarawzgl dnej pozycji w czasie wewn trz pojedy czego okresu sygnału Długo ć fali (λ) - odległo ć zajmowana przez pojedy czy cykl sygnału Np: Pr dko ć wiatła v = 3x10 8 m/s. To długo ć fali λf = v (lub λ = vt). 6

59 Parametery fali sinusoidalnej Ogólna fala sinusoidalna s(t ) = A sin(2πft + φ) uwaga: 2π radianów = 360 = 1 okres Rys 2.3 pokazuje efekt zmian ka dego z trzech parametrów (a) A = 1, f = 1 Hz, φ = 0; tak wi c T = 1s (b) zredukowana amplituda; A=0.5 (c) zwi kszona cz stotliwo c; f = 2, tak wi c T = ½ (d) przesuni cie fazowe; φ = π/4 radiany (45 stopni) 7

60 Sine Wave Parameters

61 Koncepcje zwi zane z cz stotliwo ci Sygnał elektromagnetyczny mo e składać si z wielu cz stotliwo ci. przykład: s(t) = (4/π)(sin(2πft) + (1/3)sin(2π(3f)t)) Rys. 2.4(a) + Fig. 2.4(b) = Fig. 2.4(c) Widoczne s dwie składowe cz stotliwo ci: f i 3f. Na podstawie analizy Fouriera, ka dy sygnał utworzony jest ze składowych o ró nych cz stotliwo ciach, wszystkie składowe s falami sinusoidalnymi o ró nych amplitudach, cz stotliwo ciach i fazach. 9

62 10

63 Koncepcje zwi zane z cz stotliwo ci (cd.) Spektrum zakres częstotliwo ci które zawiera sygna na Rys. 2.4(c), spektrum rozciaga się z f do 3f. Absolutne pasmo - szeroko ć spektrum sygna u na Rys. 2.4(c), wynosi ono 3f f = 2f. Efektywne pasmo lub pasmo sygnał mo ezawierać wiele cz stotliwo ci. Ale wi kszo cenergiimo e być skoncentrowana na w skiej grupie cz stotliowo ci. Te cz stotliwo ci s efektywnym pasmem. 11

64 cz stotliwo c podstawowa gdy wszystkie składowe cz stotliwo ci sygnału s całkowitoliczbowymi wielokrotno ciami jednej cz stotliwosci, to nazywana jest ona cz stotliwo ci podstawow (przykład wczesniejszy) f oraz 3f cz st. Podst. = f okres całego sygnałujest równyokresowi cz stotliwo ci podstawowej. Patrz, Rys. 2.4 znowu! 12

65 Dane a sygna y Sygna y - elektryczna lub elektromagnetyczna reprezentacja danych Dane byty, które przenoszą znaczenia lub informację Transmisja przenoszenie danych przez propagację i przetwarzanie sygna ów 13

66 Aproksymacjafunkcji kwadratowej przez sygnały dodanie cz stotliwo ci 5f do Rys. 2.4(c) Rys. 2.5(a) dodanie cz stotliwo ci 7f do Rys. 2.4(c) Rys. 2.5(b) dodanie wszystkich cz stotliwo ci 9f, 11f, 13f,... Rys. 2.5(c), funkcja kwadratowa Ta funkcja kwadratowa posiada niesko czon liczb składowych cz stotliwo ci i w ten sposób niesko czone pasmo. 14

67 15

68 Pr dko ć danych a pasmo przypadek I: (Rys. 2.5(a)) niech f = 10 6 cykli/sec = 1 MHz Składowe cz stotliwo ci: 1f, 3f, 5f Absolutne pasmo = 5f 1f = 4f = 4 MHz Pr dko ć danych = 2 Mbps (1 bit na 0.5 us) przypadek II: (Rys. 2.5(a)) niech f = 2x10 6 cykli/sec = 2 MHz Składowe cz stotliwo ci: 1f, 3f, 5f Absolutne pasmo = 10M 2M = 8 MHz Pr dko ć danych = 4 Mbps (1 bit na 1/4 us) 16

69 przypadek III: (Rys. 2.4(c)) niech f = 2x10 6 cykli/sec = 2 MHz cz stotliwo ci: 1f, 3f Absolutne pasmo = 6M 2M = 4 MHz Pr dko ć danych = 4 Mbps (1 bit na 1/4 us) ** porównaj absolutne pasmo i pr dko ć danych w tych przykładach! 17

70 Kilka poj ć dotycz cych pojemno ci kanału pr dko ć danych - pr dko ć z jak dane mog być przesyłane (bps) pasmo - pasmo transmitowanego sygnału ograniczone nadajnikiem oraz natur of medium transmisyjnego (herc) szum Pojemno ć kanału maksymalna pr dko ć z jak dane mog być transmitowane poprzez dan drog komunikacyjn, lub kanał, przy zadanych warunkach Stopa bł dów pr dko ć z jak pojawiaj si bł dy 18

71 Pasmo Nyquist a dla zadanej wielko ci pasma B, najwy sza prędko ć transmisji danych jest równa 2B: C = 2B np: B=3100 Hz; C=6200 bps Przy wielopoziomowym sygnale C = 2B log 2 M, gdzie M jest liczb dyskretnych poziomów sygnału lub napi cia 19

72 Stosunek sygnał-szum Jest to stosunek mocy sygna u (signal power) do mocy zawartej w szumie (noise power), który jest obecny w jakim konkretnym punkcie transmisji Zwykle jest mierzony w odbiorniku Stosunek sygnał-szum (signal-to-noise ratio (SNR, or S/N)) signal power ( SNR ) = db 10log10 noise power = 10 log 10 SNR (SNR) 10 okre la si w decybelach (db) Wysoka warto ć SNR oznacza sygnał wysokiej jako ci. SNR ustanawia górn granic osi galnej pr dko ci danych. 20

73 Teoretyczna pojemno ć kanału wg. formuły Shannona Maksymalna pojemno ć kanału (bit./s): C = B log 2 + uwaga: SNR nie w db. ( 1 SNR) W praktyce, tylko znacznie mniejsze pr dko ci s osi gane Formula zakłada istnienie białego szumu (szum termiczny) Szum impulsowy nie jest brany pod uwag 21

74 Klasyfikacja mediów Transmisyjnych Medium transmisyjne Fizyczna droga mi dzy nadajnikiem a odbiornikiem Media przewodz ce Fale s przewodzone wzdłu medium trwałego np., miedziana skr tka pary przewodów, miedziany kabel współosiowy, wiatłowód Media nieprzewodz ce zapewniaj rodki transmisji ale nie przewodz sygnałów elektromagnetycznych Zwykle okre la si je jako media transmisji bezprzewodowej np., atmosfera, przestrze kosmiczna 22

75 Ogólne zakresy cz stotliwo ci Zakres cz stotliwosci mikrofalowych 1 GHz do 40 GHz Kierunkowe anteny mo liwe Słu do transmisji na du odległo ć, poł czenia typu punkt-punkt U ywane w komunikacji satelitarnej Zakres cz stotliwo ci radiowych 30 MHz do 1 GHz Słu w zastosowaniach wymagaj cych anten dookólnych (omnidirectional) Zakres cz stotliwo ci podczerwonych około, 3x10 11 do 2x10 14 Hz U yteczne w zastosowaniach wymagaj cych poł cze typu wielodost powy punkt-punkt wewn trz zamkni tych obszarów 23

76 Propagacja fal w rodowisku mobilnym

77 Spektrum fal radiowych

78 Pr dko ć, długo ć, cz stotliwo ć fali Pr dko ć wiatła=długo ć fali x cz stotliwo ć = =3 x 10 8 m/s = km/s

79 Typy fal

80 Propagacja fali przyziemnej (Ground Wave) Rozprzestrzenia wzdłu konturów powierzchni Ziemi Mo e być propagowana na znaczne odległo ci cz stotliwo ci a do 2 MHz Np. AM radio

81 Propagacja fali jonosferycznej (sky wave) Sygnał odbijany od zjonizowanego poziomu atmosferydopowierzchni Ziemi Sygnał mo e wykonać pewn liczb skoków, tam i z powrotem mi dzy jonosfer i powierzchni Ziemi Efekt odbicia jest spowodowany załamaniem fali Np. Radio amatorskie CB radio

82 Propagacja w linii widoczno ci (Line-of-Sight, LOS) Antena nadaj ca i antena odbiorcza musz być w linii pola widzenia (dla fal powy ej 30 MHz) Załamanie Fale mikrofalowe uginaj si lub załamuja w atmosferze Pr dko ć fali elektromagnetycznej jest funkcj g sto ci medium Gdy fala zmienia medium, zmienia si jej pr dko ć Fale uginaj sie lub załamuj si na granicy mi dzy jednym i drugim medium

83 Zakresy fal radiowych

84 Mechanizmy propagacji odbicie Na propagacj fali wpływaj obiekty, które s du e w porównaniu z długo ci fali - np. powierzchnia Ziemi, budynki, ciany, itp. Załamanie Na droge radiow mi dzy nadajnikiem i odbiornikiem maj wpływ kształty z ostrymi nieregularnymi kraw dziami Fale uginaj si w pobli u przeszkód gdy tylko obok nich przechodz Rozproszenie Obiekty mniejsze ni długo ć fali - np. li cie, znaki drogowe, lampy

85 Efekty propagacji radiowej

86 Propagacja w pró ni Moc sygnału otrzymanego w odleglo ci d: gdzie P t jest transmitowan moc, A e jest efektywnym obszarem, a G t jest zyskiem anteny

87 Anteny Dookólna (Omnidirectional) Antena niska wydajno ć w bezprzewodowych sieciach ad hoc z powodu ograniczonych mo liwo ci wykorzystania przestrzeni. E W zły w strefie ciszy A C X B G Antena kierunkowa lepsze mo liwo ci wykorzystania przestrzeni. Ale w zeł w dalszym ci gu nie jest w stanie całkowicie wykorzystać pasmo przestrzenne. E C G A B F D H F D Komunikacja dookólna H Komunikacja kierunkowa

88 Anteny wielokierunkowe Okre lane równie jako Multiple Beam Antenna Array (MBAA) wykorzystuje w pełni pasmo przestrzenne. w zeł mo e inicjować wi cej ni jedna jednoczesnych transmisji (lub odbiorów). ADATA E DATA B DATA D DATA F DATA DATA C G

89 Zysk anteny Jest miar kierunkowo ci anteny; jest okre lany przez moc wyj ciow w specyficznym kierunku porównywan do mocy produkowanej we wszystkich kierunkach przez doskonał anten dookóln Dla kołowej reflektorowej anteny zysk G anteny: = współczynnik efektywno ci (zale y od rozkładu pola elektrycznego, strat, itp., zwykle 0.55) D= rednica tak wi c, (c-pr dko ć wiatła) Przykład: Antena ze rednic D=2 m, cz stotliwo c f= 6 GHz, długo ć fali =0.05m, G=39.4 db Cz stotliwo ć=14ghz, D=2, długo ć fali=0.021m, G=46.9 db Im wy sza cz stotliwo ć tym wy szy zysk dla anteny tego samego rozmiaru

90 Propagacja naziemna Moc otrzymanego sygnału: gdzie G r jest zyskiem anteny odbiornika, L jest strat propagacji w kanale, tzn. (szybkie tłumienie) (powolne tłumienie) (strat drogi)

91 Strata mocy (path loss) w pró ni Jest to wielko ć mocy utraconej w przestrzeni Definicja utraty mocy L p : Strata mocy w pro ni: gdzie f c jest cz stotliwo ci no n. Widać, e im wi ksza f c tym wi sza jest strata mocy

92 Strata odległo ciowa (path loss) w pró ni Prosta formuła: gdzie A i : stałe propagacji d: odległo ć mi dzy nadajnikiem i odbiornikiem : ma warto c 3 ~ 4 w typowym miejskim obszarze

93 Przykład strat odległo ciowych (w pró ni)

94 Strata odległo ciowa (obszar miejski (urban), podmiejski (suburban), otwarty (open))

95 Strata odległo ciowa Straty odległo ciowe w zmniejszaj cym si porz dku: Obszar miejski (du e miasto) Obszar miejski ( rednie i małe miasto) Podmiejski obszar Otwarty obszar

96 Przykład strat odległo ciowych (obszar miejski: du e miasto)

97 Przykład strat odległo ciowych (obszar zabudowany: rednie i małe miasta)

98 Przykład strat odległo ciowych (obszar podmiejski)

99 Przykład strat odległo ciowych (otwarty obszar)

100 Tłumienie fali radiowej (fading)

101 Powolne tłumienie Jest spowodowane długoterminowymi przestrzennymi i czasowymi zmianami w odległo ciach mi dzy nadajnikiem i odbiornikiem, które powoduj zmiany w rednim poziomie Poziom otrzymywanego sygnału okreslany jest rozkładem lognormal z funkcj rozkładu prawdopodobie stwa gdzie M jest faktycznym otrzymanym sygnałem na poziomie m w decybelach (db)(tzn. M=10log 10 m), - redni dla obszaru poziom sygnału, tzn. rednia z M okre lona na dostatecznie długiej odległo ci, -standardowe odchylenie w decybelach

102 Rozkład log-normal Funkcja rozładu prawdopodobie stwa otrzymywanego poziomu sygnału

103 Szybkie tłumienie Sygnał z nadajnika mo e być odbity od takich obiektów jak wzgórza, budynki lub pojazdy - gdy MS znajduje si daleko od BS to rozkład otrzymanego sygnału podlega rozkładowi Rayleigh gdzie jest standardowym odchyleniem rodkowa warto ć sygnału wewn trz przykładowego zakresu powinna spełniać warunek: To odpowiada

104 Rozkład Rayleigh Funkcja rozładu prawdopodobie stwa otrzymywanego poziomu sygnału

105 Szybkie tłumienie (cd.) Gdy MS jest daleko od BS to krzywa rozkładu otrzymywanego sygnału podlega rozkładowi Rician; jego funkcja rozkładu prawdopodobie stwa: gdzie: - standardowe odchylenie - funkcja Bessela zerowego rz du

106 Rozkład Rician Funkcja rozładu prawdopodobie stwa otrzymywanego poziomu sygnału

107 Przesuni cie Dopplera Effekt Dopplera: gdy fala od nieruchomej BS i odbiornik MS poruszaj si naprzeciwko siebie, to cz stotliwo ć otrzymywanego sygnału nie b dzie taka sama jak u ródła Przesuni cie Doplera w cz stotliwo ci Gdy oni poruszaj si naprzeciw to cz stotliwo ć otrzymywanego sygnału b dzie wi ksza ni u ródla Gdy oni oddalaj si to cz stotliwo ć si zmniejsza gdzie f c jest cz stotliwo ci no nika ródła, f d jest cz stotliwo ci Doplera Przesuni cie Doplera w cz stotliwo ci gdzie v jest pr dko ci MS, λ jest długo ci fali no nika

108 Efekt poruszaj cej si pr dko ci

109 Rozpostarcie opó nienia W czasie propagacji sygnału od nadajnika do odbiornika, sygnał odbija si raz lub wi cej To powoduje, e sygnał przychodzi ró nymi drogami Ka da droga ma inn długo ć, tak wi c czas przybycia sygnału ró nymi drogami jest ró ny Ten efekt, który powoduje rozpostarcie sygnału nazywany jest rozpostarciem opó nienia

110 Rozpostarcie opó nienia

111 Rozpostarcie opó nienia Rozpostarcie opó nienia wynosi około 3us w obszarze miejskim i do 10us w terenie pagórkowatym

112 Interferencja mi dzysymbolowa Jest wynikiem wielotorowo ci sygnałów i spowodowanch tym opó nie czasowych Ma wpływ na stop bł dów kanału (patrz, rysunek) Drugi multipath sygnał jest opó niony tak du o, e jego cz ć mo e być otrzymana w czasie interwału drugiego symbolu aby mieć mał bitow stop bł du R (pr dko ć transmisji cyfrowej) jest ograniczona przez rozpostarcie opó nienia

113 Interferencja mi dzysymbolowa

114 Pasmo koherencji (spójno ci) Pasmo koherencji B c : - reprezentuje korelacj mi dzy 2-ma zanikaj cymi sygnałami o cz stotliwo ciach f 1 i f 2 - jest funkcj rozprzestrzeniania opó nienia - dwie cz stotliwo ci, które s wi ksze ni pasmo koherencji zanikaj niezale nie od siebie - koncepcja u yteczna dla dywersyfikacji odbioru: wiele kopii tej samej wiadomo ci jest wysyłanych przy uzyciu róznych cz stotliwo ci -

115 Mi dzykanałowa interferencja Komórki maj ce t sam cz stotliwo ć interferuj mi dzy sob r d jest chcianym sygnałem r u jest interferuj cym niechcianym sygnałem jest współczynnikiem protekcji, takim e (takim, e sygnały interferuj najmniej) Je eli P jest prawdopodobie stwem, e Prawdopodobie stwo mi dzykanałowe P co = P

116 Mobilne systemy komunikacyjne 1

117 Spis tre ci Infrastruktura systemów komórkowych Rejestracja Przenoszenie poł czenia Roaming Multicasting (multiemisja) Bezpiecze stwo i prywatno ć 2

118 MS (mobile station), BS (base station), BSC (BSController), MSC (mobile switch center), and PSTN (public switched telephone network) Domowy telefon PSTN MSC MSC BSC BSC BSC BSC BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS BS MS 3

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Propagacja fal w środowisku mobilnym

Propagacja fal w środowisku mobilnym Propagacja fal w środowisku mobilnym Spektrum fal radiowych Prędkość, długość, częstotliwość fali Prędkość światła=długość fali x częstotliwość = =3 x 10 8 m/s =300 000 km/s Typy fal Propagacja fali przyziemnej

Bardziej szczegółowo

Mobilne systemy komunikacyjne

Mobilne systemy komunikacyjne Mobilne systemy komunikacyjne 1 Spis treści Infrastruktura systemów komórkowych Rejestracja Przenoszenie połączenia Roaming Multicasting (multiemisja) Bezpieczeństwo i prywatność 2 MS (mobile station),

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM 1 GSM (Global System for Mobile communications lub Groupe Speciale Mobile) Zainicjalizowany przez Komisję Europejską opracowany w 1982, aby stworzyć wspólny europejski

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Agenda Technologie radiowego dostępu szerokopasmowego Metoda liczenia pojemności sieci Wpływ interferencji

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło W systemie AS robot jest sterowany i obsługiwany w trznych

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Opracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie określi wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r.

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI (NGN) Piotr Błędziński Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży EXATEL SA 2 DEFINICJA SIECI NGN (ANG. NEXT GENERATION NETWORK) Sieć

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przykłady architektur sieci szerokopasmowych WDM: a).gwiazda, b). drzewo.

Przykłady architektur sieci szerokopasmowych WDM: a).gwiazda, b). drzewo. SMK WYKŁAD 17 SIECI ŚWIATŁOWODOWE ( Wstęp do wsp. telek. św., J. Siuzdak) 1. Wielodostępne sieci ze zwielokrotnieniem długości fali i częstotliwości (WDM, FDM) a). Szerokopasmowe Przykłady architektur

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe.

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe. 56 Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe Pakiety Ceny połączeń nie dotyczą usług Premium Rate ( głosowych, SMS, MMS i WAP) oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A.

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 24 października 2007 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Poza ciężarem własnym dach musi przenieść obciążenia od śniegu i wiatru. Konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą obciążenia te nie tylko przenieść,

Bardziej szczegółowo