Płock, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-12-31. Płock, 2014"

Transkrypt

1 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem firmy do kierunku rozwoju rynku. Istotne staje się optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, gdyż nadmierne zapasy i niewykorzystane moce produkcyjne stają się obciążeniem finansowym. Sprawny obieg informacji oraz śledzenie i rozliczanie na bieżąco kosztów są niezbędne do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy klasy MRP/ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w pełni wspierają jego działalność operacyjną i jednocześnie pozwalają śledzić sytuację przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach: finansowej, kosztowej, zadaniowej itd. 1

2 Systemy MRPopracowywano na świecie od lat 50-tych, a w Polsce - od lat 70-tych. Na początku umożliwiały one planowanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstw produkcyjnych (skrót powstał od MaterialRequirementPlanning). Kolejna generacja systemów zwana MRP o zamkniętej pętli (closedloopmrp) opierała się na modelu produkcji, który uwzględniał wpływ informacji zwrotnych, określających stan procesu produkcyjnego w różnych fazach jego zaawansowania, na różne parametry opisujące całość produkcji. Następcą closed-loop MRP jest MRP II(Manufacturing Resource Planning) rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem: przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr. Nowy model zarządzania wprowadzany pod nazwą ERP (EnterpriseResourcePlanning) lub MRP III ma umożliwiać szybkie planowanie i korekcję działalności gospodarczej przedsiębiorstw. System wzbogacony został o księgowość, finanse i rachunkowość zarządczą. W powiązaniu z systemami MRP pojawia się często skrót MIS -Management InformationSystem, najczęściej rozumiany jako system umożliwiający przygotowywanie zestawień (często w formie graficznej) oraz analiz na podstawie informacji znajdujących się w bazie danych. 2

3 MRP II jest metodą planowania potrzeb materiałowych oraz wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (ludzi i stanowisk produkcyjnych), w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów przy możliwie najniższym koszcie. W grę wchodzi tu takie zaplanowanie zamówień od dostawców i zleceń produkcyjnych, aby była spełniona podstawowa zasada nowoczesnego zarządzania: właściwy element (np. surowiec, materiał, detal, wyrób...) we właściwym miejscu o właściwym czasie. Wiąże się to m.in. z ograniczeniem zapasów do niezbędnego minimum, ciągłym śledzeniem i rozliczaniem kosztów, optymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów. Warto podkreślić, że MRP II nie jest jedynie systemem informatycznym, ale kompleksowym modelem zarządzania przedsiębiorstwem. 3

4 Przykład realizacji procesu: Schemat przedstawia strukturę materiałową. Wynika z niej, że aby wytworzyć pozycję A należy pobrać 2 jednostki (np. sztuki) pozycji B oraz 3 jednostki pozycji C. Wytworzenie pozycji A wymaga poświęcenia 1 dnia roboczego przy założeniu, że dostępne są pozycje B i C w odpowiednich ilościach. Przykład Zakładając, że planujemy uwolnienie do realizacji zlecenie produkcyjne na 10 sztuk pozycji A w dniu 3 września, proces rozwijania produktu wygeneruje zapotrzebowania dla pozycji podrzędnych B i C w ilościach odpowiednio 20 sztuk i 30 sztuk. Proces równoważenia czasów realizacji określi, że aby sprostać zapotrzebowaniom na pozycję B należy uwolnić zlecenie w dniu 1 września, a na pozycję C w dniu 2 września. Przesunięcia w czasie dla pozycji B i C wynikają z ich czasów realizacji. Zakładając, że pozycja B jest dostępna w magazynie w ilości 5 sztuk oraz, że pozycja C ma zaplanowane przyjęcie do magazynu (wynikające z dostaw w drodze) w ilości 10 sztuk w dniu 2 września proces bilansowania określi zapotrzebowania dla pozycji B w ilości 15 sztuk, dla pozycji C w ilości 20 sztuk. W ostateczności zostanie utworzone planowane zlecenie na pozycję B w ilości 15 sztuk do uwolnienia w dniu 1 września i na pozycję C w ilości 20 sztuk do uwolnienia w dniu 2 września. 4

5 5

6 MRP I Metoda MRP bierze swoje początki w późnych latach pięćdziesiątych, kiedy to opracowano jej pierwszą wersję - MRP I czyli Material Requirements Planning (Planowanie Potrzeb Materiałowych). MRP I pozwala obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę. W jego nowszych implementacjach bierze się pod uwagę m. in. zamówienia spływające bezpośrednio od końcowych odbiorców oraz pośredników, prognozy sprzedaży i produkcji, stany magazynów, zapisy księgowe i fakturowe. Cele MRP I: redukcja zapasów, dokładne określanie czasów dostaw surowców i półproduktów, dokładne wyznaczanie kosztów produkcji, lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych), szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, kontrola poszczególnych etapów produkcji. 6

7 Struktura systemu MRP I MRP II APICS W 1989 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) zdefiniowało i opublikowało standard MRP II, który obecnie jest powszechnie stosowany we wszystkich większych zintegrowanych systemach wspomagania zarządzania. MRP II : Manufacturing Resource Planning i jest tłumaczone jako planowanie zasobów produkcyjnych. MRP II jest standardem aplikacji służących do wspomagania procesu produkcyjnego wprowadzony przez organizację APICS. MRP II to najpowszechniej obecnie stosowany, kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji. Specyfikacja MRP II obejmuje przede wszystkim: planowanie przedsięwzięć, planowanie produkcji, planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning), planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning). Model MRP II w stosunku do poprzedniego został rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. W miarę rozwoju, specyfikacja MRP obejmowała kolejne obszary działalności przedsiębiorstwa, stając się stopniowo narzędziem kompleksowym. W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych dóbr. 7

8 Pojęcie Uniwersalnego Równania Produkcji. W krajach anglosaskich nazywany jest tak zestaw poniższych czterech pytań. 1. Co i kiedy należy wyprodukować (jakie wyroby gotowe i w jakim terminie), aby zaspokoić rozpoznany popyt? 2. Czym trzeba dysponować i w jakim czasie (zdolnościami produkcyjnymi, półfabrykatami, surowcami itd.), żeby wykonać tę produkcję? 3. Co z tego przedsiębiorstwo posiada obecnie (jakimi zdolnościami produkcyjnymi netto dysponuje w kolejnych okresach planistycznych; jaki ma zapas produkcji w toku, półfabrykatów i surowców, który może użyć do wykonania tej produkcji)? 4. Co należy jeszcze kupić (jakie surowce i jakie usługi kooperacyjne), żeby wykonać tę produkcję? MRP II jest więc opracowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami metodą rozwiązania nadążnego (w rozumieniu teorii sterowania) z zastosowaniem wspomagania komputerowego Uniwersalnego Równania Produkcji. System klasy MRP II powinien zgodnie ze specyfikacją zawierać następujące funkcje: Planowanie biznesowe (Business Planning) Planowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling) Zarządzanie popytem (Demand Management) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) Podsystem struktur wyrobów (Bill of Material Subsystem) Podsystem transakcji materiałowych (Inventory Transaction Subsystem) Podsystem harmonogramów spływu (Scheduled Receipts Subsystem) Sterowanie produkcją (Shop Floor Control) Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) Zarządzanie stanowiskiem roboczym (Input/Output Control) Planowanie dystrybucji (Distribution Resource Planning) Pomoce warsztatowe (Tooling) Interfejs do planowania finansowego (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) Pomiar działania systemu (Performance Measurement) 8

9 Struktura systemu MRP II 1. PLAN FINANSOWY 2. PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. PLAN MARKETINGOWY 4. INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ZASOBACH 5. PRZEWIDYWANY POPYT 6. PLAN PRODUKCJI 7. PRZEWIDYWANY POPYT 8. ZAMÓWIENIA KLIENTA 9. POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ KLIENTA 10. OGÓLNA INFORMACJA O DOSTĘPNYCH ZASOBACH 11. KOSZTY PRODUKCJI Struktura systemu MRP II 9

10 Centralnym elementem systemu (jądrem) jest moduł Harmonogram Produkcji. Jego zadaniem jest wygenerowanie odpowiedniego planu produkcji oraz harmonogramu zakupów na podstawie wielkości istniejącego popytu wynikającego z danych empirycznych pochodzących z modułu Obsługa Klienta oraz prognoz popytu z modułu Prognozowanie Sprzedaży. Definiowanie struktury procesu technologicznego, tj. struktury produktu oraz przebiegu procesu produkcyjnego rozpisanego na poszczególne stanowiska produkcyjne, odbywa się w modułach Struktura Produktu i Kontrola Produkcji. Na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na wyroby gotowe, struktury procesu produkcyjnego oraz stanu magazynów generowane są zamówienia na zakup części i materiałów oraz zlecenia produkcyjne. Konieczne przy tej okazji staje się uwzględnienie możliwości ich wykonania - trzeba zastanowić się, czy istniejące zasoby nie są nadmiernie obciążone, czy możliwa jest realizacja zleceń w określonym czasie. 10

11 Kontrola Produkcji obejmuje zlecenia produkcyjne, śledzenie toku produkcji, kontrolę zgłaszanych braków itp. Kontrola Zakupów na podstawie wcześniej wygenerowanego harmonogramu zakupów umożliwia np. wybieranie odpowiedniego dostawcy czy śledzenie realizacji dostaw. Wyprodukowanie danego detalu (wyrobu) lub zakup odpowiedniego materiału wpływają na aktualny stan magazynów. W tym miejscu zamyka się pętla obiegu informacji, następuje porównanie planu z jego realizacją. Jeśli istnieje taka potrzeba, generowane są dodatkowe zlecenia, w tym czasie spływają też nowe zamówienia. Przez cały czas wszystkim operacjom towarzyszy śledzenie kosztów materiałów, pracy ludzkiej w rozbiciu na poszczególne zlecenia lub stanowiska. Można porównywać szacowane wcześniej koszty normatywne z rzeczywistymi. Przedstawiony schemat obejmuje jedynie najbardziej podstawowe obszary działania systemu MRP. Oczywiście można je znacznie rozszerzyć na dziedziny, w których występują istotne dla danego przedsiębiorstwa problemy. System MRP działa w większości podstawowych działów przedsiębiorstwa. Odpowiednie moduły są zainstalowane w poszczególnych komórkach odpowiedzialnych za wykonanie danych zadań. Na przykład Obsługa Klienta realizowana jest przez Dział Zbytu, Kontrola Produkcji - przez stanowiska ulokowane bezpośrednio na wydziałach, a Projektowanie Struktury Procesu Produkcyjnego odbywa się w Dziale Technologii Produkcji. Wszystkie części działają niezależnie, ale wykorzystują jedną bazę danych, cały czas istnieje przepływ informacji pomiędzy nimi. 11

12 Wygenerowane przez planistę żądanie zakupu określonych materiałów trafi automatycznie do działu zajmującego się zakupami; zdefiniowana przez technologa struktura wykonywanego wyrobu określa, jakie zlecenia produkcyjne muszą być przesłane do działu produkcji, aby zostało wykonane określone zamówienie przyjęte przez dział obsługi klienta. Baza danych tworzona przez użytkowników zawiera informacje odzwierciedlające rzeczywisty stan firmy. Wbudowane narzędzia pozwalają na ich wykorzystanie do tworzenia przekrojowych raportów pomagających w identyfikacji i rozwiązaniu problemów powstających w przedsiębiorstwie (np. sprawa nieterminowych dostawców, dokładnego wyznaczenia kosztów wykonania danego zlecenia, wykrycia nadmiernych zapasów, dokładnego śledzenia poziomu braków). Podstawowe płaszczyzny, w których system informatyczny klasy ERP/MRP powinien przynieść wymierne korzyści to: optymalizacja kosztów, dzięki możliwości ich śledzenia w rozbiciu na dowolnie zdefiniowane miejsca ich powstawania, poprawa płynności finansowej przez śledzenie aktualnych i planowanych płatności, zobowiązań oraz należności, poprawa współczynnika rotacji zapasów i materiałów w magazynach dzięki wykorzystaniu mechanizmów MRP, ułatwienia w sterowaniu i śledzeniu produkcji, możliwość krótko- i długoterminowego planowania na podstawie posiadanych informacji historycznych oraz sygnałów z rynku, ułatwienia we wprowadzaniu informacji (wystarczy wpisać je tylko w jednym miejscu), większe jej uporządkowanie oraz ujednolicenie przepływu i dostępu do informacji w ramach całego przedsiębiorstwa. 12

13 Rachunek ekonomiczny przeprowadzony przez międzynarodowe stowarzyszenie APICS (American Production and Inventory Control Society) po wykonaniu badań doświadczalnych na temat wpływu wdrożenia pełnego systemu klasy MRP II na wyniki średniej firmy wykazał: zwiększenie sprzedaży proc., zwiększenie wydajności proc., zmniejszenie kosztów zakupu 7-11 proc., zmniejszenie zapasów proc., usprawnienie kontroli jakości, skrócenie czasu produkcji, wyeliminowanie zbędnych części i materiałów. Wdrożenie systemu Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II gwarantują szybki dostęp do dokładnej informacji niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji. Jednak wybór i poprawne wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego wymaga dużo wiedzy, wysiłku i doświadczenia. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wdrożenia systemów klasy MRP II są największymi inwestycjami informatycznymi przedsiębiorstwa pod względem kosztów, stopnia złożoności, trudności i czasu wdrożenia. Ich ceny wahają się od kilkuset tysięcy do wielu milionów złotych, bez uwzględnienia kosztów niezbędnego do tego sprzętu i infrastruktury technicznej. Nakłady poniesione na wdrożenie systemu zwracają się przeciętnie w ciągu 4-5 lat. 13

14 Wdrożenie systemu Wdrożenie systemu System MRP jest w znacznym stopniu wykorzystywany przez osoby kierujące firmą, poszczególnymi jej działami czy też procesami. Można powiedzieć, że taki system obejmuje dwa przeplatające się obszary: operacyjny - tu pracownicy przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z automatyzacji procesów (np. jednokrotność wprowadzania dokumentów, zmniejszanie lub wyeliminowanie obiegu dokumentów papierowych), zarządczy - na tym obszarze kierownicy mogą na bieżąco śledzić sytuację (i ewentualnie natychmiast ją korygować) zarówno na podstawie informacji ze swojego działu, jak i działów współzależnych ze względu na wykonywane zadanie. 14

15 Wdrożenie systemu Wdrażanie systemu informatycznego często wiąże się z koniecznością wprowadzenia w przedsiębiorstwie pewnych zmian zwiększających efektywność jego funkcjonowania. Większość systemów klasy MRP/ERP, a na pewno te największe, wykorzystują standardowe, sprawdzone modele działania. Wdrażanie systemu informatycznego bardzo często wymusza uporządkowanie niektórych spraw, jednoznaczne zdefiniowanie procedur i zasad funkcjonowania. Jakość i efektywność zmian w przedsiębiorstwie zależą głównie od: gotowości przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jej kadry zarządzającej do zmian, doświadczenia i umiejętności pracowników wdrażających system, konstrukcji systemu (bardzo sztywny, wymagający dostosowywania procedur przedsiębiorstwa do systemu lub też dopasowany do stanu przedsiębiorstwa). System, pomagając uporządkować przedsiębiorstwo, pozwala nie tylko na efektywniejszą działalność, ale także przygotowuje do wdrażania norm jakości, np. normy ISO, ponieważ procedury wdrażania systemu klasy MRP są w wielu punktach zbieżne z procedurami wprowadzania norm ISO, czyli tak zwanego zarządzania przez jakość Wdrożenie systemu Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II (na podstawie zaleceń APICS) 1. Przygotowanie kierownictwa firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdrożeniowego (pierwszy miesiąc). 2. Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiorstwa i wdrażanie poszczególnych modułów systemu (drugi miesiąc). 3. Szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad MRP II i znajomości modułów składających się na Closed Loop MRP II (2-4 miesiąc). 4. Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3-6 miesiąc). 5. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRP II, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5-6 miesiąc). 6. Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP II (6-9 miesiąc). 7. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota (9-12 miesiąc). 8. Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu (12-15 miesiąc). 9. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRP II (15-18 miesiąc). 10. Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRP II (18-24 miesiąc). 11. Przegląd rozwiązań po wdrożeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian (20-26 miesiąc). 15

16 Wdrożenie systemu Preparacja czyli przygotowanie do użytku. Typowe moduły funkcjonalne systemu MRP II - Definicja wyrobów/pozycji magazynowych (Produkt Data Management) - Maszyny, stanowiska pracy i marszruty technologiczne (Work Centers and Routings) - Gospodarka magazynowa (Inventory Management) - Planowanie produkcji (Master Production Scheduling) - Planowanie zapotrzebowania materiałów (Material Requirements Planning) - Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Planning) - Zarządzanie produkcją w toku (Shop Flor Management) - Zaopatrzenie materiałowe (Purchasing) - Moduł sprzedaży (Customer Order Processing) - Zarządzanie dystrybucją (Distribution Requirements Planning) - Kalkulacja kosztów (Cost Accounting) - Księga wpływów (Accounts Receivable) - Księga opłat (Accounts Payable) - Wypłaty (Payroll) - Księga kont (General Ledger) Wdrożenie systemu Problemy, które najczęściej pojawiają się podczas wdrażania modelu MRP. Wdrożenie MRP II, połączone zwykle z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania, jest postrzegane jako zagadnienie informatyczne, a nie z zakresu zarządzania. Oczywiście wdrożenie, którego cel nie zostanie prawidłowo zdefiniowany, praktycznie nie może zakończyć się powodzeniem. Brak zaangażowania najwyższej kadry kierowniczej najczęściej zamyka drogę do sukcesu wdrożenia. Zawężenie kompetencji grupy wdrażającej w połączeniu z brakiem dostatecznej woli menedżerów przedsiębiorstwa, w którym odbywa się wdrożenie, jest często przyczyną niepowodzenia. Zbyt mało jest polskich opracowań poświęconych MRP II, natomiast zagraniczne opracowania są trudno dostępne. Do nieznajomości metodyki MRP II przyznaje się aż 21 proc. informatyków zatrudnionych w dużych polskich przedsiębiorstwach. Wykorzystanie w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania wymaga od kadry kierowniczej oraz pracowników szerszego spojrzenia na wykonywaną pracę. Brak takiego podejścia może spowodować utratę koordynacji działań. Nowoczesne systemy komputerowego wspomagania zarządzania wymagają odpowiednio elastycznych menedżerów. 16

17 Informatyczna Przestrzeń Rynkowa Informatyczna Przestrzeń Rynkowa (IPR) umożliwia dotarcie do nowych klientów, rynków zbytu oraz znaczną obniżkę kosztów. Na IPR składa się e-buissnes oraz nowoczesne informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie, do których należą systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning). ERP obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji. Integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ istotnych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line). Wywodzi się on z systemów MRP i MRP II, których głównym zadaniem było informowanie o procesach zachodzących w poszczególnych etapach produkcji. ERP natomiast, został rozbudowany o elementy dotyczące księgowości, finansów, kontrollingu oraz rachunkowości. Modułowa budowa ERP pozwala przedsiębiorstwu na wdrażanie wybranych elementów, a nie jednocześnie całego systemu. Systemy ERP 1990 Gartner Group ERP jest spotykane w literaturze również pod nazwą MRP III: Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych. ERP jest zbiorem aplikacji adresowanym głównie do firm produkcyjnych (bez względu na rodzaj produkcji). Głównym celem systemów ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, włącznie z najwyższymi. W systemach ERP/MRP III powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie możliwych działań decyzyjnych podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego. Jednymi z najważniejszych wyróżników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, mechanizmów optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży. 17

18 Systemy ERP ERP obejmuje następujące obszary: obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie), elektroniczny transfer dokumentów (EDI), produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych), wysyłanie zamówień na części i materiały do produkcji, wybór ich dostawców, ustalanie terminarza produkcji, kontrola braków, bieżące pomiary kosztów i porównywanie ich z wielkościami normatywnymi itd., finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę i oddziały), integrację w ramach łańcucha logistycznego. Pozwalają one planować i zarządzać zasobami -- urządzeniami, materiałami, także kadrą pracowników, pieniędzmi, aby można je było efektywnie wykorzystać, gdy przedsiębiorstwo chce osiągnąć konkretny cel produkcyjny czy finansowy. Systemy ERP Do głównych zalet aplikacji można zaliczyć: integrację informacji ze wszystkich działów przedsiębiorstwa, łatwość ich wprowadzania (jednorazowa) i korzystania z nich, możliwość śledzenie aktualnych i planowanych płatności, zobowiązań oraz należności, zmniejszanie kosztów, dzięki możliwości śledzenia miejsc ich powstawania, ułatwienia w sterowaniu i śledzeniu produkcji oraz jej planowaniu na podstawie gromadzonych w bazie informacji oraz sygnałów z rynku, możliwość planowania inwestycji (opracowywanie ich budżetów oraz monitorowanie inwestycji już rozpoczętych). 18

19 Systemy ERP System ERP usprawnia obszar operacyjny, poprzez automatyzację procesów towarzyszących produkcji, jak również obszar zarządczy- umożliwiając bieżącą kontrolę procesów zachodzących w firmie. Specjaliści widzą przyszłość ERP właśnie w ich przekształceniu się w zintegrowane systemy producentów, dostawców i odbiorców oraz w integracji aplikacji z tanim źródłem pozyskiwania informacji jakim jest internet, poprzez zastosowanie modelu ASP. Application Service Provider, polega na korzystaniu z aplikacji ERP z poziomu przeglądarki. Systemy zarządzania produkcją JIT Zapasy na czas (just in time JIT) to pojęcie, które kładzie nacisk na wyeliminowanie strat i wzrost efektywności w procesie produkcyjnym poprzez: produkcję w małych seriach (w odróżnieniu od masowej produkcji taśmowej), wysoką jakość wytwarzanych produktów, pracę grupową. PUSH/PULL Systemy typu PUSH (tradycyjne) - gdy praca na jednym stanowisku jest zakończona, produkt zostaje przesunięty na następne stanowisko i tak wędruje aż do magazynu. Systemy typu PULL (np. zapasy na czas) - gdy pojawia się zapotrzebowanie na produkt jest on montowany na ostatnim stanowisku, po czym informacja o zapotrzebowaniu jest przesyłana na poprzedzające stanowisko, aż do miejsca w którym pobiera się surowce. 19

20 Systemy zarządzania produkcją MRP II Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajności, poprawa obsługi klienta. MRP II jest systemem informatycznym z założenia. Złożoność i liczba operacji obliczeniowych oraz ilość danych od początku wyklucza możliwość ręcznego stosowania takiego systemu. MRP II zajmuje się precyzyjnym i całościowym planowaniem. Jego główną zaletą jest możliwość symulacji. Redukcja zapasów następuje pośrednio dzięki realizacji planów produkcyjnych. MRP II zwiększa efektywność zarządzania organizacją (daje bardzo duże możliwości kadrom zarządzającym w zakresie planowania). JIT Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajności, poprawa obsługi klienta JIT jest systemem organizacyjnym, który nie musi być wspomagany przez technikę informacyjną. Jego główną zaletą jest prostota. System wprowadza produkcję w niewielkich seriach, wysoką jakość oraz usprawnia pracę zespołową. Eliminacja lub redukcja zapasów następuje bezpośrednio wskutek działania systemu. JIT zwiększa efektywność organizacji w sferze produkcyjnej. (System oddziałuje na pracowników związanych bezpośrednio z produkcją). Systemy ERP II Systemy ERP II wyposażone w funkcje pozwalające swobodnie i bezpiecznie wymieniać dane między użytkownikami wirtualnych giełd umożliwią osiągnięcie wyższego szczebla rozwoju handlu elektronicznego. Natomiast sama koncepcja elektronicznej wymiany danych - EDI (Electronic Data Interchange) jest dużo starsza i nie pochodzi od Gartnera. Idea c-commerce jest nowocześniejszą formą handlu elektronicznego, wymiany towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami uczestniczącymi w obrocie na giełdach elektronicznych. ERP II jest koncepcją nieco szerszą, bo chociaż czynnikiem, który przekształcił ERP w ERP II był także Internet, to ERP II obejmuje swoją funkcjonalnością nie tylko obrót towarów i usług oraz elektroniczną wymianę dokumentów z nimi związanych między kupującymi i sprzedającymi, lecz także między partnerami. 20

21 Systemy ERP II ERP II w trakcie ewolucji wchłania funkcjonalność SCM, czyli elektronicznej wymiany informacji w obrębie łańcucha dostaw partnerów biznesowych - dostarczających surowców, tworzących produkt i wreszcie tych, którzy go dystrybuują. W koncepcji ERP II tradycyjne funkcje ERP/MRP II, takie jak planowanie produkcji, zarządzanie logistyką i finansami firmy, zapasami magazynowymi i zapasami surowców obudowano elektroniczną wymianą ofert, zamówień, faktur i elektronicznymi płatnościami. W przyszłości nie tylko zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) ma stać się integralną częścią systemu ERP II, ten los czeka także e-procurement. Już teraz wiele systemów ERP pozwala na częściową automatyzację zaopatrzenia firm w artykuły biurowe, sprzęt, materiały eksploatacyjne. Z czasem funkcjonalność ta ma się, zdaniem Gartnera, rozwinąć. Idea "cash and carry", znana z tradycyjnych sklepów, pozwoli firmom za pomocą ERP II zamawiać w e-sklepach lub odpowiadać na oferty nadesłane em. Zaszyta w systemie ERP funkcjonalność umożliwi także przygotowanie elektronicznego dokumentu z zamówieniem, potwierdzonego podpisem cyfrowym. Systemy ERP II - rozwój Mało prawdopodobne, że wchłonięcie przez ERP dodatkowych funkcjonalności, jak SCM, c-commerce czy e-procurement, uprości język opisujący złożoność procesów zachodzących w obrębie systemu. Raczej należy się spodziewać, że nomenklatura dotycząca systemów ERP jeszcze bardziej się skomplikuje. W konsekwencji takich pojęć jak ATP (Available to Promise) powstawać będą nowe, jak Plan to Performance. Koncepcja Plan to Performance opisuje procesy finansowe dotyczące płatności i należności firmy wpływających na konsolidację finansów, budżetowanie i kształt raportów finansowych. Także w systemie ERP prowadzona będzie ewidencja zapotrzebowania firmy na materiały, pieniądze, pracę, transport i personel do realizacji konkretnego zadania. Koncepcję tę Gartner nazywa Planning and Execution. 21

22 Systemy ERP II - rozwój Zaimplementowany w systemach ERP Design to Retirement odpowiadać będzie za nadzór nad cyklem życia produktu - od momentu jego zaprojektowania do wycofania ze sprzedaży. Także powszechnie stosowane oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim zostanie dodane do tradycyjnych systemów klasy ERP - zawierać będzie zarówno typowe funkcje HR, jak i rozszerzone, wiążące się z zarządzaniem wiedzą w firmie. Można się domyślać, że do wymiany wiedzy wykorzystany zostanie portal korporacyjny, który z jednej strony służyć będzie pracownikowi do uruchamiania potrzebnych mu aplikacji systemu ERP, z drugiej - do znajdywania niezbędnych mu informacji. Od ogółu do szczegółu Od MRP do ERP II. ERP II wyewoluowało z koncepcji rozszerzonego ERP (extended ERP), w której do tradycyjnego systemu ERP dodano możliwość transakcji między przedsiębiorstwami (B2B). W latach 90-tych sama implementacja systemu ERP przestała wystarczać, pojawiły się koncepcje wdrożenia systemów CRM i SCM - do zarządzania łańcuchem dostaw. Pod koniec lat 90-tych popularne stały się rozwiązania e-biznesowe. Równolegle około roku 2000 pojawiła się koncepcja EAS - zintegrowanych pakietów dla przedsiębiorstw, zawierających wszystkie możliwe elementy rozwiązań dla przedsiębiorstw według koncepcji "wszystko dla wszystkich". 22

23 Systemy ERP II - rozwój Wyzwaniem dla ewoluujących systemów ERP jest adaptacja do specyfiki poszczególnych biznesów - dla dostawców systemów jest to kwestia dostosowania ich oferty do potrzeb rynku. Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej Gartner dzieli na cztery obszary, zwane domenami. Do produkcji dyskretnej zaliczono wytwarzanie dóbr materialnych: samochodów, elektroniki. Produkcja procesowa obejmuje wytwarzanie żywności, napoi i wyrobów tytoniowych, a także tekstylia i chemię. Do domeny zasobochłonnej (asset-intensive) trafiły usługi (np. dostarczanie gazu, energii), wydobywanie kopalin, wszelkie rodzaje transportu, użyczanie infrastruktury (telekomunikacja, wodociągi, autostrady) oraz produkcja ciągła (rafinacja, produkcja papieru). Ostatnia domena - usługochłonna obejmuje usługi konsultingowe, finansowe, sektor publiczny i outsourcing. Systemy ERP II - rozwój Zdaniem Gartnera, przedsiębiorstwa oczekiwać będą od dostawców spójnej wizji biznesu prowadzonego w jednej z domen. Znikną zatem systemy uniwersalne, a ścieżka rozwoju każdego z liczących się systemów ERP będzie musiała zawrzeć się w jednej ze zdefiniowanych tu domen. Dostawcy, którzy nie będą w stanie przedstawić klientowi spójnej wizji działania systemu ERP w specyficznych dla danej branży warunkach, znikną z rynku, bo na ich produkty nie będzie nabywców. Sami dostawcy systemów ERP zapewne niechętnie odniosą się do specjalizacji postulowanej przez Gartnera. Dotychczas dostosowanie systemu ERP do specyfiki klienta realizowane było przez implementację odpowiedniego profilu wdrożenia - różnego dla różnych branż. Często ten sam system ERP wdrożony w produkcji procesowej (jeśli trzymać się nomenklatury Gartnera) miał zupełnie inną funkcjonalność od systemu wdrożonego w produkcji ciągłej. W jednym analitycy Gartnera z pewnością mają rację - dostawcom trudno będzie na dłuższą metę nadążać z rozwojem ich systemów we wszystkich możliwych kierunkach i będą musieli wybrać specjalizację. 23

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 102 Nr kol. 1975 Katarzyna WITCZYŃSKA Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych katarzyna.witczynska@uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny 1 Temat pracy: Controlling logistyczny W logistyce przedsiębiorstwa, rozumianej jako sterowanie przepływem przedmiotów w całym łańcuchu powiązań między dostawcami, producentem i odbiorcami, tkwi duży potencjał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo