zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP"

Transkrypt

1 2002 Krzysztof Woźniak Katedra Procesu Xarqdzanla Charakterytyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP, ERP 1. Wstęp Wymogi konkurencji oraz potrzeba dostosowania do szybko zmieniających się watunków otoczenia powodują, że konieczne staje się zastosowanie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządz a nie. Obecna technologia komputerowa, możliwości komunikacyjne, rozwój oprogramowania dają firmom szansę realizacji złożonych celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany technologiczne stanowią nie tylko szansę rozwoju, ale mogą także stwarzać potencjalne zagrożenie, gdy konkurenci umiejętnie je wykorzystując, u zyskają przewagę rynkową. Wykorzystywanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych rozwiązali informatycznych usprawniających zarządzanie stanowi podstawowy czynnik sukcesu i warunek przetrwania przedsiębiorstwa we współczesnym świecie. Przykładem tego typu technologii, powszechnie wykorzystywanych w wielu krajach rozwijających się w sposób dynamiczny,jak również w Polsce, są zintegrowane systemy informatyczne klasy MRP i ERP. W artykule zaprezentowano syntetyczną charakterystykę możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. Szczególnie uwagę skupiono na strategicznych aspektach wdrażania rozwiązań informatycznych i scharakteryzowano potencjalne zagrożenia wiążące się z wdrażaniem kompleksowych zmian organizacyjnych powiązanych z usprawnieniem przepływu informacji.

2 W skazano również praktyczne elementy wyboru systemu MRP spośród wielu istniejących na rynku możliwości oraz dokonano oceny tendencji rozwojowych tego typu systemów Polsce. 2. Struktura zintegrowanego systemu nformatycznego klasy MRP Poszukiwanie bardziej efektywnych metod sterowania produkcją zaowocowało już w latach sześćdziesiątych stworzeniem standardów MRP, w ramach których zastosowanie systemów informatycznych sprzężone było ze zmianami organizacji zarządzania, a zwłaszcza organizacji produkcji. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych opracowano standard Closed Loop MRP, w którym wdrożenie systemu w jeszcze wyższym stopniu uzależnione było od zastosowania odpowiednich rozwiązątl organizacji produkcji. Wprowadzony w latach osiemdziesiątych standard MRP stanowi rozwiązanie, które w ostatnich latach jest wprowadzane również w polskich przedsiębiorstwach. W ramach opracowanego przez APCS (American Production and [nventory Control Society) standardu MRP wymienia się następujące zasadnicze założenia [Krupa 1997, s. 48]: - planowanie sprzedaży i produkcji w różnych terminach, włącznie z planowaniem kroczącym, tzn. opracowanie harmonogramu produkcji wszystkich detali koniecznych do wykonania planu produkcji w danym czasie, przy zachowaniu minimum zapasów, a nawet produkcji z elementami zarządzania Just in Time oraz przyjmowania zamówień, nadzorowanie ich realizacji i spedycji, w tym szczególnie wspomaganie logistyki oraz ED (Electronic Data lnte/' change - Elektroniczna Wymiana Danych), - prowadzenie kontroli zasiletl materiałowo-technicznych, w tym przyjmowanie dostaw wraz z elementami kontroli jakości, - zarządzanie zapasami i produkcją w toku w celu uzyskania minimalizacji kosztów (zarządzanie kosztami), - zarządzanie finansami przez efektywne dostarczanie - w trybie on-line - informacji o jednostkowych kosztach produkcji (koszty w układzie rodzajowym). Koncepcja MRP polega na logicznej procedurze określania planów produkcji na podstawie oszacowania przyszłych potrzeb rynku oraz obliczania zapotrzebowania na składniki i zdolności produkcyjne do wytworzenia tych wyrobów na podstawie ich struktury. Założenia systemu MRP można ująć następująco: - system ma umożliwiać kierownictwu sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów, - powinien doprowadzić do redukcji zapasów dzięki planowaniu określonych wyrobów i ich składników dokładnie w wymaganej ilości oraz na czas ich zapotrzebowania.

3 Charakterystyka zastosowari zintegrowanych systemów zarządzania... Opierając się na statystycznych metodach analizy informacji i prognozowania, system MRP pozwala opracowywać następujące rodzaje planów: - plany działalności gospodarczej, przychodów i sprzedaży, - plany produkcji i sprzedaży (SOP - Sales Operation Planning), - plany podstawowych wyrobów lub zespołów - zestawione w główny harmonogram produkcji (MPS - Master Production Scheduling), - plany zapotrzebowania na materiały (MRP - Material Requirements Planning), - plany sterujące produkcją (SFC - Shop Floor Gon/l ol). Warunkiem efektywnego wykorzystania systemu klasy MRP w przedsiębiorstwie jest opracowanie procedur logistycznych od fazy dostawy surowców do dystrybucji gotowych wyrobów. Procedury te dotyczyć będą zarówno fizycznego przemieszczania materialów i surowców, jak również przepływu informacji dotyczących każdej fazy procesu dystrybucji i produkcji. Dopóki istniejące w przedsiębiorstwie rozwiązanie informatyczne nie obejmie wszystkich faz i nie zamknie pętli sterujących sprzężeń zwrotnych, to nie można mówić o systemie MRP. Podstawowy potencjał tego typu systemu opiera się na [Adamczewski 1998, s. 26]: - wewnętrznej integracji wokół standardów struktur produktów, operacji technologicznych i logistycznych oraz przydzialu odpowiednich zasobów do operacji, - funkcjach sterujących sprzężeniem zwrotnym w planowaniu potrzeb materiałowych, zdolności produkcyjnych oraz innych koniecznych zasobów. System informatyczny oparty na standardach MRP jest ekonomicznie uzasadniony w produkcji wyrobów powtarzalnych o wysokim stopniu złożoności, wytwarzanych w wielu odmianach na podstawie wspólnego zbioru surowców i półfabrykatów. Zakłada on ponadto, że ekonomiczne efekty jego wdrożenia przejawiają się w wyniku redukcji zapasów (surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych). Strukturę klasycznego systemu MRP przedstawiono na rys. 1, natomiast powiązania systemu MRP z systemem zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym przedstawia rys. 2. Obecnie obserwować można tendencję wzbogacania systemów informatycznych typu MRP o dodatkowe funkcje rozwijające ich możliwości analityczne i rozszerzające zastosowanie procedur MRP na inne dziedziny działalno ści przedsiębiorstwa, takie jak: zarządzanie finansami, zarządzanie dystrybucją. Kolejne generacje systemów informatycznych, które dostępne są obecnie na rynku, oznaczane są następującymi nazwami [Maciejec 1999, s. 34]: - MRP (Material Requireme/lts Planning) - planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnianiem ;

4 Krzysztof WOŹlliak - MRP Clased Laap - zamknięta pętla MRP - realizuje funkcje MRP oraz naliczanie i korygowanie działalności zależnie od sytuacji bieżącej, biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną w poszczególnych okresach oraz stan realizacji prac w stosunku do wartości planowanych, pozwala na sterowanie sekwencjami operacji na stanowiskach i kontrolę realizacji dostaw, umożliwiając reagowanie na zaburzenia w procesie produkcji; Prognozy Zamówienia przedsiębiorstw! Główny harmon01gfam Zmiany Transakcje produkcji (MP ) w konstrukcyjno magazynowe Terminy dostaw Czas realizacji i zamawiane ilości ł t Główny zbiór zapasów Zapasy w magazynie, dostawy w drodze, czasy realizacji zamówicll itp. -technologiczne Zbiór struktury wyrobu Elementy składowe i ilości System MRP Agregacja elementów, rozwinięcie, ilości, potrzeby H Harmonogramy produkcji f+- Zamówienia uzupełniające (do dostawców) Rys. l. Struktura przepływów informacyjnych w klasycznym systemie MRP [Sarjusz-Wolski 1997, s. 61].

5 Rejestr należnośc i ndeks elementów. Strategiczny biznesplan przedsiębiorstwa t.1 Kroczący plan sprzectaży,l zamówienia, prognozy T materiałów. t półproduktów, Rachunkowość przeds ięb iorstwa Kroczący płan produkcji l Baz. danych Zestawienie planistyczne wyrobów gotowych, produkcji dane planistyczne księga główna 1-+ Zgrubny plan - zestawienie rachunkowości Hrumonogram imansowej spływ u produkcji f- wykorzystania zasobów produkcyjnych zdolnośc i i zarządczej gotowej produkcyjnych cykl produkcyjny, struktury ł wyrobów wielkość pann, ewidencja zapasu Plan potrzeb Szczegółowy plan elementów. 1- f- wykorzystania f+.. ewidencja potrzeb materiałowych i pó łfabrykatów Rejestr '\. / zobow iązań Rachunek kosztów.\ } Zaopatrzenie l zdolnośc i produkycjnych Produkcja zadania dla produkcji J\ materiał o we l Kontrola realizacji Pomiar j akości zadan produkcji Rys. 2. Powiązania systemu MRP Z systemem zarządzania w przedsiębiorstwie według APCS źródło: [Adamczewski 1998,S. 28] wydziały centra robocze _.-- - marszruty technologiczne normatywy kosztowe elementów zarządzanie strategiczne zarządzanie taktyczne zarzqdzanie operacyjne wykonanie harnwnogramów warsztatowych i zaopatrzeniowych " q ir >... C; i3 g, N 5' Cl " "" 1<: 5. > " ł '"?'

6 Krzysztof Woiniak - MRP (Manufacturing Resource Planning) - planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje sterowanie wszystkimi zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie finansowym, uzupelnione o moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówką itp., umożliwiają wszechstronne planowanie działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i dystrybucyjnego (handlowego); - ERP (Enterprise Resoul'ce Pallning) - to systemy wspomagania zarządzania wszystkimi procesami przedsiębiorstwa. Pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem głównie przez jego finanse z uwzględnieniem warunków na rynku i występujących ograniczeń w dzialalno ś ci. Realizują zarówno wyspecjalizowane funkcje produkcyjne, np. zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, jak i zarządzanie jakością, remontami, serwisem czy tworzeniem raportów dla kierownictwa, wbudowana jest w nie obsługa wyszukanych analiz finansowych na potrzeby naczelnego kierownictwa. 3. Strategiczne aspekty wdraianla rozwlqzanla nformatycznego w przedsiębiorstwie Pojęcie strategii w znaczeniu ogólnym można zdefiniować jako naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną i in., która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu (podmiotu gospodarczego, państwa, wojska) w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i produkcyjno-technicznego. Należy przy tym podkreślić, że strategia zawsze ma znaczenie kompleksowe, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowapia systemu [Stabryła 1995, s. ). Szczególnym rodzajem strategii jest strategia zarządzania firmą, której cechy charakterystyczne są następujące [Stabryła 1995, s. 12): - przedstawia cele generalne i podstawowe, zwane strategicznymi, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, - jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej przedsiębiorstwa, - podlega ocenie przez zastosowanie określonych wskaźników jakości, - uwzględnia poziom organizacyjno-techniczny i zasoby konkurencji, - jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne, - jest określona w bliskim i perspektywicznym terminie działania gospodarczego. Strategia przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na pięć podstawowych pytań [Greniewski 1997, s. 47):

7 Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania... - jaką przedsiębiorstwo dzialalność gospodarczą powinno prowadzić? - jak każda z tych działalności gospodarczych ma być finansowana? - jaki poziom inwestycji jest niezbędny dla każdej z prowadzonych dzialalności gospodarczych przedsiębiorstwa? - na jakich rynkach (również w sensie geograficznym) przedsiębiorstwo ma prowadzić dzialalność gospodarczą? - jaką strategię prowadzenia każdej z dzialalności gospodarczych przedsiębiorstwa należy przyjąć. Bardzo ważne dla przedsiębiorstw dzialających w dynamicznym otoczeniu gospodarczym stają się zmiany organizacji zarządzania. Zmiany te zwykle nie są dostatecznie wspierane przez rozwój technik informacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim, będących w różnych stadiach zaawansowania procesów restrukturyzacyjnych, przedsiębiorstw państwowych, w których bariery rozwoju dotyczą konieczności wdrożenia nowych technik zarządzania i odpowiadających im rozwiązań informatycznych. Wprowadzanie nowych technologii wymaga podejmowania decyzji o kierunkach alokacji nakladów inwestycyjnych, które to decyzje muszą być powiązane ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Strategiczne uwarunkowania wdrażania systemu MRP w restrukturyzowanych polskich przedsiębiorstwach obrazuje rys. 3. Finansowanie nakładów QgraniczenL finansowe J Brak możliwości zapewnienia zasileń budżet ow ych realizacji programu wdrożeń Eliminacja ograniczeń organi zacyjnej sprawności systemu zarządzania i organizacji produkcji Opracowanie procesów i procedur zmian organizacji zarządzania Etapowa modernizacja technik informacyjnych Niezbędna skala modernizacji slosowanych technik i technologii wytwarzania Rys. 3. Uwarunkowania wdrażania systemu MRP w przedsiębiorstwach Żródto: [Drelichowski, Januszewski 1997, s. 91J. Nowoczesne zarządzanie informacją w przedsiębiors twie powinno uwzględniać strategiczną ich rolę. Wzrost konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami i konieczność stosowania skutecznych metod zarządzania ujawniają nie tylko

8 Krzysztof Woźniak potrzebę nowego podejścia do procesów informacyjnych, ale także nie zawsze dostrzegane i w pełni uświadamiane przez menedżerów zależności pomiędzy strategią firmy, metodyką jej tworzenia bądź doskonalenia a funkcją informacyjną. Jeśli bowiem przyjąć, że zasoby informacyjne są czynnikiem strategicznym, to zarządzanie nimi staje się elementem tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Oznacza to zarazem potrzebę wprowadzenia zarządzania strategicznego informacją, postrzeganego z jednej strony jako instrument wspomagający budowanie strategii danej organizacji, z drugiej strony zaś jako element z tą strategią zintegrowany i podporządkowany. Koncepcję tę obrazuje rys. 4. Strategia zarządzania informacją w przedsiębiorstwie powinna prowadzić do [Martyniak 1997, s. 17]: - zapewnienia zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb informacyjnych, - kształtowania i wykorzystania efektów synergii w systemie informacyjnym, - wzrostu elastyczności procesów informacyjnych, - skrócenia czasu przepływu informacji zewnętrznych i wewnętrznych, - poprawy jakości wewnętrznych i zewnętrznych procesów informacyjnych, - obniżenia kosztów realizacji funkcji informacyjnej, - rozszerzenia obszaru oraz stopnia autonomii komórek i stanowisk organizacyjnych. indukcja zmian Dysponowany potencjał techniczno.organizacyjny systemu informacyjnego determinanty Strategia przedsiębiorstwa Zastosowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie t wspomaganie wytyczne strategiczne Rys. 4. Podstawowe zależności między strategią a systemem infonnacyjnym przedsiębiorstwa Źródło: [Martyniak 1997, s Formułowanie strategii wdrażania nowych generacji technik informacyjnych jako elementu restrukturyzacji zarządzania przedsiębiorstwem może być rozpatrywane w aspektach czynników ryzyka zamierzeń informatycznych wymagających stosowania odpowiednich metod sterowania ryzykiem projektu. Wdrażanie nowych standardów technologii i organizacji przetwarzania w przed-

9 Charakterystyka zastosowati zimegrowanych systemów zarządzania... siębiorstwie staje się często modelem gry ze ściśle określonym zespolowym przeciwnikiem, który najczęściej maskuje swe rzeczywiste intencje Gest trudny do identyfikacji), co wymaga przeciwstawienia im wpływowych w skali firmy zdeklarowanych zwolenników zmian. Niezależnie od psychospołecznych uwarunkowań wdrażania nowoczesnych technik informacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem uwzględnić należy ograniczenie wynikające z finansowych możliwości ponoszenia nakładów na proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, w których muszą się zawrzeć możliwości rekonstrukcji stosowanych technik i technologii przetwarzania [Drelichowski, Januszewski 1997, s. 87]. Skuteczna działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej związana jest ściśle z dostępem do aktualnych i dokladnych informacji, które pochodzić mogą z różnych źródeł. Ze względu na miejsce powstawania informacje podzielić można na zewnętrzne i wewnętrzne. nformacje zewnętrzne są niezbędne podczas badań diagnostycznych. ch źródłem jest zarówno otoczenie firmy bliższe, jak i dalsze. Bliższe otoczenie firmy to: - klienci (liczba, struktura demograficzna, struktura społeczna, zamożność itp.), - konkurencyjne firmy (ilość, udzial w rynku, pozycja na rynku, cechy produktów itp.), - dostawcy (siła przetargowa, ilość,jakość produktów, cena produktów itp.), - instytucje (urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne, banki itp.). Dalsze otoczenie firmy: - polityczne, - prawne, - przyrodnicze, - społeczne, - demograficzne. Przedsiębiorstwa dzialające na rynku charakteryzują się dużym zróżnicowaniem struktury organizacyjnej. Jest to uzależnione od branży przedsiębiorstwa, wielkości, rynku na którym działa, dlatego trudno jest ustalić jednolitą listę jednostek organizacyjnych bądź też obszarów działania, która mogłaby być uniwersalna dla wszystkich firm. Jednakże można wyróżnić kilka elementów, które często występują w różnych przedsiębiorstwach, np.: finanse i księgowość, ewidencja środków trwałych, sprzedaż, obrót materialowy, zakupy, dystrybucja, produkcja, planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP), zarządzanie operacyjne, bilansowanie obciążeń, koszty, sterowanie jakością, gospodarka narzędziowa, gospodarka remontowa, kadry i płace, administracja, obsluga biurowa, marketing i badanie rynku. Wykonywanie działań związanych z realizacją misji firmy związane jest z realizacją funkcji znajdujących się w przedstawionych obszarach problemowych. Jednostki organizacyjne wykonujące dane dzialanie muszą pozyskiwać informację niezbędną do efektywnej pracy, a także generować informacje niezbędne do wlaściwej kooperacji z innymi jednostkami działającymi w przedsiębiorstwie.

10 Krzysztof Woźniak Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie musi współgrać z działaniami realizacji celów strategicznych firmy. Na poziomie strategicznym kierownictwo przedsiębiorstwa musi [Adamczewski 1998, s. 92]: - zdefiniować cele przedsięwzięcia, - ustalić zakres koniecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, - określić zapotrzebowanie na niezbędne zasoby, - ustalić zasady planowania, organizacji i kontroli prac. Metody wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych to: l) metoda krokowa - (step-by-step) - polega na wdrażaniu kolejnych modułów systemu w zależności od ich ustalonego priorytetu. Najczęściej w przedsiębiorstwach wprowadzane są moduły funkcjonalne w działach finansowo-księgowych, następnie poprzez sprzedaż, transport, dystrybucję, moduły planowania i sterowania produkcją. Korzyści tej metody to: możliwość rozłożenia w czasie kosztów przedsięwzięcia, brak konieczności angażowania wszystkich działów w prace wdrożeniowe. Wady metody to: wydłużony okres wdrożenia, niepełne korzyści wynikające z początkowego braku integracji wszystkich współdziałających ze sobą modułów; 2) metoda wdrażania wszystkich modułów jednocześnie (big-bang) - wariant ten wymaga pełnego zaangażowania naczelnego kierownictwa oraz wszystkich użytkowników. Jednocześnie wdraża się do eksploatacji wszystkie moduły systemu informatycznego. Korzyści tej metody to: krótki okres wdrożenia, gwarancja integracji modułów funkcjonalnych, szybkie wystąpienie efektów realizacyjnych dla wszystkich działów przedsiębiorstwa. Wady metody to: wyższe wymagania dla osób zarządzających przedsięwzięciem, konieczność zaangażowania stosunkowo dużych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich; 3) metoda wdrożenia jednoczesnego głównych modułów (midd/e-size big -hang) - moduły systemu informatycznego, które zostały uznane za podstawowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wdraża się jednocześnie. Korzyści tej metody to: możliwość uzyskania szybkich efektów wdrożeniowych w głównych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem gwarantują szybki dostęp do dokładnej informacji niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji. Z tego też względu wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania są największymi inwestycjami informatycznymi przedsiębiorstwa zarówno z punktu widzenia kosztów, stopnia złożoności, trudności i czasu realizacji. Wdrożenie systemu informatycznego wiąże się z koniecznością wprowadzenia w przedsiębiorstwie zmian zwiększających efektywność jego wykorzystania. Dlatego też wdrażanie systemu informatycznego powinno być przeprowadzane równocześnie z reengineringiem i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, gdyż wymusza ono nieraz uporządkowanie niektórych spraw, jednoznaczne zdefiniowanie procedur i zasad funkcjonowania. Jakość i efektywność zmian w przedsiębiorstwie zależy głównie od:

11 Charakterystyka zastosowati zintegrowanych Jystemów zarządzania... - gotowości kadry zarządzającej przedsiębiorstwa do zmian, - doświadczenia i umi ejętności pracowników wdrażających system, - konstrukcji systemu. System typu MRP pozwala nie tylko na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa, ale tak że przygotowuje do wdrażania norm jakości serii SO 9000, ponieważ procedury wdrażania systemów tej klasy są zbieżne z procedurami wprowadzania rozwiązań zarządzania przez jakość. Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP [Berendt 1999, s. 80]: - przygotowanie kierownictwa firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wd ro żen iowego, - okreśłenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiol'stwa i wdrażanie poszczególnych modułów systemu, - szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad MRP, - inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszlego otoczenia systemu, - projektowanie Systemu nformowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRP, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej, - instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP, - stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota, - sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu, - przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRP, - rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRP, - przegląd rozwiąza6 po wdrożeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian. 4. Procedura wyboru oprogramowania wspomagalącego zarzqdzanle Strategicznym celem informatyzacji przedsiębiorstw jest takie wykorzystanie systemów informatycznych, aby zapewnić prawidłowe i efektywne funkcjonowanie określonych obszarów działalności i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Od sprawności tego działania zależy bowiem poziom uzyskiwanych efektów ekonomicznych, decydujących o pozycji rynkowej firmy. Decyzja o wdrożeniu do eksploatacji danego systemu informatycznego inicjuje proces komputeryzacji wybranego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem tego procesu, wplywającym na przyszłą efektywność funkcjonowania systemu informatycznego są działania organizacyjne mające na celu:

12 Krzysztof Woźniak - zaspokojenie określonych potrzeb informacyjnych firmy za pomocą technologii informatycznej, - przygotowanie systemu dedykowanego lub zakup systemu typowego, realizującego użytkowe wymagania informacyjne przedsiębiorstwa. W praktyce stosowane są dwa warianty przygotowania systemu do potrzeb działalności przedsiębiorstwa [Niedzielska 1998, s. 125]. Użycie gotowych pakietów oprogramowania narzędziowego. To rozwiązanie wybiera się w sytuacji, gdy informacyjne potrzeby firmy nie są nadmiernie rozbudowane albo gdy nowy system ma być jedynie częściowym uzupełnieniem bądź udoskonaleniem rozwiązań już funkcjonujących. Jako jeden z naj prostszych przykładów można wymienić żądanie dodatkowych zestawień analitycznych. Za łety u życia pakietu gotowego: - dostępność pełnej oferty rynkowej produktów informatycznych, - korzystanie z rozwiązań sprawdzonych w wielu firmach i zweryfikowanych przez wielu użytkowników, - przejmowanie standardów organizacyjnych, informacyjnych i proceduralnych, - możliwo ść uzyskania oczekiwanych wyników wdrożenia w krótkim czasie, - niższe koszty pozyskania systemu i prac wdrożeniowych, - gwarancje przyszlego rozwoju systemu w pożądanym kierunku. Wady zaś to przede wszystkim: - brak mo żliwości pelnego dostosowania gotowego systemu do wymagań określonego użytkownika, - nadmierny uniwersalizm poszczególnych rozwiązań może stanowić w praktyce raczej utrudnienie niż pomoc wykonawczą. Opracowallie systemu w pełnym cyklu wykonawczym. Jeżeli zadanie to dotyczy rozwiązania o dużej złożoności, to konieczne jest powołanie zespołu specjalistów i przeprowadzenie całego ciągu czynności związanych z tworzeniem systemu. Budowa systemu dedykowanego jest w praktyce uzasadniona, gdy nieopłacalna jest modyfikacja pakietu standardowego lub gdy potrzeby przedsiębiorstwa są wyjątkowo nietypowe. Działania, które firma musi podjąć w procesie wyboru systemu informatycznego, można podzielić na dwie główne grupy: l) działania wewnątrz przedsiębiorstwa: - ustalenie decyzyjne - określenie celów przedsięwzięcia, - analiza i identyfikacja potrzeb użytkowników, - ocena informacyjna bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, - opracowanie założeń informatyzacji na podstawie wyników analizy informacyjnej i analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa; 2) działania w otoczeniu przed sięb iorstwa: - sformułowanie zapytania ofertowego, ogłoszenie przetargu na realizację przedsięwzięcia, - analiza systemów przedstawionych przez poszczegółnych oferentów,

13 Charakterystyka zastosowgli zintegrowallych system6w zarządzania... - wstępna selekcja ofert, - prezentacje produktów wybranych wstępnie podczas selekcji, - wizyty referencyjne - obserwacja działającego systemu w innych firmach, - wybór produktu - podpisanie kontraktu z wykonawcą zlecenia. Właściwe przeprowadzenie procesu wyboru systemu informatycznego nie gwarantuje powodzenia wdrożenia systemu, ale zmniejsza niepewność decyzyjną związaną z alokacją znacznych środków na realizację tego typu inwestycj i. 5. Zakończenie Większość liderów spośród 500 największych firm w Polsce rozważa możliwość, wdraża lub zakończyła instalację pakietów klasy MRP. W firmie Thomson Poleolor prowadzone jest wdrożenie zintegrowanego systemu MRP o nazwie BPCS firmy SSA. Rozpoczęto je od planowania procesu produkcyjnego w ujęciu kompleksowym. Równocześnie instaluje się aplikacje integrujące system BPCS z istniejącymi systemami. Docelowo będzie realizowane zasilanie baz danych w trybie on-line, w tym głównie bazy indeksów materiałowych, odbiorców, dostawców, kursów walut, z jednego pakietu do drugiego. Movex szwedzkiej firmy ntentia AB pracuje w kilku fabrykach m.in. w Hucie Violetta, Fabrykach Mebli Swedwood w Lubawie, a w najbliższym czasie w AGB Gaz Polska, Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Firma "Próchnik" zdecydowała się na system klasy MRP brytyjskiej firmy JBA Holding PLC o nazwie System 21, który wdroży JBA Polska. System ten - jako pakiet zintegrowany - jest elementem wspomagania realizacji strategii firmy. Strategia "Próchnika" zmierza do utrzymania pozycji na rynku oraz zwiększenia efektywności działalności. System będzie wspomagal zarządzanie firmą w czasie rzeczywistym, tzn. pozwoli śledzić, co się w niej dzieje i natychmiast reagować. nstalując ten system, firma zyska także precyzyjne narzędzie do planowania oraz monitorowania realizacji planów i przewidywania skutków, gdy określony fragment procesu wytwórczego ulegnie zmianie. Triton firmy Baan pracuje w Telmel Wrocław i ABB Elbląg. Wybór tego systemu w ABB Polska jest podporządkowany strategii korporacji. Standaryzacja ma na celu uzyskanie korzyści: - wynikających z ekonomii skali, - synergii i wykorzystania wspólnych doświadczeń, - komunikowania się w systemie, tzn. między innymi wymiana danych, przepływ pracowników. Obecnie ocenia się, że ponad 60 firm z branży: chemicznej, metalowej i spożywczej jest zainteresowanych systemami tej klasy, głównie dlatego że ulllożliwiają one zwiększenie zysku nawet o 50%. Wymaga to jednak czasu i znacznego wysiłku, gdyż szkolenie w warunkach polskich trwa co najmniej

14 Krzysztof Woźniak 12 miesięcy, natomiast wdrażanie od 2-3 lat, pomimo zastosowania narzędzi ulatwiających instalację i wdrożenie, np. mplex 2 firmy ntentia AB, Enterprise Modeller i Orgware w Baan V [Krupa 1997, s. 171). Badania APCS (American Production and nventory Control Society) wykazaly następujący wpływ wdrożenia systemu MRP na wyniki średniej firmy: - zwiększenie sprzedaży 16-28%, - zwiększenie wydajności 10-16%, - zmniejszenie kosztów zakupy 7-11 %, - zmniejszenie zapasów 17-75%, - usprawnienie kontroli jakości, - skrócenie czasu produkcji, - wyeliminowanie zbędnych części i materialów. Obserwując dane odnośnie do efektywności zastosowań zaawansowanych systemów planowania, można stwierdzić, że systemy klasy MRP stanowią strategiczny czynnik sukcesu, decydujący o przetrwaniu przedsiębiorstwa na obecnych rynkach i rozwoju w przyszlości. Wdrażanie tego rodzaju systemów w Polsce obserwowane jest obecnie jedynie w dużych przedsiębiorstwach (tylko takie stać na poniesienie wysokich kosztów realizacji tego typu przedsięwzięć), jednak dla polskich średnich i ma ych firm w najbliższym czasie również konieczne stanie się zastosowanie tych systemów, aby sprostać wymogom konkurencji firm europejskich. Literatura Adamczewski P. [1998]. Zintegrowane systemy informatyczne, Wydawnictwo MKOM, Warsznwa. Berendt B. [1999]. MRP w zarysie, "PC Kurier", t.04. Drelichowski L., Januszewski A. [19971, Strategia i zalożellia /lielodyczne tworzenia polskich rozl'iązwf systemów MRP 11 (w:] HUla/1 COmpl,ł1er /lleractioll, pod red. B.F. Kubiaka, A. Korowiekiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdallsk. Elementy zarządzania informacjq i kolllunikacjq w przeds iębiorstwie, pod red. Z. Mart y niaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Oreniewski MJ. [19971, MRP / a plallowallie strategiczlle [w:] Hllmall Complller lllteractioll, pod red. B.F. Kubiaka, A. Korowiekiego, Fundacja Rozwoju UG, Odmsk. lformatyka ekollomiczlla [1998], pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. Krupa K. [t 997]. Wdraiallie systemów illformatyczllych klasy MRP, a zmially sl/'llktur argali izacyjll)'ch, BS'97, Poznań. Krupa K. [1997], Wspólczeslle larzędzia zarządzallia produkcją oraz wykorzystallie pakiell EasyCASE w budowie strukwr orgallizac)lycllfirm [w:] fil/lali Complller llltemclioll, pod red. B.F. Kubiaka, A. Korowiekiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk. Maciejce L. [1999], Abecadło systemów MRP lerp część l, "Computerworld", nr 14. Sarjusz-Wolski Z. [1997]. Systeill planowallia potrzeb materialawych, "Gospodarka Materialowa i Logistyka", nr 3. Stabryla A. [1995]. Podstaw)' zarządzalliafirmą, Wydnwnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

15 Charakterystyka zastosowali zintegrowanych systemów zarządzania.., A Descrlptlon ot the ApplicatJons ot ntegrated Enterprlse Management Systems: Classes MRP, MRP, and ERP n this a'ticle, the author discusses the problem of integrated enterprise management systems, classes MRP, MRP and ERP, The author pays partieular auention to the strategie aspects or using such systems and their role in improving the effectiveness of enlerprise operations in different branches. The authol' also ooks at selected methods for implementing information systems in organisations. By deseribing the strengths and weakness of these methods, he selects the optimal method depending on a firm's interna! and extemal environment. By way of eonclusion, the authar provides examples of finns whieh use ERP-cJass integrated systems designed by variols producers, The nuthor concludes his artiele by assessing the impact or implemented informntion systems on the efficiency or enlerprises.

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny 1 Temat pracy: Controlling logistyczny W logistyce przedsiębiorstwa, rozumianej jako sterowanie przepływem przedmiotów w całym łańcuchu powiązań między dostawcami, producentem i odbiorcami, tkwi duży potencjał

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo