INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II"

Transkrypt

1 LABORATORIUM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II Ćwiczenie 1 Temat: Projekt przykładowej fabryki o produkcji dyskretnej (dane stałe) Opracował: Paweł Sitek Kielce 2004

2 1. Wprowadzenie Każdy system produkcyjny jest systemem logistycznym, dla którego z definicji jednym z celów sterowania jest umieszczenie właściwych produktów we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej ilości i we właściwy sposób. Decyzje systemu sterowania odpowiadają więc na pytania co, gdzie, kiedy, ile i jak produkować. Znalezienie odpowiedzi na te pytania określa jednoznacznie wszelkie przepływy materiałów oraz wahania zapasów wewnątrz przedsiębiorstwa. Kolejność podejmowania decyzji o tym co, gdzie, kiedy, ile i jak produkować wpływa zasadniczo na sposób działania systemu sterowania produkcją. Jeżeli najpierw rozstrzyga się gdzie, tzn. w jakich komórkach organizacyjnych będzie odbywać się produkcja, a dopiero w dalszej kolejności podejmuje się decyzje co, jak, kiedy i ile poszczególne komórki mają wytworzyć to mówimy o obciążeniowo zorientowanym sterowaniu produkcją (capacity-oriented production control). Podejście to jest charakterystyczne dla produkcji powtarzalnej, masowej czy wielkoseryjnej. Jeżeli natomiast najpierw podejmowane są decyzje o tym co, jak, kiedy i ile wyprodukować, a dopiero później dokonywany jest przydział komórek produkcyjnych do zleceń produkcyjnych, to mamy do czynienia z materiałowo zorientowanym sterowaniem produkcją (material-oriented production control). Sterowanie produkcją zorientowane materiałowo jest charakterystyczne dla produkcji średnioseryjnej, krótkoseryjnej i jednostkowej. Systemy wytwarzania dyskretnego charakteryzują się bardzo dużą liczbą zmiennych opisujących stan systemu, do których należą m.in. informacje o maszynach, produktach wytwarzanych, materiałach, operacjach, itp. Problemy decyzyjne występujące w systemach sterowania produkcją dyskretną mogą być zatem bardzo złożone pod względem rozmiaru, jak również charakteru wzajemnych powiązań. Rozwój technik informatycznych, zarówno w dziedzinie sprzętu jak i technologii baz danych czy systemów operacyjnych, a z drugiej strony formułowanie podstaw teoretycznych zarządzania produkcją, takich jak metoda MRP (Material Requirement Planning) czy JIT (Just in time), umożliwiły powstanie systemów CIM (Computer Integrated Manufacturing). Jednym z elementów systemów CIM są komputerowo zintegrowane systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II (Manufacturing Resorce Planning) czy ERP (Enterprise Resorce Planning). Do najpopularniejszych systemów zarządzania przedsiębiorstwem należą: SAP/R3, IFS Applications, Baan IV, Macowa, Oracle itp.

3 2. System Logistyczny przedsiębiorstwa przemysłowego Obecnie logistyka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i zarządzaniem systemami produkcji i dystrybucji produktów. Bardzo często elementy tych systemów takie jak: zaopatrzenie, zakłady produkcyjne i magazyny handlowe są rozrzucone na pewnym obszarze. Dlatego głównymi problemami logistyki są organizacja transportu oraz gospodarka zapasami. Nie mniej jednak ważny jest również sam proces produkcyjny. Uproszczony schemat systemu logistycznego dla przedsiębiorstwa przemysłowego pokazano na rys. 1. zaopatrzenie produkcja zbyt Rys. System logistyczny przedsiębiorstwa przemysłowego Podstawowa składową procesu produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym jest proces technologiczny natomiast transport i gospodarka zapasami są traktowane jako procesy pomocnicze. Nie mniej wygodnie jest operować i w tym obszarze kategoriami logistyki. W zależności od produkowanego asortymentu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie można wyróżnić różne typy produkcji. Najczęściej wymienia się produkcję wielowersyjną, powtarzalną, montaż na zamówienie klienta i produkcję unikalną. Z danym typem produkcji jest związany system logistyczny, w tym system planowania produkcji. Plany produkcji opierają się na prognozach popytu i zamówieniach klientów, przy czym udział prognoz i zamówień w planowaniu jest różny dla różnych typów produkcji (rys. 2).

4 Rys. 2. Planowanie dla różnych typów produkcji 3. Struktury hierarchiczne w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją We współczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych decyzje podejmowane są przez pracowników kadry kierowniczej wspomaganych najczęściej odpowiednimi systemami informatycznymi. Zastosowanie informatyki umożliwia zwiększenie ilości przetwarzanej informacji a w rezultacie liczby i prędkości podejmowanych decyzji. Pomimo zastosowania informatyki zbyt duża jest liczba zmiennych i danych kontrolowanych przez system zarządzania. Dlatego niezbędna jest struktura hierarchiczna takich systemów, w której szczegółowe decyzje są podejmowane przez różnych pracowników na różnych poziomach a koordynowane są poprzez decyzje przełożonych. Wynika stąd hierarchia organizacyjna komórek produkcyjnych przedsiębiorstwa.

5 W literaturze wymienia się komórki sześciu szczebli organizacyjnych: Stanowisko robocze Gniazdo lub linia produkcyjna Oddział produkcyjny Wydział produkcyjny Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwo przemysłowe Nie w każdym przedsiębiorstwie występują wszystkie wymienione szczeble organizacyjne. Często w praktyce spotyka się strukturę 4-szczeblową: Stanowisko Linia lub gniazdo Wydział Przedsiębiorstwo W informatycznych systemach przeznaczonych do wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych najczęściej zakłada się istnienie struktury produkcyjnej trójszczeblowej (rys. 3): Stanowisko Komórka Przedsiębiorstwo. Cechą charakterystyczną tych systemów jest to, że nie ewidencjonuje się w kartotece zapasów przedsiębiorstwa materiałów czy elementów krążących wewnątrz komórki produkcyjnej. Najczęściej jako komórkę produkcyjną definiuje się: linie produkcyjną, gniazdo produkcyjne itp.

6 Przedsiębiorstwo Komórka Komórka Komórka Stanowisko Stanowisko Stanowisko Rys. 3 Trójszczeblowa struktura produkcyjna 3. Zestawienie materiałowe (Struktura wyrobu) Do określenia zapotrzebowania na materiały, półprodukty itp., przypadające na jednostkę wyrobu, niezbędne są pewne dane stałe z technologii. Kluczową rolę odgrywają tu tzw. zestawienia materiałowe. Zestawienia materiałowe (struktura wyrobu) dla każdego wyrobu z kartoteki zapasów podaje co i w jakiej ilości jest zużywane do jego wytworzenia. Oczywiste jest, że wiele wyrobów to podzespoły będące zarówno komponentami większych zespołów jak i pozycjami macierzystymi dla swoich komponentów. Zestawienia materiałowe są więc wielopoziomowe, a przedstawione graficznie przypominają odwrócone drzewo (rys. 4). Zestawiania te umożliwiają określenie zapotrzebowania na dany komponent w zależności od wielkości zapotrzebowania na wyrób finalny czy pozycję nadrzędną.

7 A A1 3 A3 A2 2 A21 A22 A31 A 3 A1 A2 A3 2 A21 A22 A31 X 0 A(2) B 1 D(3) F E(2) F(2) E(4) 2 3 Rys. 4 Różne sposoby prezentacji graficznej zestawienia materiałowego (struktury wyrobu).

8 5. Marszruta produkcyjna Produkcja pozycji nadrzędnej wiąże się z koniecznością przejścia przez kilka etapów pracy. Etapy te określa się mianem operacji, które wykonywane są na kolejnych stanowiskach (gniazdach produkcyjnych). Celem poszczególnych operacji jest wyprodukowanie pozycji nadrzędnej z komponentów składających się na jej strukturę. Wykorzystywane są przy tym marszruty produkcyjne. Marszrutą produkcyjną nazywamy ciąg operacji wykonywanych w odpowiedniej kolejności na konkretnych maszynach ustawionych wewnątrz komórek produkcyjnych skojarzonych z daną pozycją indeksu materiałowego (produkowaną). Aby wprowadzić operację należy najczęściej podać jej współczynnik produkcji, czyli szacunkowy czas trwania procesu produkcyjnego. Definiuje się także jednostkę miary, służącą do określania czasu realizacji produkcji. Można wybrać jedną z następujących opcji: Godz./jednostka, Jednostka/godz, Godziny.

9 6. Projekt przykładowej fabryki na podstawie montowni komputerów PC Projekt przykładowej fabryki lub implementacja prawdziwej w informatycznym systemie zarządzania musi rozpocząć się od specyfikacji zakresu projektu a następnie od określenia danych stałych. Na potrzeby zajęć z przedmiotu Inżynieria zarządzania MRP II można przyjąć zakres implementacji jak w tab. I. Poszczególnymi kolorami /odcieniami/ zdefiniowano etapy implementacji. Implementacja zaczyna się od definicji danych stałych fabryki, następnie obszaru związanego z zaopatrzeniem i zbytem /dystrybucji/. Kolejnym etapem jest wprowadzenie zleceń i uruchomienie algorytmów planowania i sterowania przepływem produkcji. Tabela I zakres implementacji przykładowej fabryki 1. Zdefiniowanie magazynów. 2. Wprowadzenie pozycji magazynowych. 3. Zdefiniowania struktur wyrobów dla pozycji magazynowych 4. Zdefiniowanie wydziałów 5. Zdefiniowanie komórek produkcyjnych 6. Zdefiniowanie gniazd produkcyjnych. 7. Wprowadzenie marszrut. 8. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenia operacji zakupów 9. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców 10. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. 11. Tworzenie umowy z dostawcą 12. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych 13. Wystawianie zleceń produkcyjnych. 14. Wydawanie materiałów do zlecenie produkcyjnego. 15. Przyjęcie do magazynu pozycji wyprodukowanych na zlecenia. 16. Uruchomienie algorytmu MRP. 17. Wydruk raportu MRP 18. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów 19. Określenie pozycji sprzedawanych 20. Definiowanie klientów. 21. Tworzenie umowy klientami 22. Tworzenie zamówień klientów

10 Dane stałe Dane dotyczące zakupów Dane związane z planowaniem i sterowaniem produkcją Dane związane ze sprzedażą Pierwszy etap projektu, czyli opracowanie danych stałych zostanie pokazany na przykładzie montowni komputerów. 6.1 Struktura ogólna montowni komputerów Schemat ogólny montowni komputerów, która składa się z jednego wydziału montażu przedstawiono na rys. 5. Na wydziale tym montowane i pakowane są trzy rodzaje zestawów komputerowych: zestaw minimalny, zestaw standardowy, zestaw max. Każdy zestaw różni się od siebie komponentami wchodzącymi w jego skład. Na wydziale montażu znajdują się następujące komórki produkcyjne: montażu płyt głównych wstępnego montażu obudowy montażu komputera pakowania komputera Wydział montażu jest zaopatrywany poprzez zaopatrzenie a produkcja spływa do magazynu wyrobów gotowych.

11 zaopatrzenie montaż płyty głównej wstępny montaż obudowy magazyn płyt magazyn obudów montaż komputera pakowanie magazyn wyrobów gotowych Rys. 5 Schemat ogólny wydziału montażu 6.2 Przepływ materiałów przez wydział montażu Wydział montażu składa się z 4 komórek produkcyjnych: K01 komórka do montażu płyt, K02 komórka do montażu obudów, K03 komórka do montażu komputera, K04 komórka do pakowania komputera. Na rys. 6 przedstawiono przepływ materiałów przez wydział montażu.

12 Proces montażu komputerów rozpoczyna się równolegle w dwóch komórkach. W komórce K01 gdzie montowane są płyty główne oraz w komórce K02 gdzie montuje się obudowy. Obydwie komórki są zasilane częściami/komponentami z zaopatrzenia. Półprodukty z tych komórek (obudowy i płyty) trafiają następnie do komórki K03. Doprowadzane są też tutaj części z zaopatrzenia potrzebne do montażu kompletnego zestawu. Z zaopatrzenia pobierane są także materiały do komórki K04 gdzie odbywa się proces pakowania zestawów wyprodukowanych w komórce K03. Proces montażu kończy się w komórce K04, z której wychodzą gotowe produkty. 301 K K03 K zaopatrzenie K Rys. 6. Przepływ materiałów przez wydział montażu

13 6.2 Indeks materiałowy (kartoteka zapasów) dla montowni komputerów Dla wydziału montażu indeks materiałowy został przedstawiony w tabeli 2. Na wydziale półproduktami są płyta główna+części, obudowa+części, komputer. Wyrobem finalnym jest zapakowany komputer. Tabela 2. Indeks materiałowy dla montowni komputerów PC Indeks materiałowy i nazwa typ 100 komputer pakowany komputer pakowany komputer pakowany taśma klejąca pudełko dokumentacja kabel zasilający styropian folia komputer komputer komputer taśma ide taśma fdd pokrywa obudowy modem karta sieciowa 10Mbit karta sieciowa 100Mbit karta sieciowa 1000Mbit karta muzyczna stereo karta muzyczna karta muzyczna karta graficzna 64 MB karta graficzna 128 MB karta graficzna 256 MB płyta główna+części płyta główna+części płyta główna+części płyta główna kt płyta główna kt płyta główna kt pamieć 128 MB pamięć 256 MB pamięć 512 MB procesor 1,5 GHz procesor 2,0 GHz procesor 2,4 GHz wiatrak 20mm wiatrak 30mm wiatrak 40mm obudowa+części obudowa+części obudowa+części fdd 3,5 2

14 402 rama obudowy śrubka cd-rom cd-rw dvd-rom dysk 40 GB dysk 80 GB dysk 120 GB zasilacz 300W zasilacz 350W zasilacz 400W 2 gdzie: i pozycja indeksu materiałowego nazwa nazwa materiału typ typ materiału: 1 produkowany, 2 zakupowy 6.3 Zestawienie materiałowe (struktura wyrobu) dla montowni komputerów Montownia komputerów produkuje trzy zestawy komputerowe, których struktura została pokazana w formie grafów na rysunkach 7.1, 7.2, 7.3. Dla wydziału montażu zestawienie materiałowe w postaci kartoteki zostało przedstawione w tabeli 3. Tabela 3 Zestawienie materiałowe dla wydziału montażu pozycje produkowane Zestawienie materiałowe pozycja podrzędna/zasób typ norma zużycia 200 produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany 1

15 zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy 1

16 Rys. 7.1 Struktura zestawu komputerowego nr Rys. 7.2 Struktura zestawu komputerowego nr Rys. 7.3 Struktura zestawu komputerowego nr.3

17 6.4 Struktura produkcyjna montowni komputerów W kolejnych podpunktach zostanie szczegółowo przedstawiona struktura produkcyjna w postaci kartotek z danymi liczbowymi i oznaczeniami. Dane przygotowane w ten sposób w kolejnych ćwiczeniach będą sukcesywnie wprowadzane do zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications Komórki produkcyjne Na wydziale montażu są umiejscowione 4 komórki produkcyjne, których opis w postaci kartoteki przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4 Komórki produkcyjne Komórki produkcyjne Nr. komórki nazwa K01 montaż płyty głównych K02 wstępny montaż obudowy K03 montaż komputera K04 pakowanie komputera Gniazda produkcyjne W tabeli 5 przedstawiono w postaci kartotekowej dane dotyczące gniazd produkcyjnych należących do poszczególnych komórek. Tabela 5 Gniazda produkcyjne Gniazda produkcyjne nr. gniazda nazwa nr. komórki produkcyjnej Zdolności produkcyjne godz/dobę GN01 montaż procesora K01 16 GN02 montaż wiatraka K01 16 GN03 montaż pamięci K01 16 GN04 montaż zasilacza K02 16 GN05 montaż dysku K02 16 GN06 montaż CD/DVD K02 16 GN07 montaż FDD K02 16 GN08 montaż płyty K03 16 GN09 montaż karty graficznej K03 16 GN10 montaż karty muzycznej K03 16 GN11 montaż karty sieciowej K03 16 GN12 montaż modemu K03 16 GN13 montaż pokrywy K03 16 GN14 montaż taśm K03 16 GN15 pakownie w folie K04 8 GN16 zakładanie styropianów K04 8 GN17 opakowanie+kabel+dokumentacja K04 8 GN18 zaklejanie K04 8

18 6.4.3 Marszruty produkcyjne W tabeli 6 w postaci kartoteki przedstawiono wybrane marszruty produkcyjne, które dotyczą produkcji komputera o indeksie i=100. Łatwo można sprawdzić ich przebieg na schemacie odzwierciedlającym przepływ materiałów przez wydział montażu (rys. 6). Tabela 6 Marszruty produkcyjne Pozycja (i) Wersja marszruty Numer operacji Nazwa operacji Numer komórki Numer gniazda Czas operacji Montaż zasilacza K02 GN04 0,20 20 Montaż HDD GN05 0,15 30 Montaż CD/DVD GN06 0,15 40 Montaż FDD GN07 0, Kompletacja zestawu K04 GN17 0,10 20 Pakowanie w folie GN15 0,15 30 Zakładanie styropianu GN16 0,15 40 Zaklejanie GN18 0, Montaż procesora K01 GN01 0,15 20 Montaż wiatraka na proc. GN02 0,10 30 Montaż pamięci RAM GN03 0, Montaż pyty głównej K03 GN08 0,20 20 Instalacja karty grafiki GN09 0,05 30 Instalacja karty muzycznej GN10 0,05 40 Instalacja karty sieciowej GN11 0,05 50 Instalacja modemu GN12 0,05 60 Montaż taśm GN14 0,10 70 Zakładanie pokrywy GN13 0, Magazyny i grupy lokalizacji W celu kompletnego przygotowania danych stałych dla przykładowej fabryki należy określić magazyny i grupy lokalizacji. W tabelach 7 i 8 przedstawiono w postaci kartotek dane dotyczące grup lokalizacji oraz magazynów dla omawianej montowni komputerów. W systemie IFS Application struktura magazynów oparta jest na grupach lokalizacji, dzięki którym można grupować magazyny o tym samym typie lokalizacji. Wyróżnia się następujące typy; Zapas stanowiskowy.

19 Kontrola jakości. Lokalizacja paletowa. Składowanie palet. Bufor palet, Przyjęcie palet. Załadunek. Rampa dla palet. Kontrola jakości palet, Wydania, Komórka produkcyjna, Przyjęcia. Tabela 7 Grupy lokalizacji. grupy lokalizacji nr. gr. lokalizacji nazwa typ GLP przybycie przybycie GLZ zapas komórka produkcyjna GLW wydanie wydanie Tabela 8 zawiera wykaz magazynów w montowni. Magazyny nr. magazynu nazwa gr. lokalizacji MAG1 przybycie GLP MAG2 zapas GLZ MAG3 płyty+częsci GLZ MAG4 obudowy+części GLZ MAG5 komputery GLZ MAG6 pakowane komputery GLW 7. Przebieg ćwiczenia Celem ćwiczenia nr 1 jest opracowanie danych stałych dla przykładowej fabryki (produkcja dyskretna). Dane stałe opracowane w formie tabelarycznej (kartotek) przy pomocy pakietu MsOffice, będą podstawą implementacji przykładowej fabryki w systemie informatycznym IFS Applications. Będą też integralną częścią sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń.

20 Podczas ćwiczenia należy: Zaproponować asortyment produkcji i strukturę wyrobów. Zaprojektować schemat ogólny fabryki (wzorując się na rys.5) Zaprojektować schemat przepływu materiałów w fabryce (wzorując się na rys. 6) Zdefiniować magazyny i lokalizacje. Zdefiniować pozycje magazynowe (kartoteka zapasów, indeks materiałowy). Zdefiniować struktury wyrobów dla pozycji magazynowych. Zdefiniować wydziały. Zdefiniować komórki produkcyjne. Zdefiniować gniazda produkcyjne. Utworzyć marszruty.

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka IFS Applications 2003 - Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne IFS Applications 2003 - Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 - PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI I KONSTRUOWANIA GNIAZDA I LINIE PRODUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Magazyn

IFS Applications Magazyn IFS Applications Magazyn Plan: Plan:... 1 1. Lokalizacje magazynowe... 2 2. Dostęp do magazynu... 5 3. Pozycje magazynowe... 6 1/15 1. Lokalizacje magazynowe Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI LITERATURA: 2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Informatyczne systemy zarządzania Management Information Systems A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Poszczególne podzespoły komputera 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków

Bardziej szczegółowo

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ ......... (nazwa i siedziba oferenta) FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ 1. Zestaw komputerowy Komputer PC z monitorem LCD i systemem operacyjnym 30 kpl. Część

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM Jolanta KRYSTEK Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Budowa Komputera część teoretyczna

Budowa Komputera część teoretyczna Budowa Komputera część teoretyczna Komputer PC (pesonal computer) jest to komputer przeznaczony do użytku osobistego przeznaczony do pracy w domu lub w biurach. Wyróżniamy parę typów komputerów osobistych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami Zarządzanie zapasami Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: /3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja zestawu komputerowego. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modernizacja zestawu komputerowego. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modernizacja zestawu komputerowego Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modernizacja zestawu komputerowego Modernizacji podlegają następujące Pamięć RAM Procesor Karta graficzna Karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami Zarządzanie zapasami Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 2/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Materiały szkoleniowe. Część 1 Zagadnienia Część 1. Produkty i systemy produkcyjne Część 2. produkcyjne i

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. Instrukcja do Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. 2010 1 Cel laboratorium Celem laboratorium jest poznanie metod umożliwiających rozdział zadań na linii produkcyjnej oraz sposobu balansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5-7 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z komputerem

Spotkanie z komputerem Lekcja 3 Spotkanie z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów 2. Budowa i działanie komputera 3. Różne rodzaje komputerów 4. Urządzenia współpracujące z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo