INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II"

Transkrypt

1 LABORATORIUM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II Ćwiczenie 1 Temat: Projekt przykładowej fabryki o produkcji dyskretnej (dane stałe) Opracował: Paweł Sitek Kielce 2004

2 1. Wprowadzenie Każdy system produkcyjny jest systemem logistycznym, dla którego z definicji jednym z celów sterowania jest umieszczenie właściwych produktów we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej ilości i we właściwy sposób. Decyzje systemu sterowania odpowiadają więc na pytania co, gdzie, kiedy, ile i jak produkować. Znalezienie odpowiedzi na te pytania określa jednoznacznie wszelkie przepływy materiałów oraz wahania zapasów wewnątrz przedsiębiorstwa. Kolejność podejmowania decyzji o tym co, gdzie, kiedy, ile i jak produkować wpływa zasadniczo na sposób działania systemu sterowania produkcją. Jeżeli najpierw rozstrzyga się gdzie, tzn. w jakich komórkach organizacyjnych będzie odbywać się produkcja, a dopiero w dalszej kolejności podejmuje się decyzje co, jak, kiedy i ile poszczególne komórki mają wytworzyć to mówimy o obciążeniowo zorientowanym sterowaniu produkcją (capacity-oriented production control). Podejście to jest charakterystyczne dla produkcji powtarzalnej, masowej czy wielkoseryjnej. Jeżeli natomiast najpierw podejmowane są decyzje o tym co, jak, kiedy i ile wyprodukować, a dopiero później dokonywany jest przydział komórek produkcyjnych do zleceń produkcyjnych, to mamy do czynienia z materiałowo zorientowanym sterowaniem produkcją (material-oriented production control). Sterowanie produkcją zorientowane materiałowo jest charakterystyczne dla produkcji średnioseryjnej, krótkoseryjnej i jednostkowej. Systemy wytwarzania dyskretnego charakteryzują się bardzo dużą liczbą zmiennych opisujących stan systemu, do których należą m.in. informacje o maszynach, produktach wytwarzanych, materiałach, operacjach, itp. Problemy decyzyjne występujące w systemach sterowania produkcją dyskretną mogą być zatem bardzo złożone pod względem rozmiaru, jak również charakteru wzajemnych powiązań. Rozwój technik informatycznych, zarówno w dziedzinie sprzętu jak i technologii baz danych czy systemów operacyjnych, a z drugiej strony formułowanie podstaw teoretycznych zarządzania produkcją, takich jak metoda MRP (Material Requirement Planning) czy JIT (Just in time), umożliwiły powstanie systemów CIM (Computer Integrated Manufacturing). Jednym z elementów systemów CIM są komputerowo zintegrowane systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II (Manufacturing Resorce Planning) czy ERP (Enterprise Resorce Planning). Do najpopularniejszych systemów zarządzania przedsiębiorstwem należą: SAP/R3, IFS Applications, Baan IV, Macowa, Oracle itp.

3 2. System Logistyczny przedsiębiorstwa przemysłowego Obecnie logistyka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i zarządzaniem systemami produkcji i dystrybucji produktów. Bardzo często elementy tych systemów takie jak: zaopatrzenie, zakłady produkcyjne i magazyny handlowe są rozrzucone na pewnym obszarze. Dlatego głównymi problemami logistyki są organizacja transportu oraz gospodarka zapasami. Nie mniej jednak ważny jest również sam proces produkcyjny. Uproszczony schemat systemu logistycznego dla przedsiębiorstwa przemysłowego pokazano na rys. 1. zaopatrzenie produkcja zbyt Rys. System logistyczny przedsiębiorstwa przemysłowego Podstawowa składową procesu produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym jest proces technologiczny natomiast transport i gospodarka zapasami są traktowane jako procesy pomocnicze. Nie mniej wygodnie jest operować i w tym obszarze kategoriami logistyki. W zależności od produkowanego asortymentu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie można wyróżnić różne typy produkcji. Najczęściej wymienia się produkcję wielowersyjną, powtarzalną, montaż na zamówienie klienta i produkcję unikalną. Z danym typem produkcji jest związany system logistyczny, w tym system planowania produkcji. Plany produkcji opierają się na prognozach popytu i zamówieniach klientów, przy czym udział prognoz i zamówień w planowaniu jest różny dla różnych typów produkcji (rys. 2).

4 Rys. 2. Planowanie dla różnych typów produkcji 3. Struktury hierarchiczne w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją We współczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych decyzje podejmowane są przez pracowników kadry kierowniczej wspomaganych najczęściej odpowiednimi systemami informatycznymi. Zastosowanie informatyki umożliwia zwiększenie ilości przetwarzanej informacji a w rezultacie liczby i prędkości podejmowanych decyzji. Pomimo zastosowania informatyki zbyt duża jest liczba zmiennych i danych kontrolowanych przez system zarządzania. Dlatego niezbędna jest struktura hierarchiczna takich systemów, w której szczegółowe decyzje są podejmowane przez różnych pracowników na różnych poziomach a koordynowane są poprzez decyzje przełożonych. Wynika stąd hierarchia organizacyjna komórek produkcyjnych przedsiębiorstwa.

5 W literaturze wymienia się komórki sześciu szczebli organizacyjnych: Stanowisko robocze Gniazdo lub linia produkcyjna Oddział produkcyjny Wydział produkcyjny Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwo przemysłowe Nie w każdym przedsiębiorstwie występują wszystkie wymienione szczeble organizacyjne. Często w praktyce spotyka się strukturę 4-szczeblową: Stanowisko Linia lub gniazdo Wydział Przedsiębiorstwo W informatycznych systemach przeznaczonych do wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych najczęściej zakłada się istnienie struktury produkcyjnej trójszczeblowej (rys. 3): Stanowisko Komórka Przedsiębiorstwo. Cechą charakterystyczną tych systemów jest to, że nie ewidencjonuje się w kartotece zapasów przedsiębiorstwa materiałów czy elementów krążących wewnątrz komórki produkcyjnej. Najczęściej jako komórkę produkcyjną definiuje się: linie produkcyjną, gniazdo produkcyjne itp.

6 Przedsiębiorstwo Komórka Komórka Komórka Stanowisko Stanowisko Stanowisko Rys. 3 Trójszczeblowa struktura produkcyjna 3. Zestawienie materiałowe (Struktura wyrobu) Do określenia zapotrzebowania na materiały, półprodukty itp., przypadające na jednostkę wyrobu, niezbędne są pewne dane stałe z technologii. Kluczową rolę odgrywają tu tzw. zestawienia materiałowe. Zestawienia materiałowe (struktura wyrobu) dla każdego wyrobu z kartoteki zapasów podaje co i w jakiej ilości jest zużywane do jego wytworzenia. Oczywiste jest, że wiele wyrobów to podzespoły będące zarówno komponentami większych zespołów jak i pozycjami macierzystymi dla swoich komponentów. Zestawienia materiałowe są więc wielopoziomowe, a przedstawione graficznie przypominają odwrócone drzewo (rys. 4). Zestawiania te umożliwiają określenie zapotrzebowania na dany komponent w zależności od wielkości zapotrzebowania na wyrób finalny czy pozycję nadrzędną.

7 A A1 3 A3 A2 2 A21 A22 A31 A 3 A1 A2 A3 2 A21 A22 A31 X 0 A(2) B 1 D(3) F E(2) F(2) E(4) 2 3 Rys. 4 Różne sposoby prezentacji graficznej zestawienia materiałowego (struktury wyrobu).

8 5. Marszruta produkcyjna Produkcja pozycji nadrzędnej wiąże się z koniecznością przejścia przez kilka etapów pracy. Etapy te określa się mianem operacji, które wykonywane są na kolejnych stanowiskach (gniazdach produkcyjnych). Celem poszczególnych operacji jest wyprodukowanie pozycji nadrzędnej z komponentów składających się na jej strukturę. Wykorzystywane są przy tym marszruty produkcyjne. Marszrutą produkcyjną nazywamy ciąg operacji wykonywanych w odpowiedniej kolejności na konkretnych maszynach ustawionych wewnątrz komórek produkcyjnych skojarzonych z daną pozycją indeksu materiałowego (produkowaną). Aby wprowadzić operację należy najczęściej podać jej współczynnik produkcji, czyli szacunkowy czas trwania procesu produkcyjnego. Definiuje się także jednostkę miary, służącą do określania czasu realizacji produkcji. Można wybrać jedną z następujących opcji: Godz./jednostka, Jednostka/godz, Godziny.

9 6. Projekt przykładowej fabryki na podstawie montowni komputerów PC Projekt przykładowej fabryki lub implementacja prawdziwej w informatycznym systemie zarządzania musi rozpocząć się od specyfikacji zakresu projektu a następnie od określenia danych stałych. Na potrzeby zajęć z przedmiotu Inżynieria zarządzania MRP II można przyjąć zakres implementacji jak w tab. I. Poszczególnymi kolorami /odcieniami/ zdefiniowano etapy implementacji. Implementacja zaczyna się od definicji danych stałych fabryki, następnie obszaru związanego z zaopatrzeniem i zbytem /dystrybucji/. Kolejnym etapem jest wprowadzenie zleceń i uruchomienie algorytmów planowania i sterowania przepływem produkcji. Tabela I zakres implementacji przykładowej fabryki 1. Zdefiniowanie magazynów. 2. Wprowadzenie pozycji magazynowych. 3. Zdefiniowania struktur wyrobów dla pozycji magazynowych 4. Zdefiniowanie wydziałów 5. Zdefiniowanie komórek produkcyjnych 6. Zdefiniowanie gniazd produkcyjnych. 7. Wprowadzenie marszrut. 8. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenia operacji zakupów 9. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców 10. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. 11. Tworzenie umowy z dostawcą 12. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych 13. Wystawianie zleceń produkcyjnych. 14. Wydawanie materiałów do zlecenie produkcyjnego. 15. Przyjęcie do magazynu pozycji wyprodukowanych na zlecenia. 16. Uruchomienie algorytmu MRP. 17. Wydruk raportu MRP 18. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów 19. Określenie pozycji sprzedawanych 20. Definiowanie klientów. 21. Tworzenie umowy klientami 22. Tworzenie zamówień klientów

10 Dane stałe Dane dotyczące zakupów Dane związane z planowaniem i sterowaniem produkcją Dane związane ze sprzedażą Pierwszy etap projektu, czyli opracowanie danych stałych zostanie pokazany na przykładzie montowni komputerów. 6.1 Struktura ogólna montowni komputerów Schemat ogólny montowni komputerów, która składa się z jednego wydziału montażu przedstawiono na rys. 5. Na wydziale tym montowane i pakowane są trzy rodzaje zestawów komputerowych: zestaw minimalny, zestaw standardowy, zestaw max. Każdy zestaw różni się od siebie komponentami wchodzącymi w jego skład. Na wydziale montażu znajdują się następujące komórki produkcyjne: montażu płyt głównych wstępnego montażu obudowy montażu komputera pakowania komputera Wydział montażu jest zaopatrywany poprzez zaopatrzenie a produkcja spływa do magazynu wyrobów gotowych.

11 zaopatrzenie montaż płyty głównej wstępny montaż obudowy magazyn płyt magazyn obudów montaż komputera pakowanie magazyn wyrobów gotowych Rys. 5 Schemat ogólny wydziału montażu 6.2 Przepływ materiałów przez wydział montażu Wydział montażu składa się z 4 komórek produkcyjnych: K01 komórka do montażu płyt, K02 komórka do montażu obudów, K03 komórka do montażu komputera, K04 komórka do pakowania komputera. Na rys. 6 przedstawiono przepływ materiałów przez wydział montażu.

12 Proces montażu komputerów rozpoczyna się równolegle w dwóch komórkach. W komórce K01 gdzie montowane są płyty główne oraz w komórce K02 gdzie montuje się obudowy. Obydwie komórki są zasilane częściami/komponentami z zaopatrzenia. Półprodukty z tych komórek (obudowy i płyty) trafiają następnie do komórki K03. Doprowadzane są też tutaj części z zaopatrzenia potrzebne do montażu kompletnego zestawu. Z zaopatrzenia pobierane są także materiały do komórki K04 gdzie odbywa się proces pakowania zestawów wyprodukowanych w komórce K03. Proces montażu kończy się w komórce K04, z której wychodzą gotowe produkty. 301 K K03 K zaopatrzenie K Rys. 6. Przepływ materiałów przez wydział montażu

13 6.2 Indeks materiałowy (kartoteka zapasów) dla montowni komputerów Dla wydziału montażu indeks materiałowy został przedstawiony w tabeli 2. Na wydziale półproduktami są płyta główna+części, obudowa+części, komputer. Wyrobem finalnym jest zapakowany komputer. Tabela 2. Indeks materiałowy dla montowni komputerów PC Indeks materiałowy i nazwa typ 100 komputer pakowany komputer pakowany komputer pakowany taśma klejąca pudełko dokumentacja kabel zasilający styropian folia komputer komputer komputer taśma ide taśma fdd pokrywa obudowy modem karta sieciowa 10Mbit karta sieciowa 100Mbit karta sieciowa 1000Mbit karta muzyczna stereo karta muzyczna karta muzyczna karta graficzna 64 MB karta graficzna 128 MB karta graficzna 256 MB płyta główna+części płyta główna+części płyta główna+części płyta główna kt płyta główna kt płyta główna kt pamieć 128 MB pamięć 256 MB pamięć 512 MB procesor 1,5 GHz procesor 2,0 GHz procesor 2,4 GHz wiatrak 20mm wiatrak 30mm wiatrak 40mm obudowa+części obudowa+części obudowa+części fdd 3,5 2

14 402 rama obudowy śrubka cd-rom cd-rw dvd-rom dysk 40 GB dysk 80 GB dysk 120 GB zasilacz 300W zasilacz 350W zasilacz 400W 2 gdzie: i pozycja indeksu materiałowego nazwa nazwa materiału typ typ materiału: 1 produkowany, 2 zakupowy 6.3 Zestawienie materiałowe (struktura wyrobu) dla montowni komputerów Montownia komputerów produkuje trzy zestawy komputerowe, których struktura została pokazana w formie grafów na rysunkach 7.1, 7.2, 7.3. Dla wydziału montażu zestawienie materiałowe w postaci kartoteki zostało przedstawione w tabeli 3. Tabela 3 Zestawienie materiałowe dla wydziału montażu pozycje produkowane Zestawienie materiałowe pozycja podrzędna/zasób typ norma zużycia 200 produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany 1

15 zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy produkowany produkowany zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy zakupowy 1

16 Rys. 7.1 Struktura zestawu komputerowego nr Rys. 7.2 Struktura zestawu komputerowego nr Rys. 7.3 Struktura zestawu komputerowego nr.3

17 6.4 Struktura produkcyjna montowni komputerów W kolejnych podpunktach zostanie szczegółowo przedstawiona struktura produkcyjna w postaci kartotek z danymi liczbowymi i oznaczeniami. Dane przygotowane w ten sposób w kolejnych ćwiczeniach będą sukcesywnie wprowadzane do zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications Komórki produkcyjne Na wydziale montażu są umiejscowione 4 komórki produkcyjne, których opis w postaci kartoteki przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4 Komórki produkcyjne Komórki produkcyjne Nr. komórki nazwa K01 montaż płyty głównych K02 wstępny montaż obudowy K03 montaż komputera K04 pakowanie komputera Gniazda produkcyjne W tabeli 5 przedstawiono w postaci kartotekowej dane dotyczące gniazd produkcyjnych należących do poszczególnych komórek. Tabela 5 Gniazda produkcyjne Gniazda produkcyjne nr. gniazda nazwa nr. komórki produkcyjnej Zdolności produkcyjne godz/dobę GN01 montaż procesora K01 16 GN02 montaż wiatraka K01 16 GN03 montaż pamięci K01 16 GN04 montaż zasilacza K02 16 GN05 montaż dysku K02 16 GN06 montaż CD/DVD K02 16 GN07 montaż FDD K02 16 GN08 montaż płyty K03 16 GN09 montaż karty graficznej K03 16 GN10 montaż karty muzycznej K03 16 GN11 montaż karty sieciowej K03 16 GN12 montaż modemu K03 16 GN13 montaż pokrywy K03 16 GN14 montaż taśm K03 16 GN15 pakownie w folie K04 8 GN16 zakładanie styropianów K04 8 GN17 opakowanie+kabel+dokumentacja K04 8 GN18 zaklejanie K04 8

18 6.4.3 Marszruty produkcyjne W tabeli 6 w postaci kartoteki przedstawiono wybrane marszruty produkcyjne, które dotyczą produkcji komputera o indeksie i=100. Łatwo można sprawdzić ich przebieg na schemacie odzwierciedlającym przepływ materiałów przez wydział montażu (rys. 6). Tabela 6 Marszruty produkcyjne Pozycja (i) Wersja marszruty Numer operacji Nazwa operacji Numer komórki Numer gniazda Czas operacji Montaż zasilacza K02 GN04 0,20 20 Montaż HDD GN05 0,15 30 Montaż CD/DVD GN06 0,15 40 Montaż FDD GN07 0, Kompletacja zestawu K04 GN17 0,10 20 Pakowanie w folie GN15 0,15 30 Zakładanie styropianu GN16 0,15 40 Zaklejanie GN18 0, Montaż procesora K01 GN01 0,15 20 Montaż wiatraka na proc. GN02 0,10 30 Montaż pamięci RAM GN03 0, Montaż pyty głównej K03 GN08 0,20 20 Instalacja karty grafiki GN09 0,05 30 Instalacja karty muzycznej GN10 0,05 40 Instalacja karty sieciowej GN11 0,05 50 Instalacja modemu GN12 0,05 60 Montaż taśm GN14 0,10 70 Zakładanie pokrywy GN13 0, Magazyny i grupy lokalizacji W celu kompletnego przygotowania danych stałych dla przykładowej fabryki należy określić magazyny i grupy lokalizacji. W tabelach 7 i 8 przedstawiono w postaci kartotek dane dotyczące grup lokalizacji oraz magazynów dla omawianej montowni komputerów. W systemie IFS Application struktura magazynów oparta jest na grupach lokalizacji, dzięki którym można grupować magazyny o tym samym typie lokalizacji. Wyróżnia się następujące typy; Zapas stanowiskowy.

19 Kontrola jakości. Lokalizacja paletowa. Składowanie palet. Bufor palet, Przyjęcie palet. Załadunek. Rampa dla palet. Kontrola jakości palet, Wydania, Komórka produkcyjna, Przyjęcia. Tabela 7 Grupy lokalizacji. grupy lokalizacji nr. gr. lokalizacji nazwa typ GLP przybycie przybycie GLZ zapas komórka produkcyjna GLW wydanie wydanie Tabela 8 zawiera wykaz magazynów w montowni. Magazyny nr. magazynu nazwa gr. lokalizacji MAG1 przybycie GLP MAG2 zapas GLZ MAG3 płyty+częsci GLZ MAG4 obudowy+części GLZ MAG5 komputery GLZ MAG6 pakowane komputery GLW 7. Przebieg ćwiczenia Celem ćwiczenia nr 1 jest opracowanie danych stałych dla przykładowej fabryki (produkcja dyskretna). Dane stałe opracowane w formie tabelarycznej (kartotek) przy pomocy pakietu MsOffice, będą podstawą implementacji przykładowej fabryki w systemie informatycznym IFS Applications. Będą też integralną częścią sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń.

20 Podczas ćwiczenia należy: Zaproponować asortyment produkcji i strukturę wyrobów. Zaprojektować schemat ogólny fabryki (wzorując się na rys.5) Zaprojektować schemat przepływu materiałów w fabryce (wzorując się na rys. 6) Zdefiniować magazyny i lokalizacje. Zdefiniować pozycje magazynowe (kartoteka zapasów, indeks materiałowy). Zdefiniować struktury wyrobów dla pozycji magazynowych. Zdefiniować wydziały. Zdefiniować komórki produkcyjne. Zdefiniować gniazda produkcyjne. Utworzyć marszruty.

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo