Ocena zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku pielęgniarstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku pielęgniarstwo"

Transkrypt

1 Krajewska-Kułak Artykuły oryginalne E i wsp. Ocena / original zagrożenia uzależnieniem papers od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku Ocena zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Evaluation of mobile phone addiction hazard among students of nursing Elżbieta Krajewska-Kułak 1/, Wojciech Kulak 2/, Bogdan Wieczorek 3/, Andrzej Guzowski 1/, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz 1/, Cecylia Łukaszuk 1/, Jolanta Lewko 1/, Agnieszka Lankau 1/, Krystyna Kowalczuk 1/, Emilia Rozwadowska 1/, Mickiewicz Irena 5/, Magdalena Anna Chilicka 4/ 1/ Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2/ Klinika Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 3/ Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ MCD-L L.S. Kisiel, Augustów 4/ Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5/ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach Wprowadzenie. Telefon komórkowy stał się już nieodłącznym atrybutem współczesnego człowieka. Cel. Sprawdzenie, jaką rolę w życiu studentów odgrywa telefon komórkowy i czy istnieje u nich ryzyko uzależnienia od niego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto łącznie 113 studentów kierunku pielegnairstwo. W badaniu zastosowano kwestionariusz ankietowy, składający się z trzech części: I do wypełnienia dla wszystkich badanych oraz II i III do wypełnienia wyłącznie dla osób będących posiadaczami komórki. Wyniki. Badaniem objęto 113 studentów kierunku pielęgniarstwo, z tego 96,5% posiadających komórki. Badani najczęściej (85,3%) posiadali jeden telefon komórkowy, z reguły od 5 do 10 lat 42,2%. Zdecydowana większość respondentów 72,5% była zdania, iż telefon komórkowy ułatwia im kontakt z ludźmi. O szkodliwości telefonu komórkowego dla wszystkich osób, bez względu na wiek, było przekonanych 34,9% osób. Większość badanych (52,3%) twierdziła, iż czasami zdarzają się sytuacje, w których badany czuje się narażony na denerwujące lub krępujące go zachowanie właścicieli komórek. Korzystanie z telefonu komórkowego i zbyt duże koszty z tym związane nie były przyczyną nieporozumień w 52,3% respondentów. W opinii największej liczby badanych posiadacz telefonu wcześniej powinien wyłączyć komórkę, zanim znajdzie się w teatrze (68 osób 62,4%), na zajęciach na Uczelni (66 osoby 60,6%), w kościele (62 osoby 56,9%) i u lekarza (60 osób 55%). Większość badanych 85,3% była przekonana, iż od telefonu komórkowego można być uzależnionym, a 54% z nich znało definicję nomofobii. Telefon komórkowy najczęściej służył respondentom jako sprzęt do rozmów (87,2% badanych) i do wysyłania SMS-ów (71,6% osób). Większość studentów (82,6%) w deklarowała, iż swojego telefonu nigdy nie wyłącza. Analiza testu uzależnienia od telefonu komórkowego pozwoliła na stwierdzenie, iż najwięcej ankietowanych (63,3%) posługuje się nim w sposób prawidłowy. Cechy uzależnienia wykazało 25,7% studentów. Wnioski. Większość studentów jest posiadaczami telefonu komórkowego od kliku lat, mimo iż jest przekonania o jego szkodliwym wpływie na zdrowie i wiedzy, iż można być od niego uzależnionym. Telefon komórkowy najczęściej służył respondentom, jako sprzęt do rozmów i wysyłania smsów. Zdecydowana większość studentów, w sposób racjonalny posługuje się telefonem komórkowym, ale nigdy go nie wyłącza. Introduction. A mobile phone has become an inseparable attribute of a contemporary human being. Aim. Determination of the role of a mobile phone in students life and a possibility of a mobile phone addiction hazard among the students. Material and methods. The study comprised 113 students of nursing. A questionnaire of three parts was used: the first one for all respondents, the second and third parts were designed for mobile phone users. Results. 96.5% of the 113 students of nursing had a mobile phone. Almost 85.3% of the respondents had one phone and they had used a phone for 5 10 years 42.2%. Most respondents (72.5%) were convinced that a mobile phone facilitates their contact with people. 34.9% of the students were convinced of harmful effects of a mobile phone on people, regardless their age. Most respondents (52.3%) declared that sometimes they felt irritated or embarrassed due to behavior of the mobile phone owners. According to 52.3% of the respondents the mobile phone use and large costs did not cause disagreements. Most respondents declared that mobile phones should be switched off at the theatre 68 (62.4%), at the university 66 (60.6%), in church 62 (56.9%), and at the doctor s 60 (55%). Nearly 85.3% of the respondents were convinced that people can become addicted to mobile phones, and 54% of the students knew the nomophobia definition. Mobile phones were used for conversations (87.2%) and SMS sending (71.6%). Most students (82.6%) never switched off their phones. The analysis of mobile phone addiction test revealed that more than 63% of the respondents used it correctly. The symptoms of mobile phone addiction were manifested by 25.7% of the students. Conclusions. Most students had mobile phones for several years. They knew about their harmful effects and were aware they could become addicted. Mobile phones were used for conversations and SMS sending. Most respondents used mobile phones correctly but they never switched them off. Key words: students, mobile phone, addiction Słowa kluczowe: studenci, telefon komórkowy, uzależnienie Probl Hig Epidemiol 2010, 91(3): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytet Medyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, Białystok tel. (85) ,

2 376 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(3): Wprowadzenie Pierwszy telefon komórkowy został wykonany w 1978 r. w Japonii i wtedy też zostało przeprowadzone pierwsze połączenie w sieci NTT DoCoMo [1]. Obecnie szacuje się, iż liczba użytkowników telefonów komórkowych na świecie przekroczyła 3,3 mld. Sam telefon komórkowy okazał się przedmiotem powszechnego użytku, urządzeniem prawie niezbędnym w życiu codziennym i nieodłącznym atrybutem nowoczesnego człowieka, z jednej strony ułatwiającym życie, pracę, kontakt z bliskimi, a z drugiej wpływającym na zmianę obyczajowości i rozwój nowego uzależnienia [1]. We współczesnym świecie u ludzi występują różnego rodzaju uzależnienia, ale najczęściej wyróżnia się: uzależnienie psychiczne (psychologiczne), fizyczne (fizjologiczne) oraz społeczne (socjologiczne) [cyt. za 2]. Można je także podzielić na: uzależnienie od zażywania środków psychoaktywnych (chemicznych, farmakologicznych), od zaspokajania swoich popędów, od wykonywania określonych czynności oraz od podtrzymywania określonych relacji społecznych [cyt. za 2]. Do rozwoju uzależnień może przyczynić się wiele czynników, takich jak: rasa, pochodzenie społeczne, uwarunkowania psychologiczne, pragnienie zmniejszenia odczucia osamotnienia, pragnienie bycia zrozumianym i akceptowanym przez innych, a także stres. Wymienia się także czynniki, jak: pragnienie zmniejszenia bólu i cierpienia, chęć poprawy nastroju, ucieczki od rzeczywistości. Dużą rolę w pojawieniu się uzależnień odgrywają również czynniki społeczne, kulturowe, ekonomiczne i obyczajowe [cyt. za 2]. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, iż od lat sześćdziesiątych prowadzone były badania określające, czym jest uzależnienie i dostarczające informacji, o tym iż jednostka może uzależnić się praktycznie od wszystkiego [cyt. za 2]. W opinii Becelewskiej [cyt. za 2], do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia najmniejszą uwagę przywiązywano do uzależnienia od niektórych środków farmakologicznych (alkohol, niektóre narkotyki) oraz wybranych grup społecznych (np. jednostek pochodzących z tzw. marginesu społecznego, patologicznych oraz niektórych subkultur). Z czasem zjawisko uzależnień zaczęło dotyczyć coraz liczniejszych jednostek i stało się istotnym problemem społecznym [cyt. za 2]. W ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na nowe uzależnienia, związane ze współczesną cywilizacją, rozwojem techniki i różnymi wynalazkami oraz zmianą obyczajowości. Nowe formy uzależnień pojawiły się m.in. dzięki postępowi technologicznemu i charakterowi nowej cywilizacji. Zdefiniowanych i opisanych jest ich kilkadziesiąt i ciągle pojawiają się nowe takie uzależnienia, jak np. uzależnienie od: Internetu i komputera (siecioholizm); telewizji (teloholizm, telemania, telepsychopatologia); telefonu komórkowego (fonoholizm, nomofobia); hazardu; pracy (pracoholizm); zakupów (zakupoholizm i zakupofobia); jedzenia (ortoreksja); nadmiernego dbania o swoje zdrowie (hipochondria); seksu (seksoholizm); sprzątania, od solarium (tanoreksja); od umięśnionego ciała (bigoreksja); potrzeby przeżycia ryzyka (np. szybka jazda samochodem, skoki na bungee, drifting - niebezpieczne wyścigi samochodowe na górzystych drogach, dream jumping u - skokach marzeń, skoki na linie wykonywanych z wieżowców, wchodzeniu na wysokie budynki bez zabezpieczeń, ryzykowny alpinizm i himalaizm, celowe opóźnianie otwierania spadochronów i wielu innych aktywnościach powodujących) (tanoreksja) [1]. Cel pracy Sprawdzenie, jaką rolę w życiu studentów odgrywa telefon komórkowy i czy istnieje u nich ryzyko uzależnienia od niego. Materiał i metodyka Badaniem objęto łącznie 113 studentów kierunku pielegniarstwo WNoZ UMB. Badania przeprowadzono w marcu 2010 r. Badanie przeprowadzono drogą sondażu diagnostycznego opartego o kwestionariusz ankietowy, specjalnie skonstruowany na potrzeby niniejszego badania, składający się z dwóch części opracowanych na podstawie danych z literatury [3] i przemyśleń własnych oraz testu uzależnienia od telefonu komórkowego autorstwa Guerreschi (część III) [4,5]. Część I wypełniali wszyscy respondenci, zaś części II i III wyłącznie dla osób będących posiadaczami komórki. Część I składała się z 13 pytań, w tym 5 dotyczących wieku, płci, roku studiów, kierunku studiów, miejsca zamieszkania i 6 związanych z tematem zasadniczym badania: czy posiada, czy nie telefon komórkowy, a jeżeli nie ma, to czy chce go posiadać, od kiedy posiada telefon, roli telefonu komórkowego, jaką pełni w życiu respondenta (czy daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w każdej chwili można wezwać pomoc, lekarza, skontaktować się z kimś bliskim, czy ułatwia kontakt z ludźmi, czy jest narzędziem pracy, czy umożliwia załatwianie spraw, interesów w dowolnym czasie i miejscu, czy umożliwia rodzicom kontrolę nad dziećmi, czy daje poczucie ważności, pewności siebie, poczucie, że jest się kimś, czy nic nie daje, tylko naraża na koszty), zdania na temat szkodliwości korzystania z telefonów komórkowych, opinii czy badany często czuje się narażony na denerwujące lub krępujące go zachowanie właścicieli komórek, czy

3 Krajewska-Kułak E i wsp. Ocena zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku w rodzinie respondentów zdarzyło się, iż korzystanie z telefonu komórkowego i zbyt duże z tym koszty były przyczyną nieporozumień oraz opinii badanych na temat zachowania posiadacza telefonu komórkowego, gdy zadzwoni na cmentarzu, przyjęciu, randce, u lekarza, w kawiarni/restauracji, kinie, teatrze, kościele, pociągu/autobusie, w pracy, w sklepie, w szpitalu podczas odwiedzin chorych, w trakcie zajęć na Uczelni oraz w urzędach. Część II zawierała 6 pytań dotyczących: ilości posiadanych telefonów, kto pokrywa koszty jego rozmów, czy można być uzależnionym od telefonu komórkowego, co oznacza termin nomofobia, funkcji jakie w życiu respondenta spełnia telefon (sprzęt do rozmów, do wysyłania SMS-ów, aparat fotograficzny, połączenia z Internetem, zegarek, sprzęt do gier, robienie notatek) oraz kiedy wyłącza badany telefon. Część III zawierała test uzależnienia od telefonu komórkowego [4,5], składający się z 10 pytań o: stosunek do SMS-ów, oddziaływanie na badanego dzwonków od znajomych, narzeczonego (narzeczonej), co robi badany z telefonem, gdy jest w szkole, na wykładzie lub w podobnej sytuacji, co dzieje się z telefonem kiedy w np. sobotę wieczorem ankietowany wychodzi ze znajomymi, kto zna numer jego telefonu komórkowego, jak często zmienia telefon komórkowy, na co zwraca uwagę przy jego zakupie, czy zwraca uwagę na promocje darmowych SMS-ów, kiedy ładuje baterię swojego aparatu oraz w jakich sytuacjach ma włączony telefon. Badany udzielał odpowiedzi w trzech możliwych wariantach: a, b i c. Wybranie przez badanego większości wskazań a (grupa I) świadczyło o tym iż telefon komórkowy dla danej osoby nie jest niezbędny. Wybranie większości odpowiedzi b (grupa II) że dla ankietowany posługuje się telefonem komórkowym we właściwy sposób, do kontaktuje ze znanymi osobami i żeby być uchwytnym w razie konieczności, nie stresując siebie i ich z tego powodu, zaś większość wskazań c (grupa III) świadczyło o tym, iż badany jest fanatykiem telefonu komórkowego. Wyniki Badaniem objęto 113 studentów kierunku pielęgniarstwo, studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających, z tego 109 (96,46%) posiadających telefony komórkowe i 4 (3,53%) nie posiadających. W dalszej analizie brano pod uwagę wyłącznie 109 posiadaczy telefonów komórkowych. Respondenci w większości byli w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat 49 (44,95%) osób, następnie od 18 do 20 lat 27 (24,778%) osób, od 21 do 30 lat 19 (17,43%) osób i od 41 do 50 lat 14 (12,84%) osób. W grupie badanej dominowały kobiety 107 (98,17%) i mieszkańcy miast 81 (74,31%) osób. Mężczyzn było 2 (1,83%), a mieszkańców wsi 28 (25,69%). Badani najczęściej posiadali jeden telefon komórkowy 93 (85,32%). Dwa telefony miało 13 (11,93%) osób, a więcej niż dwa 3 (2,75%) osoby. Z reguły ankietowani byli posiadaczami telefonów od 5 do 10 lat 46 (42,20%) ankietowanych, a następnie 2-5 lat 30 (27,52%) osób, od roku 11 (10,09%) osób lub od ponad 10 lat 4 (3,67%) osoby. Rachunki za telefon ankietowani opłacali z reguły z samodzielnie zarobionych pieniędzy 52 (47,71%) osoby. W przypadku 29 (26,61%) studentów robili to rodzice, a za 8 (7,34%) ktoś inny, np. dziadkowie. Z kieszonkowego rachunki pokrywało 13 (11,93%) badanych, a 7 (6,42%) twierdziło, iż różnie bywa z tym, kto za nich płaci. Zdecydowana większość respondentów 79 (72,48%) była zdania, iż telefon komórkowy ułatwia im kontakt z ludźmi. W opinii 57 (52,29%) z nich daje poczucie bezpieczeństwa, pewność, że w każdej chwili można wezwać pomoc, lekarza, skontaktować się z kimś bliskim. Za narzędzie pracy, które umożliwia załatwianie spraw, interesów w dowolnym czasie i miejscu traktowało go 36 (33,03%) badanych. Zdaniem 17 (15,59%) osób umożliwia on rodzicom kontrolę nad dziećmi. Według 6 (5,50%) osób dawał poczucie ważności, pewności siebie, poczucie, że jest się kimś, a 3 (2,75%) badanych uważało, iż nic nie daje tylko naraża na koszty. O szkodliwości telefonu komórkowego, bez względu na wiek, było przekonanych 38 (34,86%) osób. O tym, iż jest on szkodliwy wyłącznie dla dzieci, myślało 23 (21,10%) badanych. Zdania w powyższej kwestii nie miało 27 (24,77%) respondentów, a iż nie jest szkodliwy dla nikogo twierdziło 21 (19,27%) z nich. Większość respondentów 57 (52,29%) uważała, iż czasami zdarzają się im sytuacje, w których badany czuje się narażony na denerwujące lub krępujące go zachowanie właścicieli komórek. O tym, że są one częste, przekonanych było 30 (27,52%) studentów, a o tym iż nie zdarzają, bo telefony komórkowe do tego służą, żeby korzystać z nich w dowolny sposób, w dowolnym miejscu i czasie 13 (11,93%) osób. Zdania w powyższej kwestii nie miało 9 (8,26%) ankietowanych. W rodzinie respondentów zdarzyło się, w przypadku 30 (27,52%) niezbyt często, a w przypadku 16 (14,68%) bardzo często, iż korzystanie z telefonu komórkowego i zbyt duże koszty z tym związane były przyczyną nieporozumień. W większości rodzin badanych (57 52,29%) takie sytuacje nie miały miejsca. Zdanie w tej kwestii nie miało 6 (5,50%) osób. W opinii badanych posiadacz telefonu może spokojnie odebrać połączenie i swobodnie rozmawiać w sklepie (29 osób 26,61%), w pociągu/autobusie

4 378 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(3): (24 osoby 22,02%) i na randce (19 osób 17,43%). Połączenie może odebrać i rozmawiać tak, aby nikomu nie przeszkadzać w pracy (69 osób 63,30%), w pociągu/autobusie (65 osób -59,63%), w kawiarni/ restauracji (58 osób 53,21%) oraz na przyjęciu (57 osób 52,29%). Bezwzględnie powinien wyłączyć komórkę i nie prowadzić rozmowy w kinie (37 osób 33,94%), w urzędach (36 osób 33,03%) oraz w szpitalu podczas odwiedzania chorych (35 osób- 32,11%). Wcześniej powinien wyłączyć komórkę, zanim znajdzie się: w teatrze (68 osób 62,39%), na zajęciach na Uczelni (66 osoby 60,55%), w kościele (62 osoby 56,88%) i u lekarza (60 osób 55,05%). Pozostałe dane zawiera tabela I. Większość badanych 93 (85,32%) była przekonana, iż od telefonu komórkowego można być uzależnionym. Przeciwnych temu było 7 (6,42%) osób, a zdania w powyższej kwestii nie miało 9 (8,26%) osób. O tym, iż termin nomofobia oznacza odczuwanie dyskomfortu (a nawet strachu) spowodowanego nie możnością komunikowania się za pomocą telefonu komórkowego, wiedziało 59 (54,13%) respondentów. Nie mogło podjąć w tej kwestii decyzji 41 (37,61%) badanych, a 9 (8,26%) uważało, iż nie jest to definicja poprawna. Telefon komórkowy, jako sprzęt do rozmów traktowało 95 (87,16%) badanych, do wysyłania SMS ów 78 (71,56%) osób, jako zegarka 53 (48,62%) osoby, jako aparat fotograficzny 38 (34,86%) z nich, a do gier 19 (17,43%) ankietowanych. Do robienia notatek używało go 12 (11,01%) studentów, a do połączenia z Internetem 8 (7,34%) osób. Większość respondentów deklarowała, iż swojego telefonu nigdy nie wyłączała (90 osób 82,57%). Wyłączało go, ale tylko w określonych porach dnia 11 (10,09%) badanych, a w określonych sytuacjach 3 (2,75%) osoby. Telefon 5 (4,59%) osób działał tylko w ciągu dnia. Analiza testu uzależnienia od telefonu komórkowego pozwoliła na stwierdzenie, iż najwięcej ankietowanych należało go grupy II, wybierającej w większości warianty b odpowiedzi (69 osób 63,30%). Warianty c (grupa III) preferowało 28 (25,69%) osób, a wariant a (grupa I) 8 (7,34%) osób. Dwóch osób nie udało się zakwalifikować do żadnej z trzech grup, ze względu na brak przewagi któregoś z możliwych wariantów odpowiedzi. Dyskusja Badania CBOS z 2001 r. wykazały, iż w tym okresie 42% polskich gospodarstw miało do dyspozycji co najmniej jeden telefon komórkowy [3]. W telefon stacjonarny lub komórkowy wyposażonych było łącznie 85% gospodarstw domowych. Co czwarty ankietowany (27%) miał telefon komórkowy wyłącznie do własnej dyspozycji, będąc jego właścicielem [3]. W badaniach z 2002 roku, w którym wzięły udział instytuty z Polski (CBOS), Węgier (TÁRKI) i Czech (CVVM), a także stali partnerzy z Rosji (WCIOM) i Rumunii (IMAS), wykazano, iż w grupie badanych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Polacy klasują się za Węgrami i Czechami, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie telefonii komórkowej [6]. Telefon komórkowy do osobistego użytku miało trzy piąte Czechów (61%), dwie Tabela I. Preferowane zachowania posiadacza komórki, w momencie gdy zadzwoni telefon Table I. Preferred behaviors of mobile phone owners when their telephone rings Miejsce/ Place Może odebrać telefon /Can answer the phone i swobodnie rozmawiać /and talk freely i rozmawiać tak, żeby nikomu nie przeszkadzać /and talk discreetly Powinien wyłączyć komórkę /Should switch off the phone i nie prowadzić rozmowy /and not talk wcześniej zanim znajdzie się w tym miejscu /earlier before coming to the place Trudno powiedzieć / difficult to say Na cmentarzu/ cemetery Na przyjęciu/ party Na randce/ date U lekarza/ doctor s W kawiarni, restauracji/ cafe, restaurant W kinie/ cinema W kościele/ church W pociągu/autobusie/ train, bus W pracy/ work W sklepie/ shop W szpitalu podczas odwiedzin chorych/ hospital visit W teatrze/ theatre W trakcie zajęć/ classes W urzędzie/ office

5 Krajewska-Kułak E i wsp. Ocena zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku piąte Węgrów (40%) i jedna trzecia Polaków (32%) [6]. W Rumunii odsetek osób posiadających telefon komórkowy był znacznie wyższy niż w Rosji (odpowiednio: 23% i 6%) [6]. W Polsce posiadanie telefonu komórkowego było ściśle związane z płcią, wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania i sytuacją materialną badanych. Posiadacze telefonów komórkowych byli częściej mężczyznami. Wraz z wiekiem malała także popularność tego środka komunikowania się. Telefon komórkowy miała połowa najmłodszych respondentów (49%) i co dwunasta osoba powyżej 65 roku życia (8%) [6]. Posiadaczami telefonów komórkowych częściej byli mieszkańcy miast, niż wsi [6]. Badania CBOS z 2006 r. wykazały, iż już ponad połowa badanych wówczas Polaków (54%) posiadała telefon komórkowy do osobistego użytku [7]. Od marca 2005 r. odsetek użytkowników zwiększył się o 7 punktów. Telefon miały najczęściej osoby młode. W najmłodszej grupie badanych posiadało go blisko dziewięć dziesiątych respondentów, w najstarszej mniej więcej jedna dziesiąta. Prawdopodobieństwo posiadania telefonu rosło także wraz z wykształceniem [7]. W badaniu CBOS z 2008 r. ponownie stwierdzono, że liczebność użytkowników telefonów komórkowych szybko rośnie, a telefon komórkowy do osobistego użytku miała już wyraźna większość ankietowanych dorosłych (71%) [8]. W ciągu ostatniego roku odsetek użytkowników zwiększyła się o 10 punktów i obecnie jest ich więcej niż mających telefon stacjonarny w domu [8]. Raport Rady Monitoringu Społecznego z 2009 r. wykazał, iż telefony komórkowe posiadają osoby z 81,8% gospodarstw domowych i są one obecne w zdecydowanie większej ilości gospodarstw domowych niż telefony stacjonarne [9]. W przypadku obecnych badań telefon komórkowy posiadało 96,5% studentów, z reguły (74,2%) mieszkańców miast i najczęściej były to kobiety (98,2%), jednakże ten ostatni fakt, z pewnością był związany ze specyfiką kierunku studiów. W opinii większości respondentów z badania CBOS z 2001 roku posiadanie telefonu komórkowego: dawało im przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, pewność, że w każdej chwili można wezwać pomoc, lekarza, skontaktować się z kimś bliskim (78%), ułatwiało im kontakt z ludźmi (68%) oraz umożliwiało załatwianie spraw lub interesów w dowolnym czasie i miejscu (67%) [3]. Jedna trzecia badanych (34%) sądziła również, że telefon komórkowy umożliwia rodzicom sprawniejszą kontrolę nad dziećmi. Mniej niż jedna piąta (18%) przypisywało mu znaczenie prestiżowe (poczucie ważności, pewności siebie), a tylko nieliczni uważali, że posiadanie telefonu komórkowego nic nie daje, tylko naraża na koszty [3]. Podobnie w obecnym badaniu zdecydowana większość ankietowanych (72,5%) była zdania, iż telefon komórkowy ułatwia im kontakt z ludźmi i daje poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że w każdej chwili można wezwać pomoc, lekarza, skontaktować się z kimś bliskim (52,3%). Obecni respondenci, w mniejszym, niż w cytowanym badaniu CBOS odsetku (15,6%) uważali, iż może być on narzędziem ułatwiającym rodzicom kontrolę nad dziećmi, być może także ze względu na wiek badanej populacji. Mniejsza także grupa (5,5%) osób uważała, iż daje on poczucie ważności, pewności siebie, poczucie, że jest się kimś, a podobna, jak w badaniu CBPOS z 2001 r., iż telefon komórkowy nic nie daje, a tylko naraża na koszty. W opinii ponad połowy (łącznie 58%) ankietowanych przez CBOS w 2001 r. zdarzało się, że posiadacze telefonów komórkowych korzystali z nich w miejscach publicznych w sposób, który ich razi, denerwuje lub krępuje [3]. W obecnym badaniu powyższą opinię podzielało 52,3% studentów. Według badanych z badania CBOS z 2001 r. posiadacz telefonu komórkowego powinien ją wyłączyć, jeśli wchodzi do kościoła, kina, teatru, do szkoły lub na uczelnię [3]. Może z niej natomiast korzystać, ale w taki sposób, by nie przeszkadzać innym, w takich miejscach użyteczności publicznej, jak: sklep, poczta, środki komunikacji miejskiej, kawiarnia, restauracja. Najmniej rygorystycznie oceniali ankietowani możliwość odbierania telefonu komórkowego i prowadzenia swobodnej rozmowy na imprezie sportowej oraz podczas randki [3]. W opinii największej liczby obecnie badanych studentów posiadacz telefonu może spokojnie odebrać połączenie i swobodnie rozmawiać w sklepie, w pociągu/autobusie i na randce, a zdecydowanie wcześniej powinien wyłączyć komórkę, zanim znajdzie się w teatrze, na zajęciach na uczelni, w kościele i u lekarza. Respondenci z badania CBOS z 2001 r. używali swoich telefonów do porozumiewania się za pomocą SMS-ów (76%) i załatwiania spraw służbowych (54%) [3]. W obecnym badaniu telefon komórkowy, jako sprzęt do rozmów traktowało 87,2% badanych, a do wysyłania SMS-ów 71,6% z nich. Z pewnością z racji wieku i statusu (studenci) za narzędzie pracy, które umożliwia załatwianie spraw, interesów w dowolnym czasie i miejscu traktowało go jedynie 33% badanych. W badaniu CBOS z 2006 r. ponad połowa użytkowników (30% ogółu ankietowanych) miała telefon wyposażony w funkcję pozwalającą na połączenie z Internetem [7]. Korzystało z niej około jednej trzeciej badanych mających taką możliwość (9% ogółu) [8]. W badaniu z 2008 r. stwierdzono, że pomimo wzrostu liczebności użytkowników telefonów komórkowych,

6 380 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(3): nie zyskało na popularności łączenie się z Internetem przez telefon [8]. Deklarację, że ma telefon wyposażony w funkcję pozwalającą na połączenie z Internetem, złożyło około połowy użytkowników (34% ogółu). Jedynie nieliczni (9% ogółu) mający techniczną możliwość łączyli się jednak z Internetem przez telefon. Od 2006 roku liczebność tej grupy się nie zmieniła [8]. W przypadku obecnych badań telefon komórkowy, jako sprzęt do połączenia z Internetem używała także nieliczna grupa studentów, bo jedynie 8 (7,3%) osób. Większość posiadaczy telefonów komórkowych (65%) z badania CBOS z 2001 r. twierdziła, że nie jest od nich uzależniona, z tym że znaczna część (30%) wyrażała to przekonanie w sposób dość umiarkowany [3]. Jednak co trzeci użytkownik komórki (34%) przyznawał, że życie bez niej byłoby dla niego trudne [3]. W piśmiennictwie fachowym niewiele jest doniesień dotyczących zjawiska nomofobii. King i wsp. [10] opisali przypadek mężczyzny, odczuwającego lęk, jeżeli nie miał przy sobie telefonu komórkowego. Pacjent, u którego rozpoznano nomofobię, był właścicielem telefonu komórkowego od 1995 r. Z telefonem czuł się bezpiecznie, a bez niego odczuwał wzmożony niepokój i lęk. Z tego powodu leczony był psychiatrycznie przez 4 lata z dobrym efektem [10]. Flynn i wsp. [11] opisali dwa przypadki fobii związanej z kierowaniem samochodem. Osoby te w miarę wzrostu przejechanych kilometrów, coraz częściej rozmawiały przez telefon [11]. Reid i Reid [12] badali 158 dorosłych osób odczuwających lęk społeczny i samotność. Autorzy wykazali, iż wolały one rozmawiać przez telefon komórkowy, niż wysyłać SMS [12]. Większość (82,6%) obecnych respondentów deklarowała, iż swojego telefonu nigdy nie wyłącza. Analiza testu uzależnienia od telefonu komórkowego pozwoliła na stwierdzenie, iż najwięcej ankietowanych (63,3%), telefon komórkowy traktowało, jako środek techniczny, z którego korzysta się w ciągu dnia. Taki wybór odpowiedzi świadczył, iż badani posługują się nim w większości we właściwy sposób, kontaktując się ze znanymi osobami i aby być uchwytnym w razie konieczności, nie stresując siebie i ich z tego powodu. Jednakże prawie 1/4 osób (28 osób 25,69%) wykazywała cechy komórkowego maniaka, będąc fanatykiem telefonu komórkowego. Wynik zastosowanego testu sugerował, że ta grupa osób, bez ukochanego aparatu czułaby się zagubiona, ponieważ ich aparat jest włączony, nawet w sytuacjach, gdy powinien zachowywać się dyskretnie. Wnioski 1. Większość studentów jest posiadaczami telefonu komórkowego od kliku lat, mimo iż jest przekonania o jego szkodliwym wpływie na zdrowie i wiedzy, iż można być od niego uzależnionym. 2. Telefon komórkowy najczęściej służył respondentom, jako sprzęt do rozmów i wysyłania SMS ów. 3. Zdecydowana większość studentów, w sposób racjonalny posługuje się telefonem komórkowym, ale nigdy go nie wyłącza. Piśmiennictwo / References 1. Janiszewski W. Stare i nowe uzależnienia podobieństwa i różnice. Probl Narkom 2009, 1: Seweryn J. Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach pedagogicznych, Wyd E bookowo 2008: CBOS: Komunikat z badań: Opinie o korzystaniu z telefonów komórkowych. Warszawa, 8, 2001, BS/106/ Guerreschi C. Nowe uzależnienia. Wyd Salwador, Kraków, 2006: Edukacja medialna wyzwaniem XXI wieku. www. edukacjamedialna.pl, data pobrania CBOS: Komunikat z badań: Komputery, internet, telefony komórkowe: Wyposażenie gospodarstw domowych i użytkownicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, 5, 2002, BS/83/ CBOS: Komunikat z badań: Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania. Warszawa, 4, 2006, BS/58/ CBOS: Komunikat z badań: Polacy w sieci. Warszawa, 4, 2008, BS/58/ Czapiński J, Panek T. Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa, King AL, Valenca AM, Nardi AE. Nomophobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence? Cogn Behav Neurol 2010, 23, Flynn TM, Taylor P, Pollard CA. Use of mobile phones in the behavioral treatment of driving phobias. J Behav Ther Exp Psychiatry 1992, 23: Reid DJ, Reid FJ. Text or talk? Social anxiety, loneliness, and divergent preferences for cell phone use. Cyberpsychol Behav 2007, 10,

Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko

Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Ocena zagrożeń rozwojem uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O KORZYSTANIU Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH BS/106/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O KORZYSTANIU Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH BS/106/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Uzależnienie od telefonu komórkowego Uzależnienie od telefonu komórkowego Telefon komórkowy stał się już nieodłącznym atrybutem współczesnego człowieka. Posiadanie go daje poczucie wolności, niezależności i bezpieczeństwa, a dysponowanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ BS/178/2005 OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z własnego telefonu komórkowego to 10 lat a w dużych aglomeracjach miejskich 7 8 lat 92,4% telefonów użytkowanych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

FONOHOLIZM W NASZEJ SZKOLE

FONOHOLIZM W NASZEJ SZKOLE FONOHOLIZM W NASZEJ SZKOLE FONOHOLIZM syndrom uzależnienia od telefonu komórkowego. Może doprowadzić do: osłabienia więzi z rodziną, przyjaciółmi, zubożenia języka, trudności w nawiązywaniu bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , KONFLIKTY I PRZEMOC W RODZINIE - OPINIE POLAKÓW I WĘGRÓW

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , KONFLIKTY I PRZEMOC W RODZINIE - OPINIE POLAKÓW I WĘGRÓW CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH BS/60/2005 OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Nr 4. TELEFON Do czego służy?

Nr 4. TELEFON Do czego służy? "Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję pana" - tak brzmiały pierwsze słowa wypowiedziane przez telefon przez Grahama Bella do jego asystenta Thomasa, zanotowane w dzienniku laboratoryjnym wynalazcy

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/ ISSN 233-822 Polacy wobec wypadków drogowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 82/2017 ISSN 2353-5822 Używanie telefonów komórkowych za kierownicą Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO CZAS REALIZACJI PROJEKTU: Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Fonoholizm wśród młodzieży był realizowany na terenie naszej szkoły w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY NA WSCHODNIEJ GRANICY BS/69/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY NA WSCHODNIEJ GRANICY BS/69/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 BS/19/2013

Warszawa, luty 2013 BS/19/2013 Warszawa, luty 2013 BS/19/2013 WALENTYNKI 2013 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY Warszawa, wrzesień 2001 DANE O BADANIU ZLECENIODAWCA: Dział Badań Medialnych Biura Polityki i Koordynacji Programowej TVP SA TEMAT: Wyposażenie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Marcin Skrok, Alicja Nowicka, Tomasz Miklusz

Marcin Skrok, Alicja Nowicka, Tomasz Miklusz Marcin Skrok, Alicja Nowicka, Tomasz Miklusz Realizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas kursów prawa jazdy, wśród osób egzaminowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Przegląd

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SYLWESTER 2003 MARZENIA NA NOWY ROK BS/200/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SYLWESTER 2003 MARZENIA NA NOWY ROK BS/200/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O PODATKU DROGOWYM WARSZAWA, CZERWIEC 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O PODATKU DROGOWYM WARSZAWA, CZERWIEC 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005

BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH JEST DOZWOLONE

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polskiego konsumenta telefonicznego portret współczesny. Consumer Lab Polska 2006

Polskiego konsumenta telefonicznego portret współczesny. Consumer Lab Polska 2006 Polskiego konsumenta telefonicznego portret współczesny Consumer Lab Polska 2006 Badania konsumenckie w Polsce Ericsson Consumer Lab Grupa reprezentatywna Kryteria przykładowe: płeć, wiek, region Grupy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy i personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji studentów kierunku fizjoterapia

Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji studentów kierunku fizjoterapia Miedziński Probl Hig Epidemiol DS i wsp. 2013, Ocena 94(3): zagrożenia 583-593 wybranymi uzależnieniami w populacji studentów kierunku fizjoterapia 583 Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

, , KARNAWAŁ POPIELEC WARSZAWA, MARZEC 96

, , KARNAWAŁ POPIELEC WARSZAWA, MARZEC 96 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA BS/67/67/96 POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ `96 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu* Zakład Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo