Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne"

Transkrypt

1 Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie energii mechanicznej do układu przez silnik elektryczny, cieplny lub za pomoc napdu rcznego, 2. zamian energii mechanicznej na energi cinienia, nazywan inaczej energi hydrauliczn, zamiana ta zachodzi w pompie hydraulicznej, 3. przekazywanie energii hydraulicznej za pomoc przewodów i elementów sterujcych, reagujcych na zewntrzne lub wewntrzne sygnały sterujce prac układu, sygnały te mog mie róny charakter fizyczny: elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny oraz pneumatyczny, 4. zamian energii hydraulicznej na mechaniczn, zamiana ta zachodzi w hydraulicznym silniku obrotowym lub siłowniku hydraulicznym, 5. przekazywanie energii mechanicznej do elementów maszyny roboczej, wykonujcych prac uyteczn. 1

2 Układ hydrauliczny W zwizku z tym w kadym układzie hydrostatycznym moemy wyróni elementy zaliczane do jednej z poniszych czterech grup: 1. pompy, czyli elementy zamieniajce dostarczon z zewntrz energi mechaniczn na energi cinienia cieczy roboczej, 2. elementy sterujce, jest to bardzo rozbudowana grupa do której zaliczamy elementy sterujce: kierunkiem przepływu, cinieniem, nateniem przepływu, kierunkiem i nateniem przepływu oraz magazynujce energi, 3. silniki hydrauliczne obrotowe i siłowniki hydrauliczne, czyli elementy zamieniajce dostarczon energi hydrauliczn na energi mechaniczn i przekazujce j do napdzanego urzdzenia, 4. elementy pomocnicze, czyli elementy, które nie bior udziału w funkcjach napdowych i sterujcych prac układu, jednak ich obecno warunkuje połczenie elementów i poprawne działanie układu, Zaliczamy do nich: przewody sztywne i elastyczne, zbiorniki, filtry, chłodnice, nagrzewnice i elementy pomiarowe. Zastosowanie - przekładnia hydrostatyczna wałek napdowy pompy pompa, płyta przyłczeniowa pompy 7 - zbiornik, 8 - blok elementów sterujcych, 9 - zawory maksymalne, 10 filtr spływowy, 11 - rozdzielacz, płyta przyłczeniowa silnika silnik hydrauliczny A-P - przewód tłoczny pompy, B1-B - przewód tłoczny silnika, A-A1 przewód spływowy silnika, T1 - przewód spływowy układu, T2 przewody odprowadzenia przecieków, S przewód ssawny pompy wałek odbiorczy silnika Zastosowanie -układ z siłownikiem tłokowym 1 - pompa, 5 - siłownik tłokowy, 2 - zbiornik, 6 - rozdzielacz, 3 - zawór zwrotny, 7 zawór dławicy 4 - zawór maksymalny, Pompa w układzie z zaworem dławicym musi dysponowa nadwyk wydajnoci w stosunku do potrzeb siłownika, nadwyka ta jest odprowadzana do zbiornika za pomoc zaworu maksymalnego! Zawór maksymalny odprowadzajcy ciecz w sposób cigły przez cały czas pracy pompy lub cz tego czasu nosi nazw zaworu przelewowego. 2

3 Zastosowanie -układ z siłownikiem tłokowym Schemat funkcjonalny Schemat konstrukcyjny 1 - pompa, 2 - zbiornik, 3 - zawór zwrotny, 4 - zawór maksymalny, 5 - siłownik tłokowy, 6 - rozdzielacz, 7 zawór dławicy POMPY WYPOROWE Zasada działania pompy wyporowej polega na przetłaczaniu dawek cieczy z przestrzeni ssawnej do tłocznej za pomoc elementów wyporowych. Wielko dawki okrelona jest wymiarami komory wyporowej. Warunkiem koniecznym działania pomp wyporowych jest: - szczelne oddzielenie przestrzeni ssawnej i tłocznej, - szczelno midzy komor a elementem wyporowym. POMPY WYPOROWE podział 1 W zalenoci od rodzaju ruchu elementów wyporowych mona pompy sklasyfikowa w nastpujcy sposób: 1. Pompy o ruchu obrotowym elementów wyporowych (rotacyjne) Pompy zbate. o zazbieniu zewntrznym, o zazbieniu wewntrznym Pompy rubowe Pompy łopatkowe. z łopatkami wirujcymi, z łopatkami nie wirujcymi. 2. Pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym elementów wyporowych (wielotłoczkowe) Pompy promieniowe. z tłoczkami wirujcymi, z tłoczkami nie wirujcymi Pompy osiowe. z wychylnym wirnikiem, z wychyln tarcz. 3

4 POMPY WYPOROWE podział 1 POMPY WYPOROWE podział 2 W zalenoci od moliwoci zmiany wydajnoci podczas pracy, moemy dokona nastpujcego podziału pomp: 1. Pompy o stałej wydajnoci. 2. Pompy o zmiennej (nastawialnej) wydajnoci. Moliwo zmiany wydajnoci podczas pracy pompy zwizana jest z koncepcj jej rozwizania konstrukcyjnego i rozpatrywana jest wyłcznie przy stałej prdkoci obrotowej wałka napdowego. Tak wic pompy zbate i rubowe budowane s wyłcznie jako jednostki o stałej wydajnoci, natomiast pozostałe typy pomp mog by budowane w obu wariantach, a wic o stałej lub o zmiennej (nastawialnej) wydajnoci. * rzadko stosowane rozwizanie - zmiana prdkoci obrotowej silnika napdzajcego pomp POMPY WYPOROWE podział 3 Przyjmujc jako kryterium podziału liczb niezalenych strumieni cieczy, pompy moemy podzieli na dwie grupy 1. Pompy jednostrumieniowe. 2. Pompy wielostrumieniowe. * Pompy wielostrumieniowe słu do niezalenego zasilania rónych obwodów hydraulicznych lub do zasilania tego samego obwodu w celu uzyskania stopniowanej zmiany prdkoci roboczych silnika hydraulicznego lub siłownika. * Wydajnoci poszczególnych sekcji mog by jednakowe lub zrónicowane. * Pompy wielostrumieniowe zestawia si z jednostek zbatych, łopatkowych lub wielotłoczkowych promieniowych, moliwe s take róne kombinacje w zestawianiu wymienionych jednostek. * Charakterystyczn cech pomp wielostrumieniowych jest ich napd za pomoc jednego silnika i przekazywanie tego napdu midzy jednostkami. 4

5 Pompy wyporowe - parametry Kada pompa wyporowa ma trzy podstawowe parametry ruchowe, decydujce o przydatnoci w konkretnym układzie hydrostatycznym, mianowicie: wydajno nominalna Q p [m 3 /s], cinienie nominalne p p [atm], nominalne zapotrzebowanie mocy N p [W]. Wydajno nominalna Q p [m 3 /s] Wydajnoci pompy nazywamy ilo cieczy roboczej dostarczonej do przewodu tłocznego w jednostce czasu. Teoretycznie wydajno nie zaley od cinienia i wynika jedynie z wymiarów geometrycznych pompy oraz prdkoci obrotowej z jak jest napdzana. W praktyce, wskutek przecieków cieczy przez szczeliny midzy czciami pompy, wydajno maleje ze wzrostem cinienia. Wydajnoci nominaln nazywamy wydajno przy nominalnej prdkoci obrotowej i nominalnym cinieniu. Q p = ε p q p n p η vp Q p - wydajno pompy [m 3 /s], ε p - współczynnik nastawialnoci wydajnoci, dla pomp o stałej wydajnoci wynosi on ε p = 1, dla pomp o zmiennej wydajnoci wynosi on 0 <= ε p < = 1, q p - wydajno jednostkowa, czyli maksymalna moliwa do osignicia ilo cieczy podana do przewodu tłocznego w trakcie jednego obrotu wałka napdowego przy cinieniu tłoczenia równym cinieniu ssania [m 3 /obr] ( nazywana jest równie wydajnoci właciw lub geometryczn objtoci robocz) n p - prdko obrotowa wałka napdowego pompy [obr/s], η vp - sprawno objtociowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik uwzgldniajcy straty cieczy w pompie Wydajno nominalna Q p [m 3 /s] Q p = ε p q p n p η vp η vp - sprawno objtociowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik uwzgldniajcy straty cieczy w pompie Sprawno ta maleje ze wzrostem obcienia pompy i jest zwykle wyznaczana eksperymentalnie w funkcji tego obcienia, Obcienie to zapisujemy wzorem p p = p tł - p ss p tł - cinienie w przewodzie tłocznym pompy [Pa], p ss - cinienie w przewodzie ssawnym pompy [Pa]. 5

6 Cinienie nominalne p p [atm] Cinieniem nominalnym nazywamy najwysz warto cinienia długotrwałej pracy pompy. Nie oznacza to wcale, e pompa musi zawsze pracowa przy cinieniu nominalnym. Jeeli w układzie hydrostatycznym bdzie wymagane cinienie nisze, to pompa bdzie równie pracowa poprawnie. Naley jednak pamita, e przy zbyt niskim cinieniu roboczym w stosunku do nominalnego sprawno ogólna pompy bdzie bardzo mała. Ponadto istnieje moliwo przecienia pompy cinieniem wyszym od nominalnego, jednak takie przecienie moe odbywa si wyłcznie w sposób podany przez producenta w katalogu firmowym. Rozpatrujc zagadnienie cinienia w układzie hydrostatycznym naley mie na uwadze, e jakkolwiek cinienie jest wytwarzane przez pomp, to jego warto zaley od: - obcienia silnika lub siłownika, - koncepcji jego rozwizania konstrukcyjnego i wymiarów, - sprawnoci hydrauliczno-mechanicznej - strat cinienia w przewodach i elementach układu. Atmosfera fizyczna (normalna) 1 atm = MPa = bar Nominalne zapotrzebowanie mocy N p [W] Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jak naley dostarczy do pompy w celu wytworzenia wydajnoci Q p przy obcieniu p p (bdcym rónic cinie midzy przewodem tłocznym i ssawnym). Q p N = p p p η N p - zapotrzebowanie mocy [W], p p p - obcienie pompy [Pa], η p - sprawno ogólna pompy, nazywana równie sprawnoci całkowit, Sprawnoogólna pompy to współczynnik uwzgldniajcy nastpujce straty w pompie: - objtociowe (wolumetryczne), - hydrauliczne (cinienia), - mechaniczne (tarcia). η p = η vp η hp η mp = η vp η hm η vp - sprawno objtociowa, inaczej wolumetryczna, η hp - sprawno hydrauliczna pompy, η mp - sprawno mechaniczna pompy, η hm - sprawno hydrauliczno-mechaniczna pompy. * W praktyce mona eksperymentalnie wyznaczy sprawno ogóln i objtociow w funkcji obcienia pompy. Wydajnoci jednostkowe q p [m 3 /obr] Q p = ε p q p n p η vp Wydajno jednostkowa pompy zwizana jest z koncepcj jej rozwizania konstrukcyjnego. Warto wydajnoci jednostkowej wyznacza si zwykle na drodze eksperymentalnej lub orientacyjnie ze wzorów. np. dla pompy zbatej o zazbieniu zewntrznym q p = π m z b h ε p = 1 m - moduł, z - liczba zbów koła zbatego, b - szeroko koła zbatego (mierzona prostopadle do płaszczyzny rysunku), h - wysoko zba. 6

7 Pompy hydrauliczne rozwizania konstrukcyjne Pompa zbata o zazbieniu zewntrznym Pompa rubowa Pompa zbata o zazbieniu wewntrznym z wkładk sierpow Pompa łopatkowa pojedynczego działania Pompa o zazbieniu wewntrznym bez wkładki sierpowej (gerotorowa) Pompa łopatkowa Podwójnego działania Pompy hydrauliczne rozwizania konstrukcyjne Pompa tłoczkowa promieniowa z tłoczkami wirujcymi Pompa tłoczkowa osiowa z wychylnym wirnikiem Pompa tłoczkowa promieniowa z nie wirujcymi tłoczkami Pompa tłoczkowa osiowa z wychyln tarcz Pompy charakterystyki statyczne Właciwoci pomp wyporowych w katalogach firmowych ilustruje si graficznie za pomoc rónych charakterystyk statycznych. Jedn z takich moliwoci s charakterystyki w funkcji obcienia, η vp - sprawno objtociowa η p - sprawno ogólna pompy Q p - wydajno pompy [m 3 /s], N p - zapotrzebowanie mocy [W], p p - obcienie pompy [Pa], 7

8 Pompy z bate o zaz bieniu zewn trznym Zasada działania pompy sprowadza si do przetransportowania cieczy w komorach mi dzy z bnych z przewodu ssawnego do tłocznego. 1 - korpus, 2 - koło z bate czynne, 3 - koło z bate bierne, 4 - komora mi dzy z bna 1 - wałek nap dowy, 2 - pokrywa przednia, 3 - kadłub, 4 - pokrywa tylna, 5 - koło z bate czynne, 6 - ło ysko, 7 koło z bate bierne, 8 - ruba Pompy łopatkowe Pompa łopatkowa pojedynczego działania o zmiennej wydajno ci. Wysokie ci nienie tłoczenia powoduje powstanie du ych sił promieniowych działaj cych na wirnik i stator. Siła pozioma Fh jest równowa ona przez sił spr yny Ff. Wzrost ci nienia powy ej dopuszczalnej warto ci narusza równowag sił i stator przesuwa si w prawo powoduj c zmniejszenie skoku łopatek do minimum, czyli zmniejszenie wydajno ci pompy do warto ci pokrywaj cej tylko przecieki w układzie. Schemat pompy łopatkowej pojedynczego działania, wyposa onej w nastawnik skoku zerowego: 1 - ogranicznik skoku statora, 2 przył cze tłoczne, 3 - ruba nastawcza sterownika, L - przewód odprowadzaj cy przecieki, S - kierunek zasysania, P - kierunek tłoczenia Do nastawiania warto ci ci nienia, przy której nast puje zmniejszenie wydajno ci pompy słu y ruba nastawcza 3 sterownika. Pompy łopatkowe Schemat pompy łopatkowej podwójnego działania: 1 - stator, 2 - wirnik, 3 - łopatka, 4 - komora mi dzy łopatkowa, 5,6 - kanały systemu odci enia łopatek Pompa łopatkowa dwustrumieniowa : 1 - wałek nap dowy, 2 - przystawka, 3 - cz ssawna, 4 pokrywa tylna, 5,6 - obudowa wirnika przedniego i tylnego, 7,8 - wirnik przedni i tylny, 9,10 - łopatka, 11, 12 - płyty kompensacyjne przednia i tylna 8

9 Pompy wielotłoczkowe promieniowe Pompa wielotłoczkowej z nie wirujcymi tłoczkami, o stałej wydajnoci. Tłoczki 4 dociskane s zawsze do wałka mimorodowego 2 za pomoc spryn. Obracajcy si wałek 2 wymusza posuwisto-zwrotne ruchy tłoczków 4. Ruchy te s wykorzystane do zasysania i tłoczenia cieczy. Schemat pompy wielotłoczkowej promieniowej, z nie wirujcymi tłoczkami i rozrzdem zaworowym: 1 - korpus, 2 - wałek mimorodowy, 3.1, 3.2, cylindry, 4 - tłoczek, 5 - zawór zwrotny ssawny, 6 -zawór zwrotny tłoczny Pompy wielotłoczkowe promieniowe Pompa wielotłoczkowa promieniowa jednorzdowa z zewntrznym podparciem tłoczków, z wychyln bieni, o zmiennej wydajnoci i zmiennym kierunku tłoczenia. Pompy wielotłoczkowe osiowe Podczas obrotu wałka wirnik z tłoczkami zostaje wprawiony w ruch obrotowy za pomoc korbowodów, poniewa stopki kuliste tych korbowodów s przytrzymywane w tarczy przez przeguby tej tarczy. W zwizku z tym tłoczki wykonuj ruchy posuwistozwrotne wzgldem wirnika. Ruchy te wykorzystywane s do zasysania i tłoczenia cieczy za porednictwem tarczy rozdzielczej 7. Zasysanie odbywa si w górnej czci wirnika (kolor niebieski) a tłoczenie w czci dolnej (kolor czerwony). Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylonym wirnikiem, o stałej wydajnoci: 1 - korpus, 2 - wałek napdowy, 3 - tarcza przegubowa, 4 - wirnik, 5 - tłoczek, 6 - korbowód, 7 - tarcza rozdzielcza, 8 czop łoyskowy wirnika 9

10 Pompy wielotłoczkowe osiowe α ο Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylanym wirnikiem, o zmiennej wydajnoci i zmiennym kierunku tłoczenia: 4 - wirnik, 5 - tłoczek, 7 - tarcza rozrzdcza, 9 - ruchoma cz korpusu pompy Symbole graficzne Symbole graficzne 10

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE HYDRAULICZNE

NAPĘD I STEROWANIE HYDRAULICZNE Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Zenon Jędrzykiewicz, Janusz Pluta, Jerzy Stojek NAPĘD I STEROWANIE HYDRAULICZNE Na prawach rękopisu Kraków, 2004 I

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrukcja do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/12

Pompa łopatkowa typ V3/12 Pompa łopatkowa typ V3/12 NG12 do 10,0 MPa 13 dm 3 /min. WK 414 501 04.1999r. ZASTOSOWANIE Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksloatacji Maszyn secjalność: konstrukcja i eksloatacja maszyn i ojazdów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Budowa i działanie układu hydraulicznego.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

2015-03-09. Dr hab. inż. Piotr Pawełko. Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach:

2015-03-09. Dr hab. inż. Piotr Pawełko. Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach: Dr hab. inż. Piotr Pawełko Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach: "legalnych", wziętych z układu SI, paskalach (Pa) i pochodnych megapaskalach (MPa); 1 Pa = 1 N/m 2 ; barach (bar), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/40

Pompa łopatkowa typ V3/40 Pompa łopatkowa typ V3/40 NG40 do 10 MPa 40 dm 3 /min WK 144 618 04.1999r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumienia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zastosowanie zaworu zwrotnego sterowanego w układach hydraulicznych maszyn roboczych Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170813 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 299894 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1993 (51) IntCl6 F16D 31/04 F16D 25/04

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania.

1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania. 1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania. 5. Rysunki konstrukcyjne, zestawienie całości. 6. Warunki techniczne odbioru.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Praca dyplomowa inżynierska PROWADZĄCY PRACĘ: prof. dr hab. inż. Edward Palczak, prof. zw.pwr. AUTOR: Maciej Durko Wrocław 2010 Temat pracy dyplomowej inż. Projekt wstępny rozdzielacza serwomechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Opracowanie: M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do WIDOK ZESPOŁU ROZEBRANEGO 84298-0 1. Obudowa 2. Tuleja 3. limacznica 4. Wał limakowy 5. PiercieOringa 10. Łoysko igiełkowe 11. Pokrywa przednia 12. Zespół jednostki sterujcej 17. Spryna rubowa 18. Podkładka

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/63

Pompa łopatkowa typ V3/63 Pompa łopatkowa typ V3/63 NG63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 144 619 04. 2001r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy

Bardziej szczegółowo

Zawór sterowany pneumatycznie, grzybkowy, prosty; dla pary, gazów i mediów płynnych do 180 C; z przył czem gwintowym, kołnierzowym albo do wspawania

Zawór sterowany pneumatycznie, grzybkowy, prosty; dla pary, gazów i mediów płynnych do 180 C; z przył czem gwintowym, kołnierzowym albo do wspawania Zawór sterowany pneumatycznie, grzybkowy, prosty; dla pary, gazów i mediów płynnych do 2012 Zawór sterowany pneumatycznie, grzybkowy, prosty składa si ze sterowanego pneumatycznie siłownika i korpusu zaworu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

PIOTR ROSIKOWSKI JERZY STOJEK

PIOTR ROSIKOWSKI JERZY STOJEK NOTY O AUTORACH Profesor Zenon Jędrzykiewicz od 1967 roku jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1992 roku współtworzył Katedrę Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-4 Temat: WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I OBJĘTOŚCIOWEJ WIELOTŁOCZKOWEGO OSIOWEGO SILNIKA HYDRAULICZNEGO. Konsultacja i redakcja:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny

Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 11 Sterowanie objętościowe konwencjonalne Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. ROZDZIELACZE RBS ROZDZIELACZE RS ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY..

1. ROZDZIELACZE RBS ROZDZIELACZE RS ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY.. SPIS TREŚCI: I. ROZDZIELACZE: 1. ROZDZIELACZE RBS. 4 2. ROZDZIELACZE RS12. 12 II. WYROBY INNE: 1. ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR16. 22 2. SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY..23 2 ArtHydral Wytwórnia

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/25

Pompa łopatkowa typ V3/25 Pompa łopatkowa typ V3/25 NG 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 409 073 04.1999r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO W CIGNIKACH ROLNICZYCH

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO W CIGNIKACH ROLNICZYCH DIAGNOZOWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO W CIGNIKACH ROLNICZYCH 1. Wstp Układy hydrauliczne w cignikach składaj si najczciej z: 1 filtra, 2 pompy hydraulicznej, 3 zaworu rozdzielczego, 4 cylindra podnonika,

Bardziej szczegółowo

Parametry przedstawionych w niniejszym dokumencie produktów mogą być przedmiotem zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Parametry przedstawionych w niniejszym dokumencie produktów mogą być przedmiotem zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Copyright 2003, Parker Hannifin Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Parametry przedstawionych w niniejszym dokumencie produktów mogą być przedmiotem zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/12

Pompa łopatkowa typ V3/12 Pompa łopatkowa typ V3/12 NG12 do 10,0 MPa 13 dm 3 /min. WK 414 501 04.1999r. ZASTOSOWANIE Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 12 Ma za zadanie umoliwienie oraz ułatwienie bezporedniego poruszenie, jednoczenie zmniejszajc nakład siły potrzebnej do poruszenia. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

symbol graficzny kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego

symbol graficzny kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego wg normy PNISO 12191:1994 1. SYMBOLE OGÓLNE opis kierunek i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek i oznaczenie czynnika pneumatycznego zmienność albo nastawialność pompy, sprężyny, itp. obramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej)

Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej) Ćwiczenie 4 Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej) 1. Wiadomości podstawowe Podstawowym źródłem energii ciśnienia w układzie hydrostatycznym jest pompa. Jej rola w układzie hydraulicznym polega na zamianie

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy:

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy: Sprężarka jest najważniejszym i często najdroższym (30 do 40% całkowitych kosztów) z pośród wszystkich elementów parowego obiegu chłodniczego. Funkcją sprężarki jest ciągłe odprowadzanie pary czynnika

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy typ DB

Zawór przelewowy typ DB Zawór przelewowy typ DB NG,, 0 1,5 MPa do 600 dm /min. WK 49 180 04. 01r Zawory przelewowe typu DB... służą do ograniczania ci śnienia w układzie hydraulicznym lub jego części, natomiast w wykonaniu DBW...

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 8 Badanie charakterystyk mikropompy zębatej Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wprowadzenie do mikrohydrauliki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

żurawie: palfinger, hmf, pm, atlas, penz, fassi, epsilon, meiller, loglift, mkg, effer, hiab, v- kran

żurawie: palfinger, hmf, pm, atlas, penz, fassi, epsilon, meiller, loglift, mkg, effer, hiab, v- kran rozdzielacze hydrauliczne monoblokowe i sekcyjne: rozdzielacze suwakowe, rozdzielacze zaworowe, rozdzielacze obrotowe, zawory hydrauliczne: zawór zwrotny, zawór zwrotny sterowany /zamek hydrauliczny/,

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV).

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV). Spis tre ci: 1. Wst p 2. Regulator typu P 3. Charakterystyki TZR 4. Przebieg regulacji 5. Przykładowe układy chłodnicze z zaworami TZR 6. Wnioski Literatura 1. Wst p REGULATOR jest to urz dzenie, którego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE

ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE Niniejsza część katalogu odnosi się do bloków zaworowych JM-BZF1 i JM-BZF2 oraz rozdzielaczy blokowych JM-RB1, JM-RB2, JM-RB3, JM-RB4 i JM-RB5 produkowanych przez firmę Jammet

Bardziej szczegółowo

tel. +48 33 823 44 41 46 fax +48 33 873 48 80 www.ponar-wadowice.pl hydraulika nabojowa AHAIAJPU E QGä=@U DU@N=QHEGE OEäKSAF

tel. +48 33 823 44 41 46 fax +48 33 873 48 80 www.ponar-wadowice.pl hydraulika nabojowa AHAIAJPU E QGä=@U DU@N=QHEGE OEäKSAF hydraulika nabojowa Rozdzielacz nabojowy typ 2 URES 10 jednostronnie szczelny NG 10 21 MPa 150 dm 3 /min. WK 497 860 04.2003 ZASTOSOWANIE Rozdzielacze nabojowe typu 2 URES 10 przeznaczone s%

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (54) Urządzenie zmieniające siłę hamowania BUP 17/93 Tryb., PL

(13) B1 PL B1. (54) Urządzenie zmieniające siłę hamowania BUP 17/93 Tryb., PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 168675 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293513 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B61H9/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Metody ograniczenia strat mocy w układach hydraulicznych Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, U. Radziwanowska, J. Rutański, M. Stosiak

Bardziej szczegółowo

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 4. Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp 7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210526 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381290 (51) Int.Cl. F15B 13/02 (2006.01) E21D 23/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej Dr in. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej S t r e s z c z e n i e Z dowiadcze ruchowych pracy układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Układy centralnego smarowania cz. 2

Układy centralnego smarowania cz. 2 Smaruj, smaruj Fot. Mercedes Benz dawki smaru do połowy punktów smarowania. W tym czasie druga połowa układu znajduje się w fazie odprężania. W związku z tym, w układach dwuprzewodowych okres smarowania

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 WN 6 do 35 MPa 3 do 6 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 425 72 3.25 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/ Kraków

Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/ Kraków Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn. 25.05.2017 r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/16 31-866 Kraków R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Załuskiego pt. Wpływ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r.

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia 20.01.2012 r. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów Lp. Wyszczegółnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

2015-05-26. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

2015-05-26. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) 5.3. Siłowniki hydrauliczne Do wykonywania rozmaitych zadań i czynności stosowane są różnego rodzaju siłowniki i silniki hydrauliczne zwane ogólnie urządzeniami roboczymi lub wykonawczymi. Działanie tego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pomp. Ze względu na sposób przekazywania energii do cieczy pompy dzielimy na:

Rodzaje pomp. Ze względu na sposób przekazywania energii do cieczy pompy dzielimy na: Rodzaje pomp Ze względu na sposób przekazywania energii do cieczy pompy dzielimy na: wyporowe wirowe strumieniowe próżniowe Pompy wyporowe W pompach tych na ciecz zamkniętą w cylindrze (korpusie) pompy

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE MINIAGREGAT SPALINOWY KAH-2.8HP-R-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 12 LUB 24 VDC KAH-12VDC-A-Z10 KAH-24VDC-D-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM TRÓJFAZOWYM LUB JEDNOFAZOWYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE, TECHNICZNE I BHP

INFORMACJE OGÓLNE, TECHNICZNE I BHP INFORMACJE OGÓLNE, TECHNICZNE I BHP Dwadzieścia kroków do bezpieczeństwa Podstawowe zasady hydrauliki Schemat konwersji wymiarów metrycznych do wymiarów anglosaskich Strony 2-3 Strony 4-5 Strony 6 DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze

ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze Zadaniem rozdzielaczy jest doprowadzenie i odprowadzenie cieczy z gałęzi układu hydrostatycznego, sterowane sygnałem zewnętrznym. Klasyfikacja 1. Ze względu na stosowane

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo