Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie"

Transkrypt

1 Przedmitwe zasady ceniania w klasach I-III Szkły Pdstawwej nr w Olsztynie. Wstęp Edukacja wczesnszklna pisana jest pprzez: - zestaw celów kształcenia i wynikających z nich gólnych zadań szkły; - wykaz wiadmści i umiejętnści ucznia kńcząceg klasę pierwszą i ucznia kńcząceg klasę trzecią.. Słwniczek pjęć (zgdny ze słwniczkiem w e-dzienniku) Słwniczek pjęć jest zgdny z zasadami ceniania uczniów kl. I III. Szczegółwe wyjaśnienie ceny znajduje się w kmentarzach d ceny. W zakresie edukacji plnistycznej, matematycznej raz przyrdniczej ceny zapisywane są zgdnie z ustalnymi kategriami: Edukacja plnistyczna kategrie: wypwiadanie się - kmentarz np. na zadany temat, na dwlne tematy, argumentwanie czytanie - kmentarz np. ze zrzumieniem, technika czytania pisanie - kmentarz np. ze słuchu, redagwanie zdań Edukacja matematyczna kategrie: rzumwanie kmentarz np. rzwiązywanie zadań tekstwych, redagwanie zdań z treścią liczenie i sprawnść rachunkwa kmentarz np. mnżenie w zakresie 0, ddawanie w zakresie umiejętnści praktyczne kmentarz np. ważenie, mierzenie, dczytywanie wskazań zegara W zakresie edukacji przyrdniczej, plastycznej, muzycznej, spłecznej, kmputerwej, zajęć technicznych raz wychwania fizyczneg ustala się kategrię praca lub krzysta się z gólnych kategrii. Każda cena mże być patrzna kmentarzem d ceny.

2 . Cele ceniania Cele kształcenia sfrmułwane są w języku wymagań gólnych, a treści nauczania raz czekiwane umiejętnści uczniów sfrmułwane są języku wymagań szczegółwych.. Obszary pdlegające cenie w całym etapie edukacyjnym Wiadmści i umiejętnści, które uczeń zdbywa w szkle, pisane są w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia sfrmułwane są w języku wymagań gólnych, a treści nauczania raz czekiwane umiejętnści uczniów sfrmułwane są języku wymagań szczegółwych.. Wymagania na pszczególne ceny Wymagania i treści prgramwe ujęte w Pdstawie prgramwej: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Edukacja plnistyczna Wiadmści i umiejętnści Ilść pkt. Zakres wymagań Przumiewanie się i kultura języka Obdarza uwagą dzieci i drsłych, słucha ich wypwiedzi i chce zrzumieć, c przekazują; kmunikuje w jasny spsób swje spstrzeżenia, ptrzeby, dczucia. W kulturalny spsób zwraca się d rzmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i dpwiada na pytania innych sób, dstswuje tn głsu d sytuacji. Uczestniczy w rzmwie na tematy związane z życiem rdzinnym i szklnym, także inspirwane literaturą. Obdarza uwagą dzieci i drsłych, słucha ich wypwiedzi i chce zrzumieć, c przekazują; kmunikuje w jasny spsób swje spstrzeżenia, ptrzeby, dczucia. Mówi na temat, uczestniczy w rzmwie na tematy związane z życiem rdzinnym i szklnym, także inspirwane literaturą. Zadaje pytania i dpwiada na pytania innych sób. Słucha wypwiedzi dzieci i drsłych, kmunikuje swje spstrzeżenia. Uczestniczy w rzmwie na tematy związane z życiem rdzinnym i szklnym. Słucha wypwiedzi dzieci i drsłych. Odpwiada na pytania związane z życiem rdzinnym i szklnym.

3 Czasami uczestniczy w rzmwie i dpwiada na prste pytania. Czytanie Pisanie Nie słucha wypwiedzi dzieci i drsłych, jest rzprszny, nie udziela dpwiedzi na pytania. Rzumie sens kdwania, raz dekdwania infrmacji; dczytuje uprszczne rysunki, piktgramy, znaki infrmacyjne i napisy. Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rzumie prste, krótkie teksty. Interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy), w miarę swich mżliwści czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Rzumie sens kdwania, raz dekdwania infrmacji; dczytuje uprszczne rysunki, piktgramy, znaki i napisy. Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rzumie prste, krótkie teksty. Słucha w skupieniu czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy), w miarę swich mżliwści czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Rzumie sens kdwania infrmacji, dczytuje uprszczne rysunki i napisy. Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rzumie prste, krótkie zdania. Słucha czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy). Rzumie sens kdwania infrmacji, dczytuje uprszczne rysunki. Zna niektóre litery alfabetu, czyta i rzumie prste, krótkie wyrazy. Słucha czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy). Odczytuje uprszczne rysunki, nie rzumie sensu kdwania. Zna niektóre litery alfabetu, literuje prste, krótkie wyrazy. Słucha czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy). Nie dczytuje uprszcznych rysunków, nie rzumie sensu kdwania. Zna niektóre litery alfabetu. Nie skupia uwagi na czytanych utwrach (np. baśniach, pwiadaniach, wierszach). Pisze prste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba estetykę i pprawnść graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii). Psługuje się ze zrzumieniem kreśleniami: wyraz, głska, litera, sylaba, zdanie. Krzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pmcy dydaktycznych pd kierunkiem nauczyciela.

4 Pisze prste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba estetykę i pprawnść graficzną pisma. Psługuje się ze zrzumieniem kreśleniami: wyraz, głska, litera, sylaba, zdanie. Krzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pmcy dydaktycznych pd kierunkiem nauczyciela. Pisze wyrazy: przepisuje krótkie zdania, pisze z pamięci wyrazy; dba estetykę i pprawnść pisma. Psługuje się ze zrzumieniem kreśleniami: wyraz, głska, litera, sylaba. Krzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pmcy dydaktycznych pd kierunkiem nauczyciela. Pisze prste wyrazy: przepisuje krótkie zdania, pisze z pamięci wyrazy w zakresie utrwalaneg słwnictwa. Psługuje się ze zrzumieniem kreśleniami: wyraz, głska, litera. Krzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pmcy dydaktycznych pd kierunkiem nauczyciela. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania, pisze z pamięci prste wyrazy Wypwiadanie się w małych frmach teatralnych w zakresie utrwalaneg słwnictwa. Krzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pmcy dydaktycznych wyłącznie pd kierunkiem nauczyciela. Odwzrwuje litery i prste wyrazy. Krzysta z zeszytów ćwiczeń wyłącznie pd kierunkiem nauczyciela. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachwania bhatera literackieg lub wymyślneg. Rzumie umwne znaczenie rekwizytu i umie psłużyć się nim w dgrywanej scence. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, pisenki, fragmenty przy. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachwania bhatera literackieg lub wymyślneg. Rzumie umwne znaczenie rekwizytu i umie psłużyć się nim w dgrywanej scence. Odtwarza z pamięci dialgi i pisenki. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje ruchem zachwania bhatera literackieg. Rzumie umwne znaczenie rekwizytu i umie psłużyć się nim w dgrywanej scence. Odtwarza z pamięci prste dialgi i pisenki. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje ruchem zachwania bhatera literackieg. Umie psłużyć się rekwizytem w dgrywanej scence. Odtwarza z pamięci prste i krótkie dialgi. Uczestniczy w zabawie teatralnej, stara się zilustrwać ruchem zachwania bhatera literackieg.

5 Nie uczestniczy w zabawie teatralnej, biernie przygląda się dgrywanej scence.. Edukacja matematyczna Wiadmści i umiejętnści Ilść pkt. Zakres wymagań Czynnści umysłwe ważne dla uczenia się matematyki Ustala równlicznść mim zmian w układzie elementów w prównywanych zbirach. Układa biekty w serie rsnące i malejące, numeruje je i kreśla zasady serii. Sprawnie klasyfikuje biekty. Dąży d wyknania zadania samdzielnie. Określa kierunki i płżenie biektów. Dstrzega symetrię i asymetrię w rysunkach i biektach. Ustala równlicznść w prównywanych zbirach. Ptrafi ułżyć biekty w serie rsnące i malejące, numeruje je, kreśla biekty pprzednie i następne. Klasyfikuje biekty. Dąży d wyknania zadania. Określa kierunki i płżenie biektów względem daneg biektu. Dstrzega symetrię w rysunkach. Ustala równlicznść w prównywanych zbirach. Układa biekty w serie rsnące, numeruje je, kreśla wybrany biekt. Klasyfikuje biekty. Nie zawsze dąży d wyknania zadania. Określa kierunki i płżenie biektów względem wskazaneg biektu. Dstrzega symetrię w prstych rysunkach. Z małą pmcą nauczyciela ustala równlicznść zbirów. Układa biekty w serie rsnące. Numeruje i kreśla wskazane biekty. Klasyfikuje niektóre biekty. Niechętnie dąży d wyknania zadania. Myli kierunki i płżenie biektu. Niekiedy dstrzega symetrię w prstych rysunkach. Z pmcą nauczyciela ustala równlicznść. Układa biekty w krótki serie rsnące. Z trudnścią numeruje i kreśla wskazane biekty. Niechętnie dąży d wyknania zadania. Z pmcą nauczyciela kreśla płżenie biektu. Na gół nie ptrafi samdzielnie dstrzec symetrii.

6 Liczenie i sprawnść rachunkwa Wyłącznie z pmcą nauczyciela ustala równlicznść zbirów. Nie ptrafi ułżyć biektów w serie rsnące lub malejące. Nie numeruje biektów, nie ptrafi ich kreślić. Nie klasyfikuje samdzielnie. Nie dąży d wyknania zadania. Myli kierunki. Nie ptrafi kreślić płżenia biektu. Nie dstrzega symetrii. Sprawnie liczy w zakresie 0, także wspak, z użyciem liczebników głównych i prządkwych. Zapisuje cyframi liczby w zakresie 0. Sprawnie ddaje i dejmuje w zakresie 0. Bezbłędnie zapisuje działania. Rzumie treść prstych zadań tekstwych i samdzielnie ustala spsób ich rzwiązania. Stsuje prawidłwy zapis cyfrwy i znaki działań. Liczy w zakresie 0, także wspak z użyciem liczebników głównych i prządkwych. Zapisuje cyframi liczby w zakresie 0. Ddaje i dejmuje w zakresie 0, pprawnie zapisuje działania. Rzumie treść prstych zadań tekstwych, ptrafi je rzwiązać. Stsuje prawidłwy zapis cyfrwy i znaki działań. Liczy w zakresie 0 z użyciem liczebników głównych i prządkwych. Zapisuje cyframi liczby w zakresie 0. Ddaje i dejmuje czasem psługując się palcami. Ptrafi zapisać te działania. Najczęściej rzumie treść prstych zadań tekstwych, czasem ma prblemy z ich rzwiązaniem. Czasem myli znaki działań. Liczy w zakresie 0. Zapisuje liczby w zakresie 0. Ddaje i dejmuje wyłącznie za pmcą palców lub biektów zastępczych. Błędnie zapisuje działania. Czasami nie rzumie treści prstych zadań tekstwych. Częst ma prblemy z ich rzwiązaniem. Myli znaki działań. Liczy w zakresie 0 z pmcą nauczyciela. Zapisuje niektóre liczby w zakresie 0. Ddaje i dejmuje wyłącznie za pmcą palców lub biektów zastępczych. Czasami błędnie zapisuje działania. Częst nie rzumie treści prstych zadań tekstwych. Nie ptrafi ich samdzielnie rzwiązać. Myli liczby i znaki działań.

7 Pmiar Liczy w zakresie 0 wyłącznie z pmcą nauczyciela. Błędnie zapisuje liczby w zakresie 0. Nie ptrafi samdzielnie ddawać i dejmwać. Nie ptrafi zapisywać działań. Nie rzumie treści prstych zadań tekstwych. Nie rzróżnia znaków działań. Ptrafi zmierzyć i prównać długść dcinków i biektów. Sprawnie waży przedmity szybk je różnicując. Ptrafi dmierzać płyny różnymi miarkami. Prawidłw i w klejnści wymienia dni tygdnia i miesiące. Odczytuje wskazania zegara w pełnym zakresie. W pełni krzysta z kalendarza. Ptrafi mierzyć i prównywać długści dcinków. Waży przedmity, różnicuje je według wagi. Odmierza płyny miarką litrwą i kubkiem. Prawidłw i w klejnści wymienia dni tygdnia i miesiące. Odczytuje pełne gdziny na zegarze. Wie d czeg służy kalendarz i ptrafi z nieg krzystać. Ptrafi zmierzyć długść dcinka. Wazy przedmity. Odmierza płyny miarka litrwą. Na gół prawidłw i w klejnści wymienia dni tygdnia. Myli klejnść miesięcy. Najczęściej pprawnie dczytuje pełne gdziny. Wie d czeg służy kalendarz, ale nie zawsze ptrafi z nieg krzystać. Niedkładnie mierzy długść dcinka. Ma prblemy z ważeniem przedmitów. Odmierza płyny miarka litrwą z pmcą nauczyciela. Myli dni tygdnia i nazwy miesięcy. Czasami błędnie dczytuje pełne gdziny. Wie d czeg służy kalendarz, ale nie ptrafi z nieg skrzystać. Nie ptrafi samdzielnie zmierzyć długści dcinka. Wymaga pmcy przy ważeniu i dmierzaniu płynów miarką litrwą. Myli dni tygdnia i nazwy miesięcy. Częst błędnie dczytuje pełne gdziny na zegarze. Nie ptrafi samdzielnie krzystać z kalendarza. Nie ptrafi zmierzyć długści dcinka. Nie ptrafi samdzielnie ważyć przedmitów ani dmierzać płynów miarką. Nie dczytuje pełnych gdzin na zegarze. Nie zna dni tygdnia ani nazw miesięcy. Nie ptrafi krzystać z kalendarza. Zna pjęcia: mneta i banknt. Zna wszystkie będące w biegu mnety Obliczenia pieniężne i banknty d wartści 0 zł. Wyknuje bliczenia pieniężne w pamięci. Zna wartść nabywczą mnet i sprawnie radzi sbie w sytuacji

8 kupna i sprzedaży. Zna i rzumie pjęcie długu raz kniecznść jeg spłacenia. Zna pjęcie: mneta, banknt. Zna będące w biegu mnety i banknt d wartści 0 zł. Wyknuje bliczenia pieniężne. Radzi sbie w sytuacji kupna i sprzedaży. Zna pjęcie długu i rzumie kniecznść spłacenia g. Zna pjęcia: mneta i banknt. Zna większść mnet i banknt wartści 0 zł. Wyknuje prste bliczenia pieniężne. Czasami myli się w sytuacji kupna i sprzedaży. Rzumie pjęcie długu i spłacania g. Czasem myli pjęcia: mneta i banknt. Częst wymaga pmcy wyknywaniu prste bliczenia pieniężne. Zna niektóre mnety i banknt wartści 0 zł. Częst nie radzi sbie w sytuacji kupna i sprzedaży. Niezbyt dkładnie rzumie pjęcie długu i spłacania g. Myli pjęcia: mneta i banknt. Z pmcą nauczyciela wyknuje prste bliczenia pieniężne. Myli mnety będące w biegu. Nie rzpznaje samdzielnie wartści bankntu 0 zł. Wymaga dużej pmcy w sytuacji kupna i sprzedaży. Niedkładnie rzumie pjęcie długu. Nie rzróżnia pjęć: mneta i banknt. Nie zna mnet będących w biegu. Nie wyknuje prstych bliczeń pieniężnych. Nie radzi sbie w sytuacjach kupna i sprzedaży. Nie rzumie pjęcia długu.. Edukacja plastyczna Pznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Rzpznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstw, rzeźbę, grafikę i wypwiada się na ich temat. Rzpznaje niektóre dziedziny sztuki: architekturę, malarstw, rzeźbę, grafikę i wypwiada się na ich temat. Rzpznaje niektóre dziedziny sztuki. Pbieżnie wypwiada się na ich temat. Słab rzpznaje wybrane dziedziny sztuki. Z pmcą nauczyciela wypwiada się na ich temat. Myli wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstw, rzeźbę, grafikę i z dużą pmcą wypwiada się na ich temat Nie rzpznaje wybranych dziedziny sztuki : architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i nie wypwiada się na ich temat.

9 Wyrażanie własnych myśli i uczuć Wyróżnia się zdlnściami plastycznymi. Pdejmuje pracę wykrzystując dświadczenia i wnikliwą bserwację rzeczywistści. Sprawnie psługuje się takimi śrdkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura. Prace są bgate w szczegóły. Pszukuje ryginalnych rzwiązań. Wyknuje prace estetycznie i ptrafi nich pwiedzieć. Pdejmuje działania plastyczne wykrzystując dświadczenie i wnikliwą bserwację rzeczywistści. Prace są bgate w szczegóły. Wyknuje prace estetycznie i ptrafi nich pwiedzieć Czasami ma prblemy z wyrażeniem swich dczuć za pmcą śrdków plastycznych. Czasami twrzy prace ubgie w szczegóły. Nie zawsze dba estetyczne wyknanie pracy. Niekiedy ma prblemy z ceną swjej pracy. Ma prblemy z wyrażaniem swich dczuć za pmcą śrdków plastycznych. Czasami myli barwy. Częst twrzy prace ubgie w szczegóły. Ma prblemy z estetycznym wyknaniem zadania raz samceną. Przygtwanie d krzystania z medialnych śrdków przekazu. Przygtwanie d zajęć i. dbałść bezpieczeństw. Słab wyróżnia i psługuje się pdstawwymi śrdkami wyrazu plastyczneg. Myli barwy. Zazwyczaj twrzy prace ubgie w szczegóły. Wyknuje prace mał estetycznie. Nie ptrafi wyróżniać i psługiwać się pdstawwymi śrdkami wyrazu plastyczneg. Twrzy prace ubgie w szczegóły. Wyknuje prace nieestetycznie i nie ptrafi nich pwiedzieć. Sprawnie krzysta z narzędzi multimedialnych. Samdzielnie twrzy spójne kmpzycje plastyczne, pszukuje własnych rzwiązań. Psługuje się wielma pcjami prgramu graficzneg. Ptrafi krzystać z narzędzi multimedialnych. Twrzy spójne kmpzycje plastyczne, psługując się wybranym prgramem. Krzysta z narzędzi multimedialnych z niewielką pmcą nauczyciela. Ptrafi utwrzyć pprawną graficznie kmpzycję plastyczną. Krzysta z narzędzi multimedialnych z pmcą nauczyciela. Jeg kmpzycje są ubgie i schematyczne. Krzysta z narzędzi multimedialnych wyłącznie z pmcą nauczyciela. Jeg prace są mał czytelne, ubgie w klry. Nie ptrafi krzystać z żadnych narzędzi multimedialnych. Umie zrganizwać sbie warsztat pracy. Dba bezpieczeństw swje i innych. Zawsze jest przygtwany d zajęć. Umie zrganizwać sbie warsztat pracy. Dba swje bezpieczeństw. Czasami bywa nieprzygtwany d zajęć Nie zawsze dba ład w miejscu pracy. Nie zawsze przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy. Częst bywa nieprzygtwany d zajęć Ma prblemy z rganizacją warsztatu pracy. Częst nie przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bardz częst jest nieprzygtwany d zajęć. Najczęściej nie zachwuje ładu i prządku w miejscu pracy. Nie zawsze przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zazwyczaj jest nieprzygtwany d zajęć. Nie umie sbie zrganizwać warsztatu pracy. Nie przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zawsze jest nieprzygtwany d zajęć. Edukacja muzyczna Wiadmści i umiejętnści Ilść pkt. Zakres wymagań

10 Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Śpiewanie i muzykwanie, wychwanie d dbiru muzyki, słuchanie i rzumienie muzyki Pwtarza prstą meldię; śpiewa pisenki z repertuaru dziecięceg, wyknuje śpiewanki i rymwanki. Odtwarza prste rytmy głsem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmiany tempa i dynamiki). Realizuje prste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całeg ciała). Świadmie i aktywnie słucha muzyki, ptem wyraża swe dznania werbalnie niewerbalnie. Kulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg. Pwtarza prstą meldię; śpiewa pisenki z repertuaru dziecięceg, wyknuje śpiewanki i rymwanki. Odtwarza prste rytmy głsem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmiany tempa i dynamiki). Świadmie i aktywnie słucha muzyki, ptem wyraża swe dznania werbalnie niewerbalnie. Kulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg. Pwtarza prstą meldię; śpiewa w grupie pisenki z repertuaru dziecięceg. Odtwarza prste rytmy głsem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc. Świadmie i aktywnie słucha muzyki. Kulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg. Pwtarza prstą meldię; śpiewa w grupie niektóre pisenki z repertuaru dziecięceg. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc. Słucha muzyki. Kulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg. Śpiewa w grupie fragmenty pisenek z repertuaru dziecięceg. Wyraża nastrój muzyki pląsając i tańcząc. Słucha muzyki..kulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg. Nie śpiewa pisenek z repertuaru dziecięceg. Nie uczestniczy w pląsach i tańcach. Słucha muzyki. Niekulturalnie zachwuje się na kncercie raz w trakcie śpiewania hymnu nardweg.. Edukacja spłeczna Wiadmści i umiejętnści Ilść pkt. Zakres wymagań

11 Wychwanie d zgdneg współdziałania z rówieśnikami i drsłymi. Uczeń ptrafi dróżnić, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy. Chętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szklnej i w różnych sytuacjach życiwych. Przestrzega reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Pmaga ptrzebującym. Szanuje swją rdzinę i dstswuje swe czekiwania d realiów eknmicznych rdziny. W sytuacjach zagrżenia wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Wskazuje, gdzie mżna bezpiecznie rganizwać zabawy, a gdzie nie mżna i dlaczeg. Zna swją miejscwść i wie, czym zajmują się niektórzy jej mieszkańcy. Wie, że mieszka w Plsce. Zna symble nardwe raz symble Unii Eurpejskiej. Uczeń ptrafi dróżnić, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Wie, że nie należy kłamać. Chętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szklnej i w różnych sytuacjach życiwych. Przestrzega reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Zwykle pmaga ptrzebującym. Szanuje swją rdzinę i dstswuje swe czekiwania d realiów eknmicznych rdziny. W sytuacjach zagrżenia wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Wskazuje, gdzie mżna bezpiecznie rganizwać zabawy. Zna swją miejscwść i wie, czym zajmują się niektórzy jej mieszkańcy. Wie, że mieszka w Plsce. Zna symble nardwe raz symble Unii Eurpejskiej. Uczeń ptrafi dróżnić, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Wie, że nie należy kłamać. Zazwyczaj chętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szklnej i w różnych sytuacjach życiwych. Przestrzega reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Zwykle pmaga ptrzebującym. Szanuje swją rdzinę i dstswuje swe czekiwania d realiów eknmicznych rdziny. W sytuacjach zagrżenia wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Wskazuje, gdzie mżna bezpiecznie rganizwać zabawy. Zna swją miejscwść i wie, czym zajmują się niektórzy jej mieszkańcy. Wie, że mieszka w Plsce. Czasami myli symble nardwe z symblami Unii Eurpejskiej. Uczeń nie zawsze ptrafi dróżnić, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Czasami kłamie lub zataja prawdę. Niechętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szklnej i w różnych sytuacjach życiwych. Z trudem przestrzega reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Niechętnie pmaga ptrzebującym. Zazwyczaj szanuje swją rdzinę i dstswuje swe czekiwania d realiów eknmicznych rdziny. W sytuacjach zagrżenia nie zawsze wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Czasami nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pdczas zabaw. Zna swją miejscwść, ale niewiele wie jej mieszkańcach. Wie, że mieszka w Plsce. Częst myli symble nardwe z symblami Unii Eurpejskiej.

12 Uczeń nie zawsze ptrafi dróżnić, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Częst kłamie lub zataja prawdę. Niechętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szklnej i w różnych sytuacjach życiwych. Częst nie respektuje reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Nie zawsze pmaga ptrzebującym. Czasami nie szanuje swjej rdziny i negatywnie się niej wyraża. W sytuacjach zagrżenia nie zawsze wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Częst nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pdczas zabaw. Ma prblem z nazwaniem miejscwści, w której mieszka i niewiele wie jej mieszkańcach. Wie, że mieszka w Plsce. Częst myli symble nardwe z symblami Unii Eurpejskiej. Uczeń nie dróżnia, c jest dbre, a c złe w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi. Bardz częst kłamie lub zataja prawdę. Nie radzi sbie w cdziennych sytuacjach szklnych. Nie ptrafi współpracwać z innymi w zabawie, w nauce i w różnych sytuacjach życiwych. Nie respektuje reguł bwiązujących w spłecznści szklnej. Nie dstrzega ptrzeby pmagania ptrzebującym. Nie szanuje swjej rdziny i negatywnie się niej wyraża. W sytuacjach zagrżenia nie wie, d kg i w jaki spsób należy się zwrócić pmc. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pdczas zabaw. Ma prblem z nazwaniem miejscwści, w której mieszka i niewiele wie jej mieszkańcach. Nie wie, jakiej jest nardwści. Nie zna symbli nardwych i symbli Unii Eurpejskiej..7 Zajęcia techniczne Wiadmści i umiejętnści Wiadmści i umiejętnści w zakresie wychwania d techniki: - pznawania urządzeń, bsługiwania i szanwania ich; - działalnści knstrukcyjnej dzieci; - dbałści bezpieczeństw własne i innych. Ilść pkt. Zakres wymagań Uczeń wie, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy np: wiatr, wdę; ptrafi wyknać np. latawce, wiatraczki, tratwy. Zna gólne zasady działania urządzeń dmwych: np. latarki, dkurzacza, zegara i ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Ptrafi budwać z różnrdnych przedmitów dstępnych w tczeniu, np. szałas, namit, wagę, tr przeszkód. W miarę mżliwści ptrafi sknstruwać urządzenia techniczne z gtwych zestawów d mntażu np. dźwigi, samchdy, samlty, statki, dmy. Utrzymuje prządek wkół siebie (na swim stliku, w sali zabaw, szatni i w grdzie), sprząta p sbie i pmaga innym w utrzymywaniu prządku. Zna zagrżenia wynikające z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach (w tym na rwerze) i krzystać ze śrdków kmunikacji. Wie, jak trzeba zachwać się w sytuacji wypadku, np. umie pwiadmić drsłych. Zna telefny alarmwe.

13 Uczeń wie, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy np: wiatr, wdę. Zna gólne zasady działania urządzeń dmwych: np. latarki, dkurzacza, zegara i ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Ptrafi budwać z różnrdnych przedmitów dstępnych w tczeniu, np. szałas, namit, wagę, tr przeszkód. W miarę mżliwści ptrafi sknstruwać prste urządzenia techniczne z gtwych zestawów d mntażu. Utrzymuje prządek wkół siebie i sprząta p sbie. Zna zagrżenia wynikające z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach i wie jak krzystać ze śrdków kmunikacji. Wie, jak trzeba zachwać się w sytuacji wypadku, np. umie pwiadmić drsłych. Zna telefny alarmwe. Uczeń wie, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy np: wiatr, wdę. Zna gólne zasady działania niektórych urządzeń dmwych i ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Z pmcą nauczyciela ptrafi sknstruwać prste urządzenia techniczne z gtwych zestawów d mntażu. Zazwyczaj utrzymuje prządek wkół siebie i sprząta p sbie.zna zagrżenia wynikające z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach i wie jak krzystać ze śrdków kmunikacji. Umie pwiadmić drsłych razie wypadku. Zna niektóre telefny alarmwe. Uczeń przy pmcy nauczyciela ptrafi pwiedzieć tym, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy np: wiatr, wdę;. Zna zasady działania niektórych urządzeń dmwych i ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Pdejmuje próby sknstruwania urządzenia techniczne z gtwych zestawów d mntażu. Zazwyczaj utrzymuje prządek wkół siebie i sprząta p sbie. Z pmcą nauczyciela ptrafi pwiedzieć zagrżeniach wynikających z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach i wie jak krzystać ze śrdków kmunikacji. Z pmcą nauczyciela ptrafi wymienić zasady pwiadmienia drsłych w razie wypadku. Zna niektóre telefny alarmwe. Uczeń przy pmcy nauczyciela ptrafi pwiedzieć tym, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy np.: wiatr, wdę;. Z pmcą nauczyciela pwiada zasadach działania niektórych urządzeń dmwych, ale nie zawsze ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Pdejmuje próby sknstruwania urządzenia techniczne z gtwych zestawów d mntażu. Nie zawsze utrzymuje prządek wkół siebie. Z pmcą nauczyciela ptrafi pwiedzieć niektórych zagrżeniach wynikających z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach i jak krzystać ze śrdków kmunikacji. Z pmcą nauczyciela ptrafi wymienić zasady pwiadmienia drsłych w razie wypadku. Zna niektóre telefny alarmwe.

14 Uczeń nawet przy pmcy nauczyciela nie ptrafi pwiedzieć tym, jak ludzie wykrzystywali dawniej i dziś siły przyrdy. Nie zna zasad działania urządzeń dmwych i nie zawsze ptrafi psługiwać się nimi, nie psując ich. Nie pdejmuje prób sknstruwania urządzeń technicznych z gtwych zestawów d mntażu. Nie utrzymuje prządku wkół siebie. Nie ptrafi pwiedzieć zagrżeniach wynikających z niewłaściweg używania narzędzi i urządzeń technicznych. Nie wie, jak należy bezpiecznie pruszać się na drgach i jak krzystać ze śrdków kmunikacji. Nie ptrafi wymienić zasad pwiadmienia drsłych w razie wypadku. Nie zna telefnów alarmwych..8 Zajęcia kmputerwe Wiadmści i umiejętnści Wiadmści i umiejętnści w zakresie: - psługiwania się kmputerem w pdstawwym zakresie, - krzystania z kmputera ze świadmścią graniczeń dtyczących m.in. zdrwia. Ilść punktów Zakres wymagań Uczeń uruchamia kmputer, następnie wybrany prgram, krzystając z myszy i klawiatury bez pmcy nauczyciela. Wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia. Ptrafi t wyjaśnić. Stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera. Uczeń uruchamia kmputer, następnie wybrany prgram, krzystając z myszy i klawiatury p przypmnieniu klejnych czynnści przez nauczyciela. Wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia. Stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera. Uczeń uruchamia kmputer. Z pmcą nauczyciela ptrafi uruchmić wybrany prgram. Krzystając z myszy i klawiatury, ptrzebuje pmcy nauczyciela. Wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia. Stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera. Uczeń ptrafi uruchmić kmputera. Z pmcą nauczyciela ptrafi uruchmić wybrany prgram. Ptrafi krzystać z myszy i klawiatury z pmcą nauczyciela. Wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia. Stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera. Uczeń uruchamia kmputer z dużą pmcą nauczyciela. Z pmcą nauczyciela czasami ptrafi uruchmić wybrany prgram. Ptrafi krzystać z myszy i klawiatury z pmcą nauczyciela. Wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia p przypmnieniu zasad przez nauczyciela. Stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera, p przypmnieniu zasad przez nauczyciela. Uczeń nie ptrafi uruchmić kmputera. P uruchmieniu kmputera przez nauczyciela nie ptrafi uruchmić wybraneg prgramu. Nie ptrafi krzystać z myszy i klawiatury nawet z pmcą nauczyciela. Nie wie, jak trzeba krzystać z kmputera, żeby nie narażać własneg zdrwia. Nie stsuje się d graniczeń dtyczących krzystania z kmputera.

15 .9 Wychwanie fizyczne. Kształtwanie sprawnści fizycznej dzieci i edukacja zdrwtna. Wiadmści i umiejętnści Uczeń: ) uczestniczy w zajęciach rzwijających sprawnść fizyczną, zgdnie z regułami; ) ptrafi: chwytać piłkę, rzucać nią d celu i na dległść, tczyć ją i kzłwać; ) dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) wie, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i w jaki spsób mżna im zapbiegać, właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) wie, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych (np. śrdków czystści, śrdków chrny rślin); ) wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji i chętnie pmaga im. Ilść pkt. Zakres wymagań Uczeń: )- jest zawsze przygtwany d zajęć, - dsknale współdziała w zesple, - bezwzględnie przestrzega reguł gier i zabaw, - bardz dkładnie wyknuje ćwiczenia gimnastyczne, - wyróżnia się bardz dbrą sprawnścią fizyczną, ) ptrafi: a) zręcznie chwytać piłkę, rzucać nią d celu i na dległść, tczyć ją i kzłwać, b) zwinnie pknywać przeszkdy naturalne i sztuczne, c) bardz sprawnie wyknywać ćwiczenia równważne; ) zawsze dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) wie, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i w jaki spsób mżna im zapbiegać, właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) wie, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji i chętnie pmaga im. Uczeń: )- najczęściej jest przygtwany d zajęć, - dbrze współdziała w zesple, - zazwyczaj przestrzega reguł gier i zabaw, - dkładnie wyknuje ćwiczenia gimnastyczne, - jest sprawny fizycznie, ) ptrafi: a) chwytać piłkę, rzucać nią d celu i na dległść, tczyć ją i kzłwać, b) pknywać przeszkdy naturalne i sztuczne, c) wyknywać ćwiczenia równważne; ) najczęściej dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) - wie, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i zazwyczaj wie, w jaki spsób mżna im zapbiegać, na gół właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) zdaje sbie sprawę, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji i stara się im pmagać.

16 Uczeń: )- bywa nieprzygtwany d zajęć, - nie zawsze zgdnie współdziała w zesple, - czasami nie przestrzega reguł gier i zabaw, - niezbyt dkładnie wyknuje ćwiczenia gimnastyczne, ale bardz się stara, ) ptrafi: a) chwytać piłkę, ale niedkładnie rzuca nią d celu i na dległść, tczy ją i czasami kzłuje, b) pknywać niektóre przeszkdy naturalne i sztuczne, c) wyknywać łatwe ćwiczenia równważne; ) zazwyczaj dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) wie, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i zazwyczaj wie, w jaki spsób mżna im zapbiegać, na gół właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) zdaje sbie sprawę, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji i na gół im pmaga. Uczeń: )- częst jest nieprzygtwany d zajęć, mał aktywnie w nich uczestniczy, - nie ptrafi zgdnie współdziałać w zesple, - zapmina regułach gier i zabaw, - mał dkładnie wyknuje ćwiczenia gimnastyczne ) ptrafi: a) czasami chwytać piłkę, jednak niedkładnie rzuca nią d celu i na dległść, tczy ją, ale z trudem kzłuje, b) pknywać tylk niektóre przeszkdy naturalne i sztuczne, c) z pmcą nauczyciela wyknywać bardz łatwe ćwiczenia równważne; ) częst nie dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) nie zawsze pamięta, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i zazwyczaj nie wie, w jaki spsób mżna im zapbiegać, ale na gół właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) nie zdaje sbie sprawy, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji, ale nie zawsze im pmaga. Uczeń: )- częst jest nieprzygtwany d zajęć, mał aktywnie w nich uczestniczy, - wywłuje knflikty w zesple, - ma trudnści z przestrzeganiem reguł gier i zabaw,

17 - niedkładnie wyknuje ćwiczenia gimnastyczne, ) a) z trudem chwyta piłkę, niedkładnie rzuca nią d celu i na dległść, tczy ją, ale nie ptrafi jej kzłwać, b) pknuje tylk łatwe przeszkdy naturalne i sztuczne, c) z pmcą nauczyciela wyknuje jedynie bardz łatwe ćwiczenia równważne; ) nie dba t, aby prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) nie pamięta, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i nie wie, w jaki spsób mżna im zapbiegać, ale na gół właściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) nie zdaje sbie sprawy, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) nie wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji, ale czasami im pmaga. Uczeń: )- częst jest nieprzygtwany d zajęć, - nie słucha pleceń nauczyciela i nie umie współdziałać w zesple, - nie przestrzega reguł gier i zabaw, - nie wyknuje ćwiczeń gimnastycznych; ) a) nie ptrafi chwytać piłki i rzucać nią d celu i na dległść, tczy ją, ale nie ptrafi jej kzłwać, b) ma trudnści z pknywaniem łatwych przeszkód naturalnych i sztucznych, c) nie wyknuje żadnych ćwiczeń równważnych; ) nie ptrafi prawidłw siedzieć w ławce i przy stle itp.; ) nie wie, że chrby są zagrżeniem dla zdrwia i nie wie, w jaki spsób mżna im zapbiegać, niewłaściwie zachwuje się w sytuacji chrby; ) nie wie, że nie mże samdzielnie zażywać lekarstw i stswać śrdków chemicznych; ) nie wie, że dzieci niepełnsprawne są w trudnej sytuacji i nie pmaga im..0 zajęcia z języka angielskieg Wiadmści i umiejętnści Rzumienie prstych pleceń właściwe reagwanie na nie. Nazywanie biektów w najbliższym tczeniu. Ilść punk tów Zakres umiejętnści Uczeń prawidłw reaguje na nwe plecenia nauczyciela. Uczeń pprawnie nazywa wszystkie biekty w najbliższym tczeniu. Uczeń samdzielnie recytuje wierszyki i rymwanki, śpiewa pisenki pznane na zajęciach. Uczeń rzumie sens pwiadanych histryjek. Ptrafi pwiedzieć p plsku wysłuchaną histryjkę.

18 Recytwanie wierszyków i rymwanek. Śpiewanie pisenek z repertuaru dziecięceg. Rzumienie sensu pwiedzianych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Uczeń prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń pprawnie nazywa większść biektów z najbliższeg tczenia Uczeń ppełnia drbne błędy pdczas samdzielneg recytwania znanych wierszyków, rymwanek, śpiewania pisenek Uczeń rzumie sens pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Uczeń nie zawsze prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń z drbnymi błędami nazywa biekty w najbliższym tczeniu. Uczeń z pmcą nauczyciela recytuje wierszyki, rymwanki i śpiewa pznane pisenki Uczeń z pmcą nauczyciela rzumie sens pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami Uczeń rzadk prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń rzadk samdzielnie wypwiada nazwy biektów z tczenia Uczeń wymaga większej pmcy przy recytwaniu wierszyków, rymwanek raz przy śpiewaniu pisenek. Uczeń ze znaczną pmcą nauczyciela rzumie sens pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami Uczeń nieprawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń samdzielnie nie nazywa znanych biektów z najbliższeg tczenia. Pprawne pwtarzanie słów p nauczycielu sprawia uczniwi duże trudnści. Uczeń wymaga dużej pmcy przy recytwaniu wierszyków, rymwanek i śpiewaniu pisenek. Uczeń ma duże trudnści ze zrzumieniem histryjek nawet, gdy są wspierane brazkami, gestami lub przedmitami. Uczeń nie reaguje na pdstawwe plecenia nauczyciela. Uczeń samdzielnie nie nazywa znanych biektów z najbliższeg tczenia. Mim pmcy nauczyciela przy pwtarzaniu słów, uczeń nie nazywa biektów pprawnie Uczeń nie dtwarza znanych i ćwicznych rymwanek, wierszyków. Uczeń nie śpiewa pisenek Uczeń nawet z pmcą nauczyciela nie rzumie sensu pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami lub przedmitami. Zakres wiadmści i umiejętnści w edukacji wczesnszklnej klasa druga. Edukacja plnistyczna Wiadmści i umiejętnści Przumiewanie się i kultura Ilść pkt. Zakres wymagań Obdarza uwagą dzieci i drsłych, słucha ich wypwiedzi i chce zrzumieć, c przekazują; kmunikuje w jasny spsób swje spstrzeżenia, ptrzeby, dczucia. Wypwiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia czytanych lub

19 języka Czytanie wysłuchanych utwrów literackich, glądanych sztuk teatralnych, filmów. Wygłasza wiersz z pamięci uwzględniając dpwiednią intnację, siłę głsu, temp, pauzę. Stawia pytania. Udzielając dpwiedzi na pytania, zwraca uwagę na pprawnść gramatyczną frmułwanych zdań ( pytających, znajmujących, rzkazujących, wykrzyknikwych). W wypwiedziach używa wyrazów bliskznacznych, wielznacznych, znaczeniu pdbnym i przeciwnym. Wykrzystuje język symbli, wyrażeń, znaków, gestów d nazywania i pisywania rzeczywistści. Obdarza uwagą dzieci i drsłych, słucha ich wypwiedzi i chce zrzumieć, c przekazują; kmunikuje w jasny spsób swje spstrzeżenia, ptrzeby, dczucia. Mówi na temat, Uczestniczy w rzmwie na tematy związane z życiem rdzinnym i szklnym, także inspirwane literaturą. Zadaje pytania i dpwiada na pytania innych sób. Wygłasza wiersz z pamięci uwzględniając dpwiednią intnację. Stawia pytania. Udzielając dpwiedzi na pytania, zwraca uwagę na pprawnść gramatyczną frmułwanych zdań ( pytających, znajmujących, rzkazujących, wykrzyknikwych).wykrzystuje język symbli i gestów d nazywania i pisywania rzeczywistści. Słucha wypwiedzi dzieci i drsłych, kmunikuje swje spstrzeżenia. Uczestniczy w rzmwie na tematy związane z życiem rdzinnym i szklnym raz inspirwane literaturą. Zadaje pytania i frmułuje dpwiedzi. Wygłasza wiersz z pamięci. Słucha wypwiedzi dzieci i drsłych. Odpwiada na pytania związane z życiem rdzinnym i szklnym. Zadaje pytania i frmułuje prste dpwiedzi. Wygłasza fragment wiersza z pamięci. Czasami uczestniczy w rzmwie i dpwiada na prste pytania. Wygłasza fragment wiersza z pamięci, z pmcą nauczyciela. Nie słucha wypwiedzi dzieci i drsłych, jest rzprszny, nie udziela dpwiedzi na pytania. Nie mówi wiersza z pamięci. Rzumie sens kdwania, raz dekdwania infrmacji; dczytuje uprszczne rysunki, piktgramy, znaki infrmacyjne, pytania, plecenia, skróty, krótkie teksty encyklpedyczne, infrmacje w tabeli i diagramie, instrukcje, spisy treści i napisy. Czyta i rzumie prste, krótkie teksty. Czyta głśn w spsób płynny. Interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy), w miarę swich mżliwści czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Krzysta z bibliteki, wydrębnia w utwrze sby, zdarzeni raz fragmenty tekstu na kreślny temat, ustala klejnść wydarzeń. Czyta z pdziałem na rle. Prządkuje wyrazy w klejnści alfabetycznej. Rzumie sens kdwania, raz dekdwania infrmacji; dczytuje uprszczne rysunki, piktgramy, znaki infrmacyjne, pytania, plecenia, skróty, krótkie teksty encyklpedyczne, spisy treści i napisy. Czyta i rzumie prste, krótkie teksty. Czyta głśn zdaniami. Stsuje znaki interpunkcyjne. Interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy), w miarę swich mżliwści czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Krzysta z bibliteki, wydrębnia w utwrze sby, zdarzenia, ustala klejnść wydarzeń. Czyta z pdziałem na rle. Prządkuje wyrazy w klejnści alfabetycznej.

20 Pisanie Rzumie sens kdwania, raz dekdwania infrmacji; dczytuje uprszczne rysunki, pytania, plecenia, spisy treści i napisy. Czyta i rzumie prste, krótkie teksty. Czyta głśn zdaniami i wyrazami. Stsuje znaki interpunkcyjne. Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy), w miarę swich mżliwści czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Krzysta z bibliteki, wydrębnia w utwrze sby. Prządkuje wyrazy w klejnści alfabetycznej w parciu pierwszą literę. Rzumie sens kdwania infrmacji, dczytuje uprszczne rysunki, pytania i plecenia. Czyta i rzumie prste, krótkie zdania. Słucha czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy). Z pmcą nauczyciela prządkuje wyrazy w klejnści alfabetycznej. Odczytuje uprszczne rysunki, nie rzumie sensu kdwania. Czyta głskami, sylabami, bądź wyrazami prste wyrazy i zdania. Słucha czytanych utwrów (np. baśni, pwiadań, wierszy). Nie dczytuje uprszcznych rysunków, nie rzumie sensu kdwania. Czyta głskami prste wyrazy. Nie skupia uwagi na czytanych utwrach (np. baśniach, pwiadaniach, wierszach). Nie zna alfabetu. Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania uwzględniając dpwiedni kształt liter. Przepisuje teksty drukwane, pisze z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z wyrazami z; rz i ó wymiennym, rz p spółgłskach, h i ch najczęściej sptykanymi, ą i ę w różnych pzycjach, nie z czaswnikami i przymitnikami. Właściwie stsuje : krpkę, przecinek, pytajnik, wykrzyknik, dwukrpek i wielką literę. Pisze krótkie wypwiedzi na pdstawie przeżyć, bserwacji, ilustracji i krótkich tekstów. Opisuje przedmity, sby, rśliny. Pisze krótkie listy, pzdrwienia, zaprszenia. Adresuje list. Pisze krótkie dialgi, pytania i zdania znajmujące jak dpwiedzi na pytania. Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania uwzględniając dpwiedni kształt liter. Przepisuje teksty drukwane, pisze z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z wyrazami w zakresie utrwalneg słwnictwa. Właściwie stsuje : krpkę, przecinek, pytajnik, wykrzyknik, dwukrpek i wielką literę. Pisze krótkie wypwiedzi na pdstawie przeżyć, bserwacji, ilustracji i krótkich tekstów. Opisuje przedmity, sby, rśliny. Pisze krótkie listy, pzdrwienia, zaprszenia. Adresuje list. Pisze pytania i zdania znajmujące jak dpwiedzi na pytania. Pisze czytelnie, wyrazy i zdania uwzględniając dpwiedni kształt liter. Przepisuje teksty drukwane, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie zdania w zakresie utrwalneg słwnictwa. Właściwie stsuje : krpkę, przecinek, pytajnik, wykrzyknik i wielką literę. Pisze krótkie wypwiedzi na pdstawie ilustracji i własnych bserwacji. Opisuje przedmity, sby, rśliny uzupełniając tekst z lukami. Pisze krótkie listy, pzdrwienia, zaprszenia wg pdaneg wzru. Adresuje list. Pisze pytania i zdania znajmujące jak dpwiedzi na pytania.

21 Pisze wyrazy i zdania uwzględniając dpwiedni kształt liter. Przepisuje krótkie teksty drukwane, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i prste zdania w zakresie utrwalneg słwnictwa. Właściwie stsuje : krpkę, pytajnik, wykrzyknik i wielką literę. Pisze prste zdania na pdstawie ilustracji i własnych bserwacji. Opisuje przedmity, sby, rśliny uzupełniając tekst z lukami. Pisze krótkie listy, pzdrwienia, zaprszenia wg pdaneg wzru z pmcą nauczyciela. Adresuje list. Pisze zdania znajmujące jak dpwiedzi na pytania. Pisze wyrazy i prste zdania. Przepisuje krótkie teksty drukwane. Właściwie stsuje wielką literę na pczątku i krpkę na kńcu zdania. Opisuje przedmity, sby, rśliny uzupełniając tekst z lukami wyłącznie z pmcą nauczyciela. Pisze zdania znajmujące jak dpwiedzi na pytania. Przepisuje prste wyrazy i zdania. Nie stsuje wielkiej litery na pczątku i krpki na kńcu zdania.. Zajęcia z języka angielskieg Wiadmści i umiejętnści Rzumienie prstych pleceń i właściwe reagwanie na nie. Nazywanie biektów w najbliższym tczeniu. Recytwanie rymwanek. Śpiewanie pisenek z repertuaru dziecięceg. Rzumienie sensu pwiedzianych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Czytanie ze zrzumieniem wyrazów i prstych zdań. Przepisywanie wyrazów i zdań. Ilść pkt. Zakres umiejętnści Uczeń prawidłw reaguje na nwe plecenia nauczyciela. Uczeń pprawnie nazywa wszystkie biekty w najbliższym tczeniu. Uczeń samdzielnie recytuje rymwanki i śpiewa pisenki pznane na zajęciach. Uczeń rzumie sens pwiadanych histryjek. Uczeń czyta ze zrzumieniem wyrazy i prste zdania. Uczeń przepisuje wyrazy i zdania. Uczeń prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń pprawnie nazywa większść biektów z najbliższeg tczenia. Uczeń ppełnia drbne błędy pdczas samdzielneg recytwania rymwanek i śpiewania pisenek. Uczeń rzumienie sensu pwiedzianych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Uczeń czyta ze zrzumieniem wyrazy. Uczeń przepisuje wyrazy. Uczeń nie zawsze prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń z drbnymi błędami nazywa biekty z najbliższeg tczenia. Uczeń z pmcą nauczyciela recytuje rymwanki i śpiewa pznane pisenki. Uczeń z pmcą nauczyciela rzumie sens pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Uczeń czyta ze zrzumieniem prste wyrazy. Uczeń przepisuje prste wyrazy. Uczeń rzadk prawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń rzadk samdzielnie wypwiada nazwy biektów z tczenia. Uczeń wymaga większej pmcy przy recytwaniu rymwanek raz przy śpiewaniu pisenek. Uczeń ze znaczną pmcą nauczyciela rzumie sens pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami, przedmitami. Uczeń czyta ze zrzumieniem prste wyrazy, z pmcą nauczyciela. Uczeń przepisuje prste wyrazy z pmcą nauczyciela. Uczeń nieprawidłw reaguje na plecenia nauczyciela. Uczeń samdzielnie nie nazywa znanych biektów z tczenia. Pprawne pwtarzanie słów p nauczycielu sprawia uczniwi duże trudnści.

22 Uczeń wymaga dużej pmcy przy recytwaniu rymwanek i śpiewaniu pisenek. Uczeń ma duże trudnści ze zrzumieniem histryjek nawet, gdy są wspierane brazkami, gestami lub przedmitami. Uczeń nie czyta ze zrzumieniem nawet prstych wyrazów. Uczeń przepisuje tylk prste wyrazy z pmcą nauczyciela. Uczeń nie reaguje na pdstawwe plecenia nauczyciela. Uczeń samdzielnie nie nazywa znanych biektów z najbliższeg tczenia. Mim pmcy nauczyciela przy pwtarzaniu słów, uczeń nie nazywa biektów pprawnie. Uczeń nie dtwarza znanych i ćwicznych rymwanek, wierszyków. Uczeń nie śpiewa pisenek. Uczeń nawet z pmcą nauczyciela nie rzumie sensu pwiadanych histryjek, gdy są wspierane brazkami, gestami lub przedmitami. Uczeń nie czyta ze zrzumieniem nawet prstych wyrazów. Uczeń nie przepisuje nawet prstych wyrazów mim pmcy n-la.. Edukacja matematyczna Wiadmści Ilść pkt. i umiejętnści Czynnści umysłwe ważne dla uczenia się matematyki. Zakres wymagań Rzwiązuje i samdzielnie trudniejsze zadania tekstwe raz zadania na prównywanie różnicwe. Twórcz układa treść zadań d sytuacji, rysunku, schematu i zapisu matematyczneg. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim d I d XII Rzpznaje i nazywa pznane i nietypwe figury gemetryczne raz pdaje ich własnści. Rzwiązuje trudniejsze zadania tekstwe i zadania na prównywanie różnicwe. Układa treść zadań d sytuacji, rysunku, schematu i zapisu matematyczneg. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim d I d XII. Rzpznaje i nazywa pznane i nietypwe figury gemetryczne raz pdaje niektóre ich własnści. Rzwiązuje samdzielnie prste zadania tekstwe i zadania na prównywanie różnicwe. Układa treść zadań d rysunku i zapisu matematyczneg. Czasami myli się przy zapisywaniu i dczytywaniu liczb w systemie rzymskim d I d XII. Rzpznaje i nazywa pznane figury gemetryczne. Rzwiązuje prste zadania tekstwe i zadania na prównywanie różnicwe. Układa treść zadań wyłącznie d rysunku. Wymaga niewielkiej pmcy nauczyciela przy zapisywaniu i dczytywaniu liczb w systemie rzymskim d I d XII. Niekiedy myli pznane figury gemetryczne. Rzwiązuje prste zadania tekstwe z pmcą nauczyciela. Przy pmcy nauczyciela układa treść zadań wyłącznie d rysunku. Częst myli się przy zapisywaniu i dczytywaniu liczb w systemie rzymskim d I d XII. Częst myli pznane figury gemetryczne. Nie rzumie i nie rzwiązuje zadań tekstwych. Nawet z pmcą nauczyciela nie ptrafi ułżyć treści zadania d rysunku. Nie ptrafi samdzielnie zapisać ani dczytać żadnej liczby w systemie rzymskim. Nie rzpznaje prstych figur gemetrycznych.

23 Liczenie i sprawnść rachunkwa Sprawnie ddaje i dejmuje liczby w zakresie 0 i sprawdza wyniki dejmwania z a pmcą ddawania. Bezbłędnie przelicza zbiry w zakresie 00. Zapisuje liczby cyframi. Sprawnie liczy dziesiątkami w zakresie 00. Bezbłędnie stsuje w praktyce przemiennść ddawania. Mnży i dzieli liczby w zakresie 0. Sprawnie dknuje sprawdzenia dzielenia za pmcą mnżenia i dwrtnie. Samdzielnie rzwiązuje łatwe równania jedndziałaniwe z niewiadmą w pstaci kienka. Ddaje i dejmuje liczby w zakresie 0 i sprawdza wyniki dejmwania z a pmcą ddawania. Przelicza zbiry w zakresie 00. Zapisuje liczby cyframi. Liczy dziesiątkami w zakresie 00. Stsuje w praktyce przemiennść ddawania. Mnży i dzieli liczby w zakresie 0. Dknuje sprawdzenia dzielenia za pmcą mnżenia. Rzwiązuje łatwe równania jedndziałaniwe z niewiadmą w pstaci kienka. Ppełnia drbne błędy w ddawaniu i dejmwaniu liczb w zakresie 0, czasami myli się przy sprawdzaniu wyników dejmwania za pmcą ddawania. Czasem myli się przy przeliczaniu zbirów w zakresie 00. Zazwyczaj prawidłw zapisuje liczby cyframi. Liczy dziesiątkami w zakresie 0. Czasem myli się stsując przemiennść ddawania i mnżenia liczb. Mnży i dzieli liczby w zakresie 0. Sprawdza dzielenie za pmcą mnżenia ppełniając drbne błędy. Zwykle rzwiązuje łatwe równania jedndziałaniwe z niewiadmą w pstaci kienka. Ppełnia błędy w ddawaniu i dejmwaniu liczb w zakresie 0, częst myli się przy sprawdzaniu wyników dejmwania za pmcą ddawania. Częst myli się przy przeliczaniu zbirów w zakresie 00. Czasem ma trudnści przy zapisywaniu liczb cyframi. Ppełnia błędy licząc dziesiątkami w zakresie 0. Myli się mnżąc liczby w zakresie 0. Ppełnia wiele błędów stsując przemiennść ddawania i mnżenia liczb raz sprawdzając dzielenie za pmcą mnżenia. Nie zawsze ptrafi rzwiązać łatwe równanie jedndziałaniwe z niewiadmą w pstaci kienka. Ddaje i dejmuje w zakresie 0 z dużą pmcą nauczyciela. Ppełnia wiele błędów przy sprawdzaniu wyników dejmwania za pmcą ddawania. Bardz częst myli się przy przeliczaniu zbirów w zakresie 00. Ppełnia wiele błędów przy zapisywaniu liczb cyframi. Ppełnia wiele błędów licząc dziesiątkami w zakresie 0. Wymaga pmcy nauczyciela przy mnżeniu liczb w zakresie 0. Z pmcą nauczyciela stsuje przemiennść ddawania i mnżenia liczb. Przy dużej pmcy nauczyciela sprawdza dzielenie za pmcą mnżenia. Rzwiązuje łatwe równanie jedndziałaniwe z niewiadmą w pstaci kienka wyłącznie z pmcą nauczyciela. Nie ptrafi ddawać i dejmwać w zakresie 0. Nie ptrafi sprawdzać wyników dejmwania za pmcą ddawania. Przelicza zbiry wyłącznie z pmcą nauczyciela. Nie ptrafi zapisać większści liczb cyframi. Myli się licząc dziesiątkami w zakresie 0. Nie mnży i nie dzieli w wymaganym zakresie. Nie ptrafi zastswać przemiennści ddawania i mnżenia. Nie ptrafi sprawdzić dzielenia z a pmcą mnżenia. Nie rzwiązuje nawet łatwych równań jedndziałaniwych z niewiadmą w pstaci kienka.

a. Zachowanie w klasach pierwszych, drugich, trzecich poziomy.

a. Zachowanie w klasach pierwszych, drugich, trzecich poziomy. POZIOMY UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH a. Zachwanie w klasach pierwszych, drugich, trzecich pzimy. ZACHOWANIE SZCZEGÓLNIE PRZYKŁADNE prezentuje uczeń, który: Zawsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

KLASA III Treści nauczania i umiejętnści -wymagania szczegółwe na kniec klasy III szkły pdstawwej zgdne z nwą pdstawą prgramwą Edukacja plnistyczna. Uczeń kńczący klasę III 1) krzysta z infrmacji: a. uważnie

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA)

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) rozumie proste polecenia; komunikuje swoje potrzeby EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka włoskiego

Wymagania edukacyjne z języka włoskiego Wymagania edukacyjne z języka włskieg Sprawnści: Czytanie ze zrzumieniem - prawda / fałsz - wielkrtny wybór - udzielanie dpwiedzi na pytania d tekstu - uzupełnianie luk brakującymi infrmacjami - przyprządkwywanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ Nie pdejmuje żadnych prób panwania nwych umiejętnści sprtwych i W czasie gry umyślnie stsuje błędną technikę. Nie zależy mu na panwaniu żadnych nwych umiejętnści.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA a) Uczeń słucha i chce zrozumieć, co przekazują dzieci i dorośli, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, b) w kulturalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 Wymagania programowe - klasa I stara się słuchać kolegów i dorosłych oraz zrozumieć co przekazują EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha wypowiedzi dorosłych i kolegów, rozumie co przekazują, uczestniczy w rozmowie

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie)

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy w konkursach, samodzielnie

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I Osiągnięcia uczniów wynikają z podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM 1 I. ZASADY OCENIANIA 1. CO OCENIAMY sprawnść rachunkwą sprawnść manualną i wybraźnię gemetryczną znajmść pjęć matematycznych i umiejętnść

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (Oceny bieŝące)

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (Oceny bieŝące) KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (Oceny bieŝące) Ocena celująca bardz dbra dbra dstateczna dpuszczająca Kryteria ceny Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą pza realizwany prgram. Swbdnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: Mówienie Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami na każdy temat, swobodnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH 1. CEL PSO Celem PSO jest: ujednlicenie zasad i kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: wsoki Mówienie Uczeń posiada duży zasób słów, które poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach. Układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych dotyczących porozumiewania się i kultury języka uczeń: - słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) posiada duży zasób słów, które poprawnie stosuje w wypowiedziach układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną całość bardzo chętnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe Treści nauczania - wymagania szczegółowe WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI ZACHOWANIE Uczeń: twórczo współpracuje i zgodnie bawi się w grupie; zna i stosuje zwroty grzecznościowe;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego - prawidłowo

Bardziej szczegółowo