PROGRAM DZIAA: POPRAWA JAKOCI RODOWISKA I BEZPIECZESTWA EKOLOGICZNEGO [ad rodowiskowy i przestrzenny]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DZIAA: POPRAWA JAKOCI RODOWISKA I BEZPIECZESTWA EKOLOGICZNEGO [ad rodowiskowy i przestrzenny]"

Transkrypt

1 Za. nr 10 PROGRAM DZIAA: POPRAWA JAKOCI RODOWISKA I BEZPIECZESTWA EKOLOGICZNEGO [ad rodowiskowy i przestrzenny] CEL STRATEGICZNY: I. Osi+gni-cie dobrego stanu ekologicznego wód pod wzgl-dem jakociowym i ilociowym Szacunkowe koszty do roku 2006 Zadania wasne Miasta PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE I.1 Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji kolektorów oraz kanalizacji sanitarnej UM i dalej bud+et miasta fundusze strukturalne UE Poprawa jako/ci wód podziemnych i I.2 Program Ogólny Kanalizacji Sanitarnej dla miasta Kielce UM I.3 Prowadzenie sta5ego monitoringu rzeki Silnicy i Sufraga6ca bud+et miasta fundusze strukturalne UE UM i dalej 150 bud+et miasta I.4 I.4.1 I.4.2 Aktualizacja opracowa6: Studium ekohydrologicznego rzek Bobrzy, Sufraga6ca i Silnicy ze szczególnym uwzgl<dnieniem dolin i koryt w aspekcie planowania przestrzennego oraz przywrócenie rzekom klas jako/ci Przyrodniczo ekologiczne warunki zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni Lubrzanki w aspekcie planowania ekorozwoju Kielc i przyleg5ych gmin UM bud+et miasta Naturalizacja dolin rzecznych 1

2 PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Szacunkowe koszty do roku 2006 I.5 Inwestycje w zakresie oczyszczalni /cieków WK, ZKWiK, UG, UM I.6 Budowa oczyszczalni /cieków deszczowych dla centrum miasta, terenów przemys5owo sk5adowych oraz na wylotach projektowanych kolektorów MZD, UM /rodki w5asne fundusze strukturalne UE /rodki w5asne fundusze strukturalne UE I.7 Opracowanie dokumentacji kolektorów kanalizacji deszczowej MZD /rodki w5asne I.8 Budowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej MZD, UM I.9 Budowa zbiornika retencyjnego Podstefaniec I.10 Zbiorniki retencyjne i poldery zalewowe dla miasta Kielce I.11 Aktualizacja Planu Wodnego I.12 Aktualizacja inwentaryzacji istniejccych kolektorów kanalizacji deszczowej i ich wylotów MZD, UM MZD, UM 2009 /rodki w5asne fundusze strukturalne UE 75% z funduszy strukturalnych UE 75% z funduszy strukturalnych UE WK /rodki w5asne MZD, UM Do /rodki w5asne Regulacja przep5ywów wód, zwi<kszenie retencji i minimalizacja zagro+enia powodziowego na terenie miasta Regulacja przep5ywów wód, zwi<kszenie retencji i minimalizacja zagro+enia powodziowego na terenie miasta Ochrona wód wg5<bnych i 2

3 Za. nr 10 Szacunkowe koszty do roku 2006 I.13 Aktualizacja inwentaryzacji podmiotów odprowadzajccych wody deszczowe do kanalizacji deszczowej MZD, UM Do /rodki w5asne I.14 Opracowanie koncepcji, uzgodnienie i wdra+anie systemu informatycznego wspólnego dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za gospodark< wodnc funkcjonujccego w sieci komputerowej I.15 Modernizacja systemu prognoz hydrogeologicznych, transmisji i przetwarzania danych oraz informowania i ostrzegania o powodzi I.16 Prace studialne niezb<dne do wdro+enia systemu monitorinhu sieci kanalizacji deszczowej I.17 Zaprojektowanie i wdro+enie systemu monitoringu sieci kanalizacji deszczowej I.18 Budowa i uruchomienie lokalnej telemetrycznej sieci pomiarowej I.19 Prowadzenie prac konserwacyjnych koryt rzecznych RZGW, Wojewoda, UM, Starostwo, IMGW, WIOE, SANEPID UM, Stanowisko ZarzCdzania Kryzysowego /rodki w5asne /rodki w5asne MZD, UM /rodki w5asne MZD, UM UM, Stanowisko ZarzCdzania Kryzysowego Administrator obiektów (aktualnie MZD) PRZEDSI<WZI<CIA REALIZOWANE WE WSPÓ>PRACY Z INNYMI GMINAMI I.20 Partycypacja w kosztach budowy pompowni /cieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny I.21 Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni /cieków na terenie Gminy Górno UM + Gmina Sitkówka Nowiny /rodki w5asne fundusze strukturalne UE /rodki w5asne Do /rodki w5asne /rodki w5asne UM+Gmina Górno /rodki w5asne Ustalenie Dróde5 emisji zanieczyszcze6, co umo+liwi skuteczne przeciwdzia5anie zanieczyszczeniom wód Ograniczanie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych ni+ zaopatrzenie ludno/ci w wod< do picia Minimalizacja zagro+enia powodziowego na terenie miasta Minimalizacja zagro+enia powodziowego na terenie miasta i zwi<kszenia bezpiecze6stwa przeciwpowodziowego 3

4 POZAREGIONALNE I.22 Projekt bada6 przep5ywów rzek dla ustalenia wp5ywu eksploatacji uj<j wód podziemnych na wody powierzchniowe I.23 Ustalenie i prowadzenie obserwacji przep5ywów rzek RZGW, Wojewoda, UM, WK RZGW, Wojewoda, UM, WK Szacunkowe koszty do roku 2006 Do Poprawa jako/ci i zasobów wód podziemnych i Poprawa jako/ci i zasobów wód podziemnych i 4

5 Za. nr 10 CEL STRATEGICZNY: II. Zmniejszenie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej na dopuszczalnym poziomie II.1 II.2 II.3 Zadania wasne Miasta Opracowanie Planu Zrównowa+onego Transportu Miejskiego" Szacunkowe koszty do roku 2006 UM Do /rodki w5asne Dofinansowanie wdro+enia systemu ewidencji i zapobiegania niskiej emisji UM Do /rodki w5asne PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Ograniczenie niskiej emisji poprzez zamian< rodzaju paliwa UM, MPEC, w5a/ciciele kot5. opalanych w<glem Do 2015 i dalej /rodki w5asne II.4 Wdro+enie Master Planu UM, MPEC, EC Ciep5ownictwa i dalej II.5 Inwestycje ograniczajcce niskc emisj< UM, MPEC, w5a/ciciele kot5. Do opalanych w<glem II.6 Inicjowanie i wspieranie budowy tras Do 2015 MZD, UM tranzytowych i dalej II.7 Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych i przyjaznych /rodowisku technologii oraz Przedsi<biorstwa zadanie cicg5e /rodki w5asne modernizacja uk5adów technologicznych II.8 Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciep5o placówek o/wiatowych UM, MPEC i s5u+by zdrowia Poprawa p5ynno/ci ruchu drogowego i zapewnienie ekologicznego sposobu transportu Baza danych o wyst<pujccych zanieczyszczeniach na terenie miasta Ograniczenie emisji zanieczyszcze6 do powietrze, poprawa stanu sanitarnego Modernizacja uk5adu ciep5owniczego miasta Poprawa stanu sanitarnego Poprawa warunków ruchu drogowego Ograniczenie emisji zanieczyszcze6 do powietrze, poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego 5

6 II.9 Automatyzacja procesów spalania w kot5owniach opalanych mia5em w<glowym wraz z unowocze/nieniem systemu odpylania II.10 Modernizacja sieci ciep5owniczych, polegajcca na wymianie na nowoczesne sieci bezkana5owe technologia rur preizolowanych II.11 Po5Cczenie modernizacji w<z5ów komunikacyjnych z przebudowc sieci ciep5owniczych II.12 Kontynuacja modernizacji taboru komunikacji miejskiej II.13 Wykonanie tras /cie+ek rowerowych w cz</ci po5udniowo-zachodniej i wschodniej miasta; dokumentacja + realizacja II.14 Termomodernizacja obiektów u+yteczno/ci publicznej wskazanych w Master Planie Ciep5ownictwa audyty, dokumentacja projektowa, realizacja II.15 Projekt za5o+e6 do planu zaopatrzenia w ciep5o energi< elektrycznc i paliwa gazowe II.16 II.17 II.18 II.19 Monitoring sieci i w<z5ów ciep5owniczych Ograniczenie ruchu pojazdów w centrum Wdra+anie zmiany paliwa w /rodkach miejskiego transportu na biopaliwa Termorenowacja budynków dla ograniczenia ilo/ci ciep5a na ogrzanie Szacunkowe koszty do roku 2006 MPEC MPEC UM, MZD, MPEC MPK zadania cicg5e /rodki w5asne UM do UM i dalej fundusze strukturalne UE 301 PP-P UM /rodki w5asne MPEC /rodki w5asne UM, MZD Do MPK Do 2006 /rodki w5asne Poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego Ograniczenie ha5asu, poprawa czysto/ci Poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego Poprawa stanu sanitarnego Ograniczenie zanieczyszczenie ze /rodków transportu i zapewnienie ekologicznego sposobu transportu Zapewnienie ekologicznego sposobu transportu W5a/ciciele prywatni Do 2014 /rodki w5asne Ograniczenie niskiej emisji 6

7 Za. nr 10 II.20 II.21 II.22 Diagnozowanie stanu niskiej emisji w oparciu o monitoring Wdro+enie Programu Centralnej Ciep5ej Wody umo+liwiajccego dostawy ciep5ej wody w mie/cie dla budynków wybudowanych do 1985 roku Usprawnienie organizacji i segregowanie ruchu ko5owego PIOE UM, MPEC, SM, Wspólnoty mieszkaniowe Do 2015 i dalej Do 2015 i dalej Szacunkowe koszty do roku /rodki w5asne /rodki w5asne UM, MZD Na bie+cco 100 /rodki w5asne Kontrola stanu sanitarnego oraz mo+liwo/j szybkiego reagowania w przypadku zagro+enia Ograniczenie niskiej emisji Poprawa p5ynno/ci ruchu drogowego i zapewnienie ekologicznego sposobu transportu 7

8 CEL STRATEGICZNY: III. Stworzenie skutecznego systemu zapobiegania awariom (NZ) oraz zmniejszenie negatywnych skutków dla rodowiska w przypadku ich wyst+pienia III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 Zadania wasne Miasta Usprawnienie koordynacji dzia5a6 w zakresie NZE UM bud+et miasta Opracowanie i wdro+enie systemu informowania i zachowania spo5ecze6stwa w przypadku powa+nej awarii (NZE) Wyznaczenie i oznakowanie tras przewozu materia5ów niebezpiecznych wraz z miejscami postojowymi w sposób zapewniajccy maksymalne bezpiecze6stwo dla mieszka6ców i /rodowiska Zapewnienie nadzoru nad przewozem substancji i materia5ów niebezpiecznych w rejonie strefy ochronnej uj<cia miejskiego w Bia5ogonie Wyprowadzenie transportu substancji i materia5ów niebezpiecznych z terenów o najwi<kszej g<sto/ci zaludnienia oraz stref ochrony uj<j wody pitnej (opracowanie alternatywnych objazdów) UM bud+et miasta UM, MZD, GDDP UM, MZD, GDDP 2015 i dalej 20 UM, MZD, GDDP Rozpoznanie i okre/lenie zagro+e6, lepszy stan bezpiecze6stwa mieszka6ców Szybki przep5yw informacji i minimalizacja skutków awarii Zapewnienie maksymalnego bezpiecze6stwa dla mieszka6ców i /rodowiska Zapewnienie maksymalnego bezpiecze6stwa dla mieszka6ców i /rodowiska. Ochrona GZWP 417. Zapewnienie maksymalnego bezpiecze6stwa dla mieszka6ców i /rodowiska. Ochrona uj<j wody pitnej 8

9 Za. nr 10 III.6 Aktualizacja wyznaczonych tras przewozu substancji i materia5ów niebezpiecznych z uwzgl<dnieniem w planie zagospodarowania przestrzennego UM, MZD, GDDP Zapewnienie maksymalnego bezpiecze6stwa dla mieszka6ców i /rodowiska. 9

10 CEL STRATEGICZNY: IV. Utrzymanie przewagi terenów zieleni nad obszarami zabudowy jako warunku rozwoju Zadania wasne Miasta IV.1 IV.2 PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Utrzymanie i sukcesywne urzcdzanie terenów zielonych w miejscach przewidzianych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego UM zadanie cicg5e 400 /rodki w5asne Zagospodarowanie terenów dolin rzecznych Silnicy, Sufraga6ca i Bobrzy przez naturalizacj<: - opracowanie projektów realizacyjnych wynikajccych ze Studium ekohydrologii rzek i ich realizacja, - zachowanie dolin bez zabudowy jako naturalnych korytarzy ekologicznych i polderów dla wód powodziowych, - realizacja systemu ma5ej retencji, - stworzenie zach<t do budowy mikrooczyszczalni poza strefc skanalizowania UM zadanie cicg5e 690 Systematyczne powi<kszanie terenów zieleni miejskiej, zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej Utworzenie terenów zieleni w uk5adzie dolin rzecznych IV.3 Systematyczny wzrost nak5adów na pozyskiwanie terenów pod ziele6 miejskc analiza potrzeb UM zadanie cicg5e /rodki w5asne W5a/ciwe utrzymanie, sprzctanie i piel<gnacja zieleni miejskiej oraz powi<kszanie jej powierzchni 10

11 Za. nr 10 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9 IV.10 Opracowanie koncepcji utworzenia terenów zieleni w mie/cie z w5cczeniem uk5adu dolin rzecznych oraz terenów otwartych w strefie podmiejskiej w oparciu o szczegó5owe inwentaryzacje przyrodnicze Ekologizacja przestrzeni publicznych UM Do 2006 i dalej 100 /rodki w5asne UM Do /rodki w5asne Wprowadzenie sieci zielonych po5ccze6 ekologicznych UM Do Opracowanie projektu systemu terenów zieleni w uk5adzie docelowym oraz etapowym, a tak+e programów jego. Przeciwdzia5anie zatwierdzaniu projektów budowlanych pomijajccych ochron< zieleni Zwrócenie uwagi na utrzymanie istniejccych i tworzenie nowych obszarów zieleni wysokiej, przy opracowywaniu projektów rewaloryzacji /ródmie/cia UM Do /rodki w5asne UM UM Wykonanie inwentaryzacji wszystkich terenów zielonych w mie/cie UM, uczelnia Do /rodki w5asne Systematyczne powi<kszanie terenów zieleni miejskiej, zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych Wy+sza /wiadomo/j mieszka6ców dotyczcca pi<kna otaczajccej przyrody, lepsze warunki do wypoczynku, zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta Prawid5owa ochrona starodrzewia, pomników przyrody, parków zabytkowych, które ze wzgl<du na wiek i warto/ci przyrodnicze obj<te sc ochronc Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych 11

12 IV.11 IV.12 Przedsi<wzi<cia badawczo-rozwojowe dotyczcce opracowania programu monitoringu dla miasta Kielc Edukacja mieszka6ców (w tym projektantów i wykonawców) - kontynuacja dotychczasowych programów z wykorzystaniem metod i zasad Agendy 21 UM, WIOE lub uczelnia Do 2015 i dalej 90 UM, ECEE Do /rodki w5asne Efektywne wykorzystanie /rodków finansowych, szczególna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zwi<kszenie skuteczno/ci egzekwowania przepisów prawa Wy+sza /wiadomo/j mieszka6ców dotyczcca pi<kna otaczajccej przyrody, lepsze warunki do wypoczynku, zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, szczególna ochrona obszarów cennych przyrodniczo 12

13 CEL STRATEGICZNY: V. Ograniczenie haasu poprzez jego w celu zmniejszenia skali mieszka:ców na nadmierny, ponadnormatywny poziom Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania elektromagnetycznego do rodowiska do poziomów dopuszczalnych Za. nr 10 Zadania wasne Miasta 13 V.1 Wspó5finansowanie bada6 klimatu akustycznego w obszarach zagro+onych ha5asem UM Do /rodki w5asne V.2 Opracowanie szczegó5owego programu ochrony przed ha5asem UM Do /rodki w5asne V.3 Dzia5ania prewencyjne wykorzystujcce w szczególno/ci metody planistyczne w ramach tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) prowadzenia polityki lokalizacyjnej V.4 Sukcesywne wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów po/wi<conych ochronie przed ha5asem z wyznaczeniem stref ograniczonego u+ytkowania wokó5 terenów przemys5owych, g5ównych dróg i linii kolejowych wsz<dzie tam, gdzie przekroczony jest równowa+ny poziom ha5asu wynoszccy 55 db w porze nocnej V.5 Opracowanie programu ograniczania ha5asu na obszarach, na których poziom ha5asu przekracza warto/ci dopuszczalne w oparciu o map< akustycznc V.6 Inwentaryzacja Dróde5 emisji pól elektromagnetycznych i obszarów obj<tych oddzia5ywaniem tych pól UM Do 2010 UM Do 2010 UM Do 2014 UM 2006 bud+et miasta Dane na temat stanu klimatu akustycznego Program eliminacji zagro+e6 i poprawy stanu aktualnego w zakresie zagro+enia ha5asem Zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu dla mieszka6ców miasta Zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu dla mieszka6ców miasta i spe5nienie obowiczujccych standardów w zakresie poziomu ha5asu Zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu dla mieszka6ców miasta i spe5nienie obowiczujccych standardów w zakresie poziomu ha5asu Dane na temat Dróde5 emisji promieniowania elektromagnetycznego

14 PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE V.7 Dofinansowanie opracowania i wdro+enia systemów monitorowania ha5asu drogowego i kolejowego UM, ZarzCdy Dróg, PKP Do /rodki w5asne V.8 Wdro+enie dzia5a6 ograniczajccych emisje ha5asu komunikacyjnego, w tym: poprawa stanu nawierzchni, poprawa p5ynno/ci ruchu MZD Do /rodki w5asne V.9 Wdro+enie dzia5a6 ograniczajccych emisje ha5asu komunikacyjnego U+ytkownicy dróg Do 2006 /rodki w5asne poprawa stanu technicznego pojazdów V.10 Sukcesywne eliminowanie technologii i urzcdze6 przekraczajccych dopuszczalne normy emisji ha5asu Przedsi<biorcy Do 2015 /rodki w5asne w przemy/le i transporcie V.11 SporzCdzenie mapy akustycznej miasta oceniajccej stan akustyczny /rodowiska w mie/cie wraz WIOE, UM Do bud+et miasta z okre/leniem stref zagro+onych ha5asem Dane na temat stanu akustycznego /rodowiska Zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu wzd5u+ cicgów komunikacyjnych Zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu wzd5u+ cicgów komunikacyjnych Mniejsza ucic+liwo/j ha5asu przemys5owego i drogowego dla ludno/ci Dane na temat klimatu akustycznego 14

15 Za. nr 10 CEL STRATEGICZNY: VI. Ochrona zasobów wód podziemnych i racjonalne ich wykorzystanie VI.1 VI.2 Zadania wasne Miasta PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji uj<j wody oraz sieci wodocicgowych Opracowania m.in. dokumentacje hydrogeologiczne i stref ochronnych uj<j wody UM WK, ZKWiK, UG, UM U+ytkownicy uj<j VI.3 Monitoring wód podziemnych WK, ZKWiK, UM, UG, Zak5ady przemys5owe, WIOE, Starostwo VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 REALIZACJA POROZUMIE FORMALNO PRAWNYCH Ochrona jako/ci wód podziemnych UG Daleszyce, na obszarach zasilania uj<j wody Sitkówka Nowiny, Rezerwa terenów pod budow< nowych uj<j wody i magistrali wodocicgowych Morawica UG Daleszyce, Sitkówka Nowiny, Piekoszów, Miedziana Góra, Zagna6sk, Morawica, Ch<ciny bud+et miasta fundusze strukturalne UE /rodki w5asne fundusze strukturalne UE zadanie cicg5e /rodki w5asne zadanie cicg5e /rodki w5asne Poprawa jako/ci wody pitnej Zwi<kszenie skuteczno/ci ochrony wód podziemnych Poprawa stanu i jako/ci zasobów wód podziemnych Zwi<kszenie skuteczno/ci ochrony zasobów wód podziemnych Zwi<kszenie skuteczno/ci ochrony zasobów wód podziemnych REALIZACJA DZIA>A SPRZYJAJICYCH OSZCZ<DZANIU WODY Wymiana najbardziej awaryjnych WK zadanie cicg5e /rodki w5asne Zmniejszenie strat wody odcinków sieci wodocicgowej Kontrola sieci wodocicgowej Dzia5ania majcce na celu WK zadanie cicg5e 20 /rodki w5asne zmniejszenie strat wody Przej<cie sieci wodocicgowej b<dccej na stanie Spó5dzielni Mieszkaniowych przez WodociCgi Kieleckie Sp. z o.o. WK, UM, SM /rodki w5asne Dzia5ania majcce na celu zmniejszenie strat wody 15

16 CEL STRATEGICZNY: VII. Ochrona zasobów przyrody w miecie i racjonalne wykorzystanie zasobów lenych wraz z ochron+ rodowiska lenego VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 VII.8 Zadania wasne Miasta PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Zwi<kszenie lesisto/ci na terenie miasta UM 2020 W5Cczenie ustale6 krajowej i wojewódzkiej strategii ochrony ró+norodno/ci biologicznej do lokalnych programów ochrony /rodowiska Wzmocnienie etatowe Urz<du Miasta z uwagi na zarzcdzanie obszarami Natura 2000 Ustanowienie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Poprawa jako/ci oraz zwi<kszenie ilo/ciowe szlaków turystycznych Budowa systemu zarzcdzania /rodowiskiem (System GIS) Rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagro+e6 ró+norodno/ci biologicznej UporzCdkowanie ewidencji gruntów pod kctem pe5nego uwzgl<dnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz uj<cie granicy polno-le/nej w planach zagospodarowania przestrzennego UM 2005 UM bud+et miasta UM bud+et miasta UM bud+et miasta UM bud+et miasta UM bud+et miasta UM 2007 Wzrost lesisto/ci, tworzenie naturalnych otulin, kompensacja przyrodnicza Szczególna ochrona obszarów cennych przyrodniczo Dobra kadra pracujcca na rzecz ochrony /rodowiska Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych, ochrona przyrody Zwi<kszenie atrakcyjno/ci miasta, podniesienie jego walorów turystycznych, ochrona przyrody Pe5na informacja o /rodowisku przyrodniczym i jego ochronie Pe5na informacja o /rodowisku przyrodniczym, jego ochronie i zagro+eniach Dok5adniejsza informacja o /rodowisku 16

17 Za. nr 10 VII.9 VII.10 VII.11 VII.12 Wdro+enie zasad ochrony i zagospodarowania zbiorowisk le/nych o charakterze naturalnym lub pó5naturalnym PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów zmienionych lub silnie uszkodzonych przez zanieczyszczenie Poprawa stanu i produkcyjno/ci lasów prywatnych Przedsi<wzi<cia badawczo-rozwojowe dotyczcce opracowania programu monitoringu przyrody dla miasta Kielc UM 2008 UM, Nadle/nictwo W5a/ciciele lasów prywatnych UM, WIOE lub uczelnia /rodki w5asne /rodki w5asne Szczególna ochrona obszarów cennych przyrodniczo i dobry stan /rodowiska przyrodniczego Poprawa stanu /rodowiska le/nego Zgodno/J gospodarki le/nej z wymogami ochrony przyrody Poprawa stanu /rodowiska przyrodniczego 17

18 CEL STRATEGICZNY: VIII. Ochrona gleb i gruntów VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 Zadania wasne Miasta Badania, opracowanie i realizacja gminnego i powiatowego programu rekultywacji i zalesiania zdegradowanych gleb na obszarach u+ytkowanych rolniczo Wykonanie mapy gleb miasta Kielce Opracowanie i wdro+enie systemu przywracania walorów u+ytkowych terenom poprzemys5owym Zmiana sposobu u+ytkowania gleb w strefach najwy+szego nat<+enia ruchu samochodowego strefy wzd5u+ odcinków dróg szczególnie zagro+onych w mie/cie Wprowadzenie do Studium uwarunkowa6 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta obszarów, na których zako6czono eksploatacj< górniczc (w pobli+u kamienio5omów) i terenów starych sk5adowisk odpadów dla uwzgl<dnienia w projektach budowlanych skutków narusze6 powierzchni ziemi (odkszta5ce6 terenu i zmian stosunków wodnych) Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kctem terenów poeksploatacyjnych UM bud+et miasta Poprawa jako/ci gleb UM bud+et miasta UM 2006 UM 2004 UM bud+et miasta Pe5na informacja o rodzaju i jako/ci gleb Zwi<kszenie ilo/ci izolacyjnych pasów zieleni wzd5u+ dróg, zmniejszenie ucic+liwo/ci ha5asu wzd5u+ cicgów komunikacyjnych. Zmniejszenie narusze6 /rodowiska na skutek dzia5alno/ci górniczej 18

19 VIII.6 VIII.7 VIII.8 VIII.9 Przedsi<wzi<cia prawne i organizacyjne okre/lajcce niezb<dne /rodki zaradcze- zasady i procedury post<powania (w tym np. stosowanie analiz ryzyka, zmiany kierunków zagospodarowania) PRZEDSI<WZI<CIA INWESTYCYJNE Rekultywacja wytypowanych terenów zdegradowanych dotychczasowym sposobem u+ytkowania w celu przywrócenia funkcji gospodarczych, pod rozwój przemys5u, us5ug i mieszkalnictwa Dzia5ania edukacyjno-informacyjne s5u+cce lepszemu rozpoznaniu, rodzaju i skali zagro+e6, uporzcdkowania wiedzy o tych zagro+eniach i /ledzeniu dokonujccych si< w tym zakresie zmian (analizy stanu gleb, publikacje, szkolenia, monitoring) Przedsi<wzi<cia badawczo-rozwojowe dotyczcce opracowania programu monitoringu gleb na terenie miasta Kielce UM Do bud+et miasta Zak5ady przemys5owe UM, ECEE /rodki w5asne Za. nr 10 Przestrzeganie wymogów ochrony /rodowiska przez korzystajccych ze /rodowiska i ograniczenie negatywnego oddzia5ywania na /rodowiska istniejccych instalacji Przywrócenia funkcji gospodarczych, pod rozwój przemys5u, us5ug i mieszkalnictwa Dok5adniejsza informacja o /rodowisku UM, WIOE Do /rodki w5asne Ochrona jako/ci gleb 19

4. CELE I ZADANIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE MIASTA

4. CELE I ZADANIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE MIASTA 4. CELE I ZADANIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE MIASTA 4.1. Okrelenie celów wraz ze strategi& dzia(a) ukierunkowanych na racjonalne u/ytkowanie zasobów naturalnych Malej ce zasoby surowców naturalnych

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r.

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r. Tabela V.6. Działania związane z wdrażaniem programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice wraz z określeniem terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych i źródeł finansowania Jednostka Źródło Typ

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy 14. Harmonogram Programu - zadania priorytetowe dla gminy Tabela 14-1. Działania dotyczące opracowania dokumentów strategicznych wskazujących kierunki działania i stanowiących podstawę formalną do pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Położenie zlewni cieków

1. Położenie zlewni cieków analizy przebiegu cieku (w latach 1983 2011) ustalonej w oparciu o dostępne materiały kartograficzne, tj. mapy topograficzne, obrazy satelitarne i ortofotomapy oraz aktualne kartowanie terenowe. Praca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa obiektu budowlanego: Opracowanie Koncepcji Programowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XIIN/456/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Z DNIA 12.12.2013

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni

Statut Zarządu Dróg i Zieleni Statut Zarządu Dróg i Zieleni załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku STATUT jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni" (tekst ujednolicony) Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY CZ I I. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa prawna opracowania. 1.3. Cel i zakres opracowania. 1.4. Materiały wyjciowe do opracowania. 1.4.1. Aspekty prawne. 1.4.2. Podstawy merytoryczne. II.

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. 5 kwietnia 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. 5 kwietnia 2013 r. 5 kwietnia 2013 r. dla sektora środowiska w PO 2014-2020 Priorytet Działanie I. Efektywne wykorzystanie i ochrona zasobów naturalnych 1.1 Ochrona wód Bałtyku i zapobieganie eutrofizacji 1.2 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5,

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Plan Wodny

Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Plan Wodny Program Ochrony Środowiska Miasta Kielce Ilona Ambor-Głowala Koordynator DOKUMENTY WYŻSZEGO RZĘDU ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ZASOBAMI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH Polityka Ekologiczna Paostwa Ramowa

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 we wsi Świlcza Uchwalony Uchwałą Nr ZZC/źti'f/fł Rady Gminy w Świlczy z dnia..! ca..j.?.... r Ustalenia planu / stanowią treść uchwały / Projekt planu,

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r. UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Perkusyjnej we Wrocławiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo