DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŋecie gminy na 2011 rok ZARZĄDZENIA 1022 nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok nr 17/11 Wójta Gminy BiałowieŊa z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu za 2010 r nr 15/11 Wójta Gminy Kuňnica z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budŋetu gminy za 2010 rok UCHWAŁA NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŋecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje: Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł zgodnie z 6 do niniejszej uchwały 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł zgodnie z 7 do niniejszej uchwały 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł zgodnie z 8 do niniejszej uchwały 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę zł zgodnie z 9 do niniejszej uchwały 2. Plan dochodów budŋetu gminy wynosi zł tego: - dochody bieŋące w wysokoņci zł - dochody majątkowe w wysokoņci zł

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Plan wydatków budŋetu gminy wynosi zł, z tego: - wydatki bieŋące w wysokoņci zł - wydatki majątkowe w wysokoņci zł 4. Dochody budŋetu Gminy w wysokoņci zł pochodzące z refundacji ņrodków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę poŋyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokoņci zł) zaciągniętych w 2010 roku 5. Deficyt budŋetu gminy w wysokoņci zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokoņci zł. 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć własne Zwiększenie planu dochodów bieŋących o dotację celową na realizację własnych zadań bieŋących gminy (pomoc państwa w zakresie doŋywiania) Razem Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć Zmniejszenie planu dochodów bieŋących o subwencję oņwiatową na 2011 rok własne Razem Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć własne zwiększenie planu wydatków bieŋących na wypłacenie ņwiadczeń społecznych w ramach planu wydatków przeznaczonych na doŋywianie uczniów własne 800 Zwiększenie planu wydatków bieŋących na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ņwietlicach szkolnych 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć Zmniejszenie planu wydatków bieŋących w szkołach podstawowych własne własne 800 Zmniejszenie planu wydatków bieŋących przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gimnazjum Razem Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia r. w sprawie uchwalenia budŋetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz kredytów i poŋyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŋetu w kwocie zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŋetu w kwocie zł 3) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz zaciągniętych poŋyczek i kredytów w kwocie zł 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŋetu Unii Europejskiej - w kwocie zł. 11. Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia r. w sprawie uchwalenia budŋetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: UpowaŊnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i poŋyczek oraz emisji papierów wartoņciowych na: a) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŋetu w kwocie zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1021,1022 b) sfinansowanie planowanego deficytu budŋetu w kwocie zł, c) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz zaciągniętych poŋyczek i kredytów w kwocie zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŋetu Unii Europejskiej w kwocie zł 12. uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 13. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke 1022 ZARZĄDZENIE NR 27/2011 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok, według którego: 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieŋące zł - dochody majątkowe zł 2. wykonanie ,23 zł,w tym: - dochody bieŋące ,37 zł 100,44 % - dochody majątkowe ,86 zł 105,90 % 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieŋące zł - wydatki majątkowe zł 4. wykonanie ,61 zł, w tym: - wydatki bieŋące zł 98,06 % - wydatki majątkowe ,61 zł 99,83 % zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr Informację o stanie mienia Gminy Sztabin zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 6. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Tadeusz Drągiewicz SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDʼnETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,54 101, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,44 138, Wpływy z róŋnych dochodów , ,44 138, Pozostała działalnoņć , ,10 100,31 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 750 o podobnym charakterze 2 000, ,72 187, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Górnictwo i kopalnictwo 6 072, ,60 182, Pozostała działalnoņć 6 072, ,60 182, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 072, ,60 182, Transport i łącznoņć 1 500, ,49 79, Drogi publiczne gminne 1 500, ,49 79,9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 490 odrębnych ustaw 1 500, ,49 79,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 110, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,82 110,67 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie 470 wieczyste nieruchomoņci 2 250, ,03 240, Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,14 60, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,87 716, Wpływy z róŋnych dochodów , Administracja publiczna , ,92 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 99,34 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 99,34

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, ,92 216, Wpływy z róŋnych opłat 3 000, ,33 89, , Spis powszechny i inne , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 72,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 55,43 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 55, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , , Ochotnicze straŋe poŋarne , , Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 2700 z innych ňródeł , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŋących , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,00 140,64 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, 350 opłacany w formie karty podatkowej 5 000, ,00 140,64 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Podatek od nieruchomoņci , ,00 100, Podatek rolny 1 962, ,00 102, Podatek leņny , ,00 100, Podatek od ņrodków transportowych 2 374, , Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,16 101, Podatek od nieruchomoņci , ,23 95,09

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Podatek rolny , ,88 101, Podatek leņny , ,30 99, Podatek od ņrodków transportowych , ,00 108, Podatek od spadków i darowizn , ,00 121, Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,00 153, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 741,75 74,17 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 128, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu , , Wpływy z róŋnych opłat 5 931, ,93 234,36 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa , ,21 100,87 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,5 20 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500, ,21 164, RóŊne rozliczenia ,00 498, Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 260, Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 260, Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 369, Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 369, RóŊne rozliczenia finansowe 1 000,00 892, Pozostałe odsetki 1 000,00 892, Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budŋetu państwa , , Oņwiata i wychowanie , ,35 95, Szkoły podstawowe , ,99 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,99 99, Pozostała działalnoņć , ,36 94, Wpływy z róŋnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŋającą na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,05 91, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŋającą na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) 9 519, ,31 91, Pomoc społeczna , ,59 100,43 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 100,57 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych ņwiadczeń 980 z funduszu alimentacyjnego , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 99,88

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,66 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 95,68 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 4 360, ,38 98,84 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , , Zasiłki stałe , ,71 99,37 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,71 99, Oņrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , , Wpływy z róŋnych dochodów 0 80, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 80, Pozostała działalnoņć , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2023 rządowej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 93, Pozostała działalnoņć , ,73 93,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków 2007 europejskich , ,58 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków europejskich 1 911, ,15 57, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,83 96,92 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,83 96, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 1 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 1 000, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, Razem dochody bieŋące: , ,37 100,44

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody majątkowe % Plan Ňródło dochodów wykonania Transport i łącznoņć , ,68 99, Drogi publiczne gminne , ,68 99,53 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin (związków gmin) , ,68 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,18 182, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,68 181,82 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 760 w prawo własnoņci , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,18 175, Pozostała działalnoņć 0 285,5 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci 770 oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 0 282, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków 6207 europejskich , , Razem dochody majątkowe: , ,86 105,9 Ogółem dochody: , ,23 100,64 SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDʼnETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,35 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,78 99, Podatek od nieruchomoņci , , Opłaty na rzecz budŋetu państwa Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 300, ,78 96, Izby rolnicze , ,19 51,06 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,19 51, Pozostała działalnoņć , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 435, ,64 99, Składki na Fundusz Pracy ,53 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 389, , RóŊne opłaty i składki , , Leņnictwo Pozostała działalnoņć Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Transport i łącznoņć , ,32 98, Drogi publiczne gminne , ,32 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,2

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 99, Zakup usług remontowych 2 000, ,65 97, Zakup usług pozostałych , , RóŊne opłaty i składki 9 895, ,36 80 Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 2 374, , Gospodarka mieszkaniowa , ,24 87, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,35 95, Zakup usług pozostałych 9 830, ,35 73, Podatek od nieruchomoņci , , Pozostała działalnoņć , ,89 83, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,13 99, Zakup energii , ,03 94, Zakup usług remontowych , ,23 52, Zakup usług pozostałych , ,24 99, RóŊne opłaty i składki 5 000, ,26 87, Działalnoņć usługowa , ,80 77, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,00 76, Cmentarze ,8 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,8 99, Administracja publiczna , ,28 99, Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 247, ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 032, ,13 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,02 99, Zakup usług pozostałych 4 161, ,59 99, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,5 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 410, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 90, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 91, Zakup materiałów i wyposaŋenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, ,51 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,60 99, Zakup energii , ,23 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,37 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 429, ,76 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 873, , telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 558, ,1 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe , , RóŊne opłaty i składki 2 000, ,30 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,23 100

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej , ,00 99,04 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000, ,91 95,66 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 7 400, ,08 99, Spis powszechny i inne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia społeczne 61 61,12 100, Składki na Fundusz Pracy 10 9, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŋenia Pozostała działalnoņć , ,88 99,84 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,92 99, samorządu terytorialnego 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 000, ,65 92, Zakup usług pozostałych ,56 99, RóŊne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 72,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,08 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,91 99, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, Składki na Fundusz Pracy 31 30,77 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 715, ,43 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 690, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 55, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 420, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 50 50,45 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 639, ,20 70, Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 742, ,70 52, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,22 97, Ochotnicze straŋe poŋarne , ,46 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 458, ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 99, Składki na Fundusz Pracy ,2 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 96, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, ,40 94, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych 9 000, ,06 94,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania RóŊne opłaty i składki 8 000, ,70 90, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 620, ,60 99, Obrona cywilna 1 900,00 659,76 34, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,96 60, Zakup usług pozostałych PodróŊe słuŋbowe krajowe ,8 59,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci , ,97 95,67 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych , ,97 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposaŋenia ,28 81, Zakup usług pozostałych 8 000, ,78 92, RóŊne opłaty i składki 2 000,00 881,5 44, Obsługa długu publicznego , ,67 96,75 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,67 95,75 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą , ,67 96, długu krajowego. 758 RóŊne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oņwiata i wychowanie , ,82 97, Szkoły podstawowe , ,67 98,65 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego , ,19 96, lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 97, Składki na Fundusz Pracy , ,56 92, Wynagrodzenia bezosobowe 3 950, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek , ,10 99, Zakup energii , ,83 99, Zakup usług remontowych , ,48 99, Zakup usług zdrowotnych 2 283, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,11 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 460, ,97 99,59 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 713, ,92 88, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 8 873, ,77 93, RóŊne opłaty i składki 2 781, ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 244, ,00 99,24 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 067, ,89 99,9 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 483, ,74 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,59 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 96, Składki na Fundusz Pracy 6 780, ,31 91,58

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Zakup materiałów i wyposaŋenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 2 700, ,79 99, Zakup energii 4 063, ,96 99, Zakup usług pozostałych 2 498, ,34 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,03 35,44 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,74 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe ,92 99, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,75 99,88 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , Przedszkola 5 226, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 226, , między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,30 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 90, Składki na Fundusz Pracy , ,61 94, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,71 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 1 700, ,01 98, Zakup energii , ,21 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,77 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 475, ,52 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 950, ,55 99, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 050, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 019, ,32 99, DowoŊenie uczniów do szkół , ,40 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 009, ,86 99, Składki na Fundusz Pracy ,89 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,05 85, Zakup usług pozostałych , ,75 97, RóŊne opłaty i składki 3 900, ,00 60, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,71 53, Zakup usług pozostałych , ,00 46, PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 249, ,71 52,86 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 3 200, ,00 97, Pozostała działalnoņć , ,15 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 623, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 352, ,88 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210, ,85 99,74

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 2 133, ,73 99, Składki na Fundusz Pracy ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 34 34,35 101, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 7 945, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 402, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 720, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek , ,48 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 6 720, ,15 95, Zakup usług pozostałych 2 890, ,00 68, Zakup usług pozostałych , PodróŊe słuŋbowe krajowe PodróŊe słuŋbowe krajowe RóŊne opłaty i składki RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4747 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4749 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ochrona zdrowia , ,01 93, Zwalczanie narkomanii 2 840, Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 840, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 569, ,89 99, Składki na Fundusz Pracy 53 52,07 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , , Zakup usług pozostałych , ,77 92,65 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 200,00 703,91 58, telefonicznej RóŊne opłaty i składki Pomoc społeczna , ,05 99,81 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , ,96 99, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 99, Ņwiadczenia społeczne , ,77 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 469, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 1 164, ,23 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 245, ,05 96, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 6 571, ,67 99, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,05 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 288, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 1 240, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 6 199, ,87 94,22

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za 5 140, ,78 95, osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 140, ,78 95,68 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,10 99, Ņwiadczenia społeczne , ,59 99,97 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe , , Ņwiadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,71 99, Ņwiadczenia społeczne , ,71 99, Oņrodki pomocy społecznej , ,05 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 363, ,74 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 228, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 350, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 994, ,08 95, Zakup energii 3 800, ,99 98, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9 304, ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,9 99,98 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 218, ,38 95, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 7 917, ,90 96, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 6 926, ,35 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 622, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 5 570, ,65 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 6 5,38 89, Pozostała działalnoņć , ,08 99,16 Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek 2803 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 453, ,48 99, Ņwiadczenia społeczne , ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 100, Składki na Fundusz Pracy ,16 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 170, ,59 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 643, ,52 100, Zakup usług pozostałych 3 855, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 94, Pozostała działalnoņć , ,87 94, Ņwiadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 759, ,68 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 99, Składki na Fundusz Pracy ,26 87, Składki na Fundusz Pracy 18 16,02 89

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Wynagrodzenia bezosobowe 4 167, ,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 907, , Zakup materiałów i wyposaŋenia ,83 99, Zakup usług zdrowotnych 68 67,36 99, Zakup usług zdrowotnych 2 1, Zakup usług pozostałych , ,46 86, Zakup usług pozostałych ,52 84, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,14 97, RóŊne opłaty i składki ,07 61, RóŊne opłaty i składki 10 6,1 61 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4747 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,88 98,55 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4749 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 3,49 87,25 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4757 programów i licencji 1 657, ,23 83,78 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4759 programów i licencji 38 33,73 88, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,83 96, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,83 83, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,56 92, Oczyszczanie miast i wsi , ,98 87, Zakup usług pozostałych , ,98 87, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 931, ,50 93, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 931, ,50 93, Schroniska dla zwierząt , ,00 80, Zakup usług pozostałych , ,00 80, Oņwietlenie ulic, placów i dróg , ,08 89, Zakup energii , ,56 94, Zakup usług remontowych , ,52 69,61 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 1 000, Zakup materiałów i wyposaŋenia 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , Kultura fizyczna i sport 8 400, ,01 80, Pozostała działalnoņć 8 400, ,01 80, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 600, ,73 56, Zakup usług pozostałych 2 400, ,28 97,14 Wydatki bieŋące razem: , ,00 98,06 Dział Rozdział Wydatki majątkowe % Plan Nazwa wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych , , instytucji finansowych 600 Transport i łącznoņć , ,93 99, Drogi publiczne powiatowe , ,32 100

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki majątkowe % Plan Nazwa wykonania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , , i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,61 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,09 99,54 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŋetowych 4 200, ,52 99, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,34 99, Gospodarka ņciekowa i ochrona wód , ,34 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 99, Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , ,34 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,34 99,61 Wydatki majątkowe razem: , ,61 99,83 Wydatki ogółem: , ,61 98,45 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok Dział Rozdz. Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan % Plan % , , , , , ,64 99, ,53 99, , , , ,12 100, , , , ,01 100, ,08 100, ,91 99,99

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan % Plan % ,81 99, ,77 99, ,43 100, , , , , ,65 99, ,45 100, ,20 70, ,70 52, ,09 99, ,09 99, ,69 99, ,69 99, ,69 99, ,77 99, ,60 98, ,38 99, ,62 93, ,29 95, ,72 99, ,31 86, , , , ,4 78 Razem , ,47 99, , ,47 99,56 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2011 Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budŋetu gminy za 2010 rok Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. BudŊet gminy na 2010 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku przewidywał dochody budŋetowe w wysokoņci zł, oraz wydatki budŋetowe w kwocie zł. Deficyt budŋetu gminy w wysokoņci zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu. W trakcie realizacji budŋetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwał rady gminy oraz 11 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budŋetowych zwiększył się o zł, zaņ plan wydatków budŋetowych o zł. PowyŊsze zmiany dotyczyły przede wszystkim: - kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, - wysokoņci subwencji ogólnej, - zmian wartoņci zadań inwestycyjnych. I. Zestawienie realizacji dochodów budŋetowych Plan dochodów ogółem zł dochodów za 2010 rok ,23 zł, tj. 100,64 % planu

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Realizacja dochodów budŋetowych w 2010 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokoņci. W ramach dochodów bieŋących uzyskano ,37 zł, tj. 100,44 % planu, zaņ dochodów majątkowych ,86 zł, tj. 105,90 % planu. W 2010 roku skutki obniŋenia górnych stawek podatków wyniosły ,44 zł, w tym podatku od nieruchomoņci ,03 zł, zaņ w podatku od ņrodków transportowych ,41 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły zł. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 874,60 zł. Zestawienie realizacji dochodów wg ňródeł ich pochodzenia: Lp. Treņć Plan po zmianach % realizacji I. Dochody własne w tym: podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņr. transportowych karta podatkowa od spadków i darowizn opłata eksploatacyjna opłata za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu podatek od czynnoņci cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej dochody z majątku gminy wpływy z róŋnych dochodów pozostałe dochody , , , , , , , ,07 105,4 II. III. IV. Udział gminy w podatku dochodowym: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Subwencje ogólne: Częņć oņwiatowa Częņć wyrównawcza Częņć równowaŋąca Dotacje: Na zadania zlecone Na zadania własne Dotacja Twój czas-twoje miejsce Dotacja Projekt Integracji Społecznej Dotacja Mały Archimedes Dotacja Przebudowa ul. Sportowej w Sztabinie Dotacja Modernizacja ņwietlicy we wsi Jaminy Dotacje dla OSP , , , , , , , , , , , ,23 100,64 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody z tytułu najmu i dzierŋawy składników majątkowych w wysokoņci zł wykonane zostały w kwocie 3.753,72 zł, co stanowi % rocznego planu. Ňródłem dochodów była dzierŋawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się równieŋ wpływy w wysokoņci ,44 zł z eksploatacji urządzeń wodociągowych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokoņci ,38 zł Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła ,60 zł, tj. 182,96 % rocznego planu. Dział 600 Transport i łącznoņć Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokoņci 1.198,49 zł. W ramach zadań inwestycyjnych uzyskano dotację w wysokoņci ,68 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Sportowej w Sztabinie.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie zł, tj. 127,52 % rocznego planu, a mianowicie: - z najmu i dzierŋawy oraz usług ,32 zł, (najem lokali mieszkalnych i uŋytkowych) - z wieczystego uŋytkowania gruntów 5.406,03 zł, - z odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci ,18 zł, (sprzedano: działki we wsiach Karoliny, Kamień, Sztabin, Lipowo, Mogilnice, Lebiedzin, Kryłatka, Długie), - odszkodowanie za działkę ,60 zł, - pozostałe dochody 4.071,87 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokoņci zł co stanowi 100 % rocznego planu. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.686,33 zł. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły3.803,59 zł. Na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego uzyskano dotację w kwocie zł. Dział 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokoņci 917 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskano dotację w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, do rady gminy oraz wójta zł, tj. 55,43% planu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa Uzyskano dotację w wysokoņci zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w kwocie zł, na zakup aparatów oddechowych z PSP zł w ramach dofinansowania zakupu specjalistycznych ubrań. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę ,78 zł, co stanowi 101,50 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco: Podatek rolny ,88 zł, tj. 101,74 % planu, Podatek od nieruchomoņci ,23 zł, tj. 98,51 % planu, Podatek leņny ,30 zł, tj. 99,86 % planu, Podatek od ņrodków transportowych zł, tj. 108,35 % planu, Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,48 zł, tj. 100 % planu, Podatek od spadków i darowizn zł, tj. 121,82 % planu, Wpływy z opłaty targowej 360 zł, tj. 72 % planu, Karta podatkowa 7.032zł, 140,64 % planu,, Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 752,75 zł. Informacja odnoņnie ņciągalnoņci zobowiązań podatkowych za 2010 r. Zaległoņci na koniec 2010r. z tytułu zobowiązań pienięŋnych wynoszą ,83 zł w tym: zł zaległoņci z lat ubiegłych 115,83 zł zaległoņci z 2010 r. i ciąŋą na 72 zobowiązanych. W celu ņciągnięcia zaległoņci zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W 2010 r. wysłano 374 upomnienia i wystawiono 125 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy w Augustowie zwrócił 95 tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynnoņci egzekucyjnych z powodu nieņciągalnoņci dłuŋników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 2.282,83 zł z uwagi na: - brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania, - nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właņciciele nie Ŋyją, - niskie kwoty zaległoņci, - opłacenie zaległoņci w styczniu i lutym 2011 r. W 2011 r. 27 podatników uregulowało zaległoņci podatkowe na kwotę 2.429,10 zł, stąd na dzień r. zaległoņci z tytułu zob. pienięŋnych wynoszą ,73 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 1 dłuŋnika dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 3.760,90 zł. Zaległoņci w podatku od ņrodków transportowych na koniec 2010 r. wynoszą 2.200,30 zł. Zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci od osób prawnych za 2010 rok wynoszą ,60 zł i ciąŋą na 1 jednostce. PowyŊsza naleŋnoņć wraz z odsetkami została wpłacona dnia 24 stycznia 2011 r. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu wyniosły 100 % planu i stanowią kwotę ,48 zł, z opłaty skarbowej 128,95 % tj zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 100,87 % rocznego planu w kwocie ,21 zł. Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Najistotniejszą częņcią dochodów budŋetowych jest subwencja. Składa się ona z częņci oņwiatowej, wyrównawczej i równowaŋącej w łącznej kwocie zł, co stanowi 49,91 % ogólnego planu dochodów budŋetowych (po zmianach). W 2010 roku gmina otrzymała: częņć oņwiatową w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, częņć wyrównawczą w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, częņć równowaŋącą w wysokoņci zł, tj. 100 % planu. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Uzyskano dotacje w ramach programu Radosna szkoła w kwocie ,99zł, Mały Archimedes ,36 na przeprowadzenie egzaminu na wyŋszy stopień awansu zawodowego nauczyciela 110 zł, wpływy z róŋnych opłat wyniosły zł. Dział 852 Pomoc społeczna W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokoņci zł, z czego uzyskano ,59 zł, tj. 100,43 % rocznego planu, a mianowicie na: ņwiadczenia rodzinne ,10 zł, tj. 100,57 % planu, składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.917,78 zł, tj. 95,68 % planu, zasiłki i pomoc w naturze ,40 zł, tj. 100 % planu, działalnoņć GOPS zł, tj. 100 % planu, doŋywianie uczniów zł, tj. 100 % planu. W ramach Programu Integracji Społecznej uzyskano dotację w wysokoņci ,88 zł. Odpłatnoņć za usługi opiekuńcze wyniosła 80,72 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na realizację projektu Twój czas-twoje miejsce przyznano dotację w wysokoņci ,73 zł.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo