Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2

3 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN SPIS ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ SKRÓTÓW IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Analiza postępu finansowego i rzeczowego Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty inżynierii finansowej Realizacja założeń Strategii UE Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Zasada równości szans Zasada partnerstwa NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 1083/ KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Przykłady projektów komplementarnych Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe MONITOROWANIE I OCENA KRAJOWA REZERWA WYKONANIA REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 180 3

4 Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA PROMOCJA I INFORMACJA

5 SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (w mln euro) Wykres 2. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO do końca 2011 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych. Wykres 3. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu Wykres 4. Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) Wykres 6. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 7. Zmiana alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od stycznia do grudnia 2011 r. (w mln PLN) Wykres 8. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 9. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR) Wykres 10. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR) Wykres 11. Limit kontraktacji - stan na 22 grudnia 2011 r. (mln EUR) Wykres 12. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w WRPO Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów Wykres 14. Wartość projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów (tys. EUR) Wykres 15. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW Wykres 16. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach wszystkich programów operacyjnych wg rodzaju funduszu Wykres 17. PKB w UE-27 w 2011 roku Wykres 18. Popyt krajowy Wykres 19. Stopa bezrobocia w UE w grudniu 2011 r. wg BAEL (%) Wykres 20. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL w 2011 r. Wykres 21. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2011 r. Wykres 22. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r. Wykres 23. Dynamika przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto Wykres 24. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Wykres 25. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe) 2005=100 Wykres 26. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (ceny bieżące) 2005=100 Wykres 27. Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności Wykres 28. Dynamika sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) 2005=100 Wykres 29. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach w 2011 roku Wykres 30. Dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem (ceny bieżące) Wykres 31. Przyrost naturalny na 1000 ludności Wykres 32. Środki na realizację WRPO udział środków z KRW i DT Wykres 33. % przeznaczenie dodatkowych środków z KRW i DT

6 Wykres 34. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 36. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na schematy Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 40. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 41. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 43. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 44. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie I WRPO (w mln EUR) oraz usługi wg liczby projektów Wykres 45. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 49. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 50. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 53. Postęp rzeczowy wskaźników Długość nowych dróg oraz Długość zrekonstruowanych dróg w podziale na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wykres 54. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie II WRPO (w mln EUR) Wykres 55. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu (mln euro) Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 59. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 60. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 61. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 63. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 64. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie III WRPO (w tys. EURO) Wykres 65. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu (mln euro) Wykres 66. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 67. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 68. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 69. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 70. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 71. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. 6

7 Wykres 72. Podział inwestycji ze względu na wymianę zużytego sprzętu oraz zakup sprzętu poszerzającego katalog usług, dane w %; N-51 Wykres 73. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 74. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 75. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie V WRPO (w mln EURO) Wykres 76. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 77. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 78. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 79. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników. Wykres 80. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie VI WRPO (w mln EURO) Wykres 81. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 82. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników. 7

8 SPIS TABEL Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów. Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Tabela 5. Szczegółowe informacje nt. stanu realizacji projektów kluczowych w ramach WRPO Tabela 6. Szczegółowe informacje nt. problemów oraz podjętych środków zaradczych w projektach kluczowych w ramach WRPO Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO Tabela 8. Projekty WRPO w podziale na sektory gospodarki Tabela 9. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) Tabela 10. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych Tabela 11. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 2011 roku w ramach zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia Tabela 12. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 2011 roku Tabela 13. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych Tabela 14. Realizacja Operacji II Stopnia w 2011 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie Tabela 15. Realizacja Operacji II Stopnia w 2011 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna Tabela 16. Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej Tabela 17. Projekty realizowane z partnerem w podziale na działania Tabela 18. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO Tabela 19. Przeznaczenie dodatkowych środków z KRW i DT Tabela 20. Tabela finansowa WRPO po zmianach Tabela 21. Podział środków WRPO wg priorytetowych obszarów tematycznych Tabela 22. Podział środków WRPO wg form finansowania Tabela 23. Podział środków WRPO wg typu obszaru Tabela 24. Zmiany w programie w wyniku renegocjacji dotyczące wartości docelowych oraz dodania/usunięcia/zmiany nazwy wskaźnika Tabela 25. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 2011 r. Tabela 26. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 27. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie I Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 2011 r. Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 30. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie II Tabela 31. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 2011 r.

9 Tabela 32. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 33. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie III Tabela 34. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 2011 r. Tabela 35. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 2011 r. Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 38. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie V Tabela 39. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 2011 r. Tabela 40. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 41. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie VI Tabela 42. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 2011 r. Tabela 43. Podstawowe parametry techniczne pojazdu ELF Tabela 44. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 9

10 SPIS RYCIN Rycina 1. Rozkład przestrzenny projektów zakontraktowanych do końca 2011 r. w ramach WRPO, wg miejsca realizacji projektu Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Rycina 3. Rozmieszczenie beneficjentów wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale Rycina 6. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II Rycina 9. Miejska Karta Aglomeracyjna (PEKA) Rycina 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim wg podregionów i powiatów w 2011 r. Rycina 11. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego z 2011 r. Rycina 12. Projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy przez zakup urządzenia do szlifowania powłok ochronnych uzyskiwanych metodą napylania plazmowego i naddźwiękowego Rycina 13. Projekt pt. Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski Rycina 14. Marki należące do Klastera Spożywczego Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie Rycina 15. Lokalizacja terenów Aktywności Gospodarczej w Niepruszewie Rycina 16. Rozmieszczenie terenów inwestycyjnych wspartych w ramach Działania 1.7 (wg miejsca realizacji) Rycina 17. Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły Rycina 18. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz - Etap I. Rycina 19. Wizualizacja projektu Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu - węzeł przesiadkowy Dworzec Zachodni Rycina 20. Projekt pt. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego Rycina 21. Zmodernizowane budynki ośrodków zdrowia oraz Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków Rycina 22. Projekt instalacji Rzeka Rycina 23. Ośrodek edukacyjny Centrum Zarządzania Łęgami. Rycina 24. Prace budowlane prowadzone na ulicach Krasickiego i Paderewskiego w Miejskiej Górce.

11 Rycina 25. Samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Rycina 26. Kogenerator wytwarzający energię z biogazu. Rycina 27. Dodatkowa moc z odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 3.2 i 3.7 (kw) Rycina 28. Budynek powojskowy w Rawiczu modernizowany na cele oświatowe. Rycina 29. Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu po dofinansowaniu w ramach WRPO Rycina 30. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rycina 31. Projekt pt. Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni Rycina 32. RTG z ramieniem C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Rycina 33. Projekt pt. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Rycina 34. Skansen holenderski Olandia w Prusimiu. Rycina 35. Budynek Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim Rycina 36. Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Rycina 37. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo Rycina 38. Wizualizacja projektu budowy trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Rycina 39. Współpraca z inwestorami prywatnymi model realizacji projektu Rycina 40. Projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieć Szerokopasmowej - rozmieszczenie sieci 11

12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe VI. Tabela 6. EU 2020 VII. Tabela 7. SUE RMB VIII. Formularz dotyczący informacji i promocji IX. Tabela 8. Komplementarność projektów X. Pismo KE po spotkaniu rocznym XI. The summary of the Annual Implementation Report

13 WYKAZ SKRÓTÓW AIR 2011 Annual Implementation Report - Sprawozdanie roczne z wdrażania B+R Działalność badawczo-rozwojowa B+RT Badania i rozwój technologiczny BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BOF Biuro Obsługi Funduszy DKO Departament Kontroli DPR Departament Polityki Regionalnej DT Dostosowanie techniczne DWP Departament Wdrażania Programu Regionalnego EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS Europejski Fundusz Społeczny EU 2020 Strategia Europa 2020 FROM Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich FS Fundusz Spójności IC Instytucja Certyfikująca ICT Technologie informacyjno - komunikacyjne IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IK RPO IP WRPO IPOC IW IPK WRPO IZ WRPO KE KK NSRO Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Komisja Europejska Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia KM WRPO Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata KPR Krajowy Program Reform KRW Krajowa Rezerwa Wykonania KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) LSI Lokalny System Informatyczny MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MSP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa NPR Narodowy Plan Rozwoju na lata OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

14 PEKA PO PO RYBY POIG POIiŚ POKL Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Program Operacyjny Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PST PUP RPO ŁW Poznański Szybki Tramwaj Powiatowy Urząd Pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata RPWM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata SFC2007 System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach SL Strategia Lizbońska SUE RMB Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE 2020 Unijna strategia wzrostu do roku 2020 UE-27 Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 2007 roku UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego UWRPO Szczegółowy Opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WE Wspólnota Europejska WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata ZIPROM ZWW Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14

15 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2012 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 26 czerwca 2012 r. 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007PL161PO017 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 2011 ROK Rok sprawozdawczy: 2011 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr 39/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Informacje finansowe, które podano również w PLN zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 4,527 zł).

16 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących wzrostem poziomu życia mieszkańców Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe, Pomoc techniczna. Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Odnowiona Strategia Lizbońska (Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata ), Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata , Strategia Rozwoju Kraju na lata , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Polityka wewnątrzregionalna (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku). Zmiany wprowadzone w programie w wyniku przeglądu śródokresowego są spójne zarówno z dokumentami strategicznymi przywołanymi w pierwotnej wersji WRPO, jak i z zapisami dokumentów, które zostały sformułowane już po przyjęciu Programu w 2007r. W szczególności owa zgodność występuje w odniesieniu do Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 oraz Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Zmiany Programu są spójne także z zapisami dokumentów krajowych, między innymi takich, jak Raport Polska

17 Alokacja dla WRPO na lata po zwiększeniu o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wynosi euro. Z tej kwoty na realizację Strategii Lizbońskiej zaangażowane zostanie euro, co stanowi 41,24 % środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , wersja 8.1) REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych finansowych zostały zamieszczone w pkt Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od początku realizacji programu do końca 2011 r. podpisano umów oraz wydano 51 decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE ,98 euro ( ,94 zł) w ramach 7 priorytetów. W wyniku podpisanych umów i wydanych decyzji powstało 114 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma dofinansowania ze środków UE. Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów. Priorytetowy obszar tematyczny Kod Kategoria interwencji Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Usługi w zakresie zaawansowanego 5 wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Społeczeństwo informacyjne 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 16 Kolej 18 Tabor kolejowy Transport 23 Drogi regionalne i lokalne 25 Transport miejski Energia 43 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniem Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 46 Oczyszczanie ścieków 17

18 Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w infrastrukturę społeczną 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (w mln euro) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Największa część środków przeznaczona została na infrastrukturę transportową, głównie na drogi regionalne/lokalne ( ,94 euro), transport miejski ( ,24 euro), tabor kolejowy ( ,16 euro) i kolej ( ,22 euro). Dofinansowaniem objęto projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg, oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie całego województwa, a także zakup autobusów, taboru kolejowego. Znaczna część środków przeznaczona została na projekty z zakresu badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności na inwestycje w przedsiębiorstwa ( ,56 euro) i na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw ( ,66 euro). Wsparcie przeznaczono na podniesienie poziomu innowacyjności, zakup środków trwałych, rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy. Kolejna znacząca część środków przeznaczona została na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na oczyszczanie ścieków ( ,90 euro), na gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( ,19 euro) oraz na zapobieganie zagrożeniom ( ,59 euro). Dofinansowano przede wszystkim projekty budowy kanalizacji sanitarnej na terenie całego województwa, budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków. Ponad 90 mln euro przeznaczono na wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną: infrastrukturę systemu oświaty ( ,29 euro) oraz infrastrukturę ochrony zdrowia ( ,70 euro). 18

19 Podobne środki ok. 90 mln euro przeznaczono na projekty w obszarze społeczeństwa informacyjnego, głównie na infrastrukturę telekomunikacyjną ( ,90 euro). Szczegółowe informacje na temat zakontraktowanych środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia wykres poniżej. Wykres 2. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO do końca 2011 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych. 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 03 Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 16 Kolej 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 29 Porty lotnicze 33 Energia elektryczna 39 Energia odnawialna: wiatrowa 40 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 Rozwój infrastruktury kultury 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 75 Infrastruktura systemu oświaty 19

20 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 79 Pozostała infrastruktura społeczna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Dominującą formą dofinansowania była pomoc bezzwrotna, natomiast pomoc w formie pożyczki, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji, pojawiła się w przypadku inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji porównanie stanu na koniec 2010 i 2011 r. Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji Obszar/nazwa kategorii BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kod kategorii Wzrost/spadek przeznaczonych środków EFRR w porównaniu ze stanem na r. Środki EFRR (euro) stan po renegocjacji Programu Infrastruktura B+RT Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) kategoria usunięta Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) kategoria usunięta Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 27-213 ZA ROK 21 SPIS

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wstępne

1. Informacje wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/21 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 28.6.21 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 29 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ZA 2011 ROK czerwiec 2012 r. Departament Polityki Regionalnej 0 Urząd Marszałkowski w Łodzi Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość Zestawienie porównawcze KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U Nr 123, poz. 856)

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 MoŜliwo liwości dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo