Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2

3 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN SPIS ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ SKRÓTÓW IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Analiza postępu finansowego i rzeczowego Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty inżynierii finansowej Realizacja założeń Strategii UE Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Zasada równości szans Zasada partnerstwa NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 1083/ KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Przykłady projektów komplementarnych Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe MONITOROWANIE I OCENA KRAJOWA REZERWA WYKONANIA REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 180 3

4 Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA PROMOCJA I INFORMACJA

5 SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (w mln euro) Wykres 2. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO do końca 2011 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych. Wykres 3. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu Wykres 4. Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) Wykres 6. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 7. Zmiana alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od stycznia do grudnia 2011 r. (w mln PLN) Wykres 8. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 9. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR) Wykres 10. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR) Wykres 11. Limit kontraktacji - stan na 22 grudnia 2011 r. (mln EUR) Wykres 12. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w WRPO Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów Wykres 14. Wartość projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów (tys. EUR) Wykres 15. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW Wykres 16. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach wszystkich programów operacyjnych wg rodzaju funduszu Wykres 17. PKB w UE-27 w 2011 roku Wykres 18. Popyt krajowy Wykres 19. Stopa bezrobocia w UE w grudniu 2011 r. wg BAEL (%) Wykres 20. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL w 2011 r. Wykres 21. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2011 r. Wykres 22. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r. Wykres 23. Dynamika przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto Wykres 24. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Wykres 25. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe) 2005=100 Wykres 26. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (ceny bieżące) 2005=100 Wykres 27. Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności Wykres 28. Dynamika sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) 2005=100 Wykres 29. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach w 2011 roku Wykres 30. Dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem (ceny bieżące) Wykres 31. Przyrost naturalny na 1000 ludności Wykres 32. Środki na realizację WRPO udział środków z KRW i DT Wykres 33. % przeznaczenie dodatkowych środków z KRW i DT

6 Wykres 34. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 36. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na schematy Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 40. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 41. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 43. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 44. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie I WRPO (w mln EUR) oraz usługi wg liczby projektów Wykres 45. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 49. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 50. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 53. Postęp rzeczowy wskaźników Długość nowych dróg oraz Długość zrekonstruowanych dróg w podziale na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wykres 54. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie II WRPO (w mln EUR) Wykres 55. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu (mln euro) Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 59. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 60. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 61. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 63. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 64. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie III WRPO (w tys. EURO) Wykres 65. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu (mln euro) Wykres 66. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 67. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 68. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 69. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 70. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 71. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. 6

7 Wykres 72. Podział inwestycji ze względu na wymianę zużytego sprzętu oraz zakup sprzętu poszerzającego katalog usług, dane w %; N-51 Wykres 73. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 74. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników Wykres 75. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie V WRPO (w mln EURO) Wykres 76. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 77. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 78. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 79. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników. Wykres 80. Dofinansowanie UE wg sektorów gospodarki w Priorytecie VI WRPO (w mln EURO) Wykres 81. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Wykres 82. Postęp rzeczowy wybranych wskaźników. 7

8 SPIS TABEL Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów. Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Tabela 5. Szczegółowe informacje nt. stanu realizacji projektów kluczowych w ramach WRPO Tabela 6. Szczegółowe informacje nt. problemów oraz podjętych środków zaradczych w projektach kluczowych w ramach WRPO Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO Tabela 8. Projekty WRPO w podziale na sektory gospodarki Tabela 9. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) Tabela 10. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych Tabela 11. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 2011 roku w ramach zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia Tabela 12. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 2011 roku Tabela 13. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych Tabela 14. Realizacja Operacji II Stopnia w 2011 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie Tabela 15. Realizacja Operacji II Stopnia w 2011 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna Tabela 16. Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej Tabela 17. Projekty realizowane z partnerem w podziale na działania Tabela 18. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO Tabela 19. Przeznaczenie dodatkowych środków z KRW i DT Tabela 20. Tabela finansowa WRPO po zmianach Tabela 21. Podział środków WRPO wg priorytetowych obszarów tematycznych Tabela 22. Podział środków WRPO wg form finansowania Tabela 23. Podział środków WRPO wg typu obszaru Tabela 24. Zmiany w programie w wyniku renegocjacji dotyczące wartości docelowych oraz dodania/usunięcia/zmiany nazwy wskaźnika Tabela 25. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 2011 r. Tabela 26. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 27. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie I Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 2011 r. Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 30. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie II Tabela 31. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 2011 r.

9 Tabela 32. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 33. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie III Tabela 34. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 2011 r. Tabela 35. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 2011 r. Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 38. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie V Tabela 39. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 2011 r. Tabela 40. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 41. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki w Priorytecie VI Tabela 42. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 2011 r. Tabela 43. Podstawowe parametry techniczne pojazdu ELF Tabela 44. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 9

10 SPIS RYCIN Rycina 1. Rozkład przestrzenny projektów zakontraktowanych do końca 2011 r. w ramach WRPO, wg miejsca realizacji projektu Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Rycina 3. Rozmieszczenie beneficjentów wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale Rycina 6. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II Rycina 9. Miejska Karta Aglomeracyjna (PEKA) Rycina 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim wg podregionów i powiatów w 2011 r. Rycina 11. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego z 2011 r. Rycina 12. Projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy przez zakup urządzenia do szlifowania powłok ochronnych uzyskiwanych metodą napylania plazmowego i naddźwiękowego Rycina 13. Projekt pt. Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski Rycina 14. Marki należące do Klastera Spożywczego Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie Rycina 15. Lokalizacja terenów Aktywności Gospodarczej w Niepruszewie Rycina 16. Rozmieszczenie terenów inwestycyjnych wspartych w ramach Działania 1.7 (wg miejsca realizacji) Rycina 17. Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły Rycina 18. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz - Etap I. Rycina 19. Wizualizacja projektu Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu - węzeł przesiadkowy Dworzec Zachodni Rycina 20. Projekt pt. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego Rycina 21. Zmodernizowane budynki ośrodków zdrowia oraz Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków Rycina 22. Projekt instalacji Rzeka Rycina 23. Ośrodek edukacyjny Centrum Zarządzania Łęgami. Rycina 24. Prace budowlane prowadzone na ulicach Krasickiego i Paderewskiego w Miejskiej Górce.

11 Rycina 25. Samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Rycina 26. Kogenerator wytwarzający energię z biogazu. Rycina 27. Dodatkowa moc z odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 3.2 i 3.7 (kw) Rycina 28. Budynek powojskowy w Rawiczu modernizowany na cele oświatowe. Rycina 29. Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu po dofinansowaniu w ramach WRPO Rycina 30. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rycina 31. Projekt pt. Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni Rycina 32. RTG z ramieniem C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Rycina 33. Projekt pt. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Rycina 34. Skansen holenderski Olandia w Prusimiu. Rycina 35. Budynek Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim Rycina 36. Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Rycina 37. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo Rycina 38. Wizualizacja projektu budowy trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Rycina 39. Współpraca z inwestorami prywatnymi model realizacji projektu Rycina 40. Projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieć Szerokopasmowej - rozmieszczenie sieci 11

12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe VI. Tabela 6. EU 2020 VII. Tabela 7. SUE RMB VIII. Formularz dotyczący informacji i promocji IX. Tabela 8. Komplementarność projektów X. Pismo KE po spotkaniu rocznym XI. The summary of the Annual Implementation Report

13 WYKAZ SKRÓTÓW AIR 2011 Annual Implementation Report - Sprawozdanie roczne z wdrażania B+R Działalność badawczo-rozwojowa B+RT Badania i rozwój technologiczny BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BOF Biuro Obsługi Funduszy DKO Departament Kontroli DPR Departament Polityki Regionalnej DT Dostosowanie techniczne DWP Departament Wdrażania Programu Regionalnego EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS Europejski Fundusz Społeczny EU 2020 Strategia Europa 2020 FROM Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich FS Fundusz Spójności IC Instytucja Certyfikująca ICT Technologie informacyjno - komunikacyjne IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IK RPO IP WRPO IPOC IW IPK WRPO IZ WRPO KE KK NSRO Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Komisja Europejska Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia KM WRPO Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata KPR Krajowy Program Reform KRW Krajowa Rezerwa Wykonania KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) LSI Lokalny System Informatyczny MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MSP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa NPR Narodowy Plan Rozwoju na lata OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

14 PEKA PO PO RYBY POIG POIiŚ POKL Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Program Operacyjny Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PST PUP RPO ŁW Poznański Szybki Tramwaj Powiatowy Urząd Pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata RPWM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata SFC2007 System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach SL Strategia Lizbońska SUE RMB Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE 2020 Unijna strategia wzrostu do roku 2020 UE-27 Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 2007 roku UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego UWRPO Szczegółowy Opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WE Wspólnota Europejska WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata ZIPROM ZWW Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14

15 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2012 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 26 czerwca 2012 r. 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007PL161PO017 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 2011 ROK Rok sprawozdawczy: 2011 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr 39/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Informacje finansowe, które podano również w PLN zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 4,527 zł).

16 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących wzrostem poziomu życia mieszkańców Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe, Pomoc techniczna. Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Odnowiona Strategia Lizbońska (Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata ), Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata , Strategia Rozwoju Kraju na lata , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Polityka wewnątrzregionalna (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku). Zmiany wprowadzone w programie w wyniku przeglądu śródokresowego są spójne zarówno z dokumentami strategicznymi przywołanymi w pierwotnej wersji WRPO, jak i z zapisami dokumentów, które zostały sformułowane już po przyjęciu Programu w 2007r. W szczególności owa zgodność występuje w odniesieniu do Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 oraz Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Zmiany Programu są spójne także z zapisami dokumentów krajowych, między innymi takich, jak Raport Polska

17 Alokacja dla WRPO na lata po zwiększeniu o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wynosi euro. Z tej kwoty na realizację Strategii Lizbońskiej zaangażowane zostanie euro, co stanowi 41,24 % środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , wersja 8.1) REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych finansowych zostały zamieszczone w pkt Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od początku realizacji programu do końca 2011 r. podpisano umów oraz wydano 51 decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE ,98 euro ( ,94 zł) w ramach 7 priorytetów. W wyniku podpisanych umów i wydanych decyzji powstało 114 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma dofinansowania ze środków UE. Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów. Priorytetowy obszar tematyczny Kod Kategoria interwencji Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Usługi w zakresie zaawansowanego 5 wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Społeczeństwo informacyjne 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 16 Kolej 18 Tabor kolejowy Transport 23 Drogi regionalne i lokalne 25 Transport miejski Energia 43 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniem Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 46 Oczyszczanie ścieków 17

18 Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w infrastrukturę społeczną 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (w mln euro) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Największa część środków przeznaczona została na infrastrukturę transportową, głównie na drogi regionalne/lokalne ( ,94 euro), transport miejski ( ,24 euro), tabor kolejowy ( ,16 euro) i kolej ( ,22 euro). Dofinansowaniem objęto projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg, oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie całego województwa, a także zakup autobusów, taboru kolejowego. Znaczna część środków przeznaczona została na projekty z zakresu badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności na inwestycje w przedsiębiorstwa ( ,56 euro) i na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw ( ,66 euro). Wsparcie przeznaczono na podniesienie poziomu innowacyjności, zakup środków trwałych, rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy. Kolejna znacząca część środków przeznaczona została na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na oczyszczanie ścieków ( ,90 euro), na gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( ,19 euro) oraz na zapobieganie zagrożeniom ( ,59 euro). Dofinansowano przede wszystkim projekty budowy kanalizacji sanitarnej na terenie całego województwa, budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków. Ponad 90 mln euro przeznaczono na wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną: infrastrukturę systemu oświaty ( ,29 euro) oraz infrastrukturę ochrony zdrowia ( ,70 euro). 18

19 Podobne środki ok. 90 mln euro przeznaczono na projekty w obszarze społeczeństwa informacyjnego, głównie na infrastrukturę telekomunikacyjną ( ,90 euro). Szczegółowe informacje na temat zakontraktowanych środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia wykres poniżej. Wykres 2. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO do końca 2011 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych. 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 03 Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 16 Kolej 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 29 Porty lotnicze 33 Energia elektryczna 39 Energia odnawialna: wiatrowa 40 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 Rozwój infrastruktury kultury 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 75 Infrastruktura systemu oświaty 19

20 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 79 Pozostała infrastruktura społeczna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) Dominującą formą dofinansowania była pomoc bezzwrotna, natomiast pomoc w formie pożyczki, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji, pojawiła się w przypadku inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji porównanie stanu na koniec 2010 i 2011 r. Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji Obszar/nazwa kategorii BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kod kategorii Wzrost/spadek przeznaczonych środków EFRR w porównaniu ze stanem na r. Środki EFRR (euro) stan po renegocjacji Programu Infrastruktura B+RT Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) kategoria usunięta Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) kategoria usunięta Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo