Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 1 ust. 2 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2 P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2008 rok Otwock 2009 rok

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 2 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 7 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 19 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 79 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 83 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 84 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 10 Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 114 1

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na 2008r. BudŜet po zmianach na 2008r. wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,54 99, Pozostała działalność ,54 99,87 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 99,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,29 99,92 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,54 99, Pozostała działalność ,54 99, wpływy z róŝnych dochodów ,54 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 105, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,17 58, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,42 99, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,75 48,95 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57 105,45 WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 116,68 WGGR 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,41 108,59 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,49 112,14 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania ,98 100,91 wieczystego nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,93 112, pozostałe odsetki ,68 74, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,25 100, wpływy z róŝnych dochodów ,80 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność , wpływy z róŝnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,01 96, Urzędy wojewódzkie ,87 99,74 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,87 88,74 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,14 75, wpływy z usług ,84 58, pozostałe odsetki ,26 103,78 2

5 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,04 30,31 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99,34 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,39 99,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,18 72, Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,00 66,68 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych wpływ z tytułu pomocy finansowej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,18 92, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,89 92, wpływy z róŝnych dochodów ,29 100,01 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,78 102,74 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,09 97,46 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty ,11 97,27 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,98 104,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,94 99,40 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,09 99, podatek rolny ,50 111, podatek leśny ,25 92, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 99, wpływy z róŝnych opłat ,40 67, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 115,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,06 96,46 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,76 102, podatek rolny ,28 101, podatek leśny ,27 102, podatek od środków transportowych ,00 96, podatek od spadków i darowizn ,04 92, opłata od posiadania psów ,00 100,84 WPR 0430 wpływy z opłaty targowej ,00 108, podatek od czynności cywilnoprawnych ,95 88, zaległości z podatków zniesionych ,80 99, wpływy z róŝnych opłat ,36 131,73 3

6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,60 107,28 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,89 96,57 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,59 98, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,59 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,63 86,04 podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 101, wpływy z róŝnych opłat 0 8, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,20 84, pozostałe odsetki ,78 76, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,80 105, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 106, podatek dochodowy od osób prawnych ,80 93, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 72, wpływy z róŝnych dochodów ,00 72, RÓśNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,66 103, pozostałe odsetki ,66 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 96, Szkoły podstawowe ,33 89,96 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 95,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , wpływy z róŝnych dochodów ,13 94, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,95 57,31 (związków gmin) 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00 pozyskane z innych źródeł Przedszkola ,82 97,58 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,59 109,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,64 98, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 110, wpływy z róŝnych dochodów ,22 41, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,47 91,40 terytorialnego Gimnazja ,95 97,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,92 68,10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,03 94, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 4

7 Zespoły obsługi ekonomiczno-admnistracyjnej szkół ,43 111, pozostałe odsetki ,06 109, wpływy z róŝnych dochodów ,37 128, Pozostała działalność ,06 79, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,45 69,10 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,61 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA ,95 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, Pozostała działalność ,95 99,99 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,95 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,68 98, Domy pomocy społecznej ,36 87, wpływy z usług ,35 83, wpływy z róŝnych dochodów ,01 99,96 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,57 98,13 rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,22 98,05 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,89 125,18 zleconych ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,46 99,58 zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,74 99,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,93 99, wpływy z róŝnych dochodów ,13 93, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,70 99,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,10 99,13 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,58 100, pozostałe odsetki ,48 116, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,71 95, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,09 95, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,75 99,98 (związków gmin) 6208 dotacje rozwojowe ,22 99, dotacje rozwojowe ,33 99,87 5

8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35 104, wpływy z usług ,35 105, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 99,83 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,15 99, wpływy z usług ,20 88, wpływy z róŝnych dochodów ,65 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,30 99,89 (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,62 102, śłobki ,62 102, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,00 227, wpływy z róŝnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 96, pomoc materialna dla uczniów ,00 96,46 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 96,46 (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,66 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,53 100, pozostałe odsetki ,96 101, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,45 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,12 100,00 przekazywane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi ,20 100, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 99, wpływy z dywidend ,24 100, dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 100, wpływy z róŝnych dochodów ,66 100, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,27 174, wpływy z opłaty produktowej ,27 174, Pozostała działalność , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,49 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 104,30 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,49 88, wpływy z usług ,55 88, pozostałe odsetki ,94 102, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 RAZEM ,83 101,39 6

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2008r. BudŜet na 2008r. po zmianach wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 99, Melioracje wodne ,80 100, zakup usług remontowych ,80 100, Izby rolnicze ,92 93, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,92 93, Pozostała działalność ,29 99, zakup usług pozostałych ,44 102, róŝne opłaty i składki ,85 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , HANDEL ,38 98, Pozostała działalność ,38 98, wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 92, zakup energii ,90 99, zakup usług remontowych ,00 71, zakup usług pozostałych ,15 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,05 75, Lokalny transport zbiorowy ,86 97,06 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,86 97,06 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 80, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,63 71, zakup usług remontowych ,02 98, zakup usług pozostałych ,34 89, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,32 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 48, Pozostała działalność ,78 82, zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług remontowych ,67 95, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,18 86, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,50 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,43 71, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,69 87, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,85 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 58,96 7

10 zakup energii ,37 35, zakup usług remontowych ,94 84, zakup usług pozostałych ,67 95, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,52 28, róŝne opłaty i składki ,26 99, podatek od nieruchomości ,19 76, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12 79, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,90 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 69, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 36, wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług remontowych ,00 98, zakup usług pozostałych ,51 73, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,25 96, podatek od towarów i usług VAT ,17 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,05 66, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 47, Pozostała działalność ,42 98, zakup usług pozostałych ,86 98, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 77, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,90 40, Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 25, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 75, zakup usług pozostałych ,33 19, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 21, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,77 58, zakup usług pozostałych ,77 58, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Cmentarze ,02 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 40, zakup usług pozostałych ,02 100, Pozostała działalność ,78 51, wynagrodzenia bezosobowe ,00 67, zakup usług pozostałych ,78 38, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24 94, Urzędy wojewódzkie ,46 87, wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 83, składki na fundusz pracy ,58 85,47 własne 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 77,90 własne 4300 zakup usług pozostałych ,01 87,41 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 86,67 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 58,02 własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,72 83, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 63, zakup usług remontowych ,04 42, zakup usług pozostałych ,00 6, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,91 71, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,41 41,63 8

11 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,58 3, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,25 2, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,41 72, wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,15 87, składki na fundusz pracy ,67 91, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,30 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 96, zakup energii ,39 97, zakup usług remontowych ,80 82, zakup usług zdrowotnych ,00 93, zakup usług pozostałych ,83 95, zakup usług dostępu do sieci Internet ,82 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,59 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,73 99, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,08 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,13 91, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,36 50, róŝne opłaty i składki ,00 94, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 94, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,01 58, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 20, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,91 93, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,90 92, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,24 84, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 65, zakup usług pozostałych ,07 97, Pozostała działalność ,36 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, róŝne opłaty i składki ,36 88,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,79 94, składki na fundusz pracy ,60 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,54 91, Komendy powiatowe Policji ,00 99, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 99,38 9

12 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,34 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 97, składki na fundusz pracy ,80 85, zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 98, zakup energii ,91 85, zakup usług remontowych ,79 96, zakup usług zdrowotnych ,00 69, zakup usług pozostałych ,77 77, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90 44, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,96 83, róŝne opłaty i składki ,00 88, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 90, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Obrona cywilna ,14 93,02 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 88, zakup usług remontowych , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,25 98, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom StraŜ Miejska ,06 87, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 89, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,21 87, składki na fundusz pracy ,10 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 65, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług remontowych ,33 72, zakup usług pozostałych ,48 86, podróŝe słuŝbowe krajowe ,50 87, róŝne opłaty i składki ,00 85, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 96, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 49, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,53 52,18 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych naleŝności budŝetowych ,53 52, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,55 76, zakup usług pozostałych ,98 38, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 4, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,50 85, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,50 90,80 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,50 90,80 10

13 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,03-5, RóŜne rozliczenia finansowe 0 0, , róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) 0 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii ,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 99, Szkoły podstawowe ,95 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,47 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99, składki na fundusz pracy ,56 99, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,58 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,49 99, zakup energii ,68 97, zakup usług remontowych ,54 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,33 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,34 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,98 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,44 93, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , podróŝe słuŝbowe krajowe ,65 92, róŝne opłaty i składki ,96 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,73 98, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,19 99, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 86, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,40 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,11 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola ,04 99,66 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,15 99,96 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,20 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,16 99,33 11

14 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99, zakup środków Ŝywności ,89 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,60 99, zakup energii ,43 95, zakup usług remontowych ,07 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,93 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,55 92, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,89 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,52 97, podróŝe słuŝbowe krajowe ,92 67, róŝne opłaty i składki ,22 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 92, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,63 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,85 99, Gimnazja ,36 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,96 100, składki na fundusz pracy ,65 100, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,62 100, wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,22 97, zakup energii ,23 95, zakup usług remontowych ,87 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,29 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,62 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 79, podróŝe słuŝbowe krajowe ,83 99, róŝne opłaty i składki ,82 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,27 87, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 88, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,53 100, DowoŜenie uczniów do szkół ,91 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99, składki na fundusz pracy ,77 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 99, zakup usług remontowych ,99 99,98 12

15 zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,44 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,43 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,47 98, składki na fundusz pracy ,13 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 99, zakup usług remontowych ,52 99, zakup usług zdrowotnych ,00 91, zakup usług pozostałych ,83 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,28 88, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,31 87, podróŝe słuŝbowe krajowe ,79 94, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,12 94, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,82 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 96, wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych ,70 83, podróŝe słuŝbowe krajowe ,81 95, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 98, Stołówki szkolne ,31 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99, składki na fundusz pracy ,19 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 93, zakup usług remontowych ,00 49, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 99, Pozostała działalność ,97 93, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99, składki na fundusz pracy ,81 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,40 99, zakup energii ,32 98, zakup usług pozostałych ,62 75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,37 83, Szpitale ogólne ,90 99,19 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,90 99,19 utworzonego przez j.s.t Zwalczanie narkomanii ,00 75,07 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 66,67 13

16 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 40,00 finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,29 71,17 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 94,87 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 83,33 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 86,89 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99,99 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,84 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,37 73, wynagrodzenia bezosobowe ,00 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,47 78, zakup energii ,95 99, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,01 5, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,08 62, podróŝe słuŝbowe krajowe ,16 71, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,36 86, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 40, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 12, Pozostała działalność ,18 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100, składki na fundusz pracy ,66 98, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,23 99, POMOC SPOŁECZNA ,00 95, Domy pomocy społecznej ,77 61,61 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,77 61,61 terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,06 98,05 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,67 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 94, składki na fundusz pracy ,24 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 82, zakup usług remontowych ,20 96, zakup usług pozostałych ,00 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 92, podróŝe słuŝbowe krajowe ,80 60, róŝne opłaty i składki ,00 100,00 14

17 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 52, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,79 97, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 99,58 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,74 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,28 99, świadczenia społeczne ,28 99, świadczenia społeczne ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,72 79, świadczenia społeczne ,32 79, zakup usług pozostałych ,40 19, Ośrodki pomocy społecznej ,00 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 88, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,35 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,13 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 86, składki na fundusz pracy ,00 95, składki na fundusz pracy ,63 90, składki na fundusz pracy ,77 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,90 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,56 99, wynagrodzenia bezosobowe ,84 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 88, zakup materiałów i wyposaŝenia ,94 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 99, zakup energii ,33 98, zakup energii ,30 96, zakup energii ,40 96, zakup usług remontowych ,20 90, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,26 92, zakup usług pozostałych ,53 99, zakup usług pozostałych ,67 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 82, zakup usług dostępu do sieci Internet ,07 96, zakup usług dostępu do sieci Internet ,86 91, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 90, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 89, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,88 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 96, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 98, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,80 96, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,84 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,51 87,87 15

18 róŝne opłaty i składki ,70 88, róŝne opłaty i składki ,30 96, róŝne opłaty i składki 0 7 7,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,42 100, pozostałe odsetki 75 67,41 89, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 86, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 96, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,80 97, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,46 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,33 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,70 98, zakup usług pozostałych ,70 98, Pozostała działalność ,73 94, świadczenia społeczne ,57 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 98, zakup energii ,53 72, zakup usług remontowych ,00 24, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,28 78, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,46 93, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,15 98, śłobki ,15 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 91, składki na fundusz pracy ,07 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 97, zakup środków Ŝywności ,20 100, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,55 99, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,90 100, zakup usług pozostałych ,27 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,40 98, Świetlice szkolne ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99, składki na fundusz pracy ,09 98, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,21 96, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 16

19 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia ,68 93,68 młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 93,25 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 99,91 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 26, zakup środków Ŝywności ,45 95, zakup usług remontowych ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 96, stypendia dla uczniów ,00 95, inne formy pomocy dla uczniów ,00 79, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,82 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,95 99, zakup usług pozostałych ,23 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 52, zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe ,42 36, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 60,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,58 75, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,40 73, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00 100,00 państwowych i innych instytucji finansowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,05 53, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,98 97, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,37 41, Oczyszczanie miasta i wsi ,32 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 95, zakup usług remontowych ,79 99, zakup usług pozostałych ,53 89, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,02 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 86, zakup usług remontowych ,00 19, zakup usług pozostałych ,04 97, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,50 64, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,49 93, wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 99, zakup energii ,89 89, zakup usług remontowych ,67 96, zakup usług pozostałych ,60 98, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 97, Pozostała działalność ,35 71, zakup energii ,61 73, zakup usług remontowych ,74 65,76 17

20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,78 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,18 97,57 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,58 97,16 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,24 97, składki na fundusz pracy ,34 54, wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 94, zakup usług pozostałych ,19 98, zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,47 92, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,66 38, róŝne opłaty i składki ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 100, Centra kultury i sztuki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Biblioteki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Pozostała działalność ,60 80, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , honoraria ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,60 76, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,40 57, Obiekty sportowe ,40 28, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 28, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostała działalność ,00 96,94 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 4270 zakup usług remontowych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 90,89 OGÓŁEM ,37 86,68 18

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo