Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 1 ust. 2 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2 P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2008 rok Otwock 2009 rok

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 2 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 7 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 19 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 79 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 83 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 84 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 10 Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 114 1

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na 2008r. BudŜet po zmianach na 2008r. wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,54 99, Pozostała działalność ,54 99,87 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 99,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,29 99,92 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,54 99, Pozostała działalność ,54 99, wpływy z róŝnych dochodów ,54 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 105, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,17 58, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,42 99, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,75 48,95 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57 105,45 WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 116,68 WGGR 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,41 108,59 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,49 112,14 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania ,98 100,91 wieczystego nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,93 112, pozostałe odsetki ,68 74, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,25 100, wpływy z róŝnych dochodów ,80 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność , wpływy z róŝnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,01 96, Urzędy wojewódzkie ,87 99,74 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,87 88,74 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,14 75, wpływy z usług ,84 58, pozostałe odsetki ,26 103,78 2

5 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,04 30,31 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99,34 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,39 99,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,18 72, Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,00 66,68 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych wpływ z tytułu pomocy finansowej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,18 92, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,89 92, wpływy z róŝnych dochodów ,29 100,01 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,78 102,74 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,09 97,46 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty ,11 97,27 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,98 104,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,94 99,40 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,09 99, podatek rolny ,50 111, podatek leśny ,25 92, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 99, wpływy z róŝnych opłat ,40 67, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 115,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,06 96,46 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,76 102, podatek rolny ,28 101, podatek leśny ,27 102, podatek od środków transportowych ,00 96, podatek od spadków i darowizn ,04 92, opłata od posiadania psów ,00 100,84 WPR 0430 wpływy z opłaty targowej ,00 108, podatek od czynności cywilnoprawnych ,95 88, zaległości z podatków zniesionych ,80 99, wpływy z róŝnych opłat ,36 131,73 3

6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,60 107,28 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,89 96,57 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,59 98, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,59 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,63 86,04 podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 101, wpływy z róŝnych opłat 0 8, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,20 84, pozostałe odsetki ,78 76, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,80 105, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 106, podatek dochodowy od osób prawnych ,80 93, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 72, wpływy z róŝnych dochodów ,00 72, RÓśNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,66 103, pozostałe odsetki ,66 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 96, Szkoły podstawowe ,33 89,96 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 95,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , wpływy z róŝnych dochodów ,13 94, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,95 57,31 (związków gmin) 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00 pozyskane z innych źródeł Przedszkola ,82 97,58 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,59 109,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,64 98, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 110, wpływy z róŝnych dochodów ,22 41, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,47 91,40 terytorialnego Gimnazja ,95 97,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,92 68,10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,03 94, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 4

7 Zespoły obsługi ekonomiczno-admnistracyjnej szkół ,43 111, pozostałe odsetki ,06 109, wpływy z róŝnych dochodów ,37 128, Pozostała działalność ,06 79, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,45 69,10 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,61 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA ,95 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, Pozostała działalność ,95 99,99 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,95 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,68 98, Domy pomocy społecznej ,36 87, wpływy z usług ,35 83, wpływy z róŝnych dochodów ,01 99,96 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,57 98,13 rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,22 98,05 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,89 125,18 zleconych ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,46 99,58 zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,74 99,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,93 99, wpływy z róŝnych dochodów ,13 93, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,70 99,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,10 99,13 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,58 100, pozostałe odsetki ,48 116, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,71 95, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,09 95, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,75 99,98 (związków gmin) 6208 dotacje rozwojowe ,22 99, dotacje rozwojowe ,33 99,87 5

8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35 104, wpływy z usług ,35 105, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 99,83 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,15 99, wpływy z usług ,20 88, wpływy z róŝnych dochodów ,65 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,30 99,89 (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,62 102, śłobki ,62 102, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,00 227, wpływy z róŝnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 96, pomoc materialna dla uczniów ,00 96,46 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 96,46 (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,66 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,53 100, pozostałe odsetki ,96 101, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,45 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,12 100,00 przekazywane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi ,20 100, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 99, wpływy z dywidend ,24 100, dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 100, wpływy z róŝnych dochodów ,66 100, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,27 174, wpływy z opłaty produktowej ,27 174, Pozostała działalność , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,49 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 104,30 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,49 88, wpływy z usług ,55 88, pozostałe odsetki ,94 102, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 RAZEM ,83 101,39 6

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2008r. BudŜet na 2008r. po zmianach wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 99, Melioracje wodne ,80 100, zakup usług remontowych ,80 100, Izby rolnicze ,92 93, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,92 93, Pozostała działalność ,29 99, zakup usług pozostałych ,44 102, róŝne opłaty i składki ,85 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , HANDEL ,38 98, Pozostała działalność ,38 98, wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 92, zakup energii ,90 99, zakup usług remontowych ,00 71, zakup usług pozostałych ,15 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,05 75, Lokalny transport zbiorowy ,86 97,06 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,86 97,06 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 80, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,63 71, zakup usług remontowych ,02 98, zakup usług pozostałych ,34 89, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,32 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 48, Pozostała działalność ,78 82, zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług remontowych ,67 95, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,18 86, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,50 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,43 71, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,69 87, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,85 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 58,96 7

10 zakup energii ,37 35, zakup usług remontowych ,94 84, zakup usług pozostałych ,67 95, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,52 28, róŝne opłaty i składki ,26 99, podatek od nieruchomości ,19 76, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12 79, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,90 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 69, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 36, wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług remontowych ,00 98, zakup usług pozostałych ,51 73, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,25 96, podatek od towarów i usług VAT ,17 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,05 66, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 47, Pozostała działalność ,42 98, zakup usług pozostałych ,86 98, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 77, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,90 40, Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 25, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 75, zakup usług pozostałych ,33 19, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 21, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,77 58, zakup usług pozostałych ,77 58, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Cmentarze ,02 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 40, zakup usług pozostałych ,02 100, Pozostała działalność ,78 51, wynagrodzenia bezosobowe ,00 67, zakup usług pozostałych ,78 38, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24 94, Urzędy wojewódzkie ,46 87, wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 83, składki na fundusz pracy ,58 85,47 własne 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 77,90 własne 4300 zakup usług pozostałych ,01 87,41 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 86,67 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 58,02 własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,72 83, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 63, zakup usług remontowych ,04 42, zakup usług pozostałych ,00 6, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,91 71, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,41 41,63 8

11 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,58 3, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,25 2, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,41 72, wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,15 87, składki na fundusz pracy ,67 91, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,30 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 96, zakup energii ,39 97, zakup usług remontowych ,80 82, zakup usług zdrowotnych ,00 93, zakup usług pozostałych ,83 95, zakup usług dostępu do sieci Internet ,82 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,59 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,73 99, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,08 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,13 91, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,36 50, róŝne opłaty i składki ,00 94, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 94, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,01 58, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 20, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,91 93, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,90 92, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,24 84, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 65, zakup usług pozostałych ,07 97, Pozostała działalność ,36 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, róŝne opłaty i składki ,36 88,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,79 94, składki na fundusz pracy ,60 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,54 91, Komendy powiatowe Policji ,00 99, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 99,38 9

12 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,34 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 97, składki na fundusz pracy ,80 85, zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 98, zakup energii ,91 85, zakup usług remontowych ,79 96, zakup usług zdrowotnych ,00 69, zakup usług pozostałych ,77 77, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90 44, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,96 83, róŝne opłaty i składki ,00 88, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 90, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Obrona cywilna ,14 93,02 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 88, zakup usług remontowych , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,25 98, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom StraŜ Miejska ,06 87, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 89, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,21 87, składki na fundusz pracy ,10 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 65, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług remontowych ,33 72, zakup usług pozostałych ,48 86, podróŝe słuŝbowe krajowe ,50 87, róŝne opłaty i składki ,00 85, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 96, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 49, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,53 52,18 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych naleŝności budŝetowych ,53 52, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,55 76, zakup usług pozostałych ,98 38, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 4, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,50 85, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,50 90,80 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,50 90,80 10

13 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,03-5, RóŜne rozliczenia finansowe 0 0, , róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) 0 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii ,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 99, Szkoły podstawowe ,95 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,47 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99, składki na fundusz pracy ,56 99, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,58 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,49 99, zakup energii ,68 97, zakup usług remontowych ,54 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,33 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,34 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,98 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,44 93, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , podróŝe słuŝbowe krajowe ,65 92, róŝne opłaty i składki ,96 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,73 98, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,19 99, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 86, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,40 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,11 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola ,04 99,66 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,15 99,96 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,20 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,16 99,33 11

14 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99, zakup środków Ŝywności ,89 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,60 99, zakup energii ,43 95, zakup usług remontowych ,07 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,93 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,55 92, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,89 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,52 97, podróŝe słuŝbowe krajowe ,92 67, róŝne opłaty i składki ,22 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 92, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,63 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,85 99, Gimnazja ,36 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,96 100, składki na fundusz pracy ,65 100, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,62 100, wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,22 97, zakup energii ,23 95, zakup usług remontowych ,87 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,29 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,62 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 79, podróŝe słuŝbowe krajowe ,83 99, róŝne opłaty i składki ,82 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,27 87, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 88, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,53 100, DowoŜenie uczniów do szkół ,91 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99, składki na fundusz pracy ,77 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 99, zakup usług remontowych ,99 99,98 12

15 zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,44 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,43 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,47 98, składki na fundusz pracy ,13 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 99, zakup usług remontowych ,52 99, zakup usług zdrowotnych ,00 91, zakup usług pozostałych ,83 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,28 88, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,31 87, podróŝe słuŝbowe krajowe ,79 94, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,12 94, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,82 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 96, wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych ,70 83, podróŝe słuŝbowe krajowe ,81 95, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 98, Stołówki szkolne ,31 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99, składki na fundusz pracy ,19 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 93, zakup usług remontowych ,00 49, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 99, Pozostała działalność ,97 93, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99, składki na fundusz pracy ,81 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,40 99, zakup energii ,32 98, zakup usług pozostałych ,62 75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,37 83, Szpitale ogólne ,90 99,19 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,90 99,19 utworzonego przez j.s.t Zwalczanie narkomanii ,00 75,07 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 66,67 13

16 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 40,00 finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,29 71,17 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 94,87 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 83,33 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 86,89 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99,99 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,84 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,37 73, wynagrodzenia bezosobowe ,00 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,47 78, zakup energii ,95 99, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,01 5, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,08 62, podróŝe słuŝbowe krajowe ,16 71, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,36 86, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 40, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 12, Pozostała działalność ,18 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100, składki na fundusz pracy ,66 98, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,23 99, POMOC SPOŁECZNA ,00 95, Domy pomocy społecznej ,77 61,61 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,77 61,61 terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,06 98,05 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,67 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 94, składki na fundusz pracy ,24 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 82, zakup usług remontowych ,20 96, zakup usług pozostałych ,00 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 92, podróŝe słuŝbowe krajowe ,80 60, róŝne opłaty i składki ,00 100,00 14

17 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 52, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,79 97, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 99,58 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,74 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,28 99, świadczenia społeczne ,28 99, świadczenia społeczne ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,72 79, świadczenia społeczne ,32 79, zakup usług pozostałych ,40 19, Ośrodki pomocy społecznej ,00 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 88, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,35 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,13 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 86, składki na fundusz pracy ,00 95, składki na fundusz pracy ,63 90, składki na fundusz pracy ,77 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,90 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,56 99, wynagrodzenia bezosobowe ,84 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 88, zakup materiałów i wyposaŝenia ,94 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 99, zakup energii ,33 98, zakup energii ,30 96, zakup energii ,40 96, zakup usług remontowych ,20 90, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,26 92, zakup usług pozostałych ,53 99, zakup usług pozostałych ,67 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 82, zakup usług dostępu do sieci Internet ,07 96, zakup usług dostępu do sieci Internet ,86 91, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 90, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 89, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,88 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 96, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 98, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,80 96, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,84 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,51 87,87 15

18 róŝne opłaty i składki ,70 88, róŝne opłaty i składki ,30 96, róŝne opłaty i składki 0 7 7,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,42 100, pozostałe odsetki 75 67,41 89, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 86, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 96, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,80 97, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,46 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,33 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,70 98, zakup usług pozostałych ,70 98, Pozostała działalność ,73 94, świadczenia społeczne ,57 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 98, zakup energii ,53 72, zakup usług remontowych ,00 24, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,28 78, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,46 93, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,15 98, śłobki ,15 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 91, składki na fundusz pracy ,07 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 97, zakup środków Ŝywności ,20 100, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,55 99, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,90 100, zakup usług pozostałych ,27 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,40 98, Świetlice szkolne ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99, składki na fundusz pracy ,09 98, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,21 96, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 16

19 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia ,68 93,68 młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 93,25 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 99,91 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 26, zakup środków Ŝywności ,45 95, zakup usług remontowych ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 96, stypendia dla uczniów ,00 95, inne formy pomocy dla uczniów ,00 79, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,82 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,95 99, zakup usług pozostałych ,23 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 52, zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe ,42 36, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 60,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,58 75, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,40 73, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00 100,00 państwowych i innych instytucji finansowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,05 53, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,98 97, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,37 41, Oczyszczanie miasta i wsi ,32 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 95, zakup usług remontowych ,79 99, zakup usług pozostałych ,53 89, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,02 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 86, zakup usług remontowych ,00 19, zakup usług pozostałych ,04 97, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,50 64, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,49 93, wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 99, zakup energii ,89 89, zakup usług remontowych ,67 96, zakup usług pozostałych ,60 98, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 97, Pozostała działalność ,35 71, zakup energii ,61 73, zakup usług remontowych ,74 65,76 17

20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,78 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,18 97,57 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,58 97,16 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,24 97, składki na fundusz pracy ,34 54, wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 94, zakup usług pozostałych ,19 98, zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,47 92, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,66 38, róŝne opłaty i składki ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 100, Centra kultury i sztuki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Biblioteki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Pozostała działalność ,60 80, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , honoraria ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,60 76, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,40 57, Obiekty sportowe ,40 28, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 28, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostała działalność ,00 96,94 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 4270 zakup usług remontowych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 90,89 OGÓŁEM ,37 86,68 18

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo