Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 1 ust. 2 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2 P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2008 rok Otwock 2009 rok

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 2 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 7 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 19 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 79 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 83 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 84 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 10 Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 114 1

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na 2008r. BudŜet po zmianach na 2008r. wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,54 99, Pozostała działalność ,54 99,87 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 99,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,29 99,92 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,54 99, Pozostała działalność ,54 99, wpływy z róŝnych dochodów ,54 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 105, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,17 58, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,42 99, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,75 48,95 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57 105,45 WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 116,68 WGGR 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,41 108,59 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,49 112,14 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania ,98 100,91 wieczystego nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,93 112, pozostałe odsetki ,68 74, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,25 100, wpływy z róŝnych dochodów ,80 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność , wpływy z róŝnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,01 96, Urzędy wojewódzkie ,87 99,74 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,87 88,74 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,14 75, wpływy z usług ,84 58, pozostałe odsetki ,26 103,78 2

5 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,04 30,31 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99,34 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,39 99,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,18 72, Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,00 66,68 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych wpływ z tytułu pomocy finansowej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,18 92, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,89 92, wpływy z róŝnych dochodów ,29 100,01 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,78 102,74 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,09 97,46 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty ,11 97,27 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,98 104,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,94 99,40 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,09 99, podatek rolny ,50 111, podatek leśny ,25 92, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 99, wpływy z róŝnych opłat ,40 67, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 115,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,06 96,46 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,76 102, podatek rolny ,28 101, podatek leśny ,27 102, podatek od środków transportowych ,00 96, podatek od spadków i darowizn ,04 92, opłata od posiadania psów ,00 100,84 WPR 0430 wpływy z opłaty targowej ,00 108, podatek od czynności cywilnoprawnych ,95 88, zaległości z podatków zniesionych ,80 99, wpływy z róŝnych opłat ,36 131,73 3

6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,60 107,28 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,89 96,57 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,59 98, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,59 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,63 86,04 podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 101, wpływy z róŝnych opłat 0 8, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,20 84, pozostałe odsetki ,78 76, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,80 105, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 106, podatek dochodowy od osób prawnych ,80 93, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 72, wpływy z róŝnych dochodów ,00 72, RÓśNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,66 103, pozostałe odsetki ,66 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 96, Szkoły podstawowe ,33 89,96 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,25 95,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , wpływy z róŝnych dochodów ,13 94, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,95 57,31 (związków gmin) 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00 pozyskane z innych źródeł Przedszkola ,82 97,58 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,59 109,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,64 98, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 110, wpływy z róŝnych dochodów ,22 41, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,47 91,40 terytorialnego Gimnazja ,95 97,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,92 68,10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,03 94, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 4

7 Zespoły obsługi ekonomiczno-admnistracyjnej szkół ,43 111, pozostałe odsetki ,06 109, wpływy z róŝnych dochodów ,37 128, Pozostała działalność ,06 79, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,45 69,10 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,61 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA ,95 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, Pozostała działalność ,95 99,99 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,95 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,68 98, Domy pomocy społecznej ,36 87, wpływy z usług ,35 83, wpływy z róŝnych dochodów ,01 99,96 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,57 98,13 rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,22 98,05 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,89 125,18 zleconych ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,46 99,58 zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,74 99,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,93 99, wpływy z róŝnych dochodów ,13 93, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,70 99,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,10 99,13 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,58 100, pozostałe odsetki ,48 116, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,71 95, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,09 95, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,75 99,98 (związków gmin) 6208 dotacje rozwojowe ,22 99, dotacje rozwojowe ,33 99,87 5

8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35 104, wpływy z usług ,35 105, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 99,83 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,15 99, wpływy z usług ,20 88, wpływy z róŝnych dochodów ,65 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,30 99,89 (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,62 102, śłobki ,62 102, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,00 227, wpływy z róŝnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 96, pomoc materialna dla uczniów ,00 96,46 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 96,46 (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,66 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,53 100, pozostałe odsetki ,96 101, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,45 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,12 100,00 przekazywane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi ,20 100, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 99, wpływy z dywidend ,24 100, dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 100, wpływy z róŝnych dochodów ,66 100, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,27 174, wpływy z opłaty produktowej ,27 174, Pozostała działalność , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,49 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 104, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 104,30 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,49 88, wpływy z usług ,55 88, pozostałe odsetki ,94 102, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 RAZEM ,83 101,39 6

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2008r. BudŜet na 2008r. po zmianach wykonanie wskaźnik % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 99, Melioracje wodne ,80 100, zakup usług remontowych ,80 100, Izby rolnicze ,92 93, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,92 93, Pozostała działalność ,29 99, zakup usług pozostałych ,44 102, róŝne opłaty i składki ,85 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , HANDEL ,38 98, Pozostała działalność ,38 98, wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 92, zakup energii ,90 99, zakup usług remontowych ,00 71, zakup usług pozostałych ,15 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,05 75, Lokalny transport zbiorowy ,86 97,06 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,86 97,06 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 80, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,63 71, zakup usług remontowych ,02 98, zakup usług pozostałych ,34 89, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,32 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 48, Pozostała działalność ,78 82, zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup usług remontowych ,67 95, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,18 86, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,50 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,43 71, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,69 87, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,85 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 58,96 7

10 zakup energii ,37 35, zakup usług remontowych ,94 84, zakup usług pozostałych ,67 95, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,52 28, róŝne opłaty i składki ,26 99, podatek od nieruchomości ,19 76, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12 79, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,90 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 69, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 36, wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług remontowych ,00 98, zakup usług pozostałych ,51 73, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,25 96, podatek od towarów i usług VAT ,17 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,05 66, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 47, Pozostała działalność ,42 98, zakup usług pozostałych ,86 98, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 77, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,90 40, Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 25, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 75, zakup usług pozostałych ,33 19, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 21, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,77 58, zakup usług pozostałych ,77 58, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Cmentarze ,02 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 40, zakup usług pozostałych ,02 100, Pozostała działalność ,78 51, wynagrodzenia bezosobowe ,00 67, zakup usług pozostałych ,78 38, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24 94, Urzędy wojewódzkie ,46 87, wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 83, składki na fundusz pracy ,58 85,47 własne 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 77,90 własne 4300 zakup usług pozostałych ,01 87,41 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 86,67 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 58,02 własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,72 83, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 63, zakup usług remontowych ,04 42, zakup usług pozostałych ,00 6, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,91 71, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,41 41,63 8

11 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,58 3, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,25 2, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,41 72, wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,15 87, składki na fundusz pracy ,67 91, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,30 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 96, zakup energii ,39 97, zakup usług remontowych ,80 82, zakup usług zdrowotnych ,00 93, zakup usług pozostałych ,83 95, zakup usług dostępu do sieci Internet ,82 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,59 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,73 99, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,08 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,13 91, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,36 50, róŝne opłaty i składki ,00 94, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 94, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,01 58, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 20, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,91 93, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,90 92, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,24 84, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 65, zakup usług pozostałych ,07 97, Pozostała działalność ,36 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, róŝne opłaty i składki ,36 88,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,39 99,34 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,39 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,79 94, składki na fundusz pracy ,60 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,54 91, Komendy powiatowe Policji ,00 99, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 99,38 9

12 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,34 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 97, składki na fundusz pracy ,80 85, zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 98, zakup energii ,91 85, zakup usług remontowych ,79 96, zakup usług zdrowotnych ,00 69, zakup usług pozostałych ,77 77, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90 44, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,96 83, róŝne opłaty i składki ,00 88, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 90, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Obrona cywilna ,14 93,02 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 88, zakup usług remontowych , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,25 98, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom StraŜ Miejska ,06 87, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 89, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,21 87, składki na fundusz pracy ,10 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 65, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług remontowych ,33 72, zakup usług pozostałych ,48 86, podróŝe słuŝbowe krajowe ,50 87, róŝne opłaty i składki ,00 85, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 96, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 49, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,53 52,18 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych naleŝności budŝetowych ,53 52, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,55 76, zakup usług pozostałych ,98 38, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 4, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,50 85, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,50 90,80 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,50 90,80 10

13 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,03-5, RóŜne rozliczenia finansowe 0 0, , róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) 0 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii ,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 99, Szkoły podstawowe ,95 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,47 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99, składki na fundusz pracy ,56 99, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,58 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,49 99, zakup energii ,68 97, zakup usług remontowych ,54 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,33 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,34 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,98 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,44 93, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , podróŝe słuŝbowe krajowe ,65 92, róŝne opłaty i składki ,96 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,73 98, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,19 99, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 86, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,40 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,11 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola ,04 99,66 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,15 99,96 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,20 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99, składki na fundusz pracy ,16 99,33 11

14 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99, zakup środków Ŝywności ,89 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,60 99, zakup energii ,43 95, zakup usług remontowych ,07 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,93 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,55 92, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,89 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,52 97, podróŝe słuŝbowe krajowe ,92 67, róŝne opłaty i składki ,22 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 92, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,63 88, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 95, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,85 99, Gimnazja ,36 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,96 100, składki na fundusz pracy ,65 100, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,62 100, wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,22 97, zakup energii ,23 95, zakup usług remontowych ,87 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,29 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,62 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 86, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 79, podróŝe słuŝbowe krajowe ,83 99, róŝne opłaty i składki ,82 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,27 87, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 88, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,53 100, DowoŜenie uczniów do szkół ,91 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99, składki na fundusz pracy ,77 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 99, zakup usług remontowych ,99 99,98 12

15 zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,44 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,43 97, wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,47 98, składki na fundusz pracy ,13 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 99, zakup usług remontowych ,52 99, zakup usług zdrowotnych ,00 91, zakup usług pozostałych ,83 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,28 88, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,31 87, podróŝe słuŝbowe krajowe ,79 94, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,12 94, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,82 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 96, wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych ,70 83, podróŝe słuŝbowe krajowe ,81 95, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 98, Stołówki szkolne ,31 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99, składki na fundusz pracy ,19 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 93, zakup usług remontowych ,00 49, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 99, Pozostała działalność ,97 93, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99, składki na fundusz pracy ,81 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,40 99, zakup energii ,32 98, zakup usług pozostałych ,62 75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,37 83, Szpitale ogólne ,90 99,19 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,90 99,19 utworzonego przez j.s.t Zwalczanie narkomanii ,00 75,07 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 66,67 13

16 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 40,00 finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,29 71,17 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 94,87 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 83,33 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 86,89 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99,99 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,84 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,37 73, wynagrodzenia bezosobowe ,00 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,47 78, zakup energii ,95 99, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,01 5, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,08 62, podróŝe słuŝbowe krajowe ,16 71, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,36 86, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 40, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 12, Pozostała działalność ,18 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100, składki na fundusz pracy ,66 98, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,23 99, POMOC SPOŁECZNA ,00 95, Domy pomocy społecznej ,77 61,61 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,77 61,61 terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,06 98,05 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,67 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 94, składki na fundusz pracy ,24 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 82, zakup usług remontowych ,20 96, zakup usług pozostałych ,00 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 92, podróŝe słuŝbowe krajowe ,80 60, róŝne opłaty i składki ,00 100,00 14

17 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 52, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,79 97, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 99,58 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,74 99,31 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,74 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,28 99, świadczenia społeczne ,28 99, świadczenia społeczne ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,72 79, świadczenia społeczne ,32 79, zakup usług pozostałych ,40 19, Ośrodki pomocy społecznej ,00 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 88, wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,35 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,13 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 86, składki na fundusz pracy ,00 95, składki na fundusz pracy ,63 90, składki na fundusz pracy ,77 89, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,90 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,56 99, wynagrodzenia bezosobowe ,84 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 88, zakup materiałów i wyposaŝenia ,94 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 99, zakup energii ,33 98, zakup energii ,30 96, zakup energii ,40 96, zakup usług remontowych ,20 90, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,26 92, zakup usług pozostałych ,53 99, zakup usług pozostałych ,67 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 82, zakup usług dostępu do sieci Internet ,07 96, zakup usług dostępu do sieci Internet ,86 91, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 90, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 89, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,88 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 96, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 98, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,80 96, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,84 95, podróŝe słuŝbowe krajowe ,51 87,87 15

18 róŝne opłaty i składki ,70 88, róŝne opłaty i składki ,30 96, róŝne opłaty i składki 0 7 7,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,42 100, pozostałe odsetki 75 67,41 89, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 86, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 96, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,80 97, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,46 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,33 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,70 98, zakup usług pozostałych ,70 98, Pozostała działalność ,73 94, świadczenia społeczne ,57 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 98, zakup energii ,53 72, zakup usług remontowych ,00 24, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,28 78, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,46 93, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,15 98, śłobki ,15 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 91, składki na fundusz pracy ,07 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 97, zakup środków Ŝywności ,20 100, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,55 99, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,90 100, zakup usług pozostałych ,27 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,66 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,40 98, Świetlice szkolne ,30 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99, składki na fundusz pracy ,09 98, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,21 96, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 16

19 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia ,68 93,68 młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 93,25 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 99,91 finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 26, zakup środków Ŝywności ,45 95, zakup usług remontowych ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 96, stypendia dla uczniów ,00 95, inne formy pomocy dla uczniów ,00 79, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,82 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,95 99, zakup usług pozostałych ,23 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 52, zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe ,42 36, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 60,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,58 75, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,40 73, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00 100,00 państwowych i innych instytucji finansowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,05 53, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,98 97, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,37 41, Oczyszczanie miasta i wsi ,32 89, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 95, zakup usług remontowych ,79 99, zakup usług pozostałych ,53 89, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,02 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 86, zakup usług remontowych ,00 19, zakup usług pozostałych ,04 97, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,50 64, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,49 93, wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 99, zakup energii ,89 89, zakup usług remontowych ,67 96, zakup usług pozostałych ,60 98, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 97, Pozostała działalność ,35 71, zakup energii ,61 73, zakup usług remontowych ,74 65,76 17

20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,78 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,18 97,57 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,58 97,16 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,24 97, składki na fundusz pracy ,34 54, wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 94, zakup usług pozostałych ,19 98, zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,47 92, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,66 38, róŝne opłaty i składki ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 100, Centra kultury i sztuki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Biblioteki ,00 100, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Pozostała działalność ,60 80, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych , honoraria ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,60 76, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,40 57, Obiekty sportowe ,40 28, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 28, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 100,00 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostała działalność ,00 96,94 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 4270 zakup usług remontowych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 90,89 OGÓŁEM ,37 86,68 18

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo