egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA"

Transkrypt

1 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech Olkuœnik / Agencja Gazeta 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 TRAGEDIA NARODOWA egnamy Prezydenta Lecha Kaczyñskiego... i cisza jest na wysokoœciach i dymi mg³¹ katyñski las... Zbigniew Herbert Guziki Odeszli bez po egnania Prezydent Polski Lech Kaczyñski nie yje. Nie yje Jego ona Maria Kaczyñska. W drodze na katyñski cmentarz towarzyszy³o im wielu Polaków. Wszyscy zginêli. Lecieli, by oddaæ ho³d pomordowanym polskim oficerom. Kiedy wsiadali do samolotu, ³¹czy³ ich wspólny cel podró y. Bez wzglêdu na pogl¹dy polityczne, sympatie, wyznanie - wyruszyli, by wspólnie modliæ siê na grobach polskich bohaterów. Ich drogê przeciê³a œmieræ, która po- ³¹czy³a ich na zawsze... Zginêli bardzo m³odzi i ci u schy³ku ycia. Zginêli ci, których znali wszyscy, i ci, których nazwiska po raz pierwszy przeczytaliœmy na liœcie pasa erów samolotu. Za ka - dym z tych nazwisk kryje siê dramat rodzin, bliskich, przyjació³... Odeszli szlachetni patrioci. Nagle. Bez po egnania... Nigdy ju nie dowiemy siê, co czuli przed œmierci¹. Czy cierpieli... Czy ich bola³o... Wraz z nimi odesz³a czêœæ naszej historii. Nie ma ludzi, którzy j¹ tworzyli, którzy o ni¹ walczyli i którzy przekonywali, jak wa na powinna byæ w yciu ka dego z nas. Nie ma ju Marii i Lecha Kaczyñskich. Lechowi Kaczyñskiemu - cz³owiekowi Solidarnoœci, by³emu prezesowi NIK, sprawnemu ministrowi sprawiedliwoœci - najpierw w wyborach zaufali mieszkañcy Warszawy. Zosta³ ich prezydentem. Potem Polacy. Zosta³ prezydentem Polski. I nie wiadomo dlaczego... zaczê³y siê szyderstwa. To okrutny chichot historii, e Lech Kaczyñski jest znów doceniany, ale dopiero po œmierci. Ten Wielki Polak, najlepszy prezydent powojennej Polski doczeka³ siê królewskiego niemal ho³du oddanego przez rodaków. Tak niedawno by³ przez wielu wyszydzany, wykpiwany. Brzmi¹ w uszach skandowane przez t³umy s³owa: by³y prezydent Lech Kaczyñski... Wielu zaœmiewa³o siê i nie widzia³o nic z³ego w idiotycznym arcie prezentera radiowego, który o Prezydencie mówi³ publicznie: Small, retarded, stupid man called president of Poland Lech Kaczyñski, znany pose³ nazywa³ go chamem. Kpienie z Kaczyñskiego by³o modne. Trudno by³o odnaleÿæ uœmiechniête, ciep³e zdjêcie prezydenta. Teraz ju mo na... Teraz wszystkie s¹ takie... Jolanta D¹browska Robert D¹browski Tragedia pod Smoleñskiem Pierwsze informacje o tym, co wydarzy³o siê w sobotê 10 kwietnia o godzinie 8.56 rano obok lotniska w Smoleñsku, na którym mia³a l¹dowaæ polska delegacja udaj¹ca siê do Katynia, w mediach podawano ju kilkanaœcie minut póÿniej. Z pocz¹tku mówiono tylko o bli ej nieokreœlonych uszkodzeniach prezydenckiego tupolewa, do których mia³o dojœæ podczas l¹dowania. Z ka d¹ minut¹ pojawia³y siê nowe szczegó³y, o po arze, który rosyjskie s³u by ratunkowe ugasi³y, potem o tym, e samolot spad³, e siê rozbi³, a wreszcie przysz³a ta najstraszniejsza, e nikt nie prze y³ katastrofy. Rozpacz miesza³a siê z pytaniami, dlaczego dosz³o do tragedii. Mówiono coraz wiêcej o bardzo z³ej pogodzie, o mgle zalegaj¹cej nad lotniskiem, o braku specjalnego systemu naprowadzania na smoleñskim lotnisku, wreszcie o kilku podejœciach Tu-154M do l¹dowania. Z ka d¹ godzin¹ wiadomo by³o wiêcej, a ka dy kolejny serwis informowa³ o nazwiskach ofiar i rozmiarze narodowej tragedii. Œmieræ ponios³o 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyñski, Jego ona Maria, wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu, pos³owie, senatorowie, genera³owie wszystkich rodzajów polskich si³ zbrojnych, duchowni, osoby towarzysz¹ce, ca³a za³oga samolotu, a tak e cz³onkowie i przedstawiciele Rodzin Katyñskich, a wiêc ci, których przodkowie 70 lat wczeœniej zostali zamordowani i wrzuceni do do³ów œmierci na nieludzkiej ziemi. Wszyscy mieli oddaæ im czeœæ. Nie zd¹ yli... Niemal natychmiast po pierwszych informacjach warszawiacy ruszyli pod Pa³ac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieœciu, gdzie sk³adali coraz wiêcej kwiatów i zniczy. Wielu z nich p³aka³o i modli³o siê za tych, Radomszczanie oddali ho³d ofiarom tragedii ju w niedzielê 11 kwietnia. którzy zginêli. Wielu wci¹ powtarza³o, e nie mog¹ uwierzyæ w to, co siê sta³o. Wieczorem trudno by³o ju tamtêdy przejœæ, tak wielu ludzi chcia³o oddaæ ho³d tragicznie zmar³emu Prezydentowi. Podobnie by³o tak e w niedzielê, gdy do Warszawy przetransportowano cia³o Prezydenta. T³umy wype³ni³y ulice od Okêcia do Pa³acu Prezydenckiego. Smutek i przygnêbienie Polaków widaæ by³o w kolejnych dniach. We wtorek do kraju przylecia³a trumna z cia³em Marii Kaczyñskiej. Olbrzymie kolejki ustawi³y siê, by oddaæ ho³d parze prezydenckiej w Pa³acu przy Krakowskim Przedmieœciu. Nie tylko w stolicy Polacy wyszli na ulice z³¹czeni wspólnym bólem i a³ob¹. Marsze milczenia i a³obne msze odby³y siê w wielu polskich miastach, tak e w Radomsku. Janusz Kucharski By³ moim prezydentem Lech Kaczyñski by³ moim prezydentem. Wzbudza³ mój szacunek i sympatiê. Ceni³am Jego uczciwoœæ, patriotyzm i odwagê, z jak¹ zabiega³ o pozycjê Polski w œwiecie, nie ulegaj¹c modnym trendom i nie stosuj¹c sztuczek obliczonych na podobanie siê szerokiej publicznoœci. Boleœnie prze ywa³am ataki, jakie na Niego przypuszczano. Nie chodzi o wypowiedzi wynikaj¹ce z ró nic pogl¹dów, to w polityce jest normalne, ale o obelgi, szyderstwa, chêæ oœmieszenia i nieomal wdeptania w ziemiê. Bardzo bola³o mnie, gdy nawet bliscy moi znajomi, czy nawet przyjaciele, poddawali siê manipulacjom wielu mediów i wyra ali siê z niechêci¹ o Lechu Kaczyñskim. Pyta- ³am wtedy: Czy nie wierzysz w jego uczciwoœæ i patriotyzm?. Tego nikt nie kwestionowa³, ale i wtedy powtarzano ró ne ma³ostkowe i niesprawiedliwe zarzuty. Dziœ, podczas dni a³oby, s³yszymy wiele ciep³ych s³ów o Lechu Kaczyñskim. Okazuje siê, e doceniaj¹ Go jako mê a stanu i wielkiego patriotê ró ni wa ni ludzie z wielu stron Europy i œwiata. Czy dotychczasowi szydercy poczuj¹ siê winni niegodnych metod walki z innym cz³owiekiem? Jestem przekonana, e nic nie wydarza siê przypadkiem i bez sensu, e wszystko dzieje siê po coœ. Tragedia, któr¹ prze ywamy, ma tyle symbolicznych znaczeñ i odniesieñ, e nie sposób przejœæ nad ni¹ do porz¹dku dziennego. Czy potrafimy z niej wyci¹gn¹æ dla naszego ycia publicznego w³aœciwe wnioski? Módlmy siê o to. Miros³awa êska Odszed³ najwiêkszy z prezydentów Nie by³o mi dane osobiœcie poznaæ œp. Prezydenta, choæ jakiœ czas temu siedzia³em od Niego na wyci¹gniêcie rêki w ogrodzie na zapleczu prezydenckiego pa³acu na koncercie z okazji jubileuszu KOR, na którym by³em razem z Ann¹ Milczanowsk¹. Proszê wybaczyæ ten prywatny ca³kiem wtrêt, ale tak siê z³o y³o, e na uroczystoœæ nie przysz³o wówczas kilku pos³ów i nas posadzono na ich miejscach. Ja siedzia³em na krzeœle, które mia³ zaj¹æ Przemys³aw Gosiewski - od soboty 10 kwietnia te ju œwiêtej pamiêci. Lecha Kaczyñskiego zna³em, jak wiêkszoœæ Polaków, tylko z Jego publicznych wyst¹pieñ i z podejmowanych przez Niego decyzji. Szanowa³em Go jako cz³owieka prawego, wspó³twórcê Solidarnoœci, wybitnego prawnika, który sprawdzi³ siê na presti owych i najwy szych urzêdach pañstwowych, arliwego patriotê, prawdziwego mê a stanu, potrafi¹cego broniæ na forum miêdzynarodowym interesu Polski. Bola³y mnie drwiny i szyderstwa, których Mu nie sk¹piono. Jak e siê dziœ czuj¹ ci, którzy Mu tych obelg nie szczêdzili, gdy najwybitniejsi politycy tego œwiata wyra- aj¹ siê o Prezydencie z najwiêkszym szacunkiem? Mo e w dobie kultury obrazkowej i zachodniego blichtru Prezydent Kaczyñski nie by³ dla wielu medialny. To nie mój problem. Dla mnie by³ to najwybitniejszy z prezydentów Rzeczpospolitej po upadku PRL-u i odzyskaniu suwerennoœci. Tragiczny wypadek, akurat w wigiliê niedzieli Mi³osierdzia Bo ego, przerwa³ gwa³townie w lesie pod Katyniem ycie Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, Jego ony Marii i elity polskiego ycia publicznego. Wiele osób zadaje sobie pytanie: dlaczego??? Gdzie by³ wtedy Bóg? Gdzie by³, 70 lat wczeœniej, gdy nieopodal miejsca tej katastrofy stalinowscy zbrodniarze mordowali polskich oficerów i polskie elity? Gdzie by³ gdy dymi³y kominy hitlerowskich obozów Auschwitz-Birkenau? Nie pytajcie, gdzie by³ Bóg, bo nikt nie zna Jego wyroków. Mo e ta narodowa tragedia to Bo y znak dla nas wszystkich? Mo e to wezwanie do opamiêtania? Do zakopania wojennych toporów, do wspólnego budowania tej du ej i tej ma³ej, lokalnej, Ojczyzny. Byæ mo e to g³ównie znak dla polityków wszelkich szczebli, ale to tak e znak dla wszystkich Polaków. Jacek êski Czeœæ Ich pamiêci! Z g³êbokim alem przyjêliœmy informacjê o œmierci Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, Jego Ma³ onki Marii oraz 94 osób w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. ¹czymy siê w bólu z Rodzinami i Bliskimi Ofiar i wszystkimi Polakami, których dotknê³a ta tragedia. Redakcja Gazety Radomszczañskiej 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R. Fot. Janusz Kucharski Fot. KPRP

3 Lech KACZYÑSKI - Prezydent RP od 2005 r. By³ senatorem, pos³em, dzia³aczem Solidarnoœci, prezesem NIK, ministrem sprawiedliwoœci w rz¹dzie Jerzego Buzka, prezydentem Warszawy. Wraz z on¹ osierocili córkê Martê i dwie wnuczki. Maria KACZYÑSKA - Ma³ onka Prezydenta RP. Patronowa³a organizacjom charytatywnym i akcjom dobroczynnym. Wspiera³a œrodowiska artystyczne, kultywuj¹ce rodzim¹ kulturê i tradycjê. Ryszard KACZOROWSKI - ostatni Prezydent RP na uchodÿstwie. By³ doktorem honoris causa czterech uczelni, uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Or³a Bia³ego. Joanna AGACKA-INDECKA - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa B KOWSKA - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Andrzej B ASIK - gen. broni, pilot, dowódca Si³ Powietrznych RP. Odznaczony: Z³otym Medalem Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju, Srebrnym Medalem Si³y Zbrojne w S³u bie Ojczyzny oraz Br¹zowym Krzy em Zas³ugi. Krystyna BOCHENEK - wicemarsza³ek Senatu. Cz³onek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Anna Maria BOROWSKA - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Bartosz BOROWSKI - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Tadeusz BUK - gen. dyw., dowódca Wojsk L¹dowych RP. Odznaczony: Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy em Komandorskim Orderu Krzy a Wojskowego, Srebrnym Krzy- em Zas³ugi oraz Br¹zowym Krzy em Zas³ugi. Miron CHODAKOWSKI - abp gen. bryg., prawos³awny ordynariusz Wojska Polskiego. Czes³aw CYWIÑSKI - prezes Zarz¹du G³ównego Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy AK. Odznaczony m.in. Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Leszek DEPTU A - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zbigniew DÊBSKI - pp³k, cz³onek Kapitu³y Orderu Wojennego Virtuti Militari. Grzegorz DOLNIAK - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicz¹cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Katarzyna DORACZYÑSKA - przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Edward DUCHNOWSKI - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Aleksander FEDOROWICZ - t³umacz jêzyka rosyjskiego. Janina FETLIÑSKA - senator Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci. Jaros³aw FLORCZAK - pp³k, funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Artur FRANCUZ - st. chor., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Franciszek G GOR - gen., Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uhonorowany m.in. Krzy- ami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy em Zas³ugi, amerykañsk¹ Legi¹ Zas³ugi oraz francusk¹ Legi¹ Honorow¹. Gra yna GÊSICKA - pos³anka Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnicz¹ca klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci. Kazimierz GILARSKI - gen. bryg., dowódca Garnizonu Warszawa. Uhonorowany Krzy em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Z³otym Krzy em Zas³ugi, Srebrnym Medalem Si³y Zbrojne w S³u bie Ojczyzny, Z³otym Medalem Za zas³ugi dla obronnoœci kraju. Przemys³aw GOSIEWSKI - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Cz³onek klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci. Ks. pra³at Bronis³aw GOSTOMSKI - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Robert GRZYWNA - mjr, cz³onek za³ogi samolotu. Mariusz HANDZLIK - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne. Ks. pra³at Roman INDRZEJCZYK - kapelan Kancelarii Prezydenta. Pawe³ JANECZEK - por., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Dariusz JANKOWSKI - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Natalia JANUSZKO - cz³onek za³ogi samolotu. Izabela JARUGA-NOWACKA - pos³anka Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rz¹dzie Marka Belki. Zwi¹zana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ks. Józef JONIEC - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Sebastian KARPINIUK - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Andrzej KARWETA - wiceadm., dowódca Marynarki Wojennej. S³u y³ w dowództwach Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. Mariusz KAZANA - dyrektor Protoko³u Dyplomatycznego. Zawodowy dyplomata. Janusz KOCHANOWSKI - Rzecznik Praw Obywatelskich. Za³o yciel i prezes Fundacji Ius et Lex. Autor prac na temat prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków miêdzynarodowych. Stanis³aw KOMORNICKI - gen. bryg., kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari. Genera³ brygady w stanie spoczynku. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzy em Grunwaldu oraz Orderem Polonia Restituta. Stanis³aw Jerzy KOMOROWSKI - wiceminister obrony narodowej w rz¹dzie Donalda Tuska. Negocjowa³ z USA warunki stacjonowania amerykañski si³ wojskowych oraz rakiet Patriot w Polsce. Pawe³ KRAJEWSKI - chor., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Andrzej KREMER - wiceminister spraw zagranicznych w rz¹dzie Donalda Tuska. By³ jednym z autorów programu Partnerstwa Wschodniego. Ks. Zdzis³aw KRÓL - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Janusz KRUPSKI - kierownik Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz KURTYKA - szef Instytutu Pamiêci Narodowej. Dzia³acz opozycji demokratycznej w Krakowie. Odznaczony Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Ks. Andrzej KWAŒNIAK - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Kapelan Federacji Rodzin Katyñskich. Bronis³aw KWIATKOWSKI - gen., dowódca operacyjny Si³ Zbrojnych. Odznaczony m.in. Krzy- em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy- em Komandorskim Orderu Krzy a Wojskowego, Z³otym Krzy em Zas³ugi. Wojciech LUBIÑSKI - p³k dr hab., lekarz prezydenta RP. Tadeusz LUTOBORSKI - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Barbara MACIEJCZYK - cz³onek za³ogi samolotu. Barbara MAMIÑSKA - dyrektor Biura Kadr i Odznaczeñ Kancelarii Prezydenta. 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA TRAGEDIA NARODOWA Zginêli tragicznie w katastrofie pod Smoleñskiem Zenona MAMONTOWICZ- OJEK - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Stefan MELAK - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Odznaczony Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tomasz MERTA - wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rz¹dzie Donalda Tuska. Odpowiada³ za sprawy zwi¹zane z ochron¹ zabytków, dóbr kultury i muzeów. Andrzej MICHALAK - chor., cz³onek za³ogi samolotu. Dariusz MICHA OWSKI - kpt., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Stanis³aw MIKKE - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Justyna MONIUSZKO - cz³onek za³ogi samolotu. Aleksandra NATALII-ŒWIAT - pos³anka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicz¹ca sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwoœci. Janina NATUSIEWICZ-MIRER - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Piotr NOSEK - ppor., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Piotr NUROWSKI - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cz³onek Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy. Bronis³awa ORAWIEC-LÖFFLER - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Ks. Jan OSIÑSKI - pp³k, sekretarz biskupa polowego. Ks. Adam PILCH - p³k, przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego. Katarzyna PISKORSKA - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Maciej P A YÑSKI - marsza³ek Sejmu, wicemarsza³ek Senatu, prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzia³acz opozycji antykomunistycznej. Wspó³za³o yciel Platformy Obywatelskiej. Ks. bp Tadeusz P OSKI - gen. dyw., ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Cz³onek Rady Prawnej Episkopatu Polski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji. Agnieszka POGRÓDKA-WÊC AWEK - m³. chor., funkcjonariuszka Biura Ochrony Rz¹du. W³odzimierz POTASIÑSKI - gen. dyw., dowódca Wojsk Specjalnych. Odznaczony m.in. Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Arkadiusz PROTASIUK - kpt., cz³onek za³ogi samolotu. Andrzej PRZEWOZNIK - sekretarz generalny Rady Ochrony Walk i Mêczeñstwa. Organizator uroczystoœci katyñskich. Twórca Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Krzysztof PUTRA - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarsza³ek Sejmu. Dzia³acz Solidarnoœci. Wspó³za³o yciel i cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci. Ryszard RUMIANEK - rektor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Odznaczony Krzy- em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Arkadiusz RYBICKI - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek Platformy Obywatelskiej. Odznaczony Narodowym Orderem Zas³ugi przyznanym przez Prezydenta Francji. Andrzej SARIUSZ-SK PSKI - prezes Federacji Rodzin Katyñskich. Wojciech SEWERYN - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. S³awomir SKRZYPEK - prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê nej. Pracowa³ m.in. w Najwy szej Izbie Kontroli. Prezes Zarz¹du PKO BP SA. Leszek SOLSKI - przedstawiciel Rodzin Katyñskich. W³adys³aw STASIAK - szef Kancelarii Prezydenta. By³y szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego. Wiceminister i minister spraw wewnêtrznych i administracji w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Pracownik Najwy szej Izby Kontroli. Jacek SURÓWKA - chor., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Aleksander SZCZYG O - szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego. By³y szef Kancelarii Prezydenta. Pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Jerzy SZMAJDZIÑSKI - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarsza³ek Sejmu. Wiceprzewodnicz¹cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kandydat SLD na prezydenta. Minister Obrony Narodowej w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. Jolanta SZYMANEK-DERESZ - pos³anka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicz¹ca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. Izabela TOMASZEWSKA - przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Dyrektor Zespo³u Protokolarnego. Marek ULERYK - chor., funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du. Anna WALENTYNOWICZ - Legenda Solidarnoœci. Internowana w stanie wojennym. Odznaczona Orderem Or³a Bia³ego. Teresa WALEWSKA-PRZYJA KOWSKA - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Zbigniew WASSERMANN - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynator S³u b Specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jaros³awa Kaczyñskiego. Wies³aw WODA - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Edward WOJTAS - pose³ Rzeczypospolitej Polskiej. Cz³onek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczony Z³otym Krzy- em Zas³ugi. Pawe³ WYPYCH - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Wiceminister pracy w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jaros³awa Kaczyñskiego. Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Stanis³aw ZAJ C - senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnicz¹cy Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwoœci. Janusz ZAKRZEÑSKI - aktor. Cz³onek Rady Programowej Zwi¹zku Pi³sudczyków, wielokrotnie wciela³ siê w rolê Józefa Pi³sudskiego. Otrzyma³ dwukrotnie tytu³ Ambasadora Sybiraków. Artur ZIÊTEK - por., cz³onek za³ogi samolotu. Gabriela ZYCH - przedstawicielka Rodzin Katyñskich. Na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Transmisja na telebimie w parku Solidarnoœci Uroczystoœci pogrzebowe Pogrzeb pary prezydenckiej odbêdzie siê w niedzielê 18 kwietnia w Krakowie. Oboje spoczn¹ na Wawelu. Pogrzeb rozpocznie o godz Msza œw. odprawiona przed bazylik¹ Mariack¹. Potem kondukt przejdzie na Wzgórze Wawelskie. Dzieñ wczeœniej, w sobotê 17 kwietnia, na placu Pi³sudskiego w Warszawie odbêd¹ siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleñskiem. Pogrzeby bêd¹ odbywa³y siê najczêœciej w ich rodzinnych miejscowoœciach. Prezydent Ryszard Kaczorowski spocznie w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo ej w Warszawie. Radomszczanie uroczystoœci pogrzebowe bêd¹ mogli obejrzeæ na telebimie, który w niedzielê zostanie ustawiony w parku Solidarnoœci. (jd) 3

4 TRAGEDIA NARODOWA Ofiarom Zbrodni Katyñskiej i katastrofy lotniczej Radomsko, niedziela 11 kwietnia 2010 r. Uczestnicy uroczystej Mszy Œwiêtej odprawionej w kolegiacie œw. Lamberta w Radomsku modlili siê nie tylko za pomordowanych 70 lat temu polskich oficerów, ale tak e za ofiary sobotniej katastrofy. To mia³a byæ uroczysta Msza Œwiêta z okazji obchodów 70. rocznicy Mordu Katyñskiego, straszliwej sowieckiej zbrodni dokonanej na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych miejscach. Los chcia³, e w niedzielê 11 kwietnia modlono siê tak e za ofiary katastrofy, do której dosz³o dzieñ wczeœniej na lotnisku w Smoleñsku. Radomszczañski koœció³ wype³niony by³ mieszkañcami miasta, którzy chcieli oddaæ ho³d im wszystkim. Po mszy wielu z nich przesz³o w mar- szu milczenia na Stary Cmentarz. W rêkach trzymali zapalone znicze, które wraz z kwiatami sk³adali pod tablic¹ poœwiêcon¹ sowieckim ofiarom, umieszczon¹ na œcianie cmentarnej kaplicy. Po wspólnej modlitwie w ciszy i skupieniu rozeszli siê do domów. W zwi¹zku z tragedi¹ zmieni³ siê nieco program radomszczañskich uroczystoœci z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej (szczegó³y na 1. str. dodatku TV). Fot. Janusz Kucharski 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

5 Publikujemy za Rzeczpospolit¹, tekst przemówienia, które Prezydent RP Lech Kaczyñski mia³ wyg³osiæ 10 kwietnia 2010 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu podczas uroczystoœci w 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyñskich! Szanowni Pañstwo! W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysiêcy polskich jeñców z obozów i wiêzieñ NKWD zosta³o zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwy szych w³adz Zwi¹zku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mo³otow i agresja na Polskê 17 wrzeœnia 1939 roku znalaz³y swoj¹ wstrz¹saj¹c¹ kulminacjê w zbrodni katyñskiej. Nie tylko w lasach Katynia, tak e w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceñ wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworz¹cych podstawê naszej pañstwowoœci, nieugiêtych w s³u bie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysi¹ce mieszkañców przedwojennych Kresów by³y zsy³ane w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczy³y drogê polskiej Golgoty Wschodu. Najbardziej tragiczn¹ stacj¹ tej drogi by³ Katyñ. Polskich oficerów, duchownych, urzêdników, policjantów, funkcjonariuszy stra y granicznej i s³u by wiêziennej zg³adzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwa³ceniem praw i konwencji cywilizowanego œwiata. Zdeptano ich godnoœæ jako o³nierzy, Polaków i ludzi. Do³y œmierci na zawsze mia³y ukryæ cia³a pomordowanych i prawdê o zbrodni. Œwiat mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej a³oby, do op³akania i godnego upamiêtnienia najbli szych. Ziemia przykry³a œlady zbrodni, a k³amstwo mia³o wymazaæ j¹ z ludzkiej pamiêci. Ukrywanie prawdy o Katyniu - efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili - sta³o siê jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: za³o ycielskim k³amstwem PRL. By³ to czas, kiedy za pamiêæ i prawdê o Katyniu p³aci³o siê wysok¹ cenê. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odwa ni ludzie trwali wiernie przy tej pamiêci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieœli j¹ przez czas komunistycznych rz¹dów i powierzyli rodakom w wolnej, niepodleg³ej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zw³aszcza Rodzinom Katyñskim, jesteœmy winni szacunek i wdziêcznoœæ. W imieniu Rzeczypospolitej sk³adam najg³êbsze podziêkowanie za to, e broni¹c pamiêci o swoich bliskich, ocaliliœcie Pañstwo jak e wa ny wymiar naszej polskiej œwiadomoœci i to samoœci. Katyñ sta³ siê bolesn¹ ran¹ polskiej historii, ale tak e na d³ugie dziesiêciolecia zatru³ relacje miêdzy Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyñska rana mog³a siê wreszcie w pe³ni zagoiæ i zabliÿniæ. Jesteœmy ju na tej drodze. My, Polacy, doceniamy dzia³ania Rosjan z ostatnich lat. T¹ drog¹, która zbli a nasze narody, powinniœmy iœæ dalej, nie zatrzymuj¹c siê na niej ani nie cofaj¹c. Wszystkie okolicznoœci zbrodni katyñskiej musz¹ zostaæ do koñca zbadane i wyjaœnione. Wa ne jest, by zosta³a potwierdzona prawnie niewinnoœæ ofiar, by ujawnione zosta³y wszystkie dokumenty dotycz¹ce tej zbrodni. Aby k³amstwo katyñskie zniknê³o na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy siê tych dzia³añ przede wszystkim ze wzglêdu na pamiêæ ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy siê ich tak e w imiê wspólnych wartoœci, które musz¹ tworzyæ fundament zaufania i partnerstwa pomiêdzy s¹siednimi narodami w ca³ej Europie. Oddajmy wspólnie ho³d pomordowanym i pomódlmy siê nad ich g³owami. Chwa³a bohaterom! Czeœæ Ich pamiêci! Fot. KPRP Fot. Jolanta D¹browska Jolanta Szymanek-Deresz urodzi- ³a siê w Przedborzu, jej rodzina, pochodz¹ca z Sokolej Góry w gminie Wielgom³yny, przeprowadzi³a siê do odzi, póÿniej do Warszawy. W 2009 roku Jolanta Szymanek-Deresz kandydowa³a z pierwszego miejsca ³ódzkiej listy SLD do Parlamentu Europejskiego. Podczas kampanii wyborczej odwiedza³a rodzinne strony, m.in. Przedbórz i Radomsko. Lubi³a bezpoœredni kontakt z wyborcami - chodzi³a po radomszczañskiej targowicy, rozmawia³a z handluj¹cym i mieszkañcami. Mimo dobrego wyniku nie zdoby³a mandatu do Parlamentu Europejskiego. Z Przedborzem by³ te zwi¹zany Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego rodzina pochodzi³a z Gaju w tej gminie. Dziadkowie ze strony ojca Jana, Matylda i Andrzej, s¹ pochowani na przedborskim cmentarzu. Wielu przedborzan pamiêta jego wizyty w mieœcie. (r) 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA TRAGEDIA NARODOWA a³oba w Radomsku Trwa a³oba narodowa. Og³osi³ j¹ marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, który zgodnie z konstytucj¹ pe³ni teraz obowi¹zki g³owy pañstwa. a³oba potrwa do pi¹tku 16 kwietnia. W Radomsku odwo³ano wszystkie imprezy sportowe, kulturalne. Opuszczono flagi na budynku Urzêdu Miasta. Bia³o-czerwone flagi z kirem s¹ wywieszone na siedzibach wielu instytucji, wywieszaj¹ je te spontanicznie radomszczanie. Wy³o ono te ksiêgi kondolencyjne. Do pi¹tku mo na siê wpisywaæ w Urzêdzie Miasta w godz , a w Starostwie w godzinach pracy urzêdu. W œrodê 14 kwietnia odby³o siê wspólne posiedzenie Rady Miasta i Rady Powiatu. Jego jedynym punktem by³o uczczenie ofiar katastrofy w Smoleñsku. W mieœcie odprawiono te specjalne msze w ich intencji, a w placówkach oœwiatowych tragedii poœwiêcono apele. (jd) Zwi¹zani z powiatem Wœród ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem s¹ te osoby zwi¹zane z powiatem radomszczañskim. Fot. Jolanta D¹browska Fot. Pawe³ Grabalski Apel ku czci ofiar katastrofy odby³ siê m.in. w ZSG nr 3. Do ksiêgi kondolencyjnej wpisali siê m.in. pos³owie, samorz¹dowcy, radomszczanie. Jolanta Szymanek-Deresz na przedborskim Rynku. 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA Radomsko to nie Warszawa REKLAMA... - Ceny biletów macie jak w stolicy, ale jakoœæ ju zupe³nie inn¹ - mówi mieszkanka Warszawy, która odwiedzi³a nasze miasto i korzysta³a z autobusów MPK. Mieszkanka Warszawy odwiedzi³a Radomsko w sprawach s³u bowych i po mieœcie porusza³a siê autobusami. Kilkakrotnie, poniewa swoje sprawy za- ³atwia³a w ró nych dzielnicach. Swoimi uwagami na temat MPK podzieli³a siê z nami. - No có, ceny biletów macie takie jak w stolicy, ale jakoœæ ju zupe³nie inn¹ - mówi³a z uœmiechem, ale i z wyraÿn¹ ironi¹ w g³osie. - Musia³am siê przesiadaæ kilka razy i za ka dym razem kupowaæ bilet i go kasowaæ. Ani to tanie, ani wygodne. Nie mo ecie wprowadziæ czegoœ na kszta³t biletów dobowych, które œwietnie sprawdzaj¹ siê w Warszawie? - pyta. O odpowiedÿ poprosiliœmy prezesa Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji w Radomsku Romana Szczekockiego, który ma zupe³nie odmienne zdanie na ten temat. - Radomsko to nie Warszawa i nikt by z takich biletów nie korzysta³ - odpowiedzia³ Gazecie prezes. - 99,9 procent naszych pasa erów jedzie do szko- ³y czy do pracy i z powrotem. Bardzo rzadko zdarza siê ktoœ, jak ta pani, kto w ci¹gu jednego dnia jeÿdzi kilkoma ró nymi liniami. Poza tym radomszczañski system nie przewiduje podobnego do warszawskiego rozwi¹zania. - Czemu przystanki w tym mieœcie s¹ tak daleko jeden od drugiego? - dopytuje dalej nasza rozmówczyni. - Przystanki w Warszawie s¹ dalej od siebie - odpowiada Roman Szczekocki. - To jest inna skala i st¹d mo e taka uwaga. U nas przystanki s¹ do 200, 250 metrów, nawet trochê za ciasno. Ostatnia uwaga mieszkanki stolicy dotyczy informacji, a dok³adniej jej braku, jaki bêdzie przystanek, na którym za chwilê zatrzyma siê autobus. Tutaj prezes Szczekocki przyznaje jej racjê. - Kiedyœ w ka dym autobusie by³y wykazy linii i przystanków, na których pasa erowie mogli sobie sprawdziæ, gdzie za chwilê bêd¹ - wyjaœnia. - Jednak by³y one niszczone i teraz ich rzeczywiœcie nie ma. Myœleliœmy o wprowadzeniu systemu elektronicznego, który wyœwietla³by kolejne przystanki, jednak jest to zbyt drogie, a miasto nie ma na to pieniêdzy. Do tego tematu jednak pewnie wrócimy - zapowiada. Roman Szczekocki dodaje, e inwestycja kilkudziesiêciu lub wiêcej tysiêcy z³otych to spory wydatek, jednak informacja dla pasa erów jest istotna i bêdzie siê stara³ znaleÿæ inne rozwi¹zanie. Jak mówi, chêtnie skorzysta te z pomys³ów samych klientów MPK. Fot. Janusz Kucharski Wed³ug prezesa MPK, w Radomsku nikt nie korzysta³by z biletów dobowych. Tomograf nie do wszystkiego - Mamy dwa tomografy, z czego jeden ju zepsuty, a drugi jeszcze nie dzia³a - skar y siê Czytelnik Gazety. - Nie ma adnego problemu, jeœli chodzi o badanie tomografem komputerowym - odpiera zarzuty dyrektor szpitala. Jeden z naszych Czytelników, który pragnie zachowaæ anonimowoœæ, twierdzi, e wykonanie zleconego przez lekarza badania tomografem komputerowym w Radomsku zrobiæ nie mo - na. Mimo i w naszym mieœcie s¹ dwa takie aparaty. - Dosta³em skierowanie od swojego lekarza na badanie na tomografie komputerowym - opowiada Czytelnik Gazety. - Poszed³em do szpitala, eby umówiæ termin. I wtedy us³ysza³em, e Bêdzie cieplej Czêstochowska firma ob³o y szko³ê w Przedborzu styropianem. To przedostatnia szko³a ponadgimnazjalna, w której Starostwo Powiatowe musi przeprowadziæ tak zwan¹ termomodernizacjê. Styropian na œcianach budynku, nowa instalacja centralnego ogrzewania w œrodku, a tak e ocieplenie stropów i wymiana starych drzwi na nowe, to plan prac przyjêtych w ramach termomodernizacji Zespo³u Szkó³ Ponadgim- muszê to zrobiæ na w³asn¹ rêkê i za w³asne pieni¹dze w innym mieœcie! A dlaczego? Bo jak mi powiedziano, tomograf w starym szpitalu jest zepsuty, a ten w nowym jeszcze dzia³a! Przecie to paranoja! - nie kryje swojej irytacji mê czyzna. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku Czes³aw Kapa³a odpowiada, e adnego k³opotu nie ma i szpitalny tomograf jest ca³y czas sprawny. - Tomograf w starym szpitalu jest nazjalnych w Przedborzu. Powiat zap³aci za to blisko pó³ miliona z³otych. Mimo e Starostwu Powiatowemu w Radomsku nie uda³o siê uzyskaæ dotacji, o któr¹ urzêdnicy usilnie zabiegali, to jednak zarz¹d powiatu postanowi³ siêgn¹æ do w³asnego bud etu i wydaæ prawie 490 tysiêcy z³otych. Te pieni¹dze zarobi firma z Czêstochowy, która jako jedna z 12 przyst¹pi³a do przetargu. Jej pracownicy musz¹ wykonaæ swoje zadanie do 10 lipca. Termomodernizacja pozwala zmniejszyæ koszty funkcjonowania szko³y. Wiêksze pieni¹dze m.in. na ogrzewanie wci¹ bêdzie musia³a wydawaæ dyrekcja I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Radomsku. REKLAMA... urz¹dzeniem, na którym mo na wykonaæ badania dla okreœlonych pacjentów, chodzi bowiem o to, e urz¹dzenie nie jest ju pierwszej m³odoœci - mówi Gazecie dyrektor. - Je eli zachodzi potrzeba dok³adniejszej diagnozy, to pacjenci wo eni s¹ do szpitali b¹dÿ w Czêstochowie, b¹dÿ w Be³chatowie albo Piotrkowie Trybunalskim, poniewa z nimi mamy stosowne umowy. Nie s³ysza³em, eby tomograf by³ zepsuty, wiêc to musia³ byæ jakiœ incydent - dodaje. Dyrektor Kapa³a wyjaœnia te, e w ci¹gle budowanym szpitalu znajduje siê ju bardzo nowoczesny tomograf komputerowy, który bêdzie pozwala³ wykonywaæ najbardziej nawet skomplikowane badanie. Jednak dopiero po jego otwarciu, czyli byæ mo e pod koniec tego roku. Przypomnijmy, e do uruchomienia placówki Starostwu Powiatowemu wci¹ brakuje 30 milionów z³otych. REKLAMA... 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

7 Jolanta M. i Adam L. nie zg³osili upad³oœci spó³ki Fameg Pracownicy, mimo i powinni, przez co byæ mo e narazili za³ogê na straty finansowe. Radomszczañska prokuratura od pó³ roku prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Nie zg³osili, a powinni Radomszczañska Prokuratura Rejonowa od pó³ roku prowadzi œledztwo w sprawie nieistniej¹cej ju spó³ki córki Fameg Pracownicy. Wniosek w tej sprawie z³o y³o 75 zatrudnionych tam osób. - Na Jolancie M. i Adamie L. ci¹ y³ obowi¹zek z³o enia wniosku o upad³oœæ spó³ki, jednak nie zrobili tego - mówi Gazecie Cezary Zawadzki, prokurator rejonowy. - Teraz prokuratorzy ustalaj¹, czy skutkowa³o to w jakiœ sposób na sytuacjê finansow¹ by³ych pracowników - dodaje. Oboje nie przyznaj¹ siê do winy. Na razie nie wiadomo, czy prokuratorzy zdecyduj¹ siê na postawienie ich w stan oskar enia. Pracownicy by³ej spó³ki córki nie otrzymali w ca³oœci nale nych im pensji i odpraw. Tymczasem przed s¹dem w Piotrkowie Trybunalskim wci¹ toczy siê proces, w którym na ³awie oskar onych siedz¹ byli cz³onkowie zarz¹du spó³ki Fameg SA, Iwona K., Tomasz N., Andrzej Z. i Jerzy R. Zarzut, jaki im postawiono, to dzia³alnoœæ na szkodê fabryki i spowodowanie strat finansowych. Stra pilnuje porz¹dku Najpierw pij¹, a potem zak³ócaj¹ ciszê i porz¹dek. W takich sytuacjach najczêœciej wzywana jest stra miejska. WIADOMOŒCI Po ar w Metalurgii W po arze, do którego dosz³o w pi¹tek 9 kwietnia po godzinie 11. rano na terenie radomszczañskiej Metalurgii, sp³on¹³ dach rozbieranej w³aœnie nieczynnej hali. Prawdopodobnie przyczyn¹ po aru by³y prace rozbiórkowe, a konkretnie nieostro ne obchodzenie siê z palnikami, od których zajê³a siê papa pokrywaj¹ca dach o wielkoœci 400 metrów kwadratowych. Stra acy musieli zmierzyæ siê nie tylko z p³omieniami, ale tak e z bardzo du ¹ iloœci¹ dymu. Chronili te s¹siednie budynki, eby po ar siê nie rozprzestrzeni³. Z s¹siednich hal ewakuowano piêciu pracowników zak³adu. Straty spowodowane trwaj¹cym blisko cztery godziny po arem oszacowano na oko³o 40 tysiêcy z³otych. Fot. PSP Radomsko Teren Metalurgii spowi³a nie mg³a, ale gêsty dym. Tylko w czasie œwi¹t wielkanocnych radomszczañscy stra nicy miejscy 27 razy musieli interweniowaæ wobec osób pij¹cych alkohol w miejscach objêtych zakazem. - Do trzech przypadków wezwano pogotowie ratunkowe, gdy kontakt z osobami bêd¹cymi w stanie upojenia alkoholowego by³ niemo liwy - mówi Gazecie Jacek Porze yñski, rzecznik prasowy Stra y Miejskiej w Radomsku. - Cztery kobiety bêd¹ce pod wp³ywem alkoholu zosta³y odwiezione do domów i przekazane rodzinie - wylicza. Do tej statystyki nale y doliczyæ siedem pobudek osób œpi¹cych na klatkach schodowych oraz w parkach na ³awce. Osoby pij¹ce w miejscach pu- blicznych musz¹ liczyæ siê z mandatem lub grzywn¹. Wypity alkohol czêsto tak mocno szumi w g³owie, e trudno jest zachowaæ spokój. Nie tylko swój, ale tak e ten nocny, który zabawowicze z promilami zak³ócaj¹ œpi¹cym radomszczanom. - W nocy z niedzieli 4 na poniedzia- ³ek 5 kwietnia stra nicy a 9 razy interweniowali wobec osób zak³ócaj¹cych ³ad i porz¹dek publiczny, nieprzestrzegaj¹cych przy tym ciszy nocnej - mówi Jacek Porze yñski. Byli to m³odzi mê czyÿni, którzy swoje niezadowolenie wyra ali w wulgarny sposób i za to w sumie bêd¹ musieli zap³aciæ 500 z³ mandatów. Amatorzy znaków drogowych Czterech m³odych mê czyzn tak bardzo siê nudzi³o, e w koñcu postanowili ukraœæ... znaki drogowe. Czterej m³odzi mê czyÿni w nocy z soboty 10 na niedzielê 11 kwietnia wsiedli do auta i jeÿdzili bez celu po powiecie radomszczañskim, ale nie tylko. Jazda wyraÿnie ich jednak znudzi- ³a, poniewa przeje d aj¹c przez miejscowoœæ Z³oty Potok, postanowili ukraœæ... znaki drogowe. Wyrwali trzy i zapakowali do baga nika. Wpadli, poniewa w Gidlach jednemu z nich spodoba³a siê antena CB przymocowana do zaparkowanego tam auta. Zrobili wiêc krótki postój na kradzie tej anteny. Widzia³ to jednak w³a- Zabi³ psa z wiatrówki œciciel auta, który zadzwoni³ na policjê. Znudzeni z³odzieje ju kilka minut póÿniej zostali zatrzymani. - Podczas przes³uchañ wszyscy przyznali siê do zarzucanych im czynów - mówi oficer prasowy KPP w Radomsku Aneta Komorowska. - Poddali siê dobrowolnie karze 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 3 lata. Wszyscy zostan¹ pod nadzorem kuratora s¹dowego. Bêd¹ te musieli zap³aciæ grzywnê Mieszkaniec gminy Gomunice strzela³ z wiatrówki do psów. Jedno ze zwierz¹t nie prze y³o. Fot. Dariusz Solarz Narkotyki na monitorigu Stra nik miejski dziêki miejskiemu monitoringowi móg³ zlokalizowaæ i nagra³ kilka m³odych osób, które za ywa³y narkotyki. Ich zatrzymaniem zajêli siê radomszczañscy policjanci. Stra nik miejski pe³ni¹cy we wtorek 6 kwietnia dy ur przy miejskim monitoringu odebra³ telefon z informacj¹, e przy ulicy BrzeŸnickiej grupa m³odzie y prawdopodobnie za ywa narkotyki. Natychmiast zlokalizowa³ wskazane miejsce i oko kamery zareje- strowa³o cale zdarzenie. - Poniewa nasz patrol mia³ akurat w tym czasie interwencjê w innej czêœci miasta, dy urny powiadomi³ o wszystkim policjê - mówi Gazecie Jacek Porze yñski. Policjanci zatrzymali czterech m³odych mê czyzn, trzech nie skoñczy³o jeszcze 17 lat, a czwarty jest o rok m³odszy. Podczas rozmowy z policjantami jeden z ch³opców wyrzuci³ coœ w trawê. Okaza³o siê, e wyrzucona paczuszka to torebka z marihuan¹ oraz fifka. - O zdarzeniu tym zostali poinformowani rodzice ch³opców, którzy nastêpnie odebrali swoje dzieci od policjantów - wyjaœnia sier ant Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Funkcjonariusze wyjaœniaj¹, w jaki sposób m³odzieñcy weszli w posiadanie narkotyku. Sprawa zostanie skierowana do Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich S¹du Rejonowego w Radomsku. Do tego nietypowego zdarzenia dosz³o w czwartek 8 kwietnia po po³udniu. Psy, Kajtek i Maluch, biega³y po podwórku w jednej z miejscowoœci w gminie Gomunice. W³aœcicielka w pewnym momencie zobaczy³a, e jeden z nich jest martwy. Z drugim pojecha³a do weterynarza, który z jego cia- ³a wyci¹gn¹³ œrut. Kamieñscy policjanci ustalili, e do psów strzela³ znajomy kobiety. Odebrano mu wiatrówkê. Zgin¹³ na przejeÿdzie Oko³o godziny w œrodê 7 kwietnia na jednym z przejazdów kolejowych w Radomsku zgin¹³ 21-letni mê czyzna. Jak uda³o siê ustaliæ policji, prze- Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t, za znêcanie siê nad zwierzêtami grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do roku. Je eli natomiast sprawca dzia³a³ ze szczególnym okrucieñstwem, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolnoœci. W ka dym przypadku s¹d mo e orzec nawi¹zkê do 2500 z³otych na cele zwi¹zane z ochron¹ zwierz¹t lub inne wyznaczone przez s¹d. jazd by³ zamkniêty, jednak mê czyzna jad¹cy na motorowerze dojecha³ do zapory, podniós³ j¹ i wjecha³ na tory. Wprost pod ko³a poci¹gu. Zgin¹³ na miejscu. 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wyrywali kable Nieletni radomszczanie postanowili pomóc w rozbiórce budynku. Odpowiedz¹ za wandalizm. Radomszczañscy stra nicy miejscy przerwali œwietn¹ zabawê, jak¹ urz¹dzili sobie w pi¹tek 2 kwietnia nieletni mieszkañcy Radomska, którzy weszli do niezamieszka³ego domu przy ulicy Reymonta. Zaczêli oni wyrywaæ ze œcian instalacjê elektryczn¹ i na tej czynnoœci, któr¹ prawo nazywa wandalizmem, zostali z³apani. Wszyscy zostali odwiezieni do Komendy Powiatowej Policji. Ich spraw¹ zajmie siê S¹d Rodzinny, a o wszystkim zosta³y poinformowane szko³y, w których siê ucz¹. 7

8 ROZMOWA Rozmowa z dominikaninem o. Markiem Grzelczakiem OP, przeorem klasztoru w Gidlach Bez tanich pociech W Gidlach zdarzaj¹ siê cuda? - Owszem, zdarzaj¹ siê tu cuda. A czym dla Ojca jest cud? - To szczególne dzia³anie Pana Boga, które dotknê³o cz³owieka i pozostawi³o na nim trwa³y œlad. Ten œlad wi¹ e cz³owieka z Bogiem... Zada³a Pani bardzo trudne pytanie... Wiem. - To, co dla mnie jest cudem, nie jest tak naprawdê wa ne. Istotne jest to, co dla Chrystusowego Koœcio³a jest cudem. Ale natura cz³owieka jest taka, e szuka tego cudu w tym, co go najbardziej doœwiadcza. Dla wielu ludzi cudami s¹ uzdrowienia, uleczenie z cierpieñ doczesnych... - Szkoda, e dzisiejszego cz³owieka brak przyjaÿni z Bogiem nie boli tak bardzo, jak boli brak zdrowia czy pieniêdzy. Trzeba pamiêtaæ o tym, e do zbawienia cz³owiekowi nie jest potrzebne zdrowie, lecz ³aska Bo a i o ni¹ powinniœmy g³ównie prosiæ, a Pan Bóg da zdrowie, gdy pomo e osi¹gn¹æ ycie wieczne. Czym zatem s¹ uzdrowienia? To Boskie znaki, które dotykalnie maj¹ nam pokazaæ, e w naszym yciu mog¹ zdarzaæ siê rzeczy niewyt³umaczalne? - Archanio³ Gabriel zapewnia³ Matkê Najœwiêtsz¹, e dla Boga nie ma nic niemo liwego i Ona temu s³owu zawierzy³a ca³e swoje ycie. Uzdrowienia, Boskie znaki - jak Pani je nazwa³a - maj¹ nas wszystkich prowadziæ do g³êbszego zaufania dobroci Pana Boga i przekonania, e On troszczy siê o nasze dobro doczesne i wieczne. Wielu ludzi nawraca siê po modlitwie w gidelskim klasztorze? - Tego mo na dowiedzieæ siê jedynie w konfesjonale. S¹ chwile, w gdy widzimy, jak ludzie przyje d aj¹cy do sanktuarium zmieniaj¹ siê. Czasem zmieniaj¹ swój stosunek do choroby, czasem widaæ, z jak wielk¹ radoœci¹ id¹ do spowiedzi, modl¹ siê arliwie w kaplicy... Jesteœmy zakonem kaznodziejskim. Staramy siê tak prowadziæ wiernych przybywaj¹cych do klasztoru, aby choæ trochê oderwaæ ich od rzeczy materialnych, chcemy przybli aæ ich do spraw duchowych... To chyba nie jest proste? - Niestety wspó³czesny cz³owiek jest bardzo przywi¹zany do spraw materialnych. Wiêkszoœæ pielgrzymów przybywaj¹cych do Gidel szuka tu jednak nadziei na uzdrowienie... - Tak. Wielu te prosi nas o modlitwê w tej intencji. Mówi³ Ojciec, e wielu wyje d a st¹d odmienionych w tym dobrym sensie. A co z tymi, którzy nie znajduj¹ pocieszenia, nie zostaj¹ uzdrowieni. Oddalaj¹ siê wtedy od Boga? - Wykluczyæ takiej mo liwoœci nie mogê, chocia nie znam takich sytuacji. Oddalaj¹ siê od Boga, bo mo e nigdy blisko Niego nie byli. Ci ludzie pewnie ju tutaj nie wracaj¹. Ostatnio rozmawia- ³em ze œmiertelnie chorym cz³owiekiem, któremu lekarze dali dwa, trzy miesi¹ce ycia. Zadawa³ mnóstwo trudnych pytañ, pyta³, dlaczego go to spotka³o. Na trudne pytania s¹ trudne odpowiedzi. W naszym sanktuarium trudno o tani¹ pociechê. Ja nie mogê mu powiedzieæ, e wszystko bêdzie dobrze - nie wiem, co Bóg wzglêdem niego Nasze zaplanowa³. sanktuarium demaskuje fa³sz i u³udê tanich pociech, Ojciec Marek Grzelczak w które ma³o kto wierzy. A je eli Ojciec w oczach tego cz³owieka widzi paniczny lêk przed œmierci¹... to co mu Ojciec mówi? - Nigdy nie by³em w takiej sytuacji. A je eliby siê tak zdarzy³o, to siêgn¹³bym pamiêci¹ do chwil, kiedy by³em obecny przy œmierci mojej mamy. Zaczerpn¹³bym z jej wiary i mi³oœci do Boga i Jego Najœwiêtszej Matki, eby mieæ odwagê t³umaczyæ, jaka jest nauka Koœcio³a katolickiego i czym jest ³aska dobrej œmierci. Modlimy siê o tê ³askê w ka dej Zdrowaœ Mario. A Ojciec boi siê œmierci? - Codziennie staram siê odmówiæ Koronkê do Mi³osierdzia Bo ego za dzisiaj umieraj¹cych. Wielu ludzi yje bez Boga. Sami na siebie wydaj¹ wyrok. Modlê siê o to, aby cz³owiek dzisiaj umieraj¹cy mia³ szansê i ³askê wyrzec siê tego wszystkiego, co by³o z³e w jego yciu. Aby móg³ amputowaæ te 5, 10, 40 lat w grzechu i wybraæ Chrystusa. Mo na to zrobiæ w ostatniej minucie ycia? - Nawet w ostatniej sekundzie œmierci. Bo œmierci siê nie przegapi. Ka dy z nas umiera œwiadomie. Umieraj¹cy wie, co siê z nim dzieje. Kiedy odmawiam tê koronkê, np. id¹c czy jad¹c samochodem, myœlê czasami: A mo e ta koronka jest dzisiaj te dla mnie... W klasztorze w Gidlach co jakiœ czas mo na pos³uchaæ œwiadectw ludzi cudownie uzdrowionych. - Ostatnio odeszliœmy od praktyki, e ludzie uzdrowieni sami opowiadaj¹ swoje historie. Czasem emocje, wzruszenia bra- ³y górê i teraz czytaj¹ to celebransi. A jak sprawdzane jest to, czy rzeczywiœcie zdarzy³ siê cud. Z kim Ojcowie konsultuj¹ to, e zdarzy³o siê coœ niewyt³umaczalnego z punktu widzenia wspó³czesnej medycyny? - Cudem nie jest tylko to, czego nie da siê wyt³umaczyæ naukowo. Wystarczy przekonanie tego cz³owieka o tym, e doœwiadczy³ ³aski, pociechy, umocnienia, uzdrowienia. Nikt z nas nie jest w stanie wejœæ w niego i sprawdziæ, czy mówi prawdê. Przyjmujemy to, co mówi, cieszymy siê i razem z nim dziêkujemy. Natomiast, eby taki cud zosta³ uznany przez Koœció³, to musi spe³niaæ pewne kryteria. Do zbadania ka dego przypadku musz¹ byæ powo³ane dwie specjalne komisje: lekarska i teologiczna. Takie komisje w naszym sanktuarium nie dzia- ³aj¹. Zawsze jednak, kiedy ktoœ informuje nas o uzdrowieniu, prosimy o przes³anie kopii dokumentacji medycznej, mo e kiedyœ zostan¹ poddane szczegó³owej analizie. A kiedy ostatnio przysz³y do klasztoru takie dokumenty? - Nie ma jeszcze dokumentacji, ale w grudniu rozmawia³em z mê czyzn¹, który w zesz³ym roku dozna³ ³aski regresu choroby nowotworowej. Osoby uzdrowione chêtnie dziel¹ siê t¹ radoœci¹? Dzwoni¹ do klasztoru i mówi¹ o tym Ojcom? - Trudno powiedzieæ. Proporcje raczej s¹ takie, e wiêcej jest prosz¹cych ni dziêkuj¹cych. A kiedy w klasztorze w Gidlach odprawiane s¹ msze o uzdrowienie chorych? -... codziennie. Ale raz w miesi¹cu s¹ te msze szczególne... - Mszê Œwiêt¹ za chorych odprawiamy zawsze w pierwsz¹ niedzielê Co roku podczas uroczystoœci k¹pió³ki na terenach klasztornych w Gidlach ustawiane s¹ stoiska handlowe. Chc¹c zachowaæ powagê uroczystoœci i porz¹dek, ojcowie dominikanie prosz¹ w³aœcicieli straganów o kontakt, w celu ustalenia szczegó³ów ich obecnoœci. Kontaktowaæ nale y siê z klasztorem lub Fundacj¹ Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego i Turystycznego w Gidlach. miesi¹ca o godz , po niej jest zawsze nabo eñstwo dziêkczynno-b³agalne z b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Móg³by Ojciec wyt³umaczyæ tym, którzy jeszcze nie wiedz¹, czym jest k¹pió³ka? - To symboliczne nawi¹zanie do wydarzeñ zwi¹zanych z wyoraniem kilkaset lat temu figurki Matki Bo ej Gidelskiej. Rolnik Jan Czeczek wyora³ figurkê, zabra³ j¹ do cha³upy i schowa³. PóŸniej on i ca³a rodzina stracili wzrok. S¹siadka, która siê nimi opiekowa³a, znalaz³a figurkê, obmy³a j¹ w wodzie. Proboszcz zabra³ figurkê do koœció³ka pw. œw. Marii Magdaleny. Czeczkowie umyli twarze w wodzie, w której zanurzona by³a figurka, i odzyskali wzrok, a figurka w cudowny sposób znalaz³a siê w miejscu wyorania. To by³ widomy znak, e Matka Boska jest dla wielu, e nie mo na jej zaw³aszczyæ dla siebie. Najstarsza zachowana notatka o k¹pió³ce pochodzi z pocz¹tku XVII wieku. Obrzêd móg³ byæ jednak znany znacznie wczeœniej. A jak wygl¹da teraz? - Od d³u szego czasu zamiast wody podczas k¹pió³ki u ywa siê wina. Wino jest p³ynem szlachetniejszym, ma te konotacje biblijne, eucharystyczne. W tym roku k¹pió³ka odbêdzie siê w pierwsz¹ niedzielê maja. O godz w uroczystej procesji wyniesiemy figurkê Matki Bo ej przed klasztor. PóŸniej bêd¹ modlitwy poœwiêcenia i pob³ogos³awienia wina. Nastêpnie, tak jak co roku, w ka dym z naczyñ z winem zanurzymy figurkê Matki Bo ej. Wino mo na póÿniej otrzymaæ w klasztorze... - Tak. Jest rozlewane do ma³ych ampu³ek. Pielgrzymi otrzymuj¹ je razem z obrazkiem z modlitw¹. A jak nale y u ywaæ tego wina. Trzeba je piæ, wcieraæ w bol¹ce miejsca? - Pielgrzymi czêsto zadaj¹ to pytanie. Odpowiadam wtedy, e nie ma to wiêkszego znaczenia. Nale y go po prostu u ywaæ roztropnie. Wina nie mo - na traktowaæ jako pami¹tki z sanktuarium. U ywanie wina jest wyrazem wiêzi z naszym sanktuarium. Wino jest symbolem, a nie lekarstwem... - Je eli powiemy, e Komunia Œwiêta jest lekarstwem na nasze grzechy, to nie ma w tym b³êdu. Nazywanie wina z k¹pió³ki lekarstwem te nie jest wielkim b³êdem, ale mo e powodowaæ nieporozumienia. Do wina do³¹czamy modlitwê i ona jest w zasadzie wa niejsza od samego wina, bo modlitwa jest wiêzi¹ duszy z Bogiem. Rozmawia³a Jolanta D¹browska Rozmowa przeprowadzona przed katastrof¹ prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem. 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R. Fot. Jolanta D¹browska Fot. Jolanta D¹browska Fot. Jolanta D¹browska

9 REKLAMA Gazeta w Internecie: 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

10 ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * WIADOMOŒCI * OG OSZENIA Kwiecieñ 1925 r. ZGON JANA RESZKE Dnia 6-go kwietnia br. dyrektor M³ynarski otrzyma³ z Monte Carlo depeszê z wiadomoœci¹ o zgonie Jana Reszkego (na zdj.). Wszechœwiatowej s³awy tenor zmar³ w niedzielê w Nicei. Jan Reszke jest w³aœcicielem maj¹tku ziemskiego Garnek w powiecie naszym. SKUTKI LEKKOMYŒLNOŒCI 18-letni m³odzieniec Józef Knapik z B¹kowej Góry przygotowywa³ sobie w moÿdzierzu wiwatówki z kalichlorku i przy t³uczeniu takowego nast¹pi³ wybuch, od którego wymienionemu wypali³o oczy, oderwa³o lew¹ rêkê i silnie pokaleczy³o mu nogi. Knapik przywieziony zosta³ do miejscowego szpitala i tu po dokonaniu operacji zmar³. Swoj¹ lekkomyœlnoœæ przyp³aci³ m³odem yciem. Kalichlorek nabyty zosta³ w aptece B. Lipiñskiego w Przedborzu. STRAJK ROLNY zupe³nie os³ab³ zapowiedziany na dn. 6 bm. Generalny strajk rolny nie uda³ siê. Robotnicy folwarczni nie us³uchali nawo³ywañ rozje d aj¹cych po ca³ym kraju agitatorów. Naogó³ komunikaty sygnalizuj¹ os³abienie zupe³ne akcji strajkowej. W naszym powiecie s³abe objawy strajku pozosta³y jeszcze w Kobielach i w Kodrêbie. FATALNY WYPADEK W sobotê rano sp³oszone konie gwizdem lokomotywy kolejowej popêdzi³y z wozem z podwórza m³yna p. Szykulskiego przez ul. BrzeŸnick¹, Kalisk¹, Rynek i tu dyszlem uderzy³y w ogrodzenie murowane przy koœciele farnym. Wóz rozlecia³ siê na parê czêœci, od³amek zaœ uderzy³ mocno w nogê przechodz¹c¹ tu trotuarem pani¹ Wojtersk¹, która za r¹czkê prowadzi³a dziecko. Uderzenie by³o fatalne, bowiem zgruchota³o obie koœci golenia, dziecko szczêœliwie uniknê³o wypadku. Pani¹ Wojtersk¹ odwieziono do szpitala, gdzie bêdzie zmuszona pozostaæ na d³u szej kuracji. Konie nale a³y do maj¹tku Piaszczyce. Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w Wierzbicy Ka dy boi siê Ÿle umrzeæ, ale nie ka dy boi siê Ÿle yæ. (œw. Augustyn, ) Kwiecieñ 1974 r. WIZJA CENTRUM Jak ju informowaliœmy, w nied³ugim czasie centrum naszego miasta w rejonie ulic: Reymonta, Komuny Paryskiej, Koœciuszki i Narutowicza zmieni ca³kowicie swoje oblicze. Oto makieta przysz³ego centrum (poni ej). Niewielka Wierzbica, w gminie adzice, mo e poszczyciæ siê w³asnym murowanym koœcio³em. Ks. Janusz Chylewski, proboszcz parafii œw. Urszuli DM w Krêpie w latach , wybudowa³ w tej miejscowoœci najpierw kaplicê katechetyczn¹, a z czasem kaplica zosta³a rozbudowana i przekszta³cona w koœció³ filialny pw. Nawiedzenia NMP. W miejscowoœci tej znajduje siê tylko jedna murowana kapliczka pochodz¹ca z prze³omu XIX/ XX wieku, która zosta³a ju opisana w naszej Gazecie (GR 25/2008) po tym, jak nierozwa ny kierowca powa nie j¹ uszkodzi³ samochodem osobowym. W Wierzbicy poza koœcio³em i kapliczk¹ znajduje siê obiekt sakralny, który zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Jest to najstarszy w powiecie radomszczañskim krzy przydro ny, znajduj¹cy siê tu za wsi¹ - na starym szlaku p¹tniczym na Jasn¹ Górê. Krzy kuty z elaza, osadzony w wysokim kamiennym cokole pochodzi z roku Obok krzy a u³o ono, jak rozsypane paciorki Ró añca - kamienie narzutowe pomalowane na bia³o. Znany etnograf polski - Andrzej Seweryn - opisuje ich przydatnoœæ: aby na nich przyklêkali pielgrzymi i pobo ni przechodnie i modlili siê za dusze nieszczêœliwych. Latem na dwóch wiekowych lipach posadzonych obok - brzêcz¹ roje pszczó³. Pan Józef Zasêpa (84 lata) - sêdziwy mieszkaniec Wierzbicy - wspomina, e krzy by³ w czasie wojny ostrzeliwany przez Niemców i powa nie uszkodzony, jednak mieszkañcy wsi bardzo szybko dokonali jego naprawy. Tekst i fot. Jan Nitecki Twoje imiê (734) Wiosna nieco przystopowa³a swój marsz. Ju od Wielkanocnego Poniedzia³ku zrobi³o siê w naszej czêœci kraju deszczowo i ch³odno, zw³aszcza wieczorami i w nocy. Jak to w przys³owiu: kwiecieñ plecieñ Przyroda, nie zwa aj¹c na to, robi swoje: drzewa siê zieleni¹, forsycje obsypuj¹ z³otym deszczem, w parkach i na skwerach kwitn¹ krokusy, stokrotki i fio³ki. Najbardziej znanym patronem tego tygodnia jest córka ubogiego m³ynarza - œwiêta Bernadetta, yj¹ca w drugiej po³owie XIX wieku ( ) francuska mistyczka, zakonnica. Bernadetta mia³a w okresie od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku w pobli u groty Massabielle ko³o Lourdes 18 widzeñ, w czasie których Matka Boska wzywa³a j¹ do podjêcia modlitwy ró- añcowej, mówi³a o koniecznoœci pokuty i porzucenia przez ludzi z³ych czynów, a tak- e zaleca³a wybudowanie w grocie kaplicy. Maj¹c 22 lata, Bernadetta wst¹pi³a do klasztoru sióstr Mi³osierdzia i Nauczania Chrzeœcijañskiego w Nevers, gdzie zmar³a w wieku 35 lat. Zosta³a pochowana na terenie klasztoru, zabieraj¹c do grobu niektóre sprawy przekazane jej przez Matkê Bosk¹. Jej cia³o, które nie uleg³o po œmierci rozk³adowi, wystawiono na widok publiczny w sanktuarium w Lourdes, w najwiêkszym maryjnym centrum pielgrzymkowym w Europie Zachodniej. Bernadetta zosta³a kanonizowana w roku 1933 przez papie a Piusa XI. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patro- Franciszkanie s¹ ju w Radomsku od ponad 700 lat. Od zawsze mieli tutaj wielu przyjació³. Rodzin¹ przez kilkadziesi¹t lat zaprzyjaÿnion¹ z nimi w sposób szczególny by³a rodzina Marii Kazimiery z Kozakiewiczów Jêdrzejczykowej. Pani Maria opisa³a dzieje tej przyjaÿni w publikacji Franciszkanie w Radomsku kiedyœ - wspomnienie o tych, których pamiêtam, wydanej przez Fundacjê Inicjatyw Kulturalnych kwietnia 2010 r. Œw. Bernadetta. Lourdes. O radomszczañskich franciszkanach Na pierwszym planie (poczynaj¹c od Urzêdu Miasta do ul. Komuny Paryskiej) zlokalizowane tu kurne sklepiki zostan¹ przebudowane i wyposa one w przestronne wnêtrza oraz wcale reprezentacyjn¹ elewacjê. Na zapleczu - pawilony us³ugowo-handlowe. Przy zbiegu ulic Reymonta i Komuny Paryskiej - pokaÿny gmach supersamu, dalej wie owiec, a za nim ci¹g pawilonów us³ugowo-handlowych. Wzd³u ulicy dwa pasma drogi szybkiego ruchu. Od strony Koœciuszki ods³oniêty widok na ca³oœæ centrum, poœrodku którego w czêœci zazielenionej, gdzie wcale dobrze bêdzie mo na po trudzie wêdrówki za zakupami tak e i odpocz¹æ czy pospacerowaæ - zaprojektowano piêkny obiekt przysz³ego Miêdzynarodowego Klubu Prasy i Ksi¹ ki... Warto dodaæ, e opracowanie takiego projektu oznacza koniec z przypadkow¹ zabudow¹ miasta, e wszelkie zamierzenia bêd¹ podporz¹dkowane opracowanemu ju projektowi, który powsta³ w Powiatowym Zespole Urbanistycznym. Autorem projektu jest mgr in. arch. Halina Niezabitowska oraz mgr in. arch. Iwona Wencius-Kowalska i Barbara Jab³oñska. Oprac. Z.K. nów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 15 KWIETNIA - dzieñ œw. Anastazji oraz Bazylisy, Bazylego, Ludwiny, Teodora, Tytusa, Wac³awa, Cezarego, Leonida, Piotra, Modesta, Olimpii, Wac³awy, Wiktoryna. 16 KWIETNIA - dzieñ œw. Bernadetty oraz Benedykta, Julii, Urbana, Ksenii, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Erwiny, Lamberta, Lambertyny, Nikity, Patrycego. 17 KWIETNIA - dzieñ œw. Roberta oraz Roberty, Stefana, Rudolfa, Klary, Aniceta, Salwatora, Eliasza, Innocentego, Innocenty, Jakuba, Józefy, Rudolfiny, Rudolfy. 18 KWIETNIA - dzieñ œw. APOLO- NIUSZA oraz Bogumi³a, Bogus³awy, Alicji, Marii, Gwidona, Flawiusza, Goœcis³awa, Ryszarda, Ulpiusza. 19 KWIETNIA - dzieñ œw. EKS- PEDYTA oraz Leona, Tymona, Jerzego, Adolfa, Konrada, W³odzimierza, Leontyny, Adolfiny, Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Pafnucego, Wernera. 20 KWIETNIA - dzieñ œw. MA- RIANA oraz Teodora, Agnieszki, Marcela, Bereniki, Czes³awa, Zenona, Sulpicjusza, Fabiana, Amalii, Sebastiana, Florentego, Florencjusza, Szymona. 21 KWIETNIA - dzieñ œw. AN- ZELMA oraz Konrada, Feliksa, Drogomi³a, Bartosza, Zelmiry, Addara, Konrady, Selmy. Jacek êski Bogato ilustrowana archiwalnymi zdjêciami publikacja zawiera wiele ciekawych informacji zwi¹zanych z klasztorem i jego mieszkañcami od lat miêdzywojennych do 80. ubieg³ego wieku. Wspomnienia s¹ dostêpne w zakrystii radomszczañskiego klasztoru. (mj) OG OSZENIE... Ordynatorowi Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku Panu doktorowi Kazimierzowi Skura i ca³emu personelowi medycznemu serdeczne podziêkowania za opiekê nad pacjentem Romanem Górskim Z.K. sk³ada ona z rodzin¹ 10 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

11 REKLAMA 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi, 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Megasam-Test s.c. Psychotesty, badanie kierowców sam., op. wózków i inne. Radomsko, ul. Przedborska 39 I p. (dawniej przychodnia - dziœ szko³a), tel Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Przychodnia leczenia uzale nieñ. Terapia, esperal. ódÿ, tel Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki, tel Leczenie pijawka lekarsk¹, specjalistyczny gabinet hirudoterapii, Pi¹tkowski Marek, Radomsko, ul. Krakowska 17, tel NIERUCHOMOŒCI Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Sprzedam dom jednorodzinny, 200 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel , Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, 0,8 ha, tel Sprzedam dom szeregowy (BN), tel Tanie kwatery, tel Kupiê - wynajmê lokal handlowy, tel Sprzedam dzia³kê o pow m kw., szer. ok. 31 m, atrakcyjnie po³o on¹ blisko centrum miasta (ul. Stara Droga), media w ulicy, tel Sprzedam dom + zak³ad w Radomsku, tel Mieszkania - Kraków i Wroc³aw (BN), tel Wynajmê lokal pod ka d¹ dzia³alnoœæ, ul. Krakowska, tel Sprzedam uzbrojone dzia³ki w Orzechówku, tel Sprzedam dzia³kê 8748 m kw. (115 m x 90 m) okolice strefy przy DK1 w Stobiecku Szlacheckim, 26z³/m kw., tel Do wynajêcia pomieszczenia magazynowe o pow. 150 m kw. i 300 m kw., bardzo dobra lokalizacja (ul. BrzeŸnicka 63), teren strze- ony, tel , Sprzedam dom w Borowiecku, dzia³ka 1500 m kw., wszystkie media, tel Sprzedam pole - 3 dzia³ki w gm. K³omnice, tel Sprzedam M-4, ul. Starowiejska, 64 m kw., II p., tel Sprzedam M-3, 50 m kw., ul. L. Czarnego, tel Do wynajêcia plac, ul. BrzeŸnicka 57 Sprzedam dzia³kê 72 ary, uzbrojona, Grzebieñ, tel Do wynajêcia mieszkanie komfortowe i standardowe, umeblowane, tel Sprzedam dom do zamieszkania, atrakcyjna lokalizacja, tel Wynajmê halê lub czêœæ hali w Kamieñsku o pow. ok m kw., tel Wynajmê halê lub czêœæ hali na Bloku Dobryszyckim o pow. ok m kw., tel Sprzedam dzia³kê z pozwoleniem na budowê, ul. Owocowa, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ w Radomsku, ul. Weso³a, tel Sprzedam dzia³kê 7600 m kw. przy ul. Sucharskiego, tel Tanio mieszkania dla pracowników, tel Wynajmê lub sprzedam budkê handlow¹, tel Do wynajêcia lokale pod dzia³alnoœæ od 30 do 250 m kw., tel Do wydzier awienia plac pod gara e, ul. Starowiejska i œw. Jadwigi, tel Kupiê dzia³kê, pole w rozs¹dnej cenie, tel Sprzedam M-3, 45 m kw., ul. BrzeŸnicka, 2600 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê z warunkami zabudowy 17x41 m, os. Bartodzieje, cena 60 tys. z³ do negocjacji, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Nowa, tel Sprzedam M-4, 63 m kw., wspólnota, I piêtro, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam mieszkanie 70,6 m kw. w centrum, tel , Sprzedam mieszkanie 59 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 1350 m kw., ul. Weso³a, tel Sprzedam grunt rolno-budowlany 1,66 ha (w 3 czêœciach) w Dziepó³ci k. Radomska. Ciekawa lokalizacja, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., I piêtro, ul. Piastowska, tel , Sprzedam dzia³kê 4000 m kw., Kietlin, ul. Dobryszycka, tel Do wynajêcia czynna piekarnia, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Jagielloñska, III piêtro, tel Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 5,45 ha z budynkami. Krzywanice, gm. Lgota Wielka, tel Do wynajêcia M-4, tel po Sprzedam M-3, 49 m kw., parter, ul. Jagielloñska i M-4, 64 m kw., parter, ul. Starowiejska, tel lub po godz Sprzedam M-5 (72,28 m kw.), II piêtro, ul. Jagielloñska, tel po Sprzedam dzia³kê, ul. Krañcowa, tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku (Bartodzieje) o pow m kw., szer. 15 m, 50 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Radomsku, ul. Starowiejska, tel , Sprzedam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku, ul. 11 Listopada, 82 m kw., tel Sprzedam dzia³ki budowlane, osiedle Leœne, D¹brówka oraz ulica Sikorskiego, tel Wynajmê lub kupiê wolno stoj¹cy lokal - budynek w Radomsku, o pow m kw., tel , Sprzedam pole 1,61 ha i las 0,58 ha, tel Sprzedam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku, ul. 11 Listopada, 99 m kw., tel Sprzedam M-3, 39 m kw., parter, ul. S³owicza, tel wieczorem Sprzedam M-4, 50 m kw., ul. Tysi¹clecia, tel Do wynajêcia lokal handlowy, ul. Narutowicza 27, tel Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, ul. œw. Jadwigi, tel Sprzedam dzia³kê z zabudowaniami, 2200 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Starowiejska, tel Sprzedam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku, ul. 11 Listopada, 84 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 14 arów w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Radomsku, 1557 m kw., tel Sprzedam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku, ul. 11 Listopada, 88 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., I piêtro, ul. Starowiejska, tel po Sprzedam dzia³ki budowlane w Kodrêbie, tel Sprzedam dom z gara em, dzia³ka 1000 m kw., tel Sprzedam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku, ul. 11 Listopada, 118 m kw., tel Sprzedam dzia³ki w Borowiecku, tel Sprzedam mieszkanie, 44 m kw., po remoncie, ul. Piastowska, tel Do wynajêcia lokale pod biura, us³ugi, gabinety, I i II piêtro, nad sklepem RTV-AGD. Radomsko, ul. Warszyca 11 (od ul. Reymonta przed przejazdem kolejowym), tel Lokale do wynajêcia, ul. Reymonta, I piêtro, 15 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê 4300 m kw. w ciagu zabudowy, gm. Wielgom³yny, tel po Zamieniê M-3 w odzi na mieszkanie w blokach w Radomsku, sprawa b. pilna, tel Do wynajêcia lokal 80 m kw., parter, (pod biuro, bank, sklep, itp.), tel Sprzedam 3 dzia³ki z lasem, Szczepocice Rz¹dowe 38, tel Sprzedam M-3, 65 m kw., osiedle Dwunastka, tel po Sprzedam dzia³kê na Lipiu, 2300 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 1700 m kw., ogrodzon¹, woda, kanalizacja, pr¹d, staw, altana, gospodarczy, drzewka, WoŸniki, tel Lokale do wynajêcia w Centrum Handlowym przy Dworcu, tel Sprzedam M-5, 59 m kw., III piêtro, ul. Leszka Czarnego, 180 tys. z³., tel Do wynajêcia dom i budynek gospodarczy, tel Do wynajêcia lokal, 50 m kw., tel Sprzedam dzia³kê na Bobrach, tel Sprzedam dzia³ki budowlane i inwestycyjne w Gomunicach, tel Do wynajêcia 2 pomieszczenia ogrzewane po 30 m kw. pod drobne rzemios³o lub inne, tel Poszukuje do wynajêcia magazynu lub budynek gospodarczy 130 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 43 m kw., I piêtro, du y balkon, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam mieszkanie M-3 lub zamieniê na wiêksze, tel Gara do wynajêcia, os. Tysi¹clecia, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500 m kw., 1500 m kw., Blok Dobryszycki, ul. Kwiatowa, tel Sprzedam M-5, ul. Starowiejska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam dzia³k¹ budowlan¹ 550 m kw., ul. Pi³sudskiego, tel Sprzedam dzia³kê w Bobrach, tel Sprzedam M-4, ul. Jagielloñska 57, tel Do wynajêcia dom w P³awnie, tel Sprzedam dzia³kê, tel Kupiê udzia³y przy ul. Tysi¹clecia 10, tel Do wynajêcia mieszkanie, 65 m kw., tel Sprzedam dom murowany 110 m kw. + budynki gospodarcze + 0,31 ha dzia³ka, 190 tys. z³, tel po po³udniu Wynajmê pracownikom firmy 2 pokoje z kuchni¹, tel Sprzedam mieszkanie 32 m kw., ul. Piastowska 11, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1717 m kw., tel Sprzedam dzia³kê, œcis³e centrum, pow. 562 m kw., wszystkie media, tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 85 arow¹ w Dobryszycach, tel Sprzedam dom 160 m kw./840 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dom podpiwniczony w Radomsku, tel Sprzedam 2 pokoje w bloku, tel Sprzedam mieszkanie, 25 m kw., tel Sprzedam 3 dzia³ki z lasem, Szczepocice Rz¹dowe, tel Do wynajêcia M-5, 58 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 55 arów i ³¹kê 70 arów, Ojrzeñ, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹, 62 ary, w gm. êki Szlacheckie, tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów w Ewinie, gm. ytno, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Jagielloñska, tel Do wynajêcia zak³ad stolarski, 70 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., III p., ul. œw. Jadwigi Królowej 4, tel Sprzedam las, 1 ha, tel Sprzedam dom 120 m kw. na dzia³ce 2000 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dom drewniany pod lasem na dzia³ce 1800 m kw. - Grzebieñ, tel , Do wynajêcia ma³e mieszkanie, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., ul. Piastowska 27, tel Sprzedam mieszkanie 52,5 m kw., tel , Do wynajêcia pawilon handlowy 130 m kw., ul. Krasickiego 2, tel Sprzedam dom 95 m kw., dzia³ka 800 m kw., w Gomunicach, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jedlnie 9600 m kw z³/m kw., tel Sprzedam dom jednorodzinny, os. Nowy Kowalowiec, tel po Sprzedam mieszkanie 50 m kw., IV piêtro, po remoncie, tel Do wynajêcia lokal w centrum handlowym, ul. Reymonta 48, tel , Sprzedam lub zamieniê na ma³y dom M-2, 33 m kw., tel Do wynajêcia M-3, 52 m kw., ul. Prym. Wyszyñskiego, tel Do wynajêcia lokal handlowy 34,5 m kw., w centrum, tel Sprzedam dzia³kê w ogrodzie dzia³kowym, tel Sprzedam kawalerkê, tel Do wynajêcia pokoje dla pracowników firm, tel M-4 do wynajêcia, tel Atrakcyjnie dzia³ki z warunkami zabudowy m kw. w Gomunicach, tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ 4400 m kw., ul. Krakowska, tel , Sprzedam las sosnowy pod Przedborzem 0,85 ha, 60 lat, tel Sprzedam dom w rozbudowie, dzia³ka 10 arów, tel Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel Do wynajêcia mieszkanie, tel po Sprzedam atrakcyjn¹ nieruchomoœæ, dzia³ka 5600 m kw., dom, gara e, tel Sprzedam dom 160 m kw., budynki gospodarcze, dzia³ka 1800 m kw., ul. Stara Droga, tel , po Do wynajêcia mieszkanie 37 m kw., tel Do wynajêcia kawalerka, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Telimeny 33, tel Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi na wsi, 20 km od Radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam dzia³kê, róg ul. Wyszyñskiego i Sokolej, 1170 m kw., i dzia³ka, ul. 11 Listopada, 1100 m kw., tel Dzia³ka rolna 28 arów i budowlana 19 arów w Strza³kowie, tel Sprzedam atrakcyjne dzia³ki m kw., 6500 m kw. w okolicy Radomska, tel Dzia³ka rekreacyjna 31 arów z dostêpem do rzeki Warty, tel Do wynajêcia mieszkanie w bloku, 33 m kw., tel Sprzedam dom 165 m kw. na dzia³ce 3700 m kw., tel Sprzedam dzia³kê leœn¹ 0,91 ha w Jankowicach, tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ w Radomsku naprzeciwko stacji Shell, 5600 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 33 ary, Przydatki Przybyszowskie, tel Sprzedam dzia³kê 1500 m kw. z ma³ym domkiem w okolicy Radomska, 150 tys. z³, tel Mieszkanie do wynajêcia 40 m kw. (wyposa one), centrum miasta, tel Sprzedam M-3, 43 m kw., III piêtro, ul. Jagielloñska 20, tel Do wynajêcia lokal 230 m kw., w³asny parking (handel, us³ugi, gabinety, biura, gastronomia), naprzeciwko Netto, tel Sprzedam dzia³kê, Blok Dobryszyce, tel Sprzedam funkcjonalny dom 230 m kw. + budynek gospodarczy 110 m kw., zamkniêty + media Wynajem pokoi goœcinnych oraz dla pracowników firm (ul. Krakowska), tel do wykoñczenia, dzia³ka 2400 m kw., gm. Kobiele Wielkie, tel , na Góra, tel municach, tel Miejsce targowe na meblowóz, Kielce, Miedzia- Sprzedam mieszkanie, 52 m kw., I piêtro, w Go- Sprzedam dom w Radomsku, ul. Kochanowskiego 2, 290 tys. z³, tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

13 Do wynajêcia mieszkanie z gara em w centrum, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Do wynajêcia M-4 w bloku, tel , Sprzedam dzia³ke w Teklinowie, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel AUTOELEKTRONIKA - naprawy, regulacje, uk³ady wtryskowe, zap³onowe, ABS, alarmy. Radomsko, ul. Ciep³a 28, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê stare motocykle Awo Simson, Junak, BMW, DKV, SHL, WFM, WSK, tel Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel Sprzedam nissana almerê 1,5 sedan, rok 2006/ 2007, bezwypadkowy, krajowy, na gwarancji fabrycznej, serwisowany, ma³y przebieg, tel Kupiê ka dy samochód, sprzeda czêœci, najlepsze ceny, tel Mazda 323F (BA) 2.0 kat., benzyna + gaz, sekwencyjny (144 km), rok grudzieñ 95, 160 tys. km + ksi¹ ka serwisowa, pe³na opcja oprócz skóry, tel Sprzedam opla astrê 1.4i 90 KM, rok 03/04, klimatyzacja, bezwypadkowa, serwisowana, tel Tanio opel vectra kombi 2.0, rok 97, stan b.dobry, tel Sprzedam fiata punto 2, rok 00, tel po Przyczepy lekkie i ciê kie, lawety, zabudowy autolawety, producent, tel Sprzedam skodê fabiê kombi 1.4 gaz, rok 03, tel Sprzedam mercedesa 124, 2.6 benz.+gaz, rok 87, stan dobry lub zamieniê na busa, tel Sprzedam skodê felicjê pick-up dostawczy do 3,5 t. 1.9D, rok 00, tel Sprzedam skodê fabiê 6Y, 1.4 benzyna, rok 01, tel Sprzedam daihatsu cuore 850, rok 94, tel AUTO-HANDEL - du y wybór samochodów z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, tel , ul. Sucharskiego 357 Sprzedam renaulta lagunê kombi 2.2 diesel, rok 97, stan b. dobry, tel Sprzedam fiata punto II z gazem sekwencyjnym, rok 01, tel Pilnie sprzedam opla vectrê B kombi, uszkodzony ty³, tel Sprzedam opla astrê 1.6 benz., rok 93, stan dobry, z³, tel Sprzedam lub zamieniê audi A4, rok 00, tel Sprzedam skuter Keeway R8, tel Sprzedam skuter Daelim S-Five z silnikiem hondy, rok 02, z³, tel po godz Sprzedam przyczepê baga ow¹ Niewiadów N- 250C, ³adownoœæ 250 kg, z³, tel wieczorem Sprzedam skuter TRIA50, forda mondeo 1.8TD, rok 95, tel CC-700, rok 94 i czêœci do CC-700 i CC-900, tel Sprzedam przyczepkê SAM, tel VW lupo 1.2 TDi, rok 00, tel Sprzedam Simsona, zarejestrowany, tel , VW golf III z gazem, piêciodrzwiowy, tel Sprzedam ci¹gnik C-360, rok 80, z³, tel Tanio sprzedam skuter, 50 cm szeœc., tel CC-700, rok 96, tel Matiz, rok 99, z gazem, tel Siena 1.4, rok 98, tel Tanio renault twingo, rok 94, tel Sprzedam mercedesa 208 kaczor, kontener, stan dobry lub zamieniê na osobowy, tel Sprzedam motorower Simson, tel Sprzedam matiza, rok 99, gaz; VW polo, rok 99; punto II, rok 00; CC-700, rok 96, tel Sprzedam chryslera sebring z gazem, rok 04, tel Sprzedam 126 p., stan bardzo dobry, tel VW polo 1.4D, rok 93, 4 l/100 km, z³, tel Skrzynia biegów do Astry I, 1,7 TD, silnik niemiecki, czêœci blacharskie i inne, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Firma Krokowicz zatrudni mechanika samochodowego, tel Zatrudniemy kierownika budowy z uprawnieniami sieci wod-kan., tel Szukam pracy, zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, wezmê do domu, tel Podejmê dorywczo pracê w charakterze kierowcy, wszystkie kategorie, tel Zatrudniê mechanika samochodowego, tel Zatrudniê szwaczki - stêbnówka, overlock, tel Zatrudniê fryzjera z doœwiadczeniem lub wynajmê w pe³ni wyposa ony zak³ad fryzjerski pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Tel Zatrudniê grafika z dobr¹ znajomoœci¹ Corella i Adobe Photoshop, tel Kobieta, doœwiadczenie w handlu, znajomoœæ obs³ugi komputera i kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B - pilnie poszukuje pracy, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E i œlusarza - mechanika, tel Dam pracê: telemarketerce i agentowi ubezpieczeniowemu, tel Szukam pracy, blacharz-lakiernik, tel Szukam pracy - spawacz gazowy, elektryczny i CO2, tel Rencista III grupy na sta³e, prawo jazdy kat. B z samochodem podejmie pracê, tel Zlecê szycie cha³upnicze, tel M³ody, lat 24, podejmie dobr¹ pracê od zaraz, tel Szukam pracy - kierowca kat. BC, z praktyk¹ na meblowozie, dobrze znaj¹cy Warszawê i okolice, tel , Zatrudniê lakiernika samochodowego, tel , Zatrudnimy kobietê na stanowisku kadrowej, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (biuro rachunkowe), tel , Zatrudnimy kobietê do pomocy w pracy biurowej (wpinanie dokumentacji ksiêgowej), tel , Zatrudnimy kobietê ze znajomoœci¹ podatków: VAT, dochodowy, umiejêtnoœæ prowadzenia podatkowej ksi¹ ki przychodów i rozchodów, obs³uga komputera (biuro rachunkowe), tel , Zatrudnimy kierowcê kat. C i C+E, tel Kierowca BCE podejmie pracê, doœwiadczenie przez meblach, tel Rencista lat 49, wykszta³cenie œrednie, samochód, podejmie pracê jako kierowca kat. B, zaopatrzeniowiec, kurier, ew. magazynier, tel M³oda kobieta podejmie pracê, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza do sk³adania mebli - naturalna okleina, dobre warunki pracy, Radomsko, tel Mê czyzna, stolarz mebli+prawo jazdy kat. C, doœwiadczenie w pomiarach i projektowaniu kuchni, dobra komunikatywnoœæ z ludÿmi, podejme pracê w tej dziedzinie lub inne, tel M³oda kobieta œrednie techniczne podejmie ka d¹ pracê bez towarzyskich, tel Monter mebli kuchennych z praktyk¹, prawo jazdy B, C, podejmie pracê, tel Podejmê opiekê nad dzieckiem lub osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê stolarza z doœwiadczeniem do produkcji mebli kuchennych, tel Poszukujê pracy na pó³ lub ca³y etat - opieka nad dzieckiem lub osob¹ strasz¹, tel Zatrudniê stolarza budowlanego, tel Firma dzia³aj¹ca na terenie Radomska zatrudni pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe. Sk³adanie ofert pod adresem e- mail: Kierowca kat. BC podejmie pracê w weekendy i popo³udniami w dni powszednie, umiejêtnoœæ monta u kuchni, tel Zatrudniê szwaczki na stêbnówkê, tel Kobieta na emeryturze z doœwiadczeniem podejmie siê opieki nad dzieckiem, tel Kobieta podejmie pracê w godzinach popo³udniowych (opieka, sprz¹tanie), prawo jazdy kat. B, tel Poszukujê kierowcy kat. C do zak³adu stolarskiego, tel Zatrudniê stolarza do laminatu i forniru, Blok Dobryszyce, tel Zatrudniê pracownika na frezarkê do drewna, tel Zatrudniê monta ystê mebli kuchennych z praktyk¹ w K³omnicach, tel Sprzedam maszyny stolarskie, okleiniarkê, frezarki, tokarki, szlifierkê, tel , Zatrudniê do prowadzenia biura i logistyki i pracownika ze znajomoœci¹ krojenia i szycia, tel Firma zatrudni kierownika serwisu stacji obs³ugi samochodów z doœwiadczeniem, tel Zatrudniê tokarza w drewnie, tel Piekarnia Widzów zatrudni piekarza lub pomocnika, tel Zatrudniê mechanika samochodowego, tel Hurtownia warzyw zatrudni kierowcê kat. C, tel Zatrudniê stolarza - laminat, tel Zatrudniê kobietê od lat, tel Praca sta³a lub dodatkowa w marketingu. Mile widziane wykszta³cenie wy sze, komunikatywnoœæ, tel M³ody, ambitny technik elektryk/elektronik, informatyk szuka pracy na ca³y lub pó³ etetu. Tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E z praktyk¹, tel Zatrudniê pracownika technicznego na stacji paliw BP, ul. Krakowska 20, tel Zatrudniê solidnego do tynków - wykoñczeniówki, tel Zatrudniê sprzedawczyniê, tel Zatrudniê wykwalifikowan¹ kosmetyczkê, tel Zatrudniê m³odego mê czyznê - praca fizyczna, tel US UGI Remonty kompleksowo - glazura, malowanie, karton-gips, panele i inne, tel Œwiadectwa, certyfikaty energetyczne, tel Ksero, oprawa prac, bindowanie, termobindowanie, itp. Foto Alis, Reymonta 43, tel AWARIA? K³opoty z komputerem? ZA- DZWOÑ! Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, projekty ulotek, wizytówek itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , , Biuro Rachunkowe, tel Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tynki, tel Us³ugi administracyjno-biurowe, kadry, p³ace, ZUS, tel , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Tynki samoczyszcz¹ce, tel Remonty dachów p³askich, tel Rynny aluminiowe, tel Docieplenia z gwarancj¹, tel STACH-BUD us³ugi hydrauliczne, karton-gipsy, tynki, prace hydrauliczne i elektryczne, tel Betonowe wylewki agregatem, tel Wylewki agregatem, tel Przewóz osób, 8-50 miejsc, tel Transport, przeprowadzki, - tanio, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Sprzeda, serwis, modernizacja komputerów i oprogramowania tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Wideofilmowanie i fotografia, tel Budowa kominków, tel Projekty budowlane, tel Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , P.po. - szkolenia wyznaczonych pracowników do zwalczania po arów i ewakuacji. Spec- Szkol , Profesjonalne uk³adanie kostki brukowej, wolne terminy, tel Docieplanie budynków, wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, tel., , Dachy FOL-BUD, tel Gara e blaszane, wiaty, hale magazynowe - producent, raty, transport i monta, tel , , Pranie, czyszczenie, dywany, tapicerka, wszelkie plamy. Emu, tel Tynki maszynowe - gipsowe, tanio i solidnie, tel Nowo otwarty sklep wszystko po 2,99 z³, ul. Reymonta 43 (punkt ksero) Licencjonowane Biuro Rachunkowe. Rozliczanie dotacji unijnych, tel Prace wykoñczeniowe: glazura, panele, gipsowanie, karton gips, sufity podwieszane, malowanie, tynki dekoracyjne, monta urz¹dzeñ sanitarnych, szybko i solidnie, tel Tynki gipsowe, sufity podwieszane, docieplenia, faktura VAT, tel AUTO - us³ugi bie ¹ce, naprawy blacharskie. Radomsko, ul. Sucharskiego 111, tel , Hydraulika, tel Producent dystrybutor blach dachowych poszukuje firm chêtnych do wspó³pracy, tel Dachy kompleksowo - prace blacharsko-dekarskie, tel Cyklinowanie, uk³adanie parkietu, renowacja schodów, tel Parkiety, uk³adanie, cyklinowanie, tel Piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych, ram, przyczep, ceg³y, betonu, tel Us³ugi koparko-³adowark¹, wiertnic¹ hydrauliczn¹, kopark¹, roboty ziemne, tel Remonty, naprawa dachów, docieplenia i malowanie elewacji, glazura, tel Budowa domów, remonty, tel Uk³adanie kostki brukowej i galanterii betonowej, tel Remonty - budowa. Gips - karton. Wylewki, ocieplenia, tel Us³ugi koparko-³adowark¹, transport wywrotkami, tel Budowa i monta kominków, tel Ciêcie drzew, ywop³otów, karczowanie, porz¹dkowanie terenów, prace glebogryzark¹, tel Murowanie, tynki, wykoñczenia, tel Meble kuchenne, garderoby, szafy wnêkowe, biurka od projektu do monta u, tel Dekoracje œlubne sal balowych, koœcio³ów, samochodów, tel Wynajem limuzyny Lincoln i dekoracje œlubne, tel Pogotowie pogrzebowe 24 ha, tel Komunie, imprezy okolicznoœciowe, konferencje, szkolenia, imprezy dla firm, wynajem sal, tel Firma Mebin zatrudni osoby na stanowisko: technolog - konstruktor, oczekiwania: znajomoœæ Dachy kompleksowo, tel Sprzedam fiata brava V, rok 96, tel bran y meblarskiej, umiejêtnoœæ obs³ugi programu CAD, zdolnoœci organizacyjne, samodzieldzanie terenu pod kostkê brukow¹, sprzeda kru- M³ody, energiczny, odpowiedzialny podejmie ciekaw¹ pracê, tel Dachy, tel Uk³adanie kostki brukowej, odwodnienie utwar- Focus 1.8 TD, rok 00, tel noœæ. Kontakt, tel lub Tynki gipsowe agregatem, wylewki anhydrytowe, suche zabudowy, certyfikat szyw, tel Opel merva 1.6, rok 03, tel Zatrudnimy stolarza - modelarza, konstruktora, osobê z doœwiadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie mebli kuchennych, Knauf, autoryzacje Baumit, tel Us³ugi koparko-³adowark¹ i wywrotk¹ + HDS, tel. 11 Listopada 9 Sprzedam VW LT 35 kontener, rok 92, tel. 605 oczekiwania: samodzielnoœæ, zdolnoœci organizacyjne. Kontakt, tel lub 396, DMC26, tel Podejmê prace porz¹dkowe na dzia³kach, tel Wideofilmowanie, tel , www. hdvideo.pl Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 14. REKLAMA KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 13. Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ Niewiadów, stan idealny, tel Instalacje elektryczne, tel Sprzedam stemple budowlane, d³ugoœæ 280 cm, tel ELEKTROALL instalacje elektryczne, tel Sprzedam such¹ s³omê i siano, tel Spawanie plastików i tworzyw sztucznych (m.in. zderzaki samochodowe, owiewki itp.), tel Przyjmê ziemiê z wykopu, tel Kruszywo, piasek, transport, tel Sprzedam stemple budowlane, bloczki ytong 5 cm, tel Magnolia - dodatkowa nowa sala, komunie, tel Firma Novator: glazura, monta instalacji sanitarnych, wykoñczenia, tel Kompleksowe remonty wnêtrz, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹, tel Sprzedam wózki spacerowe, fotelik samochodowy, poœciel dzieciêc¹ z przewijakiem, podgrzewacz do butelek, garniturek komunijny rozm. 134, mêsk¹ kurtkê skórzan¹, tel , Stare kasety VIDEO przegrywamy na p³yty DVD, tel Sprzedam wiertarkê oscylacyjn¹, prasê hydrauliczn¹, czopiarkê Festa, pi³ê tarczow¹, tel Kompleksowe uk³adanie kostki brukowej i granitowej, utwardzanie terenu, tel Betoniarka i bloczki H+H (po³ówki), tel Remonty mieszkañ od A do Z, szybko i solidnie, tel Transport, przeprowadzki - tanio, tel Tanio! Wykoñczenia wnêtrz, hydraulika, tel Us³ugi ogólnobudowlane, konkurencyjne ceny, tel , RAFBHP - kompleksowa obs³uga bhp i ppo, szkolenia i nadzory, tel , Sprzedam opony letnie wym. 195/65 R15, stan b. dobry, tel Tanio sprzedam wysokiej klasy kino domowe Onkyo, pralkê, zmywarkê, trofea myœliwskie i komputer, tel Sprzedam szczeniaki labradory czarno-czekoladowe, tel Sprzedam wyposa enie po sklepie z odzie ¹ zachodni¹, tel Sprzedam konsolê xboks 360 plus gry, tel Malowanie, gipsowanie, pod³ogi, wykoñczenia wnêtrz. Tanio i solidnie! Tel Sprzedam ³ó ko piêtrowe, akwarium 60 l, tel Pieczenie ciast na zamówienie, szykowanie ma³ych imprez, tel Sprzedam widlak akumulatorowy, tel Tynki, wylewki maszynowe, docieplenia, tel Sprzedam materia³y budowlane, ogrodzenie betonowe, drut o 6 i o 12, bramê wjazdow¹, tel Wykonujê za zamówienie drzwi drewniane, schody, futryny skrzyniowe, tel Prestige, tanie kredyty - samochodowe, gotówkowe, hipoteczne. Radomsko, ul. Witosa 98, tel Biuro rachunkowe, tel Kredyty - pozabankowe, gotówkowe, firmowe, hipoteczne, równie z dop³atami, konsolidacje, leasing, tel , , , Tanio do œlubu piêknym, luksusowym autem, tel Tynki maszynowe (gipsowe, cementowe) z materia³ów Knauf, Baumit i Nida Gips. Pisemna gwarancja. Mo liwoœæ obejrzenia prac. Tel Tanio! Remonty mieszkañ, tel Monta paneli pod³ogowych, tanio, szybko, solidnie, tel Uk³adanie kostki brukowej, wolne terminy, tel Dachy, konstrukcje drewniane, altany, domki, tel Kolumny g³oœnikowe Altus 140, idealne, tel Skup z³omu - odbiór na telefon, tel Skupujê meble u ywane w dobrym stanie lub wezmê w komis, tel , Sprzedam okienko kasowe, tel Sprzedam rower treningowy ORBI TREK magnetyczny, tel Sprzedam suszon¹ tarcicê bukow¹ gr. 50 mm d³. 3 m; dêbow¹ gr. 50 mm d³. 4 m; fryzy bukowe, dêbowe. Podejmê tarcicê do suszarni komorowej lub pró niowej, tel Filmik youtube.com/watch?v=c-av5pdclcy NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem). Dla dzieci, m³odzie y, doros³ych. Lekcje indywidualne. Tel Budowa, remonty, tel Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Dachy, konstrukcje, krycie, tel Chemia - korepetycje, tel Docieplenia, tel Chemia, matematyka, tel Budowa od podstaw, tel Jêzyk niemiecki, tel Rolety, aluzje, moskitiery i domofony, tel Nauka j. obcych, wszystkie jêzyki, ponadto szkolenia komputerowe, porady prawne i ksiêgowe, t³umaczenia przysiêg³e. Tel Kompleksowe remonty mieszkañ, tel Hydraulika, remonty, ³azienki, tel , RÓ NE Nowoœæ! Zajêcia rytmiczno-muzyczne w j. angielskim dla dzieci ju od 6 miesiêcy, tel J. angielski indywidualnie, tel Kupiê antyki, zegary, monety, szable i inne starocie, tel Korepetycje, matematyka, fizyka, tel , Sprzedam 2 klacze pod siod³o, ul. BrzeŸnicka 57 Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel , Sprzedam szczeniaki amstafy, tel , Pilnie i tanio sprzedam maszyny stolarskie, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹, czarnoziem z przywozem, tel Sprzedam sukienkê komunijn¹, tel Sprzedam deski jesionowe, tel Sprzedam przyczepê samozbieraj¹c¹, dmuchawê pionow¹, tel Sprzedam tanio siano (polne), tel Sprzedam betoniarkê, tel Sprzedam rozrzutnik do obornika i sadzarkê do ziemniaków, stan bdb., tel Sprzedam frezarkê dolnowrzecionow¹, banzegê, z³, tel Sprzedam ostrzarkê OMW-3, tel Sprzedam melaminê, cena 600 z³, tel po TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43 parter (pawilony rzemieœlnicze). Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie ITAKA oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2010, du e zni ki MATRYMONIALNE Poznam pana w wieku lat z Radomska, tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

15 SPORT * REKLAMA Sukces w cieniu tragedii W sobotê 10 kwietnia w Gorzkowicach w cieniu tragedii narodowej rozegrano mistrzostwa województwa ³ódzkiego w tenisie sto³owym w kategorii kadetek i kadetów w grach dru ynowych. Zgodnie z oczekiwaniami tytu³ mistrza województwa wywalczy³y zawodniczki UMLKS Radomsko w sk³adzie: Patrycja Mazurek i Kinga Musia³, które wygra³y wszystkie spotkania. Jedynie w finale straci³y 1 punkt. Wielkim sukcesem zawodników UMLKS Radomsko zakoñczy³ siê równie turniej ch³opców, gdzie nieoczekiwanie wicemistrzami województwa zostali radomszczanie: Maciej Szymczyk i B³a ej Ciupa. Nasi zawodnicy przegrali dopiero w finale z faworytami UKS Rawa Mazowiecka 3:0, a pokonali miêdzy innymi Eltê ódÿ i GUKS Gorzkowice po 3:1. Wszyscy z³oci i srebrni medaliœci zakwalifikowali siê do pó³fina³owych eliminacji Ogólnopolskiej Spartakiady m³ o dzie y, które odbêd¹ siê 2 maja w Krakowie. W niedzielê 11 kwietnia mia³y siê odbyæ mistrzostwa w grach indywidualnych, deblowych i mieszanych. Jednak ze wzglêdu na a³obê narodow¹ zosta³y odwo³ane, podobnie jak Memoria³ Andrzeja Grubby w Dobryszycach i fina³y gimnazjady, na które mia³y jechaæ nasze kadetki jako mistrzynie województwa ³ódzkiego. (ek) Mistrzostwa przerwane W Nowym Tomyœlu zakoñczy³y siê w sobotê 10 kwietnia trwaj¹ce od pi¹tku Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do lat 18 w podnoszeniu ciê arów. W zwi¹zku z tragedi¹ narodow¹ po starcie ch³opców w kategorii do 56 kg zawody zosta³y przerwane. Prawdopodobnie bêd¹ one dokoñczone podczas Ogólnopolskich Igrzysk M³odzie y, które maj¹ odbyæ siê w Kielcach pod koniec sierpnia. W zawodach mieli wystartowaæ zawodnicy EKOPAK Dobryszyce: Wojciech Pudlarz - kategoria do 69 kg, ukasz Wawrzeczko - 77 kg i Wojciech Kubica - 85 kg. Dwaj pierwsi mieli wed³ug list startowych du e szanse na medale, Pudlarz - br¹zowy, a Wawrzeczko - srebrny. (ek) P³ywacy w dziesi¹tce 9 kwietnia na p³ywalni SKS Delfin w odzi odby³a siê II runda Ligi Dzieci w p³ywaniu. W zawodach wystartowali zawodnicy urodzeni w 1999 r., w tym dwóch z UKS Wiking Radomsko. Nasi p³ywacy najlepiej zaprezentowali siê na dystansie 100 m stylami: dowolnym, klasycznym i zmiennym, plasuj¹c siê w czo³owej dziesi¹tce. W pierwszym z tych stylów Kornel Stelmaszczyk z czasem 1:18,08 by³ 7., a Damian Smu yñski 21. Startowa³o 48 zawodników. Smu yñski w klasyku z czasem 1:43,55 zaj¹³ 10. miejsce. Ponadto w stylu zmiennym Stelmaszczyk w stawce 19 p³ywaków zaj¹³ 9. pozycjê, osi¹gaj¹c czas 1:32,45. W klasyfikacji punktowej ch³opców po dwóch rundach nasi zawodnicy w stawce 72 zawodników zajmuj¹ odleg³e lokaty. Stelmaszczyk z 391 punktami zajmuje dopiero 53. lokatê, a Smu yñski, gromadz¹c 326 oczek, plasuje siê 10 lokat ni ej. Radomszczanie jednak nie startowali w I rundzie, która odby³a siê 19 marca w Konstantynowie. (ek) R E K L A M A Szachiœci LUKS Strza³ków udanie wystartowali w XII Ogólnopolskim Memoriale Jana Wijaczki w szachach szybkich. Szybkie szachy Grzegorz Plutecki zaj¹³ IV miejsce w ogólnej klasyfikacji, a Piotr Proszowski 12. To du e osi¹gniêcie Piotrka, który ma 12 lat i zdoby³ tak e puchar oraz nagrodê dla najlepszego juniora. W turnieju, który odby³ siê w sobotê 10 kwietnia w Tomaszowie Mazowieckim, startowa³o 47 zawodników. Zwyciê y³ Mistrz FIDE (tytu³ nadawany przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Szachow¹) Tomasz Rakowiecki z odzi. (r) Bez pi³ki W zwi¹zku z a³ob¹ narodow¹ nie odby³a siê kolejka pi³karska w ró nych klasach rozgrywkowych. (ek) Zawody strefowe odwo³ane W niedzielê 11 kwietnia w hali sportowej w Radomsku mia³y odbyæ siê zawody strefowe (województwa: ³ódzkie, lubelskie, podkarpackie i œwiêtokrzyskie) w zapasach w stylu klasycznym, które jednak w ostatniej chwili, ju po przys³aniu zg³oszeñ z kilku klubów, w zwi¹zku a³ob¹ narodow¹ zosta³y odwo³ane. Zawody odbêd¹ siê w niedzielê 18 kwietnia. Po trzech najlepszych zawodników z ka dej kategorii wagowej uzyska kwalifikacjê na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê M³odzie y, która odbêdzie siê na pocz¹tku maja w Radomiu. (ek) Nowy klub Z pocz¹tkiem roku 2010 przy ZSG nr 4 w Radomsku powo³ano do ycia Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,Szóstka. Inicjatorem tego przedsiêwziêcia byli nauczyciele wychowania fizycznego ZSG nr 4 oraz rodzice uczniów tej e placówki. G³ównym celem klubu jest popularyzacja pi³ki no nej wœród najm³odszych. Zajêcia z dzieæmi w wieku od 7 do 12 lat odbywaj¹ siê w hali sportowej oraz na boiskach przy PSP nr 6 i boisku Orlik przy ulicy Rolnej. Szczegó³owe informacje pod numerem: (ek) R E K L A M A GAZETA RADOMSZCZAÑSKA - Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , l Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Reporterzy: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , l Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch l Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. l Marketing - Piotr Loszek tel l Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. l Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15

16 TRAGEDIA NARODOWA Pogr¹ one w smutku i a³obie w obliczu tragedii w ho³dzie Œ P. Prezydentowi RP Lechowi KACZYÑSKIEMU i Jego Ma³ once Marii KACZYÑSKIEJ Wszystkim ofiarom pielgrzymki do ziemi katyñskiej Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Radomsku Jan Grabowski Miasto Radomsko Prezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska Spo³eczeñstwo i W³adze Samorz¹dowe Powiatu Radomszczañskiego poruszeni tragiczn¹ œmierci¹ Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha KACZYÑSKIEGO i Jego Ma³ onki Marii oraz Towarzysz¹cej Delegacji W wigiliê Mi³osierdzia Bo ego odeszli do Domu Pana Œ P. Prezydent RP Lech KACZYÑSKI Jego Ma³ onka Maria KACZYÑSKA oraz Ofiary Pielgrzymki do Katyñskich Grobów ¹czymy siê w smutku, wspó³czuciu i modlitwie Forum Samorz¹dowo-Gospodarcze w Radomsku Rodzinom oraz Bliskim OFIAR tragicznej katastrofy pod Smoleñskiem sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinom, bliskim i wspó³cierpi¹cym po tragicznej œmierci Prezydenta RP Lecha KACZYÑSKIEGO Jego Ma³ onki Marii KACZYÑSKIEJ Wszystkich Ofiar tragicznej katastrofy zjednoczeni w modlitwie sk³adamy kondolencje Anna i Leszek Milczanowscy z Rodzin¹ ³¹cz¹ siê w alu i smutku ze wszystkimi rodakami i sk³adaj¹ wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jakub Jêdrzejczak Starosta Radomszczañski Jerzy Kaczmarek Bardzo trudno nam uwierzyæ i pogodziæ siê z faktem, e 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystoœci w 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej zginêli w katastrofie lotniczej w Smoleñsku Pan Prezydent RP Lech KACZYÑSKI z Ma³ onk¹ i towarzysz¹cy Mu wybitni przedstawiciele elity politycznej, kulturalnej i spo³ecznej naszego kraju Spo³ecznoœæ PSM I st. im. Gra yny Bacewicz w Radomsku Rodzinie i przyjacio³om wszystkich tragicznie zmar³ych sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia i polecamy ich opiece Matki Bo ej. Cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyñska Ziemi Piotrkowskiej Ko³o w Radomsku 16 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 KWIETNIA 2010 R.

Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI. Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA

Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI. Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA RYSZARD KACZOROWSKI, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (do 1990 r.) KRZYSZTOF PUTRA, Wicemarszałek

Bardziej szczegółowo

Katastrofa samolotu z Prezydentem RP

Katastrofa samolotu z Prezydentem RP Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2188,katastrofa-samolotu-z-prezydentem-rp.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016, 21:25 Katastrofa samolotu z Prezydentem RP Rządowy samolot TU-154 z Prezydentem

Bardziej szczegółowo

Rozbił się samolot TU-154 z parą prezydencką na pokładzie

Rozbił się samolot TU-154 z parą prezydencką na pokładzie do góry zamknij Urząd Miasta Racibórz https://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/rozbil-sie-samolot-tu-154-z-para-prezydenc ka-na-pokladzie/idn:1626/printpdf Rozbił się samolot TU-154 z parą prezydencką

Bardziej szczegółowo

Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 09:44 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 09 kwietnia 2011 Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia minęła pierwsza rocznica

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy w Kondratowicach odbytej w dnia 12 kwietnia 2010 roku

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy w Kondratowicach odbytej w dnia 12 kwietnia 2010 roku Protokół z XLV Sesji Rady Gminy w Kondratowicach odbytej w dnia 12 kwietnia 2010 roku Obecni według załączonej listy potwierdzonej podpisami. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY

ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Ryszard Kaczorowski ostatni prezydent RP na Uchodźstwie 26.02.2003

Bardziej szczegółowo

Lista ofiar katastrofy samolotu rządowego lecącego na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku

Lista ofiar katastrofy samolotu rządowego lecącego na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku Lista ofiar katastrofy samolotu rządowego lecącego na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku Lech KACZYŃSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Maria KACZYŃSKA Małżonka Prezydenta

Bardziej szczegółowo

W Nadzwyczajnej Sesji uczestniczyło 21 Radnych Rady Miejskiej w Kozienicach. Lista obecności Radnych stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W Nadzwyczajnej Sesji uczestniczyło 21 Radnych Rady Miejskiej w Kozienicach. Lista obecności Radnych stanowi integralną część niniejszego protokołu. P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/2010 Z NADZWYCZAJNEJ S E S J I RADY MIEJSKIEJ w K O Z I E N I C A C H odbytej w dniu 15 kwietnia 2010r w sali Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach W związku z tragiczną śmiercią

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach Tragedia w Smoleñsku Autor: Administratorzy 10.04.2010. Zmieniony 18.04.2010. W katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem zginêli Prezydent Polski Lech Kaczyñski z ma³ onk± i 86 osób pe³ni±cych najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE TRAGEDIA W SMOLEŃSKU

WYDANIE SPECJALNE TRAGEDIA W SMOLEŃSKU DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2010 Miesięcznik * Rok IV * Nr 3(26) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2010 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 WYDANIE SPECJALNE TRAGEDIA W SMOLEŃSKU Poruszeni

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 13 lutego 2008 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku.

Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku. Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. (dokończenie na str. 2 ) 1. Wydanie Numer 4/2010 ( 11 ) Kwiecień 2010 specjalne ISSN 2080-9964

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. (dokończenie na str. 2 ) 1. Wydanie Numer 4/2010 ( 11 ) Kwiecień 2010 specjalne ISSN 2080-9964 Biuletyn Gminy Bulkowo Wydanie Numer 4/2010 ( 11 ) Kwiecień 2010 specjalne ISSN 2080-9964 Połączył Ich Katyń! 10 kwietnia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem rozbił się samolot prezydencki, zginęło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 Część A dla załogi Program spotkania: SOBOTA 10.00-13.30 zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze sektory D,E,F 14.00 Msza św. i powitanie

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Historia mojej rodziny Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Drzewo genealogiczne mojej rodziny Kazimierz Krzyszczak Mój prapradziadek urodził

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/ 10 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni odbytej 16 kwietnia 2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół Nr XXXVIII/ 10 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni odbytej 16 kwietnia 2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół Nr XXXVIII/ 10 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni odbytej 16 kwietnia 2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Cedyni. Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Marzec 01 / 2010 / 22 // Cena 59,99 zł (w tym 7% VAT) // ISSN // INDEKS System AMRON P I S M O R E K O M E N D O W A N E P R Z E Z

Marzec 01 / 2010 / 22 // Cena 59,99 zł (w tym 7% VAT) // ISSN // INDEKS System AMRON P I S M O R E K O M E N D O W A N E P R Z E Z Marzec 01 / 2010 / 22 // Cena 59,99 zł (w tym 7% VAT) // ISSN 1733-4217 // INDEKS 210080 HEDONICZNE INDEKSY CEN MIESZKAŃ DLA WARSZAWY Marta Widłak Emilia Tomczyk str. 12 AMRON DLA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO?

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo