SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów ,65 zł, zaś po stronie wydatków ,65 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. Dochody budżetowe Planowane dochody budżetowe w kwocie ,65 zł, wykonano w wysokości ,05 zł, co stanowi 100,89 % wykonania planu. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, na plan ,00 zł, wykonano ,49 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). W dziale Transport i łączność, na plan ,36 zł, wykonano ,51 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są : dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (plan ,00 zł, realizacja ,58 zł), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich (plan ,36 zł, realizacja ,36 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe z budżetu państwa (plan ,00 zł, realizacja ,52 zł) na zadania związane z Priorytetem VIII- Społeczeństwo informacyjne. Pozostałe dochody są związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w granicach dróg gminnych oraz z dofinansowaniem remontu dróg dojazdowych do pól uprawnych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,00 zł, wykonano ,06 zł. Dochodami tego działu były środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, jednorazowe opłaty z tytułu sprzedaży gruntów, wpłaty z tytułu płatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania, dochody ze zbycia praw majątkowych, odsetki od nieterminowo realizowanych należności. Nabyto nieodpłatnie 32 działki nieruchomości o łącznej powierzchni 4,43 ha. Zbyto bez przetargu 13 działek o łącznej powierzchni 0,79 ha. W drodze przetargu zbyto 14 działek o powierzchni 1,68 ha. Na rzecz najemców zbyto 8 lokali mieszkalnych, na rzecz powiatu zbyto 10 lokali użytkowych oraz ustalono trzy służebności gruntowe. Zawarto 98 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 5,82 ha. Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia, w dziale gospodarka mieszkaniowa, kształtowały się następująco ( patrz następna strona): 1

2 Rodzaj dochodu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowy ch wpłat z tytułu podatków i opłat Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.105, ,93 938,31 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 682,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 W dziale Działalność usługowa, na plan 2.210,00 zł, wykonano 2.209,50 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z należnych gminie kar pieniężnych od osób fizycznych. W dziale Administracja publiczna, na plan ,97 zł, wykonano ,48 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie. ponadto dochodami tego działu są środki finansowe przekazane przez jednostki samorządów terytorialnych na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki pochodzące z tytułu odszkodowania za zniszczone przez powódź mienie gminne. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wykonano ,92 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych i wyborów do Parlamentu 2

3 Europejskiego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz dochody różne (wykonanie 3.222,92 zł). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodem tego działu były : środki finansowe przekazane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), odszkodowanie za zniszczone mienie ochotniczych straży pożarnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe pozyskane z funduszy ubezpieczeniowych na zakupy prewencyjne związane z ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan ,30 zł, wykonano ,18 zł. Dochodami tego działu były wpływy od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób nie mających osobowości prawnej, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Ponadto dochodami tego działu są również środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej, środki finansowe stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach, dochody z tytułu utraconych podatków oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłym roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania: 1) wydano około decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych, 2) przeprowadzono postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe, 3)podczas postępowań podatkowych dokonano 8 oględzin przedmiot opodatkowania, 4) wydano 43 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 5)przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie zaświadczeń o stanie majątkowym, 750 zaświadczeń do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury. 6) wprowadzono i zweryfikowano 236 deklaracji na 2009 rok od osób prawnych i fizycznych, 8) przyjęto w kasie urzędu ponad wpłat podatkowych (wpłata nie jest równoznaczna z osobą). Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia kształtowały się następująco (patrz strony 4 i 5 sprawozdania), 3

4 z czego skutki obniżenia górnych stawek podatków za 12 miesięcy 2009 roku wyniosły ,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, prowadzone były działania poprzez dostępne środki prawne, tj. upomnienia, tytuły egzekucyjne, kompensaty. 4

5 Osoby prawne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek dochodowy od osób prawnych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , ,80 31, ,00 0,00 255,00 0,00 167,00 167,00 1,00 0,0 0,00 110,00 0, , ,00 254, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,00 5

6 Osoby fizyczne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , , , ,00 1, ,88 0, , , ,42 0,00 0,00 990,50 0, , ,16 554, ,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 827,39 0,00 222,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,10 6

7 W dziale Różne rozliczenia, na plan ,00 zł, wykonano ,91 zł. Głównymi dochodami tego działu były: subwencja ogólna z podziałem na części podstawową i oświatową, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki finansowe stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu zdarzenia losowego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Oświata i wychowanie, na plan ,35 zł, wykonano ,65 zł. Dochody tego działu były: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, odszkodowania za zniszczone podczas powodzi mienie oświatowe, sprzedaż składników majątkowych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej (plan ,70 zł, wykonanie ,90 zł) oraz budżetu państwa (plan ,28 zł, wykonanie ,20 zł) na zadania związane z rozwojem wykształcenia w ramach Priorytetu IX z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na zadania własne ( lekcje języka angielskiego, program Wesoła szkoła ). Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł),środki pozyskane od samorządów na likwidację skutków powodzi w placówkach oświatowych ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki stanowię refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich (plan ,10 zł, realizacja ,10 zł). W dziale Pomoc społeczna, na plan ,55 zł, wykonano ,93 zł, z czego dochody własne stanowiły : plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł. Dochody własne to: wpływy z odpłatności za żywienie, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Dochody tego działu to również: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych ( plan ,26 zł, realizacja ,01 zł). Ponadto dochodami tego działu są środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi w kwocie ,29 zł (plan i realizacja), z czego: dotacje z budżetu państwa ,00 zł, pomoc od samorządów ,00 zł, darowizny z całej Polski ,29 zł. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan ,42 zł, wykonano ,56 zł. Dochodami tego działu były środki z PFRON na dofinansowanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan ,00 zł, wykonano ,50 zł. Dochodami tego działu były dotacje celowe na zadania własne (pomoc materialna - stypendia dla uczniów). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan ,00 zł, wykonano ,05 zł. Dochodami tego działu były darowizny finansowe (wpłaty od osób fizycznych) pozyskane na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnych (plan ,00 zł, realizacja ,05 zł ), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł) oraz środki 7

8 finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodami tego działu były pochodzące z porozumień między samorządami na zadania związane z działalnością biblioteki ( plan i realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na usuwanie skutków powodzi w Bibliotece (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura fizyczna i sport, na plan ,70 zł, wykonano ,31 zł. Dochody tego działu to wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego oraz basenów otwartych.dochodami tego działu są również wpływy z tytułu korzystania ze sztucznego lodowiska. 8

9 Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2009 r. Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2009 rok. Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne oraz wydatków na te zadania za 2009 r. 9

10 Wydatki Budżetowe Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w kwocie ,65 zł, zostały zrealizowane w wysokości ,51 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł, wydano ,17 zł, w tym: ** Izby rolnicze, na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,68 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.250,04 zł, wydano 2.248,53 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,96 zł, wydano ,96 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Łącznie w 2009 r. z dopłaty do podatku skorzystało 699 rolników. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: ** Dostarczanie ciepła, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, a) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Nabycie Udziałów w Spółce Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, ** Dostarczanie wody, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, a) wydatki majątkowe, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, w tym: Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowości Gnojnica Wola: na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł; W dziale Transport i łączność, na plan ,11 zł, wydano ,81 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. wyniosły 7.930,00 zł), w tym: 10

11 ** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządu wojewódzkiego) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekazano wyżej wymienioną kwotę na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie. Wykonany został odcinek chodnika dla pieszych o długości 185 mb. ** Drogi publiczne powiatowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki bieżące : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (pomoc rzeczowa dla powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł). b) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na wydatki na drogach powiatowych przekazano kwotę 200 tys. złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina Okonin oraz wydatkowano (rzeczowa pomoc dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) kwotę ,00 złotych na opracowanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych tj. Mała Łączki Kucharskie, Niedźwiada przez wieś, Gnojnica Broniszów oraz przy ulicy Piłsudskiego w Ropczycach. ** Drogi publiczne gminne, na plan ,17 zł, wydano ,51 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. stanowią 7.930,00 zł), a) wydatki bieżące : na plan ,16 zł, wydano ,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,16 zł, wydano ,33 zł b) wydatki majątkowe, na plan ,01 zł, wydano ,18 zł, w tym: Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach: na plan ,01 zł, wydano ,01 zł Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach : na plan ,00 zł, wydano ,17 zł. 11

12 Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata uzyskano dotację na realizację zadania pn. Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach. Z otrzymanej dotacji realizowane są dwa zadania tj. Budowa ulicy Pułaskiego w Ropczycach na długości 730 mb obejmująca budowę dróg osiedlowych, chodników, kompletnego odwodnienia oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącego uzbrojenia. Natomiast drugie zadanie to Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ropczycach na odcinku o długości 328 mb. Ostateczny koszt realizacji zadania to ,47 zł. Planowany termin ich zakończenia to r. Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach W ramach środków finansowych uzyskanych z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr R Łączki Kucharskie Ropczyce. W ramach otrzymanych środków wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 8,944 km wraz o oczyszczeniem rowów, montażem oznakowania pionowego oraz progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wymienionym ciągu. Całkowity koszt zadania wynosił ,17 zł w tym dotacja z budżetu państwa ,00 zł. W 2009 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta i gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg gminnych, chodników oraz infrastruktury komunalnej,a między innymi: 1. Zgodnie z wcześniejszymi planami jak również w ramach likwidacji skutków powodzi, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku wykonano remont dróg gminnych tj. nawierzchnie bitumiczne na łącznej długości 9,100 km na niżej w/w ciągach: Remont drogi gminnej Mała - Kociomyśl na długości 1700 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica - Działy na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka w kierunku Czekaja na odcinku o długości 400 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Krzemienica na Lisaka na odcinku o długości 600 mb, Remont drogi gminnej Mała - Miklosówka na długości 1000 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Polska na odcinku o długości 750 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Kubika na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Dobrowolskiego na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Witkowice Na Baranowskiego na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie Bokocie na długości 800 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce - Chechły Gajówka na długości 1000 mb, 12

13 Remont drogi gminnej Gnojnica - Domaradz Mały na odcinku o długości 500 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica Na OSP na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka Na Ochaba na odcinku o długości 363 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Dunaja na odcinku o długości 452 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia na odcinku o długości 70 mb, Remont drogi gminnej Mała - Stadion na odcinku o długości 282 mb, Remont drogi gminnej Mała - Rędziny na odcinku o długości 110 mb. Całkowity koszt wykonania tych robót wyniósł tysięcy zł. 2. Wykonano remont nawierzchni ulic na łącznej długości 3,700 km na niżej wymienionych ulicach tj. : Remont ulicy Łąkowej w Ropczycach na odcinku o długości 350 mb, Remont ulicy Błonie w Ropczycach na odcinku o długości 360 mb, Remont ulicy Rolniczej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Wiejskiej w Ropczycach na długości 500 mb, Remont ulicy Rzecznej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Leśnej w Ropczycach na odcinku o długości 700 mb, Remont ul. Konarskiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy K. K. Wielkiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy Kościuszki w Ropczycach na odcinku o długości 250 mb, Remont nawierzchni Al. Ks. Cieśli w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb. 3. Wykonano remont przepustów drogowych wraz z umocnieniem skarp w ciągach następujących dróg gminnych: Łączki Kucharskie Ropczyce (Na Mosiora), Mała Piterówka, Mała Zagórze, Mała Jamszcze Brzeziny, Mała Na Dzikowskiego, Mała Na Papiera, Niedźwiada Na Mądro za łączną kwotę 840 tysięcy zł. 4. Wykonano remont i odbudowę mostów w ciągu następujących dróg gminnych: Stobierna Łopuchowa (Na Surmana), Mała Brzeziny na potoku Malanka, w ciągu ulicy Szkolnej, w ciągu ulicy Strażackiej, w miejscowości Łączki Kucharskie na Pawlusa oraz 3 mosty w ciągu drogi gminnej Niedźwiada Rzeki, w ciągu drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Żądła na łączną kwotę tysięcy zł. 5.Opracowano projekty budowlane na: przebudowę ulicy Broniewskiego w Ropczycach oraz odcinka ulicy Pułaskiego w Ropczycach; na budowę drogi łączącej ulicę Ks. M. Siewierskiego z ulicą Ks. S. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową ronda ; na przebudowę drogi gminnej łączącej ulicę Kolonia w Ropczycach do drogi krajowej Nr 4 ; opracowano również projekty na wykonanie remontu mostów i przepustów oraz ekspertyzy i projekty organizacji ruchu. Łączny koszt projektów wyniósł 97 tysięcy zł. 6.Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie wstępowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 25 tysięcy zł. 7. W ramach zawartej umowy na wykonanie bieżących prac remontowych oraz zabezpieczających na obiektach infrastruktury komunalnej i drogowo - mostowej 13

14 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce do końca czerwca wydatkowano kwotę 90 tysięcy zł. 8. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego w ilości 2 039,42 t za kwotę 71 tysięcy zł, który przeznaczony został do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce. 9. W ramach środków finansowych FOGR wykonano nawierzchnię tłuczniową na drodze gminnej Gnojnica Na Jabłońskiego na odcinku o długości 350 mb za kwotę łączną ,18 zł w tym dotacja 10 tysięcy złotych. 10. Na terenie osiedli i sołectw w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wykonywane są pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa oraz osiedla wykorzystały środki finansowe łącznie na kwotę 200 tysięcy zł. 11. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Zgodnie z zawartą umową wbudowano 185 ton masy bitumicznej, wykonano remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 2500 m 2. oraz zlikwidowano przełomy na powierzchni 500 m 2. Łączny koszt wykonania robót wyniósł ,65 zł. ** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,94 zł, wydano ,46 zł, a) wydatki bieżące : na plan ,01 zł, wydano ,28 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano 5.867,63 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,01 zł, wydano ,65 zł. b) majątkowe, na plan ,93 zł, wydano ,18 zł, w tym: Odbudowa mostu wraz z ubezpieczeniem koryta na potoku Malanka w km w ciągu drogi gminnej Nr R Mała-Brzeziny, Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Na Pawlusa w miejscowości Łączki Kucharskie w km 0+245,Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Ropczyce (Łączki Kucharskie na Mosiora): na plan ,93 zł, wydano ,18 zł. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, w tym: wynagrodzeni osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,36 zł. 14

15 W stycznia 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Internet w domu dobry start w przyszłość, który uzyskał dofinansowanie w wys ,00 zł. Gmina Ropczyce była pierwszym samorządem w Polsce, który podpisał umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Dostęp do Internetu pozwoli im na przełamanie mentalnych barier i ograniczeń do korzystania z tego co do tej pory było obce i nieznane, a także przyczyni się do wykorzystywania zasobów cyfrowych w życiu prywatnym i publicznym zarówno samych uczestniczących w projekcie jak też pozostałych osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Grupę docelową w projekcie stanowi 40 osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które uprawnione są do otrzymania stypendium socjalnego. Dodatkowym kryterium przyjętym do wyboru określonych osób z grupy docelowej były osiągnięte wyniki za naukę i średnia ocen na poziomie 4,0 6,0 w danym roku szkolnym. Kryterium to ma być też zachętą do nauki i osiągania jak najlepszych wyników. W ramach rekrutacji do projektu utworzona została lista osób, na podstawie pisemnej zgody rodziców dzieci, chętnych do udziału w projekcie. Kryterium wyboru lub spełniania warunków kwalifikacji uczestników projektu do udziału w projekcie będzie corocznie weryfikowane. W lutym ub. roku został zakończony proces wyboru grupy docelowej do projektu. 17 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca projekt w trakcie, której beneficjenci projektu i ich rodzice zapoznali się z zasadami uczestnictwa w projekcie. Kolejny etap realizacji projektu to szkolenia wszystkich uczestników w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, redagowania, formatowania i korygowania tekstów w edytorze tekstu, obsługi arkusza kalkulacyjnego a także podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików oraz obsługi różnego rodzaju komunikatorów. Równocześnie rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu. W czerwcu ub. roku zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany bezpłatnie grupie docelowej. W związku z rozszerzeniem kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach POIG działanie 8.3 zwiększono zakres rzeczowy projektu o zakup drukarek atramentowych oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu w ramach projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2009 r. do czerwca 2012 r. Sprzęt przez ten okres będzie własnością gminy. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,14 zł, wydano ,27 zł, w tym: ** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan ,00 zł, wydano ,94 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: 15

16 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan zł, wykonano ,34 zł. Zawarto 43 umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ponadto zawarto: 30 umów na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia na własność; 5 umów na sporządzenie map do wpisu w księgach wieczystych i map uzupełniających; jedną umowę na opracowanie ekofizjografii. b) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,60 zł, w tym: Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan ,00 zł, wydano ,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łącznie 69 działek o powierzchni 2,16 ha. ** Pozostała działalność, na plan ,14 zł, wydano ,33 zł,. a) wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydano ,33 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydatkowano ,33 zł, Wydatki w niniejszej pozycji związane są głównie z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej. Opłaty takie uiszczane są przez Gminę przez okres 10 lat od daty wystawienia decyzji o wyłączeniu gruntów. W dziale Działalność usługowa, w tym: na plan ,00 zł, wydano ,76 zł, ** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 8.000,00 zł, wydano 5.202,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 314,77 zł. ** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.000,00 zł, wydano 2.288,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł. Wydatki tego działu dotyczą podziałów geodezyjnych (w ubiegłym roku zawarto 12 umów na podziały nieruchomości oraz jedną umowę na rozgraniczenia 16

17 rozgraniczenia),opracowań kartograficznych oraz opracowań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. **Pozostała działalność, na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, a) wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, W dziale Administracja publiczna, na plan ,00 zł, wydano ,25 zł, w tym: ** Urzędy wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące: na plan 9.710,00 z, wydano 9.122,06 zł. Wydatki na zadania administracyjne realizowane były z dotacji celowej ( ,00 zł) na zadania zlecone oraz środków własnych gminy ( ,74 zł). ** Rady gmin, na plan ,00 zł, wydano ,96 zł,(diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,96 zł. Rada Miejska w Ropczycach w 2009 roku obradowała na 14 sesjach, podejmując 155 uchwał. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Poszczególne Komisje odbyły następują ilość posiedzeń: - Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 6 posiedzeń, - Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - 13 posiedzeń, - Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego 5 posiedzeń, - Komisja ds. Rolnictwa 7 posiedzeń, - Komisja Rewizyjna - 18 posiedzeń. ** Urzędy gmin, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,28 zł ( w tym 9 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, 11 umów zlecenie na przekazywanie przesyłek listowych- w ramach tych umów doręczono sztuk przesyłek listowych ). W 2009 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: I. W ramach robót publicznych z PUP zawarto umowy na dofinansowanie do: 17

18 8 etatów - zatrudnienie na okres 5 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP zł + ZUS (47,36% minimalnego wynagrodzenia), 22 etaty zatrudnienie na okres 5 miesięcy (usuwanie skutków powodzi) przy dofinansowaniu z PUP 1276 zł + ZUS Łącznie w ramach robót publicznych zawarto umowy z PUP na 30 etatów. II. W ramach prac interwencyjnych: Dwa etaty na okres 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia; Dwa etaty na okres łączny 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,20 zł. W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczątek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji,, eksploatacja ksero, energia elektryczna i cieplna, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania { sztuk, w tym przesyłki polecone sztuki, przesyłki zwykłe sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste, numery PESEL oraz poświadczenia zameldowania. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (54 osoby, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych),wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia, koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki),montaż klimatyzatora w sali obrad, wymiana drzwi wejściowych w sanitariatach budynku B, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki powyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i Gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych ( środki z dotacji nie zabezpieczają żadnych wydatków pozapłacowych). ** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan ,00 zł, wydano ,65, zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.100,00 zł, wydano 0,00 zł. pozostałe wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł. b) wydatki majątkowe: na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł, w tym: 18

19 - Wydatki na zakupy inwestycyjne : na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł. (zakup balonu promocyjnego z herbem) Przy promocji Gminy Ropczyce zrealizowano m. in. następujące wydatki: 1. W 2009 roku z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zakupiono 11 szklanych pucharów wraz z grawerowaną dedykacją oraz 11 dyplomów, które zostały wręczone na uroczystej sesji Rady Miejskiej zasłużonym i wyróżniającym się samorządowcom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Genowefa Zygmunt, Danuta Dąbrowska, Tadeusz Miąso, Stanisław Marć, Jan Curzytek, Witold Darłak, Romuald Worek, ks. proboszcz Jan Delekta, dr Władysław Tabasz, Adam Wojdon, Grzegorz Bielatowicz. 2. Ponadto zamówiono i wręczono grawerowaną statuetkę dyrektorowi Orkiestry Dętej w Ropczycach z okazji jej 85 jubileuszu, grawerowany dyplom dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach z okazji 60-lecia istnienia placówki. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej we wrześniu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce wojewodzie podkarpackiemu Mirosławowi Karapycie. 3. Zorganizowano spotkania noworocznego samorządu z przedsiębiorcami, podczas którego zostały wręczone nagrody w konkursie Darczyńca Roku Laureatom zostały zakupione statuetki, została także wykonana tablica promująca nagrodzonych darczyńców, którą umieszczono w siedzibie urzędu. 4.Gmina Ropczyce była współorganizatorem Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego w Małej. Zostały przygotowane proporczyki dla motocyklistów promujące Ropczyce, foldery oraz banery promocyjne z herbem Ropczyc. Został też zapewniony serwis zdjęciowy podczas trwającej imprezy. 5.Przygotowano dokumenty do IX edycji plebiscytu o Podkarpacką Nagrodę Samorządową organizowanego przez Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz WFOŚiGW w Rzeszowie (został także opracowany artykuł promujący działania samorządu w miesięczniku VIP na kwotę 1.300,00 zł). 6.Przygotowane zostały umowy promocyjne z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami dotyczące działań promujących gminę. 7.Podczas obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej przygotowane zostało stoisko promocyjne z gadżetami. Zakupione zostały między innymi artykuły piśmiennicze. 8. Zakupiono 195 egzemplarzy albumu promującego miasto i gminę Ropczyce. 9. W grudniu 2009 roku został wydany kalendarz ścienny promujący miasto i gminę Ropczyce. 10. Zakupiono kalendarze książkowe na rok 2010 dla wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników referatów. 11. Zakupiono 15 kompletów strojów sportowych z przeznaczeniem dla pracowników Urzędu Miejskiego biorących udział w rozgrywkach międzyzakładowych. 12. Zakupione zostały kartki świąteczne oraz okolicznościowe, na których umieszczony jest herb Ropczyc. 13. Został wydany folder promujący gminę Ropczyce w ilości 2000 sztuk. ** usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,00, zł, wydano ,93 zł, 19

20 a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,93, zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,93 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł. Wydatki niniejszego rozdziału w całości związane były z usuwanie skutków powodzi w budynkach urzędu miejskiego. ** Pozostała działalność, na plan ,00, zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł (wydatki związane były z działalnością Urzędu jako jednostki pomocniczej. Zgodnie z klasyfikacją budżetową nie stanowią one bezpośrednich kosztów urzędu). b) wydatki majątkowe: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Podniesienie kapitału Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (w ramach tych wydatków zrealizowano zakupy materiałów i wykonano usługi związane z odbudową zniszczonych domów i mieszkań po powodzi. Środki ta ten cel przekazał samorząd województwa zachodniopomorskiego). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: ** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4.225,00 zł, wydano zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan 4.225,00 zł, wydano 4.225,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan 4.225,00 zł, wydano zł, Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców. ** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,46 zł, wydano ,46 zł, pozostałe wydatki: na plan ,54 zł, wydano ,54 zł. 20

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo