SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów ,65 zł, zaś po stronie wydatków ,65 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. Dochody budżetowe Planowane dochody budżetowe w kwocie ,65 zł, wykonano w wysokości ,05 zł, co stanowi 100,89 % wykonania planu. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, na plan ,00 zł, wykonano ,49 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). W dziale Transport i łączność, na plan ,36 zł, wykonano ,51 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są : dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (plan ,00 zł, realizacja ,58 zł), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich (plan ,36 zł, realizacja ,36 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe z budżetu państwa (plan ,00 zł, realizacja ,52 zł) na zadania związane z Priorytetem VIII- Społeczeństwo informacyjne. Pozostałe dochody są związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w granicach dróg gminnych oraz z dofinansowaniem remontu dróg dojazdowych do pól uprawnych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,00 zł, wykonano ,06 zł. Dochodami tego działu były środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, jednorazowe opłaty z tytułu sprzedaży gruntów, wpłaty z tytułu płatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania, dochody ze zbycia praw majątkowych, odsetki od nieterminowo realizowanych należności. Nabyto nieodpłatnie 32 działki nieruchomości o łącznej powierzchni 4,43 ha. Zbyto bez przetargu 13 działek o łącznej powierzchni 0,79 ha. W drodze przetargu zbyto 14 działek o powierzchni 1,68 ha. Na rzecz najemców zbyto 8 lokali mieszkalnych, na rzecz powiatu zbyto 10 lokali użytkowych oraz ustalono trzy służebności gruntowe. Zawarto 98 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 5,82 ha. Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia, w dziale gospodarka mieszkaniowa, kształtowały się następująco ( patrz następna strona): 1

2 Rodzaj dochodu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowy ch wpłat z tytułu podatków i opłat Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.105, ,93 938,31 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 682,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 W dziale Działalność usługowa, na plan 2.210,00 zł, wykonano 2.209,50 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z należnych gminie kar pieniężnych od osób fizycznych. W dziale Administracja publiczna, na plan ,97 zł, wykonano ,48 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie. ponadto dochodami tego działu są środki finansowe przekazane przez jednostki samorządów terytorialnych na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki pochodzące z tytułu odszkodowania za zniszczone przez powódź mienie gminne. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wykonano ,92 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych i wyborów do Parlamentu 2

3 Europejskiego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz dochody różne (wykonanie 3.222,92 zł). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodem tego działu były : środki finansowe przekazane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), odszkodowanie za zniszczone mienie ochotniczych straży pożarnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe pozyskane z funduszy ubezpieczeniowych na zakupy prewencyjne związane z ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan ,30 zł, wykonano ,18 zł. Dochodami tego działu były wpływy od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób nie mających osobowości prawnej, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Ponadto dochodami tego działu są również środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej, środki finansowe stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach, dochody z tytułu utraconych podatków oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłym roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania: 1) wydano około decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych, 2) przeprowadzono postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe, 3)podczas postępowań podatkowych dokonano 8 oględzin przedmiot opodatkowania, 4) wydano 43 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 5)przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie zaświadczeń o stanie majątkowym, 750 zaświadczeń do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury. 6) wprowadzono i zweryfikowano 236 deklaracji na 2009 rok od osób prawnych i fizycznych, 8) przyjęto w kasie urzędu ponad wpłat podatkowych (wpłata nie jest równoznaczna z osobą). Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia kształtowały się następująco (patrz strony 4 i 5 sprawozdania), 3

4 z czego skutki obniżenia górnych stawek podatków za 12 miesięcy 2009 roku wyniosły ,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, prowadzone były działania poprzez dostępne środki prawne, tj. upomnienia, tytuły egzekucyjne, kompensaty. 4

5 Osoby prawne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek dochodowy od osób prawnych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , ,80 31, ,00 0,00 255,00 0,00 167,00 167,00 1,00 0,0 0,00 110,00 0, , ,00 254, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,00 5

6 Osoby fizyczne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , , , ,00 1, ,88 0, , , ,42 0,00 0,00 990,50 0, , ,16 554, ,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 827,39 0,00 222,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,10 6

7 W dziale Różne rozliczenia, na plan ,00 zł, wykonano ,91 zł. Głównymi dochodami tego działu były: subwencja ogólna z podziałem na części podstawową i oświatową, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki finansowe stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu zdarzenia losowego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Oświata i wychowanie, na plan ,35 zł, wykonano ,65 zł. Dochody tego działu były: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, odszkodowania za zniszczone podczas powodzi mienie oświatowe, sprzedaż składników majątkowych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej (plan ,70 zł, wykonanie ,90 zł) oraz budżetu państwa (plan ,28 zł, wykonanie ,20 zł) na zadania związane z rozwojem wykształcenia w ramach Priorytetu IX z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na zadania własne ( lekcje języka angielskiego, program Wesoła szkoła ). Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł),środki pozyskane od samorządów na likwidację skutków powodzi w placówkach oświatowych ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki stanowię refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich (plan ,10 zł, realizacja ,10 zł). W dziale Pomoc społeczna, na plan ,55 zł, wykonano ,93 zł, z czego dochody własne stanowiły : plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł. Dochody własne to: wpływy z odpłatności za żywienie, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Dochody tego działu to również: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych ( plan ,26 zł, realizacja ,01 zł). Ponadto dochodami tego działu są środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi w kwocie ,29 zł (plan i realizacja), z czego: dotacje z budżetu państwa ,00 zł, pomoc od samorządów ,00 zł, darowizny z całej Polski ,29 zł. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan ,42 zł, wykonano ,56 zł. Dochodami tego działu były środki z PFRON na dofinansowanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan ,00 zł, wykonano ,50 zł. Dochodami tego działu były dotacje celowe na zadania własne (pomoc materialna - stypendia dla uczniów). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan ,00 zł, wykonano ,05 zł. Dochodami tego działu były darowizny finansowe (wpłaty od osób fizycznych) pozyskane na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnych (plan ,00 zł, realizacja ,05 zł ), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł) oraz środki 7

8 finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodami tego działu były pochodzące z porozumień między samorządami na zadania związane z działalnością biblioteki ( plan i realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na usuwanie skutków powodzi w Bibliotece (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura fizyczna i sport, na plan ,70 zł, wykonano ,31 zł. Dochody tego działu to wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego oraz basenów otwartych.dochodami tego działu są również wpływy z tytułu korzystania ze sztucznego lodowiska. 8

9 Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2009 r. Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2009 rok. Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne oraz wydatków na te zadania za 2009 r. 9

10 Wydatki Budżetowe Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w kwocie ,65 zł, zostały zrealizowane w wysokości ,51 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł, wydano ,17 zł, w tym: ** Izby rolnicze, na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,68 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.250,04 zł, wydano 2.248,53 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,96 zł, wydano ,96 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Łącznie w 2009 r. z dopłaty do podatku skorzystało 699 rolników. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: ** Dostarczanie ciepła, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, a) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Nabycie Udziałów w Spółce Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, ** Dostarczanie wody, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, a) wydatki majątkowe, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, w tym: Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowości Gnojnica Wola: na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł; W dziale Transport i łączność, na plan ,11 zł, wydano ,81 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. wyniosły 7.930,00 zł), w tym: 10

11 ** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządu wojewódzkiego) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekazano wyżej wymienioną kwotę na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie. Wykonany został odcinek chodnika dla pieszych o długości 185 mb. ** Drogi publiczne powiatowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki bieżące : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (pomoc rzeczowa dla powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł). b) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na wydatki na drogach powiatowych przekazano kwotę 200 tys. złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina Okonin oraz wydatkowano (rzeczowa pomoc dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) kwotę ,00 złotych na opracowanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych tj. Mała Łączki Kucharskie, Niedźwiada przez wieś, Gnojnica Broniszów oraz przy ulicy Piłsudskiego w Ropczycach. ** Drogi publiczne gminne, na plan ,17 zł, wydano ,51 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. stanowią 7.930,00 zł), a) wydatki bieżące : na plan ,16 zł, wydano ,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,16 zł, wydano ,33 zł b) wydatki majątkowe, na plan ,01 zł, wydano ,18 zł, w tym: Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach: na plan ,01 zł, wydano ,01 zł Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach : na plan ,00 zł, wydano ,17 zł. 11

12 Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata uzyskano dotację na realizację zadania pn. Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach. Z otrzymanej dotacji realizowane są dwa zadania tj. Budowa ulicy Pułaskiego w Ropczycach na długości 730 mb obejmująca budowę dróg osiedlowych, chodników, kompletnego odwodnienia oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącego uzbrojenia. Natomiast drugie zadanie to Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ropczycach na odcinku o długości 328 mb. Ostateczny koszt realizacji zadania to ,47 zł. Planowany termin ich zakończenia to r. Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach W ramach środków finansowych uzyskanych z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr R Łączki Kucharskie Ropczyce. W ramach otrzymanych środków wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 8,944 km wraz o oczyszczeniem rowów, montażem oznakowania pionowego oraz progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wymienionym ciągu. Całkowity koszt zadania wynosił ,17 zł w tym dotacja z budżetu państwa ,00 zł. W 2009 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta i gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg gminnych, chodników oraz infrastruktury komunalnej,a między innymi: 1. Zgodnie z wcześniejszymi planami jak również w ramach likwidacji skutków powodzi, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku wykonano remont dróg gminnych tj. nawierzchnie bitumiczne na łącznej długości 9,100 km na niżej w/w ciągach: Remont drogi gminnej Mała - Kociomyśl na długości 1700 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica - Działy na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka w kierunku Czekaja na odcinku o długości 400 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Krzemienica na Lisaka na odcinku o długości 600 mb, Remont drogi gminnej Mała - Miklosówka na długości 1000 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Polska na odcinku o długości 750 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Kubika na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Dobrowolskiego na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Witkowice Na Baranowskiego na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie Bokocie na długości 800 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce - Chechły Gajówka na długości 1000 mb, 12

13 Remont drogi gminnej Gnojnica - Domaradz Mały na odcinku o długości 500 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica Na OSP na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka Na Ochaba na odcinku o długości 363 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Dunaja na odcinku o długości 452 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia na odcinku o długości 70 mb, Remont drogi gminnej Mała - Stadion na odcinku o długości 282 mb, Remont drogi gminnej Mała - Rędziny na odcinku o długości 110 mb. Całkowity koszt wykonania tych robót wyniósł tysięcy zł. 2. Wykonano remont nawierzchni ulic na łącznej długości 3,700 km na niżej wymienionych ulicach tj. : Remont ulicy Łąkowej w Ropczycach na odcinku o długości 350 mb, Remont ulicy Błonie w Ropczycach na odcinku o długości 360 mb, Remont ulicy Rolniczej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Wiejskiej w Ropczycach na długości 500 mb, Remont ulicy Rzecznej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Leśnej w Ropczycach na odcinku o długości 700 mb, Remont ul. Konarskiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy K. K. Wielkiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy Kościuszki w Ropczycach na odcinku o długości 250 mb, Remont nawierzchni Al. Ks. Cieśli w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb. 3. Wykonano remont przepustów drogowych wraz z umocnieniem skarp w ciągach następujących dróg gminnych: Łączki Kucharskie Ropczyce (Na Mosiora), Mała Piterówka, Mała Zagórze, Mała Jamszcze Brzeziny, Mała Na Dzikowskiego, Mała Na Papiera, Niedźwiada Na Mądro za łączną kwotę 840 tysięcy zł. 4. Wykonano remont i odbudowę mostów w ciągu następujących dróg gminnych: Stobierna Łopuchowa (Na Surmana), Mała Brzeziny na potoku Malanka, w ciągu ulicy Szkolnej, w ciągu ulicy Strażackiej, w miejscowości Łączki Kucharskie na Pawlusa oraz 3 mosty w ciągu drogi gminnej Niedźwiada Rzeki, w ciągu drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Żądła na łączną kwotę tysięcy zł. 5.Opracowano projekty budowlane na: przebudowę ulicy Broniewskiego w Ropczycach oraz odcinka ulicy Pułaskiego w Ropczycach; na budowę drogi łączącej ulicę Ks. M. Siewierskiego z ulicą Ks. S. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową ronda ; na przebudowę drogi gminnej łączącej ulicę Kolonia w Ropczycach do drogi krajowej Nr 4 ; opracowano również projekty na wykonanie remontu mostów i przepustów oraz ekspertyzy i projekty organizacji ruchu. Łączny koszt projektów wyniósł 97 tysięcy zł. 6.Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie wstępowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 25 tysięcy zł. 7. W ramach zawartej umowy na wykonanie bieżących prac remontowych oraz zabezpieczających na obiektach infrastruktury komunalnej i drogowo - mostowej 13

14 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce do końca czerwca wydatkowano kwotę 90 tysięcy zł. 8. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego w ilości 2 039,42 t za kwotę 71 tysięcy zł, który przeznaczony został do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce. 9. W ramach środków finansowych FOGR wykonano nawierzchnię tłuczniową na drodze gminnej Gnojnica Na Jabłońskiego na odcinku o długości 350 mb za kwotę łączną ,18 zł w tym dotacja 10 tysięcy złotych. 10. Na terenie osiedli i sołectw w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wykonywane są pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa oraz osiedla wykorzystały środki finansowe łącznie na kwotę 200 tysięcy zł. 11. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Zgodnie z zawartą umową wbudowano 185 ton masy bitumicznej, wykonano remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 2500 m 2. oraz zlikwidowano przełomy na powierzchni 500 m 2. Łączny koszt wykonania robót wyniósł ,65 zł. ** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,94 zł, wydano ,46 zł, a) wydatki bieżące : na plan ,01 zł, wydano ,28 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano 5.867,63 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,01 zł, wydano ,65 zł. b) majątkowe, na plan ,93 zł, wydano ,18 zł, w tym: Odbudowa mostu wraz z ubezpieczeniem koryta na potoku Malanka w km w ciągu drogi gminnej Nr R Mała-Brzeziny, Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Na Pawlusa w miejscowości Łączki Kucharskie w km 0+245,Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Ropczyce (Łączki Kucharskie na Mosiora): na plan ,93 zł, wydano ,18 zł. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, w tym: wynagrodzeni osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,36 zł. 14

15 W stycznia 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Internet w domu dobry start w przyszłość, który uzyskał dofinansowanie w wys ,00 zł. Gmina Ropczyce była pierwszym samorządem w Polsce, który podpisał umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Dostęp do Internetu pozwoli im na przełamanie mentalnych barier i ograniczeń do korzystania z tego co do tej pory było obce i nieznane, a także przyczyni się do wykorzystywania zasobów cyfrowych w życiu prywatnym i publicznym zarówno samych uczestniczących w projekcie jak też pozostałych osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Grupę docelową w projekcie stanowi 40 osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które uprawnione są do otrzymania stypendium socjalnego. Dodatkowym kryterium przyjętym do wyboru określonych osób z grupy docelowej były osiągnięte wyniki za naukę i średnia ocen na poziomie 4,0 6,0 w danym roku szkolnym. Kryterium to ma być też zachętą do nauki i osiągania jak najlepszych wyników. W ramach rekrutacji do projektu utworzona została lista osób, na podstawie pisemnej zgody rodziców dzieci, chętnych do udziału w projekcie. Kryterium wyboru lub spełniania warunków kwalifikacji uczestników projektu do udziału w projekcie będzie corocznie weryfikowane. W lutym ub. roku został zakończony proces wyboru grupy docelowej do projektu. 17 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca projekt w trakcie, której beneficjenci projektu i ich rodzice zapoznali się z zasadami uczestnictwa w projekcie. Kolejny etap realizacji projektu to szkolenia wszystkich uczestników w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, redagowania, formatowania i korygowania tekstów w edytorze tekstu, obsługi arkusza kalkulacyjnego a także podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików oraz obsługi różnego rodzaju komunikatorów. Równocześnie rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu. W czerwcu ub. roku zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany bezpłatnie grupie docelowej. W związku z rozszerzeniem kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach POIG działanie 8.3 zwiększono zakres rzeczowy projektu o zakup drukarek atramentowych oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu w ramach projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2009 r. do czerwca 2012 r. Sprzęt przez ten okres będzie własnością gminy. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,14 zł, wydano ,27 zł, w tym: ** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan ,00 zł, wydano ,94 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: 15

16 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan zł, wykonano ,34 zł. Zawarto 43 umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ponadto zawarto: 30 umów na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia na własność; 5 umów na sporządzenie map do wpisu w księgach wieczystych i map uzupełniających; jedną umowę na opracowanie ekofizjografii. b) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,60 zł, w tym: Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan ,00 zł, wydano ,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łącznie 69 działek o powierzchni 2,16 ha. ** Pozostała działalność, na plan ,14 zł, wydano ,33 zł,. a) wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydano ,33 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydatkowano ,33 zł, Wydatki w niniejszej pozycji związane są głównie z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej. Opłaty takie uiszczane są przez Gminę przez okres 10 lat od daty wystawienia decyzji o wyłączeniu gruntów. W dziale Działalność usługowa, w tym: na plan ,00 zł, wydano ,76 zł, ** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 8.000,00 zł, wydano 5.202,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 314,77 zł. ** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.000,00 zł, wydano 2.288,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł. Wydatki tego działu dotyczą podziałów geodezyjnych (w ubiegłym roku zawarto 12 umów na podziały nieruchomości oraz jedną umowę na rozgraniczenia 16

17 rozgraniczenia),opracowań kartograficznych oraz opracowań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. **Pozostała działalność, na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, a) wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, W dziale Administracja publiczna, na plan ,00 zł, wydano ,25 zł, w tym: ** Urzędy wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące: na plan 9.710,00 z, wydano 9.122,06 zł. Wydatki na zadania administracyjne realizowane były z dotacji celowej ( ,00 zł) na zadania zlecone oraz środków własnych gminy ( ,74 zł). ** Rady gmin, na plan ,00 zł, wydano ,96 zł,(diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,96 zł. Rada Miejska w Ropczycach w 2009 roku obradowała na 14 sesjach, podejmując 155 uchwał. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Poszczególne Komisje odbyły następują ilość posiedzeń: - Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 6 posiedzeń, - Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - 13 posiedzeń, - Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego 5 posiedzeń, - Komisja ds. Rolnictwa 7 posiedzeń, - Komisja Rewizyjna - 18 posiedzeń. ** Urzędy gmin, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,28 zł ( w tym 9 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, 11 umów zlecenie na przekazywanie przesyłek listowych- w ramach tych umów doręczono sztuk przesyłek listowych ). W 2009 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: I. W ramach robót publicznych z PUP zawarto umowy na dofinansowanie do: 17

18 8 etatów - zatrudnienie na okres 5 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP zł + ZUS (47,36% minimalnego wynagrodzenia), 22 etaty zatrudnienie na okres 5 miesięcy (usuwanie skutków powodzi) przy dofinansowaniu z PUP 1276 zł + ZUS Łącznie w ramach robót publicznych zawarto umowy z PUP na 30 etatów. II. W ramach prac interwencyjnych: Dwa etaty na okres 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia; Dwa etaty na okres łączny 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,20 zł. W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczątek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji,, eksploatacja ksero, energia elektryczna i cieplna, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania { sztuk, w tym przesyłki polecone sztuki, przesyłki zwykłe sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste, numery PESEL oraz poświadczenia zameldowania. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (54 osoby, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych),wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia, koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki),montaż klimatyzatora w sali obrad, wymiana drzwi wejściowych w sanitariatach budynku B, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki powyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i Gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych ( środki z dotacji nie zabezpieczają żadnych wydatków pozapłacowych). ** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan ,00 zł, wydano ,65, zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.100,00 zł, wydano 0,00 zł. pozostałe wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł. b) wydatki majątkowe: na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł, w tym: 18

19 - Wydatki na zakupy inwestycyjne : na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł. (zakup balonu promocyjnego z herbem) Przy promocji Gminy Ropczyce zrealizowano m. in. następujące wydatki: 1. W 2009 roku z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zakupiono 11 szklanych pucharów wraz z grawerowaną dedykacją oraz 11 dyplomów, które zostały wręczone na uroczystej sesji Rady Miejskiej zasłużonym i wyróżniającym się samorządowcom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Genowefa Zygmunt, Danuta Dąbrowska, Tadeusz Miąso, Stanisław Marć, Jan Curzytek, Witold Darłak, Romuald Worek, ks. proboszcz Jan Delekta, dr Władysław Tabasz, Adam Wojdon, Grzegorz Bielatowicz. 2. Ponadto zamówiono i wręczono grawerowaną statuetkę dyrektorowi Orkiestry Dętej w Ropczycach z okazji jej 85 jubileuszu, grawerowany dyplom dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach z okazji 60-lecia istnienia placówki. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej we wrześniu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce wojewodzie podkarpackiemu Mirosławowi Karapycie. 3. Zorganizowano spotkania noworocznego samorządu z przedsiębiorcami, podczas którego zostały wręczone nagrody w konkursie Darczyńca Roku Laureatom zostały zakupione statuetki, została także wykonana tablica promująca nagrodzonych darczyńców, którą umieszczono w siedzibie urzędu. 4.Gmina Ropczyce była współorganizatorem Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego w Małej. Zostały przygotowane proporczyki dla motocyklistów promujące Ropczyce, foldery oraz banery promocyjne z herbem Ropczyc. Został też zapewniony serwis zdjęciowy podczas trwającej imprezy. 5.Przygotowano dokumenty do IX edycji plebiscytu o Podkarpacką Nagrodę Samorządową organizowanego przez Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz WFOŚiGW w Rzeszowie (został także opracowany artykuł promujący działania samorządu w miesięczniku VIP na kwotę 1.300,00 zł). 6.Przygotowane zostały umowy promocyjne z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami dotyczące działań promujących gminę. 7.Podczas obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej przygotowane zostało stoisko promocyjne z gadżetami. Zakupione zostały między innymi artykuły piśmiennicze. 8. Zakupiono 195 egzemplarzy albumu promującego miasto i gminę Ropczyce. 9. W grudniu 2009 roku został wydany kalendarz ścienny promujący miasto i gminę Ropczyce. 10. Zakupiono kalendarze książkowe na rok 2010 dla wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników referatów. 11. Zakupiono 15 kompletów strojów sportowych z przeznaczeniem dla pracowników Urzędu Miejskiego biorących udział w rozgrywkach międzyzakładowych. 12. Zakupione zostały kartki świąteczne oraz okolicznościowe, na których umieszczony jest herb Ropczyc. 13. Został wydany folder promujący gminę Ropczyce w ilości 2000 sztuk. ** usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,00, zł, wydano ,93 zł, 19

20 a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,93, zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,93 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł. Wydatki niniejszego rozdziału w całości związane były z usuwanie skutków powodzi w budynkach urzędu miejskiego. ** Pozostała działalność, na plan ,00, zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł (wydatki związane były z działalnością Urzędu jako jednostki pomocniczej. Zgodnie z klasyfikacją budżetową nie stanowią one bezpośrednich kosztów urzędu). b) wydatki majątkowe: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Podniesienie kapitału Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (w ramach tych wydatków zrealizowano zakupy materiałów i wykonano usługi związane z odbudową zniszczonych domów i mieszkań po powodzi. Środki ta ten cel przekazał samorząd województwa zachodniopomorskiego). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: ** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4.225,00 zł, wydano zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan 4.225,00 zł, wydano 4.225,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan 4.225,00 zł, wydano zł, Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców. ** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,46 zł, wydano ,46 zł, pozostałe wydatki: na plan ,54 zł, wydano ,54 zł. 20

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo