SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów ,65 zł, zaś po stronie wydatków ,65 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. Dochody budżetowe Planowane dochody budżetowe w kwocie ,65 zł, wykonano w wysokości ,05 zł, co stanowi 100,89 % wykonania planu. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, na plan ,00 zł, wykonano ,49 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). W dziale Transport i łączność, na plan ,36 zł, wykonano ,51 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są : dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (plan ,00 zł, realizacja ,58 zł), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich (plan ,36 zł, realizacja ,36 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe z budżetu państwa (plan ,00 zł, realizacja ,52 zł) na zadania związane z Priorytetem VIII- Społeczeństwo informacyjne. Pozostałe dochody są związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w granicach dróg gminnych oraz z dofinansowaniem remontu dróg dojazdowych do pól uprawnych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,00 zł, wykonano ,06 zł. Dochodami tego działu były środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, jednorazowe opłaty z tytułu sprzedaży gruntów, wpłaty z tytułu płatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania, dochody ze zbycia praw majątkowych, odsetki od nieterminowo realizowanych należności. Nabyto nieodpłatnie 32 działki nieruchomości o łącznej powierzchni 4,43 ha. Zbyto bez przetargu 13 działek o łącznej powierzchni 0,79 ha. W drodze przetargu zbyto 14 działek o powierzchni 1,68 ha. Na rzecz najemców zbyto 8 lokali mieszkalnych, na rzecz powiatu zbyto 10 lokali użytkowych oraz ustalono trzy służebności gruntowe. Zawarto 98 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 5,82 ha. Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia, w dziale gospodarka mieszkaniowa, kształtowały się następująco ( patrz następna strona): 1

2 Rodzaj dochodu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowy ch wpłat z tytułu podatków i opłat Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.105, ,93 938,31 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 682,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 W dziale Działalność usługowa, na plan 2.210,00 zł, wykonano 2.209,50 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z należnych gminie kar pieniężnych od osób fizycznych. W dziale Administracja publiczna, na plan ,97 zł, wykonano ,48 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie. ponadto dochodami tego działu są środki finansowe przekazane przez jednostki samorządów terytorialnych na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki pochodzące z tytułu odszkodowania za zniszczone przez powódź mienie gminne. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wykonano ,92 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych i wyborów do Parlamentu 2

3 Europejskiego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz dochody różne (wykonanie 3.222,92 zł). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodem tego działu były : środki finansowe przekazane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), odszkodowanie za zniszczone mienie ochotniczych straży pożarnych (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł), środki finansowe pozyskane z funduszy ubezpieczeniowych na zakupy prewencyjne związane z ochroną przeciwpożarową (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan ,30 zł, wykonano ,18 zł. Dochodami tego działu były wpływy od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób nie mających osobowości prawnej, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Ponadto dochodami tego działu są również środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej, środki finansowe stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach, dochody z tytułu utraconych podatków oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłym roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania: 1) wydano około decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych, 2) przeprowadzono postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe, 3)podczas postępowań podatkowych dokonano 8 oględzin przedmiot opodatkowania, 4) wydano 43 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 5)przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie zaświadczeń o stanie majątkowym, 750 zaświadczeń do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury. 6) wprowadzono i zweryfikowano 236 deklaracji na 2009 rok od osób prawnych i fizycznych, 8) przyjęto w kasie urzędu ponad wpłat podatkowych (wpłata nie jest równoznaczna z osobą). Według stanu na dzień r. należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia kształtowały się następująco (patrz strony 4 i 5 sprawozdania), 3

4 z czego skutki obniżenia górnych stawek podatków za 12 miesięcy 2009 roku wyniosły ,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, prowadzone były działania poprzez dostępne środki prawne, tj. upomnienia, tytuły egzekucyjne, kompensaty. 4

5 Osoby prawne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek dochodowy od osób prawnych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , ,80 31, ,00 0,00 255,00 0,00 167,00 167,00 1,00 0,0 0,00 110,00 0, , ,00 254, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,00 5

6 Osoby fizyczne Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do r. Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , , , , , , , , , ,00 1, ,88 0, , , ,42 0,00 0,00 990,50 0, , ,16 554, ,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 827,39 0,00 222,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,10 6

7 W dziale Różne rozliczenia, na plan ,00 zł, wykonano ,91 zł. Głównymi dochodami tego działu były: subwencja ogólna z podziałem na części podstawową i oświatową, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki finansowe stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu zdarzenia losowego (plan ,00 zł, realizacja ,00 zł). W dziale Oświata i wychowanie, na plan ,35 zł, wykonano ,65 zł. Dochody tego działu były: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, odszkodowania za zniszczone podczas powodzi mienie oświatowe, sprzedaż składników majątkowych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej (plan ,70 zł, wykonanie ,90 zł) oraz budżetu państwa (plan ,28 zł, wykonanie ,20 zł) na zadania związane z rozwojem wykształcenia w ramach Priorytetu IX z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na zadania własne ( lekcje języka angielskiego, program Wesoła szkoła ). Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł),środki pozyskane od samorządów na likwidację skutków powodzi w placówkach oświatowych ( plan ,00 zł, realizacja ,00 zł) oraz środki stanowię refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich (plan ,10 zł, realizacja ,10 zł). W dziale Pomoc społeczna, na plan ,55 zł, wykonano ,93 zł, z czego dochody własne stanowiły : plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł. Dochody własne to: wpływy z odpłatności za żywienie, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Dochody tego działu to również: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych ( plan ,26 zł, realizacja ,01 zł). Ponadto dochodami tego działu są środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi w kwocie ,29 zł (plan i realizacja), z czego: dotacje z budżetu państwa ,00 zł, pomoc od samorządów ,00 zł, darowizny z całej Polski ,29 zł. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan ,42 zł, wykonano ,56 zł. Dochodami tego działu były środki z PFRON na dofinansowanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan ,00 zł, wykonano ,50 zł. Dochodami tego działu były dotacje celowe na zadania własne (pomoc materialna - stypendia dla uczniów). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan ,00 zł, wykonano ,05 zł. Dochodami tego działu były darowizny finansowe (wpłaty od osób fizycznych) pozyskane na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnych (plan ,00 zł, realizacja ,05 zł ), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł) oraz środki 7

8 finansowe pozyskane od samorządów na usuwanie skutków powodzi (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Dochodami tego działu były pochodzące z porozumień między samorządami na zadania związane z działalnością biblioteki ( plan i realizacja ,00 zł) oraz środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na usuwanie skutków powodzi w Bibliotece (plan i realizacja ,00 zł). W dziale Kultura fizyczna i sport, na plan ,70 zł, wykonano ,31 zł. Dochody tego działu to wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego oraz basenów otwartych.dochodami tego działu są również wpływy z tytułu korzystania ze sztucznego lodowiska. 8

9 Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2009 r. Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2009 rok. Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne oraz wydatków na te zadania za 2009 r. 9

10 Wydatki Budżetowe Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w kwocie ,65 zł, zostały zrealizowane w wysokości ,51 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł, wydano ,17 zł, w tym: ** Izby rolnicze, na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,68 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.250,04 zł, wydano 2.248,53 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,96 zł, wydano ,96 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Łącznie w 2009 r. z dopłaty do podatku skorzystało 699 rolników. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: ** Dostarczanie ciepła, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, a) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Nabycie Udziałów w Spółce Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, ** Dostarczanie wody, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, a) wydatki majątkowe, na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł, w tym: Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowości Gnojnica Wola: na plan 2.000,00 zł, wydano 1.278,34 zł; W dziale Transport i łączność, na plan ,11 zł, wydano ,81 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. wyniosły 7.930,00 zł), w tym: 10

11 ** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządu wojewódzkiego) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekazano wyżej wymienioną kwotę na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie. Wykonany został odcinek chodnika dla pieszych o długości 185 mb. ** Drogi publiczne powiatowe, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, z tego a) wydatki bieżące : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (pomoc rzeczowa dla powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł). b) wydatki majątkowe ( dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu) : na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na wydatki na drogach powiatowych przekazano kwotę 200 tys. złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina Okonin oraz wydatkowano (rzeczowa pomoc dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) kwotę ,00 złotych na opracowanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych tj. Mała Łączki Kucharskie, Niedźwiada przez wieś, Gnojnica Broniszów oraz przy ulicy Piłsudskiego w Ropczycach. ** Drogi publiczne gminne, na plan ,17 zł, wydano ,51 zł ( z czego wydatki niewygasające z końcem 2009 r. stanowią 7.930,00 zł), a) wydatki bieżące : na plan ,16 zł, wydano ,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,16 zł, wydano ,33 zł b) wydatki majątkowe, na plan ,01 zł, wydano ,18 zł, w tym: Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach: na plan ,01 zł, wydano ,01 zł Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach : na plan ,00 zł, wydano ,17 zł. 11

12 Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata uzyskano dotację na realizację zadania pn. Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach. Z otrzymanej dotacji realizowane są dwa zadania tj. Budowa ulicy Pułaskiego w Ropczycach na długości 730 mb obejmująca budowę dróg osiedlowych, chodników, kompletnego odwodnienia oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącego uzbrojenia. Natomiast drugie zadanie to Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ropczycach na odcinku o długości 328 mb. Ostateczny koszt realizacji zadania to ,47 zł. Planowany termin ich zakończenia to r. Remont drogi gminnej nr R relacji Łączki Kucharskie Ropczyce w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach W ramach środków finansowych uzyskanych z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr R Łączki Kucharskie Ropczyce. W ramach otrzymanych środków wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 8,944 km wraz o oczyszczeniem rowów, montażem oznakowania pionowego oraz progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wymienionym ciągu. Całkowity koszt zadania wynosił ,17 zł w tym dotacja z budżetu państwa ,00 zł. W 2009 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta i gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg gminnych, chodników oraz infrastruktury komunalnej,a między innymi: 1. Zgodnie z wcześniejszymi planami jak również w ramach likwidacji skutków powodzi, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku wykonano remont dróg gminnych tj. nawierzchnie bitumiczne na łącznej długości 9,100 km na niżej w/w ciągach: Remont drogi gminnej Mała - Kociomyśl na długości 1700 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica - Działy na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka w kierunku Czekaja na odcinku o długości 400 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Krzemienica na Lisaka na odcinku o długości 600 mb, Remont drogi gminnej Mała - Miklosówka na długości 1000 mb, Remont drogi gminnej Niedźwiada - Polska na odcinku o długości 750 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Kubika na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Chechły Na Dobrowolskiego na odcinku o długości 300 mb, Remont drogi Ropczyce - Witkowice Na Baranowskiego na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie Bokocie na długości 800 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce - Chechły Gajówka na długości 1000 mb, 12

13 Remont drogi gminnej Gnojnica - Domaradz Mały na odcinku o długości 500 mb, Remont drogi gminnej Gnojnica Na OSP na odcinku o długości 200 mb, Remont drogi gminnej Brzezówka Na Ochaba na odcinku o długości 363 mb, Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Dunaja na odcinku o długości 452 mb, Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia na odcinku o długości 70 mb, Remont drogi gminnej Mała - Stadion na odcinku o długości 282 mb, Remont drogi gminnej Mała - Rędziny na odcinku o długości 110 mb. Całkowity koszt wykonania tych robót wyniósł tysięcy zł. 2. Wykonano remont nawierzchni ulic na łącznej długości 3,700 km na niżej wymienionych ulicach tj. : Remont ulicy Łąkowej w Ropczycach na odcinku o długości 350 mb, Remont ulicy Błonie w Ropczycach na odcinku o długości 360 mb, Remont ulicy Rolniczej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Wiejskiej w Ropczycach na długości 500 mb, Remont ulicy Rzecznej w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb, Remont ulicy Leśnej w Ropczycach na odcinku o długości 700 mb, Remont ul. Konarskiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy K. K. Wielkiego w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb, Remont ulicy Kościuszki w Ropczycach na odcinku o długości 250 mb, Remont nawierzchni Al. Ks. Cieśli w Ropczycach na odcinku o długości 180 mb. 3. Wykonano remont przepustów drogowych wraz z umocnieniem skarp w ciągach następujących dróg gminnych: Łączki Kucharskie Ropczyce (Na Mosiora), Mała Piterówka, Mała Zagórze, Mała Jamszcze Brzeziny, Mała Na Dzikowskiego, Mała Na Papiera, Niedźwiada Na Mądro za łączną kwotę 840 tysięcy zł. 4. Wykonano remont i odbudowę mostów w ciągu następujących dróg gminnych: Stobierna Łopuchowa (Na Surmana), Mała Brzeziny na potoku Malanka, w ciągu ulicy Szkolnej, w ciągu ulicy Strażackiej, w miejscowości Łączki Kucharskie na Pawlusa oraz 3 mosty w ciągu drogi gminnej Niedźwiada Rzeki, w ciągu drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Żądła na łączną kwotę tysięcy zł. 5.Opracowano projekty budowlane na: przebudowę ulicy Broniewskiego w Ropczycach oraz odcinka ulicy Pułaskiego w Ropczycach; na budowę drogi łączącej ulicę Ks. M. Siewierskiego z ulicą Ks. S. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową ronda ; na przebudowę drogi gminnej łączącej ulicę Kolonia w Ropczycach do drogi krajowej Nr 4 ; opracowano również projekty na wykonanie remontu mostów i przepustów oraz ekspertyzy i projekty organizacji ruchu. Łączny koszt projektów wyniósł 97 tysięcy zł. 6.Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie wstępowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 25 tysięcy zł. 7. W ramach zawartej umowy na wykonanie bieżących prac remontowych oraz zabezpieczających na obiektach infrastruktury komunalnej i drogowo - mostowej 13

14 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce do końca czerwca wydatkowano kwotę 90 tysięcy zł. 8. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego w ilości 2 039,42 t za kwotę 71 tysięcy zł, który przeznaczony został do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce. 9. W ramach środków finansowych FOGR wykonano nawierzchnię tłuczniową na drodze gminnej Gnojnica Na Jabłońskiego na odcinku o długości 350 mb za kwotę łączną ,18 zł w tym dotacja 10 tysięcy złotych. 10. Na terenie osiedli i sołectw w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wykonywane są pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa oraz osiedla wykorzystały środki finansowe łącznie na kwotę 200 tysięcy zł. 11. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Zgodnie z zawartą umową wbudowano 185 ton masy bitumicznej, wykonano remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 2500 m 2. oraz zlikwidowano przełomy na powierzchni 500 m 2. Łączny koszt wykonania robót wyniósł ,65 zł. ** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,94 zł, wydano ,46 zł, a) wydatki bieżące : na plan ,01 zł, wydano ,28 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł,, wydano 5.867,63 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,01 zł, wydano ,65 zł. b) majątkowe, na plan ,93 zł, wydano ,18 zł, w tym: Odbudowa mostu wraz z ubezpieczeniem koryta na potoku Malanka w km w ciągu drogi gminnej Nr R Mała-Brzeziny, Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Na Pawlusa w miejscowości Łączki Kucharskie w km 0+245,Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Ropczyce (Łączki Kucharskie na Mosiora): na plan ,93 zł, wydano ,18 zł. ** Pozostała działalność, na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,84 zł, w tym: wynagrodzeni osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,36 zł. 14

15 W stycznia 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Internet w domu dobry start w przyszłość, który uzyskał dofinansowanie w wys ,00 zł. Gmina Ropczyce była pierwszym samorządem w Polsce, który podpisał umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Dostęp do Internetu pozwoli im na przełamanie mentalnych barier i ograniczeń do korzystania z tego co do tej pory było obce i nieznane, a także przyczyni się do wykorzystywania zasobów cyfrowych w życiu prywatnym i publicznym zarówno samych uczestniczących w projekcie jak też pozostałych osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Grupę docelową w projekcie stanowi 40 osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które uprawnione są do otrzymania stypendium socjalnego. Dodatkowym kryterium przyjętym do wyboru określonych osób z grupy docelowej były osiągnięte wyniki za naukę i średnia ocen na poziomie 4,0 6,0 w danym roku szkolnym. Kryterium to ma być też zachętą do nauki i osiągania jak najlepszych wyników. W ramach rekrutacji do projektu utworzona została lista osób, na podstawie pisemnej zgody rodziców dzieci, chętnych do udziału w projekcie. Kryterium wyboru lub spełniania warunków kwalifikacji uczestników projektu do udziału w projekcie będzie corocznie weryfikowane. W lutym ub. roku został zakończony proces wyboru grupy docelowej do projektu. 17 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca projekt w trakcie, której beneficjenci projektu i ich rodzice zapoznali się z zasadami uczestnictwa w projekcie. Kolejny etap realizacji projektu to szkolenia wszystkich uczestników w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, redagowania, formatowania i korygowania tekstów w edytorze tekstu, obsługi arkusza kalkulacyjnego a także podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików oraz obsługi różnego rodzaju komunikatorów. Równocześnie rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu. W czerwcu ub. roku zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany bezpłatnie grupie docelowej. W związku z rozszerzeniem kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach POIG działanie 8.3 zwiększono zakres rzeczowy projektu o zakup drukarek atramentowych oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu w ramach projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2009 r. do czerwca 2012 r. Sprzęt przez ten okres będzie własnością gminy. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan ,14 zł, wydano ,27 zł, w tym: ** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan ,00 zł, wydano ,94 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,34 zł, w tym: 15

16 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan zł, wykonano ,34 zł. Zawarto 43 umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ponadto zawarto: 30 umów na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia na własność; 5 umów na sporządzenie map do wpisu w księgach wieczystych i map uzupełniających; jedną umowę na opracowanie ekofizjografii. b) wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wydano ,60 zł, w tym: Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan ,00 zł, wydano ,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łącznie 69 działek o powierzchni 2,16 ha. ** Pozostała działalność, na plan ,14 zł, wydano ,33 zł,. a) wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydano ,33 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,14 zł, wydatkowano ,33 zł, Wydatki w niniejszej pozycji związane są głównie z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej. Opłaty takie uiszczane są przez Gminę przez okres 10 lat od daty wystawienia decyzji o wyłączeniu gruntów. W dziale Działalność usługowa, w tym: na plan ,00 zł, wydano ,76 zł, ** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 5.516,77 zł, w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 8.000,00 zł, wydano 5.202,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano 314,77 zł. ** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, a) wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.000,00 zł, wydano 2.288,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,99 zł. Wydatki tego działu dotyczą podziałów geodezyjnych (w ubiegłym roku zawarto 12 umów na podziały nieruchomości oraz jedną umowę na rozgraniczenia 16

17 rozgraniczenia),opracowań kartograficznych oraz opracowań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. **Pozostała działalność, na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, a) wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł, W dziale Administracja publiczna, na plan ,00 zł, wydano ,25 zł, w tym: ** Urzędy wojewódzkie, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,74 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące: na plan 9.710,00 z, wydano 9.122,06 zł. Wydatki na zadania administracyjne realizowane były z dotacji celowej ( ,00 zł) na zadania zlecone oraz środków własnych gminy ( ,74 zł). ** Rady gmin, na plan ,00 zł, wydano ,96 zł,(diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym: pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,96 zł. Rada Miejska w Ropczycach w 2009 roku obradowała na 14 sesjach, podejmując 155 uchwał. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Poszczególne Komisje odbyły następują ilość posiedzeń: - Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 6 posiedzeń, - Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - 13 posiedzeń, - Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego 5 posiedzeń, - Komisja ds. Rolnictwa 7 posiedzeń, - Komisja Rewizyjna - 18 posiedzeń. ** Urzędy gmin, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,00 zł, wydano ,28 zł ( w tym 9 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, 11 umów zlecenie na przekazywanie przesyłek listowych- w ramach tych umów doręczono sztuk przesyłek listowych ). W 2009 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: I. W ramach robót publicznych z PUP zawarto umowy na dofinansowanie do: 17

18 8 etatów - zatrudnienie na okres 5 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP zł + ZUS (47,36% minimalnego wynagrodzenia), 22 etaty zatrudnienie na okres 5 miesięcy (usuwanie skutków powodzi) przy dofinansowaniu z PUP 1276 zł + ZUS Łącznie w ramach robót publicznych zawarto umowy z PUP na 30 etatów. II. W ramach prac interwencyjnych: Dwa etaty na okres 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia; Dwa etaty na okres łączny 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości 39,19% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. pozostałe wydatki bieżące: na plan ,00 zł, wydano ,20 zł. W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczątek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji,, eksploatacja ksero, energia elektryczna i cieplna, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania { sztuk, w tym przesyłki polecone sztuki, przesyłki zwykłe sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste, numery PESEL oraz poświadczenia zameldowania. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (54 osoby, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych),wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia, koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki),montaż klimatyzatora w sali obrad, wymiana drzwi wejściowych w sanitariatach budynku B, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki powyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i Gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych ( środki z dotacji nie zabezpieczają żadnych wydatków pozapłacowych). ** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan ,00 zł, wydano ,65, zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.100,00 zł, wydano 0,00 zł. pozostałe wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,05 zł. b) wydatki majątkowe: na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł, w tym: 18

19 - Wydatki na zakupy inwestycyjne : na plan 5.649,00 zł, wydano 5.648,60 zł. (zakup balonu promocyjnego z herbem) Przy promocji Gminy Ropczyce zrealizowano m. in. następujące wydatki: 1. W 2009 roku z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zakupiono 11 szklanych pucharów wraz z grawerowaną dedykacją oraz 11 dyplomów, które zostały wręczone na uroczystej sesji Rady Miejskiej zasłużonym i wyróżniającym się samorządowcom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Genowefa Zygmunt, Danuta Dąbrowska, Tadeusz Miąso, Stanisław Marć, Jan Curzytek, Witold Darłak, Romuald Worek, ks. proboszcz Jan Delekta, dr Władysław Tabasz, Adam Wojdon, Grzegorz Bielatowicz. 2. Ponadto zamówiono i wręczono grawerowaną statuetkę dyrektorowi Orkiestry Dętej w Ropczycach z okazji jej 85 jubileuszu, grawerowany dyplom dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach z okazji 60-lecia istnienia placówki. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej we wrześniu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce wojewodzie podkarpackiemu Mirosławowi Karapycie. 3. Zorganizowano spotkania noworocznego samorządu z przedsiębiorcami, podczas którego zostały wręczone nagrody w konkursie Darczyńca Roku Laureatom zostały zakupione statuetki, została także wykonana tablica promująca nagrodzonych darczyńców, którą umieszczono w siedzibie urzędu. 4.Gmina Ropczyce była współorganizatorem Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego w Małej. Zostały przygotowane proporczyki dla motocyklistów promujące Ropczyce, foldery oraz banery promocyjne z herbem Ropczyc. Został też zapewniony serwis zdjęciowy podczas trwającej imprezy. 5.Przygotowano dokumenty do IX edycji plebiscytu o Podkarpacką Nagrodę Samorządową organizowanego przez Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz WFOŚiGW w Rzeszowie (został także opracowany artykuł promujący działania samorządu w miesięczniku VIP na kwotę 1.300,00 zł). 6.Przygotowane zostały umowy promocyjne z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami dotyczące działań promujących gminę. 7.Podczas obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej przygotowane zostało stoisko promocyjne z gadżetami. Zakupione zostały między innymi artykuły piśmiennicze. 8. Zakupiono 195 egzemplarzy albumu promującego miasto i gminę Ropczyce. 9. W grudniu 2009 roku został wydany kalendarz ścienny promujący miasto i gminę Ropczyce. 10. Zakupiono kalendarze książkowe na rok 2010 dla wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników referatów. 11. Zakupiono 15 kompletów strojów sportowych z przeznaczeniem dla pracowników Urzędu Miejskiego biorących udział w rozgrywkach międzyzakładowych. 12. Zakupione zostały kartki świąteczne oraz okolicznościowe, na których umieszczony jest herb Ropczyc. 13. Został wydany folder promujący gminę Ropczyce w ilości 2000 sztuk. ** usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan ,00, zł, wydano ,93 zł, 19

20 a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,93, zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,93 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł. Wydatki niniejszego rozdziału w całości związane były z usuwanie skutków powodzi w budynkach urzędu miejskiego. ** Pozostała działalność, na plan ,00, zł, wydano ,49 zł, a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,49 zł, w tym: pozostałe wydatki: na plan ,00 zł, wydano ,49 zł (wydatki związane były z działalnością Urzędu jako jednostki pomocniczej. Zgodnie z klasyfikacją budżetową nie stanowią one bezpośrednich kosztów urzędu). b) wydatki majątkowe: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: Podniesienie kapitału Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł; Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan ,00 zł, wydano ,00 zł (w ramach tych wydatków zrealizowano zakupy materiałów i wykonano usługi związane z odbudową zniszczonych domów i mieszkań po powodzi. Środki ta ten cel przekazał samorząd województwa zachodniopomorskiego). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: ** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4.225,00 zł, wydano zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan 4.225,00 zł, wydano 4.225,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan 4.225,00 zł, wydano zł, Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców. ** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wydano ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : na plan ,46 zł, wydano ,46 zł, pozostałe wydatki: na plan ,54 zł, wydano ,54 zł. 20

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo