Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie"

Transkrypt

1 R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni z odziej podjecha samochodem na teren posesji w miejscowoêci Wanaty, rozcià k ódk od stojaka i ukrad 41 butli gazowych. Policjanci patrolujàc okolice miejsca zdarzenia zauwa yli podejrzanego busa. Kierowca na widok mundurowych przyêpieszy. Uciekajàc przed funkcjonariuszami, samochód z kradzionymi butlami wjecha do rowu. Z odziej wybieg z busa i po krótkim poêcigu zosta zatrzymany. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione butle wartoêci prawie 4 tysiàce z otych. 31-letni ukasz B. bez sta ego miejsca zamieszkania us ysza zarzut kradzie y z w amaniem w warunkach recydywy. Zosta tymczasowo aresztowany. Trwa ustalanie innych osób zwiàzanych z tym i podobnymi przest pstwami. mag Przed nami t usty dzieƒ Ju jutro pàczkowe szaleƒstwo ogarnie Polaków. Z marmoladà, kremem, budyniem, toffi, lukrowane, pudrowane, polane czekoladà do wyboru, do koloru. Smakujemy, zajadamy si bez wyrzutów sumienia. Poch aniajàc kolejne s odkoêci, miejmy ÊwiadomoÊç, e te z lukrem i marmoladà to ok. 350 kcal, a jeden faworek 87 kcal. Ale nie jest tak êle, odrobina wysi ku i wychodzimy na zero. W tym wyjàtkowym dniu nie powinniêmy sobie odmawiaç, bowiem wed ug przesàdów ten, kto nie b dzie objada si w t usty czwartek, nie b dzie mia powodzenia w yciu. Wi cej na str. 9 kg Nr 16 (69) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie Oko o 50 osób zg osi o si od nowego roku do MZDiT z wnioskiem o wyp at odszkodowania za uszkodzone na dziurach pojazdy. Patrzàc na to, w jakim stanie znajdujà si nasze jezdnie, mo na si spodziewaç, e w najbli szych dniach liczba zniszczonych w ten sposób aut b dzie ros a. Na placu Daszyƒskiego dziur nie brakuje Serafin jecha bez prawa jazdy W adys aw Serafin, by y pose PSL znów na k opoty. Od trzech lat nie ma prawa jazdy, to jednak nie przeszkadza o mu, aby prowadziç samochód i ponad dwukrotnie przekroczyç dopuszczalnà pr dkoêç w terenie zabudowanym. 20 stycznia w Sieradzu drogówka zatrzyma a by ego pos a, bo w terenie zabudowanym zamiast 50 Urwany resor w mercedesie km/h jecha 111. Serafin (radny sejmiku województwa Êlàskiego oraz szef Krajowego Zwiàzku Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych) zas oni si unijnymi dokumentami wa nymi do 2015 roku i pojecha. Kiedy policjanci wszcz li post - towe. Groêne mogà byç tak e próby omini cia dziur kierowcy wykonujà wówczas gwa towne manewry, Zdj. Paulina Przepióra powanie o ukaranie polityka, szybko okaza o si, e Serafin nie jest europarlamentarzystà, a dodatkowo od trzech lat nie ma prawa zasiadaç za kierownicà. Policja prowadzi ju post powanie w tej sprawie. Polityk t umaczy ostatnio dziennikarzom, i wcale nie mówi policjantom, e jest pos em do PE, ale e zasiada w Komitecie Spo eczno-ekonomicznym UE i przys uguje mu immunitet (ten nale y si cz onkowi Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego UE, ale w czasie wykonywania funkcji i w podró y do i z miejsca obrad). Serafin trzy lata temu przekroczy dopuszczalnà liczb punktów karnych i odebrano mu prawo jazdy. Aktualnie by y pose uczestniczy w kursie na prawo jazdy, zda ju cz Êç teoretycznà. mag Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) Drogowe puzzle Powszechnie wiadomo, e cz stochowskie drogi sà w fatalnym stanie. Topniejàcy Ênieg ujawni tysiàce dziur. Dopiero po owa zimy za nami, a jezdnie ju zaczynajà przypominaç puzzle. Szkoda tylko, e brakuje niektórych elementów. Po mieêcie jeêdzi si fatalnie wyrwy, koleiny, nierównoêci. Sà one prawdziwà zmorà dla kierowców. Istny slalom albo, jak kto woli tor przeszkód. Roi si od nich wsz dzie i co gorsze przybywa ich w zastraszajàcym tempie. Niektórych ubytków, zw aszcza po zmroku, lub przy s abej widocznoêci nie sposób ominàç. Na asfaltowych kraterach mo na uszkodziç opony, felgi, a nawet zawieszenie. Gdy do z ego stanu dróg dojdzie brak wyobraêni kierowców nieszcz Êcie mamy goktóre mogà mieç fatalne skutki. Drogowcy co prawda starajà si naprawiaç ubytki, jednak na razie ma o skutecznie. KONSULTACJE YCIA Dzwoƒ do specjalisty! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie m. asp. Marcin Machnik z Wydzia u Ruchu Drogowego KMP w Cz stochowie. Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numerem tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do konsultacji! R E K L A M A Zdj. Paulina Przepióra Ubiegaj si o odszkodowanie Wjecha eê w dziur i uszkodzi eê samochód? Masz prawo, aby ubiegaç si o odszkodowanie od instytucji zarzàdzajàcej drogà. Trzeba pami taç, e w takich sytuacjach ci ar zdobycia dowodów spoczywa na nas. Dobrze jeêli mamy Êwiadka ca- ego zajêcia. Wa ne jest równie to, aby na miejsce zdarzenia wezwaç policj lub stra miejskà. Co prawda nie jest to konieczne, ale bez notatki od funkcjonariuszy szanse na wyp at odszkodowania drastycznie lecà w dó. Zrób równie zdj cie dziury i uszkodzonego samochodu. Wystarczy do tego aparat telefonu komórkowego. Poza tym musimy jeszcze przygotowaç pisemny opis zdarzenia. W tym celu trzeba wype niç specjalny wniosek (dost pny w MZDiT) okreêlamy w nim dat i miejsce, w których dosz o do uszkodzenia auta oraz jakie elementy uleg y zniszczeniu. Do tego powinniêmy sporzàdziç szkic miejsca zdarzenia. Uzbrojeni w to wszystko zg aszamy si do siedziby MZDiT przy ul. Popie uszki 4/6. Uzyskanie odszkodowania mo e jednak nie byç proste. Je eli w miejscu, w którym dosz o do uszkodzenia naszego auta znajdowa y si znaki ostrzegajàce przed z ymi warunkami na drodze lub innymi niebezpieczeƒstwami, wówczas zarzàdca drogi b dzie udowadnia, e kierowca prawdopodobnie jecha zbyt szybko. Dlatego w takim przypadku warto pami taç, o wspomnianym ju protokole policji. Dzi ki niemu b dziemy mogli wskazaç, e jechali- Êmy z odpowiednià pr dkoêcià. kg

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z z Mazda 2 - Skoda Octavia 1.9 TDI Z SALONU FAKTURA VAT, 2010, km, 105 diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, homologacja na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Toyota RAV D4D- ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW 316 COMPACT KM- KLIMA, 1998, km, 102 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania z Ford C-MAX V, z Niemiec, 2004, km, 100 KM benzyna, szary-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Altea 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przygotowany do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z z Toyota Corolla Verso V VTI, ÂLICZNA Z NIEMIEC, 2003, km, 5 KM benzyna, zielony-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany CITD ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, hatchback, czarny, km, 70 KM, diesel, czarny-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z Renault Clio 1.5-DCI 82 KM, 2004, km, diesel, srebrny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 2.0- TDI, I W AÂC., STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujn. deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania. Serwisow. w ASO, bezwypadk., gara owany z Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0-DID-140KM-DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Toyota Avensis 2.0-D4D - ORYGINA, JEDEN W AÂCICIEL, 2005, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Alhambra 2.0-TDI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Honda Accord V VTI - idea - automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowy-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Suzuki SX4 1.9-DDIS Z NIEMIEC IDEA, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, airbagi, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Astra 1.9-CDTI- IDEA Z NIEMIEC, 2007, kombi, szary, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Ford Focus 1.6-TDC, kombi, 2008, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Vectra 1.9-CDTI SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2004, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Fiat Stilo V PANORAMICZNY DACH Sportowy / Coupe, 2004, km, 103 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer. Pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, gara owany.

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO Brak taboru i ambitny rozk ad jazdy G ównà przyczynà grudniowych problemów Kolei Âlàskich by brak dostatecznej ilo- Êci taboru i zbyt ambitny rozk ad jazdy. To g ówne wnioski Zespo u Doradców Gospodarczych TOR, którzy opracowali Analiz przyczyn wyst powania problemów z realizacjà rozk adu jazdy 2012/20 w Kolejach Âlàskich". ParlamentarzyÊci na Jasnej Górze Po raz 24. na Jasnà Gór przyby a Pielgrzymka Parlamentarzystów. To tradycyjne spotkanie odbywa si co roku 2 lutego, w Âwi to Ofiarowania Paƒskiego. Do sanktuarium przyby o kilkudziesi ciu pos ów i senatorów RP. MyÊl, e dla wielu parlamentarzystów ta coroczna pielgrzymka jest bardzo wa nym elementem w pracy parlamentarnej mówi Jan Dziedziczak, pose PiS, przewodniczàcy Parlamentarnego Zespo u na rzecz Ochrony ycia i Rodziny Dla nas jest istotne, eby mieç chwil refleksji, zastanowiç si nad w asnà dzia alnoêcià parlamentarnà, spo ecznà. ParlamentarzyÊci wzi li udzia we mszy Êw., która zosta a odprawiona o godz w Kaplicy Matki Bo ej. Eucharystii przewodniczy i homili wyg osi abp Wac aw Depo, metropolita cz stochowski. W homilii abp Wac aw Depo omówi wspó czesne wyzwania, które sà, jak mówi b. Jan Pawe II, zarazem próbami gaszenia Êwiat a nadziei we wspó czesnym Êwiecie. B ogos awiony papie uczy nas, wszelka antropologia, a wi c nauka o godno- Êci cz owieka bez odniesienia do Boga, jest niszczàcym k amstwem, a wówczas ka dy cz owiek dla siebie jest prawem i normà, co prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia. Drugi obraz, nasza epoka ju dzisiaj okreêla siebie jako kulturalnie postnowoczesna, postmetafizyczna, postdemokratyczna, posthumanistyczna i oczywiêcie postchrzeêcijaƒska, tak, jakby Êwiat po egna si ju z chrzeêcijaƒskimi korzeniami kultury wiary i moralnoêci, jak równie symbolami, takimi, jak krzy i obraz powiedzia z naciskiem kaznodzieja To nas musi boleç! Nie mo na powiedzieç: Polacy nic si nie sta o! WeszliÊmy w pokolenie naznaczeni tym aktem, tych, którzy przyjdà równie po nas i zapytajà si, co zostawiliêmy im w dziedzictwie, pustk czy fundament ycia?. Podczas mszy Êw. zosta odczytany Akt osobistego oddania si Matce Bo ej polskich parlamentarzystów. Nast pnie Mariusz B aszczak z PiS w imieniu zgromadzonych pos ów i senatorów wyrazi Marsza ek Seku a (po prawej) upubliczni wyniki prac zespo u TOR sprzeciw wobec aktu profanacji obrazu Matki Bo ej Jasnogórskiej odczytujàc przes anie uczestników Pielgrzymki Parlamentarzystów z dn. 2 lutego 20 r. Nasz wielki niepokój i sprzeciw budzi fakt, i inicjatywa przyj cia przez Sejm uchwa y pot piajàcej akt profanacji Jasnogórskiego Obrazu zosta a w ostatnich dniach odrzucona. Dlatego dzisiaj, przed tronem Matki Bo ej, Królowej Polski zanosimy goràce modlitwy przeb agalne za akt profanacji i serdeczne modlitwy b agalne, by usta y w naszej ojczyênie czyny i dzia ania podejmowane na szkod KoÊcio a i narodu, i tak e godzàce w Êwi te symbole polskiej to samoêci czytamy w dokumencie. ParlamentarzyÊci zgromadzili si tak e na jasnogórskim dziedziƒcu, przy Epitafium Smoleƒskim, by modliç si za ofiary katastrofy, jak i za wszystkich polskich parlamentarzystów. Przed mszà Êw., w Kaplicy Ró aƒcowej wys uchali konferencji abpa Wac awa Depo. Pielgrzymk zorganizowa o Duszpasterstwo Parlamentarzystów. Oprac. mag zdj. Tomasz ak/um Kilka tysi cy oszukanych na domeny internetowe Nawet kilka tysi cy firm mog o zostaç pokrzywdzonych w wyniku przest pstwa. Spraw oszukaƒczego obrotu domenami internetowymi prowadzà Êlàscy policjanci zwalczajàcy przest pczoêç gospodarczà. Âledczy zajmujàcy si tà sprawà proszà o kontakt przedstawicieli wszystkich pokrzywdzonych podmiotów. Szacowana suma wy udzeƒ mo e przekroczyç milion z otych. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzàcy Êledztwo pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okr gowej zatrzymali ponad 50 komputerów oraz kilkadziesiàt noêników pami ci wykorzystywanych do pope niania przest pstw na szkod podmiotów gospodarczych z ca ego kraju. Dzia ania przeprowadzono jednoczeênie na terenie Warszawy, Wroc awia i Rzeszowa, a zaanga- owanych w nie by o ponad 70 policjantów. Przest pczy proceder trwa od po owy 2010 roku i polega na wprowadzaniu w b àd przedsi biorców, którym za poêrednictwem telemarketingu oferowano zakup domeny internetowej zwiàzanej z nazwà firmy pokrzywdzonego. Wykorzystujàc niewiedz i nieuwag kontrahentów zawierano niekorzystne dla nich umowy w formie telefonicznej. Egzekucj nale noêci zwiàzanych z tymi umowami przekazywano nast pnie firmie windykacyjnej. Do chwili obecnej zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa na ich szkod z o y o ponad 500 przedstawicieli podmiotów gospodarczych. Policjanci szacujà, e liczba pokrzywdzonych w tej sprawie jest dziesi ciokrotnie wi ksza, a wysokoêç strat si ga miliona z otych. Planowane sà dalsze czynnoêci na terenie ca ego kraju oraz za granicà. Przedstawiciele podmiotów gospodarczych pokrzywdzonych w opisany wy ej sposób oraz telemarketerzy zatrudniani przy prowadzeniu tego typu dzia alnoêci z naruszeniem praw pracowniczych, proszeni sà o kontakt z KWP w Katowicach tel ts JesteÊ znawcà internetu? Zapisz si na olimpiad! Ruszy y zapisy do VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup. Ch tni do wzi cia udzia u w tym jednym z najwi kszych konkursów o technologiach informatycznych, mogà zg aszaç si do 1 marca. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Grup Netia i Grup Allegro, które zapewniajà nagrody dla zwyci skiej dru yny stypendium finansowe i pakiet opieki podczas studiów. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie to wyjàtkowy konkurs dla uczniów szkó po- Eksperci skoncentrowali si na przebiegu wydarzeƒ, jakie mia y miejsce w dniach 9-14 grudnia 2012 roku, kiedy spó ka boryka a si z najwi kszymi problemami przy realizacji nowego rozk adu jazdy. Marsza ek Âlàski Miros aw Seku a zdecydowa si na upublicznienie wyników prac zespo u. Zdaniem autorów z zespo u TOR decyzja o utworzeniu Kolei Âlàskich oraz przekazaniu im realizacji przewozów w ca ym województwie by a prawid owa. Pope niono jednak istotne b dy w przygotowaniu spó ki do realizacji dzia alnoêci na tak du à skal. Zabrak o czasu, aby wszystkie elementy w aêciwie zaplanowaç, przetestowaç i zgraç argumentujà fachowcy zespo u TOR. Ich zdaniem spó ka powinna zrealizowaç program naprawczy. Analizujàc rozk ad jazdy, eksperci wskazujà na jego mocne strony jak cz stotliwoêç, czasy odjazdu i przyjazdu pociàgów do istotnych stacji dla systemu transportowego w województwie. Nowy rozk ad oznacza wprowadzenie cyklicznych kursów oraz zwi kszenie liczby pociàgów w porównaniu z obowiàzujàcym do poczàtku grudnia ub.r. starym rozk adem jazdy. S abà stronà rozk adu jazdy by o zaplanowanie w niektórych obiegach zbyt krótkich czasów obrotu sk adów, co czyni o go bardzo napi tym, a w wielu przypadkach uniemo liwia o realizacj zaplanowanych godzin przyjazdu i wyjazdu. Na skal grudniowych problemów mia tak e wp yw brak odpowiedniego taboru oraz jego wysoka awaryjnoêç. Wed ug danych opublikowanych w analizie Koleje Âlàskie dysponowa y od grudnia do po owy stycznia ok pojazdami trakcyjnymi. Ârednia wy àczeƒ z ruchu z powodu awarii wynosi- a ok. 35% taboru na dob. Krytyka obj a tak e organizacj utrzymania i obs ug serwisowà, która nadgimnazjalnych. Dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach informatycznych. W pi ciu poprzednich edycjach wzi o w niej udzia prawie 320 tys. osób. Do tegorocznych zmagaƒ konkursowych b dà mog y przystàpiç oczywiêcie pod nadzorem nauczyciela prowadzàcego - 3- osobowe dru yny ze szkó ponadgimnazjalnych. Ekipy zostanà przydzielone do 7 okr gów. W I etapie wezmà udzia wszystkie zarejestrowane grupy. Do II etapu przejdzie po 50 najlepszych dru yn z ka dego okr gu. Do Wielkiego Fina u natomiast przejdà 3 najlepsze z ka dego okr gu. Podczas dwóch etapów testów online ( I etap marca, II kwietnia) oraz w Wielkim Finale (17 czerwca) uczestnicy b dà rozwiàzywaç zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci spo eczno- Êciowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeƒstwa w sieci. Ekipy okaza a si nieprzygotowana do sprawnej interwencji w przypadku cz sto wyst pujàcych awarii. Autorzy analizy odnieêli si krytycznie do stopnia przygotowania obs ugi pociàgów, w szczególnoêci maszynistów oraz kierowników. Koleje Âlàskie w niezadawalajàcym stopniu zadba y o uzyskanie uprawnieƒ do prowadzenia ró nego typu taboru. Nie zorganizowano jazd testowych dla osób majàcych prowadziç pociàgi po nowej trasie. W rezultacie znaczna cz Êç maszynistów nie mia a znajomoêci szlaku i musia a jeêdziç z pr dko- Êcià maksymalnà 40 km/h. Analiza wskazuje tak e na braki kadrowe. Obejmujàc wszystkie po- àczenia, Koleje Âlàskie mia y do dyspozycji 141 maszynistów. Tymczasem zdaniem zespo u TOR minimalna liczba wykwalifikowanego personelu powinna by a wynosiç 203 osoby. Od 9 grudnia spó ka Koleje Âlàskie rozpocz a prac przewozowà na wszystkich po àczeniach kolejowej komunikacji pasa erskiej w województwie Êlàskim. W tym czasie wystàpi y powa ne problemy w realizacji rozk adu jazdy. Przewoênik wprowadzi zast pczà komunikacj autobusowà. Poczàtkowo przez kilka dni dotyczy a ona ok. 90 sta ych po àczeƒ, potem zosta a zmniejszona do ok. 60. Na pozosta ych ok. 605 po àczeniach kursowa y pociàgi Kolei Âlàskich. W po owie grudnia 2012 Zarzàd Województwa Âlàskiego podpisa z Przewozami Regionalnymi rocznà umow na obs ug przewozów na 5 tzw. liniach stykowych àczàcych sàsiadujàce województwa. Przewozy Regionalne przej y od Kolei Âlàskich obs ug 5 tras: Cz stochowa - Radomsko ( ódê), Cz stochowa - Kielce, K dzierzyn Koêle - Gliwice, Strzelce Opolskie - Gliwice, K dzierzyn Koêle - Racibórz. W ten sposób Koleje Âlàskie zyska y rezerw taborowà na obs ug po àczeƒ wewnàtrz województwa. Obecnie Koleje Âlàskie realizujà przewozy na ok. 450 po àczeniach w dni robocze oraz ok. 300 w weekendy. Oprac. mag zarejestrowane w VI edycji, które odpadnà w eliminacjach lub pó fina ach online b dà mia y szans na zdobycie jednej dzikiej karty, uprawniajàcej do startu w finale. B dzie ona nagrodà w konkursie zorganizowanym na stronie internetowej magazynu komputerowego CHIP, patrona medialnego Olimpiady. Nagrodà g ównà dla najlepszej dru yny jest pakiet pe nej opieki podczas nauki na uczelni wy szej (stypendium finansowe, sta, warsztaty i wejêciówki na presti owe konferencje naukowe) dla ka dego z trzech cz onków dru yny oraz sprz t elektroniczny. Nauczyciel prowadzàcy zwyci skà dru yn równie otrzyma sprz t elektroniczny oraz pakiet wejêciówek na presti owe konferencje informatyczne. Partnerami Olimpiady odpowiedzialnymi w ca oêci za u o enie pytaƒ oraz weryfikacj wyników na ka dym etapie sà renomowane uczelnie wy sze. Nad poziomem merytorycznym czuwa tak e Polskie Towarzystwo Informatyczne. kg

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 AKTUALNOÂCI Z ote Gody Cz stochowianie, którzy prze yli w ma eƒstwie 50 i wi cej lat, Êwi towali w Urz dzie Stanu Cywilnego jubileusz Z otych Godów. yczenia jubilatom z o yli prezydent Cz stochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik Urz du Stanu Cywilnego Rafa Bednarz. Ma eƒstwa otrzyma y medale Prezydenta RP Za d ugoletnie po- ycie ma eƒskie. ts Jubilaci na wspólnym zdj ciu W uroczystoêciach uczestniczyli tak e najm odsi Ruszajà badania ankietowe Przez ponad miesiàc potrwajà badania ankietowe mieszkaƒców dotyczàce zachowaƒ komunikacyjnych. Ankieterzy zbadajà ok. 5 tys. gospodarstw domowych, b dà te ankietowaç pasa erów transportu zbiorowego i kierowców. Wyniki ankiet pos u à do opracowania Planu Transportowego Województwa Âlàskiego. Badani zostanà poproszeni o wymienienie celów i kierunków podró y, zarówno codziennych dojazdów do miejsca pracy czy te szko y, jak i okazjonalnych, np. do urz du, lekarza, rodziny, na spotkania towarzyskie itp. Padnà tak e pytania o formy przemieszczania si - komunikacjà publicznà, w asnym samochodem, pieszo czy te rowerem. Ankieterów b dzie interesowaç tak e ocena jakoêci us ug, dróg, przystanków, stacji oraz koordynacji rozk adu jazdy czy te wydatki na bilety. Ankiety sà anonimowe! zdj. UM Czwa zdj. UM Czwa Badania, które potrwajà do 9 marca z przerwà na okres ferii, sà realizowane przez Ove Arup & Partners International Limited. Ta firma wy oniona w przetargu przez Urzàd Marsza kowski Województwa Âlàskiego ma za zadanie przygotowanie projektu Planu Transportowego Województwa Âlàskiego. Zadaniem ankieterów jest przeprowadzenie wywiadu ze wszystkimi cz onkami wylosowanego gospodarstwa domowego, którzy ukoƒczyli 12. rok ycia. Szacuje si, e w samych gospodarstwach domowych zostanie zebrane ok. 12 tys. ankiet. Zgodnie z ustawà o publicznym transporcie zbiorowym gminy powy ej 50 tys. mieszkaƒców, powiaty powy ej 80 tys. Prezydent Matyjaszczyk gratuluje jubilatom Odznaczeni medalami: Krystyna i Eugeniusz Surowcowie 60 lat Henryka i Zdzis aw Biali 57 lat Krystyna i Marian Bajdorowie 55 lat Janina i Marian Kulbatowie 55 lat Bronis awa i W adys aw LeÊko 55 lat Jadwiga i Janusz Zi talowie 54 lata Helena i Stanis aw Pszeniczka 53 lata Janina i Boles aw Derleccy El bieta Kinderman-Dro d i Janusz Dro d El bieta i Wac aw Dudkowie W adys awa i Stanis aw Go da Urszula i Feliks Góralczykowie Barbara i Stefan Maliccy Barbara i Zygmunt Pachulscy Marianna i Henryk Piàtkowscy Zofia i Franciszek Pöpke Marianna i Jan Radziejewscy W adys awa i Wojciech Rydeccy Helena i Ryszard Sufajdowie Janina i Jan WiÊniewscy Sabina i Wac aw Wojtczakowie Aniela i Stanis aw Wójcikowie Maria i Józef Wróblewscy Adela i Andrzej elaêni mieszkaƒców i wszystkie województwa zobowiàzane sà do uchwalenia planu zrównowa onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego planu transportowego dla swojego terenu. Plan ma byç dla samorzàdów podstawà dzia aƒ w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie. Ma on okreêlaç m.in. prognozy potrzeb przewozowych oraz scenariusz rozwoju transportu zbiorowego. Projekt Planu Transportowego Województwa Âlàskiego ma powstaç na poczàtku trzeciego kwarta u tego roku. Potem rozpocznie si etap konsultacji spo- ecznych, ustaleƒ z województwami oêciennymi oraz Urz dem Transportu Kolejowego. Gotowy dokument powinien najprawdopodobniej w paêdzierniku trafiç pod obrady Sejmiku Województwa Âlàskiego. oprac. mag Ma eƒstwa otrzyma y medale Prezydenta RP Mi osne wyznania i walentynkowe prezenty w Galerii Jurajskiej zdj. UM Czwa zdj. UM Czwa Dzwoƒ do specjalisty! W lutym i marcu w ka dà Êrod od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà nast pujàcy specjaliêci: 6 lutego m. asp. Marcin Machnik z Wydzia u Ruchu Drogowego KMP w Cz stochowie; lutego Piotr Krawczyk, z-ca dyrektora Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie; 27 lutego S awomir Olek, ginekolog, ordynator oddzia u ginekologiczno-po o niczego w Miejskim Szpitalu im. dr. W.Biegaƒskiego przy ul. Mickiewicza; 6 marca dr nauk med. Ma gorzata Klimza, pediatra. Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numer tel W kolejnym numerze ycia Cz stochowy i Powiatu zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do telefonicznych konsultacji! 14 lutego (czwartek) do Galerii Jurajskiej w Cz stochowie zawita mobilne studio Radia Jura. Specjalnie z okazji Walentynek, lokalna stacja radiowa przygotowa a szereg atrakcji. Na odwiedzajàcych Galeri Jurajskà czeka m.in. konkurs z nagrodami dla wszystkich zakochanych oraz mo liwoêç z o enia yczeƒ i mi osnych wyznaƒ na ywo na antenie. Do wygrania liczne nagrody ufundowane przez najemców oraz Radio Jura. Audycja z Galerii Jurajskiej b dzie nadawana w godz Mobilne studio Radia Jura b dzie zlokalizowane na g ównej rotundzie galerii. mag

5 TARGI ÂLUBNE ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO Przesàdy Êlubne Ka dy z nas spotka si w swoim yciu z szeregiem przesàdów dotyczàcych zawierania zwiàzku ma eƒskiego. Przedstawiamy je poni ej: miesiàc w którym zawarte b dzie ma eƒstwo powinien zawieraç w nazwie literk R najszcz Êliwsze ma eƒstwo to ma eƒstwo które dat Êlubu zaplanuje na Êwi ta (np. Bo ego Narodzenia) strój Êlubny panny m odej powinien zawieraç coê nowego, coê starego, coê bia ego, coê niebieskiego, coê po yczonego pod adnym pozorem m odsze lub niezam ne kobiety nie powinny przymierzaç sukni przysz ej panny m odej - grozi to bowiem staropanieƒstwem przysz y pan m ody nie mo e zobaczyç swojej wybranki ubranej w sukni wczeêniej, ni w dzieƒ Êlubu Dzieƒ Êlubu deszcz uwa a si za przepowiedni urodzaju i bogactwa. Burz, szczególnie kiedy nast puje po niej t cza - za preludium do szcz Êcia. Nawet obfite opady Êniegu dobrze si kojarzà - wszak niebo nie skàpi m odym swojego puchu. S oƒce to oczywiêcie tak e dobra wró ba: szcz Êcia, pogody i radoêci. panna m oda wk ada sobie do buta monet groszowà, a w bieliênie zaszywa okruszek chleba oraz odrobin cukru - pozwoli jej to w przysz ym zwiàzku na rzàdzenie domem pan m ody chowa do kieszeni papierowy banknot pieni ny - zapewni to dostatnie ycie w ma eƒstwie welon zak ada pannie m odej druhna, która obowiàzkowo musi myç pannà w drodze do koêcio a w adnym wypadku nie wolno zawracaç, bàdê te organizowaç postojów - mo e to oznaczaç niekorzystny zawrót bàdê postój w przysz ym zwiàzku ma eƒskim w drodze do o tarza para m oda powinna uwa aç, by si nie potknàç - wró y to potkni cia na nowej drodze ycia p acz bàdê te zy panny m odej podczas mszy wró à szcz Êcie w przysz ym zwiàzku Ceremonia Êlubna podczas przysi gi ksiàdz owija d onie m odych stu à - w zale noêci od tego czyja d oƒ znajdzie si na górze, ta osoba b dzie rzàdziç w zwiàzku powy sza wró ba spe ni si tak e dla osoby, która pierwsza powstanie z kl czek po b ogos awieƒstwie udzielonym przez kap ana wszelkie pomy ki przy sk adaniu przysi gi ma - eƒskiej wró à radoêç i szcz Êcie równie zgubienie obràczek nie przynosi nic dobrego - oznacza strat wspó ma onka Po zakoƒczeniu ceremonii przy opuszczaniu koêcio a nale y uwa aç, aby tak jak przy wejêciu nie potknàç si gdy przyniesie to pecha para m oda powinna trafiç pod jak najwi kszy deszcz z ry u - jest to symbolem p odnoêci oraz zdrowego potomstwa Wesele pan m ody w drodze o bezpieczeƒstwo swojej Êwie o upieczonej ony przenosi jà przez próg - potkni cie ony symbolizuje bowiem potkni cia w ma eƒstwie jeêli wesele rozpoczyna si od powitania pary m odej przez rodziców chlebem i solà, panna m oda mo e zostaç zapytana o to, co woli: Chleb, sól czy pana m odego. Prawid owa odpowiedê brzmi: Chleb, sól i pana m odego, eby pracowa na niego. èród o:

6 6. SPORT ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 Fina mistrzostw Âlàska kadetek w dwóch cz stochowskich halach Od dziê w halach Politechnik i Cz stochowianka b dzie odbywa si fina owy turniej mistrzostw Âlàska kadetek w siatkówce. Do ogólnopolskich rozgrywek awansujà trzy najlepsze zespo y. W turnieju zagra szeêç dru yn podzielonych na dwie grupy. Siatkarki SPS-u trafi y na Silesi Volley Mys owice i MOSM Tychy. Cz stochowianka zmierzy si z MKS-em Dàbrowa Górnicza i KPKS-em Halemba. Po rywalizacji grupowej rozegrany zostanie mecz o 5. miejsce, a potem dwa pó fina y. Liczymy na miejsce medalowe i awans do mistrzostw Polski zapowiada Pawe Bielak, trener SPS-u. Faworytem wydaje si byç zespó MKS-u Dàbrowa Górnicza. KR Harmonogram meczów w hali Politechnik (Êroda) godz SPS Politechnika - MOSM Tychy - mecz o 1. miejsce Harmonogram meczów w hali Cz stochowianka (Êroda) (czwartek) godz MKS Dàbrowa Górnicza - KPKS Halemba Silesia Volley - MOSM Tychy (czwartek) (piàtek) SPS Politechnika - Silesia Volley (sobota) KS Cz stochowianka - KPKS Halemba (piàtek) MKS Dàbrowa Górnicza - KS Cz stochowianka (sobota) (niedziela 12 - pó fina A 14 - pó fina B DziÊ pi karze Rakowa zmierzà si w meczu kontrolnym z LZS-Piotrówkà. Spotkanie odb dzie si na bocznym boisku przy ul. Limanowskiego. To b dzie ju dziewiàty sparing cz stochowskich pi karzy przed Za wysokie progi dla Cz stochowianki Juniorki Cz stochowianki zaj y ostatnie miejsce w fina ach mistrzostw Âlàska Poziom by na wysokim drugoligowym poziomie uwa a Pawe Kapica, trener Cz stochowianki. RobiliÊmy wszystko, co mogliêmy. Si y i umiej tnoêci wystarczy o na walk z Wodzis awiem. Byç mo e, gdybyêmy nie mieli kontuzji, zagralibyêmy lepiej. Cz stochowski zespó przegra z doêwiadczeniem ligowym. W dru ynach Silesii, Dàbrowy Górniczej, Bielsko-Bia ej i z Wodzis awia Âlàskiego grajà siatkarki, które prezentujà si na parkietach doros ej siatkówki. Ju od najbli szej Êrody Cz stochowianka b dzie walczyç we w asnej hali w finale mistrzostw Âlàska kadetek. Jest kilka dziewczyn, które grajà w kadetkach i juniorkach. To b dzie piàty turniej, który roz- Cz stochowscy siatkarze zdobyli srebrne medale mistrzostw Âlàska juniorów. W finale dru yna Janusza Sikorskiego i Stanis awa GoÊciniaka przegra a 3 lutego 2:3 w Jastrz biu z gospodarzami turnieju. W rozgrywanych od Êrody mistrzostwach cz stochowianie przeszli jak burza przez faz grupowà. Wygrali dwa spotkania po 3:0. W pó finale bez straty seta rozprawili si z zespo em z Rybnika. Fina okaza si zdecydowanie trudniejszy. Jastrz bie zagra o najlepszy mecz w tym turnieju, a my nie wykorzystaliêmy swoich mo liwoêci. Poprzednie spotkania wygrywali- grywajà w ciàgu miesiàca. Nie wiem, czy podo ajà fizycznie. Po cichu licz, e znajdziemy si w czwórce. W pó fina ach wszystko mo e si zdarzyç twierdzi Kapica. KR Klasyfikacja 1. Silesia Volley Mys owice 2. MKS Dàbrowa Górnicza 3. BKS Aluprof Bielsko-Bia a 4. MKS Wodzis aw Âlàski 5. KS Cz stochowianka Êmy g adko i chyba to nas uêpi o. Zabrak o koncentracji uwa a Stanis aw GoÊciniak, trener Exact Systems Norwid Cz stochowa. Cz stochowianie bronià tytu u mistrza Polski juniorów. Tegoroczne rozgrywki rozpocznà od 1/8 fina u. KR TS Volley Rybnik - Exact Systems Norwid 0:3 (:25, 16:25, 20:25) Jastrz bie Zdrój I - Exact Systems Norwid 3:2 (25:17, 22:25, 25:19, 21:25, 15:10) Raków gra z trzecioligowà Piotrówkà 10 - mecz o 5. miejsce 11 - mecz o 3. miejsce Juniorzy Exact Systems Norwid ze srebrnymi medalami mistrzostw Âlàska rundà wiosennà. Tym razem zespó Jerzego Brz czka zagra z trzynastym w tabeli III ligi opolsko-êlàskiej LZS-em Piotrówka. Mecz rozpocznie si o godz. 17. KR Gol gra z G ogówkiem o pierwsze miejsce w tabeli DziÊ w Akademickim Centrum Sportowym w Cz stochowie w meczu na szczycie eƒskiej ligi futsalu Gol Cz stochowa podejmuje wicelidera tabeli dru yn Rolnika B. G ogówek. Po trzech rozegranych spotkaniach zespó W odzimierza Seifryda z kompletem dziewi ciu punktów prowadzi w tabeli. Tyle samo oczek, ale po czterech meczach, ma Rolnik. Cz stochowianki wiedzà jak pokonaç zespó z G ogówka. W pierwszym spotkaniu ogra y Rolnika 4:3. - JeÊli wygramy, b dziemy bardzo blisko obronienia mistrzowskiego tytu u - twierdzi W odzimierz Seifryd, prezes Gola. Poczàtek meczu o godz KR Futsalowcy po pierwszym etapie Zakoƒczy si I etap ligi futsalu od Puchar Prezydenta Miasta Cz stochowy. Fachowiec I i ZC MichaÊ sà ju w pó finale rozgrywek i spokojnie mogà czekaç na swoich rywali. W czwartek (7 lutego) rozegrane zostanà çwierçfina y ligi futsalu, a 9 lutego odb dà si mecze fina owe. Przypomnijmy, e dru yny walczà w hali widowiskowo-sportowej KR przy ul. u lowej 4. Terminarz (czwartek) pó fina y o miejsca Delecta Zawodzie Fachowiec UG ZIB Miedêno TKKF EnerGOsport pó fina y o miejsca Gmina K omnice - Grubasy Wichry Tadex çwierçfina y o miejsca Amasol Romtrans - SGP Abstynent TRW Polska Wyniki Grubasy - Amasol Romtrans 2:2 (J. Ostrowski, P. Lewandowski --- P. Skibiƒski, R. Furch), Abstynent - TRW Polska 0:0, Grubasy - TKKF EnerGOsport 3:4 (P. Lewandowski - 2, J. Ostrowski --- S. Porochnicki, A. Kowalczyk, Z. Bergier, M. Kita), Fachowiec 1 - Amasol Romtrans 2:1 (D. G adysz P. Skibiƒski), TRW Polska - ZC MichaÊ 3:3 (R. Malczewski, P. Jura A. Szymczyk, P. Antoniak, M. Walczak), Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Abstynent Tadex 2:1 (S. Majchrzak, W. Szymczyk --- P. Mesjasz), Fachowiec 1 SGP 0:0, UG-ZIB Miedêno - TKKF EnerGOsport 3:2 (M. Dudek, D. Bernat, J. Jarczok --- K. Wi c aw, G. Zakowicz), Delecta Zawodzie - ZC MichaÊ 2:5 (A. Orliƒski, M. Mielczarek --- A. Szymczyk - 2, M. Walczak - 2, P. Kasztelan), Wichry Tadex 1:0 (D. SoÊniak), SGP - Fachowiec 2 2:2 (T. Ca us, K. Rogozik --- R. Niewmierzycki, T. uszcz), Gmina K omnice Wichry 1:2 (J. Frymus --- D. SoÊniak, W. Gawron), Delecta Zawodzie UG-ZIB Miedêno 3:3 (K. Karoƒ, K. Trzaskacz, D. D biƒski --- J. Jarczok, D. Bernat, M. Dudek), Gmina K omnice Fachowiec 2 6:2 (Z. M yƒski - 2, A. Frans 3, P. Urbaniak --- A. Wrzalik, A. Kardas) Tabela 1. Fachowiec I 2. ZC MichaÊ 3. Abstynent 4. Amasol Romtrans 5. SGP 6. TRW Polska 7. Gmina K omnice 8. Wichry 9. Tadex 10. Grubasy 11. Delecta 12. UG-ZIB Miedêno. EnerGOsport 14. Fachowiec II : 46:29 29:22 46:23 31:18 34:16 25:24 19:25 20:28 31:30 20:42 20:37 14:38 14:38 Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

7 SZKO Y ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO Przecieramy szlaki Wystawa historyczna w ZSSB dóww dalszej ekspozycji podziwialiêmy kolekcj znanych ju Skód z okresu po II wojnie Êwiatowej: Octavia, Felicia, 1000MB, 100, 110R, 105, Rapid, Favorit, pojazdy produkowane na rzecz wojska np. Skoda 97B, czy wyêcigów sportowych oraz Skoda VOS, czterodrzwiowa, opancerzona, monstrualna limuzyna, wytwarzana w latach dla wysokiej rangi dygnitarzy. W drugiej sali zaprezentowano nam galeri silników seryjnych W grudniu 2012 uczniowie naszej szko y wybrali si do Mlada Boleslav w Czechach, aby zwiedziç muzeum i fabryk Skody. Wyjazd zorganizowa y nauczycielki przedmiotów zawodowych i j zyków obcych: B. Gruszka, M. Wolna, J. Mizera i M. Âledê. W za o onym w 1995 roku muzeum z okazji setnej rocznicy marki, zaprezentowano nam trzy sale z eksponatami. W pierwszej, zatytu owanej 100 lat Skody, zgromadzono pojazdy ukazujàce rozwój marki na przestrzeni wieku. Wszystko zacz o si od rowerów i motocykli, wyst pujàcych pod markà Laurin and Klement. Po zdobyciu doêwiadczenia w produkcji jednoêladów, firma zacz a budowaç samochody. Z tego okresu pochodzi eksponowany w Muzeum Laurin and Klement z 1905 roku, pierwszy samochód z Mlada Boleslav. W 1928 roku firma zosta a przej ta przez koncern zbrojeniowy Skoda, produkujàcy luksusowe auta na licencji Hispano Suiza H6. Znakiem rozpoznawczym po àczonych firm sta si ptak umieszczony na przednich maskach samochobàdê prototypowych, zbudowanych na przestrzeni 100 lat przez czeskiego producenta. Trzecia sala zatytu owana Spici krasa (Êpiàce pi kno), prezentuje Skody, które oczekujà na przywrócenie im dawnego blasku i sprawnoêci". Ta cz Êç ekspozycji doskonale obrazuje skomplikowany i czasoch onny proces rekonstrukcji zabytkowych pojazdów. Ogromne wra enie zrobi a na nas fabryka Skody. Linia monta owa jest wykorzystywana do produkcji tylnych osi, montowanych w nowych modelach Skody. Po modernizacjach, ka dego dnia z taêmy monta owej zje d a ich ok a niektóre etapy produkcyjne sà w pe ni zautomatyzowane. Poza osiami, w fabryce produkowane sà równie skrzynie biegów i silniki dla modeli marki Skoda. Dodatkowà atrakcjà wyjazdu do Czech by a mo liwoêç sprawdzenia swoich umiej tnoêci j zykowych. Poniewa przewodnik mówi po niemiecku i angielsku, uczniowie mogli si przekonaç, jak wa na jest znajomoêç j zyków obcych. M. Âledê W dniach od 1 do 22 stycznia w naszej szkole prezentowana by a wystawa o nierze»warszyca«. Ekspozycj wystawy zorganizowa OBEP IPN w Katowicach przy wspó udziale Stowarzyszenia SolidarnoÊç Walczàca z Wroc awia oraz Muzeum Regionalnego im. Stanis awa Sankowskiego w Radomsku. Prezentuje ona drog yciowà kpt. Stanis awa Sojczyƒskiego Warszyca oficera Armii Krajowej, który nie z o- y broni po zakoƒczeniu okupacji niemieckiej. W 1945 r. zosta dowódcà Konspiracyjnego Wojska Polskiego najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, dzia ajàcej w centralnej Polsce. W 1946 r., w szczytowym okresie dzia alnoêci, KWP skupia o w swych szeregach ponad tysiàc partyzantów, obejmujàc swym dzia aniem tereny województwa ódzkiego, katowickiego, poznaƒskiego i kieleckiego. Kpt. Sojczyƒski, uj ty zdradziecko przez funkcjonariuszy UB, w grudniu 1946 r. zosta skazany na kar Êmierci, którà wykonano w lutym 1947 r. Wystawa przedstawia struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania oddzia ów partyzanckich Warszyca AK i KWP, ich polityczne cele oraz ycie codzienne o nierzy. Pokazuje powody, dla których zdecydowali si pozostaç w konspiracji, oraz ich dalsze losy. Autorami wystawy sà Pawe Kowalski i dr Tomasz Toborek oraz Milena Romanowska (projekt plastyczny). D.K.

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 SZKO Y Cudze chwalicie Polacy cz sto nie potrafià doceniç pi kna w asnego kraju. Jeêdzimy tysiàce kilometrów po Êwiecie, eby podziwiaç obce miasta, krajobrazy, a przecie naszej polskiej ziemi niczego nie brakuje. Nie trzeba jechaç do Afryki, eby zobaczyç pustyni. Wystarczy ruszyç na Âlàsk, by podziwiaç pi kno Pustyni B dowskiej. Nie trzeba jechaç do Francji, eby zobaczyç mury obronne z czasów Êredniowiecza - wystarczy udaç si w rejon Nysy K odzkiej w woj. opolskim do Paczkowa. W grudniu 2012 uczniowie ZSSB pod opiekà nauczycieli: B.Gruszki, J. Mizery, M. Âledê i M. Wolnej mieli okazj zobaczenia na w asne oczy tego polskiego Carcassonne. Zwiedzanie rozpocz o si od spaceru wzd u murów obronnych z XIV w. Bardzo dobrze zachowane Êredniowieczne mury obronne, miejscami wysokie na 7 metrów, zbudowane z kamienia amanego, otaczajà miasto regularnym owalem o d ugoêci 1200 metrów. Po drodze zwiedziliêmy wie bramnà (23m wysokoêci najstarsza i najpot niejsza z zachowanych do tej pory trzech wie ), koêció parafialny pw. Âw. Jana Ewangelisty (najs ynniejszy koêció warowny w Europie Ârodkowej; jego budow rozpocz to w 50 r. w Êrodku znajduje si zabytkowa studnia zwana tatarskà),neogotycki ko- Êció pw. Matki Bo ej Nieustajàcej Pomocy(z poczàtku XX w.), Ratusz i kamienice w Rynku oraz legendarny Dom Kata. Jednak najwi kszà atrakcjà Paczkowa jest jedyne w Polsce Muzeum Gazownictwa. Po obiekcie oprowadza nas fantastyczny przewodnik, który swoim entuzjazmem i pasjà zarazi wszystkich uczestników wycieczki. Jedna z najwi kszych w Europie, paczkowska ekspozycja poszerzy a naszà wiedz na temat historii gazu domowego i przemys owego wykorzystania tego êród a energii. Najwi ksze wra enie zrobi a na nas lodówka na gaz oraz licznik gazu na monety. Wyjazd do Paczkowa zapoczàtkowa cykl podró y po Polsce do miejsc ciekawych i niestety ma o znanych. Cztery nauczycielki - pasjonatki podró y zamierzajà reaktywowaç w ZSSB klub PTTK. M. Âledê J zyk niemiecki w praktyce Tradycjà sta o si, e w pierwszy poniedzia ek po Nowym Roku nasza szko a go- Êci nauczycieli sta ystów z Niemiec. Tym razem odwiedzi y nas panie Michaela Lindner i Maria Taumann z Bambergu. Uczniowie klasy III c TS mieli okazj popisaç si swojà znajomoêcià j zyka niemieckiego, a niektórzy równie zdolno- z Niemiec rozwiàzywa a zagadki eliminatki literowe, których rozwiàzaniem by y przys owia niemieckie. Uczniowie nauczyli si ich po niemiecku, a pani Michaela pozna a polskie odpowiedniki tych przys ów. Zabawy i atrakcji by o mnóstwo. A.J. Êciami plastycznymi. åwiczyliêmy polskie i niemieckie amaƒce j zykowe, tworzyliêmy portrety goêcia z Niemiec. Pani Michaela zabra a prace uczniów jako pamiàtk pobytu w naszej szkole. Klasa III a ZSZ wspólnie z goêciem

9 T USTY CZWARTEK ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO T usty dzieƒ Dzieƒ, w którym obchodzimy t usty czwartek ma ruchomà dat. W tym roku wypada 7 lutego. Jest to wed ug kalendarza chrze- Êcijaƒskiego ostatni czwartek przed wielkim postem, który rozpoczyna tak e ostatni tydzieƒ karnawa u. Zgodnie z tradycjà tego dnia koniecznie trzeba si objadaç! Przygotowania do tego t ustego dnia zacznà si ju dziê. W piekarniach zrobià wszystko co mogà, aby rankiem cieplutkie pàczki wype ni y po brzegi pó ki cukierni. Co roku w ten t usty dzieƒ, nie zwa ajàc na d ugoêç kolejek ustawiamy si w ogonkach, aby kupiç Êwie e, pulchne, nadziewane kulki. Cukiernie i piekarnie przeêcigajà si w coraz to wymyêlniejszych recepturach. A my stajemy przed nie lada wyzwaniem. Do wyboru mamy mnóstwo rodzajów z d emem, marmoladà, jab kiem, czekoladà, budyniem, kremem, toffi, bità Êmietanà, lukrowane, pudrowane, posypane wiórkami kokosowymi, skórkà pomaraƒczy, polane czekoladà wszystkie wyglàdajà niezwykle apetycznie. W tym wyjàtkowym dniu jeêli oczywiêcie ktoê da rad mo emy pozwoliç sobie na wszystkie rodzaje. Zgodnie z tradycjà w t usty czwartek objadanie si jest dozwolone. Wed ug przesàdów ten, kto nie b dzie objada si w t usty czwartek, nie b dzie mia powodzenia w yciu. Jak si okazuje w naszym kraju chyba mamy sporo przesàdnych i dlatego nie nale y si dziwiç, e w tym dniu wspólnie poch aniamy oko o 100 milionów tych s odkich kulek. kg T usta tradycja Tradycja oddawania si s odkim przyjemnoêciom towarzyszy Polakom od kilku wieków. W krajach rzymsko katolickich, Êwi towanie ostatków si ga a Êredniowiecza. W naszym kraju t usty czwartek w przesz oêci by popularny tylko w centralnej cz Êci. W Ma opolsce rol pàczków pe ni y faworki, pieszczotliwie zwane tak e chrustem, a na Polesiu jadano babaluchy (pszenne bu eczki oblewane skwarkami). T usty czwartek rozpoczyna u nas ostatni tydzieƒ karnawa u zwanego te zapustami. Co ciekawe Polska stanowi wyjàtek na arenie europejskiej, gdzie t ustym dniem jest wtorek, ostatni dzieƒ karnawa u, poprzedzajàcy Ârod Popielcowà. We Francji jest to Mardi Gras (czyli dok adnie T usty Wtorek), z kolei w Wielkiej Brytanii nieprzyzwoite iloêci s odkoêci jada si w Shrove Tuesday. Ka de paƒstwo ma swojà potraw dnia. W Polsce sà to oczywiêcie pàczki, Niemcy i Austriacy poch aniajà placki crullersy, a Finowie bliny. W krajach anglosaskich rol dania g ównego spe niajà ociekajàce syropem naleêniki. W niektórych kulturach, t usty dzieƒ jest po prostu dniem ogólnego i powszechnego ob arstwa. T uste posi ki powinno spo ywaç si wówczas co najmniej 12 razy w ciàgu dnia. kg Pàczkowe ciekawostki Ile to ma kalorii? Przeci tny pàczek wa y oko o 50 gramów i ma oko o 250 kalorii. Aby go spaliç, nale y: minut biegaç bardzo szybko, 30 minut skakaç na skakance, 35 minut biegaç spokojnym tempem, 40 minut jeêdziç na nartach, 41 minut energicznie taƒczyç, 45 minut p ywaç, 60 minut çwiczyç aerobic, 90 minut jeêdziç na rowerze, 120 minut prasowaç Pierwsze pàczki Pierwsze polskie pàczki mia y postaç nadziewanego s oninà chlebowego ciasta, sma onego na smalcu. Do tego podawano je z t ustym mi sem i zapijano wódkà. Pàczki zyska y s odkie oblicze w XVI wieku, a zaokràgli y si na prze omie XVII i XVIII. Schodzà w mgnieniu oka W przeci tnej cukierni sprzedaje si oko o 10 pàczków dziennie. W t usty czwartek z cukierniczych pó ek znika od tysiàca do tysiàca dwustu sztuk. Âwiatowe pàczki Pàczki hiszpaƒskie sà znane jako gniazdka czy pàczki wiedeƒskie. Od tradycyjnych pàczków, jakie znamy ró nià si dziurkà. Nie majà nadzienia, za to oblane sà zwykle sporà iloêcià lukru. Przygotowywane sà z ciasta parzonego, a nie dro d owego, w czym bardziej przypominajà ptysie. Holendrzy jedzà swoje pàczki oliebollen w sylwestrowà noc i Nowy Rok. Sà to nieforemne s odkie kule z ciasta dro d owego nadziane rodzynkami, urawinà czy kawa kami jab ka. W osi jedzà swoje pàczki 19 marca, kiedy obchodzony jest w tym kraju dzieƒ ojca i Êwi tego Józefa. Zeppole bardzo przypominajà polskie ptysie, nadziewa si je ró nosmakowymi kremami, których nie zamyka si w cieêcie. kg

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 WYDARZENIA KRAJ Daniele od prezydentowej Oszust matrymonialny zatrzymany Par danieli przekaza a Anna Komorowska do mini zoo w parku Habsburgów w ywcu (Âlàskie). Prezydentowa spotka a si tak e z podopiecznymi miejscowej Fundacji Pomocy Dzieciom. SzeÊcioletnie daniele bia a samica i szary samiec pochodzà z prywatnej hodowli na Mazowszu. Obieca je placówce prezydent Bronis aw Komorowski, gdy w lutym ubieg ego roku przekazywa do mini zoo par koni. Rok temu para prezydencka ofiarowa a dwa gniade konie: 3-letnià klacz Fig i 7-letniego wa- acha Cyprysa. Konie pochodzi y z by ej rezydencji prezydenckiej w Lucieniu, która jest obecnie w gestii Lasów Paƒstwowych. Daniele nie majà na razie imion, ale w sobot burmistrz ywca og osi ju konkurs, w którym wezmà udzia najm odsi. Wyniki zostanà og oszone w marcu. Fundacja Pomocy Dzieciom wspiera chore dzieci i m odzie ; pomaga m.in. w leczeniu, rehabilitacji, edukacji. Jej podopieczni cz sto korzystajà z zaj ç hipoterapii, podczas których wykorzystywane sà konie ofiarowane przez prezydenta. Stajnia miejska mieêci si w ywieckim Parku Habsburgów. Po àczona jest z mini zoo. Mo na tam zobaczyç m.in. krow rasy jersey, konie huculskie, os a, ptactwo ozdobne i drób. Park Habsburgów znajduje si obok Starego Zamku i pa acu Habsburgów. Jego najstarsze fragmenty pochodzà z XVIII wieku. Ma powierzchni 26 ha. W 2009 roku zosta zrewitalizowany. Jest obecnie jednà z najwi kszych atrakcji ywca. Stajnie i mini zoo powsta y szeêç lat temu. Daniele na razie nie majà imion Szybko wróci za kraty Ponad szeêç miesi cy sp dzi w wi zieniu za pope nione przest pstwa. Wyszed na wolnoêç zaledwie na dwa dni i za kierowanie gróêb pozbawienia ycia w stosunku do swojej by ej dziewczyny jest ju z powrotem w areszcie. 46-letni mieszkaniec powiatu ywieckiego pó roku temu trafi do wi zienia za groêby karalne. Orzeczono wobec niego równie zakaz zbli ania si do by ej dziewczyny, w stron której kierowa groêby. Odbywanie kary zakoƒczy pod koniec stycznia i gdy tylko opuêci wi zienne mury uda si do 30-latki. W jej mieszkaniu ponownie zagrozi jej Êmiercià oraz niegroênie rani no- em w r k. M czyzn zatrzymali policjanci wydzia u kryminalnego chorzowskiej komendy. Us ysza on ju zarzuty kierowania gróêb karalnych, niestosowania si do zakazu sàdowego oraz uszkodzenia cia a. Na wniosek Êledczych i prokuratora sàd tymczasowo aresztowa go na dwa miesiàce. 46-latek za obecne przest pstwa odpowiada w warunkach recydywy i grozi mu 4,5 roku wi zienia. Pierwszymi potwierdzonymi w dokumentach w aêcicielami ywca by a rodzina Komorowskich, choç nie z tej linii, z której wywodzi si prezydent. Dobra nada im król Kazimierz Jagielloƒczyk w 1467 roku. Historia zapami ta a t famili ró nie - byli wêród nich s ynàcy z okrucieƒstwa zbóje, ale równie mecenasi nauki. W 1624 roku dobra ywieckie jako zastaw trafi y do Wazów. W 1675 roku w ich posiadanie weszli Wielopolscy, a od po owy XIX wieku - Habsburgowie. Oprac. mag zdj. arc. TK 4 lutego rozpocz a si kwalifikacja wojskowa. B dzie ona prowadzona do 30 kwietnia, czyli potrwa 61 dni roboczych. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie oko o 280 tysi cy osób. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie: * m czyzn urodzonych w 1994 roku; * m czyzn urodzonych w latach , którzy nie majà okreêlonej kategorii zdolno- Êci do czynnej s u by wojskowej; * osoby urodzone w latach latek oszuka wiele kobiet Policjanci z Wejherowa zatrzymali oszusta, który rozkochiwa w sobie kobiety, po ycza od nich pieniàdze, a potem nie oddajàc d ugu znika. Z ustaleƒ funkcjonariuszy wynika, e m czyzna oszuka wiele kobiet. 45-latek poszukiwany by w ca ym kraju na podstawie 9 listów goƒczych oraz 4 zarzàdzeƒ prokuratury. Pierwsze listy goƒcze za nim wystawiono ju w 1993 roku. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymali zg oszenie od oszukanej kobiety. Mieszkanka Wejherowa nawiàza a kontakt z 45-letnim m czyznà przez Internet. Poczàtkowo rozmawia a z nim za pomocà Internetu, a póêniej telefonicznie. W koƒcu dosz o do spotkania. Po pewnym czasie m czyzna zaoferowa, e za atwi jej taniej telefon komórkowy. Jedyne, co pokrzywdzona musia a zrobiç, to , którym: - zosta a orzeczona czasowa niezdolnoêç do czynnej s u by wojskowej, a okres tej niezdolnoêci up ywa przed zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej; - zosta a orzeczona czasowa niezdolnoêç do czynnej s u by wojskowej, a okres tej niezdolnoêç up ywa po zakoƒczeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakoƒczeniem kwalifikacji z o y y wniosek o zmian kategorii zdolnoêci do czynnej s u by wojskowej; * kobiety urodzone w latach przekazaç mu 1200 z na jego zakup. Kobieta dopytywa a si, kiedy b dzie mia dla niej telefon, ale m czyzna jà zbywa. Zauwa y a, e zaczà si podejrzanie zachowywaç. Pokrzywdzona zawiadomi a o swoich podejrzeniach policj. Jak ustalili mundurowi, m czyzna w ostatnim czasie oszuka tak e innà kobiet na kwot oko o 10 tys. z otych, za co tak e by poszukiwany. 45-latek zosta zatrzymany i ostatnie dwie noce sp dzi w policyjnym areszcie. Niebawem zostanie przes uchany i us yszy zarzuty. Za pope nione przest pstwo grozi kara pozbawienia wolnoêci do 8 lat pozbawienia wolnoêci. M czyzna z uwagi na wydane za nim listy goƒcze, z których wynika, e ma do odbycia po kilka lat pozbawienia wolnoêci, najbli sze lata sp dzi w areszcie Êledczym bàdê zak adzie karnym. Ruszy a kwalifikacja wojskowa Zdj. policja , które posiadajà kwalifikacje przydatne do czynnej s u by wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/20 koƒczà nauk w szko ach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo b dàce studentkami lub absolwentkami tych szkó lub kierunków; * osoby, które ukoƒczy y 18 lat ycia i ochotniczo zg osi y si do pe nienia s u by wojskowej, je eli nie posiadajà okre- Êlonej kategorii zdolnoêci do czynnej s u by wojskowej. Weê paragon Rusza ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów Weê paragon". Do 24 lutego kontrolerzy skarbowi b dà sprawdzaç prawid owe ewidencjonowanie sprzeda y na kasach fiskalnych w miejscowoêciach turystycznych i przypominaç o obowiàzku wydawania paragonów przy ka dej transakcji. Wsparcia akcji udzieli Andrzej Mleczko. Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzy- Êciach p ynàcych z posiadania paragonu. Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma du e znaczenie nie tylko dla kupujàcego, ale równie dla wszystkich podatników. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, e kwota podatku trafi a do bud etu paƒstwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsi biorcy. Ponadto sprzedawcy, którzy uczciwie rejestrujà sprzeda na kasach fiskalnych, przestrzegajà zasad uczciwej konkurencji. Dlaczego zatem konsumenci powinni braç paragon? Bioràc paragon: 1. U atwiamy sobie z o enie reklamacji, 2. Mamy mo liwoêç porównania cen, 3. Wspieramy uczciwà konkurencj, 4. Mamy pewnoêç, e nie zostaliêmy oszukani, 5. Zmniejszamy szarà stref, 6. Dok adamy staraƒ, eby zap acony przez nas w cenie podatek trafi do bud etu paƒstwa, - Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsi biorcy nie b dà uchylali si od obowiàzku rejestrowania sprzeda y na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar b dzie powszechne. Znaczàcà rol do odegrania w tym procesie majà klienci, do których kierujemy materia y informacyjne. Zale y nam na wzmocnieniu ÊwiadomoÊci spo ecznej i wiedzy o tym, e paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania si z naszym wspólnym bud etem. Paragon jest tak e dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji. To jeden z wielu sposobów na wsparcie uczciwych przedsi biorców, którzy sami nie poradzà sobie w walce z szarà strefà - mówi wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz. Tegorocznà akcj Weê paragon" kolejny raz z rz du b dzie promowa rysunek Andrzeja Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników. W sposób charakterystyczny dla artysty lekki i satyryczny ma informowaç klientów i sprzedajàcych o potrzebie brania i wydawania paragonu. WczeÊniejsze edycje zyska y liczne poparcie urz dów i organizacji, Rys. Andrzej Mleczko w tym m.in. Business Centre Club, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektorów handlowych, w adz samorzàdów wojewódzkich i terytorialnych oraz cechów rzemios ró nych. zdj. arc

11 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza remonty zaêwiadczenia odbioru budynków punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne, Fryzjerskie, Manicure-Pedicure- Tipsy, Kelner-Kucharz-Barman, Kroju-Szycia i Modelowania, Artystycznego upinania firan, Operator wózków (uprawnienia unijne), Palacz CO, BHP, HACCP, Pomocy przedlekarskiej, Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych, J zyk niemiecki dla opiekunów, Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: Piel gniarstwo opieki d ugoterminowej, KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki. opieki d ugoterminowej, kardiologiczne, retunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: LECZNICE DLA ZWIERZÑT MOTORYZACJA

12 12. OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 TRANSPORT MOTORYZACJA BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE US UGI NIERUCHOMOÂCI ZAMIENI MIESZKANIE Zamieni mieszkanie w Bytomiu na podobne w BLACHARSTWO KUPI MIESZKANIE M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam M-2 31,5 m2 al. Niepodleg oêci, II p, wie owiec. bez poêredników. Cena 81 tys. z. US UGI POGRZEBOWE Tel Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. Czartoryskiego, pow m2, 6 p., wie owiec, zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. Tel Cz stochowie. Mieszkanie w Bytomiu typu w asnoêciowego z ksi gà wieczystà. 3 pi tro w bloku 38 m2 2 pokoje z kuchnià, balkon, azienka. Po remoncie. W najbli szej okolicy szko a, przedszkole, przychodnia, sklepy i punkty us ugowe. Tel SPRZEDAM DOM Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie 2 Sprzedam mieszkanie M-2 30 m, ul. Westerplatte. Tel T UMIKI Sprzedam M-2 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6, przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w tej okolicy. Tel AKUMULATORY Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, azienkà, przedpokojem, wn kowym balkonem. Powierzchnia 38 m2 na 8 pi trze samo lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K centrum miasta. Dzwoniç po Sprzedam dzia k ogrodniczà nr 469 przy ul. Tel Rolniczej w Cz stochowie. WiadomoÊç tel. 34 Sprzedam M-3 47,5 m2, pierwsze pi tro, w godz. 18. wymiana okien, drewno, panele lub zamieni Wydzier awi dzia k, pow. 500 m2, na Warszaw lub okolice. Tel CENTRUM. Tel po godz Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2 Sprzedam dzia k budowlanà Stradom, ul. pokoje z kuchnià, parter. Bez poêredników. Kawodrzaƒska, pow m2, naro na, bardzo Cena 125 tys. z. Tel dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok PILMIE! Sprzedam tanio lub zamieni komfortowe, w asnoêciowe mieszkanie w Helu. Umeblowane, balkon, 3 pi tro, CO, CW, liczniki. nowe domy. Cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia k budowlanà na dzia alnoêç 200 m od pla y, s oneczne, Êrodkowe. 33 m32, gospodarczà m2, Êwiat ó, gaz, woda, si a, centrum Helu, niski czynsz (250 z ). Cena przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie. Cena do z (wyjazd marynarz). uzgodnienia. Tel Tel Sprzedam dzia k rekreacyjnà zagospodarowanà o pow. 360 m2, domek KUPON na bezp atne MOTORYZACJA KUPI og oszenie NIERUCHOMOÂCI MATRYMONIALNE SPRZEDAM INNE PRACA TreÊç og oszenia:... ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy... w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 US UGI POGRZEBOWE letniskowy 40 m2. ROD ul. Ikara. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Z koncesjà do 2020 r + kpl dokumentacji geologicznej, 6 nawiertów z opisem i inne uzgodnienia. Gotowa do eksploatacji. Inne propozycje ewentualnie zamieni na nowy dom parterowy w Cz-wie lub okolicy, mogà buç te bloki. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1500 m2 (25 x 60) media bezpoêrednio przy dzia ce w asfaltowej drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do negocjacji. Tel SPRZEDAM LOKAL Lokal gastronomiczny k/sàdu 100 m2 + media. Tel Lokale po 22 m2 k / Sàdu + media. Tel WYNAJM

13 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20. Wynajm pawilon handlowo-biurowy, pow. 2 x 19 m 2 plus piwnica. Bdb lokalizacja Biznes Centrum. Wynajm 1200 z /m-c plus media. Tel Wynajm nowà hal m 2 Grabówka Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca a w p ytkach + gara na 2 auta d 15 mb, CO, alarm, ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej cia od Lub inne propozycje. Tel Wynajm M-3 50 m 2 III Aleja, du y balkon 5 m 2, blok z ceg y, parter, parkiety, lodówka, TV, pralka, zmywarka. Przy parkach. 999 z plus media (pràd, woda, gaz). Mo liwa zamiana na mniejsze, do 36 m 2 z balkonem w Centrum. Tel Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda, Êwiat o, WC murowane na zewnàtrz. Tel wieczorem DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Sprzedam Fiata CC 900, 1995 r., sprawny, ubezpieczony, 154 tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel TOYOTA CELICA, 2000 cm 3, benzyna. STan adny, sprawny. TANIO! Tel MERCEDES A r., 65 tys. km, 2.0 CDI, srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoêci jeden w aêciciel, bezwypadkowy, jeêdzi a kobieta, wersja BLUE. Pó skóra, reg. wys. kier., podgrz. siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie zamieni na wi kszy. Tel Sprzedam Fiata Cinquecento, 1955 r., 900, zielony metalik, sprawny, ubezpieczony. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Suzuki Wagon Excellent 1.3 BEN, CZ, ESZ, EL, AF, 2xairbag, relingi, przyciemaniane szyby r, 120 tys. km. Cena z lub zamiana na ma y osobowy. Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel MERCEDES A r., 65 tys. km, 2.0 CDI, srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoêci jeden w aêciciel, bezwypadkowy, jeêdzi a kobieta, wersja BLUE. Pó skóra, reg. wys. kier., podgrz. siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie zamieni na wi kszy. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam tanio do Fiata Seicento: ko a z bardzo dobrym ogumieniem letnim, ko paki nowe, reflektory przód ty, lustra boczne, pó ka tylna, silniczek od wycieraczki tylnej oraz inne akcesoria. Tel Felgi aluminiowe 18 cali 5x120 ZENDER w dobrym stanie z oponami w bdb stanie, do BMW lub innych 225/40/18 Y 92 + dwie opony gratis! tel Oryginalna srebrna tylna klapa do BMW-E46 kombi lekko zagnieciona (lakier nienaruszony). Tel Sprzedam tarcz i docisk do sprz g a Opel Omega V, Cena 100 z. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 20, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE MATEMATYKA korepetycje, soldnie i tanio, w ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do matury. Tel SZKOLENIE PSÓW metodami pozytywnymi. Oferujemy szkolenie w zakresie pos uszeƒstwa oraz rozwiàzywanie problemów z zachowaniem. Tel J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel ANGIELSKI lekcje w domu i w firmie, korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI) korepetycje, lektor szko y wy szej, 16 lat praktyki. 30 z /godz. Mo liwe lekcje równie w okolicach Cz stochowy. Dojazd. Tel , SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam wózek dzieci cy, dwie budy, noside ko. Cena 100 z. Tel ART. SPORTOWE Sprzedam narty polskie Polsport wàskie, 170 cm, d ugie, nieu ywane, bez okuç. Cena 30 z. Tel Sprzedam rower damk. Wi cej informacji po nr tel BUDOWNICTWO Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel Ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Dystrybutor drzwi zewn trznych i wewn trznych polskich firm jak: KMT, DRE CAL / K dziora, Eurodoors, POL-SKONE. Tel Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma o u ywane, bia e. Szyby zespolone oraz inne okna. Tel , Sprzedam balustrad kutà, ozdobnà, z kwadratu 12. Cena 120 z /mb. Tel , Grzejniki PURMO 5 x 60, 2 szt., sufitowe oprawy halogenowe CHORS nowe. Tel ELEKTRONIKA Nowe gry na PS3 po 50 z /szt. Tel TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena 200 z. Tel Aparat fotograficzny KODAK 50 z. Aparat fotograficzny PREMIER 50 z. Kamera foto V6000 z rediem 195 z. Radio dwuzakresowe 25 z. S uchawki domofonowe Unifon, 4 sz. 48 z. Telefon Panasonic z sekretarkà. Tel: Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E, uszkodzona matryca, cena do naegocjacji. Nowy 4 lata. Tel , Sprzedam TV kineskopowy Sony 21 cali, TXT, pilot, stan bdb. Cena 90 z. Tel HOBBY Sprzedam kolekcje: monet Mennicy Polskiej, Cuda Âwiata, Znaki Zodiaku, Systema SOlare, Piastowie, Dinozaury. Kompletne, z certyfikatami. Cena do uzgodnienia. Tel KSIÑ KI Ksi gozbiór, ró na tematyka po bardzo niskich cenach sprzedam. Tel , Ksià ki ró ne, m.in. fantastyka. 500 szt. Cena 2 z /szt. Tel Rodzinna Encyklopedia Medycyny w 16 tomach. Cena 100 z. Tel Kasety magnetowidowe Mistrzowie sztuk walki 34 szt. 8 z /szt. Ksià ki z medycyny naturalnej, 97 szt. ceny do uzgodnienia. Ksià ki z filozofii Dalekiego Wschodu 91 szt. ceny do uzgodnienia. Czasopisma Zrób Sam i M ody Technik, 30 szt. 15 z. Ksià ki szkolne i literatura do matury i beletrystyka, 81 szt ceny do uzgodnienia. Tel: MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam nowy gara blaszany 5x3 m. Tel Sprzedam prostownik 220 V 12-24V, 20A. Cena 200 z. Tel Sprzedam pompy hydroforowe z gwarancjà. Naprawa pomp wodnych samochodowych hydroforowych. Sprzedam silnik 3 kw 1400 obr. Tel , Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam futro kurtk tchórzofretki na t szà osob. Cena 2500 z do uzgodnienia. Tel Futro z norek na atki lub do przerobienia na kurtk. Kolor bràzowy. Rozmiar Cena 200 z. Tel Sprzedam kurtk z lisa czarnà. Rozmiar Stann dobry. Tel Ko uch m ski, bràzowy, nieu ywany, na szczup à osob do 170 cm wzrostu sprzedam. Cena 120 z. Tel Sprzedam kurtk ze sztucznego bia ego misia. Rozmiar Êredni, cena 90 z. Tel Sprzedam srebrnà bransoletk m skà Pancerka, waga ok. 90 g TANIO!. Tel po godz Futro z ca ych norek nowe. Tel RÓ NE Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem Sprzedam du à bud ocieplanà, z tarasem dla psa. Tel , Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule, blisko koêcio a. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam ko dr we nianà jedna strona jasna australijskie merynosy, druga strona bràzowa sierêç z lamy meksykaƒskiej. Nieu ywana. Cena 700 z. Tel Sprzedam poduszk do masa u, patelni do pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny do uzgodnienia. Tel Szaf na buty 50 x 70, kolor czarny, stan dobry. Cena 30 z. Tel Maszyna do pisania walizkowa, ma a, przenoêna. Ma o u ywana. Stan bardzo dobry. Cena 40 z. Tel Bojler elektryczny 50 l 200 z. Umywalka bia a (56 x 42 cm) 50 z. Encyklopedia 21 tomów 300 z. Buty ocieplane m skie Mustang, rozm z. Tel Komplet wypoczynkowy skóra ekri po àczony z drewnem 3 x 1 x 1. Stan bdb, klasyczny. Tel Kufer na poêciel, drewniany, stylowy. Tel Kanapa, skóra, czarna 2x1. Tel Lampa stojàca pokojowa, stylowa. Tel Sprzedam butle gazowe. Tel wieczorem Stó kuchenny nowy, bràz 80 x 56 cm. Cena 80 z. Tel Sprzedam nowy, nieu ywany wózek inwalidzki Breezy. TANIO! Tel po godz ZDROWIE ó ko SYOGRA do masa u. Nieu ywane. Cena 2500 z. Tel Sprzedam nowy wózek inwalidzki, sk adany, wygodny i lekki. Cena 600 z. Tel US UGI Przed u anie i stylizacja paznokci metodà elowà. Du y wybór dodatków. Dla sta ych klientów rabaty! Cena od 25 z!. Wolne terminy. Tel OdÊnie anie dachów. Solidnie tanio. Tel Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. tel Szycie przeróbki futer. Tel Serwis i sprzeda sprz tu komputerowego. Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray. Wywo ywanie zdj ç i fotoprezenty. Tel Drobne naprawy domowe, drobne remonty (elektryka, hydraulika, malowanie). Tel OdÊnie anie dachów, podwórek. Tel Sprzàtanie, mycie okien. Tel Z ota Ràczka frobne remonty i naprawy. Tel Blacharstwo-dekarstwo: termozgrzew, blacha, rynny, obróbki, kominy, okna, panele, Êniego apy. Tel Dachy kompleksowo i solidnie, wszystkie pokrycia, remonty, obróbki i podbitki. Tel Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Monta karton-gips, uk adanie paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Sprzàtanie piwnic i strychów. Wywóz zb dnych rzeczy. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli oraz renowacja schodów. Tel Naprawa telewizorów starego i nowego typu, monta anten telewizyjnych i satelitarnych, dojazd do klienta. Tel WRÓ BY TAROT. Tel Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us ugi.. Tel Redaguj ró nego rodzaju teksty prace naukowe, materia y szkoleniowe, wyk ady, listy, próby literackie itp. Tel Tapetowanie, malowanie, remonty. Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, cyrkulacyjnych, samochodowych. Tel PRACA DAM PRAC Zatrudni gospodyni i opiekunk na pobyt sta y przez 24 godziny z zamieszkaniem. Wiek do 65 lat. Za odpowiednim wynagrodzeniem. Tel SZUKAM PRACY Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel Poszukuj zatrudnienia na terenie Niemiec w charakterze pracownika fizycznego. Najch tniej w rolnictwie. Nr kontaktowy Szukam ma ego sprzàtania typu pracownik gospodarczy. Tel Szukam roznoszenia ulotek. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel M czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny, malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji, przeprowadzkach, przy za adunku, na magazynie, na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu lub inne. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tannio i dok adnie: przeróbki instalacji sanitarnych, wod.-kan., CO i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy. Tel Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna ksià eczka sanepidowska podejmie prac dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert towarzyskich. Tel Emerytka szuka pracy. Tel Przyjm cha upnictwo, oprócz szycia. Tel Posiadam prawo jazdy kat B. Posiadam wolny czas. podejm prac. Tel MATRYMONIALNE Samotna wdowa pozna bezdzietnego, niezale nego finansowo wdowca lat. Mile widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta y zwiàzek. Tel po godz. 18. Poznam panià w wieku lat bez zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale nà finansowo, mieszkam sam. pragn sp dzaç mi o i weso o wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam pilnie na odpowiedzi. Tel Poznam panià w wieku lat stanu wolnego. Jestem w wieku 50 lat, niezale ny finansowo, w asne mieszkanie. Lubi rozrywk i dobre towarzystwo aby mile sp dzaç czas, Chcia bym dlatego poznaç osob o podobnych cechach charakteru. Tel Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40. Cel sta y zwiàzek. Chc kochaç i byç kochanym. Nie patrz na wyglàd, lecz na serce. Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego wzrostu (167 cm), ale co male to pi kne. Prosz pisaç, naprawd warto. ukasz D u eƒ, ul. Âwierczewskiego 3, Strzelce Opolskie Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn pozna panià w wieku do 50 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel M czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku lat w celu utworzenia szcz Êliwego zwiàzku. Tel Blondynka 46 lat, szczup a, pozna pana od 45 do 60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. Tel Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz Urbaƒski, ul. Karola Miarki 1, Strzelce Opolskie. RÓ NE Poszukuj osoby wyje d ajàcej do Niemiec w asnym samochodem dysponujàcej wolnym miejscem w aucie.. Nr kontaktowy

14 14. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r. Fiat Stilo 1.9 JTD klima, serwis, 2001, km, 116 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford Focus TDCi klima, serwis, 2004, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford Focus 1.8TDDi Bezwyp., klima, serwis,1999, km, 90 KM diesel, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, podgrzewana przednia szyba. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford Focus C-Max TDCi tiptronik, serwis, 2006, km, automat, 110 KM diesel, szarymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg., przyc. szyby, ABS, pod. powietrz., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klima, nawigacja, centr. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4 Bezwypadkowy, serwis, 2005, km, 1 KM diesel, srebrnymetallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Hyundai Tucson 4x4 klimatron, serwis, 2007, km, 140 KM diesel, czarny-metallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Jaguar S-Type V6 Bezwyp., klimatron, skóra, serwis, 2002, km, 200 KM benzyna, z otymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,i w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Jeep Grand Cherokee 3.7 V6+Gaz klima, serwis 2006, km, automat, 2 KM benzyna+lpg, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Kia Carens CRDi Bezwypad., klimatron, serwis, 2004, km. 1 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy. 400 z Kia Rio 1.3i Bezwypad, serwis, km 2005, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Land Rover Freelander TD4 Bezwyp., skóra, klima, serwis, 2004, km, 112 KM diesel, szarymetallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron, skóra, serwis, 2003, km, automat, 177 KM diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. lusterka, klimatyz., skóra, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, kierownica wielof., czujnik parkow., regul. wys. podwozia, podgrz. przednia szyba. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda CDVi Bezwypadkowy serwis, 2005, km, 110 KM diesel, szary-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda 323F TDVi Bezwypadkowy, klima, serwis 2002, km, 101 KM diesel, szary-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda 6 20CD klimatron, serwis, 2004, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda 6 CDVi Bezwypadk., klimatron, serwis, km, 121 KM diesel, szary-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 6 KM diesel, srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Mercedes-Benz C 200 Kompressor, bezwypadk., klima, skóra, sportowy / coupe, 2001, km, automat,163 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mercedes-Benz S 320 klimatronik, serwis, skóra 2001, km, automat, 197 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, centr. zam., radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, niezal. ogrzewanie, czujnik parkowania, regulowana wysokoêç podwozia, I w aêc., bezwypadkowy z Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, km, 150 KM diesel, bia y, hak, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Astra bezwypad, klimatyzacja, serwis, kombi, 2007, km, 101 KM diesel, grafitowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Astra Bertone bezwypad, klima, skóra, sportowy / coupe, 2001, km, 101 KM benzyna, srebrnymetallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Astra Bertone bezwypad, klima, skóra, kabriolet, 2001, km, 101 KM benzyna, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003, km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Omega 2.2DTi Bezwyp., klimatron, serwis, 2001, km 120 KM diesel, grafitowy-metallic Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Vectra CDTi Bezwypad, navi, skóra, serwis, kombi, 2008, km, 120 KM diesel, grafitowymetallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Vectra Bezwypadk., klimatronik, serwis, navi, skóra, kombi, 2004, km, 150 KM diesel, szarymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Zafira 2.0DTi klima, serwis, 2002, km, 101 KM diesel, zielony-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Zafira DTi Bezwypadk.. klimatronik, serwis, kombi, 2004, km, 101 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z

15 MOTORYZACJA ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO z z netto NISSAN NAVARA 2.5 dci 190KM 4x4 LE, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny. Pe ne odliczenie podatku VAT z netto FIAT BRAVO 1.9 Multijet 120KM Dynamic, 2008/09 r. Przebieg: km, I w aêciciel. Serwisowany, bezwypadkowy. Nowe opony. NISSAN NV dci 89KM, 2012r., Przebieg: 0 km, Fabrycznie nowy, Pe ne odliczenie podatku VAT z z z KIA CEE'D KM M, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny. NISSAN MICRA KM Visia AC/CD, 2012r., Przebieg: 0 km, Fabrycznie nowy. Lakier Metalizowany. KIA CARNIVAL 2.2 Diesel 195KM, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny, 7-osobowy.

16 16. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 KULTURA Vademecum prawne seniora Studentki Akademii im. J. D ugosza zapraszajà na cykl bezp atnych wyk adów pt. Vademecum prawne seniora. Wyk ady odbywajà od godz. 16 do 18 w auli wyk adowej 121 przy ul. Waszyngtona 4/8. Poruszone zostanà m.in. tematy z zakresu prawa spadkowego i konsumenta, a tak e ochrony przed oszustwami. Terminy wyk adów: 8, 15 i 22 lutego. Zapraszamy wszystkich seniorów. mag Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45,.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a przy al. WolnoÊci 30: poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: , w niedziel obiekt nieczynny Teatr im. Adama Mickiewicza Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, Sekretariat: tel. (34) , fax (34) , REPERTUAR Êroda 6 lutego Królewicz i ebrak Scena Du a INFORMATOR REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PREMIERY Drogówka 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 Lincoln 12:00, 15:15, 18:15, 21:15 Zambezia 2D :30, 17:30 Zambezia 3D 11:30, 15:30 BIE ÑCY REPERTUAR Django :00, 18:30, 21:45 Hobbit: Niezwyk a podró 2D dubbing 11:15 Hobbit: Niezwyk a podró 3D dubbing 17:00 Les Miserables N dznicy :00, 17:15, 20:30 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. KULTURALNY Niemo liwe 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 Podejrzani zakochani 16:15, 19:30, 21:45 S p 16:00, 18:40, 21:20 ycie Pi 2D dubbing 14:30 ycie Pi 3D napisy 20:20 FILMY FAMILIJNE: Dino Mama 2D 11:00 Prawie jak gladiator 2D 10:00 Ralph Demolka 2D 12:15 Ralph Demolka 3D 10:00, 14:45 Stra nicy Marzeƒ 2D 10:45 REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY ycie Pi 2D dubbing Drogówka 11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 11:30 Gangster Squad. Pogromcy mafii ycie Pi 3D dubbing 11:00; 14:40; 17:0; 19:20; 18:15G 21:40 Zambezia 2D 10:40; 14:20 FILMY FAMILIJNE: Zambezia 3D 12:30; 16:10 Prawie ja Gladiator 2D NADAL W REPERTUARZE Django 17:40; 20:50 dubbing 10:45; :15 Hobbit: Niezwyk a podró 2D Ralph Demolka 3D :45 dubbing 11:15E Hobbit: Niezwyk a podró 3D - Ralph Demolka 2D 10:00A ; dubbing 10:00F; 15:15 11:30B; 16:00 Kolekcjoner 21:00G N dznicy 14:00; 18:30; 21:45 Stra nicy marzeƒ 2D 15:30 Niemo liwe 12:30; 15:00; Stra nicy marzeƒ 3D 17:30; 20:00; 22:30 Podejrzani zakochani 10:00C ;10:30D 10:00; :00; 18:00; 20:15; A tylko 04.02; B oprócz 04.02; 22:30 C tylko 07.02; D oprócz 07.02, E tylko ; F oprócz ; S p 17:00; 19:40; 22:20 G oprócz 4 i 7.02 Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu.

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo