Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie"

Transkrypt

1 R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni z odziej podjecha samochodem na teren posesji w miejscowoêci Wanaty, rozcià k ódk od stojaka i ukrad 41 butli gazowych. Policjanci patrolujàc okolice miejsca zdarzenia zauwa yli podejrzanego busa. Kierowca na widok mundurowych przyêpieszy. Uciekajàc przed funkcjonariuszami, samochód z kradzionymi butlami wjecha do rowu. Z odziej wybieg z busa i po krótkim poêcigu zosta zatrzymany. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione butle wartoêci prawie 4 tysiàce z otych. 31-letni ukasz B. bez sta ego miejsca zamieszkania us ysza zarzut kradzie y z w amaniem w warunkach recydywy. Zosta tymczasowo aresztowany. Trwa ustalanie innych osób zwiàzanych z tym i podobnymi przest pstwami. mag Przed nami t usty dzieƒ Ju jutro pàczkowe szaleƒstwo ogarnie Polaków. Z marmoladà, kremem, budyniem, toffi, lukrowane, pudrowane, polane czekoladà do wyboru, do koloru. Smakujemy, zajadamy si bez wyrzutów sumienia. Poch aniajàc kolejne s odkoêci, miejmy ÊwiadomoÊç, e te z lukrem i marmoladà to ok. 350 kcal, a jeden faworek 87 kcal. Ale nie jest tak êle, odrobina wysi ku i wychodzimy na zero. W tym wyjàtkowym dniu nie powinniêmy sobie odmawiaç, bowiem wed ug przesàdów ten, kto nie b dzie objada si w t usty czwartek, nie b dzie mia powodzenia w yciu. Wi cej na str. 9 kg Nr 16 (69) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie Oko o 50 osób zg osi o si od nowego roku do MZDiT z wnioskiem o wyp at odszkodowania za uszkodzone na dziurach pojazdy. Patrzàc na to, w jakim stanie znajdujà si nasze jezdnie, mo na si spodziewaç, e w najbli szych dniach liczba zniszczonych w ten sposób aut b dzie ros a. Na placu Daszyƒskiego dziur nie brakuje Serafin jecha bez prawa jazdy W adys aw Serafin, by y pose PSL znów na k opoty. Od trzech lat nie ma prawa jazdy, to jednak nie przeszkadza o mu, aby prowadziç samochód i ponad dwukrotnie przekroczyç dopuszczalnà pr dkoêç w terenie zabudowanym. 20 stycznia w Sieradzu drogówka zatrzyma a by ego pos a, bo w terenie zabudowanym zamiast 50 Urwany resor w mercedesie km/h jecha 111. Serafin (radny sejmiku województwa Êlàskiego oraz szef Krajowego Zwiàzku Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych) zas oni si unijnymi dokumentami wa nymi do 2015 roku i pojecha. Kiedy policjanci wszcz li post - towe. Groêne mogà byç tak e próby omini cia dziur kierowcy wykonujà wówczas gwa towne manewry, Zdj. Paulina Przepióra powanie o ukaranie polityka, szybko okaza o si, e Serafin nie jest europarlamentarzystà, a dodatkowo od trzech lat nie ma prawa zasiadaç za kierownicà. Policja prowadzi ju post powanie w tej sprawie. Polityk t umaczy ostatnio dziennikarzom, i wcale nie mówi policjantom, e jest pos em do PE, ale e zasiada w Komitecie Spo eczno-ekonomicznym UE i przys uguje mu immunitet (ten nale y si cz onkowi Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego UE, ale w czasie wykonywania funkcji i w podró y do i z miejsca obrad). Serafin trzy lata temu przekroczy dopuszczalnà liczb punktów karnych i odebrano mu prawo jazdy. Aktualnie by y pose uczestniczy w kursie na prawo jazdy, zda ju cz Êç teoretycznà. mag Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) Drogowe puzzle Powszechnie wiadomo, e cz stochowskie drogi sà w fatalnym stanie. Topniejàcy Ênieg ujawni tysiàce dziur. Dopiero po owa zimy za nami, a jezdnie ju zaczynajà przypominaç puzzle. Szkoda tylko, e brakuje niektórych elementów. Po mieêcie jeêdzi si fatalnie wyrwy, koleiny, nierównoêci. Sà one prawdziwà zmorà dla kierowców. Istny slalom albo, jak kto woli tor przeszkód. Roi si od nich wsz dzie i co gorsze przybywa ich w zastraszajàcym tempie. Niektórych ubytków, zw aszcza po zmroku, lub przy s abej widocznoêci nie sposób ominàç. Na asfaltowych kraterach mo na uszkodziç opony, felgi, a nawet zawieszenie. Gdy do z ego stanu dróg dojdzie brak wyobraêni kierowców nieszcz Êcie mamy goktóre mogà mieç fatalne skutki. Drogowcy co prawda starajà si naprawiaç ubytki, jednak na razie ma o skutecznie. KONSULTACJE YCIA Dzwoƒ do specjalisty! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie m. asp. Marcin Machnik z Wydzia u Ruchu Drogowego KMP w Cz stochowie. Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numerem tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do konsultacji! R E K L A M A Zdj. Paulina Przepióra Ubiegaj si o odszkodowanie Wjecha eê w dziur i uszkodzi eê samochód? Masz prawo, aby ubiegaç si o odszkodowanie od instytucji zarzàdzajàcej drogà. Trzeba pami taç, e w takich sytuacjach ci ar zdobycia dowodów spoczywa na nas. Dobrze jeêli mamy Êwiadka ca- ego zajêcia. Wa ne jest równie to, aby na miejsce zdarzenia wezwaç policj lub stra miejskà. Co prawda nie jest to konieczne, ale bez notatki od funkcjonariuszy szanse na wyp at odszkodowania drastycznie lecà w dó. Zrób równie zdj cie dziury i uszkodzonego samochodu. Wystarczy do tego aparat telefonu komórkowego. Poza tym musimy jeszcze przygotowaç pisemny opis zdarzenia. W tym celu trzeba wype niç specjalny wniosek (dost pny w MZDiT) okreêlamy w nim dat i miejsce, w których dosz o do uszkodzenia auta oraz jakie elementy uleg y zniszczeniu. Do tego powinniêmy sporzàdziç szkic miejsca zdarzenia. Uzbrojeni w to wszystko zg aszamy si do siedziby MZDiT przy ul. Popie uszki 4/6. Uzyskanie odszkodowania mo e jednak nie byç proste. Je eli w miejscu, w którym dosz o do uszkodzenia naszego auta znajdowa y si znaki ostrzegajàce przed z ymi warunkami na drodze lub innymi niebezpieczeƒstwami, wówczas zarzàdca drogi b dzie udowadnia, e kierowca prawdopodobnie jecha zbyt szybko. Dlatego w takim przypadku warto pami taç, o wspomnianym ju protokole policji. Dzi ki niemu b dziemy mogli wskazaç, e jechali- Êmy z odpowiednià pr dkoêcià. kg

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z z Mazda 2 - Skoda Octavia 1.9 TDI Z SALONU FAKTURA VAT, 2010, km, 105 diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, homologacja na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Toyota RAV D4D- ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW 316 COMPACT KM- KLIMA, 1998, km, 102 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania z Ford C-MAX V, z Niemiec, 2004, km, 100 KM benzyna, szary-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Altea 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przygotowany do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z z Toyota Corolla Verso V VTI, ÂLICZNA Z NIEMIEC, 2003, km, 5 KM benzyna, zielony-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany CITD ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, hatchback, czarny, km, 70 KM, diesel, czarny-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z Renault Clio 1.5-DCI 82 KM, 2004, km, diesel, srebrny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 2.0- TDI, I W AÂC., STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujn. deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania. Serwisow. w ASO, bezwypadk., gara owany z Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0-DID-140KM-DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Toyota Avensis 2.0-D4D - ORYGINA, JEDEN W AÂCICIEL, 2005, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Alhambra 2.0-TDI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Honda Accord V VTI - idea - automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowy-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Suzuki SX4 1.9-DDIS Z NIEMIEC IDEA, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, airbagi, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Astra 1.9-CDTI- IDEA Z NIEMIEC, 2007, kombi, szary, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Ford Focus 1.6-TDC, kombi, 2008, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Vectra 1.9-CDTI SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2004, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Fiat Stilo V PANORAMICZNY DACH Sportowy / Coupe, 2004, km, 103 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer. Pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, gara owany.

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO Brak taboru i ambitny rozk ad jazdy G ównà przyczynà grudniowych problemów Kolei Âlàskich by brak dostatecznej ilo- Êci taboru i zbyt ambitny rozk ad jazdy. To g ówne wnioski Zespo u Doradców Gospodarczych TOR, którzy opracowali Analiz przyczyn wyst powania problemów z realizacjà rozk adu jazdy 2012/20 w Kolejach Âlàskich". ParlamentarzyÊci na Jasnej Górze Po raz 24. na Jasnà Gór przyby a Pielgrzymka Parlamentarzystów. To tradycyjne spotkanie odbywa si co roku 2 lutego, w Âwi to Ofiarowania Paƒskiego. Do sanktuarium przyby o kilkudziesi ciu pos ów i senatorów RP. MyÊl, e dla wielu parlamentarzystów ta coroczna pielgrzymka jest bardzo wa nym elementem w pracy parlamentarnej mówi Jan Dziedziczak, pose PiS, przewodniczàcy Parlamentarnego Zespo u na rzecz Ochrony ycia i Rodziny Dla nas jest istotne, eby mieç chwil refleksji, zastanowiç si nad w asnà dzia alnoêcià parlamentarnà, spo ecznà. ParlamentarzyÊci wzi li udzia we mszy Êw., która zosta a odprawiona o godz w Kaplicy Matki Bo ej. Eucharystii przewodniczy i homili wyg osi abp Wac aw Depo, metropolita cz stochowski. W homilii abp Wac aw Depo omówi wspó czesne wyzwania, które sà, jak mówi b. Jan Pawe II, zarazem próbami gaszenia Êwiat a nadziei we wspó czesnym Êwiecie. B ogos awiony papie uczy nas, wszelka antropologia, a wi c nauka o godno- Êci cz owieka bez odniesienia do Boga, jest niszczàcym k amstwem, a wówczas ka dy cz owiek dla siebie jest prawem i normà, co prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia. Drugi obraz, nasza epoka ju dzisiaj okreêla siebie jako kulturalnie postnowoczesna, postmetafizyczna, postdemokratyczna, posthumanistyczna i oczywiêcie postchrzeêcijaƒska, tak, jakby Êwiat po egna si ju z chrzeêcijaƒskimi korzeniami kultury wiary i moralnoêci, jak równie symbolami, takimi, jak krzy i obraz powiedzia z naciskiem kaznodzieja To nas musi boleç! Nie mo na powiedzieç: Polacy nic si nie sta o! WeszliÊmy w pokolenie naznaczeni tym aktem, tych, którzy przyjdà równie po nas i zapytajà si, co zostawiliêmy im w dziedzictwie, pustk czy fundament ycia?. Podczas mszy Êw. zosta odczytany Akt osobistego oddania si Matce Bo ej polskich parlamentarzystów. Nast pnie Mariusz B aszczak z PiS w imieniu zgromadzonych pos ów i senatorów wyrazi Marsza ek Seku a (po prawej) upubliczni wyniki prac zespo u TOR sprzeciw wobec aktu profanacji obrazu Matki Bo ej Jasnogórskiej odczytujàc przes anie uczestników Pielgrzymki Parlamentarzystów z dn. 2 lutego 20 r. Nasz wielki niepokój i sprzeciw budzi fakt, i inicjatywa przyj cia przez Sejm uchwa y pot piajàcej akt profanacji Jasnogórskiego Obrazu zosta a w ostatnich dniach odrzucona. Dlatego dzisiaj, przed tronem Matki Bo ej, Królowej Polski zanosimy goràce modlitwy przeb agalne za akt profanacji i serdeczne modlitwy b agalne, by usta y w naszej ojczyênie czyny i dzia ania podejmowane na szkod KoÊcio a i narodu, i tak e godzàce w Êwi te symbole polskiej to samoêci czytamy w dokumencie. ParlamentarzyÊci zgromadzili si tak e na jasnogórskim dziedziƒcu, przy Epitafium Smoleƒskim, by modliç si za ofiary katastrofy, jak i za wszystkich polskich parlamentarzystów. Przed mszà Êw., w Kaplicy Ró aƒcowej wys uchali konferencji abpa Wac awa Depo. Pielgrzymk zorganizowa o Duszpasterstwo Parlamentarzystów. Oprac. mag zdj. Tomasz ak/um Kilka tysi cy oszukanych na domeny internetowe Nawet kilka tysi cy firm mog o zostaç pokrzywdzonych w wyniku przest pstwa. Spraw oszukaƒczego obrotu domenami internetowymi prowadzà Êlàscy policjanci zwalczajàcy przest pczoêç gospodarczà. Âledczy zajmujàcy si tà sprawà proszà o kontakt przedstawicieli wszystkich pokrzywdzonych podmiotów. Szacowana suma wy udzeƒ mo e przekroczyç milion z otych. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzàcy Êledztwo pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okr gowej zatrzymali ponad 50 komputerów oraz kilkadziesiàt noêników pami ci wykorzystywanych do pope niania przest pstw na szkod podmiotów gospodarczych z ca ego kraju. Dzia ania przeprowadzono jednoczeênie na terenie Warszawy, Wroc awia i Rzeszowa, a zaanga- owanych w nie by o ponad 70 policjantów. Przest pczy proceder trwa od po owy 2010 roku i polega na wprowadzaniu w b àd przedsi biorców, którym za poêrednictwem telemarketingu oferowano zakup domeny internetowej zwiàzanej z nazwà firmy pokrzywdzonego. Wykorzystujàc niewiedz i nieuwag kontrahentów zawierano niekorzystne dla nich umowy w formie telefonicznej. Egzekucj nale noêci zwiàzanych z tymi umowami przekazywano nast pnie firmie windykacyjnej. Do chwili obecnej zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa na ich szkod z o y o ponad 500 przedstawicieli podmiotów gospodarczych. Policjanci szacujà, e liczba pokrzywdzonych w tej sprawie jest dziesi ciokrotnie wi ksza, a wysokoêç strat si ga miliona z otych. Planowane sà dalsze czynnoêci na terenie ca ego kraju oraz za granicà. Przedstawiciele podmiotów gospodarczych pokrzywdzonych w opisany wy ej sposób oraz telemarketerzy zatrudniani przy prowadzeniu tego typu dzia alnoêci z naruszeniem praw pracowniczych, proszeni sà o kontakt z KWP w Katowicach tel ts JesteÊ znawcà internetu? Zapisz si na olimpiad! Ruszy y zapisy do VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup. Ch tni do wzi cia udzia u w tym jednym z najwi kszych konkursów o technologiach informatycznych, mogà zg aszaç si do 1 marca. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Grup Netia i Grup Allegro, które zapewniajà nagrody dla zwyci skiej dru yny stypendium finansowe i pakiet opieki podczas studiów. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie to wyjàtkowy konkurs dla uczniów szkó po- Eksperci skoncentrowali si na przebiegu wydarzeƒ, jakie mia y miejsce w dniach 9-14 grudnia 2012 roku, kiedy spó ka boryka a si z najwi kszymi problemami przy realizacji nowego rozk adu jazdy. Marsza ek Âlàski Miros aw Seku a zdecydowa si na upublicznienie wyników prac zespo u. Zdaniem autorów z zespo u TOR decyzja o utworzeniu Kolei Âlàskich oraz przekazaniu im realizacji przewozów w ca ym województwie by a prawid owa. Pope niono jednak istotne b dy w przygotowaniu spó ki do realizacji dzia alnoêci na tak du à skal. Zabrak o czasu, aby wszystkie elementy w aêciwie zaplanowaç, przetestowaç i zgraç argumentujà fachowcy zespo u TOR. Ich zdaniem spó ka powinna zrealizowaç program naprawczy. Analizujàc rozk ad jazdy, eksperci wskazujà na jego mocne strony jak cz stotliwoêç, czasy odjazdu i przyjazdu pociàgów do istotnych stacji dla systemu transportowego w województwie. Nowy rozk ad oznacza wprowadzenie cyklicznych kursów oraz zwi kszenie liczby pociàgów w porównaniu z obowiàzujàcym do poczàtku grudnia ub.r. starym rozk adem jazdy. S abà stronà rozk adu jazdy by o zaplanowanie w niektórych obiegach zbyt krótkich czasów obrotu sk adów, co czyni o go bardzo napi tym, a w wielu przypadkach uniemo liwia o realizacj zaplanowanych godzin przyjazdu i wyjazdu. Na skal grudniowych problemów mia tak e wp yw brak odpowiedniego taboru oraz jego wysoka awaryjnoêç. Wed ug danych opublikowanych w analizie Koleje Âlàskie dysponowa y od grudnia do po owy stycznia ok pojazdami trakcyjnymi. Ârednia wy àczeƒ z ruchu z powodu awarii wynosi- a ok. 35% taboru na dob. Krytyka obj a tak e organizacj utrzymania i obs ug serwisowà, która nadgimnazjalnych. Dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach informatycznych. W pi ciu poprzednich edycjach wzi o w niej udzia prawie 320 tys. osób. Do tegorocznych zmagaƒ konkursowych b dà mog y przystàpiç oczywiêcie pod nadzorem nauczyciela prowadzàcego - 3- osobowe dru yny ze szkó ponadgimnazjalnych. Ekipy zostanà przydzielone do 7 okr gów. W I etapie wezmà udzia wszystkie zarejestrowane grupy. Do II etapu przejdzie po 50 najlepszych dru yn z ka dego okr gu. Do Wielkiego Fina u natomiast przejdà 3 najlepsze z ka dego okr gu. Podczas dwóch etapów testów online ( I etap marca, II kwietnia) oraz w Wielkim Finale (17 czerwca) uczestnicy b dà rozwiàzywaç zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci spo eczno- Êciowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeƒstwa w sieci. Ekipy okaza a si nieprzygotowana do sprawnej interwencji w przypadku cz sto wyst pujàcych awarii. Autorzy analizy odnieêli si krytycznie do stopnia przygotowania obs ugi pociàgów, w szczególnoêci maszynistów oraz kierowników. Koleje Âlàskie w niezadawalajàcym stopniu zadba y o uzyskanie uprawnieƒ do prowadzenia ró nego typu taboru. Nie zorganizowano jazd testowych dla osób majàcych prowadziç pociàgi po nowej trasie. W rezultacie znaczna cz Êç maszynistów nie mia a znajomoêci szlaku i musia a jeêdziç z pr dko- Êcià maksymalnà 40 km/h. Analiza wskazuje tak e na braki kadrowe. Obejmujàc wszystkie po- àczenia, Koleje Âlàskie mia y do dyspozycji 141 maszynistów. Tymczasem zdaniem zespo u TOR minimalna liczba wykwalifikowanego personelu powinna by a wynosiç 203 osoby. Od 9 grudnia spó ka Koleje Âlàskie rozpocz a prac przewozowà na wszystkich po àczeniach kolejowej komunikacji pasa erskiej w województwie Êlàskim. W tym czasie wystàpi y powa ne problemy w realizacji rozk adu jazdy. Przewoênik wprowadzi zast pczà komunikacj autobusowà. Poczàtkowo przez kilka dni dotyczy a ona ok. 90 sta ych po àczeƒ, potem zosta a zmniejszona do ok. 60. Na pozosta ych ok. 605 po àczeniach kursowa y pociàgi Kolei Âlàskich. W po owie grudnia 2012 Zarzàd Województwa Âlàskiego podpisa z Przewozami Regionalnymi rocznà umow na obs ug przewozów na 5 tzw. liniach stykowych àczàcych sàsiadujàce województwa. Przewozy Regionalne przej y od Kolei Âlàskich obs ug 5 tras: Cz stochowa - Radomsko ( ódê), Cz stochowa - Kielce, K dzierzyn Koêle - Gliwice, Strzelce Opolskie - Gliwice, K dzierzyn Koêle - Racibórz. W ten sposób Koleje Âlàskie zyska y rezerw taborowà na obs ug po àczeƒ wewnàtrz województwa. Obecnie Koleje Âlàskie realizujà przewozy na ok. 450 po àczeniach w dni robocze oraz ok. 300 w weekendy. Oprac. mag zarejestrowane w VI edycji, które odpadnà w eliminacjach lub pó fina ach online b dà mia y szans na zdobycie jednej dzikiej karty, uprawniajàcej do startu w finale. B dzie ona nagrodà w konkursie zorganizowanym na stronie internetowej magazynu komputerowego CHIP, patrona medialnego Olimpiady. Nagrodà g ównà dla najlepszej dru yny jest pakiet pe nej opieki podczas nauki na uczelni wy szej (stypendium finansowe, sta, warsztaty i wejêciówki na presti owe konferencje naukowe) dla ka dego z trzech cz onków dru yny oraz sprz t elektroniczny. Nauczyciel prowadzàcy zwyci skà dru yn równie otrzyma sprz t elektroniczny oraz pakiet wejêciówek na presti owe konferencje informatyczne. Partnerami Olimpiady odpowiedzialnymi w ca oêci za u o enie pytaƒ oraz weryfikacj wyników na ka dym etapie sà renomowane uczelnie wy sze. Nad poziomem merytorycznym czuwa tak e Polskie Towarzystwo Informatyczne. kg

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO 20 AKTUALNOÂCI Z ote Gody Cz stochowianie, którzy prze yli w ma eƒstwie 50 i wi cej lat, Êwi towali w Urz dzie Stanu Cywilnego jubileusz Z otych Godów. yczenia jubilatom z o yli prezydent Cz stochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik Urz du Stanu Cywilnego Rafa Bednarz. Ma eƒstwa otrzyma y medale Prezydenta RP Za d ugoletnie po- ycie ma eƒskie. ts Jubilaci na wspólnym zdj ciu W uroczystoêciach uczestniczyli tak e najm odsi Ruszajà badania ankietowe Przez ponad miesiàc potrwajà badania ankietowe mieszkaƒców dotyczàce zachowaƒ komunikacyjnych. Ankieterzy zbadajà ok. 5 tys. gospodarstw domowych, b dà te ankietowaç pasa erów transportu zbiorowego i kierowców. Wyniki ankiet pos u à do opracowania Planu Transportowego Województwa Âlàskiego. Badani zostanà poproszeni o wymienienie celów i kierunków podró y, zarówno codziennych dojazdów do miejsca pracy czy te szko y, jak i okazjonalnych, np. do urz du, lekarza, rodziny, na spotkania towarzyskie itp. Padnà tak e pytania o formy przemieszczania si - komunikacjà publicznà, w asnym samochodem, pieszo czy te rowerem. Ankieterów b dzie interesowaç tak e ocena jakoêci us ug, dróg, przystanków, stacji oraz koordynacji rozk adu jazdy czy te wydatki na bilety. Ankiety sà anonimowe! zdj. UM Czwa zdj. UM Czwa Badania, które potrwajà do 9 marca z przerwà na okres ferii, sà realizowane przez Ove Arup & Partners International Limited. Ta firma wy oniona w przetargu przez Urzàd Marsza kowski Województwa Âlàskiego ma za zadanie przygotowanie projektu Planu Transportowego Województwa Âlàskiego. Zadaniem ankieterów jest przeprowadzenie wywiadu ze wszystkimi cz onkami wylosowanego gospodarstwa domowego, którzy ukoƒczyli 12. rok ycia. Szacuje si, e w samych gospodarstwach domowych zostanie zebrane ok. 12 tys. ankiet. Zgodnie z ustawà o publicznym transporcie zbiorowym gminy powy ej 50 tys. mieszkaƒców, powiaty powy ej 80 tys. Prezydent Matyjaszczyk gratuluje jubilatom Odznaczeni medalami: Krystyna i Eugeniusz Surowcowie 60 lat Henryka i Zdzis aw Biali 57 lat Krystyna i Marian Bajdorowie 55 lat Janina i Marian Kulbatowie 55 lat Bronis awa i W adys aw LeÊko 55 lat Jadwiga i Janusz Zi talowie 54 lata Helena i Stanis aw Pszeniczka 53 lata Janina i Boles aw Derleccy El bieta Kinderman-Dro d i Janusz Dro d El bieta i Wac aw Dudkowie W adys awa i Stanis aw Go da Urszula i Feliks Góralczykowie Barbara i Stefan Maliccy Barbara i Zygmunt Pachulscy Marianna i Henryk Piàtkowscy Zofia i Franciszek Pöpke Marianna i Jan Radziejewscy W adys awa i Wojciech Rydeccy Helena i Ryszard Sufajdowie Janina i Jan WiÊniewscy Sabina i Wac aw Wojtczakowie Aniela i Stanis aw Wójcikowie Maria i Józef Wróblewscy Adela i Andrzej elaêni mieszkaƒców i wszystkie województwa zobowiàzane sà do uchwalenia planu zrównowa onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego planu transportowego dla swojego terenu. Plan ma byç dla samorzàdów podstawà dzia aƒ w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie. Ma on okreêlaç m.in. prognozy potrzeb przewozowych oraz scenariusz rozwoju transportu zbiorowego. Projekt Planu Transportowego Województwa Âlàskiego ma powstaç na poczàtku trzeciego kwarta u tego roku. Potem rozpocznie si etap konsultacji spo- ecznych, ustaleƒ z województwami oêciennymi oraz Urz dem Transportu Kolejowego. Gotowy dokument powinien najprawdopodobniej w paêdzierniku trafiç pod obrady Sejmiku Województwa Âlàskiego. oprac. mag Ma eƒstwa otrzyma y medale Prezydenta RP Mi osne wyznania i walentynkowe prezenty w Galerii Jurajskiej zdj. UM Czwa zdj. UM Czwa Dzwoƒ do specjalisty! W lutym i marcu w ka dà Êrod od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà nast pujàcy specjaliêci: 6 lutego m. asp. Marcin Machnik z Wydzia u Ruchu Drogowego KMP w Cz stochowie; lutego Piotr Krawczyk, z-ca dyrektora Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie; 27 lutego S awomir Olek, ginekolog, ordynator oddzia u ginekologiczno-po o niczego w Miejskim Szpitalu im. dr. W.Biegaƒskiego przy ul. Mickiewicza; 6 marca dr nauk med. Ma gorzata Klimza, pediatra. Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numer tel W kolejnym numerze ycia Cz stochowy i Powiatu zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do telefonicznych konsultacji! 14 lutego (czwartek) do Galerii Jurajskiej w Cz stochowie zawita mobilne studio Radia Jura. Specjalnie z okazji Walentynek, lokalna stacja radiowa przygotowa a szereg atrakcji. Na odwiedzajàcych Galeri Jurajskà czeka m.in. konkurs z nagrodami dla wszystkich zakochanych oraz mo liwoêç z o enia yczeƒ i mi osnych wyznaƒ na ywo na antenie. Do wygrania liczne nagrody ufundowane przez najemców oraz Radio Jura. Audycja z Galerii Jurajskiej b dzie nadawana w godz Mobilne studio Radia Jura b dzie zlokalizowane na g ównej rotundzie galerii. mag

5 TARGI ÂLUBNE ÂRODA-CZWARTEK, 6-7 LUTEGO Przesàdy Êlubne Ka dy z nas spotka si w swoim yciu z szeregiem przesàdów dotyczàcych zawierania zwiàzku ma eƒskiego. Przedstawiamy je poni ej: miesiàc w którym zawarte b dzie ma eƒstwo powinien zawieraç w nazwie literk R najszcz Êliwsze ma eƒstwo to ma eƒstwo które dat Êlubu zaplanuje na Êwi ta (np. Bo ego Narodzenia) strój Êlubny panny m odej powinien zawieraç coê nowego, coê starego, coê bia ego, coê niebieskiego, coê po yczonego pod adnym pozorem m odsze lub niezam ne kobiety nie powinny przymierzaç sukni przysz ej panny m odej - grozi to bowiem staropanieƒstwem przysz y pan m ody nie mo e zobaczyç swojej wybranki ubranej w sukni wczeêniej, ni w dzieƒ Êlubu Dzieƒ Êlubu deszcz uwa a si za przepowiedni urodzaju i bogactwa. Burz, szczególnie kiedy nast puje po niej t cza - za preludium do szcz Êcia. Nawet obfite opady Êniegu dobrze si kojarzà - wszak niebo nie skàpi m odym swojego puchu. S oƒce to oczywiêcie tak e dobra wró ba: szcz Êcia, pogody i radoêci. panna m oda wk ada sobie do buta monet groszowà, a w bieliênie zaszywa okruszek chleba oraz odrobin cukru - pozwoli jej to w przysz ym zwiàzku na rzàdzenie domem pan m ody chowa do kieszeni papierowy banknot pieni ny - zapewni to dostatnie ycie w ma eƒstwie welon zak ada pannie m odej druhna, która obowiàzkowo musi myç pannà w drodze do koêcio a w adnym wypadku nie wolno zawracaç, bàdê te organizowaç postojów - mo e to oznaczaç niekorzystny zawrót bàdê postój w przysz ym zwiàzku ma eƒskim w drodze do o tarza para m oda powinna uwa aç, by si nie potknàç - wró y to potkni cia na nowej drodze ycia p acz bàdê te zy panny m odej podczas mszy wró à szcz Êcie w przysz ym zwiàzku Ceremonia Êlubna podczas przysi gi ksiàdz owija d onie m odych stu à - w zale noêci od tego czyja d oƒ znajdzie si na górze, ta osoba b dzie rzàdziç w zwiàzku powy sza wró ba spe ni si tak e dla osoby, która pierwsza powstanie z kl czek po b ogos awieƒstwie udzielonym przez kap ana wszelkie pomy ki przy sk adaniu przysi gi ma - eƒskiej wró à radoêç i szcz Êcie równie zgubienie obràczek nie przynosi nic dobrego - oznacza strat wspó ma onka Po zakoƒczeniu ceremonii przy opuszczaniu koêcio a nale y uwa aç, aby tak jak przy wejêciu nie potknàç si gdy przyniesie to pecha para m oda powinna trafiç pod jak najwi kszy deszcz z ry u - jest to symbolem p odnoêci oraz zdrowego potomstwa Wesele pan m ody w drodze o bezpieczeƒstwo swojej Êwie o upieczonej ony przenosi jà przez próg - potkni cie ony symbolizuje bowiem potkni cia w ma eƒstwie jeêli wesele rozpoczyna si od powitania pary m odej przez rodziców chlebem i solà, panna m oda mo e zostaç zapytana o to, co woli: Chleb, sól czy pana m odego. Prawid owa odpowiedê brzmi: Chleb, sól i pana m odego, eby pracowa na niego. èród o:

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA Napadł na strażników Strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który przy ul. Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, a podczas interwencji naruszył nietykalności cielesną strażników miejskich.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo