Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205"

Transkrypt

1 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Marek Halama Recenzenci: Konsultanci: 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r./nowelizacja rozporz r/ Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. 1

2 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE GŁÓWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU racownik omocniczy Obsługi Hotelowej 2

3 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr rogram nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu sprzedawca uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE racownik omocniczy Obsługi Hotelowej racownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem porządku i obsługą gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i jego otoczeniu; wykonuje prace pomocnicze w hotelowej części obiektu, w gastronomicznej części obiektu oraz wykonuje prace pomocnicze w otoczeniu hotelu. W tym zawodzie pracuje się 8 godzin dziennie w systemie zmianowym. raca odbywa się w różnego rodzaju hotelach i pensjonatach, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w otoczeniu zewnętrznym ogrodach, parkach. raca odbywa się w ruchu lub w pozycji stojącej. o skończeniu szkoły pracę będzie można znaleźć w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach konferencyjnych i innych instytucjach 3

4 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr posiadających bazę noclegową. raca jest zespołowa. W tym zawodzie ważna jest dokładność, wytrzymałość fizyczna, gotowość wykonywania poleceń przełożonego 8. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE racownik omocniczy Obsługi Hotelowej Turystyka należy do jednych z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. ersonel hotelowy należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników hotelu, których zaangażowanie przyczyni się do większego zadowolenia gości hotelowych a co za tym idzie podniesienia obrotów obiektu noclegowego. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo znaleźć pracę jest obszar usług turystycznych i noclegowych. Najwięcej ofert pracy w branży turystyczno-hotelarskiej skierowanych było do: pracowników hoteli. 9. OWIĄZANIA ZAWODU racownik omocniczy Obsługi Hotelowej Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wyodrębniona została kwalifikacja T.1., która występuje jedynie dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.. Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie racownik pomocniczy obsługi hotelowej KZ(T.a) 4

5 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE racownik omocniczy Obsługi Hotelowej Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości; 2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości; 4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, KS) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(T.a); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodziet.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. 5

6 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr LAN NAUZANIA DLA ZAWODU racownik omocniczy Obsługi Hotelowej L.p. rzedmiot Kl. I Kl. II Kl. III Ilość h w tygodniu Ilość h ogółem w całym cyklu 1 Technologia prac w obiektach hotelarskich race pomocnicze w gastronomii hotelowej Zajęcia praktyczne odział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu nauczania Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji T.1. przeznaczono minimum 900 godzin. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 200 godzin. 6

7 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. Technologia prac w obiektach hotelarskich 426 godzin 1.1. Wiadomości wstępne 1.2. Klasyfikacja usług hotelarskich 1.3. Wizerunek pracownika obsługi hotelowej 1.4. ion pobytowy w obiektach hotelarskich 1.5. Technika pracy służby pięter w obiektach hotelarskich 1.6. race gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.7. ielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni 2. race pomocnicze w gastronomii hotelowej 284 godzin 7

8 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Technologia prac w obiektach hotelarskich 426 godzin 1.1. Wiadomości wstępne 1.2. Klasyfikacja usług hotelarskich 1.3. Wizerunek pracownika obsługi hotelowej 1.4. ion pobytowy w obiektach hotelarskich 1.5. Technika pracy służby pięter w obiektach hotelarskich 1.6. race gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.7. ielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni 1.1. Wiadomości wstępne Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja KZ(T.a)(7) posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych. KZ(T.a)(7).1 osługiwać się podstawową terminologią stosowaną w hotelarstwie KZ(T.a)(7).2 rzedstawić najważniejsze fakty z historii hotelarstwa światowego i polskiego (wraz z pojawiającą się terminologią) B A 1. odstawowe pojęcia stosowane w hotelarstwie 2. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego 3. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa światowego 4. esar Ritz prekursor hotelarstwa elitarnego 5. onrad Hilton prekursor hotelarstwa sieciowego 6. harles Wilson ojciec nowoczesnego hotelarstwa Historia klasa I i II 8

9 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr KZ(T.a)(7).3 Rozpoznać prekursorów współczesnego hotelarstwa A 7. olskie organizacje hotelarskie ZH, IH, IGH, TTK, F KZ(T.a)(7).4 Rozpoznać polskie i światowe organizacje hotelarskie A 8. Światowe organizacje hotelarskie IH&RA, HOTRE, HOREA, KZ(T.a) (1) identyfikuje obiekty hotelarskie KZ(T.a) (1).1 Sklasyfikować obiekty hotelarskie w olsce B 9. ojęcie klasyfikacji 10. odział obiektów hotelarskich na rodzaje według ustawy o usługach turystycznych KZ(T.a) (1).2 Skategoryzować obiekty hotelarskie w olsce B Hotele motele, pensjonaty Kempingi, schronisko, schronisko młodzieżowe KZ(T.a) (1).3 odzielić zakłady hotelarskie B Domy wycieczkowe, pola biwakowe 11. ojęcie kategoryzacji 12. ojęcie standardu 13. Rodzaje kategorii obiektów hotelarskich w olsce 14. Minimalne wymagania dotyczące zakładów hotelarskich 15. Inny podział zakładów hotelarskich Wg lokalizacji, średniego czasu pobytu gościa Z punktu widzenia zakresu świadczonych usług, okresu eksploatacji Z punktu widzenia siedziby zakładu, dostępności, 9

10 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr lanowane zadania i ćwiczenia 1. Korzystając z rozsypanych stwierdzeń należy dopasować je do odpowiednich definicji 2. Korzystając z informacji zawartych w podręczniku na temat historii hotelarstwa światowego i polskiego należy opisać wymienione obiekty noclegowe 3. Do umieszczonych fotografii prekursorów współczesnego hotelarstwa należy dopisać imię i nazwisko, rok urodzenia i śmierci oraz informację o tym, czego dane osoby były prekursorami 4. Wybrany przez nauczyciela uczeń (lub kilku uczniów) czyta na głos recepty na sukces Kemmonsa Wilsona. Następnie klasa zostaje podzielona na kilka grup. Każda grupa z podanych 20 recept wybiera trzy, które uważa za najważniejsze i opisuje, dlaczego tak myśli 5. Łączenie nazwy organizacji z jej logo a następnie obok logo wpisywanie rok jej powstania. 6. Wskazywanie różnic między kategoryzacją i klasyfikacją 7. Łączenie nazwy obiektów hotelarskich z odpowiednimi kategoriami 8. Dopasowywanie różnych obiektów noclegowych do odpowiedniego rodzaju Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa, w której powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, rysunki dotyczące podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa, historii hotelarstwa oraz informacje wraz z fotografiami prekursorów współczesnego hotelarstwa, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń, statuty organizacji, prezentacje multimedialne dotyczące organizacji hotelarskich. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wiadomości wstępnych z hotelarstwa. Dział programowy Wiadomości wstępne wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. 10

11 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność interpretowania, analizowania, łączenia zdarzeń i faktów. Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 11

12 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Klasyfikacja usług hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja KZ(T.a)(5) Rozróżnia rodzaje usług KZ(T.a)(5).1 Zdefiniować pojęcie działalności usługowej A 2. Definicja działalności usługowej 3. odział usług hotelarskich KZ(T.a)(5).2 Zdefiniować pojęcie usług hotelarskich i podzielić je na rodzaje A 4. echy usług 5. Definicja usług hotelarskich 6. echy usług hotelarskich odstawy przedsiębiorczości kl I i II KZ(T.a)(5).3 Scharakteryzować usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu lądowego KZ(T.a)(5).4 Scharakteryzować usługi hotelarskie świadczone w 7. odział usług hotelarskich Usługi podstawowe Usługi dodatkowe (uzupełniające, fakultatywne, towarzyszące) 8. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie drogowym 12

13 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr środkach transportu wodnego i powietrznego 9. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie kolejowym 10. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie wodnym 11. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie lotniczym lanowane zadania i ćwiczenia 1. Dopasować konkretne usługi do właściwego rodzaju 2. Opisać konkretny środek transportu świadczący usługi hotelarskie 3. Dobierać właściwy środek transportu do konkretnej sytuacji (potrzeby korzystania z danego środka transportu) 4. Rozróżniać usługi podstawowe od dodatkowych Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa, w której powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, rysunki dotyczące usług hotelarskich oraz różnych środków transportu w których świadczone są te usługi, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń, prezentacje multimedialne dotyczące omawianych treści Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wiadomości o usługach hotelarskich. Dział programowy Klasyfikacja usług hotelarskich wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w niewielkich (do 4 osób) grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy 13

14 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność interpretowania, analizowania, łączenia zdarzeń i faktów. Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 14

15 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Wizerunek pracownika obsługi hotelowej Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja KS (1). rzestrzega zasad kultury i etyki KS (2) Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań KS (1).1 osługiwać się zwrotami grzecznościowymi KS (1).2 Komunikować się z innymi osobami KS (1).3 osługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu etyki KS (1).4 osługiwać się kodeksem etyki hotelarza KS (2).1 Zakończyć rozpoczęte przez siebie zadanie KS (2).2 Samodzielnie zaplanować swoje działania 1. Definicja komunikacji 2. Elementy komunikacji 3. Rodzaje komunikacji 4. Bariery w komunikacji 5. Konflikt 6. Higiena osobista pracownika 7. ostawa i wygląd pracownika D 8. Etyka zawodowa podstawowe pojecia 9. Kodeks Etyki Hotelarza 10. Zwroty grzecznościowe 11. Savoir vivre na co dzień 12. Savoir vivre na płaszczyźnie zawodowej 15

16 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr KS (4) Jest otwarty na zmiany KS (4). 1 Odnaleźć się w nowej sytuacji zawodowej KS (4). 2 o przeszkoleniu przez pracodawcę pracować na nowym stanowisku KS (6) Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe KS (6).1 Uzasadnić potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej B KS (10) Współpracuje w zespole KS (10).1 orozumieć się z współpracownikami KS (10).2 Wykonywać powierzone zadania zespołowo lanowane zadania i ćwiczenia 1. Korzystając z rozsypanych stwierdzeń należy dopasować je do odpowiednich definicji z zakresu etyki 2. Dopasowywanie dialogów do rodzajów komunikacji 3. Tworzenie Kodeksu Etyki Uczniowskiej 4. Rozpoznawanie elementów komunikacji 5. Ćwiczenie autoprezentacji 6. Rozpoznawanie na fotografiach elementów sterolu i wyglądu właściwych dla hotelarza i niewłaściwych Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa, w której powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych, podręcznik dotyczący savoir-vivru 16

17 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, rysunki dotyczące podstawowych pojęć z zakresu etyki, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń, prezentacje multimedialne dotyczące etyki, właściwego zachowania oraz higieny i ubioru pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane zasady dobrego wychowania, właściwego ubioru i higieny osobistej; umiejętności wypowiadania się w sposób zwięzły, zrozumiały i kulturalny. Dział programowy Wizerunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w niewielkich grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową poprawność wypowiadania się i znajomość zasad kulturalnego zachowania. Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 17

18 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr ion pobytowy w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja KZ(T.a)(2) Rozpoznaje zespoły KZ(T.a)(2).1 Określić co to jest zespół funkcjonalny w obiekcie hotelarskim A 1. Zespoły funkcjonalne obiektu hotelarskiego 2. Struktura organizacyjna hotelu funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich KZ(T.a)(2).2 Zilustrować różnice w standardzie zespołów funkcjonalnych w obiektach różnej kategorii B 3. Dział recepcji (zakres działalności i budowa) 4. Służba pięter KZ(T.a)(2).3 Odróżnić zespoły funkcjonalne występujące w obiekcie hotelarskim B Zakres obowiązków pracowników Struktura organizcyjna KZ(T.a)(2).4 Scharakteryzować każdy zespół funkcjonalny występujący w hotelu Bagażownia i kwit bagazowy Opieka bagażowego nad gościem KZ(T.a) (3) Rozróżnia pomieszczenia KZ(T.a) (3).1 Określić co to są pomieszczenia ogólnodostępne i jak je dzielimy A 5. Dział techniczny hotelu (rodzaje działalności działu technicznego, pojęcie outsourcingu) 18

19 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr ogólnodostępne w obiektach hotelarskich KZ(T.a) (3).2 Wskazać różnice w standardzie pomieszczeń ogólnodostępnych w obiektach różnej kategorii KZ(T.a) (3).3 Scharakteryzować każde pomieszczenie ogólnodostępne występujące w hotelu B 6. Dział utrzymania czystości i pożądku - słuzba pięter zakres działania i struktura organizacyjna zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach 7. dział gastronomiczny hotelu KZ(T.a) (4) Rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych KZ(T.a) (4).1 odać definicję jednostki mieszkalnej KZ(T.a) (4).1 Scharakteryzować wszystkie typy jednostek mieszkalnych A struktura organizacyjna działu gastronomicznego zakres obowiązków pracowników pojęcia związane z gastronomią hotelową KZ(T.a) (4).2 Scharakteryzować wszystkie typy węzłów higieniczno - sanitarnych 8. typy jednostek mieszkalnych 9. funkcje jednostek mieszkalnych KZ(T.a) (4).3 Wymienić i scharakteryzować funkcje jednostek mieszkalnych A 10. podstawowe wyposażenie jednostek mieszkalnych 11. uzupełniajace wyposazenie jednostek mieszkalnych KZ(T.a)(6) Określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej KZ(T.a)(6).1 Określić zadania i obowiązki pracowników służby parterowej KZ(T.a)(6).2 Określić zadania i obowiązki pracowników służby piętrowej A A 12. typy wezłów higieniczno-sanitarnych 13. wyposażenie stałe i dodatkowe węzłów higienicznosanitarnych 19

20 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr T.1(1)(1) Rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu KZ(T.a)(6).3 Określić zadania i obowiązki pracowników gastronomii hotelowej T.1(1)(1).1 Wymienić wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych w hotelu T.1(1)(1).2 Wymienić podstawowe i ruchome wyposażenie j.m. A 14. działalność pionu wielofunkcyjnego (sale wielofunkcyjne) 15. działalność pionu związanego z zagospodarowaniem A czasu wolnego zespół odnowy biologicznej (SA) A zewnetrzne zespoły związane z rekreacją i czynnym wypoczynkiem T.1(1)(1).3 Wymienić podstawowe i ruchome wyposażenie łazienek A 16. piktogramy stosowane w hotelarstwie 17. komunikacja pozioma w zakładach hotelarskich T.1(1)(5) Rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych T.1(1)(5).1 Scharakteryzować j.m. typu podstawowego i studio T.1(1)(5).2 Scharakteryzować j.m. pojedynczą i apartament T.1(1)(5).3 Scharakteryzować j.m. wieloosobową i rezydencjonalną 18. komunikacja pionowa w zakładach hotelarskich 19. przystosowanie obiektuw noclegowego do potrzeb osób niepełnosprawnych ogólne wymagania stawiane hotelom obsługujących osoby niepełnosprawne dostosowanie pomieszczeń T.1(1)(8) Korzysta z hotelowych środków transportu T.1(1)(5).4 Scharakteryzować j.m. specjalną (przede wszystkim dla osoby niepełnosprawnej) T.1(1)(8).1 Właściwie korzystać z środków komunikacji pionowej ogólnodostępnych oraz ciągów komunikacyjnych dla niepełnosprawnych przystosowanie j.m. do potrzeb osób niepełnosprawnych 20

21 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr wewnętrznego T.1(1)(8).2 Właściwie korzystać z środków komunikacji poziomej przystosowanie węzła higienicznosanitarnego do potrzeb niepełnosprawnych T.1(1)(8).3 Scharakteryzować wszystkie rodzaje wind występujących w obiekcie hotelarskim 20. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy najważniejsze pojęcia zwiazane z BH T.1(1)(12) rzestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych T.1(1)(12).1 Właściwie się zachować podczas wystąpienia pożaru T.1(1)(12).2 ostępować z rzeczami pozostawionymi przez gości obiwiązki i prawa pracodawcy w zakresie BH prawa i obowiazki pracowników w zakresie BH odzież ochronna BH(1) Rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy T.1(1)(12).3 Określić jak się powinien zachować w kontakcie z trudnym gościem BH(1).1 owiedzieć co to jest BH i z czym się wiąże BH(1).2 odać definicje higieny pracy, fizjologii pracy i ochrony pracy A A A dopuszczalne normy dźwigania przy ręcznym przenoszeniu ciężarów wypadki przy pracy i pierwsza pomoc znaki BH (zakazu, nakazu i ostrzegawcze) przepisy ochrony przeciwpożarowej 21. ogólne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w BH(3) Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BH(3).1 owiedzieć jakie prawa i obowiązki ma pracodawca A budynkach czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w 21

22 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr BH(3).2 owiedzieć jakie prawa i obowiązki ma pracownik A zakładach hotelarskich oznakowania stosowane w ochronie BH(8) Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych BH(8).1 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale służby parterowej BH(8).2 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale służby pięter BH(8).3 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale gastronomicznym BH(8).4 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale technicznym i pralni hotelowej A, A, A, A, przeciwpożarowej postępowanie na wypadek pożaru ewakuacja gości hotelowych na wypadek pożaru 22. Ochrona środowiska akty prawne związane z ochroną środowiska segregacja odpadów okreslenie złych odpadów T.1(2)(8) Segreguje odpady i surowce wtórne T.1(2)(8).1 osegregować odpady zgodnie z obowiązującymi zasadami T.1(2)(8).2 Odróżnić odpady niebezpieczne od surowców wtórnych B T.1(2)(8).3 Odróżnić podstawowe definicje związane z ekologią B 22

23 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr lanowane zadania i ćwiczenia 1. Rozpoznawanie znaków bhp 2. Rozpoznawanie piktogramów 3. Dopasowywanie wyposażenia do odpowiedniego rodzaju pokoju i łazienki 4. Aranżowanie jednostki mieszkalnej 5. Rozpoznawanie rodzajów łazienek i jednostek mieszkalnych 6. Segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa, w której powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych, przepisy BH Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, piktogramy stosowane w hotelarstwie, fotografie przykładowych jednostek mieszkalnych, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu działalności pionu pobytowego. Dział programowy pion pobytowy w obiektach hotelarskich wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: 23

24 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność interpretowania, analizowania, łączenia zdarzeń i faktów. Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 24

25 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr technika pracy służby pięter Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja BH(7) BH(7).1 1. Wymagania sanitarno-higieniczne dla hoteli Organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi Tak przygotować sobie stanowisko pracy aby było bezpieczne BH(7).2 2. Rodzaje sprzatania i zakres czynności w każdym rodzaju wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny Wykonywać obowiązki zawodowe w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia pożarowego odzienne Okresowe pracy, ochrony przeciwpożarowej i Sezonowe ochrony środowiska Gruntowne T.1(1)(2) Rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu T.1(1)(2).1 Wymienić rodzaje sprzątania i dopasować je do właściwego czasu i potrzeb obiektu noclegowego T.1(1)(2).2 Dobrać rodzaje czynności porządkowych do odpowiedniego rodzaju sprzątania A A Okolicznościowe 3. rocedura sprzatania pokoju po wyjeździe gościa 4. rocedura sprzatania łazienki po wyjeździe gościa 5. rocedura sprzatania pokoju przy dłuższym pobycie gościa 25

26 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr T.1(1)(3) Stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu T.1(1)(3).1 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w pokoju T.1(1)(3).2 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w łazience T.1(1)(3).3 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu 6. rocedura sprzatania łazienki przy dłuższym pobycie gościa 7. rocedura utrzymania czystości toalet A, A, ogólnodostepnych w obiekcie hotelarskim 8. Sposoby utrzymania czystości (okna, drzwi, ściany, podłoga, lampy, abażury) 9. Wyposażenie pokojowej i jej wózka 10. Sprzet porządkowy ręczny stosowany do utrzymania czystości w obiekcie noclegowym T.1(1)(4) Utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu T.1(1)(4).1 osprzątać zgodnie z procedurami sale wielofunkcyjne, restauracyjne oraz hall recepcyjny 11. Sprzet porządkowy zmechanizowany stosowany do utrzymania czystości w obiekcie noclegowym 12. Środki czystości stosowane do utrzymania czystości w T.1(1)(4).2 osprzątać zgodnie z procedurami toalety ogólnodostępne obiekcie noclegowym (dobór, dozowanie) 13. rocedura zmiany bielizny pościelowej (zasady T.1(1)(4).3 osprzątać zgodnie z procedurami pionowe i poziome ciągi komunikacyjne ścielenia łóżka) 14. Obliczanie właściwej ilości bielizny pościelowej potrzebnej do zmiany dla pokoju 1, 2 i wielo Matematyka kl. I, II i III T.1(1)(6) Wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym T.1(1)(6).1 Dobrać i dozować środki czystości i dezynfekcyjne niezbędne do posprzątania łazienki A, osobowego 15. Obliczenie właściwej ilości ręczników potrzebnych do zmiany w łazience dla pokoju 1,2 i wielo osobowego 26

27 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych T.1(1)(6).2 Zgodnie z procedurami posprzątać łazienkę po wyjeździe gościa i w czasie jego pobytu 16. ostepowanie z mieniem pozostawionym przez gościa 17. Zasady BH podczas prac porządkowych T.1(1)(6).3 rzeliczyć i dobrać odpowiednią ilość czystych ręczników oraz innych przyborów dla odpowiedniej liczby gości A, 18. Zasady BH podczas mycia okien 19. Dobieranie i stosowanie środków ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki, ochrona oczu, Matematyka kl. I, II i III T.1(1)(6).4 osegregować według rodzaju i rozmiaru brudne ręczniki uszu) T.1(1)(7) rzygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gościa T.1(1)(7).1 Dobrać i dozować środki czystości niezbędne do posprzątania pokoju hotelowego A, T.1(1)(7).2 osprzątać pokój zgodnie z procedurami po wyjeździe gościa i w czasie jego pobytu T.1(1)(7).3 rzeliczyć i dobrać odpowiednią ilość bielizny pościelowej oraz innych przyborów dla odpowiedniej liczby gości A, Matematyka kl. I, II i III T.1(1)(7).4 Zaścielić łóżko w czasie pobytu gościa i zmienić bieliznę pościelową i zaścielić łóżko po wyjeździe gościa T.1(1)(10) Dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju T.1(1)(10).1 Dobrać środki ochrony indywidualnej do danego rodzaju prac 27

28 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu porządkowych T.1(1)(10).2 Zastosować środki ochrony indywidualnej do danego rodzaju prac porządkowych T.1(1)(11) Wykonuje prace pomocnicze związaną z obsługa gości hotelowych T.1(1)(11).1 W razie potrzeby pomóc recepcji podczas obsługi gościa (przy nadzorze recepcjonisty) T.1(1)(11).2 W razie potrzeby pomóc innym działom hotelu (np. SA) podczas obsługi gościa (przy nadzorze pracownika z danego działu) lanowane zadania i ćwiczenia 1. lanowanie sprzątania pokoju i łazienki 2. Dobieranie i dozowanie środków czystości do odpowiednich czynności 3. Grupowanie czynności porządkowych do odpowiedniego rodzaju sprzątania 4. Obliczanie odpowiedniej ilości bielizny pościelowej potrzebnej do posłania łóżka w pokoju 1,2 i wieloosobowym 5. Obliczanie odpowiedniej ilości ręczników potrzebnych do zmiany w łazience w pokoju 1,2 i wieloosobowym 6. Wypisywanie dokumentacji służby pięter (np. raport o rzeczy znalezionej) Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa, w której powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych, przepisy BH, łóżko, bielizna pościelowa Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, procedury sprzątania pokoju, fotografie przykładowych jednostek mieszkalnych, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne 28

29 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy technika pracy służby pięter w obiektach hotelarskich wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 29

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Pierwsza Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) Poziom wymagań programowych (P lub

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Trzecia Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) Podstawy hotelarstwa Organizacja pracy służby pięter wyjaśnić podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HOTELARSTWA, 422402 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA, 422402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA, 422402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HOTELARSTWA, 422402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim,

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,,organizacja pracy w hotelarstwie dział 1.2. Organizacja pracy służby pięter Ocena

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór zadań Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12 2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót zduńskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Monter nawierzchni kolejowej; symbol 711603 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik archiwista 441403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej Technik obsługi turystycznej Dynamiczny rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom zarówno polskim jak i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK 741103 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ASYSTENT FRYZJERA - 932919 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo