S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2013 rok Biała Podlaska, marzec 2014 rok

2 U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2013 rok przyjęty uchwałą Nr XXIII/140/2012 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,61 zł - po stronie w y d a t k ó w ,61 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę ,26 zł a wydatków o kwotę ,91 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,87 zł - w y d a t k i ,52 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zwiększenia planu subwencji ogólnej zł z tego: - części oświatowej zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2013 rok zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczyci zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w obiektach pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne zł - części równoważącej zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2013 rok. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin ,52 zł z tego na zadania: - drogownictwa (bieżące i inwestycyjne) ,28 zł - administracji publicznej ,24 zł 3. Zmian planu dotacji celowych ,64 zł z tego na zadania: - oświaty i wychowania zł na realizację (w ramach zawartej umowy partnerskiej) projektu pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe zł, na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek +500 zł,

3 2 - ochrony zdrowia zł na opłacenie w całości składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, - gospodarka mieszkaniowa zł na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat Bialski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zł, - działalności usługowej ,10 zł na prace geodezyjne i kartograficzne zł, na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł, na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii ,10 zł, na zadania w zakresie nadzoru budowlanego zł, - leśnictwa ,86 zł na wpłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, - administracji publicznej ,92 zł na realizację projektów pn.: Bogactwo pogranicza promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego i rejonu samborskiego ,92 zł, Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego zł, Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF zł, zadania Urzędu Wojewódzkiego zł, zadania z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zł, - drogownictwa zł w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. Przebudowa drogi Nr 1137L Terespol ul. Wojska Polskiego - pomocy społecznej ,68 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zł, na realizację zadania pn. Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok zł, na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zł, na pomoc dla cudzoziemców zł, na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej ,68 zł (dostosowanie do kwot wynikających z podpisanego aneksu do umowy)

4 3 - rolnictwa i łowiectwa zł na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. na podziały geodezyjne celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynki oraz działek dożywotniego użytkowania właścicielom, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno rentowe (brak zainteresowania osób zwrotem działek) 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,33 zł z tego: z Miastem Terespol i Gminą Terespol zł - w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na realizację zadań Miasta i Gminy w 2013 roku zł, - na dofinansowanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 i świetlicy szkolnej w Terespolu, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz podręczników zł, z gminami ,74 zł - z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych ,84 zł, - na dofinansowanie programu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą zł, - na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej ,58 zł, z powiatami ,07 zł - z odpłatności za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ,39 zł, - z odpłatności Powiatu Łosickiego za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Konstantynowie + 154,68 zł. 5. Zmian planu dochodów własnych ,95 zł pochodzących z: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł, - ponadplanowych wpływów z opłat komunikacyjnych ,29 zł (w tym na zmniejszenie zadłużenia powiatu ,29 zł), - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT ,63 zł, - darowizn pieniężnych od firm i osób fizycznych zł z przeznaczeniem na: organizację konkursu pn. Dobre bo Bialskie zł, organizację Dożynek Powiatowych zł, program pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą zł, - osiągniętych wyższych niż zakładano dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zł, - ponadplanowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego zł (w tym na zmniejszenie zadłużenia powiatu zł),

5 4 - sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym zł, - wpłat do budżetu pozostałości środków z 2012 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych ,71 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków tych jednostek, - wypłaconych odszkodowań ,42 zł z tytułu: zalania pomieszczenia w budynku Domu Rodzinnego w Bohukałach na skutek awarii wodno kanalizacyjnej i przepuszczeniu wody z topniejącego śniegu przez pas rynnowy ,93 zł, zniszczenia nawierzchni drogi zł, uszkodzenia samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie + 652,49 zł, - opłat pobieranych za korzystanie z przystanków zł, - sprzedaży mienia Powiatu zł. 6. Zmniejszenia planu wydatków ,71 zł tj. działu 852 Pomoc społeczna ,71 zł oraz 630 Turystyka zł z przeznaczeniem na zmniejszenie zadłużenia powiatu, 7. Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł - na wykonanie i druk folderu Nadbużańskie krajobrazy powiatu bialskiego oraz mapy turystyczno krajoznawczej zł - na przeprowadzenie konkursu Czysta ziemia IV edycja zł 8. Zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu z tytułu: - wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2012 roku ,99 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód - zwiększenia przychodów ,66 zł Pochodzących z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zł, - spłaty pożyczki udzielonej Muzeum I. J. Kraszewskiego w Romanowie na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego w Romanowie ,66 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu - zwiększenia rozchodów zł z ponadplanowych wpływów ,29 zł oraz zmniejszonych wydatków ,71 zł na spłatę zaciągniętych kredytów.

6 Ogółem wpłynęło 56 decyzji powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 9 - decyzji Wojewody Lubelskiego 18 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 28 - decyzji WFOŚ i GW 1. 5 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej a Zarząd Powiatu, w zakresie w jakim ma prawo dokonywania zmian, podjął 6 uchwał zmieniających budżet. Wykonanie budżetu za 2013 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. po zmianach w zł realizacji - d o c h o d y , ,35 97,4 z tego: -dochody bieżące , ,94 99,7 -dochody majątkowe , ,41 50,4 - w y d a t k i , ,58 94,1 z tego: -wydatki bieżące , ,81 96,1 -wydatki majątkowe , ,77 69,2 - d e f i c y t , n a d w y ż k a , p r z y c h o d y , ,79 119,7 w tym wolne środki , ,13 239,4 - r o z c h o d y , ,55 121,1 j.n.: Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 100,4 44,8 - dotacje celowe , ,37 90,3 20,6 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,68 99,4 7,0 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 96,4 11,9 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,75 120,0 0,3 - pozostałe dochody własne , ,55 98,8 15,4 O g ó ł e m : , ,35 97,4 100,0

7 6 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości (w tym zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, która nie została wprowadzona do planu dochodów ponieważ pismo zwiększające plan subwencji wpłynęło 31 grudnia 2013 r.). Z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku pierwotnie planowano pozyskać ,55 zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z Unii stanowiły kwotę ,01 zł i zostały wykonane w kwocie ,79 zł tj. w 56,6 %. Powiat nie otrzymał w 100 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego głównie na realizację projektów pn.: - Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii w kwocie ,97 zł, - Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w kwocie ,52 zł. Nie zrealizowano również w 100 % dochodów zaplanowanych z tytułu: -podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie zł, -sprzedaży majątku Powiatu w kwocie ,74 zł, -prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie zł, -opłat komunikacyjnych, za wydawanie koncesji i licencji, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. w kwocie ,80 zł, -opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę ,26 zł. Natomiast ponad plan wykonano głównie niewielkie wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę ,55 zł, -25 % wpłat z tyt. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę ,84 zł, -odpłatności za usługi rehabilitacyjno - opiekuńcze o kwotę zł, -podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę ,12 zł, -najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę ,65 zł. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę ,61 zł. Z tego Powiat zwrócił do budżetu Państwa kwotę ,46 zł oraz do urzędów gmin kwotę ,15 zł. Ponadto wystąpiły należności w kwocie ,57 zł (w tym zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych w wysokości ,61 zł) dotyczące głównie: - działu 710 Działalność usługowa ( ,29 zł, w tym zaległości w kwocie ,89 zł) z tytułu zasądzonych kar od wykonawców za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych, naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego,

8 7 - działu 750 Administracja publiczna ( ,87 zł, w tym zaległości w kwocie ,67 zł) z tytułu niezapłaconych należności za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych od właścicieli na mocy wyroków sądowych na rzecz powiatu wraz z odsetkami i naliczonymi kosztami postępowania sądowego, - działu 852 Pomoc społeczna (81.851,13 zł, w tym zaległości w kwocie ,52 zł) głównie z tytułu nieuregulowania w terminie opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz rozliczeń między powiatami za pobyt wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej. Prowadzone postępowania egzekucyjne na zaległości nie przynoszą rezultatów ze względu na trudną sytuację rodzin zobowiązanych do odpłatności. - działu 700 Gospodarka mieszkaniowa (67.718,84 zł stanowiące jednocześnie zaległość) głównie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach w zł realiz. w zrealizowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i składki , ,51 98,7 65,5 - wydatki na realizację zadań statutowych , ,57 90,6 20,4 w tym rezerwy , wydatki majątkowe , ,77 69,2 5,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 95,4 5,1 - dotacje , ,23 94,4 2,7 - obsługa długu , ,29 64,9 0,8 O g ó ł e m: , ,58 94,1 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,17 99,3 26,1 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 96,0 5,0 Razem dział , ,54 98,7 31,1 852-Pomoc społeczna , ,66 95,4 27,5 750-Administracja publiczna , ,47 91,5 12,9 600-Transport , ,45 100,0 9,4 851-Ochrona zdrowia , ,84 96,5 9,0 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,15 96,7 6,0 710-Działalność usługowa , ,06 42,7 1,2 757-Obsługa długu publicznego , ,29 64,9 0,8 020-Leśnictwo , ,06 96,5 0,7 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , ,42 100,0 0,7 758-Różne rozliczenia , Informatyka , ,88 76,9 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 14,3 0,0 700-Gospodarka mieszkaniowa , ,99 76,5 0,2 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska , ,25 41,0 0,1

9 8 Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł wydatkach ogółem 926-Kultura fizyczna i sport , ,34 99,0 0,1 803-Szkolnictwo wyższe , ,00 100,0 0,0 630-Turystyka 8.100, ,18 92,3 0,0 752-Obrona narodowa 3.500, ,00 100,0 0,0 O g ó ł e m: , ,58 94,1 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków Powiatu nie wykazują przekroczeń. Pomimo występujących trudności budżetowych udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych i remontowych m.in. w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej. Wśród ważniejszych przedsięwzięć wymienić należy: - roboty inwestycyjne, modernizacyjne i utrzymaniowe w drogownictwie na łączną sumę ,05 zł, - termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody na kwotę ,77 zł (w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej), - realizacja projektu Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii na kwotę ,10 zł (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej), - opracowanie dokumentacji na prace inwestycyjne oraz wykonanie prac remontowych w oświacie na około zł, - zakupy inwestycyjne na łączną sumę zł, z tego: samochody osobowe na potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz magla elektrycznego, pralnicy i kosiarki traktorowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. W minionym roku Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w łącznej kwocie ,66 zł, z tego: 1. ze środków jednostek budżetowych w kwocie ,66 zł z tytułu: - wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe ,75 zł, - zasądzonych odszkodowań wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami za zwłokę za wydane w latach ubiegłych karty pojazdów ,80 zł, - kosztów postępowań sądowych 1,041,11 zł, 2. ze środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w kwocie zł jako opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego związanego z przywróceniem nauczyciela do pracy. Udzielone w 2013 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu, w wyniku czego zwrócona została w 2014 roku kwota 4,83 zł. Zwrotu dokonała Gmina Miejska Biała Podlaska z tytułu prowadzonych przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej warsztatów terapii zajęciowej.

10 9 Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie ,87 zł wynikające z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz składki ZUS i podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2013 roku, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 stycznia 2014 roku. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc styczeń. W minionym roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości ,65 zł zrealizowano w 119,7 % tj. w kwocie ,79 zł, z tego: Plan po zmianach w zł Wykonanie - długoterminowy kredyt bankowy , ,00 - wolne środki z 2012 roku , ,13 - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,66 z tego: -przez Powiat Parczewski na realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód ,00 -przez Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na realizacją projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego będącego siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego ,66 Zaplanowane rozchody w wysokości zł wykonano w 121,1 % tj. w kwocie ,55 zł i przeznaczono na: Plan Wykonanie po zmianach w zł - spłatę kredytów i pożyczki , ,00 -spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0, ,55 z tego: -Powiatowi Parczewskiemu na uregulowanie należności z tytułu wykonanych robót związanych z realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód ,00 -Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na realizacją projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego będącego siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego ,55.

11 10 W planie po zmianach zakładano deficyt budżetowy w wysokości ,65 zł. Na skutek pozyskania ponadplanowych dochodów oraz poczynionych oszczędności w wydatkach wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ,77 zł. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych na koniec 2013 roku kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło zł, z tego: -wobec banków zł, -wobec WFOŚ i GW zł. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochody jednostek wyniosły ,98 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn ,60 zł, natomiast wydatki nimi finansowane ,75 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na koniec 2013 roku na wydzielonych rachunkach dochodów pozostały niewydatkowane środki w łącznej kwocie 461,94 zł, które w wyniku rozliczenia zostały w 2014 roku odprowadzone na rachunek dochodów budżetu Powiatu. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów.

12 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 11 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochody tego działu w kwocie 10 zł stanowią 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 9,75 zł z tytułu niezapłaconych w/w należności. Dział 020 L e ś n i c t w o Zaplanowane na 2013 r. dochody po zmianach w kwocie ,86 zł stanowiące środki finansowe do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2013 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,86 zł tj. w 100,0 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2013 r. po zmianach wyniósł ,28 zł i został zrealizowany w wysokości ,49 zł tj. w 103,4 %. Źródłami dochodów były wpływy : - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń i placów plan zł zrealizowano w kwocie zł tj. 110,8 % - ze sprzedaży drewna plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,36 zł tj. w 94,6 % - z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną nawierzchnię drogi plan w kwocie zł wykonano w kwocie 2.180,09 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących drogownictwa plan w kwocie ,14 zł wykonano w kwocie ,14 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogownictwa plan w kwocie ,14 zł wykonano w kwocie ,14 zł tj. 100,0 %. Wykonano także dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,76 zł pochodzące : - ze zwrotu przez Powiat Parczewski niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód ,49 zł - ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego sprzętu 2.104,30 zł - za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji 1.946,11 zł - z nałożonej kary umownej z tytułu nieterminowego podstawienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg 1.705,86 zł

13 12 - odsetek 859,45 zł z tego: - odsetki od rachunku bankowego 656,85 zł - odsetki od niezapłaconych należności z tytułu czynszu i energii elektrycznej 202,60 zł - ze zwrotu poniesionych wydatków za energię 516,75 zł - ze zwrotu kosztów wysłanego upomnienia 8,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,68 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł ( na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne) oraz odsetek w kwocie 6.584,37 od powyższej zaległości. Dział 630 Turystyka Wpływy tego działu w kwocie 1,91 zł pochodzą z naliczonych odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego z siedzibą w Janowie Podlaskim na realizację zadania publicznego pn. Szlakiem powstańców styczniowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2013 r. d o c h o d y po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,05 zł tj. w 65,8 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 774,20 zł tj. 115,6 % 2. z czynszu dzierżawnego za nieruchomości plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,35 zł tj. w 305,9 % ( wynajem garaży położonych w Białej Podlaskiej ) 3. ze sprzedaży mienia Powiatu ( sprzedaż działki w Grabanowie) plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. 5,2 % 4. z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,31 zł tj. w 100,0 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie zł wykonano ,84 zł tj. w 166,2 %. 6. nieplanowane wpływy z naliczonych odsetek karnych za nieuregulowanie należności z tytułu najmu garaży i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 23,35 zł.

14 13 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,84 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,07 zł oraz niezapłaconych należności z tytułu czynszu najmu garaży - 561,77 zł. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2013 r. po zmianach w łącznej kwocie ,10 zł został zrealizowany w kwocie ,87 zł tj. w 48,9 %. Wpływy pochodziły z tytułu : - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan zł wykonano ,27 zł tj. 68,5 % - odsetek bankowych plan w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 24,45 zł tj. w 24,4 % - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu plan w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 58 zł tj. 58,0 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. - na prace geodezyjne i kartograficzne na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. - 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego plan w kwocie 100 zł zrealizowano w kwocie 140,81zł, tj. 140,8 % - dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii na plan w kwocie ,10 zł przekazano ,13 zł tj. 5,7 % - nieplanowanych dochodów w kwocie 437,21 zł z tytułu odsetek karnych 129,21 zł oraz kosztów upomnień zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,29 zł, w tym zaległości w kwocie ,89 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego 9.846,53 zł, zasądzonych kar od wykonawców ( od osób prawnych i od osób fizycznych ) za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego ,70 zł oraz naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych ,66 zł.

15 14 Dział 720 Informatyka Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej zbudowanej w ramach projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód po zmianach w kwocie ,15 zł zostały wykonane w kwocie ,22 zł tj. w 79,8 %, z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących na plan w kwocie ,40 zł wykonano ,52 zł tj.76,7% - dotacje celowe na zadania inwestycyjne na plan w kwocie ,75 zł wykonano ,50 zł tj. 98,7 % - nieplanowane dochody, które otrzymano od Starostwa Powiatowego w Parczewie z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony majątek ( dot. sieci internetowej zbudowanej w ramach projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód ) 428,20 zł. 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2013 r. z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych po zmianach w kwocie ,39 zł został wykonany w kwocie ,50 zł tj. w 103,9 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w kwocie zł tj. w 100,0 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie zł został wykonany w kwocie ,14 zł tj. w 100,0 %. 2. dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa plan w kwocie ,08 zł wykonano w kwocie ,53 zł tj. w 55,5 %. 3. dotacja celowa na realizację projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF, z tego: - z budżetu Unii Europejskiej na plan w kwocie zł otrzymano ,60 zł tj. 118,3 % - z budżetu państwa na plan w kwocie zł otrzymano 2.129,76 zł tj. 118,3 %. 4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,47 zł tj. w 100,0 %. 5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie i druk folderu Nadbużańskie krajobrazy powiatu bialskiego oraz mapy turystyczno-krajoznawczej na plan w kwocie zł przekazano zł tj. 100,0 %.

16 15 6. pomoc finansowa gmin na dofinansowanie kosztów eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziałach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Międzyrzecu Podlaskim na plan w kwocie ,24 zł otrzymano ,24 zł tj. 100,0 %. 7. dochody własne na zaplanowane ,07 zł wykonano ,85 zł tj. w 141,6 % z tego : - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich, za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych na rzecz Powiatu od właścicieli na mocy wyroków sądowych oraz koszty upomnień plan w kwocie ,07 zł zrealizowano w kwocie ,38 zł tj. w 199,4 % - 5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie 5.990,53 zł tj. w 84,4 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 240 zł wykonano w kwocie 240 zł tj. w 100,0 % - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie zł wykonano ,88 zł tj. w 101,8 % - z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od osób prawnych i osób fizycznych plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 127,4 %. - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych na plan w kwocie zł wykonano 1.737,06 zł tj. w 124,1 %. Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie ,91 zł pochodzące: - z wpływów od jednostek samorządu terytorialnego za opracowanie i wydanie folderu promującego region nadbużański pn. Nadbużańskie Krajobrazy powiatu bialskiego zł - ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż ciągnika siodłowego, samochodu służbowego i wyposażenia biurowego ) 8.700,88 zł - z reklamy firm podczas dożynek powiatowych i Festiwalu Sękaczy 8.447,15 zł - z firmy ubezpieczeniowej COMPENSA za prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników 2.480,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,87 zł, w tym zaległości w kwocie ,67 zł z tytułu niezapłaconych należności za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych od właścicieli na mocy wyroków sądowych na rzecz. Powiatu ,52 zł oraz odsetki od w/w zaległości ,15 zł, a także naliczone koszty postępowania sądowego dot. przepadku pojazdów zł.

17 16 Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale po zmianach w wysokości ,68 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,97 zł tj. 97,2 % i pochodziły z : - udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan zł wpłynęło zł tj. 96,4 % - udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na plan ,63 zł wykonano ,75 zł tj. 120,0 % - wpływów z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan ,05 zł wykonano ,25 zł tj. 96,7 % - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i opłaty za korzystanie z przystanków plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,17 zł tj. 104,9 %. - wpływów z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. 283,2 % - wpływów z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,17 zł tj.120,9 %. Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 762,63 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 79,20 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego - 683,43 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.897,01 zł, w tym zaległości w kwocie 1.071,03 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje oraz za korzystanie z przystanków 807,57 zł, wysłanych upomnień 140,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności 122,66 zł.

18 17 Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a D o c h o d y tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi zł i została wykonana w wysokości zł tj. w 100,4 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk. realiz. po zmianach % - część oświatowa zł zł 100,0 - część wyrównawcza zł zł 100,0 - część równoważąca zł zł 100,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł - Nie wprowadzono do planu dochodów kwoty zł z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej, ponieważ pismo Ministra Finansów informujące o jej przyznaniu wpłynęło w dniu 31 grudnia 2013 r. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie ,09 zł został zrealizowany w wysokości ,05 zł tj. w 104,6 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł Powiat otrzymał 100 % należnych środków, z tego: - z Miasta Terespol zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol zł na prowadzenie Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. dotacja celowa przekazana przez Miasto Biała Podlaska plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,73 zł tj. w 81,3 % umowa partnerska na realizację projektu pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 3. dotacja celowa z budżetu Państwa plan w kwocie 500 zł zrealizowano w kwocie 378 zł tj. w 75,6 % na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej tj. dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla niewidomego ucznia uczęszczającego do Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach (dotacja została rozliczona zwrócono 122 zł),

19 18 4. dochody własne na plan w kwocie 5.963,09 zł wykonano 5.972,70 zł tj. 100,2 % pochodzące z wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych: z 2012 roku w kwocie 5.963,09 zł z 2013 roku w kwocie 9,61 zł przekazanych przez Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim r. a gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, 5. dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,62 zł pochodzące: - ze środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ,97 zł, - z wpływów za świadczone usługi związane z dostawę ciepła w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim 5.377,29 zł, - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 161,09 zł, - odsetek bankowych od rachunków szkół 110,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 8.250,17 zł, w tym zaległości w kwocie 6.629,23 zł z tytułu nieuregulowanej w terminie wpłaty zasądzonej wyrokiem sądowym od byłej pracownicy w Zespole Szkół w Małaszewiczach objętej egzekucją komorniczą oraz należność w kwocie 1.620,94 zł za dostawę ciepła za m-c grudzień 2013 r. w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim. Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,65 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan w kwocie zł wykonano ,05 zł tj. 100,0% oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan w kwocie zł wykonano ,60 zł tj. 86,7 %. - dotacji celowej z gmin na dofinansowanie programu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. - wpływy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji NUTRICIA na realizację projektu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą na plan w kwocie 750 zł otrzymano 750 zł tj. 100,0 %.

20 19 Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2013 r. po zmianach z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych wynosi ,87 zł i został zrealizowany w wysokości ,57 zł tj. w 98,0 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: 1. dotacji celowych z budżetu państwa plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,44 zł tj. 99,9 % z tego: - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan w kwocie zł wpłynęło ,44 zł tj. 100,0 % - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie zł przekazano zł tj. 96,0 % - na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. 2. dotacji celowych z funduszy unijnych na realizację projektu pn. Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli na plan w kwocie ,41 zł wpłynęło ,89 zł tj. 64,2 %. Ostatnia transza dotacji w kwocie ,63 zł wpłynęła w lutym br. 3. dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie ,23 zł wpłynęło ,40 zł tj. 99,8 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan ,66 zł wpłynęło ,95 zł tj. 99,5 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan ,73 zł wpłynęło ,45 zł tj. 100,5% c) z wpłat gmin z tytułu zwrotu 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie ,84 zł wykonano w kwocie zł tj.103,3 %. 4. z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich na realizację projektu pn. Świat dobrej przyszłości na plan ,24 zł przekazano ,46 zł tj. 108,3 %, Wyższe wykonanie planu dochodów o kwotę 993,22 zł w stosunku do planu wynika z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w 2012 r.

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok.

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Symbol MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 0.00 10.00 0.0 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2360 5% wpływ.uzyskanych w zw.z realiz.zad. z zakr.administracji rządowej - z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok.

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2015 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2015 r. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Symbol Dział Para- Nazwa działu przed (kol.7+11) 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo