S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2013 rok Biała Podlaska, marzec 2014 rok

2 U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2013 rok przyjęty uchwałą Nr XXIII/140/2012 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,61 zł - po stronie w y d a t k ó w ,61 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę ,26 zł a wydatków o kwotę ,91 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,87 zł - w y d a t k i ,52 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zwiększenia planu subwencji ogólnej zł z tego: - części oświatowej zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2013 rok zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczyci zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w obiektach pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne zł - części równoważącej zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2013 rok. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin ,52 zł z tego na zadania: - drogownictwa (bieżące i inwestycyjne) ,28 zł - administracji publicznej ,24 zł 3. Zmian planu dotacji celowych ,64 zł z tego na zadania: - oświaty i wychowania zł na realizację (w ramach zawartej umowy partnerskiej) projektu pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe zł, na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek +500 zł,

3 2 - ochrony zdrowia zł na opłacenie w całości składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, - gospodarka mieszkaniowa zł na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat Bialski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zł, - działalności usługowej ,10 zł na prace geodezyjne i kartograficzne zł, na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł, na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii ,10 zł, na zadania w zakresie nadzoru budowlanego zł, - leśnictwa ,86 zł na wpłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, - administracji publicznej ,92 zł na realizację projektów pn.: Bogactwo pogranicza promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego i rejonu samborskiego ,92 zł, Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego zł, Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF zł, zadania Urzędu Wojewódzkiego zł, zadania z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zł, - drogownictwa zł w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. Przebudowa drogi Nr 1137L Terespol ul. Wojska Polskiego - pomocy społecznej ,68 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zł, na realizację zadania pn. Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok zł, na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zł, na pomoc dla cudzoziemców zł, na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej ,68 zł (dostosowanie do kwot wynikających z podpisanego aneksu do umowy)

4 3 - rolnictwa i łowiectwa zł na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. na podziały geodezyjne celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynki oraz działek dożywotniego użytkowania właścicielom, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno rentowe (brak zainteresowania osób zwrotem działek) 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,33 zł z tego: z Miastem Terespol i Gminą Terespol zł - w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na realizację zadań Miasta i Gminy w 2013 roku zł, - na dofinansowanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 i świetlicy szkolnej w Terespolu, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz podręczników zł, z gminami ,74 zł - z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych ,84 zł, - na dofinansowanie programu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą zł, - na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej ,58 zł, z powiatami ,07 zł - z odpłatności za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ,39 zł, - z odpłatności Powiatu Łosickiego za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Konstantynowie + 154,68 zł. 5. Zmian planu dochodów własnych ,95 zł pochodzących z: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł, - ponadplanowych wpływów z opłat komunikacyjnych ,29 zł (w tym na zmniejszenie zadłużenia powiatu ,29 zł), - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT ,63 zł, - darowizn pieniężnych od firm i osób fizycznych zł z przeznaczeniem na: organizację konkursu pn. Dobre bo Bialskie zł, organizację Dożynek Powiatowych zł, program pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą zł, - osiągniętych wyższych niż zakładano dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zł, - ponadplanowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego zł (w tym na zmniejszenie zadłużenia powiatu zł),

5 4 - sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym zł, - wpłat do budżetu pozostałości środków z 2012 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych ,71 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków tych jednostek, - wypłaconych odszkodowań ,42 zł z tytułu: zalania pomieszczenia w budynku Domu Rodzinnego w Bohukałach na skutek awarii wodno kanalizacyjnej i przepuszczeniu wody z topniejącego śniegu przez pas rynnowy ,93 zł, zniszczenia nawierzchni drogi zł, uszkodzenia samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie + 652,49 zł, - opłat pobieranych za korzystanie z przystanków zł, - sprzedaży mienia Powiatu zł. 6. Zmniejszenia planu wydatków ,71 zł tj. działu 852 Pomoc społeczna ,71 zł oraz 630 Turystyka zł z przeznaczeniem na zmniejszenie zadłużenia powiatu, 7. Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł - na wykonanie i druk folderu Nadbużańskie krajobrazy powiatu bialskiego oraz mapy turystyczno krajoznawczej zł - na przeprowadzenie konkursu Czysta ziemia IV edycja zł 8. Zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu z tytułu: - wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2012 roku ,99 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód - zwiększenia przychodów ,66 zł Pochodzących z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zł, - spłaty pożyczki udzielonej Muzeum I. J. Kraszewskiego w Romanowie na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego w Romanowie ,66 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu - zwiększenia rozchodów zł z ponadplanowych wpływów ,29 zł oraz zmniejszonych wydatków ,71 zł na spłatę zaciągniętych kredytów.

6 Ogółem wpłynęło 56 decyzji powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 9 - decyzji Wojewody Lubelskiego 18 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 28 - decyzji WFOŚ i GW 1. 5 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej a Zarząd Powiatu, w zakresie w jakim ma prawo dokonywania zmian, podjął 6 uchwał zmieniających budżet. Wykonanie budżetu za 2013 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. po zmianach w zł realizacji - d o c h o d y , ,35 97,4 z tego: -dochody bieżące , ,94 99,7 -dochody majątkowe , ,41 50,4 - w y d a t k i , ,58 94,1 z tego: -wydatki bieżące , ,81 96,1 -wydatki majątkowe , ,77 69,2 - d e f i c y t , n a d w y ż k a , p r z y c h o d y , ,79 119,7 w tym wolne środki , ,13 239,4 - r o z c h o d y , ,55 121,1 j.n.: Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 100,4 44,8 - dotacje celowe , ,37 90,3 20,6 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,68 99,4 7,0 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 96,4 11,9 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,75 120,0 0,3 - pozostałe dochody własne , ,55 98,8 15,4 O g ó ł e m : , ,35 97,4 100,0

7 6 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości (w tym zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, która nie została wprowadzona do planu dochodów ponieważ pismo zwiększające plan subwencji wpłynęło 31 grudnia 2013 r.). Z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku pierwotnie planowano pozyskać ,55 zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z Unii stanowiły kwotę ,01 zł i zostały wykonane w kwocie ,79 zł tj. w 56,6 %. Powiat nie otrzymał w 100 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego głównie na realizację projektów pn.: - Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii w kwocie ,97 zł, - Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w kwocie ,52 zł. Nie zrealizowano również w 100 % dochodów zaplanowanych z tytułu: -podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie zł, -sprzedaży majątku Powiatu w kwocie ,74 zł, -prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie zł, -opłat komunikacyjnych, za wydawanie koncesji i licencji, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. w kwocie ,80 zł, -opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę ,26 zł. Natomiast ponad plan wykonano głównie niewielkie wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę ,55 zł, -25 % wpłat z tyt. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę ,84 zł, -odpłatności za usługi rehabilitacyjno - opiekuńcze o kwotę zł, -podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę ,12 zł, -najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę ,65 zł. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę ,61 zł. Z tego Powiat zwrócił do budżetu Państwa kwotę ,46 zł oraz do urzędów gmin kwotę ,15 zł. Ponadto wystąpiły należności w kwocie ,57 zł (w tym zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych w wysokości ,61 zł) dotyczące głównie: - działu 710 Działalność usługowa ( ,29 zł, w tym zaległości w kwocie ,89 zł) z tytułu zasądzonych kar od wykonawców za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych, naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego,

8 7 - działu 750 Administracja publiczna ( ,87 zł, w tym zaległości w kwocie ,67 zł) z tytułu niezapłaconych należności za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych od właścicieli na mocy wyroków sądowych na rzecz powiatu wraz z odsetkami i naliczonymi kosztami postępowania sądowego, - działu 852 Pomoc społeczna (81.851,13 zł, w tym zaległości w kwocie ,52 zł) głównie z tytułu nieuregulowania w terminie opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz rozliczeń między powiatami za pobyt wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej. Prowadzone postępowania egzekucyjne na zaległości nie przynoszą rezultatów ze względu na trudną sytuację rodzin zobowiązanych do odpłatności. - działu 700 Gospodarka mieszkaniowa (67.718,84 zł stanowiące jednocześnie zaległość) głównie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach w zł realiz. w zrealizowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i składki , ,51 98,7 65,5 - wydatki na realizację zadań statutowych , ,57 90,6 20,4 w tym rezerwy , wydatki majątkowe , ,77 69,2 5,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 95,4 5,1 - dotacje , ,23 94,4 2,7 - obsługa długu , ,29 64,9 0,8 O g ó ł e m: , ,58 94,1 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,17 99,3 26,1 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 96,0 5,0 Razem dział , ,54 98,7 31,1 852-Pomoc społeczna , ,66 95,4 27,5 750-Administracja publiczna , ,47 91,5 12,9 600-Transport , ,45 100,0 9,4 851-Ochrona zdrowia , ,84 96,5 9,0 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,15 96,7 6,0 710-Działalność usługowa , ,06 42,7 1,2 757-Obsługa długu publicznego , ,29 64,9 0,8 020-Leśnictwo , ,06 96,5 0,7 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , ,42 100,0 0,7 758-Różne rozliczenia , Informatyka , ,88 76,9 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 14,3 0,0 700-Gospodarka mieszkaniowa , ,99 76,5 0,2 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska , ,25 41,0 0,1

9 8 Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % po zmianach realiz. w zrealizowanych w zł wydatkach ogółem 926-Kultura fizyczna i sport , ,34 99,0 0,1 803-Szkolnictwo wyższe , ,00 100,0 0,0 630-Turystyka 8.100, ,18 92,3 0,0 752-Obrona narodowa 3.500, ,00 100,0 0,0 O g ó ł e m: , ,58 94,1 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków Powiatu nie wykazują przekroczeń. Pomimo występujących trudności budżetowych udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych i remontowych m.in. w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej. Wśród ważniejszych przedsięwzięć wymienić należy: - roboty inwestycyjne, modernizacyjne i utrzymaniowe w drogownictwie na łączną sumę ,05 zł, - termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody na kwotę ,77 zł (w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej), - realizacja projektu Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii na kwotę ,10 zł (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej), - opracowanie dokumentacji na prace inwestycyjne oraz wykonanie prac remontowych w oświacie na około zł, - zakupy inwestycyjne na łączną sumę zł, z tego: samochody osobowe na potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz magla elektrycznego, pralnicy i kosiarki traktorowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. W minionym roku Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w łącznej kwocie ,66 zł, z tego: 1. ze środków jednostek budżetowych w kwocie ,66 zł z tytułu: - wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe ,75 zł, - zasądzonych odszkodowań wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami za zwłokę za wydane w latach ubiegłych karty pojazdów ,80 zł, - kosztów postępowań sądowych 1,041,11 zł, 2. ze środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w kwocie zł jako opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego związanego z przywróceniem nauczyciela do pracy. Udzielone w 2013 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu, w wyniku czego zwrócona została w 2014 roku kwota 4,83 zł. Zwrotu dokonała Gmina Miejska Biała Podlaska z tytułu prowadzonych przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej warsztatów terapii zajęciowej.

10 9 Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie ,87 zł wynikające z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz składki ZUS i podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2013 roku, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 stycznia 2014 roku. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc styczeń. W minionym roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości ,65 zł zrealizowano w 119,7 % tj. w kwocie ,79 zł, z tego: Plan po zmianach w zł Wykonanie - długoterminowy kredyt bankowy , ,00 - wolne środki z 2012 roku , ,13 - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,66 z tego: -przez Powiat Parczewski na realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód ,00 -przez Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na realizacją projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego będącego siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego ,66 Zaplanowane rozchody w wysokości zł wykonano w 121,1 % tj. w kwocie ,55 zł i przeznaczono na: Plan Wykonanie po zmianach w zł - spłatę kredytów i pożyczki , ,00 -spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0, ,55 z tego: -Powiatowi Parczewskiemu na uregulowanie należności z tytułu wykonanych robót związanych z realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód ,00 -Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na realizacją projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego będącego siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego ,55.

11 10 W planie po zmianach zakładano deficyt budżetowy w wysokości ,65 zł. Na skutek pozyskania ponadplanowych dochodów oraz poczynionych oszczędności w wydatkach wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ,77 zł. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych na koniec 2013 roku kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło zł, z tego: -wobec banków zł, -wobec WFOŚ i GW zł. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochody jednostek wyniosły ,98 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn ,60 zł, natomiast wydatki nimi finansowane ,75 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na koniec 2013 roku na wydzielonych rachunkach dochodów pozostały niewydatkowane środki w łącznej kwocie 461,94 zł, które w wyniku rozliczenia zostały w 2014 roku odprowadzone na rachunek dochodów budżetu Powiatu. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów.

12 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 11 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochody tego działu w kwocie 10 zł stanowią 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 9,75 zł z tytułu niezapłaconych w/w należności. Dział 020 L e ś n i c t w o Zaplanowane na 2013 r. dochody po zmianach w kwocie ,86 zł stanowiące środki finansowe do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2013 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,86 zł tj. w 100,0 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2013 r. po zmianach wyniósł ,28 zł i został zrealizowany w wysokości ,49 zł tj. w 103,4 %. Źródłami dochodów były wpływy : - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń i placów plan zł zrealizowano w kwocie zł tj. 110,8 % - ze sprzedaży drewna plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,36 zł tj. w 94,6 % - z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną nawierzchnię drogi plan w kwocie zł wykonano w kwocie 2.180,09 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących drogownictwa plan w kwocie ,14 zł wykonano w kwocie ,14 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogownictwa plan w kwocie ,14 zł wykonano w kwocie ,14 zł tj. 100,0 %. Wykonano także dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,76 zł pochodzące : - ze zwrotu przez Powiat Parczewski niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód ,49 zł - ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego sprzętu 2.104,30 zł - za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji 1.946,11 zł - z nałożonej kary umownej z tytułu nieterminowego podstawienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg 1.705,86 zł

13 12 - odsetek 859,45 zł z tego: - odsetki od rachunku bankowego 656,85 zł - odsetki od niezapłaconych należności z tytułu czynszu i energii elektrycznej 202,60 zł - ze zwrotu poniesionych wydatków za energię 516,75 zł - ze zwrotu kosztów wysłanego upomnienia 8,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,68 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł ( na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne) oraz odsetek w kwocie 6.584,37 od powyższej zaległości. Dział 630 Turystyka Wpływy tego działu w kwocie 1,91 zł pochodzą z naliczonych odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego z siedzibą w Janowie Podlaskim na realizację zadania publicznego pn. Szlakiem powstańców styczniowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2013 r. d o c h o d y po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,05 zł tj. w 65,8 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 774,20 zł tj. 115,6 % 2. z czynszu dzierżawnego za nieruchomości plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,35 zł tj. w 305,9 % ( wynajem garaży położonych w Białej Podlaskiej ) 3. ze sprzedaży mienia Powiatu ( sprzedaż działki w Grabanowie) plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. 5,2 % 4. z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,31 zł tj. w 100,0 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie zł wykonano ,84 zł tj. w 166,2 %. 6. nieplanowane wpływy z naliczonych odsetek karnych za nieuregulowanie należności z tytułu najmu garaży i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 23,35 zł.

14 13 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,84 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,07 zł oraz niezapłaconych należności z tytułu czynszu najmu garaży - 561,77 zł. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2013 r. po zmianach w łącznej kwocie ,10 zł został zrealizowany w kwocie ,87 zł tj. w 48,9 %. Wpływy pochodziły z tytułu : - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan zł wykonano ,27 zł tj. 68,5 % - odsetek bankowych plan w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 24,45 zł tj. w 24,4 % - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu plan w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 58 zł tj. 58,0 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. - na prace geodezyjne i kartograficzne na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 100,0 %. - 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego plan w kwocie 100 zł zrealizowano w kwocie 140,81zł, tj. 140,8 % - dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii na plan w kwocie ,10 zł przekazano ,13 zł tj. 5,7 % - nieplanowanych dochodów w kwocie 437,21 zł z tytułu odsetek karnych 129,21 zł oraz kosztów upomnień zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,29 zł, w tym zaległości w kwocie ,89 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego 9.846,53 zł, zasądzonych kar od wykonawców ( od osób prawnych i od osób fizycznych ) za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego ,70 zł oraz naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych ,66 zł.

15 14 Dział 720 Informatyka Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej zbudowanej w ramach projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód po zmianach w kwocie ,15 zł zostały wykonane w kwocie ,22 zł tj. w 79,8 %, z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących na plan w kwocie ,40 zł wykonano ,52 zł tj.76,7% - dotacje celowe na zadania inwestycyjne na plan w kwocie ,75 zł wykonano ,50 zł tj. 98,7 % - nieplanowane dochody, które otrzymano od Starostwa Powiatowego w Parczewie z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony majątek ( dot. sieci internetowej zbudowanej w ramach projektu pn. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód ) 428,20 zł. 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2013 r. z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych po zmianach w kwocie ,39 zł został wykonany w kwocie ,50 zł tj. w 103,9 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w kwocie zł tj. w 100,0 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie zł został wykonany w kwocie ,14 zł tj. w 100,0 %. 2. dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa plan w kwocie ,08 zł wykonano w kwocie ,53 zł tj. w 55,5 %. 3. dotacja celowa na realizację projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF, z tego: - z budżetu Unii Europejskiej na plan w kwocie zł otrzymano ,60 zł tj. 118,3 % - z budżetu państwa na plan w kwocie zł otrzymano 2.129,76 zł tj. 118,3 %. 4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,47 zł tj. w 100,0 %. 5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie i druk folderu Nadbużańskie krajobrazy powiatu bialskiego oraz mapy turystyczno-krajoznawczej na plan w kwocie zł przekazano zł tj. 100,0 %.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo