ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za I P Ó Ł R O C Z E 2011 roku Biała Podlaska, sierpień 2011 rok

2 I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2011 rok przyjęty uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,90 zł - po stronie w y d a t k ó w ,90 zł. W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o ,29 zł i wydatków o ,07 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,19 zł - w y d a t k i ,97 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmian planu subwencji ogólnej zł z tego: - zwiększenia części oświatowej zł - zmniejszenia części równoważącej - 49 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2011 rok. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin zł z tego na zadania: - drogownictwa zł - rolnictwa zł 3. Zmian planu dotacji celowych ,29 zł z tego na zadania: - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,23 zł na realizację projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji zwiększenie planu dotacji i wydatków o ,64 zł, zmniejszenie planu dotacji o ,41 zł, - polityki społecznej ,06 zł na realizację projektów pn.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,90 zł Profesjonalni w usługach II ,15 zł Profesjonalna kadra 2.210,01 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej zł (środki z Funduszu Pracy), - działalności usługowej zł w wyniku dostosowania do ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej.

3 2 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: Miasta Terespol i Gminy Terespol zł w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na 2011 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę zł zwiększono plan dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach zł oraz udział własny Miasta Terespol w realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski zł, gmin zł na przeprowadzenie badań w ramach Profilaktycznego Programu Wczesnej Diagnostyki Osteoporozy, 5. Zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu z tytułu: - wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2010 roku ,78 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z: - wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów Gminy Konstantynów i Gminy Łomazy wraz z kosztami nadzoru zł, - zabezpieczeniem udziału własnego Powiatu w planowanym do realizacji przez Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie projekcie pn. Wizytówka naszej wsi ,37 zł, - realizacją projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,41 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej, które były planowane w 2010 r., a nie zostały w 100 % wydatkowane), - wykonaniem prac remontowych dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zł, uzupełnienie planu rozchodów - na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczki w WFOŚ i GW zł - zmniejszenia przychodów i rozchodów zł w związku z niezaciągnięciem w 2010 r. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie niższych niż pierwotnie zakładano dochodów na realizacje projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski - zwiększenia rozchodów zł - na uzupełnienie planu na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zł. - na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Wizytówka naszej wsi zł tj. w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

4 Ogółem wpłynęły 33 decyzje powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 3 - decyzji Wojewody Lubelskiego 2 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 28. Rada Powiatu dokonała 4 zmian w uchwale budżetowej. 3 Wykonanie budżetu w okresie I półrocza wyniosło: Plan Wykonanie Wsk. w zł realizacji - d o c h o d y , ,12 47,9 z tego: -dochody bieżące , ,53 54,6 -dochody majątkowe , ,59 5,5 - w y d a t k i , ,99 42,4 z tego: -wydatki bieżące , ,72 47,5 -wydatki majątkowe , ,27 15,4 - d e f i c y t , n a d w y ż k a ,13 - Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 56,3 42,0 - dotacje celowe , ,04 34,4 29,5 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,66 33,8 7,3 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,8 9,0 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,98 50,0 0,2 - pozostałe dochody własne , ,44 63,7 12,0 O g ó ł e m : , ,12 47,9 100,0 Na ogólny wskaźnik wykonania dochodów znaczny wpływ miało otrzymanie z góry należnej na m-c lipiec części oświatowej subwencji ogólnej. Bez uwzględnienia tych kwot wskaźnik wykonania dochodów wyniósłby 46,1 %. Najbardziej odzwierciedlającym kondycję budżetu jest wskaźnik wykonania dochodów własnych, który łącznie z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT wynosi 54,7 %. Uzyskane dane dotyczące strony dochodowej budżetu będą elementem dalszej analizy prowadzonej w II półroczu br. oraz wypracowania wniosków odnośnie sposobu sfinansowania ewentualnego niewykonania niektórych wpływów, zagospodarowania ponadplanowych dochodów poprzez zmniejszenie planowanego deficytu lub pokrycie niedoboru wydatków.

5 4 Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie Powiatu wystąpiły należności do zapłaty w łącznej kwocie ,54 zł, w tym zaległości we wpływach w wysokości ,53 zł dotyczące głównie realizacji zadań geodezyjnych z zakresu administracji rządowej, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych, nieuregulowanych płatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego i naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej oraz nieuregulowanych w terminie odpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinach zastępczych i opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w DPS w Kozuli. Prowadzone postępowania egzekucyjne na zaległości w zakresie pomocy społecznej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Wystawiane tytuły są w większości umarzane. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne , ,88 50,2 55,1 - wydatki na realizację zadań statutowych , ,61 41,5 21,0 w tym rezerwy ,00 0,00 0,0 0,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 35,8 4,8 - dotacje , ,59 52,7 2,3 - obsługa długu , ,15 71,2 0,9 - wydatki majątkowe , ,27 15,4 15,9 O g ó ł e m: , ,99 42,4 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,92 52,6 27,0 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 35,2 6,1 Razem dział , ,24 49,3 33,1 852-Pomoc społeczna , ,17 43,6 22,7 600-Transport , ,02 19,6 12,0 750-Administracja publiczna , ,60 45,0 10,0 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,10 41,5 6,7 851-Ochrona zdrowia , ,95 56,8 6,6 710-Działalność usługowa , ,27 36,9 2,5 010-Rolnictwo i łowiectwo , ,40 0,1 2,0 756-Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,82 40,1 1,2 757-Obsługa długu publicznego , ,15 71,2 0,9 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , ,51 40,4 0,7 020-Leśnictwa , ,56 48,1 0,6 700-Gospodarka mieszkaniowa , ,77 36,5 0,2 720-Informatyka ,60 0,00 0,0 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa , ,00 11,8 0,2 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska ,00 234,90 0,2 0,2

6 5 926-Kultura fizyczna i sport , ,10 46,4 0,1 758-Różne rozliczenia , ,00 34,0 0,1 630-Turystyka , ,43 54,2 0,0 752-Obrona narodowa 3.000, ,00 96,6 0,0 O g ó ł e m: ,99 42,4 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń, jednak w wielu jednostkach już występują poważne problemy ze zbilansowaniem budżetów. Niedobory środków dotyczą głównie szkół i placówek oświatowych. W minionym okresie sprawozdawczym Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w kwocie zł z tytułu: -zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2010 rok zł, -odsetek związanych z niezłożeniem wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na kwotę określoną przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności zł. Na koniec I półrocza br. w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie ,56 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 lipca. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc lipiec. Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 30 czerwca br. wynosił ,11 zł, w tym wymagalnych ,69 zł, a zobowiązań ,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na dzień 30 czerwca br. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości ,78 zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - długoterminowy kredyt bankowy ,00 0,00 - wolne środki z 2010 roku , ,91 - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00

7 6 Zaplanowane w budżecie Powiatu rozchody w wysokości zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - spłata zadłużenia z lat , ,00 z tego: -spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r , ,00 - pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00 W okresie I półrocza br. nie udzielano poręczeń i gwarancji. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dochody jednostek oświatowych wyniosły ,98 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn zł natomiast wydatki nimi finansowane ,70 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

8 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 7 Plan dochodów na 2011 r. po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości 2.066,40 zł tj. 0,1 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wisznice na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze gm. Wisznice ponieważ prace finansowane środkami z powyższych źródeł są planowane do realizacji w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 38,20 zł, w tym zaległości w kwocie 18,20 zł z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2011 r. dochody w kwocie zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2011 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,53 zł tj. w 49,8 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wyniósł ,46 zł i został zrealizowany w wysokości ,87 zł tj. w 3,0 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z grzywny nałożonej przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za nadtonaż ładunku plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 60,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń i placów na plan zł zrealizowano ,42 zł tj. 54,4 % - ze sprzedaży drewna na plan zł wykonano zł tj.166,4 %. Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.224,45 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł, odsetek na rachunku bankowym 859,26 oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy 1.347,59 zł.

9 8 W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał środków z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych drogownictwa oraz na dofinansowanie projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód, ponieważ prace finansowane z powyższych źródeł planowane są do realizacji w II półroczu br. Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L do km 1+074,29 ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych w roku bieżącym nie będę wykonane, ponieważ Wojewoda Lubelski nie przyznał dotacji na powyższy cel. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,34 zł, w tym zaległości w kwocie ,34 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł zł oraz odsetek od powyższej zaległości 4.826,03 zł. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2011 r. d o c h o d y w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,83 zł tj. w 19,4 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 630,83 zł tj. 94,2 % 2. z czynszu dzierżawnego za najem garaży plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,34 zł tj. w 31,2 % 3. ze sprzedaży nieruchomości lokalowych i działek budowlanych plan w kwocie zł wykonano w kwocie 200 zł ( spłata raty z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej). Plan obejmuje dochody z tytułu sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim w kwocie zł termin wpłaty r. oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych w Grabanowie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, ponieważ ogłoszony przetarg na ich sprzedaż nie doszedł do skutku. 4. z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 41,5 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie zł wykonano ,68 zł tj. w 113,4 % Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 2,98 zł pochodzące odsetek na rachunku bankowym. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej kwocie ,43 w tym zaległości w kwocie ,18 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

10 Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a 9 Plan d o c h o d ó w założony na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie ,95 zł tj. w 141,0 %. Wpływy pochodziły z : - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan zł wykonano ,71 zł tj. 63,6 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 52,6 %. - pozostałości niewykorzystanych środków przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,42 zł - naliczonej kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych ,88 zł - odsetek karnych 321,50 zł - kosztów upomnień 211,20 zł - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu i odsetek bankowych - 91,35 zł oraz 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego -28,89 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na zadania geodezyjne, ponieważ prace finansowane dotacją będą wykonywane w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,31 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego ,77 zł, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego ,41 zł, naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej ,13 zł. dział 720 I n f o r m a t y k a W dziale tym założone zostały dochody w kwocie ,85 zł planowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał planowanych środków.

11 10 dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie zł został wykonany w wysokości ,60 zł tj. w 88,4 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 53,8 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie zł został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. 2. dochody własne na zaplanowane zł wykonano ,26 zł tj. w 170,7 % z tego : - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie 6.895,50 zł tj. w 76,6 % - 5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 52,1 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 360 zł wykonano w kwocie 180 zł tj. w 50,0 % - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie zł wykonano ,90 zł tj. w 243,5 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych na plan w kwocie zł wykonano 3.784,86 zł tj. w 291,1%. Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie ,34 zł pochodzące z wpływów ze Stowarzyszenia Euroregion Bug za realizację w 2010 r. projektu pn: Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów przygranicznych ,16 zł, z realizacji projektu pn: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,33 zł, z darowizn zł, ze sprzedaży składników majątkowych ,30 zł,, z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - 12,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 699 zł, z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej z tytułu inkasa opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych. Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne w I półroczu br. został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %.

12 11 Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,14 zł tj. w 47,2 %, z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan zł wpłynęło zł tj.42,8 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na zł wykonano ,98 zł tj.50,0 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan zł wykonano ,25 zł tj.56,7 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,14 zł tj %. - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj.76,3 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,50 zł tj. 119,8 %. Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 373,27 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 35,20 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego -338,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,58, w tym zaległości w kwocie 5.005,23 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje 4.861,16 zł, wysłanych upomnień 26,40 zł i odsetek od należności 117,67 zł. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a D o c h o d y tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi zł i została wykonana w wysokości zł tj. w 56,3 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk.realiz. po zmianach % - część oświatowa zł zł 61,5 - część wyrównawcza zł zł 50,0 - część równoważąca zł zł 50,0.

13 12 Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie ,93 zł w okresie I półrocza został zrealizowany w wysokości ,01 zł tj. w 44,1 % z następujących źródeł i tytułów: 1. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano ,24 zł tj. 54 % z tego: - z Miastem Terespol ,24 zł tj. 59,2 % planu na prowadzenie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminą Terespol zł tj. 52,2 % planu na prowadzenie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach. 2. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej i budżetu państwa na plan w kwocie ,93 zł wykonano ,87 zł tj. 38,1 % na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie ,86 zł wykonano ,35 zł tj. 26,2 % W okresie I półrocza Powiat otrzymał dotację z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na realizację powyższego projektu w kwocie ,15 zł. - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na plan w kwocie ,07 zł wykonano ,95 zł tj. 59,6 % - ARCHIMEDES. na plan w kwocie zł wykonano ,57 zł tj. 51,4 %. 3. w grupie zadań własnych Powiatu dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,90 zł pochodzące: - z należności w zlikwidowanych z końcem 2010 roku rachunkach dochodów własnych i dopisanych odsetek bankowych naliczonych na dzień r. a odprowadzonych w roku 2011 na rachunek dochodów Powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim ,02 zł, - z wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół w Małaszewiczach ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 7.415,93 zł, - ze zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji przez szkołę niepubliczną tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim 4.366,75 zł, - z 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 50,20 zł.

14 13 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.957,05 zł stanowiące zaległości z tytułu nieuregulowanej w terminie wpłaty: - zasądzonej wyrokiem sądowym od byłej pracownicy Szkoły w Małaszewiczach (objętej egzekucją komorniczą) 6.154,55 zł, - za noclegi w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim od Klubu Sportowego Huragan 802,50 zł. Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości zł tj. w 54,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 54,2 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan w kwocie zł otrzymano zł tj. 50,0 %. Zaplanowane dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie badań w ramach Profilaktycznego Programu wczesnej diagnostyki osteoporozy w okresie sprawozdawczym nie były wykonane, ponieważ zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych wynosi zł i został zrealizowany w wysokości ,73 zł tj. w 45,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 41,2 % - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 48,6 % - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło ,90 zł tj.73,6 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło ,86 zł tj. 73,2 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan zł wpłynęło ,04 zł tj. 76,8 %

15 14 - dotacji celowej na realizację projektu pn: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. - dochodów własnych na plan zł wykonano ,52 zł tj. 51,6 % z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,13 zł tj.51,6 % b) odpłatność za usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,50 zł, tj. w 40,8 % c) wpływy ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,72 zł tj. w 60,9 % d) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 5.020,26 zł tj. 71,7% e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan zł wpłynęło zł tj. 28,8 % f) wpływy ze sprzedaży wyrobów Założony plan wynosi zł. W okresie sprawozdawczym nie było wpływów z tego tytułu. g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu służbowego ) na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj.103,5 % h) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 3.176,75 zł tj. 71,2 % i) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości zł wykonano w kwocie 698 zł tj. 38,4 % j) wpływy z najmu i dzierżawy odpłatność za wynajem pokoi gościnnych na plan w kwocie zł wykonano zł tj.154,7 % k) 5% wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 300 zł wykonano w wysokości 136,16 zł tj. 45,4 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 8.100,31 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń na prowadzenie rodzin zastępczych i kontynuację nauki w latach poprzednich ,14 zł, dopłaty unijnej do obszarów rolnych zł, rozliczeń z lat ubiegłych 453,57 zł, wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną przyczepkę 200 zł, zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł.

16 15 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,63 zł ( w tym zaległości w kwocie ,22 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych ,88 zł, opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernego pobrania świadczeń ,87 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych zł, rozliczeń między powiatami za pobyt wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 341,66 zł oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 1.116,81 zł ). Prowadzone postępowanie egzekucyjne na zaległości nie przynosi rezultatów. Wystawione tytuły w większości są umarzane w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do płatności. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w wysokości ,17 zł zostały zrealizowane w wysokości ,13 zł tj. w 42,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan zł wpłynęło ,52 zł tj.50,0 %) - z Funduszu Pracy ( na plan zł wpłynęło zł tj. 50,0 % ) 2. dotacji celowej na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich plan w kwocie ,20 zł zrealizowano w kwocie zł tj. w 26,9 %, z tego: - środki pochodzące z funduszy unijnych ( na plan ,70 zł wpłynęło ,25 zł tj. 26,9 % ), - środki z budżetu państwa ( na plan ,50 zł otrzymano ,75 zł tj.26,9 % ). 3. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,15 wpłynęło ,18 zł tj.40,6 %. 4. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalna kadra realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,82 wpłynęło ,90 zł tj. 52,2 %. 5. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości zł tj. w 58,0 %. 6. wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Radzyńskiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie zł w okresie sprawozdawczym nie był realizowany.

17 16 Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.436,53 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 732,49 zł, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS - 366,14 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych 80,24 zł, zwrot przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2010 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 234,96 zł oraz odsetki bankowe naliczone od udzielonej dotacji Warsztatom Terapii Zajęciowej w Wisznicach 22,70 zł. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów po zmianach w kwocie ,78 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie zł tj. w 1 %, z tego: 1. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej na plan w kwocie ,78 w I półroczu Powiat nie otrzymał środków na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski Należne dochody z tytułu dotacji Powiat otrzyma w II półroczy br. po rozliczeniu poniesionych wydatków. - Prace modernizacyjne i zagospodarowanie terenu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania dostępnej alokacji środków przeznaczonej w ramach konkursu. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej (pozycja 24 w rankingu). 2. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 61,5 % z Miastem Terespol zł tj. 59,3 % planu na prowadzenie świetlicy szkolnej z Gminą Terespol zł tj. 100 % planu na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce. Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Plan dochodów w kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości ,93 zł tj. w 41,8 %. Źródłem dochodów tego działu były wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,30 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska 603,63 zł.

18 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 17 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony plan wydatków na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa został wykonany w kwocie 2.066,40 zł tj. w 0,1 %. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działki ewidencyjnej pod budynkami oraz działki dożywotniego użytkowania położonej w obrębie Okczyn gm. Kodeń, oddawanych na własność byłym właścicielom, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe na plan w kwocie zł wydatkowano w kwocie 2.066,40 zł tj. 20,7 %. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze, gm. Wisznice planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata współfinansowane środkami z funduszy europejskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział L e ś n i c t w o Założony plan wydatków w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,56 zł tj. w 48,0 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną ,76 zł tj. 45,9 % planu z tego: - sfinansowanie nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów oraz cechowania drewna w tych lasach na powierzchni ha ,20 zł - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych ,56 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną ,80 zł tj. 50,0 planu. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i nie posiadających aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu na powierzchni ha.

19 18 Dział T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie ,90 zł zrealizowano w wysokości ,02 zł tj. w 19,6 %. Środki zostały wydatkowane na : I. Zadania własne tj: Utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie ,83 zł został wykonany w kwocie ,02 zł tj. w 20,7 %. Środki zostały przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,85 zł tj. 23,7 % założonego planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg ,83 zł ( zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( emulsja asfaltowa, paliwo,grysy, kruszywo, kamień, piasek na przełomy dróg, części zamienne do napraw sprzętu, zakup wykaszarki, pilarek ) oraz usługi utrzymaniowe na drogach, b) zimowe utrzymanie dróg ,87 zł c) bieżące utrzymanie mostów i przepustów ,14 zł ( zakup rur helcor, przepustu, słupków do barier, koszty zabezpieczenia antykorozyjnego mostu w m. Malowa Góra, przebudowa przepustu w m. Wola Dubowska ), d) odnowy nawierzchni dróg i chodników ,01 zł tj. opracowanie dokumentacji uproszczonej na remonty dróg Nr 1013L Rogoźnica-Żerocin, Nr 1026L Konstantynów-Gnojno i Nr 1051L Zalesie-Sławatycze. 2. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,17 zł tj.44,7 % z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ,88 zł b) wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem jednostki ,35 zł tj: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 zł - czynsze lokalowe ,73 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - zakup materiałów biurowych ,83 zł - podatek od nieruchomości ,60 zł

20 19 - zakup usług pozostałych 8.903,38 zł (głównie opłaty za badanie techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków dzierżawę kontenera, obsługę informatyczną, nadzór autorski nad programami, usługi kominiarskie, koszty przesyłki,prowizja bankowa ) - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 7.549,23 zł - energia 4.580,33 zł - ubezpieczenie mienia zł - szkolenie pracowników zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.441,36 zł - zakup usług remontowych 1.912,16 zł ( konserwacja gaśnic ) - badania okresowe pracowników zł - opłaty za usługi internetowe 1.166,04 zł - podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego zł ( podatek od środków transportowych) - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 824,59 zł ( za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd gruntami ) - delegacje służbowe 229,60 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł ( posiłki regeneracyjne, odzież robocza). 3. Wydatki majątkowe plan w kwocie ,83 zrealizowano w kwocie zł, tj.0,04 %. ( sfinansowanie kosztów aktualizacji map na most w m. Wysokie - dr.nr 1114L Sławacinek Nowy -Porosiuki-Wysokie). Realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz majątkowych będzie następowała w II półroczu br. tj. po zakończeniu prac. II. Zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj: na realizację projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód z udziałem środków Unii Europejskiej. plan w kwocie ,07 zł wykonano w wysokości zł t j. 2,0 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na dofinansowanie prawa do dysponowania częstotliwością. Dział 630 T u r y s t y k a Wydatki zaplanowane na zadania z dziedziny turystyki po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości 9.206,43 zł tj. w 54,1 %. Środki przeznaczone zostały na : - realizację zadania publicznego pn: XVIII Wiosenne Marsze na Orientację WIOSNO 2011 o puchar Starosty zorganizowanego przez Uczniowski Kl ub Sportowy Orientalik w Żeszczynce zł.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok.

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2015 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2015 r. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Symbol Dział Para- Nazwa działu przed (kol.7+11) 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo