ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za I P Ó Ł R O C Z E 2011 roku Biała Podlaska, sierpień 2011 rok

2 I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2011 rok przyjęty uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,90 zł - po stronie w y d a t k ó w ,90 zł. W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o ,29 zł i wydatków o ,07 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,19 zł - w y d a t k i ,97 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmian planu subwencji ogólnej zł z tego: - zwiększenia części oświatowej zł - zmniejszenia części równoważącej - 49 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2011 rok. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin zł z tego na zadania: - drogownictwa zł - rolnictwa zł 3. Zmian planu dotacji celowych ,29 zł z tego na zadania: - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,23 zł na realizację projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji zwiększenie planu dotacji i wydatków o ,64 zł, zmniejszenie planu dotacji o ,41 zł, - polityki społecznej ,06 zł na realizację projektów pn.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,90 zł Profesjonalni w usługach II ,15 zł Profesjonalna kadra 2.210,01 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej zł (środki z Funduszu Pracy), - działalności usługowej zł w wyniku dostosowania do ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej.

3 2 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: Miasta Terespol i Gminy Terespol zł w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na 2011 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę zł zwiększono plan dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach zł oraz udział własny Miasta Terespol w realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski zł, gmin zł na przeprowadzenie badań w ramach Profilaktycznego Programu Wczesnej Diagnostyki Osteoporozy, 5. Zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu z tytułu: - wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2010 roku ,78 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z: - wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów Gminy Konstantynów i Gminy Łomazy wraz z kosztami nadzoru zł, - zabezpieczeniem udziału własnego Powiatu w planowanym do realizacji przez Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie projekcie pn. Wizytówka naszej wsi ,37 zł, - realizacją projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,41 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej, które były planowane w 2010 r., a nie zostały w 100 % wydatkowane), - wykonaniem prac remontowych dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zł, uzupełnienie planu rozchodów - na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczki w WFOŚ i GW zł - zmniejszenia przychodów i rozchodów zł w związku z niezaciągnięciem w 2010 r. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie niższych niż pierwotnie zakładano dochodów na realizacje projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski - zwiększenia rozchodów zł - na uzupełnienie planu na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zł. - na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Wizytówka naszej wsi zł tj. w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

4 Ogółem wpłynęły 33 decyzje powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 3 - decyzji Wojewody Lubelskiego 2 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 28. Rada Powiatu dokonała 4 zmian w uchwale budżetowej. 3 Wykonanie budżetu w okresie I półrocza wyniosło: Plan Wykonanie Wsk. w zł realizacji - d o c h o d y , ,12 47,9 z tego: -dochody bieżące , ,53 54,6 -dochody majątkowe , ,59 5,5 - w y d a t k i , ,99 42,4 z tego: -wydatki bieżące , ,72 47,5 -wydatki majątkowe , ,27 15,4 - d e f i c y t , n a d w y ż k a ,13 - Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 56,3 42,0 - dotacje celowe , ,04 34,4 29,5 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,66 33,8 7,3 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,8 9,0 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,98 50,0 0,2 - pozostałe dochody własne , ,44 63,7 12,0 O g ó ł e m : , ,12 47,9 100,0 Na ogólny wskaźnik wykonania dochodów znaczny wpływ miało otrzymanie z góry należnej na m-c lipiec części oświatowej subwencji ogólnej. Bez uwzględnienia tych kwot wskaźnik wykonania dochodów wyniósłby 46,1 %. Najbardziej odzwierciedlającym kondycję budżetu jest wskaźnik wykonania dochodów własnych, który łącznie z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT wynosi 54,7 %. Uzyskane dane dotyczące strony dochodowej budżetu będą elementem dalszej analizy prowadzonej w II półroczu br. oraz wypracowania wniosków odnośnie sposobu sfinansowania ewentualnego niewykonania niektórych wpływów, zagospodarowania ponadplanowych dochodów poprzez zmniejszenie planowanego deficytu lub pokrycie niedoboru wydatków.

5 4 Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie Powiatu wystąpiły należności do zapłaty w łącznej kwocie ,54 zł, w tym zaległości we wpływach w wysokości ,53 zł dotyczące głównie realizacji zadań geodezyjnych z zakresu administracji rządowej, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych, nieuregulowanych płatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego i naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej oraz nieuregulowanych w terminie odpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinach zastępczych i opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w DPS w Kozuli. Prowadzone postępowania egzekucyjne na zaległości w zakresie pomocy społecznej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Wystawiane tytuły są w większości umarzane. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne , ,88 50,2 55,1 - wydatki na realizację zadań statutowych , ,61 41,5 21,0 w tym rezerwy ,00 0,00 0,0 0,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 35,8 4,8 - dotacje , ,59 52,7 2,3 - obsługa długu , ,15 71,2 0,9 - wydatki majątkowe , ,27 15,4 15,9 O g ó ł e m: , ,99 42,4 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,92 52,6 27,0 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 35,2 6,1 Razem dział , ,24 49,3 33,1 852-Pomoc społeczna , ,17 43,6 22,7 600-Transport , ,02 19,6 12,0 750-Administracja publiczna , ,60 45,0 10,0 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,10 41,5 6,7 851-Ochrona zdrowia , ,95 56,8 6,6 710-Działalność usługowa , ,27 36,9 2,5 010-Rolnictwo i łowiectwo , ,40 0,1 2,0 756-Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,82 40,1 1,2 757-Obsługa długu publicznego , ,15 71,2 0,9 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , ,51 40,4 0,7 020-Leśnictwa , ,56 48,1 0,6 700-Gospodarka mieszkaniowa , ,77 36,5 0,2 720-Informatyka ,60 0,00 0,0 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa , ,00 11,8 0,2 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska ,00 234,90 0,2 0,2

6 5 926-Kultura fizyczna i sport , ,10 46,4 0,1 758-Różne rozliczenia , ,00 34,0 0,1 630-Turystyka , ,43 54,2 0,0 752-Obrona narodowa 3.000, ,00 96,6 0,0 O g ó ł e m: ,99 42,4 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń, jednak w wielu jednostkach już występują poważne problemy ze zbilansowaniem budżetów. Niedobory środków dotyczą głównie szkół i placówek oświatowych. W minionym okresie sprawozdawczym Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w kwocie zł z tytułu: -zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2010 rok zł, -odsetek związanych z niezłożeniem wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na kwotę określoną przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności zł. Na koniec I półrocza br. w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie ,56 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 lipca. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc lipiec. Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 30 czerwca br. wynosił ,11 zł, w tym wymagalnych ,69 zł, a zobowiązań ,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na dzień 30 czerwca br. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości ,78 zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - długoterminowy kredyt bankowy ,00 0,00 - wolne środki z 2010 roku , ,91 - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00

7 6 Zaplanowane w budżecie Powiatu rozchody w wysokości zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - spłata zadłużenia z lat , ,00 z tego: -spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r , ,00 - pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00 W okresie I półrocza br. nie udzielano poręczeń i gwarancji. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dochody jednostek oświatowych wyniosły ,98 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn zł natomiast wydatki nimi finansowane ,70 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

8 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 7 Plan dochodów na 2011 r. po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości 2.066,40 zł tj. 0,1 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wisznice na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze gm. Wisznice ponieważ prace finansowane środkami z powyższych źródeł są planowane do realizacji w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 38,20 zł, w tym zaległości w kwocie 18,20 zł z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2011 r. dochody w kwocie zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2011 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,53 zł tj. w 49,8 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wyniósł ,46 zł i został zrealizowany w wysokości ,87 zł tj. w 3,0 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z grzywny nałożonej przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za nadtonaż ładunku plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 60,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń i placów na plan zł zrealizowano ,42 zł tj. 54,4 % - ze sprzedaży drewna na plan zł wykonano zł tj.166,4 %. Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.224,45 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł, odsetek na rachunku bankowym 859,26 oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy 1.347,59 zł.

9 8 W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał środków z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych drogownictwa oraz na dofinansowanie projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód, ponieważ prace finansowane z powyższych źródeł planowane są do realizacji w II półroczu br. Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L do km 1+074,29 ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych w roku bieżącym nie będę wykonane, ponieważ Wojewoda Lubelski nie przyznał dotacji na powyższy cel. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,34 zł, w tym zaległości w kwocie ,34 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł zł oraz odsetek od powyższej zaległości 4.826,03 zł. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2011 r. d o c h o d y w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,83 zł tj. w 19,4 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 630,83 zł tj. 94,2 % 2. z czynszu dzierżawnego za najem garaży plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,34 zł tj. w 31,2 % 3. ze sprzedaży nieruchomości lokalowych i działek budowlanych plan w kwocie zł wykonano w kwocie 200 zł ( spłata raty z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej). Plan obejmuje dochody z tytułu sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim w kwocie zł termin wpłaty r. oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych w Grabanowie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, ponieważ ogłoszony przetarg na ich sprzedaż nie doszedł do skutku. 4. z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 41,5 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie zł wykonano ,68 zł tj. w 113,4 % Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 2,98 zł pochodzące odsetek na rachunku bankowym. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej kwocie ,43 w tym zaległości w kwocie ,18 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

10 Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a 9 Plan d o c h o d ó w założony na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie ,95 zł tj. w 141,0 %. Wpływy pochodziły z : - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan zł wykonano ,71 zł tj. 63,6 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 52,6 %. - pozostałości niewykorzystanych środków przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,42 zł - naliczonej kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych ,88 zł - odsetek karnych 321,50 zł - kosztów upomnień 211,20 zł - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu i odsetek bankowych - 91,35 zł oraz 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego -28,89 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na zadania geodezyjne, ponieważ prace finansowane dotacją będą wykonywane w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,31 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego ,77 zł, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego ,41 zł, naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej ,13 zł. dział 720 I n f o r m a t y k a W dziale tym założone zostały dochody w kwocie ,85 zł planowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał planowanych środków.

11 10 dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie zł został wykonany w wysokości ,60 zł tj. w 88,4 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 53,8 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie zł został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. 2. dochody własne na zaplanowane zł wykonano ,26 zł tj. w 170,7 % z tego : - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie 6.895,50 zł tj. w 76,6 % - 5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 52,1 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 360 zł wykonano w kwocie 180 zł tj. w 50,0 % - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie zł wykonano ,90 zł tj. w 243,5 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych na plan w kwocie zł wykonano 3.784,86 zł tj. w 291,1%. Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie ,34 zł pochodzące z wpływów ze Stowarzyszenia Euroregion Bug za realizację w 2010 r. projektu pn: Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów przygranicznych ,16 zł, z realizacji projektu pn: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,33 zł, z darowizn zł, ze sprzedaży składników majątkowych ,30 zł,, z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - 12,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 699 zł, z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej z tytułu inkasa opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych. Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne w I półroczu br. został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %.

12 11 Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,14 zł tj. w 47,2 %, z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan zł wpłynęło zł tj.42,8 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na zł wykonano ,98 zł tj.50,0 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan zł wykonano ,25 zł tj.56,7 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,14 zł tj %. - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj.76,3 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,50 zł tj. 119,8 %. Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 373,27 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 35,20 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego -338,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,58, w tym zaległości w kwocie 5.005,23 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje 4.861,16 zł, wysłanych upomnień 26,40 zł i odsetek od należności 117,67 zł. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a D o c h o d y tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi zł i została wykonana w wysokości zł tj. w 56,3 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk.realiz. po zmianach % - część oświatowa zł zł 61,5 - część wyrównawcza zł zł 50,0 - część równoważąca zł zł 50,0.

13 12 Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie ,93 zł w okresie I półrocza został zrealizowany w wysokości ,01 zł tj. w 44,1 % z następujących źródeł i tytułów: 1. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano ,24 zł tj. 54 % z tego: - z Miastem Terespol ,24 zł tj. 59,2 % planu na prowadzenie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminą Terespol zł tj. 52,2 % planu na prowadzenie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach. 2. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej i budżetu państwa na plan w kwocie ,93 zł wykonano ,87 zł tj. 38,1 % na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie ,86 zł wykonano ,35 zł tj. 26,2 % W okresie I półrocza Powiat otrzymał dotację z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na realizację powyższego projektu w kwocie ,15 zł. - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na plan w kwocie ,07 zł wykonano ,95 zł tj. 59,6 % - ARCHIMEDES. na plan w kwocie zł wykonano ,57 zł tj. 51,4 %. 3. w grupie zadań własnych Powiatu dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,90 zł pochodzące: - z należności w zlikwidowanych z końcem 2010 roku rachunkach dochodów własnych i dopisanych odsetek bankowych naliczonych na dzień r. a odprowadzonych w roku 2011 na rachunek dochodów Powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim ,02 zł, - z wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół w Małaszewiczach ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 7.415,93 zł, - ze zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji przez szkołę niepubliczną tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim 4.366,75 zł, - z 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 50,20 zł.

14 13 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.957,05 zł stanowiące zaległości z tytułu nieuregulowanej w terminie wpłaty: - zasądzonej wyrokiem sądowym od byłej pracownicy Szkoły w Małaszewiczach (objętej egzekucją komorniczą) 6.154,55 zł, - za noclegi w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim od Klubu Sportowego Huragan 802,50 zł. Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości zł tj. w 54,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 54,2 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan w kwocie zł otrzymano zł tj. 50,0 %. Zaplanowane dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie badań w ramach Profilaktycznego Programu wczesnej diagnostyki osteoporozy w okresie sprawozdawczym nie były wykonane, ponieważ zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych wynosi zł i został zrealizowany w wysokości ,73 zł tj. w 45,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 41,2 % - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 48,6 % - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło ,90 zł tj.73,6 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło ,86 zł tj. 73,2 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan zł wpłynęło ,04 zł tj. 76,8 %

15 14 - dotacji celowej na realizację projektu pn: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. - dochodów własnych na plan zł wykonano ,52 zł tj. 51,6 % z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,13 zł tj.51,6 % b) odpłatność za usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,50 zł, tj. w 40,8 % c) wpływy ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,72 zł tj. w 60,9 % d) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 5.020,26 zł tj. 71,7% e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan zł wpłynęło zł tj. 28,8 % f) wpływy ze sprzedaży wyrobów Założony plan wynosi zł. W okresie sprawozdawczym nie było wpływów z tego tytułu. g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu służbowego ) na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj.103,5 % h) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 3.176,75 zł tj. 71,2 % i) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości zł wykonano w kwocie 698 zł tj. 38,4 % j) wpływy z najmu i dzierżawy odpłatność za wynajem pokoi gościnnych na plan w kwocie zł wykonano zł tj.154,7 % k) 5% wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 300 zł wykonano w wysokości 136,16 zł tj. 45,4 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 8.100,31 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń na prowadzenie rodzin zastępczych i kontynuację nauki w latach poprzednich ,14 zł, dopłaty unijnej do obszarów rolnych zł, rozliczeń z lat ubiegłych 453,57 zł, wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną przyczepkę 200 zł, zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł.

16 15 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,63 zł ( w tym zaległości w kwocie ,22 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych ,88 zł, opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernego pobrania świadczeń ,87 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych zł, rozliczeń między powiatami za pobyt wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 341,66 zł oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 1.116,81 zł ). Prowadzone postępowanie egzekucyjne na zaległości nie przynosi rezultatów. Wystawione tytuły w większości są umarzane w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do płatności. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w wysokości ,17 zł zostały zrealizowane w wysokości ,13 zł tj. w 42,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan zł wpłynęło ,52 zł tj.50,0 %) - z Funduszu Pracy ( na plan zł wpłynęło zł tj. 50,0 % ) 2. dotacji celowej na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich plan w kwocie ,20 zł zrealizowano w kwocie zł tj. w 26,9 %, z tego: - środki pochodzące z funduszy unijnych ( na plan ,70 zł wpłynęło ,25 zł tj. 26,9 % ), - środki z budżetu państwa ( na plan ,50 zł otrzymano ,75 zł tj.26,9 % ). 3. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,15 wpłynęło ,18 zł tj.40,6 %. 4. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalna kadra realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,82 wpłynęło ,90 zł tj. 52,2 %. 5. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości zł tj. w 58,0 %. 6. wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Radzyńskiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie zł w okresie sprawozdawczym nie był realizowany.

17 16 Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.436,53 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 732,49 zł, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS - 366,14 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych 80,24 zł, zwrot przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2010 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 234,96 zł oraz odsetki bankowe naliczone od udzielonej dotacji Warsztatom Terapii Zajęciowej w Wisznicach 22,70 zł. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów po zmianach w kwocie ,78 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie zł tj. w 1 %, z tego: 1. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej na plan w kwocie ,78 w I półroczu Powiat nie otrzymał środków na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski Należne dochody z tytułu dotacji Powiat otrzyma w II półroczy br. po rozliczeniu poniesionych wydatków. - Prace modernizacyjne i zagospodarowanie terenu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania dostępnej alokacji środków przeznaczonej w ramach konkursu. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej (pozycja 24 w rankingu). 2. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 61,5 % z Miastem Terespol zł tj. 59,3 % planu na prowadzenie świetlicy szkolnej z Gminą Terespol zł tj. 100 % planu na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce. Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Plan dochodów w kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości ,93 zł tj. w 41,8 %. Źródłem dochodów tego działu były wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,30 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska 603,63 zł.

18 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 17 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony plan wydatków na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa został wykonany w kwocie 2.066,40 zł tj. w 0,1 %. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działki ewidencyjnej pod budynkami oraz działki dożywotniego użytkowania położonej w obrębie Okczyn gm. Kodeń, oddawanych na własność byłym właścicielom, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe na plan w kwocie zł wydatkowano w kwocie 2.066,40 zł tj. 20,7 %. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze, gm. Wisznice planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata współfinansowane środkami z funduszy europejskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział L e ś n i c t w o Założony plan wydatków w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,56 zł tj. w 48,0 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną ,76 zł tj. 45,9 % planu z tego: - sfinansowanie nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów oraz cechowania drewna w tych lasach na powierzchni ha ,20 zł - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych ,56 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną ,80 zł tj. 50,0 planu. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i nie posiadających aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu na powierzchni ha.

19 18 Dział T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie ,90 zł zrealizowano w wysokości ,02 zł tj. w 19,6 %. Środki zostały wydatkowane na : I. Zadania własne tj: Utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie ,83 zł został wykonany w kwocie ,02 zł tj. w 20,7 %. Środki zostały przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,85 zł tj. 23,7 % założonego planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg ,83 zł ( zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( emulsja asfaltowa, paliwo,grysy, kruszywo, kamień, piasek na przełomy dróg, części zamienne do napraw sprzętu, zakup wykaszarki, pilarek ) oraz usługi utrzymaniowe na drogach, b) zimowe utrzymanie dróg ,87 zł c) bieżące utrzymanie mostów i przepustów ,14 zł ( zakup rur helcor, przepustu, słupków do barier, koszty zabezpieczenia antykorozyjnego mostu w m. Malowa Góra, przebudowa przepustu w m. Wola Dubowska ), d) odnowy nawierzchni dróg i chodników ,01 zł tj. opracowanie dokumentacji uproszczonej na remonty dróg Nr 1013L Rogoźnica-Żerocin, Nr 1026L Konstantynów-Gnojno i Nr 1051L Zalesie-Sławatycze. 2. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,17 zł tj.44,7 % z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ,88 zł b) wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem jednostki ,35 zł tj: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 zł - czynsze lokalowe ,73 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - zakup materiałów biurowych ,83 zł - podatek od nieruchomości ,60 zł

20 19 - zakup usług pozostałych 8.903,38 zł (głównie opłaty za badanie techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków dzierżawę kontenera, obsługę informatyczną, nadzór autorski nad programami, usługi kominiarskie, koszty przesyłki,prowizja bankowa ) - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 7.549,23 zł - energia 4.580,33 zł - ubezpieczenie mienia zł - szkolenie pracowników zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.441,36 zł - zakup usług remontowych 1.912,16 zł ( konserwacja gaśnic ) - badania okresowe pracowników zł - opłaty za usługi internetowe 1.166,04 zł - podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego zł ( podatek od środków transportowych) - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 824,59 zł ( za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd gruntami ) - delegacje służbowe 229,60 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł ( posiłki regeneracyjne, odzież robocza). 3. Wydatki majątkowe plan w kwocie ,83 zrealizowano w kwocie zł, tj.0,04 %. ( sfinansowanie kosztów aktualizacji map na most w m. Wysokie - dr.nr 1114L Sławacinek Nowy -Porosiuki-Wysokie). Realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz majątkowych będzie następowała w II półroczu br. tj. po zakończeniu prac. II. Zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj: na realizację projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód z udziałem środków Unii Europejskiej. plan w kwocie ,07 zł wykonano w wysokości zł t j. 2,0 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na dofinansowanie prawa do dysponowania częstotliwością. Dział 630 T u r y s t y k a Wydatki zaplanowane na zadania z dziedziny turystyki po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości 9.206,43 zł tj. w 54,1 %. Środki przeznaczone zostały na : - realizację zadania publicznego pn: XVIII Wiosenne Marsze na Orientację WIOSNO 2011 o puchar Starosty zorganizowanego przez Uczniowski Kl ub Sportowy Orientalik w Żeszczynce zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok.

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2015 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2015 r. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Symbol Dział Para- Nazwa działu przed (kol.7+11) 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok.

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Symbol MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 0.00 10.00 0.0 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2360 5% wpływ.uzyskanych w zw.z realiz.zad. z zakr.administracji rządowej - z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. za I P Ó Ł R O C Z E 2009 roku ZARZĄD POWIATU

I N F O R M A C J A. za I P Ó Ł R O C Z E 2009 roku ZARZĄD POWIATU ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 274/2009 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2009 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XI/80/2011z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo