ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za I P Ó Ł R O C Z E 2011 roku Biała Podlaska, sierpień 2011 rok

2 I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2011 rok przyjęty uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,90 zł - po stronie w y d a t k ó w ,90 zł. W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o ,29 zł i wydatków o ,07 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,19 zł - w y d a t k i ,97 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmian planu subwencji ogólnej zł z tego: - zwiększenia części oświatowej zł - zmniejszenia części równoważącej - 49 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2011 rok. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin zł z tego na zadania: - drogownictwa zł - rolnictwa zł 3. Zmian planu dotacji celowych ,29 zł z tego na zadania: - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,23 zł na realizację projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji zwiększenie planu dotacji i wydatków o ,64 zł, zmniejszenie planu dotacji o ,41 zł, - polityki społecznej ,06 zł na realizację projektów pn.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,90 zł Profesjonalni w usługach II ,15 zł Profesjonalna kadra 2.210,01 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej zł (środki z Funduszu Pracy), - działalności usługowej zł w wyniku dostosowania do ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej.

3 2 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: Miasta Terespol i Gminy Terespol zł w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na 2011 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę zł zwiększono plan dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach zł oraz udział własny Miasta Terespol w realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski zł, gmin zł na przeprowadzenie badań w ramach Profilaktycznego Programu Wczesnej Diagnostyki Osteoporozy, 5. Zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu z tytułu: - wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2010 roku ,78 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z: - wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów Gminy Konstantynów i Gminy Łomazy wraz z kosztami nadzoru zł, - zabezpieczeniem udziału własnego Powiatu w planowanym do realizacji przez Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie projekcie pn. Wizytówka naszej wsi ,37 zł, - realizacją projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,41 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej, które były planowane w 2010 r., a nie zostały w 100 % wydatkowane), - wykonaniem prac remontowych dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zł, uzupełnienie planu rozchodów - na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczki w WFOŚ i GW zł - zmniejszenia przychodów i rozchodów zł w związku z niezaciągnięciem w 2010 r. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie niższych niż pierwotnie zakładano dochodów na realizacje projektu pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski - zwiększenia rozchodów zł - na uzupełnienie planu na spłatę zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zł. - na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Wizytówka naszej wsi zł tj. w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

4 Ogółem wpłynęły 33 decyzje powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 3 - decyzji Wojewody Lubelskiego 2 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 28. Rada Powiatu dokonała 4 zmian w uchwale budżetowej. 3 Wykonanie budżetu w okresie I półrocza wyniosło: Plan Wykonanie Wsk. w zł realizacji - d o c h o d y , ,12 47,9 z tego: -dochody bieżące , ,53 54,6 -dochody majątkowe , ,59 5,5 - w y d a t k i , ,99 42,4 z tego: -wydatki bieżące , ,72 47,5 -wydatki majątkowe , ,27 15,4 - d e f i c y t , n a d w y ż k a ,13 - Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 56,3 42,0 - dotacje celowe , ,04 34,4 29,5 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,66 33,8 7,3 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,8 9,0 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,98 50,0 0,2 - pozostałe dochody własne , ,44 63,7 12,0 O g ó ł e m : , ,12 47,9 100,0 Na ogólny wskaźnik wykonania dochodów znaczny wpływ miało otrzymanie z góry należnej na m-c lipiec części oświatowej subwencji ogólnej. Bez uwzględnienia tych kwot wskaźnik wykonania dochodów wyniósłby 46,1 %. Najbardziej odzwierciedlającym kondycję budżetu jest wskaźnik wykonania dochodów własnych, który łącznie z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT wynosi 54,7 %. Uzyskane dane dotyczące strony dochodowej budżetu będą elementem dalszej analizy prowadzonej w II półroczu br. oraz wypracowania wniosków odnośnie sposobu sfinansowania ewentualnego niewykonania niektórych wpływów, zagospodarowania ponadplanowych dochodów poprzez zmniejszenie planowanego deficytu lub pokrycie niedoboru wydatków.

5 4 Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie Powiatu wystąpiły należności do zapłaty w łącznej kwocie ,54 zł, w tym zaległości we wpływach w wysokości ,53 zł dotyczące głównie realizacji zadań geodezyjnych z zakresu administracji rządowej, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych, nieuregulowanych płatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego i naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej oraz nieuregulowanych w terminie odpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinach zastępczych i opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w DPS w Kozuli. Prowadzone postępowania egzekucyjne na zaległości w zakresie pomocy społecznej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Wystawiane tytuły są w większości umarzane. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne , ,88 50,2 55,1 - wydatki na realizację zadań statutowych , ,61 41,5 21,0 w tym rezerwy ,00 0,00 0,0 0,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 35,8 4,8 - dotacje , ,59 52,7 2,3 - obsługa długu , ,15 71,2 0,9 - wydatki majątkowe , ,27 15,4 15,9 O g ó ł e m: , ,99 42,4 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,92 52,6 27,0 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 35,2 6,1 Razem dział , ,24 49,3 33,1 852-Pomoc społeczna , ,17 43,6 22,7 600-Transport , ,02 19,6 12,0 750-Administracja publiczna , ,60 45,0 10,0 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,10 41,5 6,7 851-Ochrona zdrowia , ,95 56,8 6,6 710-Działalność usługowa , ,27 36,9 2,5 010-Rolnictwo i łowiectwo , ,40 0,1 2,0 756-Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,82 40,1 1,2 757-Obsługa długu publicznego , ,15 71,2 0,9 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , ,51 40,4 0,7 020-Leśnictwa , ,56 48,1 0,6 700-Gospodarka mieszkaniowa , ,77 36,5 0,2 720-Informatyka ,60 0,00 0,0 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa , ,00 11,8 0,2 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska ,00 234,90 0,2 0,2

6 5 926-Kultura fizyczna i sport , ,10 46,4 0,1 758-Różne rozliczenia , ,00 34,0 0,1 630-Turystyka , ,43 54,2 0,0 752-Obrona narodowa 3.000, ,00 96,6 0,0 O g ó ł e m: ,99 42,4 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń, jednak w wielu jednostkach już występują poważne problemy ze zbilansowaniem budżetów. Niedobory środków dotyczą głównie szkół i placówek oświatowych. W minionym okresie sprawozdawczym Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w kwocie zł z tytułu: -zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2010 rok zł, -odsetek związanych z niezłożeniem wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na kwotę określoną przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności zł. Na koniec I półrocza br. w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie ,56 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 lipca. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc lipiec. Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 30 czerwca br. wynosił ,11 zł, w tym wymagalnych ,69 zł, a zobowiązań ,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na dzień 30 czerwca br. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości ,78 zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - długoterminowy kredyt bankowy ,00 0,00 - wolne środki z 2010 roku , ,91 - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00

7 6 Zaplanowane w budżecie Powiatu rozchody w wysokości zł zrealizowano w sposób następujący: Plan Wykonanie w zł - spłata zadłużenia z lat , ,00 z tego: -spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r , ,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r , ,00 - pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00 W okresie I półrocza br. nie udzielano poręczeń i gwarancji. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dochody jednostek oświatowych wyniosły ,98 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn zł natomiast wydatki nimi finansowane ,70 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

8 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 7 Plan dochodów na 2011 r. po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości 2.066,40 zł tj. 0,1 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wisznice na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze gm. Wisznice ponieważ prace finansowane środkami z powyższych źródeł są planowane do realizacji w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 38,20 zł, w tym zaległości w kwocie 18,20 zł z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2011 r. dochody w kwocie zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2011 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,53 zł tj. w 49,8 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wyniósł ,46 zł i został zrealizowany w wysokości ,87 zł tj. w 3,0 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z grzywny nałożonej przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za nadtonaż ładunku plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 60,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń i placów na plan zł zrealizowano ,42 zł tj. 54,4 % - ze sprzedaży drewna na plan zł wykonano zł tj.166,4 %. Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.224,45 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł, odsetek na rachunku bankowym 859,26 oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy 1.347,59 zł.

9 8 W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał środków z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych drogownictwa oraz na dofinansowanie projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód, ponieważ prace finansowane z powyższych źródeł planowane są do realizacji w II półroczu br. Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L do km 1+074,29 ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych w roku bieżącym nie będę wykonane, ponieważ Wojewoda Lubelski nie przyznał dotacji na powyższy cel. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,34 zł, w tym zaległości w kwocie ,34 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł zł oraz odsetek od powyższej zaległości 4.826,03 zł. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2011 r. d o c h o d y w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,83 zł tj. w 19,4 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 630,83 zł tj. 94,2 % 2. z czynszu dzierżawnego za najem garaży plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,34 zł tj. w 31,2 % 3. ze sprzedaży nieruchomości lokalowych i działek budowlanych plan w kwocie zł wykonano w kwocie 200 zł ( spłata raty z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej). Plan obejmuje dochody z tytułu sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim w kwocie zł termin wpłaty r. oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych w Grabanowie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, ponieważ ogłoszony przetarg na ich sprzedaż nie doszedł do skutku. 4. z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 41,5 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie zł wykonano ,68 zł tj. w 113,4 % Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 2,98 zł pochodzące odsetek na rachunku bankowym. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej kwocie ,43 w tym zaległości w kwocie ,18 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

10 Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a 9 Plan d o c h o d ó w założony na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie ,95 zł tj. w 141,0 %. Wpływy pochodziły z : - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan zł wykonano ,71 zł tj. 63,6 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 52,6 %. - pozostałości niewykorzystanych środków przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,42 zł - naliczonej kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych ,88 zł - odsetek karnych 321,50 zł - kosztów upomnień 211,20 zł - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu i odsetek bankowych - 91,35 zł oraz 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego -28,89 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na zadania geodezyjne, ponieważ prace finansowane dotacją będą wykonywane w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie ,31 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego ,77 zł, zasądzonej kary od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy prac geodezyjnych zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego ,41 zł, naliczonych odsetek od niezapłaconej kary umownej ,13 zł. dział 720 I n f o r m a t y k a W dziale tym założone zostały dochody w kwocie ,85 zł planowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał planowanych środków.

11 10 dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie zł został wykonany w wysokości ,60 zł tj. w 88,4 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 53,8 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie zł został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. 2. dochody własne na zaplanowane zł wykonano ,26 zł tj. w 170,7 % z tego : - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie 6.895,50 zł tj. w 76,6 % - 5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 52,1 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 360 zł wykonano w kwocie 180 zł tj. w 50,0 % - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie zł wykonano ,90 zł tj. w 243,5 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych na plan w kwocie zł wykonano 3.784,86 zł tj. w 291,1%. Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie ,34 zł pochodzące z wpływów ze Stowarzyszenia Euroregion Bug za realizację w 2010 r. projektu pn: Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów przygranicznych ,16 zł, z realizacji projektu pn: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji ,33 zł, z darowizn zł, ze sprzedaży składników majątkowych ,30 zł,, z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - 12,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 699 zł, z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej z tytułu inkasa opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych. Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne w I półroczu br. został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %.

12 11 Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,14 zł tj. w 47,2 %, z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan zł wpłynęło zł tj.42,8 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na zł wykonano ,98 zł tj.50,0 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan zł wykonano ,25 zł tj.56,7 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,14 zł tj %. - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj.76,3 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,50 zł tj. 119,8 %. Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 373,27 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 35,20 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego -338,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,58, w tym zaległości w kwocie 5.005,23 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje 4.861,16 zł, wysłanych upomnień 26,40 zł i odsetek od należności 117,67 zł. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a D o c h o d y tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi zł i została wykonana w wysokości zł tj. w 56,3 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk.realiz. po zmianach % - część oświatowa zł zł 61,5 - część wyrównawcza zł zł 50,0 - część równoważąca zł zł 50,0.

13 12 Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie ,93 zł w okresie I półrocza został zrealizowany w wysokości ,01 zł tj. w 44,1 % z następujących źródeł i tytułów: 1. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano ,24 zł tj. 54 % z tego: - z Miastem Terespol ,24 zł tj. 59,2 % planu na prowadzenie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminą Terespol zł tj. 52,2 % planu na prowadzenie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach. 2. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej i budżetu państwa na plan w kwocie ,93 zł wykonano ,87 zł tj. 38,1 % na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie ,86 zł wykonano ,35 zł tj. 26,2 % W okresie I półrocza Powiat otrzymał dotację z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na realizację powyższego projektu w kwocie ,15 zł. - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji na plan w kwocie ,07 zł wykonano ,95 zł tj. 59,6 % - ARCHIMEDES. na plan w kwocie zł wykonano ,57 zł tj. 51,4 %. 3. w grupie zadań własnych Powiatu dochody nieplanowane w łącznej kwocie ,90 zł pochodzące: - z należności w zlikwidowanych z końcem 2010 roku rachunkach dochodów własnych i dopisanych odsetek bankowych naliczonych na dzień r. a odprowadzonych w roku 2011 na rachunek dochodów Powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim ,02 zł, - z wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół w Małaszewiczach ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 7.415,93 zł, - ze zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji przez szkołę niepubliczną tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim 4.366,75 zł, - z 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 50,20 zł.

14 13 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.957,05 zł stanowiące zaległości z tytułu nieuregulowanej w terminie wpłaty: - zasądzonej wyrokiem sądowym od byłej pracownicy Szkoły w Małaszewiczach (objętej egzekucją komorniczą) 6.154,55 zł, - za noclegi w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim od Klubu Sportowego Huragan 802,50 zł. Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości zł tj. w 54,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 54,2 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan w kwocie zł otrzymano zł tj. 50,0 %. Zaplanowane dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie badań w ramach Profilaktycznego Programu wczesnej diagnostyki osteoporozy w okresie sprawozdawczym nie były wykonane, ponieważ zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2011 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych wynosi zł i został zrealizowany w wysokości ,73 zł tj. w 45,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 41,2 % - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 48,6 % - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło ,90 zł tj.73,6 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło ,86 zł tj. 73,2 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan zł wpłynęło ,04 zł tj. 76,8 %

15 14 - dotacji celowej na realizację projektu pn: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. - dochodów własnych na plan zł wykonano ,52 zł tj. 51,6 % z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,13 zł tj.51,6 % b) odpłatność za usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,50 zł, tj. w 40,8 % c) wpływy ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,72 zł tj. w 60,9 % d) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 5.020,26 zł tj. 71,7% e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan zł wpłynęło zł tj. 28,8 % f) wpływy ze sprzedaży wyrobów Założony plan wynosi zł. W okresie sprawozdawczym nie było wpływów z tego tytułu. g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu służbowego ) na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj.103,5 % h) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości 3.176,75 zł tj. 71,2 % i) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości zł wykonano w kwocie 698 zł tj. 38,4 % j) wpływy z najmu i dzierżawy odpłatność za wynajem pokoi gościnnych na plan w kwocie zł wykonano zł tj.154,7 % k) 5% wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 300 zł wykonano w wysokości 136,16 zł tj. 45,4 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 8.100,31 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń na prowadzenie rodzin zastępczych i kontynuację nauki w latach poprzednich ,14 zł, dopłaty unijnej do obszarów rolnych zł, rozliczeń z lat ubiegłych 453,57 zł, wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną przyczepkę 200 zł, zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł.

16 15 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,63 zł ( w tym zaległości w kwocie ,22 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych ,88 zł, opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernego pobrania świadczeń ,87 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych zł, rozliczeń między powiatami za pobyt wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 341,66 zł oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 1.116,81 zł ). Prowadzone postępowanie egzekucyjne na zaległości nie przynosi rezultatów. Wystawione tytuły w większości są umarzane w związku z trudną sytuacją rodzin zobowiązanych do płatności. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w wysokości ,17 zł zostały zrealizowane w wysokości ,13 zł tj. w 42,1 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan zł wpłynęło ,52 zł tj.50,0 %) - z Funduszu Pracy ( na plan zł wpłynęło zł tj. 50,0 % ) 2. dotacji celowej na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich plan w kwocie ,20 zł zrealizowano w kwocie zł tj. w 26,9 %, z tego: - środki pochodzące z funduszy unijnych ( na plan ,70 zł wpłynęło ,25 zł tj. 26,9 % ), - środki z budżetu państwa ( na plan ,50 zł otrzymano ,75 zł tj.26,9 % ). 3. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,15 wpłynęło ,18 zł tj.40,6 %. 4. dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalna kadra realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan ,82 wpłynęło ,90 zł tj. 52,2 %. 5. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości zł tj. w 58,0 %. 6. wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Radzyńskiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie zł w okresie sprawozdawczym nie był realizowany.

17 16 Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.436,53 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 732,49 zł, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS - 366,14 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych 80,24 zł, zwrot przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2010 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 234,96 zł oraz odsetki bankowe naliczone od udzielonej dotacji Warsztatom Terapii Zajęciowej w Wisznicach 22,70 zł. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów po zmianach w kwocie ,78 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie zł tj. w 1 %, z tego: 1. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z Unii Europejskiej na plan w kwocie ,78 w I półroczu Powiat nie otrzymał środków na realizację projektów pn.: - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski Należne dochody z tytułu dotacji Powiat otrzyma w II półroczy br. po rozliczeniu poniesionych wydatków. - Prace modernizacyjne i zagospodarowanie terenu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania dostępnej alokacji środków przeznaczonej w ramach konkursu. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej (pozycja 24 w rankingu). 2. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 61,5 % z Miastem Terespol zł tj. 59,3 % planu na prowadzenie świetlicy szkolnej z Gminą Terespol zł tj. 100 % planu na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce. Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Plan dochodów w kwocie zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości ,93 zł tj. w 41,8 %. Źródłem dochodów tego działu były wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,30 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska 603,63 zł.

18 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 17 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony plan wydatków na 2011 r. po zmianach w łącznej kwocie zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa został wykonany w kwocie 2.066,40 zł tj. w 0,1 %. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działki ewidencyjnej pod budynkami oraz działki dożywotniego użytkowania położonej w obrębie Okczyn gm. Kodeń, oddawanych na własność byłym właścicielom, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe na plan w kwocie zł wydatkowano w kwocie 2.066,40 zł tj. 20,7 %. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w obrębie Horodyszcze, gm. Wisznice planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata współfinansowane środkami z funduszy europejskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Dział L e ś n i c t w o Założony plan wydatków w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,56 zł tj. w 48,0 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną ,76 zł tj. 45,9 % planu z tego: - sfinansowanie nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów oraz cechowania drewna w tych lasach na powierzchni ha ,20 zł - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych ,56 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną ,80 zł tj. 50,0 planu. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i nie posiadających aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu na powierzchni ha.

19 18 Dział T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie ,90 zł zrealizowano w wysokości ,02 zł tj. w 19,6 %. Środki zostały wydatkowane na : I. Zadania własne tj: Utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie ,83 zł został wykonany w kwocie ,02 zł tj. w 20,7 %. Środki zostały przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,85 zł tj. 23,7 % założonego planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg ,83 zł ( zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( emulsja asfaltowa, paliwo,grysy, kruszywo, kamień, piasek na przełomy dróg, części zamienne do napraw sprzętu, zakup wykaszarki, pilarek ) oraz usługi utrzymaniowe na drogach, b) zimowe utrzymanie dróg ,87 zł c) bieżące utrzymanie mostów i przepustów ,14 zł ( zakup rur helcor, przepustu, słupków do barier, koszty zabezpieczenia antykorozyjnego mostu w m. Malowa Góra, przebudowa przepustu w m. Wola Dubowska ), d) odnowy nawierzchni dróg i chodników ,01 zł tj. opracowanie dokumentacji uproszczonej na remonty dróg Nr 1013L Rogoźnica-Żerocin, Nr 1026L Konstantynów-Gnojno i Nr 1051L Zalesie-Sławatycze. 2. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,17 zł tj.44,7 % z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ,88 zł b) wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem jednostki ,35 zł tj: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 zł - czynsze lokalowe ,73 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - zakup materiałów biurowych ,83 zł - podatek od nieruchomości ,60 zł

20 19 - zakup usług pozostałych 8.903,38 zł (głównie opłaty za badanie techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków dzierżawę kontenera, obsługę informatyczną, nadzór autorski nad programami, usługi kominiarskie, koszty przesyłki,prowizja bankowa ) - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 7.549,23 zł - energia 4.580,33 zł - ubezpieczenie mienia zł - szkolenie pracowników zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.441,36 zł - zakup usług remontowych 1.912,16 zł ( konserwacja gaśnic ) - badania okresowe pracowników zł - opłaty za usługi internetowe 1.166,04 zł - podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego zł ( podatek od środków transportowych) - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 824,59 zł ( za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd gruntami ) - delegacje służbowe 229,60 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł ( posiłki regeneracyjne, odzież robocza). 3. Wydatki majątkowe plan w kwocie ,83 zrealizowano w kwocie zł, tj.0,04 %. ( sfinansowanie kosztów aktualizacji map na most w m. Wysokie - dr.nr 1114L Sławacinek Nowy -Porosiuki-Wysokie). Realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz majątkowych będzie następowała w II półroczu br. tj. po zakończeniu prac. II. Zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj: na realizację projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód z udziałem środków Unii Europejskiej. plan w kwocie ,07 zł wykonano w wysokości zł t j. 2,0 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na dofinansowanie prawa do dysponowania częstotliwością. Dział 630 T u r y s t y k a Wydatki zaplanowane na zadania z dziedziny turystyki po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości 9.206,43 zł tj. w 54,1 %. Środki przeznaczone zostały na : - realizację zadania publicznego pn: XVIII Wiosenne Marsze na Orientację WIOSNO 2011 o puchar Starosty zorganizowanego przez Uczniowski Kl ub Sportowy Orientalik w Żeszczynce zł.

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo