INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU 20 LIPCA ROK

2 I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniŝszego zestawienia: - dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę zł., - dotację celową otrzymaną z powiatu piaseczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zwiększono o kwotę zł., - darowizny na rzecz Gminy PraŜmów w kwocie zł., - odszkodowanie z PZU za zniszczenia majątku trwałego o kwotę zł., - dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł., - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł., - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o zł., - dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na kwotę 50 zł., - dotację na utrzymanie GOPS o kwotę zł., - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną w kwocie zł., - róŝne dochody w wpłaty w szkołach o kwotę 800 zł., - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole o kwotę zł., - wpłaty za wodę w GPWK o kwotę zł., - wpłaty od innych gmin z tytułu 20-procentowego udziału w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zmniejszone o zł., wg poniŝszego zestawienia: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 212 zł., - dotacja na doŝywianie dzieci o kwotę zł. Stan na koniec I półrocza 2009 roku zł. 1

3 2/ Plan wydatków budŝetowych na początek roku zł. Po stronie wydatków w I półroczu 2009 roku budŝet został zwiększony o zł., w tym: - wydatki bieŝące zwiększono o zł. - wydatki inwestycyjne zwiększono o zł. Stan na roku zł. 3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budŝetu gminy za I półrocze 2009 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach zł. - Wykonanie dochodów ,83 zł. - % wykonania 48 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach zł. - Wykonanie wydatków ,32 zł. - % wykonania 45 % 4/ Zestawienie obrazujące nadwyŝkę budŝetu gminy za I półrocze 2009 roku NadwyŜka za 2008 rok ,88 zł. Dochody wykonane ,83 zł. Wydatki wykonane ,32 zł. Rozchody z tytułu spłaty raty poŝyczki z WFOŚiGW i inne rozliczenia krajowe ,74 zł. NadwyŜka budŝetowa na dzień roku ,65 zł. gdzie wynik finansowy za I półrocze 2009 rok wyniósł ,51 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. 2

4 II. Dochody budŝetowe Dochody budŝetowe zaplanowane w kwocie zł. wykonane zostały w wysokości ,83 zł., natomiast dochody majątkowe nie wystąpiły w I półroczu 2009 roku zarówno po stronie planu jak i wykonania. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , RAZEM: ,69 52 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych oraz za ich odbiory w wysokości 8.249,50zł.,a za wysłane upomnienia w wysokości 642,40 zł. - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,93 zł. oraz odsetki w wysokości 2.645,79 zł., - wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 2.299,82 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,25 zł., Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wykorzystana została w kwocie ,00 zł. DZIAŁ LEŚNICTWO , RAZEM: , Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 1 798,89 zł. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,

5 , RAZEM: Na odśnieŝanie dróg powiatowych, po ostatecznym rozliczeniu przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dotacji, wpłynęło ,98 zł. Gmina otrzymała równieŝ darowizny na remonty /przebudowę/ budowę dróg gminnych na łączną kwotę ,00 zł. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,49 53 RAZEM: ,68 46 Otrzymano dochody z następujących tytułów: - opłaty za uŝytkowanie wieczyste 426,60 zł., - opłaty za najem i dzierŝawę po uwzględnieniu zapłaconego, naleŝnego podatku VAT w wysokości ,16 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 169,43 zł., - wpływy z rozliczonego podatku VAT 3.039,49 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,77 47 RAZEM: ,64 48 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 415,75 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji robót publicznych za rok ubiegły w łącznej wysokości 1.325,12 zł., natomiast w rozdziale otrzymano dotację rozwojową w wysokości ,77 zł. na realizację projektu let s talk. 4

6 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , RAZEM: ,00 92 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 796,00 zł., natomiast dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8.898,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 90 RAZEM: ,00 90 Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w wysokości 360,00 zł. tj. w 90 % planu. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 , , , , , ,23 57 RAZEM: ,40 42 Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłynęły w pierwszym półroczu 2009 roku w łącznej wysokości ,18 zł. Opłata skarbowa realizowana przez urzędy skarbowe jak i bezpośrednio prze gminę wpłynęła w łącznej wysokości ,50 zł. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,79 zł., leśny w kwocie ,51 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,42 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2009 roku wysłano 493 sztuk upomnień na łączną kwotę ,97 zł. oraz 194 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,83 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę ,20 zł. W 2008 roku w analogicznym okresie odnotowano ,00 zł. naleŝności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast obecnie wynoszą one kwotę ,63 zł. W/w wzrost dotyczy nowej firmy, która złoŝyła korektę deklaracji w maju br. Na kwotę ,00 zł., na którą wystawiony juŝ został tytuł wykonawczy. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,36 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych przedstawia się następująco: 6 szt. wystawionych upomnień na łączną kwotę 8.040,00 zł. i 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.150,00 zł. Egzekucja w stosunku do osób prawnych nie była prowadzona. Wpłynęły równieŝ opłaty od posiadaczy psów w kwocie 100,00 zł. Uzyskano równieŝ kwotę 4.964,00 zł wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wyniosły ,29 zł., 6

8 natomiast wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów zamknęły się kwotą ,98 zł. Wszystkie naleŝne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje naleŝności nieterminowo wyniosły w I półroczu 2009 roku ,14 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,23 zł. DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA , , ,74 14 RAZEM: ,74 59 Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,74 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , ,50 59 RAZEM: ,83 51 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 242,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie 1.380,00 zł., 7

9 - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.661,00 zł., - wpłaty za wydawaną w szkole herbatę w kwocie 3.744,65 zł., W I półroczu 2009 roku na rachunek budŝetu gminy wpłynęły takŝe wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę PraŜmów przedszkolom niepublicznym w wysokości ,93 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 82,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,00 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.936,64 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA , RAZEM: 50 50, Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 50,00 zł. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,00 45 RAZEM: ,98 42 Zrealizowano dochody, przekazane przez inne gminy z tytułu 20-procentowego udziału Gminy PraŜmów w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 904,07 zł. Gmina PraŜmów otrzymała równieŝ następujące dochody: 8

10 1. dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,00 zł. 2. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.031,29 zł. 3. dotacja na składki zdrowotne w wysokości 5.210,00 zł. 4. dotacja na zasiłki stałe i okresowe w kwocie ,00 zł. 5. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych na kwotę ,00 zł. 6. doŝywianie uczniów w szkołach ,00 zł. Uzyskano równieŝ 1.005,62 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 76 RAZEM: ,00 76 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości ,00 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM: Dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego na utylizację eternitu, zaplanowana w wysokości zł. przekazana zostanie w II półroczu 2009 roku Po stronie dochodów nie odnotowano znaczących odchyleń wykonania w stosunku do planu, poza następującymi wpływami: % z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który to realizowany jest przez urzędy skarbowe w razie konieczności w II półroczu 2009 roku plan w/w dochodów będzie podlegał korekcie, % z tytułu udziałów w PIT plan szacowany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, 3. 1 % z udziału gminy w wyegzekwowanych wpłatach przekazywanych od komornika z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego jego wysokość zaleŝy od skuteczności komornika, natomiast plan ustalony został na podstawie planowanego zadłuŝenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2008 roku, odpowiednio w wysokości 50, 40 lub 20%. 9

11 III WYDATKI BUDśETOWE Wydatki budŝetowe zaplanowane na 2009 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,32 zł., co stanowi 45 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieŝące i wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki inwestycyjne ,58 zł., co stanowi 17 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieŝące ,74 zł., co stanowi 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEśĄCE Wykonanie wydatków bieŝących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , ,00 0 RAZEM: ,19 47 Na działalność bieŝącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w I półroczu bieŝącego roku. wydano ,81 zł., w tym na : 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 991,09 zł., 2. wynagrodzenia osobowe ,00 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 zł., 4. składki na ubezpieczenia społeczne ,53 zł., 5. składki na fundusz pracy 2.841,77 zł., 6. wynagrodzenia bezosobowe 2.050,00 zł., 7. zakup materiałów i wyposaŝenia 9.588,12 zł., 8. zakup energii ,67 zł., /w tym energia elektryczna dla SUW, woda dla wsi Krępa i energia zuŝyta w biurze GPWK/, 9. zakup usług remontowych ,10 zł. /w tym m.in. konserwacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przy szkołach, naprawa urządzeń SUW, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana hydrantów ppoŝ., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, montaŝ zasuw domowych, wymiana zasuw sieciowych, remont pomieszczeń biurowych, wykonanie prądotwórczego, 10. zakup usług zdrowotnych 410,00 zł wiaty dla agregatu 11. pozostałe usługi ,97 zł., /w tym m.in. monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za badanie wody/, 12. usługi dostępu do sieci INTERNET 265,56 zł., 13. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową 1.117,80 zł., 14. usługi telefonii stacjonarnej 1.754,10 zł., 15. podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 4.202,04 zł., 16. róŝne opłaty i składki ,70 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny/, 17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,18 zł., 11

13 18. zapłatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym ,69 zł.., 19. opłaty za szkolenia pracowników GPWK 2.001,00 zł., 20. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 469,70 zł., 21. zakup akcesoriów komputerowych 1.081,70 zł., Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w I półroczu 2009 roku wyniósł 5.110,08 zł. Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,30 zł. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,10 44 RAZEM: ,91 57 Na odśnieŝanie i posypywanie dróg powiatowych w I półroczu 2009 roku wydano ,97 zł. ze środków przekazanych przez Powiat Piaseczyński. Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały 6.879,68 zł.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 2.700,33 zł., materiały do remontów dróg zakupiono za kwotę 4.179,35 zł., 2. Usługi remontowe ,16 zł.: na usługi związane z remontami dróg wydano ,16 zł., natomiast na wykonanie i naprawę przepustów drogowych kwotę 427,00 zł. 3. Usługi pozostałe ,10 zł.: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą 4.363,63 zł., na odśnieŝanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano kwotę ,28 zł. Ponadto wydano ,97 zł., na transport i instalowanie znaków drogowych, 3.959,00 zł. na usuwanie drzew przy drogach gminnych, oraz na sporządzanie wypisów i wyrysów, map wydano 1.829,22 zł. DZIAŁ TURYSTYKA ,00 0 RAZEM: ,00 0 W I półroczu 2009 roku powyŝszy wydatek nie był realizowany. 12

14 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,69 45 RAZEM: ,70 50 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zatrudnieniem administratora w budynku komunalnym w PraŜmowie zamknęły się kwotą 3.150,00 zł., - zakupiono opał do budynku komunalnego w PraŜmowie za kwotę 5.786,62 zł. - drobne materiały do remontów za kwotę 1.944,69 zł., - uregulowano rachunki za energię w kwocie ,14 zł., - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,63 zł., - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,29 zł., - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 2.867,60 zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano 600,24 zł., - na kontrolę przewodów kominowych wydano 1.400,56 zł., - na kontrolę instalacji elektrycznej wydano 4.026,00 zł., - sporządzanie map, podziałów, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i z ksiąg wieczystych oraz czynności notarialne zamknęły się kwotą 836,25 zł., - na koszenie trawy wydano 341,99 zł., - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działki 2.796,69 zł., DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,22 20 RAZEM: ,22 20 Realizację umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i inne wydatki wykonano w kwocie ,22 zł. 13

15 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 ,00 53, ,00 2, , ,00 512, , , ,00 57, , , ,00 31 RAZEM: ,74 48 Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco: Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę ,00 zł. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydano kwotę ,00 zł. Zakupiono róŝne artykuły, w tym spoŝywcze na posiedzenia rady i komisji za kwotę 1.084,88 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano ,68 zł w tym na publikację "Głosu PraŜmowa" ,00 zł oraz na aktualizację planu Gminy 358,68 zł. Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą 5.984,02 zł., natomiast na diety za zebranie sołtysów wydano 7.050,00 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale dla pracowników Urzędu Gminy w PraŜmowie wydano ,05 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości ,89 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano ,52 zł. Na usługi wykonywane przez radcę prawnego wydano ,00 zł., na przeprowadzenie kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy wydano 8.000,00 zł., zatrudnienie pracownika do spraw bhp kosztowało 2.100,00 zł., zaś na przygotowanie materiałów przetargowych wodno- kanalizacyjnych wydano 4.000,00 zł., Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano ,70 zł., w tym zakupiono: - meble i drobne wyposaŝenie ,84 zł., - środki czystości i paliwo do kosiarki 1.563,70 zł., - materiały biurowe 4.261,75 zł., - pieczątki 1.554,03 zł., - zakup wydawnictw, prenumeraty, druki 7.816,88 zł., - materiały do remontów i zabezpieczeń 8.093,79 zł., - inne materiały 7.221,95 zł., - olej opałowy ,76 zł. 15

17 Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zuŝytą wodę w budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę ,17 zł. Na usługi konserwacyjno-remontowe wydano 1.854,40 zł., natomiast za badania okresowe pracowników 320,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę ,86 zł., w tym na: - usługi kominiarskie i przeglądu pieca co 976,00 zł., - usługi pocztowe, transportowe, kserograficzne ,30 zł., - abonament radiowo-telewizyjny 652,30 zł., - usługę monitoringu 512,40 zł., - aktualizację programów komputerowych ,26 zł., - wywóz nieczystości 2.332,60 zł., - ogłoszenia 366,00 zł., - prowizje bankowe 731,50 zł., - dofinansowanie do studiów 3.000,00 zł., - sprzątanie budynku Urzędu Gminy PraŜmów ,50 zł., Na usługi internetowe i utrzymanie BIP wydano 3.118,88 zł., natomiast na usługi związane z telefonią komórkową 1.153,83 zł. i telefonią stacjonarną ,37 zł. Na delegacje słuŝbowe dla pracowników oraz ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych wydano ,82 zł. Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia mienia urzędu oraz składki członkowskiej i na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Księgowych a takŝe za wydanie dowodu rejestracyjnego w łącznej wysokości 5.414,22 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,48 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł 7.236,00 zł., natomiast na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup komputerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych wydano ,81 zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budŝetu Unii Europejskiej- Let s talk nauka języka angielskiego dla pracowników Urzędu Gminy PraŜmów wydano łącznie ,16 zł ( wkład funduszy z Unii Europejskiej ,77 zł., a z budŝetu Gminy 1.188,39 zł.) w tym: - wynagrodzenia koordynatora 2.280,00 zł., - składki na ubezpieczenie społeczne 345,30 zł., - składki na Fundusz Pracy 55,86 zł., - zakup materiałów ,00 zł., - zakup pomocy naukowych 1.156,00 zł., - zakup usług pozostałych 9.680,00 zł., 16

18 DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , , RAZEM: ,78 93 W I półroczu 2009 roku na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano 796,00 zł. Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w sumie wyniosły 8.896,78 zł., w tym: - diety członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe 7.078,49 zł., - składki na Ubezpieczenie Społeczne 382,56 zł., - składki na Fundusz Pracy 61,73 zł., - zakup materiałów i wyposaŝenia 1.350,00 zł., - zakup usług pozostałych 24,00 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , , , ,80 37 RAZEM ,

19 Na rozdział składają się wydatki, jakie Gmina PraŜmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco: - uregulowano składki ZUS, w związku z umowami zawartymi z konserwatorami sprzętu OSP 239,58 zł., - wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom ,00 zł., - zapłacono straŝakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz w szkoleniu podstawowym straŝaków ochotników OSP 2.186,00 zł., - na zorganizowanie święta straŝaka i zawodów sportowo-poŝarniczych 2.817,15 zł., - zakup paliwa do samochodów i motopomp 2.327,96 zł., - umundurowanie wyjściowe i specjalne 6.399,41 zł., - zakup czasopisma StraŜak 180,00 zł., - sprzęt specjalistyczny 364,78 zł., - uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości 5.926,55 zł., - naprawy i remonty motopomp i samochodów, konserwacja sprzętu OSP 600,00 zł., - okresowe badania lekarskie straŝaków 970,00 zł., - zapłacono za przeglądy samochodów i znakowanie pojazdów 303,00 zł., - na ubezpieczenie straŝaków i samochodów wydano 7.288,00 zł. W I półroczu 2009 roku nie przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zakupiono jedynie sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 658,80 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , ,97 98 RAZEM: ,74 70 Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa naleŝności pienięŝnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości ,76 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są inne wydatki związane z poborem podatków, m.in. róŝne opłaty i składki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze oraz zakup papieru ,98 zł. 18

20 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,27 34 RAZEM: Zadanie realizowane było w ramach planu finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego tj. beneficjanta poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę SUW w Krupiej Wólce. Na spłatę odsetek od w/w poŝyczki wydano 3.330,27 zł. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0 RAZEM: ,00 0 Zaplanowana na 2009 rok rezerwa budŝetowa nie została w pełni wykorzystana w I półroczu 2009 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E. W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W. Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A 2 0 0 7 R O K

S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E. W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W. Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A 2 0 0 7 R O K S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A 2 0 0 7 R O K 22 L U T Y 2 0 0 8 R O K U I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70 /15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 06 listopada 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008 Dochody budŝetu Gminy Rozprza - 2008 rok Dział Rozdział Treść Zał Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Rozprza za 2008 r. plan na 2008 (31.12.2008) wykonanie I - XII 2008 wykonanie % 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo