INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU 20 LIPCA ROK

2 I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniŝszego zestawienia: - dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę zł., - dotację celową otrzymaną z powiatu piaseczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zwiększono o kwotę zł., - darowizny na rzecz Gminy PraŜmów w kwocie zł., - odszkodowanie z PZU za zniszczenia majątku trwałego o kwotę zł., - dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł., - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł., - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o zł., - dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na kwotę 50 zł., - dotację na utrzymanie GOPS o kwotę zł., - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną w kwocie zł., - róŝne dochody w wpłaty w szkołach o kwotę 800 zł., - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole o kwotę zł., - wpłaty za wodę w GPWK o kwotę zł., - wpłaty od innych gmin z tytułu 20-procentowego udziału w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zmniejszone o zł., wg poniŝszego zestawienia: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 212 zł., - dotacja na doŝywianie dzieci o kwotę zł. Stan na koniec I półrocza 2009 roku zł. 1

3 2/ Plan wydatków budŝetowych na początek roku zł. Po stronie wydatków w I półroczu 2009 roku budŝet został zwiększony o zł., w tym: - wydatki bieŝące zwiększono o zł. - wydatki inwestycyjne zwiększono o zł. Stan na roku zł. 3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budŝetu gminy za I półrocze 2009 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach zł. - Wykonanie dochodów ,83 zł. - % wykonania 48 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach zł. - Wykonanie wydatków ,32 zł. - % wykonania 45 % 4/ Zestawienie obrazujące nadwyŝkę budŝetu gminy za I półrocze 2009 roku NadwyŜka za 2008 rok ,88 zł. Dochody wykonane ,83 zł. Wydatki wykonane ,32 zł. Rozchody z tytułu spłaty raty poŝyczki z WFOŚiGW i inne rozliczenia krajowe ,74 zł. NadwyŜka budŝetowa na dzień roku ,65 zł. gdzie wynik finansowy za I półrocze 2009 rok wyniósł ,51 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. 2

4 II. Dochody budŝetowe Dochody budŝetowe zaplanowane w kwocie zł. wykonane zostały w wysokości ,83 zł., natomiast dochody majątkowe nie wystąpiły w I półroczu 2009 roku zarówno po stronie planu jak i wykonania. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , RAZEM: ,69 52 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych oraz za ich odbiory w wysokości 8.249,50zł.,a za wysłane upomnienia w wysokości 642,40 zł. - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,93 zł. oraz odsetki w wysokości 2.645,79 zł., - wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 2.299,82 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,25 zł., Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wykorzystana została w kwocie ,00 zł. DZIAŁ LEŚNICTWO , RAZEM: , Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 1 798,89 zł. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,

5 , RAZEM: Na odśnieŝanie dróg powiatowych, po ostatecznym rozliczeniu przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dotacji, wpłynęło ,98 zł. Gmina otrzymała równieŝ darowizny na remonty /przebudowę/ budowę dróg gminnych na łączną kwotę ,00 zł. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,49 53 RAZEM: ,68 46 Otrzymano dochody z następujących tytułów: - opłaty za uŝytkowanie wieczyste 426,60 zł., - opłaty za najem i dzierŝawę po uwzględnieniu zapłaconego, naleŝnego podatku VAT w wysokości ,16 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 169,43 zł., - wpływy z rozliczonego podatku VAT 3.039,49 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,77 47 RAZEM: ,64 48 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 415,75 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji robót publicznych za rok ubiegły w łącznej wysokości 1.325,12 zł., natomiast w rozdziale otrzymano dotację rozwojową w wysokości ,77 zł. na realizację projektu let s talk. 4

6 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , RAZEM: ,00 92 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 796,00 zł., natomiast dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8.898,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 90 RAZEM: ,00 90 Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w wysokości 360,00 zł. tj. w 90 % planu. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 , , , , , ,23 57 RAZEM: ,40 42 Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłynęły w pierwszym półroczu 2009 roku w łącznej wysokości ,18 zł. Opłata skarbowa realizowana przez urzędy skarbowe jak i bezpośrednio prze gminę wpłynęła w łącznej wysokości ,50 zł. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,79 zł., leśny w kwocie ,51 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,42 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2009 roku wysłano 493 sztuk upomnień na łączną kwotę ,97 zł. oraz 194 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,83 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę ,20 zł. W 2008 roku w analogicznym okresie odnotowano ,00 zł. naleŝności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast obecnie wynoszą one kwotę ,63 zł. W/w wzrost dotyczy nowej firmy, która złoŝyła korektę deklaracji w maju br. Na kwotę ,00 zł., na którą wystawiony juŝ został tytuł wykonawczy. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,36 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych przedstawia się następująco: 6 szt. wystawionych upomnień na łączną kwotę 8.040,00 zł. i 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.150,00 zł. Egzekucja w stosunku do osób prawnych nie była prowadzona. Wpłynęły równieŝ opłaty od posiadaczy psów w kwocie 100,00 zł. Uzyskano równieŝ kwotę 4.964,00 zł wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wyniosły ,29 zł., 6

8 natomiast wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów zamknęły się kwotą ,98 zł. Wszystkie naleŝne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje naleŝności nieterminowo wyniosły w I półroczu 2009 roku ,14 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,23 zł. DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA , , ,74 14 RAZEM: ,74 59 Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,74 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , ,50 59 RAZEM: ,83 51 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 242,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie 1.380,00 zł., 7

9 - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.661,00 zł., - wpłaty za wydawaną w szkole herbatę w kwocie 3.744,65 zł., W I półroczu 2009 roku na rachunek budŝetu gminy wpłynęły takŝe wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę PraŜmów przedszkolom niepublicznym w wysokości ,93 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 82,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,00 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.936,64 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA , RAZEM: 50 50, Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 50,00 zł. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,00 45 RAZEM: ,98 42 Zrealizowano dochody, przekazane przez inne gminy z tytułu 20-procentowego udziału Gminy PraŜmów w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 904,07 zł. Gmina PraŜmów otrzymała równieŝ następujące dochody: 8

10 1. dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,00 zł. 2. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.031,29 zł. 3. dotacja na składki zdrowotne w wysokości 5.210,00 zł. 4. dotacja na zasiłki stałe i okresowe w kwocie ,00 zł. 5. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych na kwotę ,00 zł. 6. doŝywianie uczniów w szkołach ,00 zł. Uzyskano równieŝ 1.005,62 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 76 RAZEM: ,00 76 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości ,00 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM: Dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego na utylizację eternitu, zaplanowana w wysokości zł. przekazana zostanie w II półroczu 2009 roku Po stronie dochodów nie odnotowano znaczących odchyleń wykonania w stosunku do planu, poza następującymi wpływami: % z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który to realizowany jest przez urzędy skarbowe w razie konieczności w II półroczu 2009 roku plan w/w dochodów będzie podlegał korekcie, % z tytułu udziałów w PIT plan szacowany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, 3. 1 % z udziału gminy w wyegzekwowanych wpłatach przekazywanych od komornika z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego jego wysokość zaleŝy od skuteczności komornika, natomiast plan ustalony został na podstawie planowanego zadłuŝenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2008 roku, odpowiednio w wysokości 50, 40 lub 20%. 9

11 III WYDATKI BUDśETOWE Wydatki budŝetowe zaplanowane na 2009 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,32 zł., co stanowi 45 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieŝące i wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki inwestycyjne ,58 zł., co stanowi 17 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieŝące ,74 zł., co stanowi 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEśĄCE Wykonanie wydatków bieŝących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , ,00 0 RAZEM: ,19 47 Na działalność bieŝącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w I półroczu bieŝącego roku. wydano ,81 zł., w tym na : 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 991,09 zł., 2. wynagrodzenia osobowe ,00 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 zł., 4. składki na ubezpieczenia społeczne ,53 zł., 5. składki na fundusz pracy 2.841,77 zł., 6. wynagrodzenia bezosobowe 2.050,00 zł., 7. zakup materiałów i wyposaŝenia 9.588,12 zł., 8. zakup energii ,67 zł., /w tym energia elektryczna dla SUW, woda dla wsi Krępa i energia zuŝyta w biurze GPWK/, 9. zakup usług remontowych ,10 zł. /w tym m.in. konserwacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przy szkołach, naprawa urządzeń SUW, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana hydrantów ppoŝ., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, montaŝ zasuw domowych, wymiana zasuw sieciowych, remont pomieszczeń biurowych, wykonanie prądotwórczego, 10. zakup usług zdrowotnych 410,00 zł wiaty dla agregatu 11. pozostałe usługi ,97 zł., /w tym m.in. monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za badanie wody/, 12. usługi dostępu do sieci INTERNET 265,56 zł., 13. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową 1.117,80 zł., 14. usługi telefonii stacjonarnej 1.754,10 zł., 15. podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 4.202,04 zł., 16. róŝne opłaty i składki ,70 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny/, 17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,18 zł., 11

13 18. zapłatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym ,69 zł.., 19. opłaty za szkolenia pracowników GPWK 2.001,00 zł., 20. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 469,70 zł., 21. zakup akcesoriów komputerowych 1.081,70 zł., Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w I półroczu 2009 roku wyniósł 5.110,08 zł. Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,30 zł. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,10 44 RAZEM: ,91 57 Na odśnieŝanie i posypywanie dróg powiatowych w I półroczu 2009 roku wydano ,97 zł. ze środków przekazanych przez Powiat Piaseczyński. Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały 6.879,68 zł.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 2.700,33 zł., materiały do remontów dróg zakupiono za kwotę 4.179,35 zł., 2. Usługi remontowe ,16 zł.: na usługi związane z remontami dróg wydano ,16 zł., natomiast na wykonanie i naprawę przepustów drogowych kwotę 427,00 zł. 3. Usługi pozostałe ,10 zł.: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą 4.363,63 zł., na odśnieŝanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano kwotę ,28 zł. Ponadto wydano ,97 zł., na transport i instalowanie znaków drogowych, 3.959,00 zł. na usuwanie drzew przy drogach gminnych, oraz na sporządzanie wypisów i wyrysów, map wydano 1.829,22 zł. DZIAŁ TURYSTYKA ,00 0 RAZEM: ,00 0 W I półroczu 2009 roku powyŝszy wydatek nie był realizowany. 12

14 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,69 45 RAZEM: ,70 50 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zatrudnieniem administratora w budynku komunalnym w PraŜmowie zamknęły się kwotą 3.150,00 zł., - zakupiono opał do budynku komunalnego w PraŜmowie za kwotę 5.786,62 zł. - drobne materiały do remontów za kwotę 1.944,69 zł., - uregulowano rachunki za energię w kwocie ,14 zł., - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,63 zł., - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,29 zł., - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 2.867,60 zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano 600,24 zł., - na kontrolę przewodów kominowych wydano 1.400,56 zł., - na kontrolę instalacji elektrycznej wydano 4.026,00 zł., - sporządzanie map, podziałów, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i z ksiąg wieczystych oraz czynności notarialne zamknęły się kwotą 836,25 zł., - na koszenie trawy wydano 341,99 zł., - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działki 2.796,69 zł., DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,22 20 RAZEM: ,22 20 Realizację umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i inne wydatki wykonano w kwocie ,22 zł. 13

15 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 ,00 53, ,00 2, , ,00 512, , , ,00 57, , , ,00 31 RAZEM: ,74 48 Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco: Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę ,00 zł. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydano kwotę ,00 zł. Zakupiono róŝne artykuły, w tym spoŝywcze na posiedzenia rady i komisji za kwotę 1.084,88 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano ,68 zł w tym na publikację "Głosu PraŜmowa" ,00 zł oraz na aktualizację planu Gminy 358,68 zł. Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą 5.984,02 zł., natomiast na diety za zebranie sołtysów wydano 7.050,00 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale dla pracowników Urzędu Gminy w PraŜmowie wydano ,05 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości ,89 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano ,52 zł. Na usługi wykonywane przez radcę prawnego wydano ,00 zł., na przeprowadzenie kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy wydano 8.000,00 zł., zatrudnienie pracownika do spraw bhp kosztowało 2.100,00 zł., zaś na przygotowanie materiałów przetargowych wodno- kanalizacyjnych wydano 4.000,00 zł., Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano ,70 zł., w tym zakupiono: - meble i drobne wyposaŝenie ,84 zł., - środki czystości i paliwo do kosiarki 1.563,70 zł., - materiały biurowe 4.261,75 zł., - pieczątki 1.554,03 zł., - zakup wydawnictw, prenumeraty, druki 7.816,88 zł., - materiały do remontów i zabezpieczeń 8.093,79 zł., - inne materiały 7.221,95 zł., - olej opałowy ,76 zł. 15

17 Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zuŝytą wodę w budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę ,17 zł. Na usługi konserwacyjno-remontowe wydano 1.854,40 zł., natomiast za badania okresowe pracowników 320,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę ,86 zł., w tym na: - usługi kominiarskie i przeglądu pieca co 976,00 zł., - usługi pocztowe, transportowe, kserograficzne ,30 zł., - abonament radiowo-telewizyjny 652,30 zł., - usługę monitoringu 512,40 zł., - aktualizację programów komputerowych ,26 zł., - wywóz nieczystości 2.332,60 zł., - ogłoszenia 366,00 zł., - prowizje bankowe 731,50 zł., - dofinansowanie do studiów 3.000,00 zł., - sprzątanie budynku Urzędu Gminy PraŜmów ,50 zł., Na usługi internetowe i utrzymanie BIP wydano 3.118,88 zł., natomiast na usługi związane z telefonią komórkową 1.153,83 zł. i telefonią stacjonarną ,37 zł. Na delegacje słuŝbowe dla pracowników oraz ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych wydano ,82 zł. Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia mienia urzędu oraz składki członkowskiej i na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Księgowych a takŝe za wydanie dowodu rejestracyjnego w łącznej wysokości 5.414,22 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,48 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł 7.236,00 zł., natomiast na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup komputerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych wydano ,81 zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budŝetu Unii Europejskiej- Let s talk nauka języka angielskiego dla pracowników Urzędu Gminy PraŜmów wydano łącznie ,16 zł ( wkład funduszy z Unii Europejskiej ,77 zł., a z budŝetu Gminy 1.188,39 zł.) w tym: - wynagrodzenia koordynatora 2.280,00 zł., - składki na ubezpieczenie społeczne 345,30 zł., - składki na Fundusz Pracy 55,86 zł., - zakup materiałów ,00 zł., - zakup pomocy naukowych 1.156,00 zł., - zakup usług pozostałych 9.680,00 zł., 16

18 DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , , RAZEM: ,78 93 W I półroczu 2009 roku na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano 796,00 zł. Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w sumie wyniosły 8.896,78 zł., w tym: - diety członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe 7.078,49 zł., - składki na Ubezpieczenie Społeczne 382,56 zł., - składki na Fundusz Pracy 61,73 zł., - zakup materiałów i wyposaŝenia 1.350,00 zł., - zakup usług pozostałych 24,00 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , , , ,80 37 RAZEM ,

19 Na rozdział składają się wydatki, jakie Gmina PraŜmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco: - uregulowano składki ZUS, w związku z umowami zawartymi z konserwatorami sprzętu OSP 239,58 zł., - wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom ,00 zł., - zapłacono straŝakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz w szkoleniu podstawowym straŝaków ochotników OSP 2.186,00 zł., - na zorganizowanie święta straŝaka i zawodów sportowo-poŝarniczych 2.817,15 zł., - zakup paliwa do samochodów i motopomp 2.327,96 zł., - umundurowanie wyjściowe i specjalne 6.399,41 zł., - zakup czasopisma StraŜak 180,00 zł., - sprzęt specjalistyczny 364,78 zł., - uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości 5.926,55 zł., - naprawy i remonty motopomp i samochodów, konserwacja sprzętu OSP 600,00 zł., - okresowe badania lekarskie straŝaków 970,00 zł., - zapłacono za przeglądy samochodów i znakowanie pojazdów 303,00 zł., - na ubezpieczenie straŝaków i samochodów wydano 7.288,00 zł. W I półroczu 2009 roku nie przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zakupiono jedynie sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 658,80 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , ,97 98 RAZEM: ,74 70 Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa naleŝności pienięŝnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości ,76 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są inne wydatki związane z poborem podatków, m.in. róŝne opłaty i składki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze oraz zakup papieru ,98 zł. 18

20 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,27 34 RAZEM: Zadanie realizowane było w ramach planu finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego tj. beneficjanta poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę SUW w Krupiej Wólce. Na spłatę odsetek od w/w poŝyczki wydano 3.330,27 zł. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0 RAZEM: ,00 0 Zaplanowana na 2009 rok rezerwa budŝetowa nie została w pełni wykorzystana w I półroczu 2009 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo