Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Uchwala się dochody budŝetu Powiatu w wysokości w tym: zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie zł

2 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1) Uchwala się wydatki budŝetu Powiatu w wysokości zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie zł 2

3 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł 3

4 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie zł 2) W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: a) wydatki bieŝące w kwocie zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł - dotacje z budŝetu dla szkół niepublicznych w kwocie zł - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w kwocie zł - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - dotacja dla Stowarzyszenia,,Praca - Integracja Samorządność w Jarocinie w kwocie zł 4

5 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Tarcach w kwocie zł - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł 5

6 b) wydatki majątkowe w kwocie zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 W załączniku Nr 4,,Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 W załączniku Nr 4A,,Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 W załączniku Nr 4B,,Wykaz dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6

7 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7

8 6 W załączniku Nr 6,,Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok budŝetowy 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7 W załączniku Nr 8,,Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok budŝetowy 2001 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8 W załączniku Nr 10,,Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9 W załączniku Nr 11,,Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wydatków na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 8

9 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 9

10

11 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2001 ROK w zł Dział Rozdz Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Wielkości po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych

12 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opieka społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 2

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Dział Rozdz. Nazwa ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2001 ROK w zł Wielkości po zmianie W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Wielkości po zmianie Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

14 4810 Rezerwy w tym: Rezerwa celowa oświatowa Rezerwa celowa na poręczenie kredytu dla ZZOZ Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja specjalne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Szkoły zawodowe Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieŝące

15 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Inspekcja Sanitarna Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe wydatki bieŝące Opieka społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące

16 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pomoc materialna dla uczniów Pozostałe wydatki bieŝące Szkolne schroniska młodzieŝowe Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieŝące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe wydatki bieŝące Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 6

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Zmniejszenia -nia koszt w zł realizacji Zwiększe Ogólny Termin 1. Wieś Dąbrowa Budowa zatoki Do końca autobusowej 2001 r. 2. Wieś Łuszczanów Budowa chodnika III kw r. 3. Droga Zalesie III etap remontu Do końca Mieszków Przebudowa 2001 r. kanalizacji 4. Droga Wyszki Twardów 5. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 6. MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 7. StraŜ PoŜarna w Jarocinie deszczowej Przebudowa mostu wraz z dojazdami Wymiana poszycia dachowego Kontynuacja modernizacji internatu Utwardzenie placu przy budynku StraŜy PoŜarnej 8. Szkoła Specjalna Roboty inwestycyjne dotyczące wymiany c.o IV kw r III kw r IV kw r Do końca 2001 r Do końca 2001 r. 9. Szkoła Specjalna Wymiana okien Do końca 2001 r. 10. Zespół Szkół Wymiana okien Do końca Zawodowych nr r. 11. StraŜ PoŜarna w Zakup materiałów Do końca Jarocinie budowlanych 2001 r. Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Źródła finansow. BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet Grzegorz Adamczak 7

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Zmniej Zwiększ Ogólny Termin Źródła szenia enia koszt w zł realizacji finans Zarząd Dróg Powiatowych 2. Starostwo Powiatowe 3. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 4. Dom Pomocy Społecznej Zakup rębaka, samochodu osobowego, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup pługa odśnieŝnego Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, kserokopiarki i radiotelefonu Sprzęt elektroniczny i łączności, wyposaŝenie pojazdów, zakup sprzętu niezbędnego do sprawnej koordynacji słuŝb w zakresie ratownictwa, dwóch zestawów komputerowych, dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu bojowego ratowniczo gaśniczego, prace budowlane w pomieszczeniach warsztatowo - magazynowych Piec c.o., pralnica, dwa zestawy komputerowe Rok 2001 BudŜet, PFOŚiGW Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet 5. Komenda Powiatowa Policji 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Zakup samochodu słuŝbowego Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet 8

19 MłodzieŜowy Ośrodek Zakup zestawu komputerowego Rok 2001 BudŜet Wychowawczy w Cerekwicy z oprogramowaniem 8. Starostwo Wykup części budynku na Rok BudŜet Powiatowe 9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Szubianki (II piętro) Zakup kasy fiskalnej jako pomocy naukowej Razem: Rok 2001 BudŜet Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 9

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/205/2001r. Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Wykaz dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2. Zarząd Dróg Powiatowych 3. Starostwo Powiatowe 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Zakres rzeczowy Porozumienie z Gminą Jaraczewo na budowę chodnika we Wsi Wojciechowo Łowęcice Porozumienie z Gminą śerków na dokończenie modernizacji ulicy Cmentarnej Porozumienie z Urzędem Miasta Jarocin na dofinansowanie remontu dachu i wymianę instalacji grzewczej z modernizacją kotłowni Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2000 Zmniejsze nia Ogólny Termin Źródła Zwiększenia koszt w zł realizacji finansowania Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet Rok 2001 BudŜet Razem: Przewodniczący 10

21 Rady Powiatu Grzegorz Adamczak Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok budŝetowy 2001 Dział 900 Rozdział w zł Zmniejszenia Zwiększenia Plan po Poz. Treść zmianach na 2001r. I. Stan funduszu na początek roku II. Przychody Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych 2. Odsetki III. Wydatki Współfinansowanie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym: dofinansowanie zakupu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie rębaka do gałęzi w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Jarocinie kontenera i pojemników na odpady - w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie kontenera i pojemników na odpady - w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Kom. Zakł. BudŜet. ZGM Jarocin kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów i kół do kompaktora - w kwocie: - dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarocinie samochodu do likwidacji odpadów powstałych w wyniku awarii i katastrof, w kwocie:

22 - dofinansowanie wydania w ramach Konferencji Integracji Europejskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów ZSR Tarce biuletynu dotyczącego m.in. gospodarki odpadami, w kwocie: - dofinansowanie kosztów budowy Międzygminnej Kompostowni Osadów w Cielczy, realizowanej przez Zarząd Miejski w Jarocinie, w kwocie: - dofinansowanie rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów w Brzóstkowie, realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w śerkowie, w kwocie: - dofinansowanie zakupu nagród dla uczestniczek Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, w kwocie: dofinansowanie innych przedsięwzięć zwiazanych ze składowaniem i unieszkodliwianem odpadów na podstawie wniosków złoŝonych w trakcie realizacji planu wydatków w wysokości do 50% wartości zadania 2. Sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, zakup publikacji o tematyce związanej z gospodarką odpadami 3. Sfinansowanie kosztów organizacji akcji Wiosna w powiecie 2001 (wiosenne sprzątanie na terytorium ) 4. Sfinansowanie zakupu nagród II edycji proekologicznego konkursu dla młodzieŝy szkolnej pn. Śmieciom STOP! 5. Dofinansowanie masowych imprez proekologicznych (np. Sprzątanie Świata Polska 2001 ) IV. Stan funduszu na koniec roku Uzasadnienie: PowyŜsze przeniesienia spowodowane są niŝszymi od zaplanowanych przychodami na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie przekazywanych poprzez rachunek redystrybucyjny prowadzony przez Urząd Marszałkowski jak i odstąpieniem przez niektórych wnioskodawców z realizacji projektowanych na rok 2001 przedsięwzięć oraz wiąŝącego się z tym dofinansowania ze środków przedmiotowego funduszu. Ww. zmiany obejmują takŝe korektę zapisów dla ich zgodności z obowiązująca klasyfikacją budŝetową. 12

23 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 13

24 Zestawienie Lp. Dział Rozd ział przychodów i wydatków środków specjalnych na rok budŝetowy 2001 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. w zł Wyszczególnienie Stan Przychody W tym: Wydatki W tym: Stan środków środków na ogółem Wydatki bieŝące Wydatki ogółem obrotowych na otrzymane odsetki od Ogółem W tym początek wpływy róŝne spadki, majątko środków wynagrodzenia koniec roku roku z usług dochody zapisy i na rach. darowizny w i pochodne we bank. postaci 6110 pienięŝnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Jarocinie Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie Inspekcja Sanitarna Starostwo Powiatowe w Jarocinie StraŜ PoŜarna w Jarocinie Ogółem: Utworzono środek specjalny przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarocinie z tytułu darowizn. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 22

25 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok Dział Rozdz Nazwa w zł Zmniejszenia Zwiększenia Wielkości po zmianach Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 23

26 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wydatków na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok w zł W tym zadania zlecone Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Wielkości po zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji

27 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 851 Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe wydatki bieŝące Opieka społeczna Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące Rady Powiatu Przewodniczący Grzegorz Adamczak 25

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo