INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 1

2 Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone na edukację stanowią często najbardziej znacząca pozycję w budżecie samorządu, zaś podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej i każdego mieszkańca. Zadania oświatowe powiatu Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej 1. możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek, 2. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół w tym specjalnych przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; realizacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 3. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych, 4. możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, 5. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 2

3 Zabezpieczenia kadry pracowniczej w tym administracyjno-obsługowej 1. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez doskonalenie nauczycieli. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce osiągnięcia uczniów w szkole. Programy i projekty realizowane w szkołach i placówkach. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej. W roku szkolnym 2013/2014 szkolnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olkuskiego realizującymi zadania oświatowe były: 1. I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 2. II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 3. IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 4. Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Technikum Nr 1, 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 3) Szkoła Policealna Nr 1, 4) Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych, 5) Centrum Kształcenia Praktycznego. 5. Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) III Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum Nr 3, 3) Technikum dla Dorosłych, 3

4 4) Szkoła Policealna Nr 3, 5) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 6. Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Technikum Nr 4, 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Zespół Szkół w Wolbromiu w skład którego wchodzą: 1) Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 8. Zespół Szkół w Kluczach w skład którego wchodzą: 1) Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum. 9. Zespół Szkół w Bukownie w skład którego wchodzi: 1) Technikum. 10. Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Olkuszu, 2) Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Olkuszu, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna w Olkuszu, 4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Natomiast pozaszkolnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olkuskiego były: 1. Zespół Placówek Oświatowych: 1) Bursa Szkolna, 2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Jura, 3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu. 3. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wolbromiu. Powiat Olkuski przekazywał również dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania powiatowe, takich jak: 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz - (ZDZ Katowice) 2. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu (ZDZ Katowice) 3. Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu (ZDZ Katowice) 4. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła 5. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu 4

5 6. Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu 7. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 8. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu Liceum ogólnokształcące. Nauka w liceum ogólnokształcącym w Polsce trwa trzy lata i kończy się przeważnie egzaminem maturalnym. Kierunki w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane świadectwo maturalne). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie ogólne. Technikum. Szkoła ponadgimnazjalna kształcenia ogólnego i zawodowego, wprowadzona alternatywnie wobec liceum. Nauka w technikach zawodowych trwa 4 lata. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego (przy nowej podstawie programowej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych), a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury. Absolwent, który ukończy technikum, będzie posiadał wykształcenie średnie zawodowe. Zasadnicza szkoła zawodowa. Szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, w określonym zawodzie. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego (przy nowej podstawie programowej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych), zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Komisją Izby Rzemieślniczej. Zadania oświatowe w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży prowadzone były przez wymienione w poniższym zestawieniu informacyjnym szkoły działające samodzielnie jak i te wchodzące w skład zespołów szkół. Ponadto zadania oświatowe pozaszkolne realizowane były w ramach placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu oraz dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednej w Olkuszu i drugiej w Wolbromiu. 5

6 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Polna 8 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Irena Majda Tabela Nr 1 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III 1. I LO w Olkuszu Razem II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej ul. Żeromskiego 1 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Iwona Sroka Tabela Nr 2 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III 1. II LO w Olkuszu Razem IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Korczaka 7 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Piotr Grojec Tabela Nr 3 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie 1. IV Liceum Ogólnokształcące Razem w tym: Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III

7 Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Górnicza 12 Olkusz Dyrektor szkoły mgr inż. Aldona Nowicka Tabela Nr 4 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV 1. Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych 3 66 Razem 3 66 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu: Technikum Nr 1 - kształcenie w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, - kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz. Szkoła Policealna Nr 1 - kształcenie w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik usług kosmetycznych. W Zespole Szkół Nr 1 prowadzone były także kursy kwalifikacyjne, w których udział brało 160 uczestników w 6 grupach. Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana ul. Fr. Nullo 32 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Tomasz Lis Tabela Nr 5 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Razem

8 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Policealna Nr Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum dla Dorosłych 1 12 Razem 3 36 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu: Technikum Nr 3 - kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik organizacji reklamy. Technikum dla Dorosłych kształcenie w zawodzie: technik ekonomista. Szkoła Policealna Nr 3 - kształcenie w zawodzie: technik administracji. Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Legionów Polskich 1 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Marida Zoń Tabela Nr 6 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu: Technikum Nr 4 - kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - kształcenie w zawodach: Klasy budowlane: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych. Klasy wielozawodowe: fryzjer, piekarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, wędliniarz. 8

9 Zespół Szkół Wolbrom ul. Skalska 18 Wolbrom Dyrektor szkoły mgr Krzysztof Osmenda Tabela Nr 7 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Razem 3 70 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Wolbromiu: Technikum - kształcenie w zawodach: technik agrobiznesu, technik informatyk. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz, blacharz samochodowy, rzeźnik wędliniarz, piekarz, elektryk, stolarz, cukiernik, wędliniarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie sprzedawca, murarz-tynkarz, ślusarz, kucharz,monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych. Zespół Szkół Klucze ul. Zawierciańska 15 Klucze Dyrektor szkoły mgr Janusz Walnik Tabela Nr 8 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Razem

10 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Kluczach: Technikum - kształcenie w zawodach: technik elektronik. Zespół Szkół Bukowno ul, Kolejowa 30 Bukowno Dyrektor szkoły mgr Bożena Walczak Tabela Nr 9 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Technikum Razem Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Bukownie: Technikum - kształcenie w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych. Tabela Nr 10 Stan organizacji poszczególnych rodzajów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Szkoły Ponadgimnazjalne Powiatu Olkuskiego Liczba oddziałów/ sem. Liczba uczniów/ słuchaczy 1. Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych Ogółem Szkoły i placówki niepubliczne. Tabela Nr 11 Stan organizacji Szkół Niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz - (ZDZ Katowice) Średnia liczba słuchaczy/wychowanków Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu ( ZDZ Katowice) Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu ( ZDZ Katowice) 69 10

11 4. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu 9. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu wczesne wspomaganie Razem 635 Wydatki poniesione na szkoły i placówki niepubliczne w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ,92 PLN w tym OREW ,95 PLN. Wykres Nr 1 Preferencje szkół Powiatu Olkuskiego przedstawione graficznie Licea Ogólnokształcące Technikum Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych Tabela Nr 12 Egzamin maturalny w szkołach Powiatu Olkuskiego Nazwa szkoły tegorocznych absolwentów którzy przystąpili do matury którzy zdali maturę 2014 w I terminie Liczba uczniów z poprawka mi po I terminie % zdanych matur w I terminie którzy zdali poprawkę którzy zdali maturę 2014 którzy nie zdali matury Zdawalność matury 2014 w % I LO ,06% ,53% II LO ,33% ,04% IV LO ,50% ,00% Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 III LO w ZS Nr 3 Technikum Nr 3 w ZS Nr ,42% ,91% ,57% ,00% ,42% ,21% 11

12 Technikum Nr 4 w ZS Nr 4 Technikum w ZS w Bukownie LO w ZS w Kluczach Technikum w ZS w Kluczach LO w ZS w Wolbromiu Technikum w ZS w Wolbromiu LO Technikum Ogółem Razem ,00% ,33% ,33% ,00% ,63% ,68% ,57% ,29% ,31% ,65% ,61% ,97% ,60% ,49% ,32% ,71% ,56% ,29% ,44% ,00% Do egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przystąpiło 866 spośród 954 tegorocznych absolwentów wszystkich typów liceów i techników w Powiecie Olkuskim, którzy ubiegali się o uzyskanie świadectwa dojrzałości po raz pierwszy. Spośród trzech obowiązkowych przedmiotów, które trzeba zdać na maturze na poziomie podstawowym języka polskiego, matematyki i języka obcego, zazwyczaj najlepiej wypadały języki obce. Maturzyści mogli wybierać również do sześciu przedmiotów dodatkowych. Wśród najbardziej popularnych były geografia, biologia i wiedza o społeczeństwie. Najrzadziej wybierano filozofię, język francuski i informatykę. Wśród szkół ponadgimnazjalnych dominują licea ogólnokształcące oraz technika. Strukturę szkolnictwa odzwierciedlają liczby absolwentów poszczególnych typów szkół dających prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego. Do egzaminu przystąpiło 620 spośród 634 absolwentów liceów ogólnokształcących, 246 spośród 320 absolwentów techników. Świadectwo maturalne uzyskało ogółem 93,71% absolwentów liceów ogólnokształcących, 68,29% absolwentów techników. Najszerszą informację o wyniku egzaminu otrzymuje zdający. Oprócz świadectwa, każdy zdający po zalogowaniu się za pomocą wydanego przez dyrektorów szkół hasła do systemu OBIEG może odczytać wynik punktowania odpowiedzi za każde zadanie ze wszystkich zdawanych przedmiotów oraz przypomnieć sobie zadania. Dodatkowo może porównać swój wynik z wynikami innych zdających, sprawdzając pozycję swego wyniku w szkole, gminie, powiecie i województwie. 12

13 Wykres Nr 2 Ranking zdawalności egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół Powiatu Olkuskiego 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Licea Ogólnokształcące Technika Podobnie jak w ubiegłych latach do mocnych stron wykształcenia tegorocznych maturzystów należą odczytywanie i przetwarzanie prostych informacji ze źródeł pisanych, pisanie spójnego tekstu, rozwiązywanie prostych problemów, do słabych zaś projektowanie eksperymentów, rozwiązywanie złożonych problemów, odczytywanie danych z tabel, wykresów i map, wyciąganie wniosków, rozumienie pojęć z zakresu przedmiotów objętych egzaminem i posługiwanie się nimi, ubogi zasób słownictwa i niewrażliwość stylistyczna. Podstawowym problemem maturzystów zdających język obcy nowożytny jest jakość języka. Analizy prowadzone od pierwszej sesji egzaminacyjnej pokazują, że absolwenci są coraz bardziej komunikatywni większość z nich dobrze radzi sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie słuchanego tekstu oraz tekstu pisanego. Dobrze wypadają też zadania sprawdzające umiejętność tworzenia własnej wypowiedzi, ale zdecydowanie lepsze wyniki zdający uzyskują za treść i formę tekstu niż za poprawność językową i bogactwo językowe, które są elementami najbardziej różnicującymi zdających. Wykres Nr 3 Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących Powiatu Olkuskiego. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% IV LO II LO I LO LO Wolbrom III LO LO Klucze 13

14 Wykres Nr 4 Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach Powiatu Olkuskiego 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Technikum Nr 1 w Olkuszu Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Nr 4 w Olkuszu Technikum w Wolbromiu Technikum w Bukownie Technikum w Kluczach Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkołach Powiatu Olkuskiego Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzony jest jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz otrzymał Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Suplement stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu. Dokument ten jest ściśle powiązany z zawodem - w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Egzamin odpowiadał strukturze standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodu i obejmował dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Przystąpienie do egzaminu było równoznaczne z przystąpieniem do co najmniej jednego z etapów egzaminu. Etap pisemny składał się z dwóch części. Podczas części I zdający rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Sprawdzane w etapie pisemnym umiejętności, były pogrupowane w obszary wymagań: 14

15 1. umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęte były w trzech obszarach: 1) czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 2) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 3) bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 2. umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęte były w dwóch obszarach: 1) czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, 2) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zdali ten etap egzaminu, jeśli uzyskali: 1. z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 2. z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Etap praktyczny powinien sprawdzać określony zakres praktycznych umiejętności dla zawodu wynikających z tematów zadań ustalonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych. W tym etapie zdający wykonywali zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Umiejętności sprawdzane w tym etapie pogrupowane były wg następujących wymagań: 1. planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, 2. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 3. prezentowanie efektu wykonanego zadania. W etapie praktycznym ocenie podlegały zarówno sposób wykonania zadania praktycznego jak i efekt końcowy. Warunkiem koniecznym zaliczenia tego etapu było otrzymanie co najmniej 75% punktów z możliwych do uzyskania. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz 15

16 techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe). Ocenianie to proces niezmiernie trudny, wymagający od osoby oceniającej właściwego przygotowania się do tej roli. Egzamin zewnętrzny to forma sprawdzenia czy uczniowie opanowali przewidziane podstawą programową wiadomości i umiejętności. Do egzaminu zawodowego w technikach przystąpiło 317 osób. Do etapu teoretycznego i praktycznego przystąpiło 303 uczniów. Dla 167 zdających, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu, zakończył się on pełnym sukcesem i otrzymali oni dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Obowiązujące progi zdawalności egzaminu zawodowego (etapu pisemnego 50%i 30%, etapu praktycznego 75%) są relatywnie (w stosunku do innych egzaminów zewnętrznych) wysokie, a jednocześnie te wysokie wymagania egzaminacyjne nie znajdują odzwierciedlenia w zwiększaniu szans na rynku pracy absolwentów legitymujących się najwyższymi wynikami na egzaminie. Dużym problemem w szkołach zawodowych jest realizacja obecnych podstaw programowych. Przyczyn tego zjawiska można szukać we wcześniejszych niskich osiągnięciach uczniów (m.in. na egzaminie gimnazjalnym), a w konsekwencji ograniczonych możliwościach wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (licea przyjmują uczniów z największą liczba punktów, które są odzwierciedleniem ich osiągnięć, uczniowie słabsi trafiają do pozostałych typów szkół), a także w niskiej frekwencji. Istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów mają również: 1. czynniki indywidualne (uzdolnienia, aspiracje i frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, korzystanie przez uczniów z korepetycji, oraz czasu poświęconego na naukę. 2. czynniki środowiskowe (sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury). Wykres Nr 6 Ranking zdawalności egzaminu zawodowego w Technikach Powiatu Olkuskiego 16,67% 63,41% 42,86% 63,41% 63,16% Technikum Nr 1 w Olkuszu Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Nr 4 w Olkuszu Technikum w Wolbromiu Technikum w Bukownie Technikum w Kluczach 52,11% 16

17 Tabela Nr 13 Ranking zdawalności egzaminu zawodowego w szkołach zawodowych Powiatu Olkuskiego przedstawiony liczbowo. ROK 2014 Liczba uczniów Lp Nazwa szkoły absolwenci przystąpiło zdało % zdanych egzaminów Technikum Nr 1 w ZS Nr ,41% ZSZ Nr 1 w ZS Nr ,74% Technikum Nr 3 w ZS Nr ,16% Technikum Nr 4 w ZS Nr ,11% ZSZ Nr 4 w ZS Nr ,83% Technikum w ZS w Bukownie ,41% Technikum w ZS w Kluczach ,67% Technikum w ZS w Wolbromiu ,86% ZSZ w ZS w Wolbromiu ,00% Razem ,53% Tabela Nr 13a Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego w szkołach niepublicznych, których dotowanie należy do zadań własnych Powiatu Olkuskiego. Wyszczególnienie Liczba przystępujących do matury Liczba tych, którzy zdali maturę Liczba przystępujących do egzaminu zawodowego Liczba tych, którzy zdali egzamin zawodowy 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz 2. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu 3. Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu 4. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu 5. Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu 6. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła 7. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu

18 Zgodnie z nową podstawą programowa szkolnictwa zawodowego, uczniowie klas techników i zasadniczych szkół zawodowych przystępowali do egzaminów kwalifikacyjnych w poszczególnych zawodach. Poniżej zestawienie informacja o wynikach egzaminów kwalifikacyjnych w szkołach zawodowych Powiatu Olkuskiego. lp. Nazwa szkoły Zawód Kwalifikacja uczniowie przystępujący do egzaminu 1. ZS NR 1 Olkusz Technikum Nr 1 Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 41 uczniowie, którzy zdali egzamin 35 Zdawalność w szkole 87,5% Zdawalność w kraju 82,1% Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,2% 63,22% Technik geodeta B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,9% 73,02% Technik mechatronik Technik elektronik E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych % 60% 74,58% 59,69% Technik elektryk E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,7% 57,48% Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Technik architektury krajobrazu Opiekun medyczny Florysta R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,8% 100% 100% 30,20% 96,33% 96,33% 2. ZS NR 3 Olkusz Technikum Nr 3 Technik górnictwa podziemnego Technik ekonomista M.11. Eksploatacja złóż podziemnych A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,6% 37,93% 88,87% 64,3% Technik organizacji reklamy Technik informatyk A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,42% 32,69% 38,6% 39,9% Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych 3. ZS NR 4 Olkusz Technikum Nr 4 Technik administracji Technik hotelarstwa A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji ,28% 22,22% 47,3% 62,95% ZSZ Nr 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie B.05. Montaż systemu suchej zabudowy % 62% 4. ZS Wolbrom Technikum Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Technik informatyk B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,5% 57,93% ,17% 39,94% 18

19 Szkolnictwo specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Jolanta Mędrek Tabela Nr 14 Stan organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Olkuszu Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Olkuszu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Olkuszu Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zespoły Terapeutyczne 5 29 Razem W roku szkolnym 2013/2014 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna kształciła w zawodzie: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. O szkole Ludzie różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami, różne są ich możliwości oraz predyspozycje, dzięki którym mogą dążyć do życiowej samorealizacji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych istnieją na całym świecie. Tworząc dla nich bezpieczne, przyjazne środowisko rozwoju, dajemy im realne szanse na godne zaistnienie i pełne życie. Takie przyjazne środowisko wychowawczo- dydaktyczne mogą znaleźć dzieci niepełnosprawne w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu. W ZSS mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły edukacyjno- terapeutyczne. Organizowane są również zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne w domu ucznia skierowanego do takiej formy edukacji. Szkoła proponuje dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom nie tylko edukację, ale również wsparcie i pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, logopedy, nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami oraz pielęgniarki szkolnej. Uczniowie mogą korzystać z boiska sportowego Orlik. Szkoła dysponuje bogato wyposażoną pracownią gospodarstwa domowego. Posiada również salę komputerową z nowoczesnym sprzętem oraz dostępem do Internetu. 19

20 Szkoła oferuje dzieciom udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno- wyrównawcze, korekcji wad wymowy, korekcji wad postawy, socjoterapii i psychoterapii oraz zajęcia z realizacją programów profilaktycznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i miło spędzać czas wolny. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach koła sprawnych rąk, zajęciach komputerowych, matematycznych, historycznych, przyrodniczych oraz artystyczno- muzycznych. Przy szkole funkcjonuje również świetlica szkolna, a dzieci korzystają ze stołówki przy gminnym zespole szkół integracyjnych. Sprawdziany i egzaminy Do sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej przystąpiło 0 uczniów. Do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i części humanistycznej przystąpiło 3 uczniów. W Zasadniczej Szkole Zawodowej do egzaminu przystąpił 1 uczeń, który zdał egzamin zarówno w części pisemnej jak i praktycznej. Kształcenie specjalne Do kształcenia specjalnego (w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym) oraz do nauczania indywidualnego kwalifikują poradnie psychologicznopedagogiczne, bądź inne poradnie specjalistyczne, w których działają powołane przez dyrektora poradni zespoły orzekające. Zadaniem Zespołów jest orzekanie oraz kwalifikowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym integracyjnego oraz nauczania indywidualnego) na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (przeprowadzonych przez specjalistów poradni bądź spoza poradni). Postępowanie orzekające i kwalifikujące stanowi podstawę wydania przez poradnię orzeczenia kwalifikacyjnego zawierającego określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności, odpowiednich form kształcenia lub opieki oraz warunków niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka; indywidualny program pracy z dzieckiem ze wskazaniem metod stymulacji, terapii oraz usprawniania lub ze wskazaniem form pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 20

21 Nauczanie indywidualne Szacuje się, że w Polsce ponad 3% populacji wszystkich uczniów wymaga indywidualnych form kształcenia ze względu na niepełnosprawność fizyczną, psychiczną lub umysłową. Polegają one na specjalistycznym oddziaływaniu dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym, ukierunkowanym na wszechstronny rozwój, a także na specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy. Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Ustawa mówi, że system oświaty ma zapewnić opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Rewalidacja Jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. Zajęcia rewalidacyjne odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ważne, by zajęcia te nie stały się zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi, a wspierały dziecko i w oparciu o jego mocne strony i umiejętności rozwijały i wspomagały zaburzone funkcje. W roku szkolnym 2013/2014 Powiat przeprowadził procedury dotyczące wydania skierowań i umieszczenia 23 uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu, 9 uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, oraz skierowano i umieszczono 5 nieletnich sprawiających kłopoty wychowawcze w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Na podstawie Porozumienia z Gminą Miejską Kraków sfinansowano 83 badania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie Powiatu na kwotę ,00 PLN. Uchwałami Zarządu Powiatu przyznano nauczanie indywidualne 38 uczniom, zajęcia rewalidacyjne 2 i rewalidacyjno-wychowawcze 3 uczniom. 21

22 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu jako niepubliczna placówka oświatowa spełnia zadania z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji dzieci w wieku 3-25 lat. OREW obejmuje swoim działaniem obszar powiatu olkuskiego oraz gmin powiatów ościennych (miechowskiego, zawierciańskiego, krakowskiego). Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych (z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Celem placówki jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci, zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, umożliwianie realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz stanowienie wsparcia dla rodziny, w której funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Ośrodka są dzieci w wieku od 0 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w wieku do lat 18 (z przyczyn zdrowotnych nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w innych formach dziennego pobytu), a w przypadku dzieci i młodzieży objętej zajęciami rewalidacyjno wychowawczymi do 25 roku życia. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy ma swoją siedzibę w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22. Budynek ośrodka jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy, windę osobową, poręcze przyścienne na korytarzach, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, drzwi automatycznie rozsuwane, klimatyzowane pomieszczenia). Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Nasze Poradnie zajmują się przede wszystkim: 1. wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 2. podnoszeniem efektywności ich uczenia się, 3. terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 4. pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 5. pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, 22

23 6. pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów, 7. prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 8. wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 9. wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, 10. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 11. udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, 12. opiniowaniem i orzecznictwem. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP) są placówkami obejmującymi opieką dzieci i młodzież do momentu ukończenia nauki szkolnej. Spełniają następujące funkcje: 1. profilaktyczną 2. diagnostyczną 3. terapeutyczną 4. konsultacyjno-doradczą Teren działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu obejmuje: miasto i gminę Olkusz, miasto Bukowno, gminę Bolesław, gminę Klucze. Ilość dzieci przyjętych: 1472 Ilość wydanych opinii: 855 Ilość wydanych orzeczeń: 246 Ilość dzieci objętych opieką Poradni w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny (WWRDiR): 45 Teren działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolbromiu obejmuje: miasto i gminę Wolbrom i gminę Trzyciąż. Ilość dzieci przyjętych: 622 Ilość wydanych opinii: 179 Ilość wydanych orzeczeń: 70 w tym WWRDiR: 0 Zespół Placówek Oświatowych Zespół Placówek Oświatowych powstał w roku 1990 na bazie Bursy Szkolnej i nowo powołanego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez Kuratora Oświaty w Katowicach. Bursa Szkolna gwarantuje miejsca dla młodzieży (dziewczęta i chłopcy) szkół ponadgimnazjalnych z terenu Olkusza i okolic pobierających naukę poza miejscem stałego 23

24 zamieszkania. Dla młodzieży mieszkającej w Bursie działa stołówka przygotowująca całodzienne wyżywienie. Ze stołówki korzystają również mieszkańcy Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Olkuszu. Ilość miejsc w bursie: 72 w pokojach 3 i 6-osobowych, zbiorcze łazienki na korytarzu (osobno męskie i damskie), kuchnia samoobsługowa wyposażona (talerze, garnki, sztućce, czajniki, kuchenki, lodówki). Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla szkolnych wycieczek oraz indywidualnych turystów. Posiada Kategorię I (najwyższą) dla tego typu obiektów nadaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Ilość miejsc w schronisk: 51 w pokojach 2-, 3-, 6-osobowych, zbiorcze łazienki na korytarzu (osobno męskie i damskie), kuchnia samoobsługowa w pełni wyposażona (talerze, garnki, sztućce, czajniki, kuchenki, lodówki). Średnie obłożenie w ciągu roku szkolnego noclegów. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, w oparciu o zawarte umowy ze szkołami. W roku szkolnym 2013/2014 zajęciami zostało objętych 697 uczniów w 37 grupach w podziale na I, II i III stopień kształcenia: fryzjer I 50 osób 2 grupy, fryzjer II 52 osoby 2 grupy, fryzjer III 39 osób 2 grupy. mechanik pojazdów samochodowych I - 27 osób, mechanik pojazdów samochodowych II 22 osoby, mechanik pojazdów samochodowych III 12 osób. elektryk I 19 osób, elektryk II 24 osoby, blacharz samochodowy I 16 osób. blacharz samochodowy II 14 osób. operator obrabiarek skrawających II 18 osób. monter zabudowy i robót wykończeniowych I 20 osób, monter zabudowy i robót wykończeniowych II 19 osób. lakiernik I 21 osób, lakiernik II 18 osób. piekarz I 18 osób, piekarz II 17 osób, piekarz III 19 osób. blacharz III 12 osób. cukiernik I 22 osób, cukiernik II 19 osób, cukiernik III 17 osób. rzeźnik wędliniarz III 27 osób. wędliniarz II 27 osób. kucharz I 16 osób, kucharz II 19 osób. elektromechanik pojazdów samochodowych I 14 osób. stolarz I 19 osób, stolarz III 18 osób. sprzedawca I 22 osób, sprzedawca II 20 osób. ślusarz I 19 osób. górnik I 20osób. 24

25 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ Nr1 W OLKUSZU Od września 2008 r. funkcjonuje CKP, powołane przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu na bazie warsztatów szkolnych, przy ul. Legionów Polskich 1. Utworzono następujące pracownie: pracownia samochodowa 1 i 2, pracownia montażu i maszyn różnych, pracownia obróbki mechanicznej, pracownia architektury krajobrazu, pracownia doradztwa zawodowego. Zajęcia prowadzone w r. szk. 2013/14 pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych kl. 1 TPS. zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych kl. 2 TPS. zajęcia praktyczne kl.3 TPS. zajęcia praktyczne budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych kl. 1 i 2 ZSZ mechanik poj. sam. specjalizacja kl.3 ZSZ mechanik poj. sam. budowa i diagnozowanie pojazdów samochodowych kl.1 ZSZ mechanik poj. sam. zajęcia praktyczne kl.2 ZSZ ślusarz. specjalizacja kl.3 ZSZ ślusarz. zajęcia praktyczne kl. 3 technik mechanik. zajęcia praktyczne z podstaw architektury krajobrazu kl.1. zajęcia praktyczne z przygotowania roślin ozdobnych kl. 1 i 2. zajęcia praktyczne z kształtowania i projektowania krajobrazu kl.2. zajęcia praktyczne kurs kwalifikacyjny Eksploatacja złóż podziemnych. zajęcia praktyczne szkoła policealna technik górnictwa podziemnego. kurs operator wózków widłowych. kurs alternatywne układy zasilania. Podstawową formą pracy dydaktycznej w CKP są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach i laboratoriach. Organizacja nauczania przebiega w trybie przewidzianym dla szkół ponadgimnazjalnych zawodowych a zajęcia odbywają się na 55 minutowych godzinach lekcyjnych. Uczniowie po zakończeniu zajęć praktycznych otrzymują zaświadczenie z CKP według wzoru określonego przez MEN, który jest podstawą do wystawienia ocen za zajęcia praktyczne w arkuszu ocen prowadzonym przez daną szkołę. W ramach zajęć praktycznych uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, mogą wykonywać prace użyteczne, zlecone przez organ prowadzący, szkoły lub inne podmioty gospodarcze, w siedzibie CKP lub w siedzibie zleceniodawcy. 25

26 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu CKU w Olkuszu jest placówką kształcenia dorosłych i młodocianych pracowników. Placówka ta wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. W skład Centrum wchodzi Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych. Do zadań Centrum należy w szczególności: Realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, 1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych oraz pracowników młodocianych, 2. Umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie, 3. Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości, 4. Upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie oświaty dorosłych. Swoje cele i zadania Centrum realizuje poprzez: 1. Prowadzenie szkoły policealnej i technikum uzupełniającego oraz centrum kształcenia praktycznego, 2. Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły policealnej i technikum uzupełniającego, 3. Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 4. Kształcenie słuchaczy w systemie kształcenia na odległość, 5. Organizowanie dokształcających i doskonalących kursów zawodowych, 6. Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez charakterze kulturalno naukowym, 7. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum, 8. Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, 9. Współpracę z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą, 10. Współpracę z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr, 11. Opracowywanie i wydawanie materiałów dla nauczycieli, wykładowców i słuchaczy. Wykaz pracowni w CKU: 1. Pracownia ochrony środowiska (laboratorium). 2. Pracownia architektury krajobrazu. 3. Pracownia elektryczno-elektroniczna. 4. Pracownia sensoryki PLC i robotyki. 5. Pracownia pneumatyki i hydrauliki. 6. Pracownia mechatroniki. 26

27 7. Pracownia górnicza. 8. Pracownia obrabiarek OSN. 9. Pracownia mechatroniki pojazdów. 10. Pracownia mechaniki technicznej,pracownia pomiarów i jakości wytwarzania. 11. Pracownia obróbki cieplnej. 12. Pracownia spawalnicza. 13. Pracownia CAD/CAM. 14. Pracownia silników samochodowych. Wykaz kursów i szkoleń: Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa. Programowanie sterowników plc z projektowaniem systemów alarmowych. Auto CAD. Asystent bezpieczeństwa i higieny pracy. GIS. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Corel Draw x4-grafika wektorowa. Grafika komputerowa. Instalowania i uruchamiania systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń. Instalowania i uruchamiania urządzeń telewizji satelitarnej i przemysłowej. Projektowanie ogrodów. Operator wózków widłowych. Florystyka okolicznościowa z obsługą kasy fiskalnej. Kursy kwalifikacyjne zawodowe: Kwalifikacyjny kurs zawodowy M. 11 Eksploatacja złóż podziemnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy M. 39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych w zawodzie florysta. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Z.4 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Zajęcia dla młodzieży ZS Nr 1 Technologie i konstrukcje mechaniczne. Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych. Budowa i diagnozowanie pojazdów. Układy elektryczne i elektroniczne. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 27

28 Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Pracownia elektrotechniki i elektroniki. Układy sterowania i regulacji. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Pracownia elektrotechniki i elektroniki. Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych. Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Podstawy użytkowania obrabiarek skrawających. Pracownia obróbki skrawaniem. Pracownia obróbki mechanicznej. Podstawy architektury krajobrazu. Podstawy przygotowania i pielęgnacji roślin ozdobnych. Podstawy kształtowania i projektowania krajobrazu. Pracownia podstaw projektowania krajobrazu. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Pracownia diagnostyki i naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Przepisy ruchu drogowego. Fizyka. Chemia. Język obcy ukierunkowany zawodowo. Inne zajęcia: Akademia Młodego Technika. 28

29 Tabela Nr 15 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2013/2014r. Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) W tym: powierzchnia terenów zielonych (w m²) Sale lekcyjne w tym pracownie Komp. Język. Pomieszczenia (ilość) Sale gimnast Boisko asfaltowe Boisko trawiaste Świetlice Stołówki 1 I LO w Olkuszu II LO w Olkuszu IV LO w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO Razem

30 Remonty Naprawy i remonty wykonane w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. I LO w Olkuszu montaż instalacji przemysłowej, wymiana drzwi I piętro, malowanie I piętro, wymian drzwi parter, malowanie parter, wymiana parkietu sala 55, naprawa urządzenia biurowego, II LO w Olkuszu naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, serwis i konserwacja urządzeń wymiennikowni, monitoringu, naprawa gaśnic, IV LO w Olkuszu usunięcie awarii pionu kanalizacji deszczowej w pomieszczeniach piwnic, remont fragmentu dachu i oklejanie kominów w segmencie C, udrożnienie kanalizacji, remont sali lekcyjnej multimedialnej, malowanie korytarza na II piętrze, ZS NR 1 w Olkuszu - konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja podnośnika, konserwacje urządzeń biurowych, ZS NR 3 w Olkuszu konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy i remonty, ZS NR 4 w Olkuszu - remont pokrycia dachowego- główny budynek, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w łazienkach na I i II piętrze, remont urządzeń biurowych, wymiana paneli w trzech salach lekcyjnych, ZS Wolbrom naprawa kserokopiarek, wymiany części wewnętrznej instalacji wodnej, konserwacja urządzeń gaśniczych, naprawa centrali telefonicznej, ZS Klucze naprawa kotłowni, ZS Bukowno czyszczenie i konserwacja urządzeń biurowych, naprawa drzwi, ZSS w Olkuszu konserwacja i naprawa dźwigu, malowanie 2 klas i świetlicy, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, ZPO- konserwacja urządzeń biurowych, dźwigu, kotłowni, przewodów kominowych, wymiana rozdzielnic piętrowych, wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, PPP Olkusz - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, PPP Wolbrom - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, 30

31 Tabela Nr 15 Zestawienie wydatków poniesionych na remonty w szkołach i placówkach w okresie sprawozdawczym. Wyszczególnienie Wydatki z Wydatki Wydatki z Wydatki Rady budżetowe wydzielonego ogółem Rodziców rachunku dochodów 1 I LO , , , ,00 2 II LO , ,78 3 IV LO 1.230, , ,95 4 ZS NR , , , ,33 5 ZS NR ,18 680, ,12 6 ZS NR , , ,57 7 ZS Wolbrom , ,34 8 ZS Klucze , ,66 9 ZS Bukowno 0 172,20 75,00 247,20 10 ZSS , ,41 11 ZPO , ,05 12 PPP Olkusz , ,20 13 PPP Wolbrom , ,00 Ogółem , , ,61 Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Powiatu w 2013 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2014r. Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły uzyskały możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. Szkoły wyposażono również w kamery cyfrowe i niektóre- w projektory multimedialne. 31

32 Tabela Nr 17 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat obrazuje poniższa tabela. Ilość Wyszczególnienie Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimedialne Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Kamery - monit. 1 I LO w Olkuszu II LO w Olkuszu IV LO w Olkuszu Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO

33 Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią większość budżetu Powiatu. W roku sprawozdawczym było to ok. 35 % ogólnych wydatków. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok budżetowy 2013 i Tabela Nr 18 Wydatki szkół i jednostek Nazwa szkoły Wydatki 1 I LO ,74 2 II LO ,48 3 IV LO ,22 4 ZS NR ,00 5 ZS NR ,57 6 ZS NR ,61 7 ZS Wolbrom ,53 8 ZS Klucze ,33 9 ZS Bukowno ,57 10 ZSS ,91 11 ZPO ,74 12 PPP Olkusz ,66 13 PPP Wolbrom ,07 Ogółem ,43 I. Zabezpieczenie kadry pracowniczej w tym administracyjno obsługowej. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski pracowało 446 nauczycieli oraz 175 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 19. Tabela Nr 19 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1 I LO Olkusz 48, , II LO Olkusz 37, , , IV LO Olkusz 51, , , Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu 98, , , Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu 65, , , Zespół Szkół Nr 4 w Olkusz 67, , , Zespół Szkół w Wolbromiu 46, , ,

34 8 Zespół Szkół w Kluczach 16, , , Zespół Szkół w Bukownie 21, , , Zespół Szkół Specjalnych 37, , , ZPO 28, , , PPP Olkusz 21, , , PPP Wolbrom 8, ,00 6 2,01 5 Razem Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2013/2014 obrazuje tabela nr 20. Tabela Nr 20 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w stan na r. Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 2014 % ogółu 2014 % ogółu 2014 % ogółu 2014 % ogółu I LO Olkusz 0 3 6, , ,08 46 II LO Olkusz 0 2 7, , ,28 28 IV LO Olkusz 0 2 4, , , Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkusz Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO 10 14, , , ,52 76* 0 2 4, , , , , ,22 46* 1 2,63 2 5, , , , , , , , , , ,19 3 9, , , , , ,41 17 PPP Olkusz , , ,58 19 PPP Wolbrom , ,66 6 Ogółem *7 osób bez stopnia awansu zawodowego w ZS Nr1 i 1 osoba w ZS Nr 4. 34

35 Stopniem zawodowym nauczyciela stażysty legitymowało się 14 nauczycieli tj. 3,13 % spośród ogółu zatrudnionych, kontraktowego 51 tj. 11,42 %, mianowanego 90 tj. 20,18 %, dyplomowanego 270 tj. 62,79 % 7 nauczycieli pozostawało bez stopnia co stanowi 1,78 % ogółu. W roku szkolnym 2013/2014 w wyniku postepowania egzaminacyjnego 7 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Wykres Nr 7 Stopień zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 1,78% 3,13% 62,79% 11,42% 20,18% Bez stopnia awansu Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2013/2014 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. II. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2013/2014 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota ,93PLN. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych w latach przedstawia tabela nr 21. Formy kształcenia na które przyznawane było dofinansowanie: 1) Studia podyplomowe. 2) Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez zakłady kształcenia nauczycieli. 3) Szkolenia i kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki oświatowe i specjalistyczne. 4) Warsztaty metodyczne i przedmiotowe. 5) Seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli. 35

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Jarocin, październik 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Wykorzystanie środków budżetowych. 4 3. Sieć szkół i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Nasza została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Technikum

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r.

Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r. Koło SEP nr 10 www.sep10.wroclaw.pl przy Zespole Szkół nr 2; ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r. OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIŁÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Konferencja podsumowująca projekt Szkoła przyszła do Ciebie Gronowo, 20.02.2014r. Podstawa prawna Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Od września 2017 możliwa jest nauka w następujących typach szkół:

Od września 2017 możliwa jest nauka w następujących typach szkół: Od września 2017 możliwa jest nauka w następujących typach szkół: - liceum ogólnokształcące 3 lata - technikum 4 lata - branżowa szkoła I stopnia 3 lata - liceum ogólnokształcące dla dorosłych 3 lata EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo