INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 1

2 Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone na edukację stanowią często najbardziej znacząca pozycję w budżecie samorządu, zaś podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej i każdego mieszkańca. Zadania oświatowe powiatu Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej 1. możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek, 2. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół w tym specjalnych przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; realizacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 3. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych, 4. możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, 5. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 2

3 Zabezpieczenia kadry pracowniczej w tym administracyjno-obsługowej 1. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez doskonalenie nauczycieli. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce osiągnięcia uczniów w szkole. Programy i projekty realizowane w szkołach i placówkach. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej. W roku szkolnym 2013/2014 szkolnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olkuskiego realizującymi zadania oświatowe były: 1. I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 2. II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 3. IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. 4. Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Technikum Nr 1, 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 3) Szkoła Policealna Nr 1, 4) Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych, 5) Centrum Kształcenia Praktycznego. 5. Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) III Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum Nr 3, 3) Technikum dla Dorosłych, 3

4 4) Szkoła Policealna Nr 3, 5) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 6. Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Technikum Nr 4, 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Zespół Szkół w Wolbromiu w skład którego wchodzą: 1) Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 8. Zespół Szkół w Kluczach w skład którego wchodzą: 1) Liceum Ogólnokształcące, 2) Technikum. 9. Zespół Szkół w Bukownie w skład którego wchodzi: 1) Technikum. 10. Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu w skład którego wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Olkuszu, 2) Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Olkuszu, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna w Olkuszu, 4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Natomiast pozaszkolnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olkuskiego były: 1. Zespół Placówek Oświatowych: 1) Bursa Szkolna, 2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Jura, 3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu. 3. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wolbromiu. Powiat Olkuski przekazywał również dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania powiatowe, takich jak: 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz - (ZDZ Katowice) 2. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu (ZDZ Katowice) 3. Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu (ZDZ Katowice) 4. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła 5. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu 4

5 6. Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu 7. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 8. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu Liceum ogólnokształcące. Nauka w liceum ogólnokształcącym w Polsce trwa trzy lata i kończy się przeważnie egzaminem maturalnym. Kierunki w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane świadectwo maturalne). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie ogólne. Technikum. Szkoła ponadgimnazjalna kształcenia ogólnego i zawodowego, wprowadzona alternatywnie wobec liceum. Nauka w technikach zawodowych trwa 4 lata. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego (przy nowej podstawie programowej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych), a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury. Absolwent, który ukończy technikum, będzie posiadał wykształcenie średnie zawodowe. Zasadnicza szkoła zawodowa. Szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, w określonym zawodzie. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego (przy nowej podstawie programowej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych), zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Komisją Izby Rzemieślniczej. Zadania oświatowe w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży prowadzone były przez wymienione w poniższym zestawieniu informacyjnym szkoły działające samodzielnie jak i te wchodzące w skład zespołów szkół. Ponadto zadania oświatowe pozaszkolne realizowane były w ramach placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu oraz dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednej w Olkuszu i drugiej w Wolbromiu. 5

6 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Polna 8 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Irena Majda Tabela Nr 1 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III 1. I LO w Olkuszu Razem II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej ul. Żeromskiego 1 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Iwona Sroka Tabela Nr 2 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III 1. II LO w Olkuszu Razem IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Korczaka 7 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Piotr Grojec Tabela Nr 3 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie 1. IV Liceum Ogólnokształcące Razem w tym: Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III

7 Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Górnicza 12 Olkusz Dyrektor szkoły mgr inż. Aldona Nowicka Tabela Nr 4 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV 1. Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych 3 66 Razem 3 66 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu: Technikum Nr 1 - kształcenie w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, - kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz. Szkoła Policealna Nr 1 - kształcenie w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik usług kosmetycznych. W Zespole Szkół Nr 1 prowadzone były także kursy kwalifikacyjne, w których udział brało 160 uczestników w 6 grupach. Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana ul. Fr. Nullo 32 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Tomasz Lis Tabela Nr 5 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Razem

8 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Policealna Nr Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum dla Dorosłych 1 12 Razem 3 36 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu: Technikum Nr 3 - kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik organizacji reklamy. Technikum dla Dorosłych kształcenie w zawodzie: technik ekonomista. Szkoła Policealna Nr 3 - kształcenie w zawodzie: technik administracji. Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Legionów Polskich 1 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Marida Zoń Tabela Nr 6 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu: Technikum Nr 4 - kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - kształcenie w zawodach: Klasy budowlane: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych. Klasy wielozawodowe: fryzjer, piekarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, wędliniarz. 8

9 Zespół Szkół Wolbrom ul. Skalska 18 Wolbrom Dyrektor szkoły mgr Krzysztof Osmenda Tabela Nr 7 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Razem Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Razem 3 70 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Wolbromiu: Technikum - kształcenie w zawodach: technik agrobiznesu, technik informatyk. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz, blacharz samochodowy, rzeźnik wędliniarz, piekarz, elektryk, stolarz, cukiernik, wędliniarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie sprzedawca, murarz-tynkarz, ślusarz, kucharz,monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych. Zespół Szkół Klucze ul. Zawierciańska 15 Klucze Dyrektor szkoły mgr Janusz Walnik Tabela Nr 8 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV 1. Liceum Ogólnokształcące Technikum Razem

10 Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Kluczach: Technikum - kształcenie w zawodach: technik elektronik. Zespół Szkół Bukowno ul, Kolejowa 30 Bukowno Dyrektor szkoły mgr Bożena Walczak Tabela Nr 9 Stan organizacji w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów I II III IV 1. Technikum Razem Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Bukownie: Technikum - kształcenie w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych. Tabela Nr 10 Stan organizacji poszczególnych rodzajów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Szkoły Ponadgimnazjalne Powiatu Olkuskiego Liczba oddziałów/ sem. Liczba uczniów/ słuchaczy 1. Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych Ogółem Szkoły i placówki niepubliczne. Tabela Nr 11 Stan organizacji Szkół Niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz - (ZDZ Katowice) Średnia liczba słuchaczy/wychowanków Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu ( ZDZ Katowice) Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu ( ZDZ Katowice) 69 10

11 4. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu 9. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu wczesne wspomaganie Razem 635 Wydatki poniesione na szkoły i placówki niepubliczne w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ,92 PLN w tym OREW ,95 PLN. Wykres Nr 1 Preferencje szkół Powiatu Olkuskiego przedstawione graficznie Licea Ogólnokształcące Technikum Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych Tabela Nr 12 Egzamin maturalny w szkołach Powiatu Olkuskiego Nazwa szkoły tegorocznych absolwentów którzy przystąpili do matury którzy zdali maturę 2014 w I terminie Liczba uczniów z poprawka mi po I terminie % zdanych matur w I terminie którzy zdali poprawkę którzy zdali maturę 2014 którzy nie zdali matury Zdawalność matury 2014 w % I LO ,06% ,53% II LO ,33% ,04% IV LO ,50% ,00% Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 III LO w ZS Nr 3 Technikum Nr 3 w ZS Nr ,42% ,91% ,57% ,00% ,42% ,21% 11

12 Technikum Nr 4 w ZS Nr 4 Technikum w ZS w Bukownie LO w ZS w Kluczach Technikum w ZS w Kluczach LO w ZS w Wolbromiu Technikum w ZS w Wolbromiu LO Technikum Ogółem Razem ,00% ,33% ,33% ,00% ,63% ,68% ,57% ,29% ,31% ,65% ,61% ,97% ,60% ,49% ,32% ,71% ,56% ,29% ,44% ,00% Do egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przystąpiło 866 spośród 954 tegorocznych absolwentów wszystkich typów liceów i techników w Powiecie Olkuskim, którzy ubiegali się o uzyskanie świadectwa dojrzałości po raz pierwszy. Spośród trzech obowiązkowych przedmiotów, które trzeba zdać na maturze na poziomie podstawowym języka polskiego, matematyki i języka obcego, zazwyczaj najlepiej wypadały języki obce. Maturzyści mogli wybierać również do sześciu przedmiotów dodatkowych. Wśród najbardziej popularnych były geografia, biologia i wiedza o społeczeństwie. Najrzadziej wybierano filozofię, język francuski i informatykę. Wśród szkół ponadgimnazjalnych dominują licea ogólnokształcące oraz technika. Strukturę szkolnictwa odzwierciedlają liczby absolwentów poszczególnych typów szkół dających prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego. Do egzaminu przystąpiło 620 spośród 634 absolwentów liceów ogólnokształcących, 246 spośród 320 absolwentów techników. Świadectwo maturalne uzyskało ogółem 93,71% absolwentów liceów ogólnokształcących, 68,29% absolwentów techników. Najszerszą informację o wyniku egzaminu otrzymuje zdający. Oprócz świadectwa, każdy zdający po zalogowaniu się za pomocą wydanego przez dyrektorów szkół hasła do systemu OBIEG może odczytać wynik punktowania odpowiedzi za każde zadanie ze wszystkich zdawanych przedmiotów oraz przypomnieć sobie zadania. Dodatkowo może porównać swój wynik z wynikami innych zdających, sprawdzając pozycję swego wyniku w szkole, gminie, powiecie i województwie. 12

13 Wykres Nr 2 Ranking zdawalności egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół Powiatu Olkuskiego 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Licea Ogólnokształcące Technika Podobnie jak w ubiegłych latach do mocnych stron wykształcenia tegorocznych maturzystów należą odczytywanie i przetwarzanie prostych informacji ze źródeł pisanych, pisanie spójnego tekstu, rozwiązywanie prostych problemów, do słabych zaś projektowanie eksperymentów, rozwiązywanie złożonych problemów, odczytywanie danych z tabel, wykresów i map, wyciąganie wniosków, rozumienie pojęć z zakresu przedmiotów objętych egzaminem i posługiwanie się nimi, ubogi zasób słownictwa i niewrażliwość stylistyczna. Podstawowym problemem maturzystów zdających język obcy nowożytny jest jakość języka. Analizy prowadzone od pierwszej sesji egzaminacyjnej pokazują, że absolwenci są coraz bardziej komunikatywni większość z nich dobrze radzi sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie słuchanego tekstu oraz tekstu pisanego. Dobrze wypadają też zadania sprawdzające umiejętność tworzenia własnej wypowiedzi, ale zdecydowanie lepsze wyniki zdający uzyskują za treść i formę tekstu niż za poprawność językową i bogactwo językowe, które są elementami najbardziej różnicującymi zdających. Wykres Nr 3 Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących Powiatu Olkuskiego. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% IV LO II LO I LO LO Wolbrom III LO LO Klucze 13

14 Wykres Nr 4 Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach Powiatu Olkuskiego 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Technikum Nr 1 w Olkuszu Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Nr 4 w Olkuszu Technikum w Wolbromiu Technikum w Bukownie Technikum w Kluczach Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkołach Powiatu Olkuskiego Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzony jest jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz otrzymał Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Suplement stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu. Dokument ten jest ściśle powiązany z zawodem - w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Egzamin odpowiadał strukturze standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodu i obejmował dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Przystąpienie do egzaminu było równoznaczne z przystąpieniem do co najmniej jednego z etapów egzaminu. Etap pisemny składał się z dwóch części. Podczas części I zdający rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Sprawdzane w etapie pisemnym umiejętności, były pogrupowane w obszary wymagań: 14

15 1. umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęte były w trzech obszarach: 1) czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 2) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 3) bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 2. umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęte były w dwóch obszarach: 1) czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, 2) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zdali ten etap egzaminu, jeśli uzyskali: 1. z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 2. z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Etap praktyczny powinien sprawdzać określony zakres praktycznych umiejętności dla zawodu wynikających z tematów zadań ustalonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych. W tym etapie zdający wykonywali zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Umiejętności sprawdzane w tym etapie pogrupowane były wg następujących wymagań: 1. planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, 2. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 3. prezentowanie efektu wykonanego zadania. W etapie praktycznym ocenie podlegały zarówno sposób wykonania zadania praktycznego jak i efekt końcowy. Warunkiem koniecznym zaliczenia tego etapu było otrzymanie co najmniej 75% punktów z możliwych do uzyskania. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz 15

16 techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe). Ocenianie to proces niezmiernie trudny, wymagający od osoby oceniającej właściwego przygotowania się do tej roli. Egzamin zewnętrzny to forma sprawdzenia czy uczniowie opanowali przewidziane podstawą programową wiadomości i umiejętności. Do egzaminu zawodowego w technikach przystąpiło 317 osób. Do etapu teoretycznego i praktycznego przystąpiło 303 uczniów. Dla 167 zdających, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu, zakończył się on pełnym sukcesem i otrzymali oni dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Obowiązujące progi zdawalności egzaminu zawodowego (etapu pisemnego 50%i 30%, etapu praktycznego 75%) są relatywnie (w stosunku do innych egzaminów zewnętrznych) wysokie, a jednocześnie te wysokie wymagania egzaminacyjne nie znajdują odzwierciedlenia w zwiększaniu szans na rynku pracy absolwentów legitymujących się najwyższymi wynikami na egzaminie. Dużym problemem w szkołach zawodowych jest realizacja obecnych podstaw programowych. Przyczyn tego zjawiska można szukać we wcześniejszych niskich osiągnięciach uczniów (m.in. na egzaminie gimnazjalnym), a w konsekwencji ograniczonych możliwościach wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (licea przyjmują uczniów z największą liczba punktów, które są odzwierciedleniem ich osiągnięć, uczniowie słabsi trafiają do pozostałych typów szkół), a także w niskiej frekwencji. Istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów mają również: 1. czynniki indywidualne (uzdolnienia, aspiracje i frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, korzystanie przez uczniów z korepetycji, oraz czasu poświęconego na naukę. 2. czynniki środowiskowe (sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury). Wykres Nr 6 Ranking zdawalności egzaminu zawodowego w Technikach Powiatu Olkuskiego 16,67% 63,41% 42,86% 63,41% 63,16% Technikum Nr 1 w Olkuszu Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Nr 4 w Olkuszu Technikum w Wolbromiu Technikum w Bukownie Technikum w Kluczach 52,11% 16

17 Tabela Nr 13 Ranking zdawalności egzaminu zawodowego w szkołach zawodowych Powiatu Olkuskiego przedstawiony liczbowo. ROK 2014 Liczba uczniów Lp Nazwa szkoły absolwenci przystąpiło zdało % zdanych egzaminów Technikum Nr 1 w ZS Nr ,41% ZSZ Nr 1 w ZS Nr ,74% Technikum Nr 3 w ZS Nr ,16% Technikum Nr 4 w ZS Nr ,11% ZSZ Nr 4 w ZS Nr ,83% Technikum w ZS w Bukownie ,41% Technikum w ZS w Kluczach ,67% Technikum w ZS w Wolbromiu ,86% ZSZ w ZS w Wolbromiu ,00% Razem ,53% Tabela Nr 13a Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego w szkołach niepublicznych, których dotowanie należy do zadań własnych Powiatu Olkuskiego. Wyszczególnienie Liczba przystępujących do matury Liczba tych, którzy zdali maturę Liczba przystępujących do egzaminu zawodowego Liczba tych, którzy zdali egzamin zawodowy 1. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Olkusz 2. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu 3. Niepubliczne LO dla Młodzieży w Olkuszu 4. Trzyletnie LO dla Dorosłych w Olkuszu 5. Prywatne LO dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Olkuszu 6. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła 7. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu

18 Zgodnie z nową podstawą programowa szkolnictwa zawodowego, uczniowie klas techników i zasadniczych szkół zawodowych przystępowali do egzaminów kwalifikacyjnych w poszczególnych zawodach. Poniżej zestawienie informacja o wynikach egzaminów kwalifikacyjnych w szkołach zawodowych Powiatu Olkuskiego. lp. Nazwa szkoły Zawód Kwalifikacja uczniowie przystępujący do egzaminu 1. ZS NR 1 Olkusz Technikum Nr 1 Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 41 uczniowie, którzy zdali egzamin 35 Zdawalność w szkole 87,5% Zdawalność w kraju 82,1% Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,2% 63,22% Technik geodeta B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,9% 73,02% Technik mechatronik Technik elektronik E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych % 60% 74,58% 59,69% Technik elektryk E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,7% 57,48% Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Technik architektury krajobrazu Opiekun medyczny Florysta R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,8% 100% 100% 30,20% 96,33% 96,33% 2. ZS NR 3 Olkusz Technikum Nr 3 Technik górnictwa podziemnego Technik ekonomista M.11. Eksploatacja złóż podziemnych A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,6% 37,93% 88,87% 64,3% Technik organizacji reklamy Technik informatyk A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,42% 32,69% 38,6% 39,9% Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych 3. ZS NR 4 Olkusz Technikum Nr 4 Technik administracji Technik hotelarstwa A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji ,28% 22,22% 47,3% 62,95% ZSZ Nr 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie B.05. Montaż systemu suchej zabudowy % 62% 4. ZS Wolbrom Technikum Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Technik informatyk B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,5% 57,93% ,17% 39,94% 18

19 Szkolnictwo specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 Olkusz Dyrektor szkoły mgr Jolanta Mędrek Tabela Nr 14 Stan organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Olkuszu Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Olkuszu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Olkuszu Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zespoły Terapeutyczne 5 29 Razem W roku szkolnym 2013/2014 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna kształciła w zawodzie: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. O szkole Ludzie różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami, różne są ich możliwości oraz predyspozycje, dzięki którym mogą dążyć do życiowej samorealizacji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych istnieją na całym świecie. Tworząc dla nich bezpieczne, przyjazne środowisko rozwoju, dajemy im realne szanse na godne zaistnienie i pełne życie. Takie przyjazne środowisko wychowawczo- dydaktyczne mogą znaleźć dzieci niepełnosprawne w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu. W ZSS mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły edukacyjno- terapeutyczne. Organizowane są również zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne w domu ucznia skierowanego do takiej formy edukacji. Szkoła proponuje dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom nie tylko edukację, ale również wsparcie i pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, logopedy, nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami oraz pielęgniarki szkolnej. Uczniowie mogą korzystać z boiska sportowego Orlik. Szkoła dysponuje bogato wyposażoną pracownią gospodarstwa domowego. Posiada również salę komputerową z nowoczesnym sprzętem oraz dostępem do Internetu. 19

20 Szkoła oferuje dzieciom udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno- wyrównawcze, korekcji wad wymowy, korekcji wad postawy, socjoterapii i psychoterapii oraz zajęcia z realizacją programów profilaktycznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i miło spędzać czas wolny. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach koła sprawnych rąk, zajęciach komputerowych, matematycznych, historycznych, przyrodniczych oraz artystyczno- muzycznych. Przy szkole funkcjonuje również świetlica szkolna, a dzieci korzystają ze stołówki przy gminnym zespole szkół integracyjnych. Sprawdziany i egzaminy Do sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej przystąpiło 0 uczniów. Do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i części humanistycznej przystąpiło 3 uczniów. W Zasadniczej Szkole Zawodowej do egzaminu przystąpił 1 uczeń, który zdał egzamin zarówno w części pisemnej jak i praktycznej. Kształcenie specjalne Do kształcenia specjalnego (w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym) oraz do nauczania indywidualnego kwalifikują poradnie psychologicznopedagogiczne, bądź inne poradnie specjalistyczne, w których działają powołane przez dyrektora poradni zespoły orzekające. Zadaniem Zespołów jest orzekanie oraz kwalifikowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym integracyjnego oraz nauczania indywidualnego) na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (przeprowadzonych przez specjalistów poradni bądź spoza poradni). Postępowanie orzekające i kwalifikujące stanowi podstawę wydania przez poradnię orzeczenia kwalifikacyjnego zawierającego określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności, odpowiednich form kształcenia lub opieki oraz warunków niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka; indywidualny program pracy z dzieckiem ze wskazaniem metod stymulacji, terapii oraz usprawniania lub ze wskazaniem form pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 20

21 Nauczanie indywidualne Szacuje się, że w Polsce ponad 3% populacji wszystkich uczniów wymaga indywidualnych form kształcenia ze względu na niepełnosprawność fizyczną, psychiczną lub umysłową. Polegają one na specjalistycznym oddziaływaniu dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym, ukierunkowanym na wszechstronny rozwój, a także na specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy. Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Ustawa mówi, że system oświaty ma zapewnić opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Rewalidacja Jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. Zajęcia rewalidacyjne odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ważne, by zajęcia te nie stały się zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi, a wspierały dziecko i w oparciu o jego mocne strony i umiejętności rozwijały i wspomagały zaburzone funkcje. W roku szkolnym 2013/2014 Powiat przeprowadził procedury dotyczące wydania skierowań i umieszczenia 23 uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu, 9 uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, oraz skierowano i umieszczono 5 nieletnich sprawiających kłopoty wychowawcze w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Na podstawie Porozumienia z Gminą Miejską Kraków sfinansowano 83 badania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie Powiatu na kwotę ,00 PLN. Uchwałami Zarządu Powiatu przyznano nauczanie indywidualne 38 uczniom, zajęcia rewalidacyjne 2 i rewalidacyjno-wychowawcze 3 uczniom. 21

22 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Wolbromiu jako niepubliczna placówka oświatowa spełnia zadania z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji dzieci w wieku 3-25 lat. OREW obejmuje swoim działaniem obszar powiatu olkuskiego oraz gmin powiatów ościennych (miechowskiego, zawierciańskiego, krakowskiego). Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych (z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Celem placówki jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci, zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, umożliwianie realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz stanowienie wsparcia dla rodziny, w której funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Ośrodka są dzieci w wieku od 0 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w wieku do lat 18 (z przyczyn zdrowotnych nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w innych formach dziennego pobytu), a w przypadku dzieci i młodzieży objętej zajęciami rewalidacyjno wychowawczymi do 25 roku życia. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy ma swoją siedzibę w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22. Budynek ośrodka jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy, windę osobową, poręcze przyścienne na korytarzach, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, drzwi automatycznie rozsuwane, klimatyzowane pomieszczenia). Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Nasze Poradnie zajmują się przede wszystkim: 1. wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 2. podnoszeniem efektywności ich uczenia się, 3. terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 4. pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 5. pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, 22

23 6. pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów, 7. prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 8. wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 9. wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, 10. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 11. udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, 12. opiniowaniem i orzecznictwem. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP) są placówkami obejmującymi opieką dzieci i młodzież do momentu ukończenia nauki szkolnej. Spełniają następujące funkcje: 1. profilaktyczną 2. diagnostyczną 3. terapeutyczną 4. konsultacyjno-doradczą Teren działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu obejmuje: miasto i gminę Olkusz, miasto Bukowno, gminę Bolesław, gminę Klucze. Ilość dzieci przyjętych: 1472 Ilość wydanych opinii: 855 Ilość wydanych orzeczeń: 246 Ilość dzieci objętych opieką Poradni w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny (WWRDiR): 45 Teren działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolbromiu obejmuje: miasto i gminę Wolbrom i gminę Trzyciąż. Ilość dzieci przyjętych: 622 Ilość wydanych opinii: 179 Ilość wydanych orzeczeń: 70 w tym WWRDiR: 0 Zespół Placówek Oświatowych Zespół Placówek Oświatowych powstał w roku 1990 na bazie Bursy Szkolnej i nowo powołanego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez Kuratora Oświaty w Katowicach. Bursa Szkolna gwarantuje miejsca dla młodzieży (dziewczęta i chłopcy) szkół ponadgimnazjalnych z terenu Olkusza i okolic pobierających naukę poza miejscem stałego 23

24 zamieszkania. Dla młodzieży mieszkającej w Bursie działa stołówka przygotowująca całodzienne wyżywienie. Ze stołówki korzystają również mieszkańcy Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Olkuszu. Ilość miejsc w bursie: 72 w pokojach 3 i 6-osobowych, zbiorcze łazienki na korytarzu (osobno męskie i damskie), kuchnia samoobsługowa wyposażona (talerze, garnki, sztućce, czajniki, kuchenki, lodówki). Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla szkolnych wycieczek oraz indywidualnych turystów. Posiada Kategorię I (najwyższą) dla tego typu obiektów nadaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Ilość miejsc w schronisk: 51 w pokojach 2-, 3-, 6-osobowych, zbiorcze łazienki na korytarzu (osobno męskie i damskie), kuchnia samoobsługowa w pełni wyposażona (talerze, garnki, sztućce, czajniki, kuchenki, lodówki). Średnie obłożenie w ciągu roku szkolnego noclegów. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, w oparciu o zawarte umowy ze szkołami. W roku szkolnym 2013/2014 zajęciami zostało objętych 697 uczniów w 37 grupach w podziale na I, II i III stopień kształcenia: fryzjer I 50 osób 2 grupy, fryzjer II 52 osoby 2 grupy, fryzjer III 39 osób 2 grupy. mechanik pojazdów samochodowych I - 27 osób, mechanik pojazdów samochodowych II 22 osoby, mechanik pojazdów samochodowych III 12 osób. elektryk I 19 osób, elektryk II 24 osoby, blacharz samochodowy I 16 osób. blacharz samochodowy II 14 osób. operator obrabiarek skrawających II 18 osób. monter zabudowy i robót wykończeniowych I 20 osób, monter zabudowy i robót wykończeniowych II 19 osób. lakiernik I 21 osób, lakiernik II 18 osób. piekarz I 18 osób, piekarz II 17 osób, piekarz III 19 osób. blacharz III 12 osób. cukiernik I 22 osób, cukiernik II 19 osób, cukiernik III 17 osób. rzeźnik wędliniarz III 27 osób. wędliniarz II 27 osób. kucharz I 16 osób, kucharz II 19 osób. elektromechanik pojazdów samochodowych I 14 osób. stolarz I 19 osób, stolarz III 18 osób. sprzedawca I 22 osób, sprzedawca II 20 osób. ślusarz I 19 osób. górnik I 20osób. 24

25 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ Nr1 W OLKUSZU Od września 2008 r. funkcjonuje CKP, powołane przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu na bazie warsztatów szkolnych, przy ul. Legionów Polskich 1. Utworzono następujące pracownie: pracownia samochodowa 1 i 2, pracownia montażu i maszyn różnych, pracownia obróbki mechanicznej, pracownia architektury krajobrazu, pracownia doradztwa zawodowego. Zajęcia prowadzone w r. szk. 2013/14 pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych kl. 1 TPS. zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych kl. 2 TPS. zajęcia praktyczne kl.3 TPS. zajęcia praktyczne budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych kl. 1 i 2 ZSZ mechanik poj. sam. specjalizacja kl.3 ZSZ mechanik poj. sam. budowa i diagnozowanie pojazdów samochodowych kl.1 ZSZ mechanik poj. sam. zajęcia praktyczne kl.2 ZSZ ślusarz. specjalizacja kl.3 ZSZ ślusarz. zajęcia praktyczne kl. 3 technik mechanik. zajęcia praktyczne z podstaw architektury krajobrazu kl.1. zajęcia praktyczne z przygotowania roślin ozdobnych kl. 1 i 2. zajęcia praktyczne z kształtowania i projektowania krajobrazu kl.2. zajęcia praktyczne kurs kwalifikacyjny Eksploatacja złóż podziemnych. zajęcia praktyczne szkoła policealna technik górnictwa podziemnego. kurs operator wózków widłowych. kurs alternatywne układy zasilania. Podstawową formą pracy dydaktycznej w CKP są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach i laboratoriach. Organizacja nauczania przebiega w trybie przewidzianym dla szkół ponadgimnazjalnych zawodowych a zajęcia odbywają się na 55 minutowych godzinach lekcyjnych. Uczniowie po zakończeniu zajęć praktycznych otrzymują zaświadczenie z CKP według wzoru określonego przez MEN, który jest podstawą do wystawienia ocen za zajęcia praktyczne w arkuszu ocen prowadzonym przez daną szkołę. W ramach zajęć praktycznych uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, mogą wykonywać prace użyteczne, zlecone przez organ prowadzący, szkoły lub inne podmioty gospodarcze, w siedzibie CKP lub w siedzibie zleceniodawcy. 25

26 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu CKU w Olkuszu jest placówką kształcenia dorosłych i młodocianych pracowników. Placówka ta wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. W skład Centrum wchodzi Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych. Do zadań Centrum należy w szczególności: Realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, 1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych oraz pracowników młodocianych, 2. Umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie, 3. Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości, 4. Upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie oświaty dorosłych. Swoje cele i zadania Centrum realizuje poprzez: 1. Prowadzenie szkoły policealnej i technikum uzupełniającego oraz centrum kształcenia praktycznego, 2. Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły policealnej i technikum uzupełniającego, 3. Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 4. Kształcenie słuchaczy w systemie kształcenia na odległość, 5. Organizowanie dokształcających i doskonalących kursów zawodowych, 6. Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez charakterze kulturalno naukowym, 7. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum, 8. Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, 9. Współpracę z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą, 10. Współpracę z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr, 11. Opracowywanie i wydawanie materiałów dla nauczycieli, wykładowców i słuchaczy. Wykaz pracowni w CKU: 1. Pracownia ochrony środowiska (laboratorium). 2. Pracownia architektury krajobrazu. 3. Pracownia elektryczno-elektroniczna. 4. Pracownia sensoryki PLC i robotyki. 5. Pracownia pneumatyki i hydrauliki. 6. Pracownia mechatroniki. 26

27 7. Pracownia górnicza. 8. Pracownia obrabiarek OSN. 9. Pracownia mechatroniki pojazdów. 10. Pracownia mechaniki technicznej,pracownia pomiarów i jakości wytwarzania. 11. Pracownia obróbki cieplnej. 12. Pracownia spawalnicza. 13. Pracownia CAD/CAM. 14. Pracownia silników samochodowych. Wykaz kursów i szkoleń: Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa. Programowanie sterowników plc z projektowaniem systemów alarmowych. Auto CAD. Asystent bezpieczeństwa i higieny pracy. GIS. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Corel Draw x4-grafika wektorowa. Grafika komputerowa. Instalowania i uruchamiania systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń. Instalowania i uruchamiania urządzeń telewizji satelitarnej i przemysłowej. Projektowanie ogrodów. Operator wózków widłowych. Florystyka okolicznościowa z obsługą kasy fiskalnej. Kursy kwalifikacyjne zawodowe: Kwalifikacyjny kurs zawodowy M. 11 Eksploatacja złóż podziemnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy M. 39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych w zawodzie florysta. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Z.4 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Zajęcia dla młodzieży ZS Nr 1 Technologie i konstrukcje mechaniczne. Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych. Budowa i diagnozowanie pojazdów. Układy elektryczne i elektroniczne. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 27

28 Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Pracownia elektrotechniki i elektroniki. Układy sterowania i regulacji. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Pracownia elektrotechniki i elektroniki. Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych. Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Podstawy użytkowania obrabiarek skrawających. Pracownia obróbki skrawaniem. Pracownia obróbki mechanicznej. Podstawy architektury krajobrazu. Podstawy przygotowania i pielęgnacji roślin ozdobnych. Podstawy kształtowania i projektowania krajobrazu. Pracownia podstaw projektowania krajobrazu. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Pracownia diagnostyki i naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Przepisy ruchu drogowego. Fizyka. Chemia. Język obcy ukierunkowany zawodowo. Inne zajęcia: Akademia Młodego Technika. 28

29 Tabela Nr 15 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2013/2014r. Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) W tym: powierzchnia terenów zielonych (w m²) Sale lekcyjne w tym pracownie Komp. Język. Pomieszczenia (ilość) Sale gimnast Boisko asfaltowe Boisko trawiaste Świetlice Stołówki 1 I LO w Olkuszu II LO w Olkuszu IV LO w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO Razem

30 Remonty Naprawy i remonty wykonane w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. I LO w Olkuszu montaż instalacji przemysłowej, wymiana drzwi I piętro, malowanie I piętro, wymian drzwi parter, malowanie parter, wymiana parkietu sala 55, naprawa urządzenia biurowego, II LO w Olkuszu naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, serwis i konserwacja urządzeń wymiennikowni, monitoringu, naprawa gaśnic, IV LO w Olkuszu usunięcie awarii pionu kanalizacji deszczowej w pomieszczeniach piwnic, remont fragmentu dachu i oklejanie kominów w segmencie C, udrożnienie kanalizacji, remont sali lekcyjnej multimedialnej, malowanie korytarza na II piętrze, ZS NR 1 w Olkuszu - konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja podnośnika, konserwacje urządzeń biurowych, ZS NR 3 w Olkuszu konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy i remonty, ZS NR 4 w Olkuszu - remont pokrycia dachowego- główny budynek, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w łazienkach na I i II piętrze, remont urządzeń biurowych, wymiana paneli w trzech salach lekcyjnych, ZS Wolbrom naprawa kserokopiarek, wymiany części wewnętrznej instalacji wodnej, konserwacja urządzeń gaśniczych, naprawa centrali telefonicznej, ZS Klucze naprawa kotłowni, ZS Bukowno czyszczenie i konserwacja urządzeń biurowych, naprawa drzwi, ZSS w Olkuszu konserwacja i naprawa dźwigu, malowanie 2 klas i świetlicy, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, ZPO- konserwacja urządzeń biurowych, dźwigu, kotłowni, przewodów kominowych, wymiana rozdzielnic piętrowych, wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, PPP Olkusz - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, PPP Wolbrom - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, 30

31 Tabela Nr 15 Zestawienie wydatków poniesionych na remonty w szkołach i placówkach w okresie sprawozdawczym. Wyszczególnienie Wydatki z Wydatki Wydatki z Wydatki Rady budżetowe wydzielonego ogółem Rodziców rachunku dochodów 1 I LO , , , ,00 2 II LO , ,78 3 IV LO 1.230, , ,95 4 ZS NR , , , ,33 5 ZS NR ,18 680, ,12 6 ZS NR , , ,57 7 ZS Wolbrom , ,34 8 ZS Klucze , ,66 9 ZS Bukowno 0 172,20 75,00 247,20 10 ZSS , ,41 11 ZPO , ,05 12 PPP Olkusz , ,20 13 PPP Wolbrom , ,00 Ogółem , , ,61 Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Powiatu w 2013 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2014r. Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły uzyskały możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. Szkoły wyposażono również w kamery cyfrowe i niektóre- w projektory multimedialne. 31

32 Tabela Nr 17 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat obrazuje poniższa tabela. Ilość Wyszczególnienie Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimedialne Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Kamery - monit. 1 I LO w Olkuszu II LO w Olkuszu IV LO w Olkuszu Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO

33 Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią większość budżetu Powiatu. W roku sprawozdawczym było to ok. 35 % ogólnych wydatków. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok budżetowy 2013 i Tabela Nr 18 Wydatki szkół i jednostek Nazwa szkoły Wydatki 1 I LO ,74 2 II LO ,48 3 IV LO ,22 4 ZS NR ,00 5 ZS NR ,57 6 ZS NR ,61 7 ZS Wolbrom ,53 8 ZS Klucze ,33 9 ZS Bukowno ,57 10 ZSS ,91 11 ZPO ,74 12 PPP Olkusz ,66 13 PPP Wolbrom ,07 Ogółem ,43 I. Zabezpieczenie kadry pracowniczej w tym administracyjno obsługowej. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski pracowało 446 nauczycieli oraz 175 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 19. Tabela Nr 19 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1 I LO Olkusz 48, , II LO Olkusz 37, , , IV LO Olkusz 51, , , Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu 98, , , Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu 65, , , Zespół Szkół Nr 4 w Olkusz 67, , , Zespół Szkół w Wolbromiu 46, , ,

34 8 Zespół Szkół w Kluczach 16, , , Zespół Szkół w Bukownie 21, , , Zespół Szkół Specjalnych 37, , , ZPO 28, , , PPP Olkusz 21, , , PPP Wolbrom 8, ,00 6 2,01 5 Razem Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2013/2014 obrazuje tabela nr 20. Tabela Nr 20 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w stan na r. Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 2014 % ogółu 2014 % ogółu 2014 % ogółu 2014 % ogółu I LO Olkusz 0 3 6, , ,08 46 II LO Olkusz 0 2 7, , ,28 28 IV LO Olkusz 0 2 4, , , Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół Nr 4 w Olkusz Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół Specjalnych ZPO 10 14, , , ,52 76* 0 2 4, , , , , ,22 46* 1 2,63 2 5, , , , , , , , , , ,19 3 9, , , , , ,41 17 PPP Olkusz , , ,58 19 PPP Wolbrom , ,66 6 Ogółem *7 osób bez stopnia awansu zawodowego w ZS Nr1 i 1 osoba w ZS Nr 4. 34

35 Stopniem zawodowym nauczyciela stażysty legitymowało się 14 nauczycieli tj. 3,13 % spośród ogółu zatrudnionych, kontraktowego 51 tj. 11,42 %, mianowanego 90 tj. 20,18 %, dyplomowanego 270 tj. 62,79 % 7 nauczycieli pozostawało bez stopnia co stanowi 1,78 % ogółu. W roku szkolnym 2013/2014 w wyniku postepowania egzaminacyjnego 7 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Wykres Nr 7 Stopień zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 1,78% 3,13% 62,79% 11,42% 20,18% Bez stopnia awansu Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2013/2014 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. II. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2013/2014 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota ,93PLN. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych w latach przedstawia tabela nr 21. Formy kształcenia na które przyznawane było dofinansowanie: 1) Studia podyplomowe. 2) Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez zakłady kształcenia nauczycieli. 3) Szkolenia i kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki oświatowe i specjalistyczne. 4) Warsztaty metodyczne i przedmiotowe. 5) Seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli. 35

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo