UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY"

Transkrypt

1 UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85) , fax (85) Bialystok, Wszyscy uczestnicy postqpowania przetargowego PN-1/15/21/2 Dotyczy: przetargu nieograntczonego PN-1/15/21 na usiug obejmujaca_ utrzymante czystosci w obiektach Zamawiajacego, czynnosci pomocnicze przy obsiudze pacjentow, transport wewnetrzny oraz obstug^ szatni, portierni i centrali telefonicznej Informujemy, iz do Zamawiajacego wptynety pytania o przytoczonej ponizej tresci. Na mocy art. 38 ust. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) udzielamy wyjasnieri do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Trescpytan: 1. Zamawiajqcy w pkt 3 (str. 17) SIWZ zawarl, iz,,wykonawca w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy jest zobowia^zany przedstawic wykaz srodkow dezynfekcyjnych w celu zaakceptowania go przez Zespot Kontroli Zakazeii Szpitalnych" zas na stronie kolejnej (str. 18) w pkt 12 SIWZ Zamawiajqcy napisat:,,do utrzymania czystosci Wykonawca bqdzie uzywat srodkow myj^cych i dezynfekcyjnych, opisanych w zafa.czniku nr oraz zaakceptowany przez Zespot Kontroli Zakazeii Szpitalnych ich wykaz". Prosimy zatem o potwierdzenie, ze wykaz srodkow niezbednych do realizacji uslugi (myjqcych i dezynfekcyjnych) Wykonawca ma przedlozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiaja,cy potwierdza. 2. Zamawiaja.cy wymaga aby preparaty do dezynfekcji posiadaly stosowane badania zapewniaja.ce o ich spektrum skutecznosci. Czy Zamawiaja^cy potwierdza, ze owe badania Wykonawca musi przedtozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiaja^cy potwierdza. 3. Zamawiaja,cy wskazat, ze Wykonawca ma przeprowadzac dezynsekcj^ oraz deratyzacje. pomieszczen szpitalnych. Prosimy o potwierdzenie, ze wykaz srodkow do dezynsekcji oraz deratyzacji Wykonawca ma przedlozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wymaga przedtozenia wykazu srodkow do dezynsekcji i deratyzacji. Ustuga jest wykonywana sporadycznie (w miar$ potrzeb).

2 4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie dodatkowych preparatow, nie opisanych w zatqczniku nr 8 strona dostosowanych do rodzaju powierzchni i rodzaju czynnosci zawartych w SIWZ (np. preparaty w spray'u do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej, produkt do czyszczenia i polerowania powierzchni drewnianych itp.), ktorych nie obejmuja. zapisy w tym zafa.czniku? Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza. 5. Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiajqcy) preparat do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobqjczych? W przypadku, gdy to zapewnienie preparaty nalezy do obowigzkow Wykonawcy, czy Zamawiaja.cy dopusci do tej czynnosci alkohol skazony? Odpowiedz: Preparat do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobqjczych zapewnia Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza alkohol skazony. 6. Zamawiajqcy w opisie preparatow do dezynfekcji (str. 56 zat. 8) zawart, iz maja. miec one wtasciwosci myja.co-dezynfekcyjne. Prosimy o dopuszczenie preparatow o wlasciwosciach dezynfekcyjnych wykorzystywanych do: - szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodoste.pnych - dezynfekcji przez zanurzenie oraz miejscowego usuwania z powierzchni zanieczyszczen ludzkiego materialu biologianego. Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza. 7. Zamawiaja.cy wskazuje iz stosowane srodki dezynfekcyjne nie powinny posiadac dzialania drazniacego oraz uczulajqcego. Pragniemy zaznaczyc, ze srodki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadaja. w swoim sktadzie substancje, ktore moga. wywotywac takie efekty (jesli nie sa. stosowane zgodnie z zaleceniami producenta) - takie informacje sa. zawarte w karcie charakterystyki. W zwiqzku z powyzszym czy Zamawiaja.cy dopusci srodki, ktore stosowane zgodnie z zaleceniami producenta nie stanowia. zagrozenia? Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopusci. Akceptaqa nastqpi po podpisaniu umowy. 8. Prosimy o informacje. czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy takze pranie firn i czy to Wykonawca zapewnia preparat do tej czynnosci? Odpowiedz: Pranie firan nie wchodzi w zakres przedmiotowej ustugi. 9. Dziataja.c na podstawie art. 38 ust 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, wnosze. o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, poprzez dookreslenie zasad realizacji przez Zamawiaja.cego obowia.zku wynikajqcego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych w tresci obowia.zuja.cej po dniu 19 pazdziernika 2014 r. tj. w tresci, ktora. stosuje siej do przedmiotowego post^powania nakazuja., aby,,umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiqcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmian: 1) stawki podatku od towarow i ustug; 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skjadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

3 - jezeli zmiany te be.da. miaty wptyw na koszty wykonywania zamowienia przez wykonawce.." (art. 142 ust 5). Uzasadnieniem ratio legis - zgodnie z wola. ustawodawcy - przywotenego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowieri publicznych byto m.in., ze:,,w praktyce zamawiaja.cych wtesciwie nieobecne byfo wjqczanie do wzorow umow tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiajqcych tresc wzorow (projektow) umow, nie pozwalafa na uwzgle.dnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezaleznych od wykonawcow, zmian kosztow wykonania zamowienia, zwlaszcza dotyczqcych zmian wysokosci obcia.zeri publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marzach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarow i usfug (VAT) powodowata utrate. marzy, a w konsekwencji prowadzite do pogorszenia sytuacji finansowej przedsie.biorcy. Powyzsze prowadzita do znacznego ograniczania przez przedsie.biorcow kosztow wykonania zamowienia. Wyzej wskazane sytuacje odnosity si? przede wszystkim do umow wieloletnich, w trakcie trwania ktorych wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ci^zarow publicznoprawnych oraz kosztami okreslanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotycza.ce zmian wynagrodzenia odczuwaja. takze pracownicy, przy czym jednoczesnie zamawiaja.cy sa. narazeni na pogorszenie jakosci wykonywanego zamowienia, np. przez zasta.pienie materiatow potrzebnych do wykonania zamowienia materiatami tanszymi, ktore zazwyczaj sa, materiatemi nizszej jakosci. Zniwelowanie powyzszych dziatan moze nasta.pic dzi^ki wprowadzeniu zasady obowia.zku wprowadzania do umow zapisow dotycza.cych odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia w scisle okreslonych przypadkach". Sta.d wola. ustawodawcy stab sie., aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygniecia poste.powan wszcze.tych po dniu r., Zamawiaja.cy okreslat kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umow?, jesli zajdzie jedna z przestanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreslic nalezy, iz nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przeciez takze Zamawiajqcemu, ale okreslenie jasnych mechanizmow waloryzacji w razie wyst^pienia ktorejkolwiek z przeslanek okreslonych w art. 142 ust 5 PZP. Od obowia.zku wprowadzenie takich zapisow Zamawiajqcy nie ma mozliwosci w zadnych przypad ku odsta.pic - ustawodawca nie przewidzial takiego uprawnienia dla organizatora post^powania przetargowego. Brak takich zapisow stanowi kwalifikowana. wade, siwz, co moze skutkowac nawet niewaznoscia. catego poste.powania. Maja.c na uwadze powyzsze, wnosze. o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisow, precyzuja.cych, iz wartosc wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczegolnosci w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) ktorejkolwiek ze zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. VAT Art. 142 ust 5 pkt 1 ustawy PZP zobowia.zuje Zamawiaja.cego do okreslenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany stawki podatku VAT. Jak pokazuje praktyka, zmiany w tym zakresie sa. sporadyczne, trudne do przewidzenia i wprowadzone z bardzo krotkim vacatio legis. Nie istnieja. zadne z gory ustalone harmonogramy zmian stawek podatku VAT ani (catalog przestenek, ktore taki krok moga. uzasadniac. Zmiany w tym zakresie naleza. do suwerennych uprawnien

4 rza.du, ktdry wnioskuje do ustawodawcy o przeprowadzenie wnioskowanych zmian, najczesciej z scislym zwia.zku z potrzebami budzetu panstwa. Zmiany stawek podatku VAT dotykaja. wszystkich wykonawcdw w rdwnym stopniu i nie powoduje. zmiany kolejnosci ofert cenowych. Dodatkowo zgodnie z opinia. UZP (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/7djl555) (...) nalezy stwierdzic, iz zmiana wynagrodzenia (ceny) z uwagi na zmiane. stawki podatku VAT moze bye w okreslonych warunkach faktycznych uznana za zmiane. nieistotna. w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP." W tym stanie faktycznym zasadne jest dostosowanie stawek podatku VAT okreslanych na fakturach wystawianych przez wykonawcow do zapisdw umownych, co zgodne jest z zasada. gospodarnego i celowego wydatkowania srodkow publicznych. Wnosimy zatem o potwierdzenie, iz na fakturach wystawianych przez wykonawce. w niniejszym poste.powaniu, kazdorazowo bedzie uwzglqdniana be.dzie obowia.zuja.ca w momencie wystawienia faktury stawka podatku VAT. Taki rozwiazanie gwarantuje Zamawiajaremu, iz w momencie zmiany przepisdw dotyczgeych VAT nie be.da. podlegaty zmiana. stawki netto. Powyzsze zmiany bedzie dotyczyc sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewntfrzne i niezalezne od woli stron, nie byte znana lub przewidywana przez strony w chwili sktedania ofert. Jakkolwiek strony moga. przewidywac sama. prawna. mozliwosc zmiany stawki podatku VAT, to jednak w sytuacji stabilizacji stawek tego podatku na przestrzeni kilku lat, nie musza. oaekiwac, iz zmiana taka nasta.pi. W sytuacji, gdy w chwili sktedania ofert zmiana stawki podatku VAT nie byte znana lub planowana, wykonawcy kalkuluja. wysokosc ceny oferty na tych samych warunkach, tj. z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT. Z tych wzgledow pozniejsza zmiana ceny wywotena zmiana. stawki podatku VAT nie ma wptywu na warunki konkurencji panuja.ee w takim poste.powaniu, albowiem jak wskazano powyzej stawka podatku VAT stanowi jedynie czynnik cenotwdrczy, ktory w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich wykonawcow. Tak wk?c gdyby w chwili sktedania ofert obowigzywate stawka podatku VAT w wysokosci obowia.zuja.cej w chwili dokonania zmiany umowy (zmiany ceny), wowczas oferty zostatyby skalkulowane w oparciu o ten czynnik cenotwdrczy bez wptywu na wynik samego poste.powania. Okolicznosc ta pozostaje rdwniez bez wptywu na kra.g podmiotow zainteresowanych danym zamowieniem. Nalezy rdwniez podniesc, iz dokonanie zmiany ceny w zwia.zku ze zmiana. stawki podatku VAT nie powoduje zaburzenia rdwnowagi ekonomicznej umowy na korzysc wykonawcy (zob. teza 37 ww. wyroku z dnia 19 czernca 2008 r. w sprawie C-454/06). Jakkolwiek zmiana wynagrodzenia (ceny) wywiera wptyw na sytuaqe. zamawiajqeego, ktory nie jest podatnikiem podatku VAT, albowiem prowadzi to do zwiekszenia obcia.zenia ekonomicznego zamawiajqeego w zwia.zku z wykonaniem zamowienia, to jednak powyzsze nie prowadzi do przysporzenia wykonawcy dodatkowych korzysci w stosunku do pierwotnych wamnkow umowy. W tym zakresie naste.puje jedynie utrzymanie statusu quo wykonawcy. Z powyzszych wzgkjddw zmiana taka nie wywotuje rdwniez wpfywu na warunki konkurencji istnieja.ee w post^powaniu. Wskazuja.c na powyzsze nalezy uznac, iz zmiana umowy polegajaca na dokonaniu zmiany ceny (wynagrodzenia wykonawcy) w zwiqzku z podwyzszeniem stawki podatku VAT (np. o 1%) nie zaburza

5 rownowagi ekonomicznej stron takiej umowy na korzysc wykonawcy i w konsekwencji nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. MINIMALNE WYNAGRODZENIE Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiqzuje Zamawiajqcego do okreslenia w siwz zasad waloryzaqi wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.. Przy realizacji uslug bedqcych przedmiotem zamowienia koszty osobowy stanowia. dominuja.ca. pozycje, w cenie usfugi. Do tej pory wykonawcy nie mieli zadnych ograniczen przy stosowaniu roznych form zatrudnienia i zwiqzanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera razqco niskiej ceny domniemanie, iz koszty osobowe nie moga. bye nizsze w przeliczeniu na jedna. osobe,, niz koszty minimalnego wynagrodzenia za prace.. Konsekwencja. takiego rozwia.zania, jest wprowadzenie przez ustawodawce. obowiqzku uwzgledniania przez zamawiajqeych w siwz zasad waloryzowania wynagrodzen wykonawcow w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.. Doswiadczenia pierwszej dekady biezgeego wieku wskazuja., iz nawet najbardziej ostrozni przedsie,biorcy moga. zostac zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, ktore sa. wynikiem politycznych rachub rzqdu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaznikow. Proponowana wyzej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiaja.cego, ale pozwala mu tez na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie srodkow publicznych, a tym samym wpisuje sie, w podstawowe cele zwia.zane z dyscyplina. finansow publicznych. Poniewaz zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalane sa. przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiajqcego jak i wykonawcow oczywistym jest, iz maja. charakter niezalezny od woli stron umowy. Brak uwzgle.dnienia proponowanej zmiany w tresci projektu umowy ta.czyc s\q be/jzie dla Zamawiaja.cego z dwoma negatywnymi skutkami. Po pierwsze wykonawcy moga. oferowac wykonanie uslug drozej niz to wynika z faktycznych kosztow jej swiadczenia w momencie sktadania oferty, po to aby uwzgl^dnic ewentualne zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy - racjonalnego jednak przedsi^biorcy - jest to, iz Zamawiaja.cy od pocza.tku umowy niejako»nadplaca" za ewentualne przyszte koszty, nie maja.c pewnosci, iz wydatkuje posiadane srodki w sposob racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzgle.dnienia w projekcie umowy mozliwosci waloryzaqi wynagrodzenia wykonawcy powoduje, ze kalkuluja.c cen? oferty dla umowy dtugoterminowej, racjonalny wykonawca uwzglednic musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokosci minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyc swpj interes. W rzeczywistosci wiqc to Zamawiaja.cy zapteci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawc^ do ceny oferty, ktore w pierwszym roku swiadczenia ustugi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbe.dne wydatki zamawiaja.cego. Tym samym stanowic ono moze zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiaja.cego, a co za tym idzie, mozliwosc postawienia Zmawiajqcemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania srodkow publicznych. Po drugie - w przypadku gdy wykonawcy nie uwzglednia. w proponowanej ofercie skutkow zwi^kszenia minimalnego wynagrodzenia za prace., Zamawiaja.cy otrzymuje w pierwszym okresie realna. oferte,, ktora jednak po kilku miesia.cach przestaje bye powia.zana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawce.. Sita. rzeczy, wykonawca nie b^dzie w stanie w sposob prawidtowy wykonywac przyjqtych na siebie zobowia.zan.

6 Majqc na uwadze powyzsze, zasadne i konieane jest dostosowanie zapisow siwz do wymagan art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:,,w przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust 5 pkt 2) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartosc wzrostu wykazanych kosztow ponoszonych przez Wykonawce., z tego tytutu." zus Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowia.zuje Zamawiajqcego do okreslenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokosci podlegania ubezpieczeniom spotecznym. Zaproponowane w ostatnim czasie przez rzqd, zmiany w przedmiocie,,ozusowania" umow cywilnoprawnych rodza. trudne do przewidzenia skutki. Zmiana, o ktorej mowa zaktada, ze sktadka emerytalna i rentowa od umow zlecenia ma bye pfacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, ze jezeli w danym miesiqeu podstawa sktadki be.dzie nizsza niz kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca b^dzie spetniat warunki do obj^cia ubezpieczeniem z innego tytutu np. umowy o prace., skiadke. optaci ze wszystkich tych tytutow. Proponowana nowelizacja zmierza wi$c do zwie.kszenia podstawy wymiaru sktadki na ubezpieczenie spoteczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osia.ga przychod z kilku zrodet. Wyzsza podstawa wymiaru sktadki oznacza, ze do ZUS trzeba odprowadzac wyzsze kwoty tytutem sktadek. Uwagi wymaga takze okolicznosc, ze wysokosc wymiaru sktadki na ubezpieczenie spoteczne jest jednym z gtownych kryteriow decydujqeych o wysokosci sktadki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyzszenie jednej skutkowac be/dzie skutkowac zwiqkszeniem drugiej ze sktadek. Wobec powyzszego bezspornym jest, ze koszty pracy, o ktorym mowa powyzej, z duzym prawdopodobienstwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, be/ja. wzrastaty. Tym samym w interesie zarowno zamawiajgeego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umow o zamowienie publiczne klauzul zabezpieczaja.cych strony przed destabilizacja. w realizacji umow (obnizeniem jakosci, restrukturyzacjq przyj^tego modelu wykonania zamowienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), ktora be/jzie stanowic konsekwencjq istotnych i niebagatelnych zmian w wysokosci kosztow pracy. Majqc na uwadze powyzsze, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisow siwz do wymagan art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu: «W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartosc wzrost wykazanych kosztow ponoszonych przez Wykonawce,, z tego tytutu." AUTOMATYZM ZMIAN Terminy wejscia w zycie i wielkosc zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w catosci sa. niezalezne od woli stron umowy o zamowienie publiczne. Aby zatem zapewnic z jednej strony stabilnosc finansow publicznych, ktorymi dysponuja. zamawiajqey a z drugiej strony dac wykonawca. gwarancjq ich stusznych interesow, ustawodawca wprowadzit obowiqzek waloryzaqi umow wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraza siq w daniu gwarancji obu stronom umowy pewnosci, iz w razie zaistnienia zewn^trznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z gory wiedza. w jaki sposob majq si zachowac. Stqd obowiqzek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmow

7 dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewne.trznych warunkow. Przy zapewnieniu zamawiaja.cym bezpieczeristwa prawnego konieanych zmian. Skoro to zdarzenia zewnetane determinuja. moment wyjscia w zycie zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazly odzwierciedlenie w treki stosunku prawnego fc,cza.cego zamawiajqcego i wykonawcy w terminie, w ktorym te zmiany weszly w zycie. Kazdy inny termin wprowadzenia zmian w zycie budzic moze uzasadnione wqtpliwosci co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negoqacjami miedzy stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniaja.cego inny termin wprowadzenia zmian niz dostosowanie sie. stron umowy do dzialan legislacyjnych ustawodawcy. Prosimy o wprowadzenie ponizszych zapisow do wzoru umowy: 9 [Waloryzacja wynagrodzenia] 1. Strony postanawiaja, iz dokonajq w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarow i ushig, b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c. zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne. 2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktorych mowa iv ust W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a) wartosc netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. 4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc wzrostu cafkowitego kosztu Wykonawcy wynikajqca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonuftcych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc wzrostu cafkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujqcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. 6. Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa wustl litera b) i c). Odpowiedz: Zamawiajqcy utrzymuje zapisy SIWZ w zakresie tresci umowy Zamawiajqcy w 5 punkt 2.2 podaje warunek wiedzy i doswiadczenia jaki winien spelnic Wykonawca, ktory startuje w poste.powaniu. Z uwagi na dopuszczenie do poste.powania szerszego grona oferentow, prosze. o zmian? zapisow z,,warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie

8 ostatnich trzech lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ushigi sprza.tania obiektow szpitalnych; z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dziecie.cej" na,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ustugi sprzqtania obiektow szpitalnych; z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii. Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgode.. 5 punkt 2.2 punktor 1 otrzymuje ponizsze brzmienie:,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -wtym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ushigi sprzatania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii lub hematoonkologii". 11. Z uwagi na fakt, ze zamawiajgcy wymaga, aby osoby odpowiedzialne za transport pacjentow posiadali kurs sanitariusza, prosze. o dopuszczenia 3 - m-c okresu karencji od chwili rozpoczepa ustugi, na uzupelnienie kursow przez personel. Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza. 12. Czy zamawiajgcy dla catego obiektu wymaga stosowania scierek jednorazowych? Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga scierek jednorazowych tylko w obszarze medyanym. 13. He pojemnikow do dezynfekqi basenow, kaczek, nocnikow wymaga zamawiajqcy? Odpowiedz: 4 pojemniki. 14. Zamawiaj^cy w zat. nr 8 pkt. 17 podaje, ze wykonawca, powinien w cia.gu 12 tygodni przedstawic do merytorycznej oceny Ksie^e. Higieny Szpitalnej. Prosze. o doprecyzowanie daty. 2 tygodnie od kiedy? Od rozpoczepa ustugi, od podpisania umowy? Odpowiedz: 2 tygodnie od daty podpisania umowy. 15. Zamawiaja.cy w zafqczniku nr 8 do SIWZ rozdziat XII opisuje asortyment, ktory zapewnia Wykonawca w pkt 8 wymaga re/2nikow jednorazowego uzytku. Prosimy o wskazanie, jaki rodzaj re^znikow jednorazowych wymaga Zamawiajqcy ilu warstwowy, jaki kolor? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla koloru r^cznikow, wymaga rqcznikow skladanek dobrej jakosci, nie pylqcych, nie rozmakajqcych, dobrze chlonqcych. 16. Prosimy o wskazanie sredniomiesie^znego zuzycia r^cznikow jednorazowego uzytku, papieru toaletowego, workow w rozbiciu na kolorystyke., mydja do rak (dla wszystkich jednostek szpitala Iqcznie z Apteka.). Odpowiedz: Srednie miesi^czne zuzycie: re^znik rolka kuchenna - 32 szt rqczniki ZZ sktadanki -170 kartonow

9 papier toaletowy maty rolek papier toaletowy szeroki (rola duza) -100 roli - worki czarne 30 I szt. - worki czarne szt. - worki czarne szt. worki niebieskie 30 I szt. worki niebieskie 60 I szt. - worki niebieskie szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone 160 I szt. - worki zotte 30 I -100 szt. - worki zotte szt. - worki zielone szt. - worki zielone szt. mydto kosmetyczne do ra,k 5 I -10 szt. mydto medyczne (emulsja) 5 I - 40 szt. Wykonawca jest zobowia.zany do uzupetniania na biezqco brakujqcego asortymentu, niezaleznie od podanych ilosci. 17. W jaki sposob nalezy dezynfekowac obuwie operacyjne? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla metody dezynfekcji, ma bye ona skuteczna, zgodnie z procedure zawarta. w KsiQdze Higieny Szpitalnej. 18. W jakim pomieszczeniu nalezy dezynfekowac obuwie operacyjne? Odpowiedz: Do ustalenia po podpisaniu umowy. 19. Prosimy o okreslenie, do kogo nalezy naprawa w wynajmowanych przez firme. sprza.taja.ca. pomieszczeniach np. wymiana zamkow w drzwiach i remont pomieszczeri typu malowanie? Odpowiedz: Do Wykonawcy ustugi. 20. Prosimy o okreslenie, do kogo nalezy naprawa i konserwaqa udoste.pnionych myjek na oddziale? Odpowiedz: Do Wykonawcy ustugi. 21. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ (str 45) wymaga 1 x na kwartat dezynfekcji i mycia oston oswietlenia sufitowego i punktowego, po uprzednim ich zdemontowaniu. Czy do obowiqzkow Zamawiajgcego nalezy demontaz oston? Odpowiedz: Tak. 22. Zamawiajqcy w projekcie umowy 6 pkt 1 c okresla,,,stwierdzenia przez Zamawiajqcego uchybien w wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegolnosci nieprzestrzegania zasad higieniczno - sanitarnych, brak odpowiednich kwalifikacji personelu, nieprzestrzegania zasad okreslonych w zala.cznikach do umowy lub innych uchybien, jezeli nie zostana. usuni^te w terminie okreslonym przez Zamawiaia.ceao - w kwocie 1000 z\ za kazde nie usuni^te uchybienie i potrqeona z wystawionej

10 faktury" Prosimy o okreslenie terminu (1 dzieri czy 2 dni), w jakim nalezy usunqc uchybienie, aby nie zostaia naliczona kara? Odpowiedz: Zgodnie z 4 pkt 1 i 2 wzoru umowy osoby uprawnione do biezqcego nadzoru nad prawidtowoscia. realizacji uslugi kazdorazowo be,da. wyznaczaly termin usunie.cia stwierdzonych uchybien. 23. Zamawiajqcy w zata.czniku nr 8 do SIWZ (str. 60) wymaga,,asystowanie pacjentowi w drodze na/z konsultacji poza szpitalnych (diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne) oraz do miejsca zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach pomoc w transporcie pacjenta z karetki do mieszkania chorego". Prosimy o okreslenie, w jakich godzinach ma bye wykonywana ta usluga? Odpowiedz: W razie potrzeb. 24. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ (str. 60) wymaga,,pomoc przy przenoszeniu mebli na terenie szpitala". Prosimy o okreslenie czy transport mebli ma bye calkowicie po stronie Wykonawcy, czy ma bye to tylko pomoc dla pracownika Szpitala? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 25. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ, rozdziat X wymaga utrzymania czystosci przed kazdym wejsciem do szpitala i schodach zewne.trznych. Czy Zleceniodawca ma na mysli oddanie cz$sci terenu zewne.trznego do sprzqtania we wszystkie dni czy tylko w ustalonych dniach i godzinach? Odpowiedz: We wszystkie dni. 26. Prosimy o potwierdzenie, iz do oferty przetargowej nalezy dojqczyc plan higieny zawierajqcy wszystkie czynnosci wymienione w SIWZ z przypisaniem cz^stotliwosci ich wykonywania, srodkow myjqcych, czyszcza.cych, konserwujqeych i dezynfekujqeych oraz sprz^tu niezb^dnego do ich wykonania. Wymog ten pozwolilby Zamawiajqcemu na weryfikacje., czy usjuga b^dzie wykonywana w sposob zgodny z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ Odpowiedz: Wymagane dokumenty zostaiy okreslone w 6 SIWZ. 27. Zamawiajqcy w zajqczniku nr 8 do SIWZ (str.60) pkt 9 wymaga sprzatanie po remontach wewnatrzszpitalnych i awariach wodno-kanalizacyjnych". Czy sprza.tanie na aqsci poradni i administracji po remontach ma bye wykonywane rowniez w dni wolne od pracy? Odpowiedz: Sprza.tanie ma bye wykonane bezposrednio po zakonaeniu prac budowlanoremontowych bqdz usuniepu awarii. 28. Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze oferta Wykonawcy be^lzie stanowha zatqeznik do umowy? Odpowiedz: Zamawiajqcy potwierdza. 29. Zamawiajqcy w zalqaniku nr 8 do SIWZ, rozdzial XIV okresia pod tabela. minimalnej obsady personelu w jednostkach organizacyjnych Szpitala,,*6 obstuga wszystkich jednostek po godzinie 15:00 w zakresie transportu analiz i krwi ze Stacji Krwiodawstwa, oraz wykonywanie czynnosci pomocniczych we wszystkich jednostkach". Prosimy o okreslenie, jakie czynnosci pomocnicze ma wykonac sanitariusz na wszystkich oddziafach po godzinie do 7.00 rano w dni wolne od pracy, jezeli jest 1 osoba, a wyjsc do stacji krwiodawstwa jest w miesiqeu okofo 300 razy? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 30. Zamawiajqcy w zalqczniku nr 8 do SIWZ (str. 56) okresia zakres czynnosci osob pracujqeych na portierni glownej. Pkt 18 :,,Po godzinie 15:00 do godziny 07:00 dnia naste.pnego oraz w dni wolne 10

11 od pracy, niedziele. i swiqta obstuga pokoi noclegowych przez cata. dobe.". Prosimy o okreslenie, na czym ma polegac catodobowa obstuga hotelu przez portiera? Odpowiedz: Do zadah portiera w ww. zakresie nalezy zakwaterowanie, pobieranie optat i wyrejestrowanie (czynnosci wykonywane sporadycznie). 31. Zamawiajqcy w zatqczniku nr 8 do SIWZ (str. 57) wymaga profesjonalnej emulsji do mycia ra.k. Prosimy o okreslenie, co Zamawiajacy rozumie poprzez profesjonalna. emulsje do mycia ra.k? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 32. Prosimy o wskazanie, ktore jednostki organizacyjne Szpitala nalezy wyposazyc w profesjonalna. emulsje. do mycia ra.k? Odpowiedz: Obszar medyczny. 33. Prosimy o informacje., czy Wykonawca, dobrze rozumie, iz Zamawiajacy na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ (Rozdz. A 5 pkt 2.2) be.dzie wymagat od Wykonawcy wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesi^cy co najmniej dwoch ustug sprza.tania obiektow szpitalnych, w ktorych ustuga sprza.tania obejmowata takze obstuge. bloku operacyjnego i oddziatu onkologii dzieciqcej Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 10 Zamawiajqcy wymaga wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesiqcy co najmniej 2 uslug sprza.tania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii lub hematoonkologii. 34. Prosimy o informacje., czy dobrze rozumiemy, iz Zamawiajqcy na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ (Rozdz. A 5 pkt. 2.2) be.dzie wymagat od Wykonawcy wykazania sie. realizacja. ustugi sprzqtania obiektu szpitalnego, w tym takze obstugi bloku operacyjnego, gdzie w zakres ustugi na bloku operacyjnym wchodzi asysta na blokach operacyjnych, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ zata.cznik nr 8 (str.60) pkt 17. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Nowelizacja ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz. U. z 2013 r. poz i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811,915,1146 i 1232), ktora weszta w zycie z dniem r. wprowadzita zapisy obliguja.ce podmiot udoste.pniaja.cy zasoby zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy do solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawca. za szkode. Zamawiaja.cego powstata. wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudoste.pnienie tych zasobow nie ponosi winy. Czy w zwia.zku z powyzszym Zamawiaja.cy potwierdza, ze w przypadku gdy Wykonawca wykazujqc spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegac be^jzie na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow jest zobowigzany udowodnic Zamawiajqcemu, iz b^dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaja.c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia, z ktorego wynikac be/jzie: - zakres udost^pnionych wykonawcy zasobow innego podmiotu, 11

12 - sposob wykorzystywania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonaniu zamowienia, - charakter stosunku jaki bedzie fcjczyf wykonawce. z innym podmiotem, - zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia wraz z innymi dokumentami potwierdzaja.cymi prawne dysponowanie zasobami. W przypadku przekazania potencjalu wiedzy i doswiadczenia np. poprzez przekazanie zasobow osobowych, technicznych, technologicznych itp. sposob ich przekazania oraz forme, wraz z dokumentem potwierdzaja.cym dokonanie tych czynnosci. W przypadku przekazania potencjalu technicznego podanie formy dysponowania sprzetem z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze zadac od podmiotu dokumentriw dysponowanie zasohami oraz dowodow. ze podminr uzvezaiacv ma prawo dvspnnonowac nntpnr atem technicznvm i osobowym w postaci np. aktu wtesnosci. umowy dzierzawv. oraz -oswiadczenie podmiotu, ktory zobowia.zal sie. do udoste.pnienia zasobow zgodnie z ust. 2b, iz odpowiada solidarnie z wykonawca. za szkode. zamawiaja.cego powstala. wskutek Odpowiedz: Jezeli Wykonawca, wykazuja.c spdnianie warunkow udzialu w poste.powaniu polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowia.zany jest przedstawic dokumenty, o ktorych mowa w 5 pkt 3 oraz 6 pkt SIWZ. Solidarna odpowiedzialnosc podmiotu, ktory zobowia.zal sie do udoste.pnienia Wykonawcy zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b wynika z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. 36. Prosimy o wskazanie, do czyich obowia.zkow (Zamawiajacego czy Wykonawcy) nalezy obstuga terenow zewne.trznych? Odpowiedz: Obsluga terenow zewne.trznych nie jest przedmiotem SIWZ. 37. Zamawiaja.cy w zaf. 8 do SIWZ pkt X wymaga,,utrzymanie CZYSTOSQ PRZED KAZDYM WEJSQEM DO SZPUALA I SCHODACH ZEWNETRZNYCH". Czy Zamawiajacy ma na mysli oddanie cze.sc! terenu zewne.trznego do sprzatania we wszystkie dni, czy w ustalonych dniach i godzinach? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Zamawiaja.cy w zaf nr 8 do SIWZ pkt X wymaga WUTRZYMANIE CZYSTOSQ PRZED KAZDYM WDSQEM DO SZPUAIA I SCHODACH ZEWNETRZNYCH". Prosimy zatem o wskazanie w zal nr 8 pkt XV (tabelka z powierzchniami) wszystkich powierzchni podlegaja.cych usfudze sprzatania, wyn.kaja.cych z przetargu na,,usluge. obejmuja.ca utrzymanie czystosd w obiektach Zamawiajacego! czynnosci pomocnicze przy obsludze pacjentow, transport wewnejtrzny oraz obstuge szatni, portiemi i central." telefonicznej" Znak: PN-1/15/21. Odpowiedz: Wskazana w pkt XV tabela zawiera podziat jednostek organizacyjnych Szpitala na strefy czystosci. Punkt X Zalqcznika nr 8 do SIWZ odnosi sie. do naste.puja.cych powierzchni: Powierzchnia tarasow: Blok AL. - Klinika Onkologii m2 Blok AP - Klinika Zakazna 63,8 m2 BlokB-SOR 37#'7m2 12

13 Razem: 248,8 m2 Powierzchnia schod6w: Wejscie gtowne E schody zadaszone 96,0 m2 Wejscie poradnie Cl 43,2 m2 Wejscie KLOZ AP* zadaszenie od ul. Zelaznej 79,3 m2 schody do szatni 9,8 m2 Wejscie boczne F zadaszone 28,4 m2 Wejscie Al zadaszone 29,9 m2 Wejscie A 5,0 m2 Razem: 291,6 m2 39. Zwracamy siej z prosba. o zamieszczenie zapisu w tresci projektu umowy, umozliwiajgcego stronom rozwia.zanie umowy z 3 miesiqcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie naste.puja.cego zapis:,,kazda ze stron moze wypowiedziec umowe. z waznych powodow z zachowaniem 3 miesie.cznego okresu wypowiedzenia." W przypadku umow dtugoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie sa. w stanie przewidziec wszystkich okolicznosci oraz czynnikow maja.cych negatywny wptyw wykonanie zobowia.zan umownych dla kazdej ze stron. Wprowadzenie mozliwosci rozwia.zania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakonczenia stosunku prawnego pomiqdzy stronami, jezeli z okreslonych powodow nie maja mozliwosci kontynuowania wspotpracy na dotychczasowych warunkach wynagrodzenia Wykonawcy za swiadczone ustugi do rzeczywiscie zwie.kszonych kosztow zwia.zanych ze wzrostem wynagrodzenia. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody. 40. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy wymaga wykonywania uslugi zgodnie z normami ISO 9001, a w celu powyzszego wymogu nalezy dotqczyc do oferty certyfikat ISO 9001, z ktorego wynika be.dzie wdrozenie przez Wykonawce. systemu zarza.dzania jakoscia. w zakresie ustug utrzymania czystosci, transportu wewn^trznego oraz czynnosci pomocniczych. Odpowiedz: Wymagane dokumenty zostaty okreslone w 6 SIWZ. 41. Zamawiaja.cy na potwierdzenie speinienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ 5 pkt 2.2 wymaga wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesie.cy co najmniej dwoch ustug sprzqtania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dzieci^cej. Zwracamy s\q z prosba. do Zamawiaja.cego o zmiane. zapisu z:,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze. Iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesi^cy co najmniej 2 uslugi sprza.tania obiektow szpitalnych z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dzieciqcej". na,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze. Iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, 13

14 nalezycie wykonat tub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesie.cy co najmniej 2 ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych o powierzchni sprzqtanej minimum 10 tys m2, z ktorych co najmniej jedna obejmowata ustuge. sprzqtania bloku operacyjnego i co najmniej jedna obejmowata usluge. sprzajania oddziatu onkologu dziecie.cej". W interesie Zamawiajqcego jest takie uksztaitowanie warunkow udziatu w poste.powaniu, aby wybrac wykonawcow, ktorzy w sposob optymalny spetnia. jego oczekiwania i nalezycie wykonaja. zamowienie. W zwia.zku z powyzszym Zamawiajqcy powinien od wykonawcow wymagac doswiadczenia w wykonywaniu ustog odpowiadaja.cych swoimi parametrami, wartosciami przedmiotowi zamowienia. Zamawiajqcy powinien wziqc rowniez pod uwage. eel, jaki poprzez realizacjq zamowienia zamierza osia.gna.c. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. 42. Uprzejmie prosimy modyfikacjq zapisu: par. 2 pkt 10 wzory umowy poprzez wykreslenie fragmentu: //bez wyla.czen jakichkolwiek ryzyk." Spetnienie tego wymogu jest niemozliwe poniewaz zadne z towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku nie oferuje takiego zakresu ubezpieczenia. Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgodq. 2 pkt 10 wzoru umowy otrzymuje ponizsze brzmienie: nwykonawca b$dzie posiadaf wazna. polisq ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatelnosd zgodnej z przedmiotem zamowienia na sume nie mniejszq niz zi. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialnosc kontraktowa i deliktowa na sume \aczna. nie mniejsza. niz podana kwota, przy czym w zadnym z dwu ww. zakresow suma gwarancyjna nie jest mniejsza niz 1/3 podanej kwoty". 43. Prosimy o modyfikacje. formularza ofertowego w zakresie podwykonawstwa (VII). Aktualna tresc tego punktu zaktada wypetnienie tego punktu jedynie w przypadku udoste.pnienia potencjatu podmiotow trzecich. Prosze. o informacje. co powinien wpisac wykonawca, ktory samodzielnie spetnia warunki udziatu w poste.powania a w trakde realizacji przedmiotu postepowania bedzie korzystal z podwykonawcow? Odpowiedz: Zamawiaja.cy utrzymuje zapisy formularza ofertowego - pkt VII w obecnym ksztatcie. Wykonawca, ktory samodzielnie spelnia warunki udziatu w poste.powaniu, lecz zamierza powierzyc podwykonawcy wykonanie cz^sci zamowienia, w pkt VII Formularza oferty winien wskazac cze^ci zamowienia, ktore zamierza powierzyc podwykonawcom. Jezeli Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w poste.powaniu powotuje sie. na zasoby podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, powinien dodatkowo wskazac nazwy (firmy) podwykonawcow. 44. Dziatajqc na podstawie art. 38 ust 1 ustawy - Prawo zamowieii publicznych, wnoszq o wyjasnienie tresd specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, poprzez przesa.dzenie, czy przedmiotem zamowienia jest kompleksowa ustuga utrzymania czystosci w obiektach Zamawiajqcego, w sktad, ktorej obok ustug porzg.dkowych wchodza. ustugi pomocowe, transportu wewnqtrznego oraz obstuga szatni. 14

15 W przypadku gdyby Zamawiajqcy nie kontraktowat uslug kompleksowych, prosimy o okreslenie zakresu rzeczowego poszczegolnych ustug, takf aby wszyscy wykonawcy ubiegajacy sie. o zamowienie mogli ztozyc oferty porownywalne. Okreslenie przez Zamawiajqcego charakteru zamowienia determinuje dokonanie przez wykonawcow podatkowej klasyfikacji ustug wchodzqcych w zakres sktadanej oferty cenowej. Dokonanie prawidtowej oceny podatkowej jest obowia.zkiem wykonawcow, ale aby moc odpowiedzialnie ja. zrealizowac, musi znac precyzyjny opis przedmiotu zamowienia, w tym okreslenie przez Zamawiajqcego charakteru zamowienia - kompleksowego lub pakietu niekompatybilnych czynnosci. Odpowiedz: Zamawiaja.cy wskazuje, ze nie jest to kompleksowa ustuga. Zakres ustugi zostat okreslony w SIWZ. 45. W nawiqzaniu do zapisow SIWZ Rozdziat A. paraorafu 5. ppkt. 4 - pragniemy poinformowac, iz w Polsce zadna firma startujqca, w konsorcjum (w konsorcjum firmy sa. w stanie zaoferowac najbardziej optymalnq i dopasowana. do potrzeb Zamawiajacego cene. ustugi, o ktorej mowa w poste.powaniu) nie spetnia tego wymogu - tj, 50 % niepetnosprawnych w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacii zawodowei i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych lub wtasciwych przepisow panstw cztonkowskich Unii Europeiskiei lub Europejskieao Obszaru Gospodarczeqo..." wg UZP i wyrokow KIO kazdy z konsorcjantow musi spetniac ten wymog. UZP wyjasnia, iz Jesli organizator przetargu wprowadza wymog zgodnie, z ktorym moga. w nim wystartowac jedynie firmy zatrudniaja.ce w ponad potowie osoby niepetnosprawne to warunek ten musi bye spetniony przez kazdego z cztonkow konsorqum oddzielnie - taki zapis wynika z opinii Urze.du Zamowien Publicznych. ( art. w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 14 listopada 2013 r dod. FIRMA i PRAWO gdzie w art. «Niepetnosprawnych musza. zatrudniac wszyscy cztonkowie konsorcjum" autorem art. jest p. Stawomir Wikariat). Powyzszy zapis pomimo zgodnosci z ustawa. o zamowieniach publicznych, jest raza.cym ograniczeniem wolnej konkurencji na rynku i zawqza grono ewentualnych wykonawcow. Zamawiajqcy, jako jedno z kryteriow oceny oferty podaje 90% cena, zas w/w zapis ma znacza.cy wptyw na cene. ostateczna. jak i na wybor potencjalnego wykonawcy. Dlateqo prosimy o wykreslenie teao zapisuf co pozwoli na zoptymalizowanie wyboru Wykonawcv pod wzale^lem ekonomicznym iak 1 iakosciowym. Uwzglqdnienie powyzszych informacji przez Zamawiajqcego pozwola. na optymalny wybor Wykonawcy, ktory be.dzie swiadczyt ustuge. zgodnie z wymaganiami postawionymi w SIWZ przez Zamawijacego. Odpowiedz: Zamawiaja.cy utrzymuje zapisy 5 pkt 4 SIWZ. 46. Zamawiajqcy w 7 pkt 5 SIWZ informuje, o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z Wykonawcami tj.:,,forma pisemna wymagana jest dla nizej wymlenionych czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy nie zezwala na komunikowanie sie faksem i droga elektroniczna: - zfozenie oferty, - zmiana oferty, - powiadomienie Zamawiajacego o wycofaniu zfozonej przez Wykonawce oferty, 15

16 - uzupeinienie oswiadaeh i dokumentow, o ktorych mowa w art 25 ust 1 ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 3 ustawy; - wyjasnienia dotyczace oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w art 25 ust 1 ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 4 ustawy; - wyjasnienia dotyczace tresci zfozonej oferty, o ktorych mowa w art 87 ust 1 ustawy; - wyjasnienia dotyczace elementow oferty majacych wpfyw na wysokosc ceny, o ktorych mowa w art 90 ust 1 ustawy. W zwiqzku z powyzszym prosimy Zamawiajqcego o modyfikacfc tego paragrafu w nast$puja.cy sposob: Forma pisemna wymagana jest dla nizej wymienionych czynnosd, dla ktorych Zamawiajacy nie zezwala na komunikowanie sie raksem i droga elektroniczna: zfozenie oferty, zmiana oferty, - powiadomienie Zamawiajacego o wycofaniu zhzonej przez Wykonawce oferty - uzupeinienie oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust I ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 3 ustawy; utatwi to drag? porozumiewania si<? Wykonawcow z Zamawiaj^cymi a poza tym powyzsze jest zgodne z obowia.zuja.ca. ustawa. Prawo Zamowien Publicznych. Odpowiedz: Zamawiajqcy utrzymuje zapisy 7 pkt 5 SIWZ. 47. Czy Zamawiaja.cy przewiduje przekazanie osob Wykonawcy na podstawie art. 231 KP. Jesli tak to prosimy o podanie wykazu osob wraz z informaqami o pdnych kosztach zatrudnienia. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy personelu na podstawie art. 231 kp. 48. Czy istnieje mozliwosc zamontowania pralnico-suszarki na jednym z obiektow obj^tych usluga. u Zamawiajg.cego? Odpowiedz: Tak. 49. Czy czynnosci pomocnicze stanowia. mniej niz 50% uslugi? Odpowiedz: Zakres przedmiotowej uslugi zosta^ okreslony w SIWZ. 50. Czy Zamawiaja.cy dopuszcza, aby rozliczenia (umowa najmu, faktura) za wynajem powierzchni prowadzil partner (uczestnik) konsorcjum, czy tez konieczne jest rozliczanie sie przez lidera konsorcjum? Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc rozliczenia przez partnera konsorqum. 51. Zamawiaja.cy wymaga przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji i deratyzacji, zaznaczajqc, ze 0 zakresie i skutecznosci wykonania decyduje Zamawiaja.cy. Rosimy o doprecyzowane zakresu, cz^stotliwosci oraz powierzchni przeznaczonej do w.w. czynnosci. Odpowiedz: Usluga jest wykonywana sporadycznie (w ostatnim okresie byte wykonana 2 x w roku 1 dotyczyte 2 oddziahsw). 52. Czy wykaz srodkow dezynfekcyjnych, myjqcych, konserwuja.cych itp., nalezy dostarczyc Zamawiaja.cemu przed podpisaniem umowy? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 16

17 53. Czy po stronie Wykonawcy lezy dezynfekcja promiennikow lamp bakteriobojczych? A jesli tak to czy dopusci preparat na bazie skazonego alkoholu? Odpowiedz: Tak. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Kto zapewnia srodki do dezynfekcji ra.k dla personelu Zamawiajqcego? Jesli Wykonawca, to prosimy 0 podanie parametrow wymaganych srodkow oraz ich srednie miesieczne zuzycie. Odpowiedz: Zamawiajqcy. 55. Czy personel obstugujqcy kuchenki oddziatow i stotowki oddziatowe, to odre.bny dedykowany do tego personel? Prosimy o podanie ilosci kuchenek i stotowek podlegajacej ustudze. Odpowiedz: Nie. U Zamawiaja.cego funkcjonuje tacowy system wydawania positkow. Szpital nie posiada kuchenek oddziatowych, posiada 10 tzw. kuchenek mlecznych, ktore stuza. do przechowywania i pasteryzacji mieszanek mlecznych, a zakres prac dotycza.cych sprzajania zostat okreslony w SIWZ. Na oddziatach szpitalnych jest 6 stotowek, w ktorych zakres sprza.tania i prac pomocniczych zostat okreslony w SIWZ. 56. Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby kuchenki i stotowki obstugiwaty te same osoby co sprza.taja. oddziaty, oczywiscie z zachowaniem rezimu zmiany ubrania i dezynfekcji ra.k przed przystqpieniem do czynnosci wykonywanych w kuchenkach i stotowkach. Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza. 57. Prosimy o podanie metrazu okien do mycia dwustronnie. Odpowiedz: Powierzchnia jednostronna okien zewn^trznych: m Prosimy o podanie metrazu okien do mycia metoda. alpinistyczna.. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wymaga mycia okien metoda. alpinistyczna Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy mycie i pranie role, vertirali? Jesli tak to z jaka. cze^totliwoscia.? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 60. Czy Zamawiaja.cy posiada zmywarko - wypazarki w kuchenkach? Jesli tak to ile i kto zapewnia do nich srodki? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie posiada kuchenek. 61. Prosimy o podanie sredniego miesiecznego zapotrzebowania na worki z podziatem na kolory 1 pojemnosc. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Prosimy o podanie ilosci koszy na smieci i ich pojemnosc. Odpowiedz: Kosze mate (8-15 I) szt. Kosze srednie (25-601) I Kosze duze ( I) szt. 63. Kto zapewnia worki na brudna. bielizne,? Jesli Wykonawca to prosimy o podanie miesiqcznego zapotrzebowania. Odpowiedz: Worki zapewnia Wykonawca. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 16 (worki zielone). 64. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zuzycia: - papier toaletowy rolki duze i mate 17

18 - reczniki ZZ - r^czniki w roli - mydto w plynie Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Prosimy o doprecyzowanie jakie wozki i inny sprze.t do transportu ma zapewnic Wykonawca i w jakiej ilosci? Odpowiedz: Wykonawca powinien zapewnic wozki do transportu brudnej i czystej bielizny oraz odpadow w niezbe/jnej ilosci. 66. Prosimy o doprecyzowanie ile o i jakich parametrach pojemniki do transportu materialu biologicznego do badari laboratoryjnych ma zapewnic Wykonawca? Odpowiedz: Wykonawca ma zapewnic pojemniki okreslone w p. I (Zasady pracy) punkt 32 Zafcjcznika nr 8 do SIWZ (str. 39) w ilosci 18 szt. 67. Prosimy o podanie sredniego miesie.cznego zapotrzebowania na sciereczki jednorazowe oraz czy wymagane sa. one we wszystkich strefach na szpitalu? Odpowiedz: Sciereczki jednorazowe wymagane sa. w obszarze medycznym w ilosci wynikaja.cej z zakresu opisanego w SIWZ. 68. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zapotrzebowania na zaciski i nalepki do workow. Odpowiedz: Okoto 2600 szt. 69. Czy po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie w wanny do dezynfekcji przez zanurzenie? Jesli tak to prosimy po danie ilosci i pojemnosci wanien. Odpowiedz: Wykonawca powinien zapewnic w kazdym brudowniku pojemnik dezynfekcyjny z pokrywa. do dezynfekcji dozownikow i wanne. do dezynfekcji basenow, kaaek, stoi do ssaka, misek nerkowatych w tych pomieszczeniach brudownika, ktore nie sa. wyposazone w myjnie-dezynfektor. Wielkosc pojemnikow dostosowana do rozmiarow dezynfekowanego sprze.tu. 70. Kto zabezpiecza maty wejsciowe? Jesli Wykonawca, to prosimy podac ich iloic, wymiar i czestotliwosc wymiany? Odpowiedz: Zamawiaja.cy. 71. Prosimy o podanie przewidywanego metrazu pomieszczen przeznaczonych do remontu w czasie trwania kontraktu. Odpowiedz: Okoto m2 rocznie. Hose ta moze ulec zmianie. 72. Czy do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobojezych Zamawiajqcy dopusci preparat na bazie skazonego alkoholu? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzi^ na pytanie Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy pranie rolet, verticali metoda. ekstrakcyjna.. Jesli tak proszq podac metraz okreslic krotnosc? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla metody czyszczenia rolet i zaluzji. Po stronie wykonacy lezy wybor odpowiedniej metody czyszczenia. 74. Kto zapewnia worki na brudna. i czysta. bielizny? Jesli Wykonawca to prosimy o podanie miesie^znego zapotrzebowania. Odpowiedz: Worki zapewnia Wykonawca. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie

19 75. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zuzycia: - papier toaletowy rolki duze i mate - re/zniki ZZ - r^czniki w roli, prosze. okreslic takze ich parametry (zwykte kuchenne czy inne) - mydto w ptynie Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie w ppjemniki do dezynfekcji przez zanurzenie? Jesli tak to prosimy podanie ilosci i pojemnosci pojemnikow. Jesli pojemniki posiada Zamawiaja.cy prosimy 0 podanie ich ilosci i pojemnosci. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy u Zamawiaja.cego stosowany jest okreslony kod kolorow scierek i wiaderek 61 na wozki serwisowe? Jesli tak prosze. podac jaki. Odpowiedz: Tak (zotty, czerwony, niebieski). 78. Czy zamawiaja.cy wyrazi zgode., by w obszarze administracyjno - gospodarczym uzywac scierek wielorazowego uzytku? Odpowiedz: Tak. 79. Jaki jest koszt jednego badania mikrobiologicznego o ktorym mowa w Zat ? Z jaka. krotnoscia. w roku Zamawiajgcy zleca te badania? Odpowiedz: W sytuacji wyst^pienia/ podejrzenia ogniska epidemicznego, Zespot Kontroli Zakazen w ramach dochodzenia epidemicznego, moze wskazac miejsca do pobrania wymazow mikrobiologicznych na koszt Wykonawcy. Orientacyjny koszt zl za jedno badanie. W przypadku wysta.pienia ogniska nalezy wykonac badanie okoto 15 probek. 80. Czy Zamawiajqcy okresla wymagania ilosciowe, pojemnosci wozkow do transportu: bielizny czystej 1 brudnej oraz odpadow komunalnych i medycznych? Kto zapewnia wozki do transportu pacjentow, zwtok oraz uzdatnionej wody? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla wymagan dotyaa.cych ilosci i wielkosci wozkow do transportu bielizny czystej i brudnej oraz odpadow komunalnych i medycznych. Wozki do transportu paqentow, zwtok oraz uzdatnionej wody zapewnia Zamawiaja.cy. 81. Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy takze zapewnienie transporterow do krwi i preparatow krwiopochodnych? Jesli tak, w jakiej ilosci? Odpowiedz: Transportery do krwi i preparatow krwiopochodnych zapewnia Zamawiaj^cy. 82. Czy u Zamawiajqcego wyste.puje okna na wysokosci, fasady, przeszklenia, ktorych umycie wymaga technik alpinistycznych? Jesli tak, prosze. podac ich metraz i krotnosc mycia. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wymaga mycia okien metoda. alpinistyczng. 83. Prosz^ podac metraz: poszczegolnych powierzchni podtogowych oraz: podac, ktore z nich podlegaja. akrylowaniu 2 x w roku. Odpowiedz: wyktedzina PCV ,70 m2 parkiet 107,8 m2 terakota m2 19

20 kamieri naturalny 510,6 m2 lastryko 681,4 m2 wyktedzina dywanowa i dywany m2 Akrylowaniu podlegaja. powierzchnie z wyktadziny PCV. 84. Po czyjej stronie lezy zapewnienie kasety do przechowywania pieniqdzy w portierni oraz kasy fiskalnej w szatniach? Odpowiedz: Po stronie Zamawiajgcego. 85. Prosze. o dodanie we wzorze umowy zapisu, umozliwiajqcego obydwu stronom odst^pienie od umowy z trzymiesie/znym okresem wypowiedzenia, bez obcia.zania ich kara. pienie^na.. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody. 86. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode,, by umowa najmu pomieszczeh byte podpisana z innym niz lider cztonkiem konsorcjum? Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje odre.bnej umowy najmu pomieszczen. 87. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w paragrafie 5 punkt 2.2 Zamawiaja.cy wymaga wykazania przez Wykonawce. doswiadczenia w swiadaeniu ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada m.in. oddziat onkologii dzieciqcej. Czy Zamawiajqcy uzna w/w warunek udzialu w poste.powaniu za spetniony jezeli, Wykonawca wykaze doswiadczenie w swiadaeniu ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych z oddzialem hematoonkologii dziecie.cej? Odpowiedz: Tak, zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy Zamawiaja,cy wyrazi zgodq na do^aenie oryginalu gwarancji ubezpieczeniowej zapfaty wadium do oferty w osobnej kopercie? Odpowiedz: Tak. Ponadto do Zamawiajqcego wptyna.t wniosek o wyznaaenie jednego terminu wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawcow chca.cych wzia.c udziat w poste.powaniu. W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajqcy informuje, ze zapis 6 3 pkt 5 SIWZ pozostaie bez zmian. Jednoaesnie Zamawiajqcy informuje, iz w 2015r. planowany jest montaz platformy przyschodowej do transportu osob niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym do Szpitala. W zwia.zku z powyzszym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styania 2004r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiaj^cy dokonat zmiany treici specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia w naste.puja.cym zakresie: Zalqcznik nr 8 IX. OBStUGA SZATNI, PORTIERNI I CENTRAL! TELEFONICZNEJ I. PORTIERNIA GtOWNA BLOK E WYSOKI PARTER ZAKRES CZYNNOSCI OSOB PRACU3ACYCH NA PORTIERNI GtOWNEJ Po punkcie 22 zostat dodany punkt 23 o tresci:,,obstuga platformy przyschodowej do transportu osob niepelnosprawnych lub wozkow dziecie/^ch". 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo