UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY"

Transkrypt

1 UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85) , fax (85) Bialystok, Wszyscy uczestnicy postqpowania przetargowego PN-1/15/21/2 Dotyczy: przetargu nieograntczonego PN-1/15/21 na usiug obejmujaca_ utrzymante czystosci w obiektach Zamawiajacego, czynnosci pomocnicze przy obsiudze pacjentow, transport wewnetrzny oraz obstug^ szatni, portierni i centrali telefonicznej Informujemy, iz do Zamawiajacego wptynety pytania o przytoczonej ponizej tresci. Na mocy art. 38 ust. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) udzielamy wyjasnieri do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Trescpytan: 1. Zamawiajqcy w pkt 3 (str. 17) SIWZ zawarl, iz,,wykonawca w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy jest zobowia^zany przedstawic wykaz srodkow dezynfekcyjnych w celu zaakceptowania go przez Zespot Kontroli Zakazeii Szpitalnych" zas na stronie kolejnej (str. 18) w pkt 12 SIWZ Zamawiajqcy napisat:,,do utrzymania czystosci Wykonawca bqdzie uzywat srodkow myj^cych i dezynfekcyjnych, opisanych w zafa.czniku nr oraz zaakceptowany przez Zespot Kontroli Zakazeii Szpitalnych ich wykaz". Prosimy zatem o potwierdzenie, ze wykaz srodkow niezbednych do realizacji uslugi (myjqcych i dezynfekcyjnych) Wykonawca ma przedlozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiaja,cy potwierdza. 2. Zamawiaja.cy wymaga aby preparaty do dezynfekcji posiadaly stosowane badania zapewniaja.ce o ich spektrum skutecznosci. Czy Zamawiaja^cy potwierdza, ze owe badania Wykonawca musi przedtozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiaja^cy potwierdza. 3. Zamawiaja,cy wskazat, ze Wykonawca ma przeprowadzac dezynsekcj^ oraz deratyzacje. pomieszczen szpitalnych. Prosimy o potwierdzenie, ze wykaz srodkow do dezynsekcji oraz deratyzacji Wykonawca ma przedlozyc po podpisaniu umowy? Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wymaga przedtozenia wykazu srodkow do dezynsekcji i deratyzacji. Ustuga jest wykonywana sporadycznie (w miar$ potrzeb).

2 4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie dodatkowych preparatow, nie opisanych w zatqczniku nr 8 strona dostosowanych do rodzaju powierzchni i rodzaju czynnosci zawartych w SIWZ (np. preparaty w spray'u do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej, produkt do czyszczenia i polerowania powierzchni drewnianych itp.), ktorych nie obejmuja. zapisy w tym zafa.czniku? Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza. 5. Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiajqcy) preparat do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobqjczych? W przypadku, gdy to zapewnienie preparaty nalezy do obowigzkow Wykonawcy, czy Zamawiaja.cy dopusci do tej czynnosci alkohol skazony? Odpowiedz: Preparat do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobqjczych zapewnia Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza alkohol skazony. 6. Zamawiajqcy w opisie preparatow do dezynfekcji (str. 56 zat. 8) zawart, iz maja. miec one wtasciwosci myja.co-dezynfekcyjne. Prosimy o dopuszczenie preparatow o wlasciwosciach dezynfekcyjnych wykorzystywanych do: - szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodoste.pnych - dezynfekcji przez zanurzenie oraz miejscowego usuwania z powierzchni zanieczyszczen ludzkiego materialu biologianego. Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza. 7. Zamawiaja.cy wskazuje iz stosowane srodki dezynfekcyjne nie powinny posiadac dzialania drazniacego oraz uczulajqcego. Pragniemy zaznaczyc, ze srodki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadaja. w swoim sktadzie substancje, ktore moga. wywotywac takie efekty (jesli nie sa. stosowane zgodnie z zaleceniami producenta) - takie informacje sa. zawarte w karcie charakterystyki. W zwiqzku z powyzszym czy Zamawiaja.cy dopusci srodki, ktore stosowane zgodnie z zaleceniami producenta nie stanowia. zagrozenia? Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopusci. Akceptaqa nastqpi po podpisaniu umowy. 8. Prosimy o informacje. czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy takze pranie firn i czy to Wykonawca zapewnia preparat do tej czynnosci? Odpowiedz: Pranie firan nie wchodzi w zakres przedmiotowej ustugi. 9. Dziataja.c na podstawie art. 38 ust 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, wnosze. o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, poprzez dookreslenie zasad realizacji przez Zamawiaja.cego obowia.zku wynikajqcego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych w tresci obowia.zuja.cej po dniu 19 pazdziernika 2014 r. tj. w tresci, ktora. stosuje siej do przedmiotowego post^powania nakazuja., aby,,umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiqcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmian: 1) stawki podatku od towarow i ustug; 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skjadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

3 - jezeli zmiany te be.da. miaty wptyw na koszty wykonywania zamowienia przez wykonawce.." (art. 142 ust 5). Uzasadnieniem ratio legis - zgodnie z wola. ustawodawcy - przywotenego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowieri publicznych byto m.in., ze:,,w praktyce zamawiaja.cych wtesciwie nieobecne byfo wjqczanie do wzorow umow tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiajqcych tresc wzorow (projektow) umow, nie pozwalafa na uwzgle.dnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezaleznych od wykonawcow, zmian kosztow wykonania zamowienia, zwlaszcza dotyczqcych zmian wysokosci obcia.zeri publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marzach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarow i usfug (VAT) powodowata utrate. marzy, a w konsekwencji prowadzite do pogorszenia sytuacji finansowej przedsie.biorcy. Powyzsze prowadzita do znacznego ograniczania przez przedsie.biorcow kosztow wykonania zamowienia. Wyzej wskazane sytuacje odnosity si? przede wszystkim do umow wieloletnich, w trakcie trwania ktorych wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ci^zarow publicznoprawnych oraz kosztami okreslanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotycza.ce zmian wynagrodzenia odczuwaja. takze pracownicy, przy czym jednoczesnie zamawiaja.cy sa. narazeni na pogorszenie jakosci wykonywanego zamowienia, np. przez zasta.pienie materiatow potrzebnych do wykonania zamowienia materiatami tanszymi, ktore zazwyczaj sa, materiatemi nizszej jakosci. Zniwelowanie powyzszych dziatan moze nasta.pic dzi^ki wprowadzeniu zasady obowia.zku wprowadzania do umow zapisow dotycza.cych odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia w scisle okreslonych przypadkach". Sta.d wola. ustawodawcy stab sie., aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygniecia poste.powan wszcze.tych po dniu r., Zamawiaja.cy okreslat kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umow?, jesli zajdzie jedna z przestanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreslic nalezy, iz nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przeciez takze Zamawiajqcemu, ale okreslenie jasnych mechanizmow waloryzacji w razie wyst^pienia ktorejkolwiek z przeslanek okreslonych w art. 142 ust 5 PZP. Od obowia.zku wprowadzenie takich zapisow Zamawiajqcy nie ma mozliwosci w zadnych przypad ku odsta.pic - ustawodawca nie przewidzial takiego uprawnienia dla organizatora post^powania przetargowego. Brak takich zapisow stanowi kwalifikowana. wade, siwz, co moze skutkowac nawet niewaznoscia. catego poste.powania. Maja.c na uwadze powyzsze, wnosze. o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisow, precyzuja.cych, iz wartosc wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczegolnosci w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) ktorejkolwiek ze zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. VAT Art. 142 ust 5 pkt 1 ustawy PZP zobowia.zuje Zamawiaja.cego do okreslenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany stawki podatku VAT. Jak pokazuje praktyka, zmiany w tym zakresie sa. sporadyczne, trudne do przewidzenia i wprowadzone z bardzo krotkim vacatio legis. Nie istnieja. zadne z gory ustalone harmonogramy zmian stawek podatku VAT ani (catalog przestenek, ktore taki krok moga. uzasadniac. Zmiany w tym zakresie naleza. do suwerennych uprawnien

4 rza.du, ktdry wnioskuje do ustawodawcy o przeprowadzenie wnioskowanych zmian, najczesciej z scislym zwia.zku z potrzebami budzetu panstwa. Zmiany stawek podatku VAT dotykaja. wszystkich wykonawcdw w rdwnym stopniu i nie powoduje. zmiany kolejnosci ofert cenowych. Dodatkowo zgodnie z opinia. UZP (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/7djl555) (...) nalezy stwierdzic, iz zmiana wynagrodzenia (ceny) z uwagi na zmiane. stawki podatku VAT moze bye w okreslonych warunkach faktycznych uznana za zmiane. nieistotna. w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP." W tym stanie faktycznym zasadne jest dostosowanie stawek podatku VAT okreslanych na fakturach wystawianych przez wykonawcow do zapisdw umownych, co zgodne jest z zasada. gospodarnego i celowego wydatkowania srodkow publicznych. Wnosimy zatem o potwierdzenie, iz na fakturach wystawianych przez wykonawce. w niniejszym poste.powaniu, kazdorazowo bedzie uwzglqdniana be.dzie obowia.zuja.ca w momencie wystawienia faktury stawka podatku VAT. Taki rozwiazanie gwarantuje Zamawiajaremu, iz w momencie zmiany przepisdw dotyczgeych VAT nie be.da. podlegaty zmiana. stawki netto. Powyzsze zmiany bedzie dotyczyc sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewntfrzne i niezalezne od woli stron, nie byte znana lub przewidywana przez strony w chwili sktedania ofert. Jakkolwiek strony moga. przewidywac sama. prawna. mozliwosc zmiany stawki podatku VAT, to jednak w sytuacji stabilizacji stawek tego podatku na przestrzeni kilku lat, nie musza. oaekiwac, iz zmiana taka nasta.pi. W sytuacji, gdy w chwili sktedania ofert zmiana stawki podatku VAT nie byte znana lub planowana, wykonawcy kalkuluja. wysokosc ceny oferty na tych samych warunkach, tj. z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT. Z tych wzgledow pozniejsza zmiana ceny wywotena zmiana. stawki podatku VAT nie ma wptywu na warunki konkurencji panuja.ee w takim poste.powaniu, albowiem jak wskazano powyzej stawka podatku VAT stanowi jedynie czynnik cenotwdrczy, ktory w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich wykonawcow. Tak wk?c gdyby w chwili sktedania ofert obowigzywate stawka podatku VAT w wysokosci obowia.zuja.cej w chwili dokonania zmiany umowy (zmiany ceny), wowczas oferty zostatyby skalkulowane w oparciu o ten czynnik cenotwdrczy bez wptywu na wynik samego poste.powania. Okolicznosc ta pozostaje rdwniez bez wptywu na kra.g podmiotow zainteresowanych danym zamowieniem. Nalezy rdwniez podniesc, iz dokonanie zmiany ceny w zwia.zku ze zmiana. stawki podatku VAT nie powoduje zaburzenia rdwnowagi ekonomicznej umowy na korzysc wykonawcy (zob. teza 37 ww. wyroku z dnia 19 czernca 2008 r. w sprawie C-454/06). Jakkolwiek zmiana wynagrodzenia (ceny) wywiera wptyw na sytuaqe. zamawiajqeego, ktory nie jest podatnikiem podatku VAT, albowiem prowadzi to do zwiekszenia obcia.zenia ekonomicznego zamawiajqeego w zwia.zku z wykonaniem zamowienia, to jednak powyzsze nie prowadzi do przysporzenia wykonawcy dodatkowych korzysci w stosunku do pierwotnych wamnkow umowy. W tym zakresie naste.puje jedynie utrzymanie statusu quo wykonawcy. Z powyzszych wzgkjddw zmiana taka nie wywotuje rdwniez wpfywu na warunki konkurencji istnieja.ee w post^powaniu. Wskazuja.c na powyzsze nalezy uznac, iz zmiana umowy polegajaca na dokonaniu zmiany ceny (wynagrodzenia wykonawcy) w zwiqzku z podwyzszeniem stawki podatku VAT (np. o 1%) nie zaburza

5 rownowagi ekonomicznej stron takiej umowy na korzysc wykonawcy i w konsekwencji nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. MINIMALNE WYNAGRODZENIE Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiqzuje Zamawiajqcego do okreslenia w siwz zasad waloryzaqi wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.. Przy realizacji uslug bedqcych przedmiotem zamowienia koszty osobowy stanowia. dominuja.ca. pozycje, w cenie usfugi. Do tej pory wykonawcy nie mieli zadnych ograniczen przy stosowaniu roznych form zatrudnienia i zwiqzanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera razqco niskiej ceny domniemanie, iz koszty osobowe nie moga. bye nizsze w przeliczeniu na jedna. osobe,, niz koszty minimalnego wynagrodzenia za prace.. Konsekwencja. takiego rozwia.zania, jest wprowadzenie przez ustawodawce. obowiqzku uwzgledniania przez zamawiajqeych w siwz zasad waloryzowania wynagrodzen wykonawcow w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.. Doswiadczenia pierwszej dekady biezgeego wieku wskazuja., iz nawet najbardziej ostrozni przedsie,biorcy moga. zostac zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, ktore sa. wynikiem politycznych rachub rzqdu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaznikow. Proponowana wyzej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiaja.cego, ale pozwala mu tez na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie srodkow publicznych, a tym samym wpisuje sie, w podstawowe cele zwia.zane z dyscyplina. finansow publicznych. Poniewaz zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalane sa. przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiajqcego jak i wykonawcow oczywistym jest, iz maja. charakter niezalezny od woli stron umowy. Brak uwzgle.dnienia proponowanej zmiany w tresci projektu umowy ta.czyc s\q be/jzie dla Zamawiaja.cego z dwoma negatywnymi skutkami. Po pierwsze wykonawcy moga. oferowac wykonanie uslug drozej niz to wynika z faktycznych kosztow jej swiadczenia w momencie sktadania oferty, po to aby uwzgl^dnic ewentualne zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy - racjonalnego jednak przedsi^biorcy - jest to, iz Zamawiaja.cy od pocza.tku umowy niejako»nadplaca" za ewentualne przyszte koszty, nie maja.c pewnosci, iz wydatkuje posiadane srodki w sposob racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzgle.dnienia w projekcie umowy mozliwosci waloryzaqi wynagrodzenia wykonawcy powoduje, ze kalkuluja.c cen? oferty dla umowy dtugoterminowej, racjonalny wykonawca uwzglednic musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokosci minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyc swpj interes. W rzeczywistosci wiqc to Zamawiaja.cy zapteci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawc^ do ceny oferty, ktore w pierwszym roku swiadczenia ustugi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbe.dne wydatki zamawiaja.cego. Tym samym stanowic ono moze zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiaja.cego, a co za tym idzie, mozliwosc postawienia Zmawiajqcemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania srodkow publicznych. Po drugie - w przypadku gdy wykonawcy nie uwzglednia. w proponowanej ofercie skutkow zwi^kszenia minimalnego wynagrodzenia za prace., Zamawiaja.cy otrzymuje w pierwszym okresie realna. oferte,, ktora jednak po kilku miesia.cach przestaje bye powia.zana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawce.. Sita. rzeczy, wykonawca nie b^dzie w stanie w sposob prawidtowy wykonywac przyjqtych na siebie zobowia.zan.

6 Majqc na uwadze powyzsze, zasadne i konieane jest dostosowanie zapisow siwz do wymagan art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:,,w przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust 5 pkt 2) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartosc wzrostu wykazanych kosztow ponoszonych przez Wykonawce., z tego tytutu." zus Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowia.zuje Zamawiajqcego do okreslenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokosci podlegania ubezpieczeniom spotecznym. Zaproponowane w ostatnim czasie przez rzqd, zmiany w przedmiocie,,ozusowania" umow cywilnoprawnych rodza. trudne do przewidzenia skutki. Zmiana, o ktorej mowa zaktada, ze sktadka emerytalna i rentowa od umow zlecenia ma bye pfacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, ze jezeli w danym miesiqeu podstawa sktadki be.dzie nizsza niz kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca b^dzie spetniat warunki do obj^cia ubezpieczeniem z innego tytutu np. umowy o prace., skiadke. optaci ze wszystkich tych tytutow. Proponowana nowelizacja zmierza wi$c do zwie.kszenia podstawy wymiaru sktadki na ubezpieczenie spoteczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osia.ga przychod z kilku zrodet. Wyzsza podstawa wymiaru sktadki oznacza, ze do ZUS trzeba odprowadzac wyzsze kwoty tytutem sktadek. Uwagi wymaga takze okolicznosc, ze wysokosc wymiaru sktadki na ubezpieczenie spoteczne jest jednym z gtownych kryteriow decydujqeych o wysokosci sktadki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyzszenie jednej skutkowac be/dzie skutkowac zwiqkszeniem drugiej ze sktadek. Wobec powyzszego bezspornym jest, ze koszty pracy, o ktorym mowa powyzej, z duzym prawdopodobienstwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, be/ja. wzrastaty. Tym samym w interesie zarowno zamawiajgeego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umow o zamowienie publiczne klauzul zabezpieczaja.cych strony przed destabilizacja. w realizacji umow (obnizeniem jakosci, restrukturyzacjq przyj^tego modelu wykonania zamowienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), ktora be/jzie stanowic konsekwencjq istotnych i niebagatelnych zmian w wysokosci kosztow pracy. Majqc na uwadze powyzsze, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisow siwz do wymagan art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu: «W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartosc wzrost wykazanych kosztow ponoszonych przez Wykonawce,, z tego tytutu." AUTOMATYZM ZMIAN Terminy wejscia w zycie i wielkosc zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w catosci sa. niezalezne od woli stron umowy o zamowienie publiczne. Aby zatem zapewnic z jednej strony stabilnosc finansow publicznych, ktorymi dysponuja. zamawiajqey a z drugiej strony dac wykonawca. gwarancjq ich stusznych interesow, ustawodawca wprowadzit obowiqzek waloryzaqi umow wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraza siq w daniu gwarancji obu stronom umowy pewnosci, iz w razie zaistnienia zewn^trznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z gory wiedza. w jaki sposob majq si zachowac. Stqd obowiqzek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmow

7 dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewne.trznych warunkow. Przy zapewnieniu zamawiaja.cym bezpieczeristwa prawnego konieanych zmian. Skoro to zdarzenia zewnetane determinuja. moment wyjscia w zycie zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazly odzwierciedlenie w treki stosunku prawnego fc,cza.cego zamawiajqcego i wykonawcy w terminie, w ktorym te zmiany weszly w zycie. Kazdy inny termin wprowadzenia zmian w zycie budzic moze uzasadnione wqtpliwosci co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negoqacjami miedzy stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniaja.cego inny termin wprowadzenia zmian niz dostosowanie sie. stron umowy do dzialan legislacyjnych ustawodawcy. Prosimy o wprowadzenie ponizszych zapisow do wzoru umowy: 9 [Waloryzacja wynagrodzenia] 1. Strony postanawiaja, iz dokonajq w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarow i ushig, b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c. zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne. 2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktorych mowa iv ust W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a) wartosc netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. 4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc wzrostu cafkowitego kosztu Wykonawcy wynikajqca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonuftcych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc wzrostu cafkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujqcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. 6. Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa wustl litera b) i c). Odpowiedz: Zamawiajqcy utrzymuje zapisy SIWZ w zakresie tresci umowy Zamawiajqcy w 5 punkt 2.2 podaje warunek wiedzy i doswiadczenia jaki winien spelnic Wykonawca, ktory startuje w poste.powaniu. Z uwagi na dopuszczenie do poste.powania szerszego grona oferentow, prosze. o zmian? zapisow z,,warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie

8 ostatnich trzech lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ushigi sprza.tania obiektow szpitalnych; z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dziecie.cej" na,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ustugi sprzqtania obiektow szpitalnych; z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii. Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgode.. 5 punkt 2.2 punktor 1 otrzymuje ponizsze brzmienie:,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -wtym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesiecy co najmniej 2 ushigi sprzatania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii lub hematoonkologii". 11. Z uwagi na fakt, ze zamawiajgcy wymaga, aby osoby odpowiedzialne za transport pacjentow posiadali kurs sanitariusza, prosze. o dopuszczenia 3 - m-c okresu karencji od chwili rozpoczepa ustugi, na uzupelnienie kursow przez personel. Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza. 12. Czy zamawiajgcy dla catego obiektu wymaga stosowania scierek jednorazowych? Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga scierek jednorazowych tylko w obszarze medyanym. 13. He pojemnikow do dezynfekqi basenow, kaczek, nocnikow wymaga zamawiajqcy? Odpowiedz: 4 pojemniki. 14. Zamawiaj^cy w zat. nr 8 pkt. 17 podaje, ze wykonawca, powinien w cia.gu 12 tygodni przedstawic do merytorycznej oceny Ksie^e. Higieny Szpitalnej. Prosze. o doprecyzowanie daty. 2 tygodnie od kiedy? Od rozpoczepa ustugi, od podpisania umowy? Odpowiedz: 2 tygodnie od daty podpisania umowy. 15. Zamawiaja.cy w zafqczniku nr 8 do SIWZ rozdziat XII opisuje asortyment, ktory zapewnia Wykonawca w pkt 8 wymaga re/2nikow jednorazowego uzytku. Prosimy o wskazanie, jaki rodzaj re^znikow jednorazowych wymaga Zamawiajqcy ilu warstwowy, jaki kolor? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla koloru r^cznikow, wymaga rqcznikow skladanek dobrej jakosci, nie pylqcych, nie rozmakajqcych, dobrze chlonqcych. 16. Prosimy o wskazanie sredniomiesie^znego zuzycia r^cznikow jednorazowego uzytku, papieru toaletowego, workow w rozbiciu na kolorystyke., mydja do rak (dla wszystkich jednostek szpitala Iqcznie z Apteka.). Odpowiedz: Srednie miesi^czne zuzycie: re^znik rolka kuchenna - 32 szt rqczniki ZZ sktadanki -170 kartonow

9 papier toaletowy maty rolek papier toaletowy szeroki (rola duza) -100 roli - worki czarne 30 I szt. - worki czarne szt. - worki czarne szt. worki niebieskie 30 I szt. worki niebieskie 60 I szt. - worki niebieskie szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone szt. - worki czerwone 160 I szt. - worki zotte 30 I -100 szt. - worki zotte szt. - worki zielone szt. - worki zielone szt. mydto kosmetyczne do ra,k 5 I -10 szt. mydto medyczne (emulsja) 5 I - 40 szt. Wykonawca jest zobowia.zany do uzupetniania na biezqco brakujqcego asortymentu, niezaleznie od podanych ilosci. 17. W jaki sposob nalezy dezynfekowac obuwie operacyjne? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla metody dezynfekcji, ma bye ona skuteczna, zgodnie z procedure zawarta. w KsiQdze Higieny Szpitalnej. 18. W jakim pomieszczeniu nalezy dezynfekowac obuwie operacyjne? Odpowiedz: Do ustalenia po podpisaniu umowy. 19. Prosimy o okreslenie, do kogo nalezy naprawa w wynajmowanych przez firme. sprza.taja.ca. pomieszczeniach np. wymiana zamkow w drzwiach i remont pomieszczeri typu malowanie? Odpowiedz: Do Wykonawcy ustugi. 20. Prosimy o okreslenie, do kogo nalezy naprawa i konserwaqa udoste.pnionych myjek na oddziale? Odpowiedz: Do Wykonawcy ustugi. 21. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ (str 45) wymaga 1 x na kwartat dezynfekcji i mycia oston oswietlenia sufitowego i punktowego, po uprzednim ich zdemontowaniu. Czy do obowiqzkow Zamawiajgcego nalezy demontaz oston? Odpowiedz: Tak. 22. Zamawiajqcy w projekcie umowy 6 pkt 1 c okresla,,,stwierdzenia przez Zamawiajqcego uchybien w wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegolnosci nieprzestrzegania zasad higieniczno - sanitarnych, brak odpowiednich kwalifikacji personelu, nieprzestrzegania zasad okreslonych w zala.cznikach do umowy lub innych uchybien, jezeli nie zostana. usuni^te w terminie okreslonym przez Zamawiaia.ceao - w kwocie 1000 z\ za kazde nie usuni^te uchybienie i potrqeona z wystawionej

10 faktury" Prosimy o okreslenie terminu (1 dzieri czy 2 dni), w jakim nalezy usunqc uchybienie, aby nie zostaia naliczona kara? Odpowiedz: Zgodnie z 4 pkt 1 i 2 wzoru umowy osoby uprawnione do biezqcego nadzoru nad prawidtowoscia. realizacji uslugi kazdorazowo be,da. wyznaczaly termin usunie.cia stwierdzonych uchybien. 23. Zamawiajqcy w zata.czniku nr 8 do SIWZ (str. 60) wymaga,,asystowanie pacjentowi w drodze na/z konsultacji poza szpitalnych (diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne) oraz do miejsca zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach pomoc w transporcie pacjenta z karetki do mieszkania chorego". Prosimy o okreslenie, w jakich godzinach ma bye wykonywana ta usluga? Odpowiedz: W razie potrzeb. 24. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ (str. 60) wymaga,,pomoc przy przenoszeniu mebli na terenie szpitala". Prosimy o okreslenie czy transport mebli ma bye calkowicie po stronie Wykonawcy, czy ma bye to tylko pomoc dla pracownika Szpitala? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 25. Zamawiajqcy w zatqezniku nr 8 do SIWZ, rozdziat X wymaga utrzymania czystosci przed kazdym wejsciem do szpitala i schodach zewne.trznych. Czy Zleceniodawca ma na mysli oddanie cz$sci terenu zewne.trznego do sprzqtania we wszystkie dni czy tylko w ustalonych dniach i godzinach? Odpowiedz: We wszystkie dni. 26. Prosimy o potwierdzenie, iz do oferty przetargowej nalezy dojqczyc plan higieny zawierajqcy wszystkie czynnosci wymienione w SIWZ z przypisaniem cz^stotliwosci ich wykonywania, srodkow myjqcych, czyszcza.cych, konserwujqeych i dezynfekujqeych oraz sprz^tu niezb^dnego do ich wykonania. Wymog ten pozwolilby Zamawiajqcemu na weryfikacje., czy usjuga b^dzie wykonywana w sposob zgodny z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ Odpowiedz: Wymagane dokumenty zostaiy okreslone w 6 SIWZ. 27. Zamawiajqcy w zajqczniku nr 8 do SIWZ (str.60) pkt 9 wymaga sprzatanie po remontach wewnatrzszpitalnych i awariach wodno-kanalizacyjnych". Czy sprza.tanie na aqsci poradni i administracji po remontach ma bye wykonywane rowniez w dni wolne od pracy? Odpowiedz: Sprza.tanie ma bye wykonane bezposrednio po zakonaeniu prac budowlanoremontowych bqdz usuniepu awarii. 28. Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze oferta Wykonawcy be^lzie stanowha zatqeznik do umowy? Odpowiedz: Zamawiajqcy potwierdza. 29. Zamawiajqcy w zalqaniku nr 8 do SIWZ, rozdzial XIV okresia pod tabela. minimalnej obsady personelu w jednostkach organizacyjnych Szpitala,,*6 obstuga wszystkich jednostek po godzinie 15:00 w zakresie transportu analiz i krwi ze Stacji Krwiodawstwa, oraz wykonywanie czynnosci pomocniczych we wszystkich jednostkach". Prosimy o okreslenie, jakie czynnosci pomocnicze ma wykonac sanitariusz na wszystkich oddziafach po godzinie do 7.00 rano w dni wolne od pracy, jezeli jest 1 osoba, a wyjsc do stacji krwiodawstwa jest w miesiqeu okofo 300 razy? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 30. Zamawiajqcy w zalqczniku nr 8 do SIWZ (str. 56) okresia zakres czynnosci osob pracujqeych na portierni glownej. Pkt 18 :,,Po godzinie 15:00 do godziny 07:00 dnia naste.pnego oraz w dni wolne 10

11 od pracy, niedziele. i swiqta obstuga pokoi noclegowych przez cata. dobe.". Prosimy o okreslenie, na czym ma polegac catodobowa obstuga hotelu przez portiera? Odpowiedz: Do zadah portiera w ww. zakresie nalezy zakwaterowanie, pobieranie optat i wyrejestrowanie (czynnosci wykonywane sporadycznie). 31. Zamawiajqcy w zatqczniku nr 8 do SIWZ (str. 57) wymaga profesjonalnej emulsji do mycia ra.k. Prosimy o okreslenie, co Zamawiajacy rozumie poprzez profesjonalna. emulsje do mycia ra.k? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 32. Prosimy o wskazanie, ktore jednostki organizacyjne Szpitala nalezy wyposazyc w profesjonalna. emulsje. do mycia ra.k? Odpowiedz: Obszar medyczny. 33. Prosimy o informacje., czy Wykonawca, dobrze rozumie, iz Zamawiajacy na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ (Rozdz. A 5 pkt 2.2) be.dzie wymagat od Wykonawcy wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesi^cy co najmniej dwoch ustug sprza.tania obiektow szpitalnych, w ktorych ustuga sprza.tania obejmowata takze obstuge. bloku operacyjnego i oddziatu onkologii dzieciqcej Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 10 Zamawiajqcy wymaga wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesiqcy co najmniej 2 uslug sprza.tania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii lub hematoonkologii. 34. Prosimy o informacje., czy dobrze rozumiemy, iz Zamawiajqcy na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ (Rozdz. A 5 pkt. 2.2) be.dzie wymagat od Wykonawcy wykazania sie. realizacja. ustugi sprzqtania obiektu szpitalnego, w tym takze obstugi bloku operacyjnego, gdzie w zakres ustugi na bloku operacyjnym wchodzi asysta na blokach operacyjnych, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ zata.cznik nr 8 (str.60) pkt 17. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Nowelizacja ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz. U. z 2013 r. poz i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811,915,1146 i 1232), ktora weszta w zycie z dniem r. wprowadzita zapisy obliguja.ce podmiot udoste.pniaja.cy zasoby zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy do solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawca. za szkode. Zamawiaja.cego powstata. wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudoste.pnienie tych zasobow nie ponosi winy. Czy w zwia.zku z powyzszym Zamawiaja.cy potwierdza, ze w przypadku gdy Wykonawca wykazujqc spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegac be^jzie na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow jest zobowigzany udowodnic Zamawiajqcemu, iz b^dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaja.c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia, z ktorego wynikac be/jzie: - zakres udost^pnionych wykonawcy zasobow innego podmiotu, 11

12 - sposob wykorzystywania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonaniu zamowienia, - charakter stosunku jaki bedzie fcjczyf wykonawce. z innym podmiotem, - zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia wraz z innymi dokumentami potwierdzaja.cymi prawne dysponowanie zasobami. W przypadku przekazania potencjalu wiedzy i doswiadczenia np. poprzez przekazanie zasobow osobowych, technicznych, technologicznych itp. sposob ich przekazania oraz forme, wraz z dokumentem potwierdzaja.cym dokonanie tych czynnosci. W przypadku przekazania potencjalu technicznego podanie formy dysponowania sprzetem z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze zadac od podmiotu dokumentriw dysponowanie zasohami oraz dowodow. ze podminr uzvezaiacv ma prawo dvspnnonowac nntpnr atem technicznvm i osobowym w postaci np. aktu wtesnosci. umowy dzierzawv. oraz -oswiadczenie podmiotu, ktory zobowia.zal sie. do udoste.pnienia zasobow zgodnie z ust. 2b, iz odpowiada solidarnie z wykonawca. za szkode. zamawiaja.cego powstala. wskutek Odpowiedz: Jezeli Wykonawca, wykazuja.c spdnianie warunkow udzialu w poste.powaniu polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowia.zany jest przedstawic dokumenty, o ktorych mowa w 5 pkt 3 oraz 6 pkt SIWZ. Solidarna odpowiedzialnosc podmiotu, ktory zobowia.zal sie do udoste.pnienia Wykonawcy zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b wynika z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. 36. Prosimy o wskazanie, do czyich obowia.zkow (Zamawiajacego czy Wykonawcy) nalezy obstuga terenow zewne.trznych? Odpowiedz: Obsluga terenow zewne.trznych nie jest przedmiotem SIWZ. 37. Zamawiaja.cy w zaf. 8 do SIWZ pkt X wymaga,,utrzymanie CZYSTOSQ PRZED KAZDYM WEJSQEM DO SZPUALA I SCHODACH ZEWNETRZNYCH". Czy Zamawiajacy ma na mysli oddanie cze.sc! terenu zewne.trznego do sprzatania we wszystkie dni, czy w ustalonych dniach i godzinach? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Zamawiaja.cy w zaf nr 8 do SIWZ pkt X wymaga WUTRZYMANIE CZYSTOSQ PRZED KAZDYM WDSQEM DO SZPUAIA I SCHODACH ZEWNETRZNYCH". Prosimy zatem o wskazanie w zal nr 8 pkt XV (tabelka z powierzchniami) wszystkich powierzchni podlegaja.cych usfudze sprzatania, wyn.kaja.cych z przetargu na,,usluge. obejmuja.ca utrzymanie czystosd w obiektach Zamawiajacego! czynnosci pomocnicze przy obsludze pacjentow, transport wewnejtrzny oraz obstuge szatni, portiemi i central." telefonicznej" Znak: PN-1/15/21. Odpowiedz: Wskazana w pkt XV tabela zawiera podziat jednostek organizacyjnych Szpitala na strefy czystosci. Punkt X Zalqcznika nr 8 do SIWZ odnosi sie. do naste.puja.cych powierzchni: Powierzchnia tarasow: Blok AL. - Klinika Onkologii m2 Blok AP - Klinika Zakazna 63,8 m2 BlokB-SOR 37#'7m2 12

13 Razem: 248,8 m2 Powierzchnia schod6w: Wejscie gtowne E schody zadaszone 96,0 m2 Wejscie poradnie Cl 43,2 m2 Wejscie KLOZ AP* zadaszenie od ul. Zelaznej 79,3 m2 schody do szatni 9,8 m2 Wejscie boczne F zadaszone 28,4 m2 Wejscie Al zadaszone 29,9 m2 Wejscie A 5,0 m2 Razem: 291,6 m2 39. Zwracamy siej z prosba. o zamieszczenie zapisu w tresci projektu umowy, umozliwiajgcego stronom rozwia.zanie umowy z 3 miesiqcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie naste.puja.cego zapis:,,kazda ze stron moze wypowiedziec umowe. z waznych powodow z zachowaniem 3 miesie.cznego okresu wypowiedzenia." W przypadku umow dtugoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie sa. w stanie przewidziec wszystkich okolicznosci oraz czynnikow maja.cych negatywny wptyw wykonanie zobowia.zan umownych dla kazdej ze stron. Wprowadzenie mozliwosci rozwia.zania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakonczenia stosunku prawnego pomiqdzy stronami, jezeli z okreslonych powodow nie maja mozliwosci kontynuowania wspotpracy na dotychczasowych warunkach wynagrodzenia Wykonawcy za swiadczone ustugi do rzeczywiscie zwie.kszonych kosztow zwia.zanych ze wzrostem wynagrodzenia. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody. 40. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy wymaga wykonywania uslugi zgodnie z normami ISO 9001, a w celu powyzszego wymogu nalezy dotqczyc do oferty certyfikat ISO 9001, z ktorego wynika be.dzie wdrozenie przez Wykonawce. systemu zarza.dzania jakoscia. w zakresie ustug utrzymania czystosci, transportu wewn^trznego oraz czynnosci pomocniczych. Odpowiedz: Wymagane dokumenty zostaty okreslone w 6 SIWZ. 41. Zamawiaja.cy na potwierdzenie speinienia warunku wiedzy i doswiadczenia opisanego w ogtoszeniu o zamowieniu (Sekcja III.2.1).2.2) oraz w SIWZ 5 pkt 2.2 wymaga wykazania sie. realizacja. przez okres minimum 12 miesie.cy co najmniej dwoch ustug sprzqtania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dzieci^cej. Zwracamy s\q z prosba. do Zamawiaja.cego o zmiane. zapisu z:,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze. Iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesi^cy co najmniej 2 uslugi sprza.tania obiektow szpitalnych z ktorych co najmniej jeden posiada blok operacyjny i co najmniej jeden posiada oddziat onkologii dzieciqcej". na,,warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze. Iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, 13

14 nalezycie wykonat tub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesie.cy co najmniej 2 ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych o powierzchni sprzqtanej minimum 10 tys m2, z ktorych co najmniej jedna obejmowata ustuge. sprzqtania bloku operacyjnego i co najmniej jedna obejmowata usluge. sprzajania oddziatu onkologu dziecie.cej". W interesie Zamawiajqcego jest takie uksztaitowanie warunkow udziatu w poste.powaniu, aby wybrac wykonawcow, ktorzy w sposob optymalny spetnia. jego oczekiwania i nalezycie wykonaja. zamowienie. W zwia.zku z powyzszym Zamawiajqcy powinien od wykonawcow wymagac doswiadczenia w wykonywaniu ustog odpowiadaja.cych swoimi parametrami, wartosciami przedmiotowi zamowienia. Zamawiajqcy powinien wziqc rowniez pod uwage. eel, jaki poprzez realizacjq zamowienia zamierza osia.gna.c. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. 42. Uprzejmie prosimy modyfikacjq zapisu: par. 2 pkt 10 wzory umowy poprzez wykreslenie fragmentu: //bez wyla.czen jakichkolwiek ryzyk." Spetnienie tego wymogu jest niemozliwe poniewaz zadne z towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku nie oferuje takiego zakresu ubezpieczenia. Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgodq. 2 pkt 10 wzoru umowy otrzymuje ponizsze brzmienie: nwykonawca b$dzie posiadaf wazna. polisq ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatelnosd zgodnej z przedmiotem zamowienia na sume nie mniejszq niz zi. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialnosc kontraktowa i deliktowa na sume \aczna. nie mniejsza. niz podana kwota, przy czym w zadnym z dwu ww. zakresow suma gwarancyjna nie jest mniejsza niz 1/3 podanej kwoty". 43. Prosimy o modyfikacje. formularza ofertowego w zakresie podwykonawstwa (VII). Aktualna tresc tego punktu zaktada wypetnienie tego punktu jedynie w przypadku udoste.pnienia potencjatu podmiotow trzecich. Prosze. o informacje. co powinien wpisac wykonawca, ktory samodzielnie spetnia warunki udziatu w poste.powania a w trakde realizacji przedmiotu postepowania bedzie korzystal z podwykonawcow? Odpowiedz: Zamawiaja.cy utrzymuje zapisy formularza ofertowego - pkt VII w obecnym ksztatcie. Wykonawca, ktory samodzielnie spelnia warunki udziatu w poste.powaniu, lecz zamierza powierzyc podwykonawcy wykonanie cz^sci zamowienia, w pkt VII Formularza oferty winien wskazac cze^ci zamowienia, ktore zamierza powierzyc podwykonawcom. Jezeli Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w poste.powaniu powotuje sie. na zasoby podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, powinien dodatkowo wskazac nazwy (firmy) podwykonawcow. 44. Dziatajqc na podstawie art. 38 ust 1 ustawy - Prawo zamowieii publicznych, wnoszq o wyjasnienie tresd specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, poprzez przesa.dzenie, czy przedmiotem zamowienia jest kompleksowa ustuga utrzymania czystosci w obiektach Zamawiajqcego, w sktad, ktorej obok ustug porzg.dkowych wchodza. ustugi pomocowe, transportu wewnqtrznego oraz obstuga szatni. 14

15 W przypadku gdyby Zamawiajqcy nie kontraktowat uslug kompleksowych, prosimy o okreslenie zakresu rzeczowego poszczegolnych ustug, takf aby wszyscy wykonawcy ubiegajacy sie. o zamowienie mogli ztozyc oferty porownywalne. Okreslenie przez Zamawiajqcego charakteru zamowienia determinuje dokonanie przez wykonawcow podatkowej klasyfikacji ustug wchodzqcych w zakres sktadanej oferty cenowej. Dokonanie prawidtowej oceny podatkowej jest obowia.zkiem wykonawcow, ale aby moc odpowiedzialnie ja. zrealizowac, musi znac precyzyjny opis przedmiotu zamowienia, w tym okreslenie przez Zamawiajqcego charakteru zamowienia - kompleksowego lub pakietu niekompatybilnych czynnosci. Odpowiedz: Zamawiaja.cy wskazuje, ze nie jest to kompleksowa ustuga. Zakres ustugi zostat okreslony w SIWZ. 45. W nawiqzaniu do zapisow SIWZ Rozdziat A. paraorafu 5. ppkt. 4 - pragniemy poinformowac, iz w Polsce zadna firma startujqca, w konsorcjum (w konsorcjum firmy sa. w stanie zaoferowac najbardziej optymalnq i dopasowana. do potrzeb Zamawiajacego cene. ustugi, o ktorej mowa w poste.powaniu) nie spetnia tego wymogu - tj, 50 % niepetnosprawnych w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacii zawodowei i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych lub wtasciwych przepisow panstw cztonkowskich Unii Europeiskiei lub Europejskieao Obszaru Gospodarczeqo..." wg UZP i wyrokow KIO kazdy z konsorcjantow musi spetniac ten wymog. UZP wyjasnia, iz Jesli organizator przetargu wprowadza wymog zgodnie, z ktorym moga. w nim wystartowac jedynie firmy zatrudniaja.ce w ponad potowie osoby niepetnosprawne to warunek ten musi bye spetniony przez kazdego z cztonkow konsorqum oddzielnie - taki zapis wynika z opinii Urze.du Zamowien Publicznych. ( art. w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 14 listopada 2013 r dod. FIRMA i PRAWO gdzie w art. «Niepetnosprawnych musza. zatrudniac wszyscy cztonkowie konsorcjum" autorem art. jest p. Stawomir Wikariat). Powyzszy zapis pomimo zgodnosci z ustawa. o zamowieniach publicznych, jest raza.cym ograniczeniem wolnej konkurencji na rynku i zawqza grono ewentualnych wykonawcow. Zamawiajqcy, jako jedno z kryteriow oceny oferty podaje 90% cena, zas w/w zapis ma znacza.cy wptyw na cene. ostateczna. jak i na wybor potencjalnego wykonawcy. Dlateqo prosimy o wykreslenie teao zapisuf co pozwoli na zoptymalizowanie wyboru Wykonawcv pod wzale^lem ekonomicznym iak 1 iakosciowym. Uwzglqdnienie powyzszych informacji przez Zamawiajqcego pozwola. na optymalny wybor Wykonawcy, ktory be.dzie swiadczyt ustuge. zgodnie z wymaganiami postawionymi w SIWZ przez Zamawijacego. Odpowiedz: Zamawiaja.cy utrzymuje zapisy 5 pkt 4 SIWZ. 46. Zamawiajqcy w 7 pkt 5 SIWZ informuje, o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z Wykonawcami tj.:,,forma pisemna wymagana jest dla nizej wymlenionych czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy nie zezwala na komunikowanie sie faksem i droga elektroniczna: - zfozenie oferty, - zmiana oferty, - powiadomienie Zamawiajacego o wycofaniu zfozonej przez Wykonawce oferty, 15

16 - uzupeinienie oswiadaeh i dokumentow, o ktorych mowa w art 25 ust 1 ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 3 ustawy; - wyjasnienia dotyczace oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w art 25 ust 1 ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 4 ustawy; - wyjasnienia dotyczace tresci zfozonej oferty, o ktorych mowa w art 87 ust 1 ustawy; - wyjasnienia dotyczace elementow oferty majacych wpfyw na wysokosc ceny, o ktorych mowa w art 90 ust 1 ustawy. W zwiqzku z powyzszym prosimy Zamawiajqcego o modyfikacfc tego paragrafu w nast$puja.cy sposob: Forma pisemna wymagana jest dla nizej wymienionych czynnosd, dla ktorych Zamawiajacy nie zezwala na komunikowanie sie raksem i droga elektroniczna: zfozenie oferty, zmiana oferty, - powiadomienie Zamawiajacego o wycofaniu zhzonej przez Wykonawce oferty - uzupeinienie oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust I ustawy, na zasadach okreslonych w art 26 ust 3 ustawy; utatwi to drag? porozumiewania si<? Wykonawcow z Zamawiaj^cymi a poza tym powyzsze jest zgodne z obowia.zuja.ca. ustawa. Prawo Zamowien Publicznych. Odpowiedz: Zamawiajqcy utrzymuje zapisy 7 pkt 5 SIWZ. 47. Czy Zamawiaja.cy przewiduje przekazanie osob Wykonawcy na podstawie art. 231 KP. Jesli tak to prosimy o podanie wykazu osob wraz z informaqami o pdnych kosztach zatrudnienia. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy personelu na podstawie art. 231 kp. 48. Czy istnieje mozliwosc zamontowania pralnico-suszarki na jednym z obiektow obj^tych usluga. u Zamawiajg.cego? Odpowiedz: Tak. 49. Czy czynnosci pomocnicze stanowia. mniej niz 50% uslugi? Odpowiedz: Zakres przedmiotowej uslugi zosta^ okreslony w SIWZ. 50. Czy Zamawiaja.cy dopuszcza, aby rozliczenia (umowa najmu, faktura) za wynajem powierzchni prowadzil partner (uczestnik) konsorcjum, czy tez konieczne jest rozliczanie sie przez lidera konsorcjum? Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc rozliczenia przez partnera konsorqum. 51. Zamawiaja.cy wymaga przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji i deratyzacji, zaznaczajqc, ze 0 zakresie i skutecznosci wykonania decyduje Zamawiaja.cy. Rosimy o doprecyzowane zakresu, cz^stotliwosci oraz powierzchni przeznaczonej do w.w. czynnosci. Odpowiedz: Usluga jest wykonywana sporadycznie (w ostatnim okresie byte wykonana 2 x w roku 1 dotyczyte 2 oddziahsw). 52. Czy wykaz srodkow dezynfekcyjnych, myjqcych, konserwuja.cych itp., nalezy dostarczyc Zamawiaja.cemu przed podpisaniem umowy? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 16

17 53. Czy po stronie Wykonawcy lezy dezynfekcja promiennikow lamp bakteriobojczych? A jesli tak to czy dopusci preparat na bazie skazonego alkoholu? Odpowiedz: Tak. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Kto zapewnia srodki do dezynfekcji ra.k dla personelu Zamawiajqcego? Jesli Wykonawca, to prosimy 0 podanie parametrow wymaganych srodkow oraz ich srednie miesieczne zuzycie. Odpowiedz: Zamawiajqcy. 55. Czy personel obstugujqcy kuchenki oddziatow i stotowki oddziatowe, to odre.bny dedykowany do tego personel? Prosimy o podanie ilosci kuchenek i stotowek podlegajacej ustudze. Odpowiedz: Nie. U Zamawiaja.cego funkcjonuje tacowy system wydawania positkow. Szpital nie posiada kuchenek oddziatowych, posiada 10 tzw. kuchenek mlecznych, ktore stuza. do przechowywania i pasteryzacji mieszanek mlecznych, a zakres prac dotycza.cych sprzajania zostat okreslony w SIWZ. Na oddziatach szpitalnych jest 6 stotowek, w ktorych zakres sprza.tania i prac pomocniczych zostat okreslony w SIWZ. 56. Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby kuchenki i stotowki obstugiwaty te same osoby co sprza.taja. oddziaty, oczywiscie z zachowaniem rezimu zmiany ubrania i dezynfekcji ra.k przed przystqpieniem do czynnosci wykonywanych w kuchenkach i stotowkach. Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza. 57. Prosimy o podanie metrazu okien do mycia dwustronnie. Odpowiedz: Powierzchnia jednostronna okien zewn^trznych: m Prosimy o podanie metrazu okien do mycia metoda. alpinistyczna.. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wymaga mycia okien metoda. alpinistyczna Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy mycie i pranie role, vertirali? Jesli tak to z jaka. cze^totliwoscia.? Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 60. Czy Zamawiaja.cy posiada zmywarko - wypazarki w kuchenkach? Jesli tak to ile i kto zapewnia do nich srodki? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie posiada kuchenek. 61. Prosimy o podanie sredniego miesiecznego zapotrzebowania na worki z podziatem na kolory 1 pojemnosc. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Prosimy o podanie ilosci koszy na smieci i ich pojemnosc. Odpowiedz: Kosze mate (8-15 I) szt. Kosze srednie (25-601) I Kosze duze ( I) szt. 63. Kto zapewnia worki na brudna. bielizne,? Jesli Wykonawca to prosimy o podanie miesiqcznego zapotrzebowania. Odpowiedz: Worki zapewnia Wykonawca. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 16 (worki zielone). 64. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zuzycia: - papier toaletowy rolki duze i mate 17

18 - reczniki ZZ - r^czniki w roli - mydto w plynie Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Prosimy o doprecyzowanie jakie wozki i inny sprze.t do transportu ma zapewnic Wykonawca i w jakiej ilosci? Odpowiedz: Wykonawca powinien zapewnic wozki do transportu brudnej i czystej bielizny oraz odpadow w niezbe/jnej ilosci. 66. Prosimy o doprecyzowanie ile o i jakich parametrach pojemniki do transportu materialu biologicznego do badari laboratoryjnych ma zapewnic Wykonawca? Odpowiedz: Wykonawca ma zapewnic pojemniki okreslone w p. I (Zasady pracy) punkt 32 Zafcjcznika nr 8 do SIWZ (str. 39) w ilosci 18 szt. 67. Prosimy o podanie sredniego miesie.cznego zapotrzebowania na sciereczki jednorazowe oraz czy wymagane sa. one we wszystkich strefach na szpitalu? Odpowiedz: Sciereczki jednorazowe wymagane sa. w obszarze medycznym w ilosci wynikaja.cej z zakresu opisanego w SIWZ. 68. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zapotrzebowania na zaciski i nalepki do workow. Odpowiedz: Okoto 2600 szt. 69. Czy po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie w wanny do dezynfekcji przez zanurzenie? Jesli tak to prosimy po danie ilosci i pojemnosci wanien. Odpowiedz: Wykonawca powinien zapewnic w kazdym brudowniku pojemnik dezynfekcyjny z pokrywa. do dezynfekcji dozownikow i wanne. do dezynfekcji basenow, kaaek, stoi do ssaka, misek nerkowatych w tych pomieszczeniach brudownika, ktore nie sa. wyposazone w myjnie-dezynfektor. Wielkosc pojemnikow dostosowana do rozmiarow dezynfekowanego sprze.tu. 70. Kto zabezpiecza maty wejsciowe? Jesli Wykonawca, to prosimy podac ich iloic, wymiar i czestotliwosc wymiany? Odpowiedz: Zamawiaja.cy. 71. Prosimy o podanie przewidywanego metrazu pomieszczen przeznaczonych do remontu w czasie trwania kontraktu. Odpowiedz: Okoto m2 rocznie. Hose ta moze ulec zmianie. 72. Czy do dezynfekcji promiennikow lamp bakteriobojezych Zamawiajqcy dopusci preparat na bazie skazonego alkoholu? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzi^ na pytanie Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy pranie rolet, verticali metoda. ekstrakcyjna.. Jesli tak proszq podac metraz okreslic krotnosc? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla metody czyszczenia rolet i zaluzji. Po stronie wykonacy lezy wybor odpowiedniej metody czyszczenia. 74. Kto zapewnia worki na brudna. i czysta. bielizny? Jesli Wykonawca to prosimy o podanie miesie^znego zapotrzebowania. Odpowiedz: Worki zapewnia Wykonawca. Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie

19 75. Prosimy o podanie sredniego miesiqcznego zuzycia: - papier toaletowy rolki duze i mate - re/zniki ZZ - r^czniki w roli, prosze. okreslic takze ich parametry (zwykte kuchenne czy inne) - mydto w ptynie Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie w ppjemniki do dezynfekcji przez zanurzenie? Jesli tak to prosimy podanie ilosci i pojemnosci pojemnikow. Jesli pojemniki posiada Zamawiaja.cy prosimy 0 podanie ich ilosci i pojemnosci. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy u Zamawiaja.cego stosowany jest okreslony kod kolorow scierek i wiaderek 61 na wozki serwisowe? Jesli tak prosze. podac jaki. Odpowiedz: Tak (zotty, czerwony, niebieski). 78. Czy zamawiaja.cy wyrazi zgode., by w obszarze administracyjno - gospodarczym uzywac scierek wielorazowego uzytku? Odpowiedz: Tak. 79. Jaki jest koszt jednego badania mikrobiologicznego o ktorym mowa w Zat ? Z jaka. krotnoscia. w roku Zamawiajgcy zleca te badania? Odpowiedz: W sytuacji wyst^pienia/ podejrzenia ogniska epidemicznego, Zespot Kontroli Zakazen w ramach dochodzenia epidemicznego, moze wskazac miejsca do pobrania wymazow mikrobiologicznych na koszt Wykonawcy. Orientacyjny koszt zl za jedno badanie. W przypadku wysta.pienia ogniska nalezy wykonac badanie okoto 15 probek. 80. Czy Zamawiajqcy okresla wymagania ilosciowe, pojemnosci wozkow do transportu: bielizny czystej 1 brudnej oraz odpadow komunalnych i medycznych? Kto zapewnia wozki do transportu pacjentow, zwtok oraz uzdatnionej wody? Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie okresla wymagan dotyaa.cych ilosci i wielkosci wozkow do transportu bielizny czystej i brudnej oraz odpadow komunalnych i medycznych. Wozki do transportu paqentow, zwtok oraz uzdatnionej wody zapewnia Zamawiaja.cy. 81. Czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy takze zapewnienie transporterow do krwi i preparatow krwiopochodnych? Jesli tak, w jakiej ilosci? Odpowiedz: Transportery do krwi i preparatow krwiopochodnych zapewnia Zamawiaj^cy. 82. Czy u Zamawiajqcego wyste.puje okna na wysokosci, fasady, przeszklenia, ktorych umycie wymaga technik alpinistycznych? Jesli tak, prosze. podac ich metraz i krotnosc mycia. Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wymaga mycia okien metoda. alpinistyczng. 83. Prosz^ podac metraz: poszczegolnych powierzchni podtogowych oraz: podac, ktore z nich podlegaja. akrylowaniu 2 x w roku. Odpowiedz: wyktedzina PCV ,70 m2 parkiet 107,8 m2 terakota m2 19

20 kamieri naturalny 510,6 m2 lastryko 681,4 m2 wyktedzina dywanowa i dywany m2 Akrylowaniu podlegaja. powierzchnie z wyktadziny PCV. 84. Po czyjej stronie lezy zapewnienie kasety do przechowywania pieniqdzy w portierni oraz kasy fiskalnej w szatniach? Odpowiedz: Po stronie Zamawiajgcego. 85. Prosze. o dodanie we wzorze umowy zapisu, umozliwiajqcego obydwu stronom odst^pienie od umowy z trzymiesie/znym okresem wypowiedzenia, bez obcia.zania ich kara. pienie^na.. Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody. 86. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode,, by umowa najmu pomieszczeh byte podpisana z innym niz lider cztonkiem konsorcjum? Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje odre.bnej umowy najmu pomieszczen. 87. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w paragrafie 5 punkt 2.2 Zamawiaja.cy wymaga wykazania przez Wykonawce. doswiadczenia w swiadaeniu ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych, z ktorych co najmniej jeden posiada m.in. oddziat onkologii dzieciqcej. Czy Zamawiajqcy uzna w/w warunek udzialu w poste.powaniu za spetniony jezeli, Wykonawca wykaze doswiadczenie w swiadaeniu ustugi sprza.tania obiektow szpitalnych z oddzialem hematoonkologii dziecie.cej? Odpowiedz: Tak, zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Czy Zamawiaja,cy wyrazi zgodq na do^aenie oryginalu gwarancji ubezpieczeniowej zapfaty wadium do oferty w osobnej kopercie? Odpowiedz: Tak. Ponadto do Zamawiajqcego wptyna.t wniosek o wyznaaenie jednego terminu wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawcow chca.cych wzia.c udziat w poste.powaniu. W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajqcy informuje, ze zapis 6 3 pkt 5 SIWZ pozostaie bez zmian. Jednoaesnie Zamawiajqcy informuje, iz w 2015r. planowany jest montaz platformy przyschodowej do transportu osob niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym do Szpitala. W zwia.zku z powyzszym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styania 2004r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiaj^cy dokonat zmiany treici specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia w naste.puja.cym zakresie: Zalqcznik nr 8 IX. OBStUGA SZATNI, PORTIERNI I CENTRAL! TELEFONICZNEJ I. PORTIERNIA GtOWNA BLOK E WYSOKI PARTER ZAKRES CZYNNOSCI OSOB PRACU3ACYCH NA PORTIERNI GtOWNEJ Po punkcie 22 zostat dodany punkt 23 o tresci:,,obstuga platformy przyschodowej do transportu osob niepelnosprawnych lub wozkow dziecie/^ch". 20

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Sejny, dnia 14 grudnia 2015 r. Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Na podstawie art. 38 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, dnia 09.08.2016 r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46. TAG-307/1-PN/42-2015 Rybnik, dnia 07.12.2015 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46. TAG-307/1-PN/42-2015 Rybnik, dnia 07.12.2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 1. Sprzątanie obiektów dydaktyczno sportowych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Informacja dla Wykonawców Nr 1. Sprzątanie obiektów dydaktyczno sportowych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn. 17.02.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Golub-Dobrzyń, dn. 02.11.2015r.

Golub-Dobrzyń, dn. 02.11.2015r. Numer sprawy: DTZ.382.27.2015 Golub-Dobrzyń, dn. 02.11.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BA-II-272.8.2015.KZ.KP Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r.

BA-II-272.8.2015.KZ.KP Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 96, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: wzp@mpips.gov.pl BA-II-272.8.2015.KZ.KP

Bardziej szczegółowo

proszę o potwierdzenie, że

proszę o potwierdzenie, że 19.10.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/18/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin Zatwierdzam: Szczecin, dnia 9 marzec 2015r. 390000/271/ 206 /2015-CZP Znak sprawy: 271/PN/U/2/CZP/2015 www.zus.pl Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r.

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pytanie nr 4:

Załącznik nr 1. Pytanie nr 4: Załącznik nr 1 dotyczy przetargu: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego Pytanie nr 4: Działając na

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 21/2015/AK/1 na realizację zamówienia: Świadczenie usług porządkowych w budynkach PSE S.A. Oddział w Katowicach oraz budynkach mieszkalnych ZDM Łagisza i ZDM Tucznawa

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie Zielona Góra, 08 lutego 2016 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r. Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 05.05.2017 r. SPS V.262.1.8.158.2017 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na usługę kompleksowego sprzątania z dezynfekcją, transportu wewnętrznego, pomocy

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/497/2016 Wrocław, r.

L.dz. GFZ/497/2016 Wrocław, r. ZP/PN/31/2016 L.dz. GFZ/497/2016 Wrocław, 30.11.2016 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Ochronę osób i mienia w budynku Opery Wrocławskiej oraz ochronę imprez masowych

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net http://bzpo.portal.ug). gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

f Informujemy, iz do Zamawiaj^cego wplynely pytania o przytoczonej ponizej tresci.

f Informujemy, iz do Zamawiaj^cego wplynely pytania o przytoczonej ponizej tresci. UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa w Bialymstoku 15-274 Biulystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2017-02-27 Wszyscy uczestnicy postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 03/2017/PN Gdańsk, 17 stycznia 2017 r.

Znak sprawy 03/2017/PN Gdańsk, 17 stycznia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg. Rozdzielnika dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania nr ZP-4/2016

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia r. PNDzZPiZ / 17. / Strona Internetowa /

Lublin, dnia r. PNDzZPiZ / 17. / Strona Internetowa / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie 20 331 Lublin, ul. Grenadierów 3 Lublin, dnia 29.06.2017 r. PNDzZPiZ 2355 60 / 17 / Strona Internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnkow, dnia 09.06. 2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy poste_powania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuletyn.net http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuletyn.net Waganiec:

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 29 stycznia 2016 r. BDG.741.75.2015 / 5 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien, (znak:

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO SZIU UNA OWA Szlichtyngowa, dnia 01.12.2016 r. RZPiP.27L2.15.2016.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 30 000 EURO Zamawiajqcy: GMINA SZLICHTYNGOWA ul.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Uhezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Kasa Rolniczego Uhezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku :j,u Kasa Rolniczego Uhezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.: 85 749 73 00; faks 85 749 73 10 www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl 0100-OP.261

Bardziej szczegółowo

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200SuchaBeskidzka,ul Szpitalna22. Sucha Beskidzka,dnia 17.10.200r.

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200SuchaBeskidzka,ul Szpitalna22. Sucha Beskidzka,dnia 17.10.200r. ~~~ ZESPÓL - - OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-200SuchaBeskidzka,ul Szpitalna22 02 CERTYFIKAT 2006/20 tel.: centr. (033) 872 31 00 www.zozsuchabeskidzka.pl NIP 552-12-74-352 ISO 9001 ISO 14001 fax (033) 872 31 Ol

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia 07.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową www. zus..pl TZ /10

Informacja na stronę internetową www. zus..pl TZ /10 Informacja na stronę internetową www. zus..pl 540000- TZ 370-19/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego?

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego? Nr sprawy-17/pn/16 Gliwice, dn. 27.04.2016r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r. WYKONAWCY. Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17

Świętochłowice, dn r. WYKONAWCY. Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17 Świętochłowice, dn. 20.06.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 20 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 20 lutego 2015 r. POSTANOWIENIE z dnia 20 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze.

Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze. zzoz.pow.atowy CZARNKOW ZESPOL ZAKLADpW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnkow, dnia 05.06.2014r

Bardziej szczegółowo

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 GMINA ZAKR2EWO ot. Ie6na 1 87-707 Zakrzewo * woi kutaw«ko-pomorskie OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU MP R911o2?.,.'!). Regon 910866465 o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr.. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348095-2016:text:pl:html Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 193-348095 Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, Osoba do

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341101-2015:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S 188-341101 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA ^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r.

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r. DYREKTOR GENERALNY W arszawa,...12. 2015 r. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 marca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 marca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 346/15 WYROK z dnia 9 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2015 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo