ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN nr sprawy PLM/BH/PO/ATH1/01/2014 Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaprasza do wzięcia udziału w Postępowaniu Ofertowym, które zostanie przeprowadzone w dwóch etapach, na najem lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej znajdującego się w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin w Terminalu Pasażerskim (Terminalu) z wyłączeniem sprzedaży papierosów, prasy, alkoholu w tym piwa, prowadzenia działalności gastronomicznej (w tym małej gastronomii) oraz punktu wymiany walut. I ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. Zaproszenie określa warunki i zasady prowadzenia niniejszego Postępowania Ofertowego. 2. Postępowanie ofertowe przeprowadzane jest w języku polskim przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zwaną dalej MPLWM. 3. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć tłumaczenie na język polski, które w razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi jest wiążące. 4. Wszystkie koszty udziału oraz przygotowania Oferty pokrywa Oferent. 5. Postępowanie Ofertowe przeprowadzone zostanie dwuetapowo. 6. W Postępowaniu Ofertowym może wziąć udział każdy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej, miejsca rejestracji czy struktury własności, który spełni warunki określone w niniejszym Zaproszeniu i przedłoży w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty. 7. Doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej/lub usługowej nie jest wymagane. 1

2 8. Z ubiegania się o udział w postępowaniu wyklucza się: a) podmioty, które w związku z wykonywaniem działalności wyrządziły szkodę swoim kontrahentom nie wywiązując się ze swoich zobowiązań lub wykonując je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, b) podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość, c) podmioty, które zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, d) osoby fizyczne, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców, członkowie organów zarządzających, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. e) Oferentów, którzy złożyli niepełne (nie odpowiadające wymogom zawartym w Zaproszeniu) Oferty Wstępne, f) Oferentów, którzy złożyli Oferty Wstępne po terminie wyznaczonym przez MPLWM, 9. Postępowanie nie jest jawne i nie przewiduje się: a) publicznego otwierania ofert b) informowania o biorących udział w postępowaniu Oferentach. c) udostępniania protokołów z postępowania. 10. Weryfikacji, oceny i wyboru Ofert dokona Komisja powołana przez Zarząd MPLWM. 11. MPLWM zastrzega sobie prawo do: a) odwołania lub zmiany warunków zaproszenia, unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy złożyli Oferty. b) negocjacji z dowolnie wybranymi oferentami w przypadku gdy: - więcej niż jeden oferent przedstawi taką samą, najwyższą stawkę miesięcznego czynszu za dany lokal i/lub koncepcję prowadzenia działalności. - oferent, który był rekomendowany przez Komisję jako najemca wybranego lokalu odmówi podpisania umowy lub wycofa ofertę po terminie jej złożenia, - nastąpi inna okoliczność która, w ocenie Komisji wymagać będzie podjęcia takiego kroku. 2

3 12. Nie dopuszcza się wyłączności na sprzedaż jakichkolwiek produktów w jakiejkolwiek strefie funkcjonalnej Terminala. 13. Dane zawarte w ofertach mają charakter poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim, poza zakresem niezbędnym do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. I. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA Siedziba Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie najemcy lokalu nr oznaczonego na planie Terminala jako AH1 o powierzchni liczonej po obrysie podłogi 41,78 m 2 przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej. Lokal znajduje się w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin (PLWM) w Terminalu strefie ogólnodostępnej na antresoli. 2. Plan Terminala stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. III WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO: Warunkiem koniecznym do spełnienia przez Oferenta, aby mógł być on dopuszczony do postępowania ofertowego jest złożenie następujących dokumentów: 1. Kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) albo wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski (CEiIDG) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - wypisu CEiIDG każdego ze wspólników i spółki oraz aktualna umowa spółki cywilnej. 2. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr REGON. 3. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr NIP. 4. Pełnomocnictw podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, które wskazane są w dokumentach rejestrowych, jeżeli dokumentacja ofertowa będzie podpisywana przez pełnomocnika. 5. Parafowany na każdej stronie Wzór umowy najmu z załącznikami na dowód jej akceptacji. Wzór umowy najmu stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 3

4 6. Podpisanego przez osobę uprawioną do reprezentowania Oferenta, Oświadczenia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia wyklucza z postępowania, a po zawarciu umowy jest rażącym jej naruszeniem i stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. 7. Złożenie w terminie określonym przez MPLWM w Rozdziale IV Zaproszenia oraz sporządzonej według wzoru Formularza Oferty Wstępnej stanowiącej Załącznik nr 4 do Zaproszenia. IV. PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO FORMA OFERTY WSTĘPNEJ 1. Ofertę wstępną należy przygotować w języku polskim, w formie drukowanej na papierze w formacie A4, według wzoru Formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia. 2. Wszystkie strony Oferty wstępnej powinny być ponumerowane, trwale połączone oraz opatrzone parafką osoby upoważnionej do jej podpisania. 3. Oferta wstępna wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi. V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH. 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a w Nowym Dworze Mazowieckim (Port Lotniczy Warszawa/Modlin (PLWM), lub przesłać na adres siedziby Spółki MPLWM określony powyżej, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją OFERTA WSTĘPNA - TERMINAL ANTRESOLA HANDEL/USŁUGI - PLM/BH/PO/ATH1/01/2014, w terminie do dnia r. do godz (o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do MPLWM). Na kopercie należy również zamieścić pełną nazwę i adres Wynajmującego (MPLMW) oraz pełną nazwę i adres Oferenta. VI. OCENA OFERT WSTĘPNYCH 1. Komisja w Pierwszym Etapie postępowania dokona oceny formalnej Ofert Wstępnych poprzez weryfikację złożonych dokumentów pod względem ich kompletności, spójności i spełnienia warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu Ofertowym. 2. Ocena formalna zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4

5 3. W przypadku, gdy ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagała będzie, według uznania MPLWM, dalszych informacji lub dokumentów, MPLWM będzie mógł wyznaczyć Oferentom termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie wymaganych dokumentów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku MPLWM. 4. Po dokonaniu oceny formalnej Komisja podda ocenie wszystkie Oferty Wstępne spełniające warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału pod względem merytorycznym. 5. Ocenie merytorycznej zostanie poddana koncepcja prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej zawierająca: - planowany rodzaj działalności w tym oferowany asortyment towarów i/lub usług (asortyment inny niż aktualnie oferowany przez punkty handlowo-usługowe zlokalizowane na terenie Terminala), - projekt aranżacji wnętrza lokalu wraz z wizualizacjami. 6. W każdym z powyżej podanych kryteriów oceny merytorycznej Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów, przy czym Oferent może zdobyć maksymalnie 20 punktów. 7. Z pośród najwyżej ocenionych Oferentów Komisja zaprosi do dalszych rozmów/negocjacji maksymalnie 7 Oferentów, których Komisja może poprosić do składania dodatkowych wyjaśnień, złożenia uzupełnień, skorygowania oferty w szczególności w zakresie proponowanego asortymentu 8. W przypadku konieczności skorygowania oferty Zaproszony Oferent zostanie poproszony o jej skorygowanie w zakresie pkt. II Koncepcja prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej Formularza Oferty wstępnej stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia, oznaczając zmiany terminem Korekta Koncepcji prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej. 9. Skorygowane oferty zostaną ponownie ocenione według zasad określonych w rozdziale VI pkt 5 i 6 niniejszego Zaproszenia. VII. ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Komisja spośród najwyżej ocenionych ofert wstępnych dokona wyboru Oferentów (maksymalnie 5), których zaprosi do Drugiego Etapu Postępowania. 5

6 VIII. WYBÓR OFERENTÓW DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Informacja o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się Oferentów do Drugiego Etapu Postępowania zostanie przesłana każdemu Oferentowi na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu oferty wstępnej, w terminie nie dłuższym niż do dnia IX. DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO OFERTY FINANSOWE FORMA OFERTY FINANSOWEJ 1. Oferenci zaproszeni do Drugiego Etapu Postępowania zobowiązani są do złożenia Oferty finansowej według Wzoru Formularza Oferty finansowej, który zostanie przesłany do wybranych Oferentów na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu oferty wstępnej. 2. Ofertę finansową należy przygotować w języku polskim, w formie drukowanej na papierze w formacie A4. 3. Wszystkie strony Oferty finansowej powinny być ponumerowane, trwale połączone oraz opatrzone parafką osoby upoważnionej do podpisania Oferty. 4. Oferta finansowa wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi. X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT FINANSOWYCH. 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a w Nowym Dworze Mazowieckim (Port Lotniczy Warszawa/Modlin), lub przesłać na adres siedziby Spółki MPLWM określony powyżej, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: OFERTA FINANSOWA - TERMINAL ANTRESOLA HANDEL/USŁUGI - PLM/PO/ATH1/01/2014, w terminie do dnia r. do godz (o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do MPLWM). Na kopercie należy również zamieścić pełną nazwę i adres Wynajmującego (MPLWM) oraz pełną nazwę i adres Oferenta. 2. Warunkiem przyjęcia Oferty finansowej jest dostarczenie jej w wymaganym terminie do siedziby MPLWM. 3. Oferty finansowe złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 6

7 XI. OCENA OFERT FINANSOWYCH 1. Komisja w Drugim Etapie postępowania dokona oceny formalnej Oferty Finansowej pod względem jej zgodności ze Wzorem Formularza Oferty Finansowej oraz poprawności wypełnienia. 2. Ocena formalna zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. W przypadku, gdy ocena formalna Oferty finansowej będzie wymagała według uznania MPLWM, dalszych informacji, MPLWM będzie mógł wyznaczyć Oferentom termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie wymaganych dokumentów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku MPLWM. 4. Po dokonaniu oceny formalnej Oferty Finansowej, Komisja dokona oceny Oferty finansowej w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: - wysokość stawki czynszu najmu za lokal AH1 - waga oceny - 80 pkt. - wysokość stawki miesięcznej prowizji od przychodów ze sprzedaży netto w lokalu AH1 - waga oceny - 20 pkt. XII. ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Zdobycie przez Oferenta najwyższej liczby punktów w Drugim Etapie Postępowania jest równoznaczne z wyborem jego jako Najemcy. 2. Informacja o wyborze Najemcy zostanie przesłana do wszystkich Oferentów, którzy zakwalifikowali się do Drugiego Etapu Postępowania na adresy poczty elektronicznej podane przez Oferentów w Formularzu Ofertowym, w terminie najpóźniej do dnia r. XIII. PODPISANIE UMOWY NAJMU 1. MPLWM podpisze umowę najmu z Oferentem, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w Drugim Etapie Postępowania. Termin podpisania umowy zostanie przekazany drogą poczty elektronicznej na adres Oferenta wskazany z Formularzu Ofertowym. 2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru Umowy Najmu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 7

8 XII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Jeśli wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy, MPLWM zaproponuje podpisanie umowy Oferentowi, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez ponownego przeprowadzania postępowania, badania i oceny złożonych ofert. 2. MPLWM żądać będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej w wysokości 3 miesięcznego czynszu najmu brutto na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu. 3. Czas trwania umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia dla każdej dla stron w terminie 180 dni, ale nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy trwania umowy. 4. MPLWM umożliwia wizję lokalną przedmiotowego lokalu przed złożeniem Ofert Wstępnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. 5. Załączniki stanowią integralną cześć Zaproszenia. OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY MPLWM Ewa Łysik, tel , adres LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA: Załącznik nr 1 - Plan Terminala Załącznik nr 2 - Wzór umowy najmu wraz z załącznikami. Załącznik nr 3 Wzór Oświadczeń Oferenta Załącznik nr 4 - Wzór Formularza Oferty wstępnej 8

9 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: Załącznik nr 1 do Zaproszenia 9

10 Załącznik nr 2 do Zaproszenia WZÓR UMOWA NAJMU LOKALE HANDEL/USŁUGA ANTRESOLA (strefa ogólnodostępna) NR PLM/P/./20 zawarta w. w dniu 201 roku, pomiędzy: Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ; REGON , NIP , reprezentowaną przez: Zwaną w dalszej części Wynajmującym a firmą. z siedzibą:., zarejestrowaną w.,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.., kapitał zakładowy REGON.., NIP., reprezentowaną przez:..., zwaną w treści umowy Najemcą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) firmą.. z siedzibą:.. wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski,REGON, NIP:. reprezentowaną przez:.. zwaną w treści umowy Najemcą Wynajmujący oraz Najemca będę w dalszej części umowy określani Stronami. Osoby podpisujące niniejszą umowę (Umowa) oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotów w imieniu, których go podpisują. Aktualne odpisy z właściwych rejestrów stron są odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 10

11 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem i ma prawo wynajmować lokal w budynku Terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin położonym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki (w dalszej części umowy zwanym Terminalem lub Nieruchomością), będącego częścią infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. 2. Wynajmującemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania wyżej opisaną Nieruchomością z wyłączeniem praw innych podmiotów. 3. Wynajmujący oświadcza, iż przedmiotowa Nieruchomość jest wolna od wad prawnych, żadnej osobie lub podmiotowi nie przysługuje względem Wynajmującego żadne prawo albo roszczenie, które uniemożliwiałoby lub utrudniałoby zawarcie i realizację Umowy. 4. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem następujący lokal bez wyposażenia: 4.1. w strefie ogólnodostępnej lokal nr (AH1), o powierzchni liczonej po obrysie podłogi.. m², znajdujący się w Terminalu, zwany w dalszej części umowy Przedmiotem Najmu lub Lokalem. Plan Terminala stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Plan i opis Lokalu stanowi załącznik nr Przedmiot Najmu przeznaczony jest wyłącznie do prowadzenia działalności typu: z wykluczeniem 6. Najemca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prowadzenia w Przedmiocie Najmu umówionej działalności. 7. Najemca będzie prowadzić w Przedmiocie Najmu działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, przy założeniu, że: 7.1. w ruchu regularnym rozpoczęcie (otwarcie lokalu) działalności nastąpi co najmniej 60 minut przed odlotem/przylotem pierwszego samolotu, a zakończenie (zamknięcie lokalu) nie wcześniej niż po odlocie/przylocie ostatniego samolotu; 7.2. w ruchu nieregularnym - po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wynajmującym rozpoczęcie (otwarcie lokalu) nastąpi co najmniej 60 minut przed odlotem/przylotem, pierwszego samolotu a zakończenie (zamknięcie lokalu) nie wcześniej niż po odlocie/przylocie ostatniego samolotu. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia dla każdej dla stron w terminie 180 dni, ale nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy trwania umowy. 3 CZYNSZ Z TYTUŁU NAJMU I INNE OPŁATY 11

12 1. Najemca z tytułu najmu lokalu, o którym mowa w 1 ust. 4 zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu: 1.1. za lokal określony w Protokole Przekazania na czas adaptacji lokalu nr tj. za okres. dni liczony od daty podpisania Protokołu Przekazania, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Czynszu w wysokości 50% stawki netto zaoferowanej w toku postępowania Ofertowego, 1.2. Po upływie terminu określonego w pkt tj. od dnia.., tytułem miesięcznego czynszu najmu za najmowany lokal.. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty pełnej wysokości czynszu tj. a) za lokal nr.miesięczny czynsz w wysokości PLN (słownie:..) powiększony o podatek VAT w obowiązującej stawce, płatny z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, którego płatność dotyczy, na konto Wynajmującego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 1.3. począwszy od daty określonej w pkt 1.2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty miesięcznie za dany miesiąc oprócz Czynszu określonego w pkt niniejszego paragrafu, czynszu prowizyjnego za najmowany lokal, wyliczonego jako procent (zwany niżej stawką prowizji lub czynszem prowizyjnym) w wysokości % od przychodów ze sprzedaży netto. Czynsz prowizyjny zostanie obliczony na podstawie miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, płatny z dołu, najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Czynsz najmu zawiera opłatę za: 2.1. sprzątanie Przedmiotu Najmu 1, w tym wywóz nieczystości z przedmiotu najmuoraz proporcjonalną do zajmowanej powierzchni Przedmiotu Najmu opłatę za: 2.2. ochronę w zakresie monitoringu części wspólnych Terminala, 2.3. ogrzewanie/wentylację/klimatyzację części wspólnej Terminala, 2.4. korzystanie z wody i kanalizacji w części wspólnej Terminala, 2.5. sprzątanie powierzchni wspólnych Terminala, 2.6. podatek od nieruchomości. 3. Inne opłaty eksploatacyjne nie wliczone w czynsz najmu, w tym w szczególności: opłata za internet, telefon, karty parkingowe, wodę, energie elektryczną, oraz inne usługi świadczone na rzecz Najemcy przez Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu według odrębnych umów, które Najemca zobowiązuje się podpisać niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu, oraz według obowiązujących cenników, regulaminów, zarządzeń określonych przez Wynajmującego w tym Katalogu Procedur Środowiskowych, który dostępny jest na każde żądanie w komórce Ochrony Środowiska Wynajmującego, przy czym: 3.1. Opłaty za pobór energii elektrycznej przez lokal naliczane będą w oparciu o zużycie zarejestrowane przez licznik lub w przypadku jego braku w oparciu o ryczałtowo określone zużycie miesięczne, 3.2. Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków przez lokal naliczane będą w oparciu o zużycie zarejestrowane przez licznik lub w przypadku jego braku w oparciu o ryczałtowo określone zużycie miesięczne. 4. Najemca zobowiązuje się do terminowego regulowania czynszu najmu za Przedmiot Najmu i innych opłat na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi cennikami i regulaminami. 1 W przypadku lokalu gastronomicznego, sklepów i innych usług sprzątanie oraz odbiór śmieci po stronie Najemcy, Wynajmujący odbiera odpady komunalne. 12

13 5. Należności określone w niniejszym paragrafie, Najemca zapłaci przelewem na niżej podany rachunek bankowy Wynajmującego: Bank PKO SA I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim: , lub na inny rachunek wskazany na fakturze VAT, lub fakturze VAT korygującej. 6. Nieodebranie przez Najemcę faktury wysłanej na wskazany w umowie adres, jak i nie prowadzenie działalności w Przedmiocie Najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty należności w terminie. 7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT, uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i faktur VAT korygujących w rozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz posiadającymi następujące numery identyfikacji podatkowej: Wynajmujący - NIP Najemca - NIP.. 8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 9. Najemca wskazuje następujące dane do wystawiania i doręczania faktur:. 10. W przypadku płatności na rachunek Wynajmującego za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na jego rachunek. 11. W przypadku, w którym Czynsz należny jest za niepełny okres, kwotę czynszu nalicza się proporcjonalnie przyjmując stawkę w wysokości 1/30 miesięcznego Czynszu za każdy dzień. 12. Najemca zobowiązuje się składać Wynajmującemu w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca objętego płatnością za najem lokalu, pisemnego miesięcznego sprawozdania o przychodzie ze sprzedaży netto, rozumianego jako przychód ze sprzedaży pomniejszony o należny podatek VAT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w wynajmowanym lokalu, według wzoru sprawozdania miesięcznego, który stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, w tym kopii dokumentów potwierdzających wysokości osiągniętego przychodu, w szczególności kopii raportu miesięcznego z kasy fiskalnej za dany miesiąc, oraz kopii faktur VAT wystawionych w okresie rozliczeniowym (w danym miesiącu). Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Najemcy i zawierać informacje dotyczące wielkości przychodów ze sprzedaży netto i brutto na lokal. 13. Wynajmujący na pisemny wniosek Najemcy może wyznaczyć dodatkowy termin do złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jednakże w przypadku nie dostarczenia przez Najemcę w dodatkowym terminie sprawozdania miesięcznego, Najemca wyraża zgodę na obciążenie go prowizją w wysokości dwukrotności kwoty objętej fakturą za miesiąc poprzedzający. 14. Nie złożenie sprawozdania miesięcznego określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu w terminie stanowi rażące naruszenie postanowień umowy i uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 15. Najemca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie przedstawicielom Wynajmującego dokumentację finansowo-księgową niezbędną do sprawdzenia prawidłowości naliczenia czynszu i innych opłat określonych w Umowie. Naruszenie tego postanowienia stanowi rażące naruszenie postanowień umowy i uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 13

14 16. Za opóźnienie Najemcy w zapłacie wszelkich należności wynikających z Umowy, w tym Czynszu najmu i innych opłat, Wynajmujący może naliczyć Najemcy, liczone od daty wymagalności płatności do daty uznania rachunku bankowego Wynajmującego, odsetki ustawowe. 17. W sytuacji, gdy Port Lotniczy Warszawa/Modlin nie będzie czynny (zostanie zamknięty) i/lub nie będzie możliwości wykonywania rozkładowych lotów samolotami co najmniej kodu C przez okres dłuższy niż 14 kolejno następujących po sobie dni, wówczas Najemcy przysługuje po tym okresie prawo domagania się od Wynajmującego obniżenia czynszu najmu o tę część, która odpowiada proporcjonalnie liczbie dni (powyżej 14 dnia), w których Port Lotniczy był zamknięty i/lub nie było możliwości wykonywania rozkładowych lotów samolotami pasażerskim co najmniej kodu C. 18. Prawo domagania się obniżenia czynszu, w przypadkach określonych w ust. 17 nie zwalnia Najemcy z obowiązku uiszczania Wynajmującemu innych należności (w tym opłat eksploatacyjnych). Takie opłaty Najemca zobowiązany jest płacić w terminie. Najemca ma prawo domagania się zwolnienia z uiszczania tych opłat lub części opłat w przypadku, gdy przez okres zamknięcia Portu Lotniczego lub Terminala nie korzysta z Przedmiotu Najmu lub poszczególnych lokali. 4 ZABEZPIECZENIE UMOWY/ NALEŻNOSCI 1. W celu zabezpieczenia należytej realizacji Umowy Najemca złoży Wynajmującemu w zależności od wyboru Gwarancję Bankową lub Kaucję GWARANCJA BANKOWA a) Najemca złoży Wynajmującemu najpóźniej w terminie do dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu Przekazania przez Najemcę, w wysokości.. brutto, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Gwarancję Bankową, b) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Wynajmującego z gwarancji bankowej wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym także kar umownych, odsetek, odszkodowań, innych kosztów i wydatków, które Wynajmujący poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Najemcę Umowy, c) W przypadku dokonania przez Wynajmującego wypłaty z gwarancji bankowej Najemca zobowiązuje się uzupełnić wartość gwarancji bankowej do pełnej wysokości określonej w Umowie, w terminie dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o dokonaniu przez Wynajmującego wypłaty, d) wszelkie koszty dotyczące wystawienia gwarancji bankowej ponosi Najemca, e) gwarancja bankowa będzie ważna przez okres następujących po sobie.miesięcy, licząc od daty jej wystawienia, f) Najemca w przypadku istniejącej Gwarancji bankowej na minimum 30 dni przed jej zakończeniem, złoży dokument potwierdzający przedłużenie gwarancji na..miesięcy, lub złoży Wynajmującemu następną gwarancję bankową. W przypadku nowej gwarancji bankowej termin jej przedłożenia 2 opcjonalnie do wyboru 14

15 Wynajmującemu wynosi dni przed utraceniem ważności poprzedniej gwarancji, f) gwarancja bankowa, po uregulowaniu przez Najemcę wszelkich zobowiązań, w tym po potrąceniu z gwarancji bankowej ewentualnych zobowiązań Najemcy na rzecz Wynajmującego, będzie mogła zostać zwolniona, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy i podpisania Protokołu Przejęcia przez Strony KAUCJA a) Najemca wpłaci na konto bankowe Wynajmującego nie oprocentowaną Kaucję w wysokości. brutto w terminie do.dni od daty podpisania Protokołu Przekazania przez Najemcę i niezwłocznie przekaże Wynajmującemu kopię dowodu jej wpłaty. Dowód wpłaty winien zawierać adnotację, że kwota wpłaty stanowi kaucję do Umowy /nr.., b) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Wynajmującego z kaucji wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym także kar umownych, odsetek, odszkodowań, innych kosztów i wydatków, które Wynajmujący poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Najemcę Umowy, c) w przypadku dokonania przez Wynajmującego wypłaty z kaucji Najemca zobowiązuje się uzupełnić wartość kaucji do pełnej wysokości określonej w Umowie w terminie. dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o dokonaniu przez Wynajmującego wypłaty, d) zwrot kaucji w wartości nominalnej nastąpi po uregulowaniu przez Najemcę wszelkich zobowiązań, w tym po potrąceniu z kaucji ewentualnych należności na rzecz Wynajmującego, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy i podpisania Protokołu Przejęcia. 2. Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art pkt.4 i 5 kpc w zakresie zapłaty należności wynikających z umowy do maksymalnej kwoty zł brutto w terminie najpóźniej.. dni od daty wezwania, jak również wydania przedmiotu najmu w terminie najpóźniej dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 5 PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU NAJMU 1. Przekazanie Przedmiotu Najmu Najemcy odbędzie się na podstawie Protokołu Przekazania, którego Wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 2. Najemca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Najmu i że stan ten umożliwia jego wykończenie i adaptację w celu wykorzystywania go do uzgodnionego z Wynajmującym użytku, oraz stan ten umożliwia rozpoczęcie umówionej działalności w terminie... od dnia przejęcia, chyba, że strony pisemnie ustalą inny termin rozpoczęcia działalności. 3. Podpisanie Protokołu Przekazania potwierdza, że Najemca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Najmu oraz, że akceptuje ten stan. 6 15

16 PRACE ADAPTACYJNE W PRZEDMIOCIE NAJMU I NAKŁADY 1. Prace adaptacyjne, aranżacje wnętrza, wyposażenie i jakiekolwiek ulepszenia Przedmiotu Najmu (lub poszczególnych lokali) Najemca może dokonywać tylko i wyłącznie na swój koszt i ryzyko, zgodnie z zapisami umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku konieczności wykonania projektu Najemca ma obowiązek uzgodnić go z Wynajmującym. 2. Wszelkie prace adaptacyjne wykonywane przez Najemcę na Przedmiocie Najmu w szczególności dotyczące montażu systemów zabezpieczających, kamer itp. wykonywane przez Najemcę muszą być uzgadniane z zarządzającym lotniskiem (Wynajmującym) w celu potwierdzenia i zapewnienia środków ochrony wynikających z międzynarodowych, unijnych i krajowych aktów prawnych. 3. Najemca zgłosi Wynajmującemu na piśmie planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac adaptacyjnych. 4. Wynajmujący ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w punkcie powyżej, bez podania przyczyn lub może uzależnić wydanie zgody od spełnienia przez Najemcę postawionych przez siebie warunków lub w przypadku gdy projekt nie spełni warunków określonych przez projektanta Terminala lub wymogi wynikające z Prawa Budowlanego. 5. Zlecenie przez Najemcę Wynajmującemu wykonania części lub całości prac adaptacyjnych wykonywane będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy. 6. W przypadku dokonania zmian przez Najemcę w Przedmiocie Najmu lub realizacji projektu nie uzgodnionego przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym. 7. Wynajmującemu przysługuje prawo do kontroli prowadzonych przez Najemcę prac, pod kątem ich zgodności z uzgodnionym projektem. 8. Najemcy po zakończeniu najmu, nie przysługuje roszczenie wobec Wynajmującego o zwrot kosztów poniesionych na adaptację lokalu, w tym w szczególności Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu kosztów aranżacji wnętrza, wyposażenia, które nie może zostać rozmontowane i które zostanie pozostawione przez Najemcę. 9. Wynajmującemu, po rozwiązaniu i/lub wygaśnięciu Umowy, wedle jego wyboru, będzie przysługiwało prawo nieodpłatnego zatrzymania ulepszeń i/lub adaptacji Przedmiotu Najmu, o których mowa w niniejszym ustępie, lub prawo żądania przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego stwierdzonego Protokołem Przekazania. 7 SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTU NAJMU I POWIERZCHNI WSPÓLNYCH 1. Najemca ma prawo dokonać zmiany w sposobie użytkowania Przedmiotu Najmu, w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę, tylko po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 2. Najemca ma prawo niewyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych w Terminalu, o ile są to powierzchnie ogólnodostępne, oraz prawo dostępu i korzystania z Przedmiotu Najmu. 3. Najemca zobowiązany jest do: 16

17 3.1. używania Przedmiotu Najmu oraz powierzchni wspólnych w Terminalu z należytą ostrożnością i starannością, zapobiegania uszkodzeniom czy dewastacji przez siebie, swoich pracowników, osoby wprowadzone i zaproszone przez Najemcę, 3.2. utrzymywania Przedmiotu Najmu w porządku i czystości; gospodarnego składowania śmieci w miejscach wyznaczonych przez Wynajmującego, 3.3. korzystania z instalacji, w które wyposażony jest Przedmiot Najmu, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji instalacji i wymaganiami technicznymi w tym zakresie, 3.4. wyposażenia przedmiotu najmu w normatywne jednostki podręcznego sprzętu gaśniczego. 4. Najemca nie może zainstalować w Przedmiocie Najmu innych urządzeń niż o charakterze biurowym czy fiskalnym, a w szczególności urządzeń serwerowych i innych systemów teletechnicznych. Zainstalowanie urządzeń serwerowych i innych systemów teletechnicznych w wyznaczonych do tego lokalach odbędzie się na warunkach określonych w odrębnej umowie. Wynajmujący zapewnia możliwość instalacji tego typu urządzeń w dedykowanym pomieszczeniu posiadającym odpowiednią infrastrukturę teletechniczną, energetyczną i klimatyzacyjną, w szafach RACK 19. Cennik stanowi załącznik nr 7 do umowy (zmiana cennika nie wymaga sporządzania aneksu do umowy). W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Najemcy, Wynajmujący może wydać zgodę na instalacje ww. urządzeń w innych pomieszczeniach. 5. Najemca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prowadzenia w Przedmiocie Najmu umówionej działalności. 8 NAPRAWY, KONSERWACJE 1. Najemca zobowiązany jest do zgłaszania Wynajmującemu, na piśmie, wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedmiotu Najmu, z zastrzeżeniem treści ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Najemca, zgodnie z art. 681 k.c. ma obowiązek na własny koszt dokonywać wszelkich drobnych napraw i konserwacji Przedmiotu Najmu, celem zachowania go w stanie niepogorszonym. 3. W przypadku uszkodzenia instalacji, spowodowanej nieprawidłową eksploatacją przez Najemcę, przez osoby trzecie zatrudnione lub wprowadzone przez niego na teren Przedmiotu Najmu, Najemca we własnym zakresie na swój koszt naprawi poczynione szkody. W przypadku, gdy tego nie uczyni Wynajmujący ma prawo dokonać naprawy na koszt Najemcy. 4. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez Najemcę na Przedmiocie Najmu wykonywane przez Najemcę muszą być uzgadniane z Wynajmującym; w tym celu Najemca zgłosi Wynajmującemu na piśmie zakres prac, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 9 DOSTĘP WYNAJMUJĄCEGO DO PRZEDMIOTU NAJMU 1. Wynajmującemu lub osobie wyznaczonej przez Wynajmującego przysługuje prawo dokonywania kontroli stanu i bezpieczeństwa Przedmiotu Najmu, w terminach 17

18 uzgodnionych z Najemcą, oraz prawo wejścia do Przedmiotu Najmu w przypadku konieczności przeprowadzenia stałych konserwacji i serwisów obiektu np. pomiary elektryczne po wcześniejszym powiadomieniu Najemcy, również poza godzinami pracy Najemcy. 2. W przypadku konieczności interwencji technicznej (awarii), wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi, mienia lub katastrofy budowlanej wkroczenie do Przedmiotu Najmu przez Wynajmującego lub inne uprawnione służby jest dopuszczalne w każdym czasie, przez całą dobę bez obecności Najemcy. W tym celu Najemca jest zobowiązany do przekazania 1 kompletu kluczy Wynajmującemu. 3. Wynajmujący lub upoważniona przez niego osoba będzie uprawniona do prezentowania Przedmiotu Najmu potencjalnym przyszłym najemcom w okresie 1 miesiąca przed zakończeniem Umowy, pod warunkiem, że wizyty te będą odbywać się w godzinach pracy między , w sposób nieutrudniający normalnych czynności Najemcy. Prezentowanie Przedmiotu Najmu przyszłym najemcom powinno być poprzedzone powiadomieniem Najemcy z tygodniowym wyprzedzeniem. 10 SZKODY W PRZEDMIOCIE NAJMU 1. W przypadku powstania szkody w Przedmiocie Najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zawinionych szkód, które spowoduje sam, jego goście (przez co rozumie się klientów oraz osoby zaproszone i/lub wprowadzone przez Najemcę na teren Przedmiotu Najmu) lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W razie niewykonania tego obowiązku Wynajmujący wyznaczy Najemcy termin na usunięcie tych szkód, a gdy to nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Wynajmujący może zlecić dokonanie koniecznych napraw na koszt Najemcy. 2. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, dla zapobieżenia zagrożenia życia bądź zdrowia ludzkiego, zaistniałą szkodę Najemca jest obowiązany naprawić niezwłocznie, usunąć niezwłocznie zagrożenia a w przypadku, gdy tego nie uczyni Wynajmujący ma prawo podjąć działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, dokonać naprawy, a wszystkim kosztami obciążyć Najemcę. 3. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Wynajmujący i/lub osoby trzecie, a które wynikają bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w tym terenie Terminala i Przedmiotu Najmu. 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej za szkody powstałe na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w tym na terenie Przedmiotu Najmu oraz w Terminalu, we wszystkich przypadkach, w których nastąpiło niedopełnienie obowiązków przez Najemcę wynikających z niniejszej umowy. 11 ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM 1. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 18

19 1.1. zwłoki z zapłatą czynszu przez Najemcę za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe (dwa miesiące). Wynajmujący wezwie na piśmie Najemcę do uiszczenia zaległego czynszu, określając termin uregulowania należności nie krótszy niż.. dni. Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Wynajmującego terminu uregulowania należności, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; 1.2. zaległości za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe (dwa miesiące) z tytułu poszczególnych opłat eksploatacyjnych. Wynajmujący wezwie na piśmie Najemcę do uiszczenia zaległych opłat eksploatacyjnych określając termin uregulowania należności. nie krótszy niż dni. Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Wynajmującego terminu uregulowania należności, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; 1.3. gdy Najemca nie złoży (nie wpłaci), nie uzupełni, nie odnowi Gwarancji Bankowej lub Kaucji oraz oświadczenia w formie aktu notarialnego na warunkach określonych w 4 Umowy; 1.4. gdy Najemca nie przedłoży w wyznaczonym terminie przez Wynajmującego potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii opłaconych polis ubezpieczeniowych określonych w 13 ust. 1 Umowy; 1.5. złożenia nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania dotyczącego zawarcia umowy; 1.6. naruszenia przez Najemcę postanowień zawartych w 14 ust. 1; 1.7. zaprzestania, zawieszenia, wstrzymania prowadzenia w Przedmiocie Najmu działalności określonej w Umowie z winy Najemcy; 1.8. utraty przez Najemcę uprawnień do prowadzenia działalności, do prowadzenia której Najemca się zobowiązał na podstawie niniejszej umowy i/lub nie poinformowania Wynajmującego o utracie takich uprawnień; 1.9. co najmniej 2-krotnego nieprzestrzegania godzin otwarcia przedmiotu Najmu. W takim przypadku Wynajmujący wezwie Najemcę do zaprzestania naruszenia. W przypadku kolejnego (co najmniej trzeciego naruszenia) Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; nie usunięcia przez Najemcę w terminie 7 dni stanu sprzecznego z Umową, wskazanego przez Wynajmującego, pomimo pisemnego wezwania Wynajmującego; w przypadku prowadzenia przez Najemcę robót w Przedmiocie Najmu i/lub zmian z naruszeniem postanowień określonych w 6 Umowy i/lub bez uzgodnienia z Wynajmującym; w przypadku naruszenia postanowienia 3 ust.14; w przypadku naruszenia postanowienia 3 ust ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najemca będzie zobowiązany do zwrotu Przedmiotu Najmu na podstawie Protokołu Przejęcia podpisanego przez Strony, w terminie do... dni kalendarzowych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu stwierdzonego Protokołem Przekazania, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Najmu. 19

20 2. Od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Najemca nie ma prawa prowadzić w Przedmiocie Najmu działalności gospodarczej. Od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy do czasu przejęcia przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu, Najemca będzie płacić opłatę w wysokości określonej w 3 ust. 1 pkt W przypadku, gdy po opuszczeniu Przedmiotu Najmu przez Najemcę okaże się, że nie jest on odpowiednio sprzątnięty lub opróżniony, Wynajmujący będzie uprawniony do opróżnienia oraz sprzątnięcia Przedmiotu Najmu na koszt i ryzyko Najemcy. Przedmioty pozostawione w Przedmiocie Najmu zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 K.c., a Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo nabycia tych rzeczy na zasadach określonych w art. 181 Kodeksu Cywilnego. 4. Wynajmujący w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do przechowywania pozostawionych przedmiotów na Przedmiocie Najmu i nie będzie ponosił jakiegokolwiek ryzyka ani odpowiedzialności za ich utratę czy uszkodzenia. 5. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego termin określony w 12 ust. 1 lub w dniu pisemnie uzgodnionym przez Strony, Wynajmujący będzie miał prawo do żądania od Najemcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% czynszu brutto określonego w 3 ust. 1 pkt 1.2. za każdy dzień opóźnienia w zwrocie. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wynajmującego stosownej noty. 6. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej w Umowie kary umownej określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu. 7. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Najemca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Wynajmującego do: 7.1. usunięcia zabezpieczeń uniemożliwiających wejście do Przedmiotu Najmu, 7.2. opróżnienia Przedmiotu Najmu ze wszystkich znajdującym się w nim przedmiotów, 7.3. odcięcia dostaw wszystkich mediów dostarczanych do Przedmiotu Najmu. 8. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w trybie 11 Umowy, oraz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Najemca nieodwołalnie zrzeka się roszczeń o przywrócenie posiadania oraz roszczeń związanych z ochroną najmu, jak również roszczeń odszkodowawczych w związku z działaniami Wynajmującego opisanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu. 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 1. Najemca zobowiązany jest do: 1.1. zabezpieczenia Przedmiotu Najmu, jak również mienia stanowiącego własność Najemcy i innego znajdującego się w przedmiocie Najmu na swój koszt i ryzyko oraz ubezpieczenia Przedmiotu Najmu we własnym zakresie i na swój koszt, od odpowiedzialności cywilnej (OC Najemcy) z tytułu działalności prowadzonej w przedmiocie najmu, która będzie obejmowała szkody rzeczowe i osobowe oraz ubezpieczenia Przedmiotu Najmu i jego wyposażenia, rzeczy wniesionych od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, od kradzieży z włamaniem, 1.2. do okazania na każde żądanie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia, o której mowa w pkt. 20

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo