ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN nr sprawy PLM/BH/PO/ATH1/01/2014 Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaprasza do wzięcia udziału w Postępowaniu Ofertowym, które zostanie przeprowadzone w dwóch etapach, na najem lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej znajdującego się w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin w Terminalu Pasażerskim (Terminalu) z wyłączeniem sprzedaży papierosów, prasy, alkoholu w tym piwa, prowadzenia działalności gastronomicznej (w tym małej gastronomii) oraz punktu wymiany walut. I ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. Zaproszenie określa warunki i zasady prowadzenia niniejszego Postępowania Ofertowego. 2. Postępowanie ofertowe przeprowadzane jest w języku polskim przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zwaną dalej MPLWM. 3. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć tłumaczenie na język polski, które w razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi jest wiążące. 4. Wszystkie koszty udziału oraz przygotowania Oferty pokrywa Oferent. 5. Postępowanie Ofertowe przeprowadzone zostanie dwuetapowo. 6. W Postępowaniu Ofertowym może wziąć udział każdy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej, miejsca rejestracji czy struktury własności, który spełni warunki określone w niniejszym Zaproszeniu i przedłoży w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty. 7. Doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej/lub usługowej nie jest wymagane. 1

2 8. Z ubiegania się o udział w postępowaniu wyklucza się: a) podmioty, które w związku z wykonywaniem działalności wyrządziły szkodę swoim kontrahentom nie wywiązując się ze swoich zobowiązań lub wykonując je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, b) podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość, c) podmioty, które zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, d) osoby fizyczne, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców, członkowie organów zarządzających, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. e) Oferentów, którzy złożyli niepełne (nie odpowiadające wymogom zawartym w Zaproszeniu) Oferty Wstępne, f) Oferentów, którzy złożyli Oferty Wstępne po terminie wyznaczonym przez MPLWM, 9. Postępowanie nie jest jawne i nie przewiduje się: a) publicznego otwierania ofert b) informowania o biorących udział w postępowaniu Oferentach. c) udostępniania protokołów z postępowania. 10. Weryfikacji, oceny i wyboru Ofert dokona Komisja powołana przez Zarząd MPLWM. 11. MPLWM zastrzega sobie prawo do: a) odwołania lub zmiany warunków zaproszenia, unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy złożyli Oferty. b) negocjacji z dowolnie wybranymi oferentami w przypadku gdy: - więcej niż jeden oferent przedstawi taką samą, najwyższą stawkę miesięcznego czynszu za dany lokal i/lub koncepcję prowadzenia działalności. - oferent, który był rekomendowany przez Komisję jako najemca wybranego lokalu odmówi podpisania umowy lub wycofa ofertę po terminie jej złożenia, - nastąpi inna okoliczność która, w ocenie Komisji wymagać będzie podjęcia takiego kroku. 2

3 12. Nie dopuszcza się wyłączności na sprzedaż jakichkolwiek produktów w jakiejkolwiek strefie funkcjonalnej Terminala. 13. Dane zawarte w ofertach mają charakter poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim, poza zakresem niezbędnym do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. I. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA Siedziba Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie najemcy lokalu nr oznaczonego na planie Terminala jako AH1 o powierzchni liczonej po obrysie podłogi 41,78 m 2 przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej. Lokal znajduje się w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin (PLWM) w Terminalu strefie ogólnodostępnej na antresoli. 2. Plan Terminala stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. III WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO: Warunkiem koniecznym do spełnienia przez Oferenta, aby mógł być on dopuszczony do postępowania ofertowego jest złożenie następujących dokumentów: 1. Kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) albo wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski (CEiIDG) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - wypisu CEiIDG każdego ze wspólników i spółki oraz aktualna umowa spółki cywilnej. 2. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr REGON. 3. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr NIP. 4. Pełnomocnictw podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, które wskazane są w dokumentach rejestrowych, jeżeli dokumentacja ofertowa będzie podpisywana przez pełnomocnika. 5. Parafowany na każdej stronie Wzór umowy najmu z załącznikami na dowód jej akceptacji. Wzór umowy najmu stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 3

4 6. Podpisanego przez osobę uprawioną do reprezentowania Oferenta, Oświadczenia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia wyklucza z postępowania, a po zawarciu umowy jest rażącym jej naruszeniem i stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. 7. Złożenie w terminie określonym przez MPLWM w Rozdziale IV Zaproszenia oraz sporządzonej według wzoru Formularza Oferty Wstępnej stanowiącej Załącznik nr 4 do Zaproszenia. IV. PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO FORMA OFERTY WSTĘPNEJ 1. Ofertę wstępną należy przygotować w języku polskim, w formie drukowanej na papierze w formacie A4, według wzoru Formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia. 2. Wszystkie strony Oferty wstępnej powinny być ponumerowane, trwale połączone oraz opatrzone parafką osoby upoważnionej do jej podpisania. 3. Oferta wstępna wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi. V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH. 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a w Nowym Dworze Mazowieckim (Port Lotniczy Warszawa/Modlin (PLWM), lub przesłać na adres siedziby Spółki MPLWM określony powyżej, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją OFERTA WSTĘPNA - TERMINAL ANTRESOLA HANDEL/USŁUGI - PLM/BH/PO/ATH1/01/2014, w terminie do dnia r. do godz (o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do MPLWM). Na kopercie należy również zamieścić pełną nazwę i adres Wynajmującego (MPLMW) oraz pełną nazwę i adres Oferenta. VI. OCENA OFERT WSTĘPNYCH 1. Komisja w Pierwszym Etapie postępowania dokona oceny formalnej Ofert Wstępnych poprzez weryfikację złożonych dokumentów pod względem ich kompletności, spójności i spełnienia warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu Ofertowym. 2. Ocena formalna zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4

5 3. W przypadku, gdy ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagała będzie, według uznania MPLWM, dalszych informacji lub dokumentów, MPLWM będzie mógł wyznaczyć Oferentom termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie wymaganych dokumentów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku MPLWM. 4. Po dokonaniu oceny formalnej Komisja podda ocenie wszystkie Oferty Wstępne spełniające warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału pod względem merytorycznym. 5. Ocenie merytorycznej zostanie poddana koncepcja prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej zawierająca: - planowany rodzaj działalności w tym oferowany asortyment towarów i/lub usług (asortyment inny niż aktualnie oferowany przez punkty handlowo-usługowe zlokalizowane na terenie Terminala), - projekt aranżacji wnętrza lokalu wraz z wizualizacjami. 6. W każdym z powyżej podanych kryteriów oceny merytorycznej Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów, przy czym Oferent może zdobyć maksymalnie 20 punktów. 7. Z pośród najwyżej ocenionych Oferentów Komisja zaprosi do dalszych rozmów/negocjacji maksymalnie 7 Oferentów, których Komisja może poprosić do składania dodatkowych wyjaśnień, złożenia uzupełnień, skorygowania oferty w szczególności w zakresie proponowanego asortymentu 8. W przypadku konieczności skorygowania oferty Zaproszony Oferent zostanie poproszony o jej skorygowanie w zakresie pkt. II Koncepcja prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej Formularza Oferty wstępnej stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia, oznaczając zmiany terminem Korekta Koncepcji prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej. 9. Skorygowane oferty zostaną ponownie ocenione według zasad określonych w rozdziale VI pkt 5 i 6 niniejszego Zaproszenia. VII. ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Komisja spośród najwyżej ocenionych ofert wstępnych dokona wyboru Oferentów (maksymalnie 5), których zaprosi do Drugiego Etapu Postępowania. 5

6 VIII. WYBÓR OFERENTÓW DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Informacja o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się Oferentów do Drugiego Etapu Postępowania zostanie przesłana każdemu Oferentowi na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu oferty wstępnej, w terminie nie dłuższym niż do dnia IX. DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO OFERTY FINANSOWE FORMA OFERTY FINANSOWEJ 1. Oferenci zaproszeni do Drugiego Etapu Postępowania zobowiązani są do złożenia Oferty finansowej według Wzoru Formularza Oferty finansowej, który zostanie przesłany do wybranych Oferentów na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu oferty wstępnej. 2. Ofertę finansową należy przygotować w języku polskim, w formie drukowanej na papierze w formacie A4. 3. Wszystkie strony Oferty finansowej powinny być ponumerowane, trwale połączone oraz opatrzone parafką osoby upoważnionej do podpisania Oferty. 4. Oferta finansowa wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi. X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT FINANSOWYCH. 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a w Nowym Dworze Mazowieckim (Port Lotniczy Warszawa/Modlin), lub przesłać na adres siedziby Spółki MPLWM określony powyżej, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: OFERTA FINANSOWA - TERMINAL ANTRESOLA HANDEL/USŁUGI - PLM/PO/ATH1/01/2014, w terminie do dnia r. do godz (o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do MPLWM). Na kopercie należy również zamieścić pełną nazwę i adres Wynajmującego (MPLWM) oraz pełną nazwę i adres Oferenta. 2. Warunkiem przyjęcia Oferty finansowej jest dostarczenie jej w wymaganym terminie do siedziby MPLWM. 3. Oferty finansowe złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 6

7 XI. OCENA OFERT FINANSOWYCH 1. Komisja w Drugim Etapie postępowania dokona oceny formalnej Oferty Finansowej pod względem jej zgodności ze Wzorem Formularza Oferty Finansowej oraz poprawności wypełnienia. 2. Ocena formalna zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. W przypadku, gdy ocena formalna Oferty finansowej będzie wymagała według uznania MPLWM, dalszych informacji, MPLWM będzie mógł wyznaczyć Oferentom termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie wymaganych dokumentów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku MPLWM. 4. Po dokonaniu oceny formalnej Oferty Finansowej, Komisja dokona oceny Oferty finansowej w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: - wysokość stawki czynszu najmu za lokal AH1 - waga oceny - 80 pkt. - wysokość stawki miesięcznej prowizji od przychodów ze sprzedaży netto w lokalu AH1 - waga oceny - 20 pkt. XII. ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA 1. Zdobycie przez Oferenta najwyższej liczby punktów w Drugim Etapie Postępowania jest równoznaczne z wyborem jego jako Najemcy. 2. Informacja o wyborze Najemcy zostanie przesłana do wszystkich Oferentów, którzy zakwalifikowali się do Drugiego Etapu Postępowania na adresy poczty elektronicznej podane przez Oferentów w Formularzu Ofertowym, w terminie najpóźniej do dnia r. XIII. PODPISANIE UMOWY NAJMU 1. MPLWM podpisze umowę najmu z Oferentem, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w Drugim Etapie Postępowania. Termin podpisania umowy zostanie przekazany drogą poczty elektronicznej na adres Oferenta wskazany z Formularzu Ofertowym. 2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru Umowy Najmu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 7

8 XII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Jeśli wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy, MPLWM zaproponuje podpisanie umowy Oferentowi, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez ponownego przeprowadzania postępowania, badania i oceny złożonych ofert. 2. MPLWM żądać będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej w wysokości 3 miesięcznego czynszu najmu brutto na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu. 3. Czas trwania umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia dla każdej dla stron w terminie 180 dni, ale nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy trwania umowy. 4. MPLWM umożliwia wizję lokalną przedmiotowego lokalu przed złożeniem Ofert Wstępnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. 5. Załączniki stanowią integralną cześć Zaproszenia. OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY MPLWM Ewa Łysik, tel , adres LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA: Załącznik nr 1 - Plan Terminala Załącznik nr 2 - Wzór umowy najmu wraz z załącznikami. Załącznik nr 3 Wzór Oświadczeń Oferenta Załącznik nr 4 - Wzór Formularza Oferty wstępnej 8

9 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: Załącznik nr 1 do Zaproszenia 9

10 Załącznik nr 2 do Zaproszenia WZÓR UMOWA NAJMU LOKALE HANDEL/USŁUGA ANTRESOLA (strefa ogólnodostępna) NR PLM/P/./20 zawarta w. w dniu 201 roku, pomiędzy: Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ; REGON , NIP , reprezentowaną przez: Zwaną w dalszej części Wynajmującym a firmą. z siedzibą:., zarejestrowaną w.,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.., kapitał zakładowy REGON.., NIP., reprezentowaną przez:..., zwaną w treści umowy Najemcą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) firmą.. z siedzibą:.. wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski,REGON, NIP:. reprezentowaną przez:.. zwaną w treści umowy Najemcą Wynajmujący oraz Najemca będę w dalszej części umowy określani Stronami. Osoby podpisujące niniejszą umowę (Umowa) oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotów w imieniu, których go podpisują. Aktualne odpisy z właściwych rejestrów stron są odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 10

11 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem i ma prawo wynajmować lokal w budynku Terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin położonym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki (w dalszej części umowy zwanym Terminalem lub Nieruchomością), będącego częścią infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. 2. Wynajmującemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania wyżej opisaną Nieruchomością z wyłączeniem praw innych podmiotów. 3. Wynajmujący oświadcza, iż przedmiotowa Nieruchomość jest wolna od wad prawnych, żadnej osobie lub podmiotowi nie przysługuje względem Wynajmującego żadne prawo albo roszczenie, które uniemożliwiałoby lub utrudniałoby zawarcie i realizację Umowy. 4. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem następujący lokal bez wyposażenia: 4.1. w strefie ogólnodostępnej lokal nr (AH1), o powierzchni liczonej po obrysie podłogi.. m², znajdujący się w Terminalu, zwany w dalszej części umowy Przedmiotem Najmu lub Lokalem. Plan Terminala stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Plan i opis Lokalu stanowi załącznik nr Przedmiot Najmu przeznaczony jest wyłącznie do prowadzenia działalności typu: z wykluczeniem 6. Najemca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prowadzenia w Przedmiocie Najmu umówionej działalności. 7. Najemca będzie prowadzić w Przedmiocie Najmu działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, przy założeniu, że: 7.1. w ruchu regularnym rozpoczęcie (otwarcie lokalu) działalności nastąpi co najmniej 60 minut przed odlotem/przylotem pierwszego samolotu, a zakończenie (zamknięcie lokalu) nie wcześniej niż po odlocie/przylocie ostatniego samolotu; 7.2. w ruchu nieregularnym - po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wynajmującym rozpoczęcie (otwarcie lokalu) nastąpi co najmniej 60 minut przed odlotem/przylotem, pierwszego samolotu a zakończenie (zamknięcie lokalu) nie wcześniej niż po odlocie/przylocie ostatniego samolotu. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia dla każdej dla stron w terminie 180 dni, ale nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy trwania umowy. 3 CZYNSZ Z TYTUŁU NAJMU I INNE OPŁATY 11

12 1. Najemca z tytułu najmu lokalu, o którym mowa w 1 ust. 4 zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu: 1.1. za lokal określony w Protokole Przekazania na czas adaptacji lokalu nr tj. za okres. dni liczony od daty podpisania Protokołu Przekazania, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Czynszu w wysokości 50% stawki netto zaoferowanej w toku postępowania Ofertowego, 1.2. Po upływie terminu określonego w pkt tj. od dnia.., tytułem miesięcznego czynszu najmu za najmowany lokal.. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty pełnej wysokości czynszu tj. a) za lokal nr.miesięczny czynsz w wysokości PLN (słownie:..) powiększony o podatek VAT w obowiązującej stawce, płatny z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, którego płatność dotyczy, na konto Wynajmującego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 1.3. począwszy od daty określonej w pkt 1.2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty miesięcznie za dany miesiąc oprócz Czynszu określonego w pkt niniejszego paragrafu, czynszu prowizyjnego za najmowany lokal, wyliczonego jako procent (zwany niżej stawką prowizji lub czynszem prowizyjnym) w wysokości % od przychodów ze sprzedaży netto. Czynsz prowizyjny zostanie obliczony na podstawie miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, płatny z dołu, najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Czynsz najmu zawiera opłatę za: 2.1. sprzątanie Przedmiotu Najmu 1, w tym wywóz nieczystości z przedmiotu najmuoraz proporcjonalną do zajmowanej powierzchni Przedmiotu Najmu opłatę za: 2.2. ochronę w zakresie monitoringu części wspólnych Terminala, 2.3. ogrzewanie/wentylację/klimatyzację części wspólnej Terminala, 2.4. korzystanie z wody i kanalizacji w części wspólnej Terminala, 2.5. sprzątanie powierzchni wspólnych Terminala, 2.6. podatek od nieruchomości. 3. Inne opłaty eksploatacyjne nie wliczone w czynsz najmu, w tym w szczególności: opłata za internet, telefon, karty parkingowe, wodę, energie elektryczną, oraz inne usługi świadczone na rzecz Najemcy przez Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu według odrębnych umów, które Najemca zobowiązuje się podpisać niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu, oraz według obowiązujących cenników, regulaminów, zarządzeń określonych przez Wynajmującego w tym Katalogu Procedur Środowiskowych, który dostępny jest na każde żądanie w komórce Ochrony Środowiska Wynajmującego, przy czym: 3.1. Opłaty za pobór energii elektrycznej przez lokal naliczane będą w oparciu o zużycie zarejestrowane przez licznik lub w przypadku jego braku w oparciu o ryczałtowo określone zużycie miesięczne, 3.2. Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków przez lokal naliczane będą w oparciu o zużycie zarejestrowane przez licznik lub w przypadku jego braku w oparciu o ryczałtowo określone zużycie miesięczne. 4. Najemca zobowiązuje się do terminowego regulowania czynszu najmu za Przedmiot Najmu i innych opłat na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi cennikami i regulaminami. 1 W przypadku lokalu gastronomicznego, sklepów i innych usług sprzątanie oraz odbiór śmieci po stronie Najemcy, Wynajmujący odbiera odpady komunalne. 12

13 5. Należności określone w niniejszym paragrafie, Najemca zapłaci przelewem na niżej podany rachunek bankowy Wynajmującego: Bank PKO SA I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim: , lub na inny rachunek wskazany na fakturze VAT, lub fakturze VAT korygującej. 6. Nieodebranie przez Najemcę faktury wysłanej na wskazany w umowie adres, jak i nie prowadzenie działalności w Przedmiocie Najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty należności w terminie. 7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT, uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i faktur VAT korygujących w rozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz posiadającymi następujące numery identyfikacji podatkowej: Wynajmujący - NIP Najemca - NIP.. 8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 9. Najemca wskazuje następujące dane do wystawiania i doręczania faktur:. 10. W przypadku płatności na rachunek Wynajmującego za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na jego rachunek. 11. W przypadku, w którym Czynsz należny jest za niepełny okres, kwotę czynszu nalicza się proporcjonalnie przyjmując stawkę w wysokości 1/30 miesięcznego Czynszu za każdy dzień. 12. Najemca zobowiązuje się składać Wynajmującemu w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca objętego płatnością za najem lokalu, pisemnego miesięcznego sprawozdania o przychodzie ze sprzedaży netto, rozumianego jako przychód ze sprzedaży pomniejszony o należny podatek VAT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w wynajmowanym lokalu, według wzoru sprawozdania miesięcznego, który stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, w tym kopii dokumentów potwierdzających wysokości osiągniętego przychodu, w szczególności kopii raportu miesięcznego z kasy fiskalnej za dany miesiąc, oraz kopii faktur VAT wystawionych w okresie rozliczeniowym (w danym miesiącu). Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Najemcy i zawierać informacje dotyczące wielkości przychodów ze sprzedaży netto i brutto na lokal. 13. Wynajmujący na pisemny wniosek Najemcy może wyznaczyć dodatkowy termin do złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jednakże w przypadku nie dostarczenia przez Najemcę w dodatkowym terminie sprawozdania miesięcznego, Najemca wyraża zgodę na obciążenie go prowizją w wysokości dwukrotności kwoty objętej fakturą za miesiąc poprzedzający. 14. Nie złożenie sprawozdania miesięcznego określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu w terminie stanowi rażące naruszenie postanowień umowy i uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 15. Najemca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie przedstawicielom Wynajmującego dokumentację finansowo-księgową niezbędną do sprawdzenia prawidłowości naliczenia czynszu i innych opłat określonych w Umowie. Naruszenie tego postanowienia stanowi rażące naruszenie postanowień umowy i uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 13

14 16. Za opóźnienie Najemcy w zapłacie wszelkich należności wynikających z Umowy, w tym Czynszu najmu i innych opłat, Wynajmujący może naliczyć Najemcy, liczone od daty wymagalności płatności do daty uznania rachunku bankowego Wynajmującego, odsetki ustawowe. 17. W sytuacji, gdy Port Lotniczy Warszawa/Modlin nie będzie czynny (zostanie zamknięty) i/lub nie będzie możliwości wykonywania rozkładowych lotów samolotami co najmniej kodu C przez okres dłuższy niż 14 kolejno następujących po sobie dni, wówczas Najemcy przysługuje po tym okresie prawo domagania się od Wynajmującego obniżenia czynszu najmu o tę część, która odpowiada proporcjonalnie liczbie dni (powyżej 14 dnia), w których Port Lotniczy był zamknięty i/lub nie było możliwości wykonywania rozkładowych lotów samolotami pasażerskim co najmniej kodu C. 18. Prawo domagania się obniżenia czynszu, w przypadkach określonych w ust. 17 nie zwalnia Najemcy z obowiązku uiszczania Wynajmującemu innych należności (w tym opłat eksploatacyjnych). Takie opłaty Najemca zobowiązany jest płacić w terminie. Najemca ma prawo domagania się zwolnienia z uiszczania tych opłat lub części opłat w przypadku, gdy przez okres zamknięcia Portu Lotniczego lub Terminala nie korzysta z Przedmiotu Najmu lub poszczególnych lokali. 4 ZABEZPIECZENIE UMOWY/ NALEŻNOSCI 1. W celu zabezpieczenia należytej realizacji Umowy Najemca złoży Wynajmującemu w zależności od wyboru Gwarancję Bankową lub Kaucję GWARANCJA BANKOWA a) Najemca złoży Wynajmującemu najpóźniej w terminie do dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu Przekazania przez Najemcę, w wysokości.. brutto, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Gwarancję Bankową, b) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Wynajmującego z gwarancji bankowej wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym także kar umownych, odsetek, odszkodowań, innych kosztów i wydatków, które Wynajmujący poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Najemcę Umowy, c) W przypadku dokonania przez Wynajmującego wypłaty z gwarancji bankowej Najemca zobowiązuje się uzupełnić wartość gwarancji bankowej do pełnej wysokości określonej w Umowie, w terminie dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o dokonaniu przez Wynajmującego wypłaty, d) wszelkie koszty dotyczące wystawienia gwarancji bankowej ponosi Najemca, e) gwarancja bankowa będzie ważna przez okres następujących po sobie.miesięcy, licząc od daty jej wystawienia, f) Najemca w przypadku istniejącej Gwarancji bankowej na minimum 30 dni przed jej zakończeniem, złoży dokument potwierdzający przedłużenie gwarancji na..miesięcy, lub złoży Wynajmującemu następną gwarancję bankową. W przypadku nowej gwarancji bankowej termin jej przedłożenia 2 opcjonalnie do wyboru 14

15 Wynajmującemu wynosi dni przed utraceniem ważności poprzedniej gwarancji, f) gwarancja bankowa, po uregulowaniu przez Najemcę wszelkich zobowiązań, w tym po potrąceniu z gwarancji bankowej ewentualnych zobowiązań Najemcy na rzecz Wynajmującego, będzie mogła zostać zwolniona, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy i podpisania Protokołu Przejęcia przez Strony KAUCJA a) Najemca wpłaci na konto bankowe Wynajmującego nie oprocentowaną Kaucję w wysokości. brutto w terminie do.dni od daty podpisania Protokołu Przekazania przez Najemcę i niezwłocznie przekaże Wynajmującemu kopię dowodu jej wpłaty. Dowód wpłaty winien zawierać adnotację, że kwota wpłaty stanowi kaucję do Umowy /nr.., b) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Wynajmującego z kaucji wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym także kar umownych, odsetek, odszkodowań, innych kosztów i wydatków, które Wynajmujący poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Najemcę Umowy, c) w przypadku dokonania przez Wynajmującego wypłaty z kaucji Najemca zobowiązuje się uzupełnić wartość kaucji do pełnej wysokości określonej w Umowie w terminie. dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o dokonaniu przez Wynajmującego wypłaty, d) zwrot kaucji w wartości nominalnej nastąpi po uregulowaniu przez Najemcę wszelkich zobowiązań, w tym po potrąceniu z kaucji ewentualnych należności na rzecz Wynajmującego, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy i podpisania Protokołu Przejęcia. 2. Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art pkt.4 i 5 kpc w zakresie zapłaty należności wynikających z umowy do maksymalnej kwoty zł brutto w terminie najpóźniej.. dni od daty wezwania, jak również wydania przedmiotu najmu w terminie najpóźniej dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 5 PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU NAJMU 1. Przekazanie Przedmiotu Najmu Najemcy odbędzie się na podstawie Protokołu Przekazania, którego Wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 2. Najemca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Najmu i że stan ten umożliwia jego wykończenie i adaptację w celu wykorzystywania go do uzgodnionego z Wynajmującym użytku, oraz stan ten umożliwia rozpoczęcie umówionej działalności w terminie... od dnia przejęcia, chyba, że strony pisemnie ustalą inny termin rozpoczęcia działalności. 3. Podpisanie Protokołu Przekazania potwierdza, że Najemca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Najmu oraz, że akceptuje ten stan. 6 15

16 PRACE ADAPTACYJNE W PRZEDMIOCIE NAJMU I NAKŁADY 1. Prace adaptacyjne, aranżacje wnętrza, wyposażenie i jakiekolwiek ulepszenia Przedmiotu Najmu (lub poszczególnych lokali) Najemca może dokonywać tylko i wyłącznie na swój koszt i ryzyko, zgodnie z zapisami umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku konieczności wykonania projektu Najemca ma obowiązek uzgodnić go z Wynajmującym. 2. Wszelkie prace adaptacyjne wykonywane przez Najemcę na Przedmiocie Najmu w szczególności dotyczące montażu systemów zabezpieczających, kamer itp. wykonywane przez Najemcę muszą być uzgadniane z zarządzającym lotniskiem (Wynajmującym) w celu potwierdzenia i zapewnienia środków ochrony wynikających z międzynarodowych, unijnych i krajowych aktów prawnych. 3. Najemca zgłosi Wynajmującemu na piśmie planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac adaptacyjnych. 4. Wynajmujący ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w punkcie powyżej, bez podania przyczyn lub może uzależnić wydanie zgody od spełnienia przez Najemcę postawionych przez siebie warunków lub w przypadku gdy projekt nie spełni warunków określonych przez projektanta Terminala lub wymogi wynikające z Prawa Budowlanego. 5. Zlecenie przez Najemcę Wynajmującemu wykonania części lub całości prac adaptacyjnych wykonywane będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy. 6. W przypadku dokonania zmian przez Najemcę w Przedmiocie Najmu lub realizacji projektu nie uzgodnionego przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym. 7. Wynajmującemu przysługuje prawo do kontroli prowadzonych przez Najemcę prac, pod kątem ich zgodności z uzgodnionym projektem. 8. Najemcy po zakończeniu najmu, nie przysługuje roszczenie wobec Wynajmującego o zwrot kosztów poniesionych na adaptację lokalu, w tym w szczególności Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu kosztów aranżacji wnętrza, wyposażenia, które nie może zostać rozmontowane i które zostanie pozostawione przez Najemcę. 9. Wynajmującemu, po rozwiązaniu i/lub wygaśnięciu Umowy, wedle jego wyboru, będzie przysługiwało prawo nieodpłatnego zatrzymania ulepszeń i/lub adaptacji Przedmiotu Najmu, o których mowa w niniejszym ustępie, lub prawo żądania przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego stwierdzonego Protokołem Przekazania. 7 SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTU NAJMU I POWIERZCHNI WSPÓLNYCH 1. Najemca ma prawo dokonać zmiany w sposobie użytkowania Przedmiotu Najmu, w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę, tylko po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 2. Najemca ma prawo niewyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych w Terminalu, o ile są to powierzchnie ogólnodostępne, oraz prawo dostępu i korzystania z Przedmiotu Najmu. 3. Najemca zobowiązany jest do: 16

17 3.1. używania Przedmiotu Najmu oraz powierzchni wspólnych w Terminalu z należytą ostrożnością i starannością, zapobiegania uszkodzeniom czy dewastacji przez siebie, swoich pracowników, osoby wprowadzone i zaproszone przez Najemcę, 3.2. utrzymywania Przedmiotu Najmu w porządku i czystości; gospodarnego składowania śmieci w miejscach wyznaczonych przez Wynajmującego, 3.3. korzystania z instalacji, w które wyposażony jest Przedmiot Najmu, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji instalacji i wymaganiami technicznymi w tym zakresie, 3.4. wyposażenia przedmiotu najmu w normatywne jednostki podręcznego sprzętu gaśniczego. 4. Najemca nie może zainstalować w Przedmiocie Najmu innych urządzeń niż o charakterze biurowym czy fiskalnym, a w szczególności urządzeń serwerowych i innych systemów teletechnicznych. Zainstalowanie urządzeń serwerowych i innych systemów teletechnicznych w wyznaczonych do tego lokalach odbędzie się na warunkach określonych w odrębnej umowie. Wynajmujący zapewnia możliwość instalacji tego typu urządzeń w dedykowanym pomieszczeniu posiadającym odpowiednią infrastrukturę teletechniczną, energetyczną i klimatyzacyjną, w szafach RACK 19. Cennik stanowi załącznik nr 7 do umowy (zmiana cennika nie wymaga sporządzania aneksu do umowy). W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Najemcy, Wynajmujący może wydać zgodę na instalacje ww. urządzeń w innych pomieszczeniach. 5. Najemca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prowadzenia w Przedmiocie Najmu umówionej działalności. 8 NAPRAWY, KONSERWACJE 1. Najemca zobowiązany jest do zgłaszania Wynajmującemu, na piśmie, wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedmiotu Najmu, z zastrzeżeniem treści ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Najemca, zgodnie z art. 681 k.c. ma obowiązek na własny koszt dokonywać wszelkich drobnych napraw i konserwacji Przedmiotu Najmu, celem zachowania go w stanie niepogorszonym. 3. W przypadku uszkodzenia instalacji, spowodowanej nieprawidłową eksploatacją przez Najemcę, przez osoby trzecie zatrudnione lub wprowadzone przez niego na teren Przedmiotu Najmu, Najemca we własnym zakresie na swój koszt naprawi poczynione szkody. W przypadku, gdy tego nie uczyni Wynajmujący ma prawo dokonać naprawy na koszt Najemcy. 4. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez Najemcę na Przedmiocie Najmu wykonywane przez Najemcę muszą być uzgadniane z Wynajmującym; w tym celu Najemca zgłosi Wynajmującemu na piśmie zakres prac, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 9 DOSTĘP WYNAJMUJĄCEGO DO PRZEDMIOTU NAJMU 1. Wynajmującemu lub osobie wyznaczonej przez Wynajmującego przysługuje prawo dokonywania kontroli stanu i bezpieczeństwa Przedmiotu Najmu, w terminach 17

18 uzgodnionych z Najemcą, oraz prawo wejścia do Przedmiotu Najmu w przypadku konieczności przeprowadzenia stałych konserwacji i serwisów obiektu np. pomiary elektryczne po wcześniejszym powiadomieniu Najemcy, również poza godzinami pracy Najemcy. 2. W przypadku konieczności interwencji technicznej (awarii), wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi, mienia lub katastrofy budowlanej wkroczenie do Przedmiotu Najmu przez Wynajmującego lub inne uprawnione służby jest dopuszczalne w każdym czasie, przez całą dobę bez obecności Najemcy. W tym celu Najemca jest zobowiązany do przekazania 1 kompletu kluczy Wynajmującemu. 3. Wynajmujący lub upoważniona przez niego osoba będzie uprawniona do prezentowania Przedmiotu Najmu potencjalnym przyszłym najemcom w okresie 1 miesiąca przed zakończeniem Umowy, pod warunkiem, że wizyty te będą odbywać się w godzinach pracy między , w sposób nieutrudniający normalnych czynności Najemcy. Prezentowanie Przedmiotu Najmu przyszłym najemcom powinno być poprzedzone powiadomieniem Najemcy z tygodniowym wyprzedzeniem. 10 SZKODY W PRZEDMIOCIE NAJMU 1. W przypadku powstania szkody w Przedmiocie Najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zawinionych szkód, które spowoduje sam, jego goście (przez co rozumie się klientów oraz osoby zaproszone i/lub wprowadzone przez Najemcę na teren Przedmiotu Najmu) lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W razie niewykonania tego obowiązku Wynajmujący wyznaczy Najemcy termin na usunięcie tych szkód, a gdy to nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Wynajmujący może zlecić dokonanie koniecznych napraw na koszt Najemcy. 2. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, dla zapobieżenia zagrożenia życia bądź zdrowia ludzkiego, zaistniałą szkodę Najemca jest obowiązany naprawić niezwłocznie, usunąć niezwłocznie zagrożenia a w przypadku, gdy tego nie uczyni Wynajmujący ma prawo podjąć działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, dokonać naprawy, a wszystkim kosztami obciążyć Najemcę. 3. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Wynajmujący i/lub osoby trzecie, a które wynikają bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w tym terenie Terminala i Przedmiotu Najmu. 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej za szkody powstałe na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w tym na terenie Przedmiotu Najmu oraz w Terminalu, we wszystkich przypadkach, w których nastąpiło niedopełnienie obowiązków przez Najemcę wynikających z niniejszej umowy. 11 ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM 1. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 18

19 1.1. zwłoki z zapłatą czynszu przez Najemcę za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe (dwa miesiące). Wynajmujący wezwie na piśmie Najemcę do uiszczenia zaległego czynszu, określając termin uregulowania należności nie krótszy niż.. dni. Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Wynajmującego terminu uregulowania należności, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; 1.2. zaległości za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe (dwa miesiące) z tytułu poszczególnych opłat eksploatacyjnych. Wynajmujący wezwie na piśmie Najemcę do uiszczenia zaległych opłat eksploatacyjnych określając termin uregulowania należności. nie krótszy niż dni. Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Wynajmującego terminu uregulowania należności, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; 1.3. gdy Najemca nie złoży (nie wpłaci), nie uzupełni, nie odnowi Gwarancji Bankowej lub Kaucji oraz oświadczenia w formie aktu notarialnego na warunkach określonych w 4 Umowy; 1.4. gdy Najemca nie przedłoży w wyznaczonym terminie przez Wynajmującego potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii opłaconych polis ubezpieczeniowych określonych w 13 ust. 1 Umowy; 1.5. złożenia nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania dotyczącego zawarcia umowy; 1.6. naruszenia przez Najemcę postanowień zawartych w 14 ust. 1; 1.7. zaprzestania, zawieszenia, wstrzymania prowadzenia w Przedmiocie Najmu działalności określonej w Umowie z winy Najemcy; 1.8. utraty przez Najemcę uprawnień do prowadzenia działalności, do prowadzenia której Najemca się zobowiązał na podstawie niniejszej umowy i/lub nie poinformowania Wynajmującego o utracie takich uprawnień; 1.9. co najmniej 2-krotnego nieprzestrzegania godzin otwarcia przedmiotu Najmu. W takim przypadku Wynajmujący wezwie Najemcę do zaprzestania naruszenia. W przypadku kolejnego (co najmniej trzeciego naruszenia) Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym; nie usunięcia przez Najemcę w terminie 7 dni stanu sprzecznego z Umową, wskazanego przez Wynajmującego, pomimo pisemnego wezwania Wynajmującego; w przypadku prowadzenia przez Najemcę robót w Przedmiocie Najmu i/lub zmian z naruszeniem postanowień określonych w 6 Umowy i/lub bez uzgodnienia z Wynajmującym; w przypadku naruszenia postanowienia 3 ust.14; w przypadku naruszenia postanowienia 3 ust ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najemca będzie zobowiązany do zwrotu Przedmiotu Najmu na podstawie Protokołu Przejęcia podpisanego przez Strony, w terminie do... dni kalendarzowych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu stwierdzonego Protokołem Przekazania, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Najmu. 19

20 2. Od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Najemca nie ma prawa prowadzić w Przedmiocie Najmu działalności gospodarczej. Od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy do czasu przejęcia przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu, Najemca będzie płacić opłatę w wysokości określonej w 3 ust. 1 pkt W przypadku, gdy po opuszczeniu Przedmiotu Najmu przez Najemcę okaże się, że nie jest on odpowiednio sprzątnięty lub opróżniony, Wynajmujący będzie uprawniony do opróżnienia oraz sprzątnięcia Przedmiotu Najmu na koszt i ryzyko Najemcy. Przedmioty pozostawione w Przedmiocie Najmu zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 K.c., a Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo nabycia tych rzeczy na zasadach określonych w art. 181 Kodeksu Cywilnego. 4. Wynajmujący w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do przechowywania pozostawionych przedmiotów na Przedmiocie Najmu i nie będzie ponosił jakiegokolwiek ryzyka ani odpowiedzialności za ich utratę czy uszkodzenia. 5. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego termin określony w 12 ust. 1 lub w dniu pisemnie uzgodnionym przez Strony, Wynajmujący będzie miał prawo do żądania od Najemcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% czynszu brutto określonego w 3 ust. 1 pkt 1.2. za każdy dzień opóźnienia w zwrocie. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wynajmującego stosownej noty. 6. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej w Umowie kary umownej określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu. 7. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Najemca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Wynajmującego do: 7.1. usunięcia zabezpieczeń uniemożliwiających wejście do Przedmiotu Najmu, 7.2. opróżnienia Przedmiotu Najmu ze wszystkich znajdującym się w nim przedmiotów, 7.3. odcięcia dostaw wszystkich mediów dostarczanych do Przedmiotu Najmu. 8. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w trybie 11 Umowy, oraz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Najemca nieodwołalnie zrzeka się roszczeń o przywrócenie posiadania oraz roszczeń związanych z ochroną najmu, jak również roszczeń odszkodowawczych w związku z działaniami Wynajmującego opisanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu. 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 1. Najemca zobowiązany jest do: 1.1. zabezpieczenia Przedmiotu Najmu, jak również mienia stanowiącego własność Najemcy i innego znajdującego się w przedmiocie Najmu na swój koszt i ryzyko oraz ubezpieczenia Przedmiotu Najmu we własnym zakresie i na swój koszt, od odpowiedzialności cywilnej (OC Najemcy) z tytułu działalności prowadzonej w przedmiocie najmu, która będzie obejmowała szkody rzeczowe i osobowe oraz ubezpieczenia Przedmiotu Najmu i jego wyposażenia, rzeczy wniesionych od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, od kradzieży z włamaniem, 1.2. do okazania na każde żądanie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia, o której mowa w pkt. 20

nr sprawy PLM/BH/PO/O/01/2015

nr sprawy PLM/BH/PO/O/01/2015 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ PRZED TERMINALEM PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN nr sprawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI W TERMINALU (OWNPT) WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTU NAJMU

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI W TERMINALU (OWNPT) WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTU NAJMU OGÓLNE WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI W TERMINALU (OWNPT) 1 WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTU NAJMU 1. Przedmiot Najmu powinien być wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Najmu Powierzchni w Terminalu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO-USŁUGOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO-USŁUGOWYCH Nowy Dwór Mazowiecki dnia 12.07. 2012 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO-USŁUGOWYCH znajdujących się w budynku Terminala Pasażerskiego na terenie Lotniska Warszawa/Modlin przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PLM/P/./20. zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 2015 roku, pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR PLM/P/./20. zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 2015 roku, pomiędzy: UMOWA NAJMU NR PLM/P/./20 Wzór umowy zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 2015 roku, pomiędzy: Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zaproszeniu Zaproszeniu Zaproszeniu

Zaproszeniu Zaproszeniu Zaproszeniu OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TYPU DUTY FREE / DUTY PAID W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP.

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP. UMOWA NAJMU TERENU NR DKR/GU/ /2016 zawarta w Zakopanem, dnia.. r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie (02-091), ul. Żwirki i Wigury 61, NIP: 525 00 05 828, REGON: 000288917,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez:

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez: UMOWA NAJMU - wzór Zawarta w, w dniu [data], przez: - zwaną dalej Wynajmującym, a, - zwana dalej w treści niniejszej Umowy Najemcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdą z osobna Stroną, o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści :

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści : UMOWA UŻYCZENIA zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-090) przy al. Solidarności 77, NIP: 5251008674, REGON: 012093073 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 zawarta w Zakopanem, dnia..2016 r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RZECZY RUCHOMEJ OZNACZONEJ CO DO TOŻSAMOŚCI

UMOWA NAJMU RZECZY RUCHOMEJ OZNACZONEJ CO DO TOŻSAMOŚCI UMOWA NAJMU RZECZY RUCHOMEJ OZNACZONEJ CO DO TOŻSAMOŚCI Nr Załącznik nr 7 do SIWZ W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo