Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych Zakres opodatkowania podatkiem VAT Opodatkowanie podatkiem VAT a fakt zgłoszenia działalności gospodarczej Opodatkowanie podatkiem VAT a posiadanie zezwolenia na wykonywanie określonych czynności Opodatkowanie podatkiem VAT a rejestracja VAT Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT Czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT a czynności zwolnione od podatku Czynności podlegające opodatkowaniu a sprzedaż Czynności podlegające opodatkowaniu a import usług Czynności podlegające opodatkowaniu a eksport usług Czynności podlegające opodatkowaniu a wspólność majątkowa Dostawa towarów Pojęcie towaru Dostawy towarów w częściach Odpłatne dostawy towarów Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Przewłaszczenie na zabezpieczenie 19 62

2 Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie Zwrotne przeniesienie własności rzeczy przewłaszczonej na zabezpieczenie Wydanie rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie Sprzedaż rzeczy otrzymanej w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie Wydanie towaru w ramach umowy leasingu, najmu, dzierżawy jako odpłatna dostawa towarów Bony towarowe Sprzedaż bonów towarowych Nieodpłatne przekazanie bonów towarowych Bony przyznawane jako premia dla kontrahentów Czynności wykonywane w zamian za sprzedane bony towarowe Czynności wykonywane w zamian za nieodpłatnie przekazane bony Czynności podlegające opodatkowaniu a składy celne Ustanawianie oraz przekształcanie praw do lokali jako odpłatne dostawy towarów Sprzedaż praw do lokali jako odpłatne dostawy towarów Nieodpłatne dostawy towarów Nieodpłatne dostawy towarów podlegające opodatkowaniu Cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem Przekazanie towarów na potrzeby osobiste Sprzedaż towarów przekazanych na potrzeby osobiste Nieodpłatne dostawy towarów niepodlegające opodatkowaniu Przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych Zużycie towarów przez pracowników w czasie ich pracy Świadczenie usług Identyfikacja usług Usługi elektroniczne Usługi kompleksowe Odpłatne świadczenie usług Pobór opłaty targowej Opłaty za zajęcie pasa drogowego Refakturowanie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego Odpłatne używanie przez pracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych Sprzedaż akcji i udziałów Sprzedaż kwoty mlecznej Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zwrot nakładów na lokal oraz kosztów remontów ponoszonych przez najemców (dzierżawców) Zwolnienie z czynszu jako sposób zwrócenia poniesionych przez najemcę kosztów ulepszenia lub remontu Sprzedaż nakładów po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 56 90

3 7 17. Pożyczki udzielane przez podatników VAT Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług pożyczek Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych Nieodpłatne świadczenie usług Nieodpłatne świadczenie usług a działanie w charakterze niepodatnika VAT Użyczenie jako nieodpłatne świadczenie usług Użyczenie związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Użyczenie niezwiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług a prawo do odliczenia Bezpłatny przewóz pracowników Nieodpłatne wykonywanie infrastruktury drogowej przez podatników Przekazanie gminie wybudowanej drogi dojazdowej Przekazanie infrastruktury technicznej Otrzymanie infrastruktury technicznej Dostawa towarów czy świadczenie usługi Usługi drukowania na papierze własnym Czynności wykonywane przy wykorzystywaniu materiałów powierzonych Sprzedaż programów komputerowych Rozliczenie wspólników występujących ze spółek cywilnych i osobowych Zwrot rzeczy wniesionych do spółki cywilnej (jawnej) do używania Wydanie występującemu ze spółki wspólnikowi rzeczy zamiast zapłaty w pieniądzu Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT Odszkodowania i kary umowne Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy Opłaty za nielegalny pobór energii i paliw Odszkodowania nakładane na pracowników Czynności windykacyjne Zasądzenie i otrzymanie kosztów zastępstwa procesowego Zawarcie umowy przedwstępnej Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej Przejęcie długu Zwrot kosztów podróży pracownikom Emisja akcji Ustanowienie trwałego zarządu Darowizny pieniężne Datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pojęcie przedsiębiorstwa

4 Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbycie składników majątkowych przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części Zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) a odliczony podatek naliczony Czynności podlegające opodatkowaniu wykonywane w imieniu podatnika przez syndyka Sprzedaż majątku upadłego przez syndyka Sprzedaż majątku upadłego niezwiązanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Sprzedaż wierzytelności upadłego Kaucje a VAT Zaliczenie kaucji na poczet wynagrodzenia Zatrzymanie kaucji Kaucje za opakowania zwrotne Kaucje za opakowania zwrotne w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturami Odliczenie podatku naliczonego z faktur za opakowania zwrotne Kaucje za opakowania zwrotne w przypadku sprzedaży detalicznej Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Towary i usługi finansowane w całości finansowane ze środków ZFSŚ Towary i usługi finansowane częściowo ze środków ZFSŚ Pożyczki udzielane ze środków ZFSŚ ROZDZIAŁ Podatnicy 1. Status podatnika VAT Status podatnika VAT a małżonkowie Spółki cywilne i osobowe jako podatnicy VAT Podatnicy będący podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą Czynni podatnicy VAT Mali podatnicy Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT Cel i rezultat działalności gospodarczej Zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy Sprzedaż działek przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej Wykorzystywanie składników majątku w sposób ciągły Ogłoszenie upadłości a status podatnika VAT Czynności niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej Czynności wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście jako czynności niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej

5 Czynności wykonywane przez członków zarządu Czynności wykonywane przez członków rady nadzorczej Pomoc prawna z urzędu Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez biegłych i tłumaczy Czynności wykonywane przez syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców wykonujących powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym Czynności wykonywane przez zarządcę komisarycznego Usługi twórców i artystów Płatnicy podatku VAT Podatnicy a płatnicy VAT Komornicy oraz notariusze jako podatnicy VAT Zakłady opieki zdrowotnej jako podatnicy VAT Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT Oddziały zagranicznych firm Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy VAT Odsprzedaż energii innym wspólnotom Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowych dostaw nowych środków transportu jako podatnicy Podmioty obowiązane do rozliczenia podatku z tytułu określonych przepisami czynności jako podatnicy ROZDZIAŁ Rejestracja podatników VAT 1. Podatnicy obowiązani do rejestracji VAT Podatnicy zwolnieni z obowiązku rejestracji VAT Termin rejestracji VAT Właściwość organów podatkowych w podatku VAT Skutki złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Utrata zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT Termin złożenia (aktualizacji) zgłoszenia VAT-R Przerejestrowanie podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego Zmiana siedziby spółki z o.o Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (VAT-Z) Upadłość podatnika Termin złożenia zgłoszenia VAT-Z Wykreślenie podatnika z rejestru podatników bez zgłoszenia VAT-Z Zawieszenie działalności gospodarczej

6 Przekształcenia a obowiązki rejestracyjne Obowiązki rejestracyjne a spółki cywilne i osobowe Działalność w formie spółki jako kontynuacja działalności prowadzonej wcześniej w innej formie Zmiany w składzie osobowym spółki Rozwiązanie spółki Rozwiązanie spółki cywilnej z mocy prawa Rejestracja VAT UE Obowiązek rejestracji VAT UE a świadczenie usług Podatnicy obowiązani do rejestracji VAT UE Termin rejestracji VAT UE Skutki rejestracji VAT UE Stosowanie numeru NIP PL Stosowanie numeru NIP PL na fakturach dokumentujących transakcje krajowe Naruszanie obowiązku rejestracji VAT UE Znaczenie rejestracji VAT UE dla wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów Znaczenie rejestracji VAT UE dla nabywanych usług wewnątrzwspólnotowych Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE Naruszanie obowiązków rejestracyjnych przez podatników Opłaty skarbowe związane z rejestracją VAT Dokumenty związane z rejestracją VAT ROZDZIAŁ Obowiązek podatkowy 1. Wydanie towaru jako zasada powstawania obowiązku podatkowego przy dostawach towarów Dostarczenie towaru przez przewoźnika jako wydanie towaru Wydanie dokumentów umożliwiających rozporządzanie rzeczą Wydanie partii towarów Wykonanie usługi jako zasada powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług Umowa o stałe świadczenie usług Dostawy wysyłkowe Dzień wystawienia faktury jako dzień powstania obowiązku podatkowego Opóźnienie wystawienia faktury jako sposób na opóźnienie powstania obowiązku podatkowego Niewystawienie faktury w ciągu 7 dni, od dnia wydania towaru lub wykonania usługi Wystawienie faktury przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

7 11 5. Wydanie rzeczy przewłaszczonej na zabezpieczenie Otrzymanie zapłaty za wydany pośrednikowi towar Czynności nieodpłatne Otrzymanie części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi Przedpłaty na towary (usługi), które zostaną zamówione w przyszłości Kompensata (potrącenie) a moment powstania obowiązku podatkowego Otrzymanie zapłaty od podmiotu innego niż nabywca towaru czy usługi Szczególne sposoby powstawania obowiązku podatkowego Termin płatności określony umową a termin płatności określony fakturą Dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego Usługi telekomunikacyjne Usługi zaliczane do usług telekomunikacyjnych Usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie gospodarki ściekami, usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usługi sanitarne i pokrewne Usługi najmu, dzierżawy, leasingu oraz usługi o podobnym charakterze Usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia Usługi prawne i księgowe Dostawa złomu Ocena rodzaju złomu Sprzedaż towarów w celu ich zezłomowania Dostawy prasy oraz książek Usługi drukowania prasy oraz książek Usługi polegające na przeniesieniu praw autorskich, udzielaniu licencji i inne podobne usługi Świadczenie usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury Metoda kasowa Podatnicy uprawnieni do stosowania metody kasowej Wybór metody kasowej Rozliczanie czynności dokonywanych przed wyborem metody kasowej Rezygnacja z metody kasowej Utrata prawa do metody kasowej Rozliczanie czynności dokonywanych przed rezygnacją z metody kasowej lub utratą prawa do tej metody Termin korzystania z prawa do odliczenia Faktury i dokumenty celne otrzymane przed rozpoczęciem stosowania metody kasowej Zakupy ratalne dokonywane przez małych podatników stosujących metodę kasową Rezygnacja ze stosowania metody kasowej (utrata prawa do metody kasowej)

8 12 ROZDZIAŁ Miejsce świadczenia 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych Dostawa towarów instalowanych lub montowanych Pojęcie prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru Towary instalowane i montowane poza Unią Europejską Dostawa towarów niewysyłanych ani nietransportowanych Dostawa towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów Dostawa gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym Dostawy łańcuchowe Miejsce świadczenia usług Miejsce świadczenia usług zasada ogólna Stałe miejsce prowadzenia działalności Miejsce świadczenia usług gastronomicznych Usługi centrów telefonicznych (call center) Usługi, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, gdzie są one faktycznie świadczone Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki Usługi pomocnicze do usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki Usługi w zakresie edukacji Usługi organizowania targów i wystaw Opodatkowanie wykonywanych za granicą usług związanych z nieruchomościami oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym Miejsce świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich Import usługi architektonicznej Miejsce świadczenia usług niematerialnych Usługi zaliczane do usług niematerialnych Publikacja ogłoszeń w prasie oraz pośrednictwo w tym zakresie Usługi public relations Usługa przeprowadzenia audytu Usługi rachunkowo-księgowe 252a Usługi tłumaczeń Usługi wypożyczania (udostępniania) pracowników Usługi pośrednictwa Działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich Pośrednictwo w sprzedaży praw oraz udzielaniu licencji Usługi pośrednictwa związane z dostawami unijnych podatników na rzecz podatników polskich

9 13 7. Usługi najmu i dzierżawy Pojęcie środków transportu Usługi wewnątrzwspólnotowe Numer VAT nabywcy usługi wewnątrzwspólnotowej ROZDZIAŁ Podstawa opodatkowania 1. Obrót jako podstawa opodatkowania Kwota należna z tytułu sprzedaży Metoda w stu Obrót a zaliczki (zadatki, przedpłaty, raty) Odsetki związane z odroczonym terminem płatności (kredyty kupieckie) Koszty transportu towaru będącego przedmiotem dostawy Koszt wysyłki towaru Opłaty miejscowe a podstawa opodatkowania Dotacje Dotacje powiększające obrót podatników Dotacje niepowiększające obrotu podatników Refundacje wynagrodzeń Dotacje do kosztów działalności otrzymywane przez pływalnię Rozliczenie dotacji powiększających obrót podatników Dotacja pokrywająca całą cenę usługi Zwrot dotacji powiększających obrót podatników Dotacje a prawo do odliczenia Podstawa opodatkowania a towary opodatkowane podatkiem akcyzowym Zawieszona akcyza Kwoty pomniejszające obrót Rabaty a podstawa opodatkowania Rabaty udzielane przed powstaniem obowiązku podatkowego Sprzedaż za bony towarowe sprzedawane po cenie niższej od nominalnej Rabaty udzielone po powstaniu obowiązku podatkowego Rozliczanie rabatów udzielanych po powstaniu obowiązku podatkowego Rozliczanie rabatów dotyczących sprzedaży fakturowej Rozliczanie rabatów dotyczących sprzedaży bezfakturowej Kupony rabatowe Rabaty udzielane innym podmiotom niż nabywcy towarów i usług Premie pieniężne Premie pieniężne związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi Zwrot towarów Zwrot towarów w przypadku sprzedaży fakturowej

10 Zwrot towarów w przypadku sprzedaży bezfakturowej Zwrot zaliczek Zwrot zaliczki udokumentowanej fakturą Zwrot zaliczki w przypadku sprzedaży bezfakturowej Zaliczenia części zwracanej zaliczki na poczet odszkodowania z tytułu wycofania się z umowy Rozliczanie zatrzymywanych oraz zwracanych w podwójnej wysokości zadatków Zwrot zadatku w podwójnej wysokości Zatrzymanie zadatku Podstawa opodatkowania przy czynnościach nieodpłatnych Nieodpłatne dostawy towarów Prowizja jako podstawa opodatkowania Prowizja jako procent od czynności zrealizowanych w ramach umowy (kontraktu) Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych Faktury wystawiane przed powstaniem obowiązku podatkowego ROZDZIAŁ Wysokość podatku 1. Stawki VAT Stawka 22% jako podstawowa stawka podatku VAT Obniżona stawka podatku 7% Obniżona stawka podatku 3% Obniżona stawka podatku 0% Zwolnienia od podatku (stawka zw ) Klasyfikacje statystyczne a stawka podatku VAT Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) Symbol ex Obowiązek podatnika prawidłowego sklasyfikowania czynności podlegającej opodatkowaniu Opinie statystyczne Moc dowodowa opinii statystycznej Zmiana stanowiska organów statystycznych Czynności zwolnione od podatku Towary i usługi zwolnione na podstawie przepisów ustawy o VAT Towary i usługi zwolnione na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych Towary uważane za towary używane Okres używania jako warunek uznania ich za towary używane Brak prawa do odliczenia w stosunku do towaru będącego przedmiotem dostawy

11 Dostawa znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu Usługi świadczone przez pocztę państwową Refakturowanie usługi pocztowej Usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67) Usługi pośrednictwa finansowego wyłączone spod zwolnienia Poręczenie kredytu Punkt opłat za rachunki Usługi w zakresie edukacji (PKWiU 80) oraz usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli Szkolenia (PKWiU ) Usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach jako świadczenie zwolnionych od podatku usług w zakresie edukacji Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKWiU 85.1) Żywienie pacjentów w szpitalu Wykonywanie zdjęć rentgenowskich (PKWiU ) Usługi w zakresie opieki społecznej (PKWiU 85.3) Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem (PKWiU 92) Usługi związane z kulturą Organizacja koncertów (PKWiU ) Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU ) Usługi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy klasyfikowane jako świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU ) Usługi świadczone przez biblioteki ( ) Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki (PKWiU 92.33) oraz usługi rozrywkowe pozostałe (PKWiU 92.4) Sprzedaż biletów wstępu na dyskotekę (PKWiU ) Usługi prezentera dyskotekowego (PKWiU ) Sprzedaż biletów wstępu na karaoke Usługi związane z rekreacją Bilety wstępu na skałki wspinaczkowe (PKWiU ) Usługi udostępniania stołów bilardowych (PKWiU ) Udostępnianie dmuchanej zjeżdżalni (PKWiU ) Usługi związane ze sportem Wynajem kortów tenisowych (PKWiU 92.61) Usługi udostępniania basenu w celach sportowo-rekreacyjnych (PKWiU 92.61) Usługi nauki pływania PKWiU ) Zwolnienie od podatku dostaw produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego Dokumentowanie i rozliczanie zwolnionego od podatku nieodpłatnego przekazania produktów żywnościowych

12 16 5. Usługi zarządzania nieruchomościami Stosowanie stawki 0% w przypadku czynności związanych z transportem, rybołówstwem i ratownictwem morskim oraz transportem lotniczym Dostawy części i wyposażenia do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego Pośrednictwo związane z dostawą towarów na obszarze portów morskich Naprawa statków Dostawa towarów do wolnych obszarów celnych w kraju Stawka 0% na dostawy towarów w składach celnych i towary objęte procedurą składu celnego Książki, gazety i czasopisma Stawka 0% na książki Sprzedaż książek podatnikowi z innego państwa członkowskiego Książki nieoznaczone symbolami ISBN Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne Gazety, magazyny i czasopisma niespecjalistyczne Sprzedaż książek, czasopism i gazet wraz z innymi towarami Stawka 0% na dostawę sprzętu komputerowego Pojęcie placówek oświatowych Organ nadzorujący placówkę oświatową Uzyskanie wymaganych dokumentów po dokonaniu dostawy sprzętu komputerowego Sprzęt komputerowy korzystający ze stawki 0% Dostawa części komputerowych Dostawa notebooków Oprogramowanie instalowane w zestawach komputerowych Urządzenia wielofunkcyjne Projektory Stawki podatku przy najmie i dzierżawie Usługi hoteli oraz usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU ) Kompleksowe usługi hotelarskie Wynajem apartamentów Usługi noclegowe świadczone przez szpitale Stawka VAT w gastronomii Stawka VAT na napoje Sprzedaż napojów i innych towarów opodatkowanych stawką 22% w zestawach Organizacja balu sylwestrowego Szczególne rodzaje czynności Usługi utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (PKWiU ) Usługi kwarantanny dzikich zwierząt (PKWiU 01.42)

13 Sprzęt narciarski Usługi świadczone przez kominiarzy Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (PKWiU ) Rozprowadzenie winiet Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU ) Usługi sprzątania i odśnieżania Usługi weterynaryjne (PKWiU 85.2) Usługi fryzjerskie i kosmetyczne Usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU ) Usługi solarium Udostępnianie sauny Usługi zajęć gimnastyki rekreacyjnej w wodzie Wykonywanie pieczątek i wizytówek Sprzedaż bukietów, wiązanek i wieńców Szczególne sposoby ustalania podatku należnego Obliczenie kwoty podatku należnego strukturą zakupów Brak zakupów w okresie rozliczeniowym Obliczenie kwoty podatku należnego uproszczoną metodą w stu ROZDZIAŁ Transakcje wewnątrzwspólnotowe 1. Współistnienie transakcji wewnątrzwspólnotowych Państwa członkowskie Terytoria wyłączone spod terytorium Wspólnoty Europejskiej Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT a brak rejestracji VAT UE Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od polskiego podatnika Nieodpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wymiana części w ramach naprawy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w częściach Przywóz w baku paliwa zakupionego w innym państwie członkowskim Zakup za granicą części zamiennych do samochodów Wyłączenia wystąpienia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Wyłączenia występowania WNT dotyczące towarów Wyłączenia występowania WNT ze względu na status nabywcy Opłacalność i nieopłacalność wyłączenia opodatkowania WNT Ustalanie wartości WNT dla celów wyłączenia występowania WNT Towary, których nabycie zawsze stanowi WNT Ewidencja prowadzona przez podatników korzystających z wyłączenia występowania WNT

14 Skutki przekroczenia limitu Wybór opodatkowania WNT Wyłączenia występowania WNT ze względu na cechy dostawy nabywanych towarów Dostawa, która nie stanowi lub nie stanowiłaby dostawy towarów Dostawa dokonywana przez podatnika zwolnionego podmiotowo Dostawa towarów, które są instalowane lub montowane Dostawa towarów, których dostawa opodatkowana była według procedury marży Dostawa towarów nabytych na aukcji (licytacji) Obowiązek podatkowy przy WNT Wystawienie faktury przez unijnego dostawcę jako moment powstania obowiązku podatkowego w WNT Otrzymanie duplikatu faktury od unijnego dostawcy Faktura wystawiona przed dokonaniem dostawy towaru a obowiązek podatkowy z tytułu WNT Otrzymanie błędnej faktury Obowiązek podatkowy a zaliczki Faktura dokumentująca zaliczkę wystawiona przed otrzymaniem zaliczki przez unijnego dostawcę Miejsce świadczenia przy WNT Podstawa opodatkowania przy WNT Podstawa opodatkowania a zagraniczny podatek akcyzowy Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a koszty transportu Koszty transportu, którymi obciąża podatnika unijny dostawca Koszty transportu własnego nabywcy lub zleconego przez nabywcę Stawka VAT przy WNT Zwolnienia dotyczące WNT Rozliczanie WNT Kurs przeliczeniowy stosowany przy rozliczaniu WNT Korekty związane z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów Dokumentowanie korekt dotyczących WNT Treść faktur wewnętrznych korygujących Termin wystawienia faktury wewnętrznej korygującej Rozliczanie faktur wewnętrznych korygujących dotyczących WNT Kurs przeliczeniowy stosowany do faktury wewnętrznych korygujących dotyczących WNT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) Nabywca spoza UE a dostawa towaru do jednego z państw Unii Dostawy towarów ze składu celnego jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

15 Dostawy towarów przeznaczonych do wykonania na nich w Polsce usług na ruchomym majątku rzeczowym a następnie do wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego Korekta deklaracji związana z postanowieniami 10 rozporządzenia wykonawczego Obowiązek podatkowy przy WDT Rozliczanie zaliczek związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów Korekta związana z wystawieniem faktury na zaliczkę WDT ze stawką krajową Stawka VAT przy WDT Weryfikacja numeru VAT UE podanego przez kontrahenta Wyłączenie wymogu posiadania oraz podania na fakturze numeru VAT UE Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Dokumentowanie potwierdzające WDT w przypadku zlecenia przewozu towarów przewoźnikowi lub spedytorowi Dokumentowanie WDT dokonywanego przy wykorzystaniu własnego transportu dostawcy lub nabywcy Dokumenty pomocnicze Brak dokumentów potwierdzających dokonanie WDT przed upływem terminu do złożenia deklaracji Brak dokumentów potwierdzających WDT a informacje VAT-UE Korekta związana z otrzymaniem dokumentów potwierdzających WDT Faktury dokumentujące WDT Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów (WPT) WPT a niepodatnicy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce w ramach WPT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach WPT Wyłączenie występowania WPT Podstawa opodatkowania przy WPT Dokumentowanie prawa do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniu towarów Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów Sprzedaż przez magazyny konsygnacyjne Pojęcie magazynu konsygnacyjnego i prowadzącego magazyn konsygnacyjny Przemieszczanie towarów do magazynów konsygnacyjnych położonych w Polsce Pobranie towarów z magazynu konsygnacyjnego jako moment decydujący o powstaniu obowiązku podatkowego Przemieszczanie towarów do magazynów konsygnacyjnych położonych w innych państwach członkowskich

16 Powrotne przemieszczenie towarów z magazynu konsygnacyjnego Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne procedura uproszczona Pojęcie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) Transakcje niestanowiące WTT Procedura uproszczona Warunki stosowania procedury uproszczonej Postępowanie podatników uczestniczących w WTT rozliczanej według procedury uproszczonej Polski podatnik drugim podatnikiem w ramach WTT Polski podatnik trzecim podatnikiem w ramach WTT Ewidencja związana ze stosowaniem procedury uproszczonej Ewidencja prowadzona przez drugiego podatnika w ramach WTT Ewidencja prowadzona przez trzeciego podatnika w ramach WTT Informacje podsumowujące VAT-UE Termin złożenia informacji VAT UE Wzór informacji VAT-UE Odpowiedzialność karna skarbowa związana ze składaniem informacji VAT-UE Zgłoszenia INTRASTAT Próg podstawowy Próg szczegółowy ROZDZIAŁ Eksport towarów 1. Pojęcie eksportu towarów Sprzedaż towaru na eksport podmiotowi krajowemu Dostawca i nabywca podatnikami VAT UE Eksport towarów ze składu celnego Nieodpłatne dostawy towarów a eksport towarów Obowiązek podatkowy Wydanie towarów w eksporcie towarów Powstawanie obowiązku podatkowego w okresie przejściowym Obowiązek podatkowy a moment rozliczenia eksportu towarów Podstawa opodatkowania Koszty transportu eksportowanych towarów Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku braku prawa do stawki 0% Stosowanie stawki 0% do eksportu towarów Eksport bezpośredni Dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Przesunięcie rozliczenia eksportu bezpośredniego na kolejny okres rozliczeniowy

17 Brak dokumentu potwierdzający procedurę wywozu Eksport pośredni Przesunięcie rozliczenia eksportu pośredniego na kolejny okres rozliczeniowy Korekta związana z otrzymaniem dokumentów potwierdzających eksport towarów Zaliczki związane z eksportem Przedpłaty na towary, które będą przedmiotem eksportu w przyszłości Stawka VAT na zaliczki eksportowe Faktury eksportowe zaliczkowe Obowiązek wystawiania faktur eksportowych zaliczkowych a wystawienie faktury eksportowej ostatecznej w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki Zaliczki 100% Brak wywozu towarów w ciągu 6 miesięcy od otrzymania zaliczki Przeliczanie kwoty wyrażonych w walutach obcych przy eksporcie towarów ROZDZIAŁ Import towarów 1. Podatnicy z tytułu importu towarów Import towarów z przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego Import towarów obejmowanych niektórymi procedurami celnymi Import towarów objętych procedurą składu celnego Towary objęte procedurą składu celnego przemieszczane do składu celnego w innym państwie członkowskim Import pozostałych towarów Import towarów przez Polskę Import towarów przez inne państwo członkowskie Obowiązek podatkowy Zaliczki dotyczące importu towarów Podstawa opodatkowania Kwoty powiększające podstawę opodatkowania Rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów Rozliczanie importu towarów w przypadku procedury uproszczonej Rozliczanie importu towarów w przypadku stosowania pojedynczego zezwolenia Decyzje związane z podatkiem VAT z tytułu importu towarów Właściwość organów w sprawach związanych z podatkiem VAT z tytułu importu towarów Podatek VAT z tytułu importu towarów jako podatek naliczony Wysokość podatku naliczonego z tytułu importu towarów Dokumenty celne Powstanie prawa do odliczenia

18 Moment powstania prawa do odliczenia podatku wynikającego z decyzji naczelnika urzędu celnego Termin odliczenia u podatników stosujących metodę kasową Termin odliczenia u podatników, którzy rezygnują lub tracą prawo do metody kasowej Prawo do odliczenia a zaniżenie lub zawyżenie podatku VAT z tytułu importu towarów Prawo do odliczenia a import towarów otrzymanych nieodpłatnie Import towarów doręczanych w formie przesyłek przez operatora publicznego Zwolnienia dotyczące importu towarów Zwolnienia ogólne Zwolnienia szczególne ROZDZIAŁ Import usług oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca 1. Pojęcie importu usług Import usług a niepodatnicy Import usług a numer VAT UE Wyłączenie wystąpienia importu usług w przypadku rozliczenia podatku przez zagranicznego usługodawcę Rozliczenie importu usług Obowiązek podatkowy w imporcie usług Wystawienie faktury jako moment decydujący o momencie powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług Dokonanie zapłaty zaliczki Import niektórych usług, dla których przepisy przewidują szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych Zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych Zakup usług w zakresie oprogramowania Zakup usługi reklamowej Zakup usługi reklamowej opodatkowanej zagranicznym podatkiem VAT Obciążenie za udział w zagranicznej konferencji Zakup usługi szkoleniowej Zakup usługi analizy chemicznej Zakup usług prawnych Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu ekspertyz dokumentacji rejestracyjnej produktów Najem samochodu za granicą Import zwolnionej usługi Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Rozliczanie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

19 23 ROZDZIAŁ Prawo do odliczenia 1. Odliczenie podatku naliczonego jako prawo podatnika Zakres prawa do odliczenia Zakup towarów i usług opodatkowanych stawką 22% wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych stawką obniżoną Zakupy dokonywane przez podatnika niewystępującego w takim charakterze Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi Zakupy związane z podwyższeniem kapitału Zakupy związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Zakupy związane z zakupem udziałów i sprzedażą udziałów Koszty zastępstwa procesowego Zakupy związane z organizacją imprezy dla pracowników Zakupy towarów przeznaczonych do przekazania pracownikom Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z niektórymi czynnościami innymi niż opodatkowane Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu poza Polską Odliczenie zagranicznego podatku VAT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, prezentami o małej wartości i próbkami Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wytworzeniu produktów spożywczych, których nieodpłatne przekazanie jest zwolnione od podatku Ograniczenia prawa do odliczenia Ograniczenia polegające na wyłączeniu określonym grupom podatników możliwości korzystania z prawa do odliczenia Odliczanie podatku od zakupów dokonanych przed dniem zarejestrowania się jako podatnik Ograniczenia polegające na wyłączeniu prawa do odliczenia w zakresie określonych czynności wykonywanych przez podatników Ograniczenia polegające na wyłączeniu lub ograniczeniu prawa do odliczenia w stosunku do określonych zakupów towarów i usług Prawo do odliczenia a usługi noclegowe i gastronomiczne Zakupy usług gastronomicznych dokonywane przez hotele Nabywanie usług noclegowych w związku z zakwaterowaniem pracowników Zakupy usług cateringowych Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Nabycie w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi Prawo do odliczenia a możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu Zaniechanie inwestycji Finansowanie zakupów z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20 Prawo do odliczenia a refundacja kosztów zakupu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Kwota podatku naliczonego Skutki zniszczenia dokumentacji podatnika Faktura jako dokument stanowiący podstawę odliczeń Błędy mniejszej wagi Faktury (dokumenty celne) niestanowiące podstawy do odliczenia podatku naliczonego Podatek naliczony na fakturach wystawionych przez podmioty fikcyjne Podatek naliczony na fakturach wystawionych przez podmioty nieuprawnione do wystawiania faktur Nieujęcie faktury przez sprzedawcę w ewidencji (deklaracji) a prawo do odliczenia Podatek naliczony na fakturach niedokumentujących rzeczywistego obrotu Otrzymanie towaru innego niż wymieniony w fakturze Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi (wydaniem towaru) Odliczenie podatku z faktury zaliczkowej dokumentującej zaliczkę wyższą od faktycznie wpłaconej Brak kopii u kontrahenta a prawo do odliczenia Odliczenie podatku z faktury wystawionej w języku obcym Terminy odliczenia Powstanie prawa do odliczenia Otrzymanie faktury (dokumentu celnego) jako moment powstania prawa do odliczenia Otrzymanie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy Otrzymanie faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania rzeczą lub wykonaniem usługi Nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Zastrzeżenie prawa własności Wykonanie usługi Wyłączenia opóźnienia prawa do odliczenia Otrzymanie duplikatu faktury Powstanie prawa do odliczenia przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, imporcie usług oraz dostawach towarów, dla których podatnikiem jest nabywca Upływ terminu płatności jako moment powstania prawa do odliczenia Odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury za usługi telekomunikacyjne Powstanie prawa do odliczenia z faktury VAT-MP Odliczanie podatku naliczonego w ramach deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych po powstaniu prawa do odliczenia Prawo do odliczenia a brak czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo