Toszek, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toszek, 02.06.2015 r."

Transkrypt

1 Toszek, r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytania z dnia r. Pytanie 1 Dotyczy odpowiedzi z dnia r. na pytanie 195: Pytanie 195: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, str. 88 Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. Czy zamawiający dopuści możliwość importu danych rozliczeniowych z systemu HIS do systemu Rozliczeń z NFZ? Pytanie: Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym w ramach jednej bazy danych, dane związane z rozliczeniami z Płatnikiem, są agregowane z innych modułów wprost do modułu/grupy funkcjonalności Rozliczenia z NFZ, a następnie w module/grupie funkcjonalności Rozliczenia z NFZ, dane te są przetwarzane i archiwizowane w celu komunikacji z Płatnikiem. W takim przypadku, powyższej funkcjonalności Zamawiający nie uzna jako dublującej dane. Pytanie 2 Dotyczy odpowiedzi z dnia r. na pytanie 163: Pytanie 163: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 5 - Wyposażenie stacji końcowych/ Punkt 10 - Infrastruktura informatyczna oddziału zamiejscowego, Monitor, komputer końcowy. Zamawiający oczekuje komputerów oraz monitorów wyposażonych w złącza DVI-I, ponieważ jest to stary wycofywany typ złącza prosimy o zmianę powyższego zapisu na DVI-D lub dowolne złącze cyfrowe umożliwiające połączenie komputer-monitor? Zamawiający dopuszcza w monitorze dowolne wejście cyfrowe kompatybilne ze współpracującą z nim kartą graficzną zaoferowanego komputera stacjonarnego. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza również dowolne wyjście cyfrowe karty graficznej komputera stacjonarnego pod warunkiem, że będzie ono kompatybilne z zaoferowanym monitorem. 1/13

2 Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 1 Serwerownia/ 1.1a.2 Macierz Dyskowa Zamawiający wymaga Oferowana macierz musi pozwalać na replikację danych przynajmniej asynchroniczną z drugą taką macierzą poprzez interfejs ISCSI. Funkcjonalność replikacji musi być realizowana na poziomie kontrolerów macierzowych bez obciążenia tym procesem serwerów. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji aktywującej wymaganą funkcjonalność? Zgodnie z OPZ macierz musi mieć uruchomioną w/w funkcjonalność. Pytanie 4 Dotyczy odpowiedzi z dnia na pytanie 241: Pytanie 241: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 8 - Oprogramowanie część biała, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, str. 143 System ma być wykonany w tej samej technologii jak część biała, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Czy Zamawiający dopuści zbudowanie portalu pacjenta w oparciu o dokumentową bazę danych? Pytanie: Czy zamawiający dopuści dokumentową bazę danych? Z naszego doświadczenia wynika, że do tego typu rozwiązań lepiej nadają się dokumentowe bazy danych, gdyż pozwalają na dokładniejsze odwzorowanie prawdziwej struktury portalu. Tego typu rozwiązania są stosowane w dużych portalach takich jak Amazon, Linkedln czy Facebook. Dlatego prosimy o możliwość dopuszczenia dokumentowej bazy danych do zbudowania Portalu Pacjenta. Pytanie 5 Dotyczy: odpowiedzi z dnia na pytanie 153: Zamawiający określił wysokość kary umownej w za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi jednak nie określił dokładnie tych czasów dla poszczególnych urządzeń. Prosimy o uzupełnienie SIWZ w tym zakresie w formie tabeli gdzie dla poszczególnego sprzętu określone będą wymagane poziomy gwarancji producentów oraz gwarancji wymaganej przez Zamawiającego, zawierające minimum czasy reakcji, czasy napraw i czasy w których należy dostarczyć sprzęt zastępczy. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ i OPZ. Czas dostaw sprzętu zamiennego został określony w projekcie umowy (par. 10 ust.9 projektu umowy). Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie od których czasów będą naliczane kary umowne określone w par. 12 ust. 1 pkt e) projektu umowy. Czy od czasów określonych w OPZ, czy od czasów określonych w projekcie umowy par 10 ust. 9? W załączniku nr 1 do SIWZ OPZ rozdział IV pkt 11 mowa jest o następnym dniu roboczym, w projekcie umowy par. 10 ust. 9 o trzech dniach roboczych w przypadku awarii uniemożliwiających lub w poważnym stopniu utrudniających funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pyt. 52 [dokument Pytania z r. wraz z udzielonymi odpowiedziami] odnośnie rozbieżności zapisów pojawiających się w SIWZ, OPZ i dokumentacji projektowej. Zamawiający wskazał, iż w hierarchii dokumentów pierwsze miejsce zajmuje SIWZ wraz z OPZ. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7, który jest integralną częścią oferty. W związku z 2/13

3 rozbieżnościami w projekcie umowy i OPZ, prosimy o jednoznaczne wskazanie obowiązujących terminów liczenia czasów reakcji w niniejszym postępowaniu. Rozdział IV pkt. 11 odnosi się do sprzętu, systemu zarządzania maszynami wirtualnymi, systemu zarządzania siecią LAN, systemu zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, oprogramowania systemowego oraz konfiguracji sprzętowej. Awarie związane ze sprzętem traktowane są jako błędy krytyczne. Pytania z dnia r. Pytanie 1 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV Punkt 18 Zakres ilościowy oprogramowania aplikacyjnego Licencje Tabela zawiera typowe moduły dostępne w poprogramowaniach aplikacyjnych. Rzeczywista liczba wymaganych licencji wynikać będzie ze sposobu podziału wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego na moduły oraz przyjętego, przez Wykonawcę, systemu licencjonowania. Czy zamawiający dopuszcza oferowanie konkretnej ilości licencji oprogramowania części szarej zgodnej z podaną ilością personelu administracyjnego? Pytanie 2 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV Punkt 21 Czy na dzień uruchomienia systemu Zamawiający i jego wszyscy użytkownicy będą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Nie. Podpisy elektroniczne dla personelu lekarskiego będą dostępne na etapie wdrożenia. Pozostałe podpisy elektroniczne będą wdrażane sukcesywnie na etapie wdrożenia i po jego zakończeniu. Pytanie 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 6 Baza danych "Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie danych do postaci kodu binarnego" Wymóg ten nie ma zastosowania w realizacji projektu i tym samym ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, który nie wpływa w żaden sposób na dostarczony przedmiot zamówienia? "Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera. próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT,UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views)" Wymóg ten nie ma zastosowania w realizacji projektu i tym samym ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, który nie wpływa w żaden sposób na dostarczony przedmiot zamówienia? 3/13

4 Pytanie 4 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 7 - Oprogramowanie część biała Wymagania Ogólne Baza danych System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów System rozliczeń NFZ jest oddzielnym modułem w pełni współpracującym i zintegrowanym z innymi modułami systemu HIS. Wymóg aby tylko te konkretne części systemu wymienione w wymaganiu pracowały w oparciu o tą samą bazę danych wydaje się bezpodstawny. Czy tym samym Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu aby system rozliczeń NFZ pracował w oparciu o tę samą bazę danych co RCH i lecznictwo otwarte? Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 9 - Oprogramowanie E-usługi Moduł Portal Pacjenta Funkcje ogólne Wszystkie aplikacje wchodzące w skład Portalu pacjenta (Aplikacje) korzystają z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system centralny, ale łączą się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices). Oprogramowanie typu e-usługi to oddzielny system współpracujący i w pełni zintegrowany z systemem HIS. Wymóg korzystania z tej samej bazy danych obu elementów projektu wydaje się bezpodstawny i ograniczający zdecydowanie konkurencyjność. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Pytanie 6 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 8 Oprogramowanie część szara W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych). Czy na pewno system musi opierać się na słownikach części białej ( leki, procedury, pacjenci) i gdzie miałby je wykorzystywać?. Leki, procedury, pacjenci powiązani są z modułami kalkulacji kosztów leczenia. Pytanie 7 System ma być wykonany w tej samej technologii jak część biała, Czy przez pojęcie tej samej technologii rozumiemy technologię klient serwer? Pytanie 8 Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wy logowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu kończenia sesji użytkownika przez administratora oraz zmiana nazwy pliku uruchomieniowego aplikacji na czas blokady? 4/13

5 Pytanie 9 System musi mieć możliwość integracji z Active Directory W jakim zakresie ma być integracja z AD? Czy zamawiający dopuszcza brak integracji z AD? W zakresie uprawnień dostępu użytkowników do oprogramowania i sprzętu.integracja z AD jest wymagana. Pytanie 10 (Dotyczy części białej i szarej) System musi automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności (gaszenie aktualnie wyświetlanych danych). Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu kończenia sesji użytkownika przez serwer bazy danych, po określonym czasie braku aktywności? Pytanie 11 Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylogowywania się z dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania. Czy należy to rozumieć jako chęć wielokrotnego uruchamiania aplikacji? w jakim celu? Pytanie 12 Definiowanie pulpitu użytkownika umożliwiającego uruchomienie wszystkich modułów, aplikacji czy funkcjonalności Systemu, do jakich posiada uprawnienia, również aplikacji nie będących przedmiotem zamówienia np. aplikacje biurowe.. Czy zamawiający dopuści dedykowane i definiowane menu użytkownika np. w formie wstążki? Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie 13 Dostęp do pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem. Do pokazania pulpitu, czy możliwości zmiany jego definicji?. Dostęp do pokazania pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem Pytanie 14 Finanse i Księgowość. Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych,. Czy dopuszcza się określenie atrybutów/słownikowania konta poza symbolem konta np. w dodatkowych klasyfikatorach? Czy w definicji konta lub jego segmentu ma być wprost zapisane jakie słowniki służą do budowy tego konta, co ze słownika jest elementem symbolu konta, jaka jest minimalna/dopuszczalna długość segmentu?. Np.: definicja analityki (P)Kod(1,2)-(T)Symbol(1,2)-(K)Numer(1,5) miałaby określać, że konto będzie miało trzy segmenty analityczne ( rozdzielane kreskami): 5/13

6 - pierwszy określany słownikiem P z którego będzie brana pod uwagę kolumna Kod z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - drugi określany słownikiem T z którego będzie brana pod uwagę kolumna Symbol z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - trzeci określany słownikiem K z którego będzie brana pod uwagę kolumna Numer z której brane jest pięć znaków poczynając od pierwszego możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, Czy chodzi o zespoły kont, czy inne grupowanie? możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi Głównej dla celów budżetowania,. Czy ma to być odrębny Plan kont, czy wystarczy w ramach jednego planu wydzielić konta do budżetowania? kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,. Czy bezwzględnie zasada musi być zachowana dla linii (dekretu), czy wystarczy kontrola bilansowania dowodu księgowego lub jego pozycji? mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: jakie mechanizmy? automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,. Czy na pewno na konta Sprzedaży? jeśli tak, to po której stronie, w jakim kolorze, co później z księgowaniem wynikowym? możliwość uproszonej obsługi kasowej: co należy rozumieć przez uproszczoną obsługę kasową? możliwość rejestracji cesji Na czym ma polegać? Czy wystarczy w momencie otrzymania zawiadomienia o cesji wykonać księgowanie tej cesji, np. zamykamy rozrachunek podstawowy i otwieramy go na koncie rozrachunków z tytułu cesji? Jeśli rozrachunek podstawowy ma pozostać otwarty, to czy wystarczy zaksięgowanie cesji na kontach rozliczenia cesji i rozrachunku z tytułu cesji? gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu- ośrodkach powstawania kosztów. Czy struktura organizacyjna musi być tożsama ze strukturą OPK?. możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).. Czy musi być to wprost zdefiniowana grupa zawierająca OPK, czy wystarczy opisać OPK w taki sposób by można było prowadzić analizy maskując wyświetlanie informacji, np. OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 01, a OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 02. W konsekwencji maskując zapisy klauzulą 01% otrzymamy listę informacji dla OPK z grupy 01? możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu. Czy taka struktura ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu, czy dopiero w momencie zbiorczego rozliczania VAT-u w deklaracji, tudzież zbiorczego wyksięgowania VAT nie odliczonego w koszty?. możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, Czy wystarczy udostępniony katalog formatów, czy możliwość definiowania z poziomu aplikacji musi być dostępna bezwzględnie? Finanse i Księgowość. Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych,. Czy dopuszcza się określenie atrybutów/słownikowania konta poza symbolem konta np. w dodatkowych klasyfikatorach? Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Czy w definicji konta lub jego segmentu ma być wprost zapisane jakie słowniki służą do budowy tego konta, co ze słownika jest elementem symbolu konta, jaka jest minimalna/dopuszczalna długość segmentu?. 6/13

7 Np.: definicja analityki (P)Kod(1,2)-(T)Symbol(1,2)-(K)Numer(1,5) miałaby określać, że konto będzie miało trzy segmenty analityczne ( rozdzielane kreskami): - pierwszy określany słownikiem P z którego będzie brana pod uwagę kolumna Kod z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - drugi określany słownikiem T z którego będzie brana pod uwagę kolumna Symbol z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - trzeci określany słownikiem K z którego będzie brana pod uwagę kolumna Numer z której brane jest pięć znaków poczynając od pierwszego Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, Czy chodzi o zespoły kont, czy inne grupowanie? Zamawiający wymaga definiowania zespołów kont możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi Głównej dla celów budżetowania,. Czy ma to być odrębny Plan kont, czy wystarczy w ramach jednego planu wydzielić konta do budżetowania? Zamawiający wymaga jednego planu kont kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,. Czy bezwzględnie zasada musi być zachowana dla linii (dekretu), czy wystarczy kontrola bilansowania dowodu księgowego lub jego pozycji? Zamawiającemu wystarczy kontrola bilansowania dokumentu mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: jakie mechanizmy? Np. wprowadzenie elektronicznych faktur do rejestru. automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,. Czy na pewno na konta Sprzedaży? jeśli tak, to po której stronie, w jakim kolorze, co później z księgowaniem wynikowym? Przeksięgowanie z kont układu kalkulacyjnego na konta kosztu własnego sprzedaży zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzw. przeksięgowanie 5 na 7 ) możliwość uproszonej obsługi kasowej: co należy rozumieć przez uproszczoną obsługę kasową? Funkcjonalność uproszczonej obsługi kasowej została szczegółowo określona w OPZ w rozdziale Finanse i księgowość. możliwość rejestracji cesji Na czym ma polegać? Czy wystarczy w momencie otrzymania zawiadomienia o cesji wykonać księgowanie tej cesji, np. zamykamy rozrachunek podstawowy i otwieramy go na koncie rozrachunków z tytułu cesji? Jeśli rozrachunek podstawowy ma pozostać otwarty, to czy wystarczy zaksięgowanie cesji na kontach rozliczenia cesji i rozrachunku z tytułu cesji? Zamawiający wymaga jedynie informacji o cesjach. gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu- ośrodkach powstawania kosztów. Czy struktura organizacyjna musi być tożsama ze strukturą OPK?. struktura organizacyjna i struktura OPK muszą być toższame. możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).. Czy musi być to wprost zdefiniowana grupa zawierająca OPK, czy wystarczy opisać OPK w taki sposób by można było prowadzić analizy maskując wyświetlanie informacji, np. OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 01, a OPK o symbolach , 02-7/13

8 54055 przyjmujemy w grupie 02. W konsekwencji maskując zapisy klauzulą 01% otrzymamy listę informacji dla OPK z grupy 01? Zamawiający wymaga możliwości definiowania grup OPK przez uprawnionego użytkownika systemu możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu. Czy taka struktura ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu, czy dopiero w momencie zbiorczego rozliczania VAT-u w deklaracji, tudzież zbiorczego wyksięgowania VAT nie odliczonego w koszty?. Ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu. możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, Czy wystarczy udostępniony katalog formatów, czy możliwość definiowania z poziomu aplikacji musi być dostępna bezwzględnie? Zamawiający wymaga jedynie udostępnienia katalogu formatów Pytanie 15 Rejestr Sprzedaży dostęp do wszystkich rejestrów sprzedaży w placówkach medycznych Zamawiającego. Czy należy rozumieć to jako dostęp do aplikacji? Czy w jakiś inny sposób?. Jako dostęp do aplikacji Pytanie 16 możliwość pracy rejestru sprzedaży w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej fakturę). Jest pewna niekonsekwencja w tym stwierdzeniu, mianowicie to co napisano w nawiasie mija się z tym co napisano przed nawiasem. Proszę doprecyzować czy chodzi o placówkę podmiotu wystawiającego fakturę (Sprzedawcy), czy podmiotu będącego jej odbiorcą ( Nabywcy)? Chodzi o placówkę podmiotu wystawiającego fakturę (Sprzedawcy) Pytanie 17 dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet),. W którym momencie przewiduje się użycie tych skorowidzów, czy jako Nabywców ( np. faktura), czy jako dodatkowych informacji o wykonaniu usługi dla Pacjenta? Użycie skorowidzów jako Nabywców ( np. faktura) Pytanie 18 określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów. Czy są to stałe wartości, czy dla każdej faktury/pozycji określić należy proporcję? Czy dopuszczalne jest powielanie pozycji faktury dedykowanej dla każdego OPK ( jeśli sprzedaż wygenerowały dwa OPK w stosunku 40/60, to na fakturze znajdą się dwie pozycje, pierwsza w wysokości 40%, a druga 60% i dla pierwszej z nich będzie przypisane OPK=01, dla drugiej OPK=02)? Nie ma stałych wartości, dla każdej faktury możliwość określenia proporcji. Dopuszczalne jest powielanie pozycji faktury. 8/13

9 Pytanie 19 Kasa Obsługa drukarek fiskalnych ( raport kasowy) Czy zamawiający podtrzymuje zapis o wymogu kasy fiskalnej, gdyż projekt jest objęty dotacją UE i nie powinien obejmować swoim zasięgiem komercyjnego wykonywania świadczeń zdrowotnych? Pytanie 20 Środki Trwałe możliwość przesłania danych o miesięcznym potencjale urządzenia (środka trwałego) oraz jego miesięcznej amortyzacji Przesłania dokąd? definicja typów dokumentów, Czy muszą być jakieś dodatkowe dokumenty? czy wystarczą w ramach dokumentów podstawowych ( OT, LT, MT, PK) wyszczególnione inne rodzaje operacji np. OT będzie mieć zdefiniowane dwa rodzaje operacji i użytkownik rejestrując OT będzie mógł wskazać operację 1 lub 2, albo określoną innym symbolem np. Z=zakup, NP.=nieodpłatne przyjęcie?. Eksport danych do FK. W ramach dokumentów podstawowych (typowe dokumenty OT, LT, MT, PK) Pytanie 21 Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz. Jakie kolektory mają być obsługiwane?. Zakup kolektorów danych będzie przedmiotem osobnego postępowania. Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę parametrów kolektorów współpracujących z zaproponowanym oprogramowaniem. Pytanie 22 Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki dotyczące środków trwałych: - Słownik producentów sprzętu medycznego - Słownik klasyfikacji aparatury medycznej - Słownik aparatury medycznej - Słownik budynków - Klasyfikacja KST wg GUS - Słownik komórek organizacyjnych - Słownik miejsc użytkowania - Słownik ksiąg inwentarzowych - Słownik ośrodków powstawania kosztów - Słownik osób odpowiedzialnych za dany środek trwały i wyposażenia - Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego Kolektory, to urządzenia, które mają mocno ograniczoną pamięć. Jaki jest cel przesyłania tych wszystkich danych? Może to spowodować mocne ograniczenie wydajności lub konieczność oferowania o wiele droższych urządzeń. Czy dopuszczalne jest przekazywanie do kolektora tylko danych wymaganych do wykonania inwentaryzacji? Patrz odpowiedź do poprzedniego pytania. 9/13

10 Pytanie 23 Gospodarka materiałowa ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z limitem. Gdzie (na jakim poziomie ) ma być zapisany limit ( dla OPK wartość, dla OPK i magazynu wartość, dla OPK i mierzalnej grupy materiałowej ilość-wartość, dla OPK i materiału ilość, wartość )? rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. relewów (wydania z magazynu żywności),. Czy relewy są stałe, czy należy je określać na poziomie pozycji dokumentu? Czy dopuszczalne jest powielenie pozycji wydania z podaniem relewy? wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego.. Czy jest to jakiś specjalny dokument, czy wystarczy modyfikacja (zmiana tytułu) dokumentu RW? Limit dotyczy OPK i materiału (ilość, wartość) Relewy są stałe. Zamawiający dopuszcza powielenie pozycji. Zamawiający dopuszcza w tym wypadku modyfikację (zmianę tytułu) dokumentu RW Pytanie 24 Rachunek kosztów określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń na podstawie poniesionych kosztów i zatwierdzonych przez Dyrektora Szpitala,. Gdzie, w jakich dokumentach miałyby mieć odzwierciedlenie cenniki świadczeń wewnętrznych?. możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń, Czym miałoby to skutkować?. możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń,. Na jakim poziomie, dla jakich pozycji miałyby obowiązywać ceny i w jakich dokumentach miałyby skutkować? cenniki świadczeń wewnętrznych niezbędne są w kalkulacji kosztów leczenia Skutkuje to ułatwieniem ewidencji i nadzoru kosztów. Dla produktów z danego OPK i rozliczeń pomiędzy OPK. Pytanie 25 Budżetowanie Czy dopuszczalne jest rozwiązanie obce dla systemu podstawowego, ale z nim zintegrowane? Czy dopuszcza się położenie tego systemu na innej bazie danych niż system podstawowy (np. na MS- SQL Serwer)? Pytanie 26 Grafiki możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu Na czym ma polegać w/w funkcjonalność. Jak rozumieć grupy umów? ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: O jakich grupach umów tutaj mowa? planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych 10/13

11 Czy dopuszczalne jest planowanie ogólnej ilości godzin do przepracowania, bez informacji o ilości godzin nocnych? Przypisanie pracowników do kilku grup umów tj. umowa zlecenie, umowa na zastępstwo, umowy dla części białej i części szarej itp. Pytanie 27 Płace - prawa majątkowe- generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, Na czym ma polegać w/w generacja wypłat? - możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego Czy dopuszczalne jest przepisanie tylko wartości z listy premiowej z poprzedniego miesiąca? - możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego, Czy dopuszczalne jest przepisanie tylko wartości z listy premiowej z poprzedniego miesiąca? bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. Czy dopuszczalne jest zdefiniowanie na etapie wdrożenia składników kontrolnych dotyczących wyliczeń oraz odpowiednich raportów zawierających wynik weryfikacji? - paski wynagrodzeń dla pracowników,w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (utajnione) Czy dopuszczalne jest definiowanie własnych wzorów, przy pomocy narzędzi informatycznych, (Cristal reports) przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności? kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, Czy dopuszczalne jest zdefiniowanie na etapie wdrożenia składników kontrolnych dotyczących wyliczeń oraz odpowiednich raportów zawierających wynik weryfikacji? Pytanie 28 Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. Czy symulacja może się opierać o testowe przeliczanie list? - przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy, Czy w związku z oddelegowaniem zmieniają się warunki zatrudnienia/wynagradzania pracownika? W związku z niedoprecyzowaniem pytania, Zamawiający nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Pytanie 29 Wycena Kosztów Normatywnych i Procedur Medycznych Wyliczenie kosztów normatywnych i procedur medycznych wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? 11/13

12 Pytanie 30 Kalkulacja kosztów Leczenia Kalkulacja kosztów leczenia wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? Pytanie 31 Budżetowanie Prawidłowe wdrożenie budżetowania wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? Pytania z dnia r. Pytanie 1 Dotyczy: opis przedmiotu zamówienia, 1. Serwerownia 1.1d Switch 1.1d.1 Przełącznik 10 Gb/s 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika wyposażonego w : min. 24 porty 10GB/s SFP+ min. 24 porty 10GB/s BaseT Port USB, RS232 lub równoważne Prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ, jeżeli przełącznik wyposażony będzie w : min. 24 porty 10GB/s SFP+ min. 4 porty 10GB/s BaseT Port USB, RS232 lub równoważne Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuścił przełącznik modularny lub stos przełączników spełniających założenia SIWZ i OPZ. Pytanie 2 Dotyczy 1.1d.1 Przełącznik 10Gb/s 1 szt. prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w zaoferowanym stosie przełączników, przełącznik z 4 interfejsami SFP+ nie będzie spełniał następujących wymagań: - Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az - Auto-EEE - ISCSI Flow Acceleration - Min ilość monitorowanych adresów TCP 16 - Min. ilość sesji Min ilość połączeń 192 Powyższe funkcjonalności nie występują w przełącznikach posiadających port w standardzie SFP+ 12/13

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo