Toszek, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toszek, 02.06.2015 r."

Transkrypt

1 Toszek, r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytania z dnia r. Pytanie 1 Dotyczy odpowiedzi z dnia r. na pytanie 195: Pytanie 195: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, str. 88 Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. Czy zamawiający dopuści możliwość importu danych rozliczeniowych z systemu HIS do systemu Rozliczeń z NFZ? Pytanie: Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym w ramach jednej bazy danych, dane związane z rozliczeniami z Płatnikiem, są agregowane z innych modułów wprost do modułu/grupy funkcjonalności Rozliczenia z NFZ, a następnie w module/grupie funkcjonalności Rozliczenia z NFZ, dane te są przetwarzane i archiwizowane w celu komunikacji z Płatnikiem. W takim przypadku, powyższej funkcjonalności Zamawiający nie uzna jako dublującej dane. Pytanie 2 Dotyczy odpowiedzi z dnia r. na pytanie 163: Pytanie 163: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 5 - Wyposażenie stacji końcowych/ Punkt 10 - Infrastruktura informatyczna oddziału zamiejscowego, Monitor, komputer końcowy. Zamawiający oczekuje komputerów oraz monitorów wyposażonych w złącza DVI-I, ponieważ jest to stary wycofywany typ złącza prosimy o zmianę powyższego zapisu na DVI-D lub dowolne złącze cyfrowe umożliwiające połączenie komputer-monitor? Zamawiający dopuszcza w monitorze dowolne wejście cyfrowe kompatybilne ze współpracującą z nim kartą graficzną zaoferowanego komputera stacjonarnego. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza również dowolne wyjście cyfrowe karty graficznej komputera stacjonarnego pod warunkiem, że będzie ono kompatybilne z zaoferowanym monitorem. 1/13

2 Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 1 Serwerownia/ 1.1a.2 Macierz Dyskowa Zamawiający wymaga Oferowana macierz musi pozwalać na replikację danych przynajmniej asynchroniczną z drugą taką macierzą poprzez interfejs ISCSI. Funkcjonalność replikacji musi być realizowana na poziomie kontrolerów macierzowych bez obciążenia tym procesem serwerów. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji aktywującej wymaganą funkcjonalność? Zgodnie z OPZ macierz musi mieć uruchomioną w/w funkcjonalność. Pytanie 4 Dotyczy odpowiedzi z dnia na pytanie 241: Pytanie 241: Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 8 - Oprogramowanie część biała, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, str. 143 System ma być wykonany w tej samej technologii jak część biała, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Czy Zamawiający dopuści zbudowanie portalu pacjenta w oparciu o dokumentową bazę danych? Pytanie: Czy zamawiający dopuści dokumentową bazę danych? Z naszego doświadczenia wynika, że do tego typu rozwiązań lepiej nadają się dokumentowe bazy danych, gdyż pozwalają na dokładniejsze odwzorowanie prawdziwej struktury portalu. Tego typu rozwiązania są stosowane w dużych portalach takich jak Amazon, Linkedln czy Facebook. Dlatego prosimy o możliwość dopuszczenia dokumentowej bazy danych do zbudowania Portalu Pacjenta. Pytanie 5 Dotyczy: odpowiedzi z dnia na pytanie 153: Zamawiający określił wysokość kary umownej w za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi jednak nie określił dokładnie tych czasów dla poszczególnych urządzeń. Prosimy o uzupełnienie SIWZ w tym zakresie w formie tabeli gdzie dla poszczególnego sprzętu określone będą wymagane poziomy gwarancji producentów oraz gwarancji wymaganej przez Zamawiającego, zawierające minimum czasy reakcji, czasy napraw i czasy w których należy dostarczyć sprzęt zastępczy. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ i OPZ. Czas dostaw sprzętu zamiennego został określony w projekcie umowy (par. 10 ust.9 projektu umowy). Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie od których czasów będą naliczane kary umowne określone w par. 12 ust. 1 pkt e) projektu umowy. Czy od czasów określonych w OPZ, czy od czasów określonych w projekcie umowy par 10 ust. 9? W załączniku nr 1 do SIWZ OPZ rozdział IV pkt 11 mowa jest o następnym dniu roboczym, w projekcie umowy par. 10 ust. 9 o trzech dniach roboczych w przypadku awarii uniemożliwiających lub w poważnym stopniu utrudniających funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pyt. 52 [dokument Pytania z r. wraz z udzielonymi odpowiedziami] odnośnie rozbieżności zapisów pojawiających się w SIWZ, OPZ i dokumentacji projektowej. Zamawiający wskazał, iż w hierarchii dokumentów pierwsze miejsce zajmuje SIWZ wraz z OPZ. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7, który jest integralną częścią oferty. W związku z 2/13

3 rozbieżnościami w projekcie umowy i OPZ, prosimy o jednoznaczne wskazanie obowiązujących terminów liczenia czasów reakcji w niniejszym postępowaniu. Rozdział IV pkt. 11 odnosi się do sprzętu, systemu zarządzania maszynami wirtualnymi, systemu zarządzania siecią LAN, systemu zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, oprogramowania systemowego oraz konfiguracji sprzętowej. Awarie związane ze sprzętem traktowane są jako błędy krytyczne. Pytania z dnia r. Pytanie 1 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV Punkt 18 Zakres ilościowy oprogramowania aplikacyjnego Licencje Tabela zawiera typowe moduły dostępne w poprogramowaniach aplikacyjnych. Rzeczywista liczba wymaganych licencji wynikać będzie ze sposobu podziału wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego na moduły oraz przyjętego, przez Wykonawcę, systemu licencjonowania. Czy zamawiający dopuszcza oferowanie konkretnej ilości licencji oprogramowania części szarej zgodnej z podaną ilością personelu administracyjnego? Pytanie 2 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV Punkt 21 Czy na dzień uruchomienia systemu Zamawiający i jego wszyscy użytkownicy będą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Nie. Podpisy elektroniczne dla personelu lekarskiego będą dostępne na etapie wdrożenia. Pozostałe podpisy elektroniczne będą wdrażane sukcesywnie na etapie wdrożenia i po jego zakończeniu. Pytanie 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 6 Baza danych "Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie danych do postaci kodu binarnego" Wymóg ten nie ma zastosowania w realizacji projektu i tym samym ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, który nie wpływa w żaden sposób na dostarczony przedmiot zamówienia? "Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera. próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT,UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views)" Wymóg ten nie ma zastosowania w realizacji projektu i tym samym ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, który nie wpływa w żaden sposób na dostarczony przedmiot zamówienia? 3/13

4 Pytanie 4 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 7 - Oprogramowanie część biała Wymagania Ogólne Baza danych System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów System rozliczeń NFZ jest oddzielnym modułem w pełni współpracującym i zintegrowanym z innymi modułami systemu HIS. Wymóg aby tylko te konkretne części systemu wymienione w wymaganiu pracowały w oparciu o tą samą bazę danych wydaje się bezpodstawny. Czy tym samym Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu aby system rozliczeń NFZ pracował w oparciu o tę samą bazę danych co RCH i lecznictwo otwarte? Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 9 - Oprogramowanie E-usługi Moduł Portal Pacjenta Funkcje ogólne Wszystkie aplikacje wchodzące w skład Portalu pacjenta (Aplikacje) korzystają z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system centralny, ale łączą się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices). Oprogramowanie typu e-usługi to oddzielny system współpracujący i w pełni zintegrowany z systemem HIS. Wymóg korzystania z tej samej bazy danych obu elementów projektu wydaje się bezpodstawny i ograniczający zdecydowanie konkurencyjność. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Pytanie 6 Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział VII Punkt 8 Oprogramowanie część szara W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych). Czy na pewno system musi opierać się na słownikach części białej ( leki, procedury, pacjenci) i gdzie miałby je wykorzystywać?. Leki, procedury, pacjenci powiązani są z modułami kalkulacji kosztów leczenia. Pytanie 7 System ma być wykonany w tej samej technologii jak część biała, Czy przez pojęcie tej samej technologii rozumiemy technologię klient serwer? Pytanie 8 Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wy logowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu kończenia sesji użytkownika przez administratora oraz zmiana nazwy pliku uruchomieniowego aplikacji na czas blokady? 4/13

5 Pytanie 9 System musi mieć możliwość integracji z Active Directory W jakim zakresie ma być integracja z AD? Czy zamawiający dopuszcza brak integracji z AD? W zakresie uprawnień dostępu użytkowników do oprogramowania i sprzętu.integracja z AD jest wymagana. Pytanie 10 (Dotyczy części białej i szarej) System musi automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności (gaszenie aktualnie wyświetlanych danych). Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu kończenia sesji użytkownika przez serwer bazy danych, po określonym czasie braku aktywności? Pytanie 11 Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylogowywania się z dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania. Czy należy to rozumieć jako chęć wielokrotnego uruchamiania aplikacji? w jakim celu? Pytanie 12 Definiowanie pulpitu użytkownika umożliwiającego uruchomienie wszystkich modułów, aplikacji czy funkcjonalności Systemu, do jakich posiada uprawnienia, również aplikacji nie będących przedmiotem zamówienia np. aplikacje biurowe.. Czy zamawiający dopuści dedykowane i definiowane menu użytkownika np. w formie wstążki? Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie 13 Dostęp do pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem. Do pokazania pulpitu, czy możliwości zmiany jego definicji?. Dostęp do pokazania pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem Pytanie 14 Finanse i Księgowość. Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych,. Czy dopuszcza się określenie atrybutów/słownikowania konta poza symbolem konta np. w dodatkowych klasyfikatorach? Czy w definicji konta lub jego segmentu ma być wprost zapisane jakie słowniki służą do budowy tego konta, co ze słownika jest elementem symbolu konta, jaka jest minimalna/dopuszczalna długość segmentu?. Np.: definicja analityki (P)Kod(1,2)-(T)Symbol(1,2)-(K)Numer(1,5) miałaby określać, że konto będzie miało trzy segmenty analityczne ( rozdzielane kreskami): 5/13

6 - pierwszy określany słownikiem P z którego będzie brana pod uwagę kolumna Kod z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - drugi określany słownikiem T z którego będzie brana pod uwagę kolumna Symbol z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - trzeci określany słownikiem K z którego będzie brana pod uwagę kolumna Numer z której brane jest pięć znaków poczynając od pierwszego możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, Czy chodzi o zespoły kont, czy inne grupowanie? możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi Głównej dla celów budżetowania,. Czy ma to być odrębny Plan kont, czy wystarczy w ramach jednego planu wydzielić konta do budżetowania? kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,. Czy bezwzględnie zasada musi być zachowana dla linii (dekretu), czy wystarczy kontrola bilansowania dowodu księgowego lub jego pozycji? mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: jakie mechanizmy? automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,. Czy na pewno na konta Sprzedaży? jeśli tak, to po której stronie, w jakim kolorze, co później z księgowaniem wynikowym? możliwość uproszonej obsługi kasowej: co należy rozumieć przez uproszczoną obsługę kasową? możliwość rejestracji cesji Na czym ma polegać? Czy wystarczy w momencie otrzymania zawiadomienia o cesji wykonać księgowanie tej cesji, np. zamykamy rozrachunek podstawowy i otwieramy go na koncie rozrachunków z tytułu cesji? Jeśli rozrachunek podstawowy ma pozostać otwarty, to czy wystarczy zaksięgowanie cesji na kontach rozliczenia cesji i rozrachunku z tytułu cesji? gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu- ośrodkach powstawania kosztów. Czy struktura organizacyjna musi być tożsama ze strukturą OPK?. możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).. Czy musi być to wprost zdefiniowana grupa zawierająca OPK, czy wystarczy opisać OPK w taki sposób by można było prowadzić analizy maskując wyświetlanie informacji, np. OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 01, a OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 02. W konsekwencji maskując zapisy klauzulą 01% otrzymamy listę informacji dla OPK z grupy 01? możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu. Czy taka struktura ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu, czy dopiero w momencie zbiorczego rozliczania VAT-u w deklaracji, tudzież zbiorczego wyksięgowania VAT nie odliczonego w koszty?. możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, Czy wystarczy udostępniony katalog formatów, czy możliwość definiowania z poziomu aplikacji musi być dostępna bezwzględnie? Finanse i Księgowość. Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych,. Czy dopuszcza się określenie atrybutów/słownikowania konta poza symbolem konta np. w dodatkowych klasyfikatorach? Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Czy w definicji konta lub jego segmentu ma być wprost zapisane jakie słowniki służą do budowy tego konta, co ze słownika jest elementem symbolu konta, jaka jest minimalna/dopuszczalna długość segmentu?. 6/13

7 Np.: definicja analityki (P)Kod(1,2)-(T)Symbol(1,2)-(K)Numer(1,5) miałaby określać, że konto będzie miało trzy segmenty analityczne ( rozdzielane kreskami): - pierwszy określany słownikiem P z którego będzie brana pod uwagę kolumna Kod z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - drugi określany słownikiem T z którego będzie brana pod uwagę kolumna Symbol z której brane są dwa znaki poczynając od pierwszego - trzeci określany słownikiem K z którego będzie brana pod uwagę kolumna Numer z której brane jest pięć znaków poczynając od pierwszego Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, Czy chodzi o zespoły kont, czy inne grupowanie? Zamawiający wymaga definiowania zespołów kont możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi Głównej dla celów budżetowania,. Czy ma to być odrębny Plan kont, czy wystarczy w ramach jednego planu wydzielić konta do budżetowania? Zamawiający wymaga jednego planu kont kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,. Czy bezwzględnie zasada musi być zachowana dla linii (dekretu), czy wystarczy kontrola bilansowania dowodu księgowego lub jego pozycji? Zamawiającemu wystarczy kontrola bilansowania dokumentu mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: jakie mechanizmy? Np. wprowadzenie elektronicznych faktur do rejestru. automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,. Czy na pewno na konta Sprzedaży? jeśli tak, to po której stronie, w jakim kolorze, co później z księgowaniem wynikowym? Przeksięgowanie z kont układu kalkulacyjnego na konta kosztu własnego sprzedaży zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzw. przeksięgowanie 5 na 7 ) możliwość uproszonej obsługi kasowej: co należy rozumieć przez uproszczoną obsługę kasową? Funkcjonalność uproszczonej obsługi kasowej została szczegółowo określona w OPZ w rozdziale Finanse i księgowość. możliwość rejestracji cesji Na czym ma polegać? Czy wystarczy w momencie otrzymania zawiadomienia o cesji wykonać księgowanie tej cesji, np. zamykamy rozrachunek podstawowy i otwieramy go na koncie rozrachunków z tytułu cesji? Jeśli rozrachunek podstawowy ma pozostać otwarty, to czy wystarczy zaksięgowanie cesji na kontach rozliczenia cesji i rozrachunku z tytułu cesji? Zamawiający wymaga jedynie informacji o cesjach. gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu- ośrodkach powstawania kosztów. Czy struktura organizacyjna musi być tożsama ze strukturą OPK?. struktura organizacyjna i struktura OPK muszą być toższame. możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).. Czy musi być to wprost zdefiniowana grupa zawierająca OPK, czy wystarczy opisać OPK w taki sposób by można było prowadzić analizy maskując wyświetlanie informacji, np. OPK o symbolach , przyjmujemy w grupie 01, a OPK o symbolach , 02-7/13

8 54055 przyjmujemy w grupie 02. W konsekwencji maskując zapisy klauzulą 01% otrzymamy listę informacji dla OPK z grupy 01? Zamawiający wymaga możliwości definiowania grup OPK przez uprawnionego użytkownika systemu możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu. Czy taka struktura ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu, czy dopiero w momencie zbiorczego rozliczania VAT-u w deklaracji, tudzież zbiorczego wyksięgowania VAT nie odliczonego w koszty?. Ma być obowiązująca dla wprowadzanego dokumentu zakupu. możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, Czy wystarczy udostępniony katalog formatów, czy możliwość definiowania z poziomu aplikacji musi być dostępna bezwzględnie? Zamawiający wymaga jedynie udostępnienia katalogu formatów Pytanie 15 Rejestr Sprzedaży dostęp do wszystkich rejestrów sprzedaży w placówkach medycznych Zamawiającego. Czy należy rozumieć to jako dostęp do aplikacji? Czy w jakiś inny sposób?. Jako dostęp do aplikacji Pytanie 16 możliwość pracy rejestru sprzedaży w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej fakturę). Jest pewna niekonsekwencja w tym stwierdzeniu, mianowicie to co napisano w nawiasie mija się z tym co napisano przed nawiasem. Proszę doprecyzować czy chodzi o placówkę podmiotu wystawiającego fakturę (Sprzedawcy), czy podmiotu będącego jej odbiorcą ( Nabywcy)? Chodzi o placówkę podmiotu wystawiającego fakturę (Sprzedawcy) Pytanie 17 dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet),. W którym momencie przewiduje się użycie tych skorowidzów, czy jako Nabywców ( np. faktura), czy jako dodatkowych informacji o wykonaniu usługi dla Pacjenta? Użycie skorowidzów jako Nabywców ( np. faktura) Pytanie 18 określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów. Czy są to stałe wartości, czy dla każdej faktury/pozycji określić należy proporcję? Czy dopuszczalne jest powielanie pozycji faktury dedykowanej dla każdego OPK ( jeśli sprzedaż wygenerowały dwa OPK w stosunku 40/60, to na fakturze znajdą się dwie pozycje, pierwsza w wysokości 40%, a druga 60% i dla pierwszej z nich będzie przypisane OPK=01, dla drugiej OPK=02)? Nie ma stałych wartości, dla każdej faktury możliwość określenia proporcji. Dopuszczalne jest powielanie pozycji faktury. 8/13

9 Pytanie 19 Kasa Obsługa drukarek fiskalnych ( raport kasowy) Czy zamawiający podtrzymuje zapis o wymogu kasy fiskalnej, gdyż projekt jest objęty dotacją UE i nie powinien obejmować swoim zasięgiem komercyjnego wykonywania świadczeń zdrowotnych? Pytanie 20 Środki Trwałe możliwość przesłania danych o miesięcznym potencjale urządzenia (środka trwałego) oraz jego miesięcznej amortyzacji Przesłania dokąd? definicja typów dokumentów, Czy muszą być jakieś dodatkowe dokumenty? czy wystarczą w ramach dokumentów podstawowych ( OT, LT, MT, PK) wyszczególnione inne rodzaje operacji np. OT będzie mieć zdefiniowane dwa rodzaje operacji i użytkownik rejestrując OT będzie mógł wskazać operację 1 lub 2, albo określoną innym symbolem np. Z=zakup, NP.=nieodpłatne przyjęcie?. Eksport danych do FK. W ramach dokumentów podstawowych (typowe dokumenty OT, LT, MT, PK) Pytanie 21 Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz. Jakie kolektory mają być obsługiwane?. Zakup kolektorów danych będzie przedmiotem osobnego postępowania. Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę parametrów kolektorów współpracujących z zaproponowanym oprogramowaniem. Pytanie 22 Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki dotyczące środków trwałych: - Słownik producentów sprzętu medycznego - Słownik klasyfikacji aparatury medycznej - Słownik aparatury medycznej - Słownik budynków - Klasyfikacja KST wg GUS - Słownik komórek organizacyjnych - Słownik miejsc użytkowania - Słownik ksiąg inwentarzowych - Słownik ośrodków powstawania kosztów - Słownik osób odpowiedzialnych za dany środek trwały i wyposażenia - Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego Kolektory, to urządzenia, które mają mocno ograniczoną pamięć. Jaki jest cel przesyłania tych wszystkich danych? Może to spowodować mocne ograniczenie wydajności lub konieczność oferowania o wiele droższych urządzeń. Czy dopuszczalne jest przekazywanie do kolektora tylko danych wymaganych do wykonania inwentaryzacji? Patrz odpowiedź do poprzedniego pytania. 9/13

10 Pytanie 23 Gospodarka materiałowa ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z limitem. Gdzie (na jakim poziomie ) ma być zapisany limit ( dla OPK wartość, dla OPK i magazynu wartość, dla OPK i mierzalnej grupy materiałowej ilość-wartość, dla OPK i materiału ilość, wartość )? rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. relewów (wydania z magazynu żywności),. Czy relewy są stałe, czy należy je określać na poziomie pozycji dokumentu? Czy dopuszczalne jest powielenie pozycji wydania z podaniem relewy? wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego.. Czy jest to jakiś specjalny dokument, czy wystarczy modyfikacja (zmiana tytułu) dokumentu RW? Limit dotyczy OPK i materiału (ilość, wartość) Relewy są stałe. Zamawiający dopuszcza powielenie pozycji. Zamawiający dopuszcza w tym wypadku modyfikację (zmianę tytułu) dokumentu RW Pytanie 24 Rachunek kosztów określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń na podstawie poniesionych kosztów i zatwierdzonych przez Dyrektora Szpitala,. Gdzie, w jakich dokumentach miałyby mieć odzwierciedlenie cenniki świadczeń wewnętrznych?. możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń, Czym miałoby to skutkować?. możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń,. Na jakim poziomie, dla jakich pozycji miałyby obowiązywać ceny i w jakich dokumentach miałyby skutkować? cenniki świadczeń wewnętrznych niezbędne są w kalkulacji kosztów leczenia Skutkuje to ułatwieniem ewidencji i nadzoru kosztów. Dla produktów z danego OPK i rozliczeń pomiędzy OPK. Pytanie 25 Budżetowanie Czy dopuszczalne jest rozwiązanie obce dla systemu podstawowego, ale z nim zintegrowane? Czy dopuszcza się położenie tego systemu na innej bazie danych niż system podstawowy (np. na MS- SQL Serwer)? Pytanie 26 Grafiki możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu Na czym ma polegać w/w funkcjonalność. Jak rozumieć grupy umów? ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: O jakich grupach umów tutaj mowa? planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych 10/13

11 Czy dopuszczalne jest planowanie ogólnej ilości godzin do przepracowania, bez informacji o ilości godzin nocnych? Przypisanie pracowników do kilku grup umów tj. umowa zlecenie, umowa na zastępstwo, umowy dla części białej i części szarej itp. Pytanie 27 Płace - prawa majątkowe- generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, Na czym ma polegać w/w generacja wypłat? - możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego Czy dopuszczalne jest przepisanie tylko wartości z listy premiowej z poprzedniego miesiąca? - możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego, Czy dopuszczalne jest przepisanie tylko wartości z listy premiowej z poprzedniego miesiąca? bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. Czy dopuszczalne jest zdefiniowanie na etapie wdrożenia składników kontrolnych dotyczących wyliczeń oraz odpowiednich raportów zawierających wynik weryfikacji? - paski wynagrodzeń dla pracowników,w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (utajnione) Czy dopuszczalne jest definiowanie własnych wzorów, przy pomocy narzędzi informatycznych, (Cristal reports) przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności? kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, Czy dopuszczalne jest zdefiniowanie na etapie wdrożenia składników kontrolnych dotyczących wyliczeń oraz odpowiednich raportów zawierających wynik weryfikacji? Pytanie 28 Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. Czy symulacja może się opierać o testowe przeliczanie list? - przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy, Czy w związku z oddelegowaniem zmieniają się warunki zatrudnienia/wynagradzania pracownika? W związku z niedoprecyzowaniem pytania, Zamawiający nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Pytanie 29 Wycena Kosztów Normatywnych i Procedur Medycznych Wyliczenie kosztów normatywnych i procedur medycznych wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? 11/13

12 Pytanie 30 Kalkulacja kosztów Leczenia Kalkulacja kosztów leczenia wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? Pytanie 31 Budżetowanie Prawidłowe wdrożenie budżetowania wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz faktycznych danych, niż przewiduje projekt. Czy zamawiający dopuszcza nieofertowanie tej funkcjonalności lub zamrożenie produkcyjnego uruchomienia tego modułu do czasu powstania w pozostałych systemach danych dających możliwość ich późniejszego obrabiania? Pytania z dnia r. Pytanie 1 Dotyczy: opis przedmiotu zamówienia, 1. Serwerownia 1.1d Switch 1.1d.1 Przełącznik 10 Gb/s 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika wyposażonego w : min. 24 porty 10GB/s SFP+ min. 24 porty 10GB/s BaseT Port USB, RS232 lub równoważne Prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ, jeżeli przełącznik wyposażony będzie w : min. 24 porty 10GB/s SFP+ min. 4 porty 10GB/s BaseT Port USB, RS232 lub równoważne Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuścił przełącznik modularny lub stos przełączników spełniających założenia SIWZ i OPZ. Pytanie 2 Dotyczy 1.1d.1 Przełącznik 10Gb/s 1 szt. prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w zaoferowanym stosie przełączników, przełącznik z 4 interfejsami SFP+ nie będzie spełniał następujących wymagań: - Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az - Auto-EEE - ISCSI Flow Acceleration - Min ilość monitorowanych adresów TCP 16 - Min. ilość sesji Min ilość połączeń 192 Powyższe funkcjonalności nie występują w przełącznikach posiadających port w standardzie SFP+ 12/13

13 Dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści przełącznik bez w/w funkcjonalności. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ w pkt 1.1d.1. Z poważaniem: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych inż. Erwin Janysek 13/13

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni;

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni; Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym

Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym Opis integracji systemu administracyjnego z systemem medycznym I Wprowadzenie Dokument ten opisuje sposób integracji systemu obsługi szpitala w części medycznej z systemem finansowo księgowym, kadrowo

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN- 742 /2011 Warszawa, dn. 22.09.2011 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Toruń, 2016-11-25 L.dz. SSM.DZP.200.145.2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

VinCent zmiany w wersji 1.37

VinCent zmiany w wersji 1.37 VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość od wersji 4.0.0.1 Suplement River Jacek Bator Sp. J. 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (012) 639-66-55, fax: (012) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu Aktyn

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo