ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO"

Transkrypt

1 Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Przytyk, dnia r ZAPROSZENIE DO ZENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ EURO 1. Nazwa oraz adres zamawiajcego Gmina Przytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przytyku Ul. Zachta 57, Przytyk tel. /48/ w. 43, 50 Fax /48/ w Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiajcego szkole i kursów dla uczestników projektu,,szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej zgodnie z programami zawartymi w punktach od 2.2 do 2.11 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1 Wykonawca przeprowadzi szkolenia i kursy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym. 2.2 Zamawiajcy przewiduje przeprowadzenie nastpujcych kursów i szkole dla wskazanej liczby uczestników; 1) Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera (dla 6 uczestników projektu ) 2) Kurs kroju i szycia ( dla 1 uczestnika projektu ) 3) Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego ( dla 2 uczestników projektu ) 4) Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie ( dla 1 uczestnika projektu ) 5) Kierowca wózków jezdniowych ( dla 2 uczestników projektu ).

2 2.3 Wymienione w pkt.3 iloci uczestników poszczególnych szkole i kursów maj charakter szacunkowy.zamawiajcy zastrzega moliwo zamówienia szkolenia lub kursu dla mniejszej iloci uczestników ni podane iloci szacunkowe. Zamawiajcy bdzie uzgadnia z Wykonawc terminy poszczególnych szkole i kursów sukcesywnie a rozlicza w cenie jednostkowej z formularza ofertowego. Zaoferowana cena powinna zawiera koszt cateringu, koszt ubezpieczenia uczestników od nastpstw nieszczliwych wypadków powstaych w zwizku ze szkoleniem oraz w drodze na szkolenia i z powrotem, koszty dojazdów uczestników, badania lekarskie w zalenoci od specyfiki kursu, materiay szkoleniowe. Zamawiajcy przyjmuje, e godzina szkolenia ma trwa 1 godzin dydaktyczn ( 45 min, a wiczenia praktyczne 1 godz. zegarow 60 min). Zamawiajcy dopuszcza doczenie uczestników skierowanych przez siebie do grup odbywajcych ju takie szkolenie. 2.4 Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera, sprzedawcy z umiejtnoci obsugi kasy fiskalnej, komputera i obsugi klienta, zdobycie umiejtnoci obsugi rónego typu kas fiskalnych uywanych przy sprzeday hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur rcznie i w formie elektronicznej, zapoznanie suchaczy z obowizujcymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpieczestwa i higieny obrotu ywnoci, przekazanie narzdzi i technik niezbdnych przy sprzeday i profesjonalnej obsudze klienta. Liczba godzin 100 ( 30 godzin dydaktycznych, 70 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; I. Obsuga kas fiskalnych 1. Budowa elektronicznych kas sklepowych 2.Organizacja pracy kasjera 3. Odpowiedzialno materialna kasjera 4. Kody kreskowe 5. Poznanie przepisów dotyczcych zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych 6. Podatek od wartoci dodanej - podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT - wystawianie faktur 7. wiczenia z wykorzystaniem kas fiskalnych II. Aspekty psychologiczne pracy w handlu 1. Praca w warunkach stresu 2. Skuteczna komunikacja 3. Etyka w zawodzie sprzedawcy 4.Profesjonalna obsuga klienta III. Obsuga komputera 1.Excel 2. Word 3. Internet IV. Fakturowanie 1.Faktury jako jeden z najwaniejszych dokumentów podatkowych 2. Regulacje prawne dotyczce fakturowania 3. Obsuga programu do fakturowania. 2.5 Kurs kroju i szycia Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu krawcowej.. Liczba godzin 120 ( 30 godzin dydaktycznych, 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; SZYCIE RCZNE - nauka szycia rcznego: fastryga, cieg ptelkowy i za iga - sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, gumki, itp. - zapoznanie sie z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanteria

3 NAUKA SZYCIA NA MASZYNIE - budowa maszyny, nauka nawlekania nici i ustawiania ciegu - szycie na maszynie z nimi i na sucho - szycie spódnicy i /lub spodni; robienie formy, krojenie, przygotowanie do miary, miara - wszywanie zamka, wykaczanie - nauka korzystania z urnalowych wykrojów - przygotowywanie szablonów, nauka krojenia - omówienie linii i paszczyzny ciaa WYKROJE, FORMY - DOPASOWANIE DO FIGURY NAUKA SZYCIA NA OVERLOCKU - nauka szycia na maszynie specjalistycznej overlock SZYCIE NA MIARE - szycie odziey na miar: bluzka /koszula mska, sukienka lub akiet/marynarka mska - nauka szycia: kieszeni, konierzy, wszywanie zamków 2.6 Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego Liczba godzin 120 ( 30 godzin dydaktycznych, 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków widowych z logistyk magazynu zdobycie umiejtnoci i uprawnie obsugi rónych typów wózków widowych (w tym wysokiego skadowania) z napdem silnikowym, szkolenie na wymian butli gazowych, nabycie praktycznych umiejtnoci jazdy i manewrowania rónego typu wózkami widowymi, zdobycie umiejtnoci z zakresu obsugi komputerowych programów magazynowych WF-MAG i Symfonia Handel, zapoznanie z obowizujcymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, profesjonaln obsug klienta, podstawy marketingu, obsug poszczególnych czynnoci sprzeday, obsug kas fiskalnych. 2.7 Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania prac budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technik wykoczeniowych. Liczba godzin 140 ( 40 godzin dydaktycznych, 100 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; Czytanie dokumentacji technicznej. Wyznaczanie linii prostej, pionu Wyznacza profile pody i podbudowy. Okrela przydatno, cechy, rodzaje materiaów uywanych do prac budowlanych Wykonywa prace murarskie, tynkarskie, glazurnicze i malarskie. Wykonywa i zagszcza podsypki oraz podbudowy z rónych materiaów. Obsugiwa i konserwowa narzdzia i sprzt do robót budowlanych Przestrzega przepisy BHP w pracy z narzdziami, maszynami i sprztem Organizowa transport materiaów. Ocenia jako wykonanych budowli zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wykonywa obmiar robót zgodnie z dokumentacj oraz dla rozlicze za wykonan prac. Oblicza wynagrodzenie za prac.

4 2. 8 Kierowca wózków jezdniowych Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego i wykonywania operacji manewrowych osprztem wózka oraz do jego obsugi. Liczba godzin 67 ( 17 godzin dydaktycznych, 50 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; Zakres tematyczny szkolenia musi by zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez rodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra wciwego d/s gospodarki z rozszerzeniem o szkolenie na wymian butli gazowych. Absolwent kursu winien wykaza si znajomoci: podstaw budowy i zasad dziaania wózków rónych typów napdów daj gwarancj ich prawidowej eksploatacji, obowizujcych przepisów bhp, zasad poruszania si po terenie zakadu pracy, bezpieczestwa, przeciwpoarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Absolwent kursu powinien umie; prawidowo obsugiwa ukad manewrowy, bezpiecznie jedzi wózkiem, prawidowo reagowa w przypadku awarii, postpowa zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.po, udziela pomocy przedlekarskiej w nagych wypadkach przy pracy. 3. Podstawowe parametry: 1. Rodzaje szkole zawodowych/kursów/: l.p. Zakres szkolenia - tematyka Ilo osób Ilo godz. Ilo godzin dydaktycznych na praktycznych 1 osob Na 1 osob 1 Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera 2 Kurs kroju i szycia Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 4 Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie 5 Kierowca wózków jezdniowych Czas szkole okrelony jest w godzinach dydaktycznych tj. 45min. zegarowych, za wyjtkiem czasu zaj praktycznych kursu, które okrelono w godzinach zegarowych tj.60 min. Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. 2. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenie dokumentacji fotograficznej dla kadego uczestnika szkolenia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje równie:

5 1. Przygotowanie szkolenia w tym zapewnienie warunków lokalowo technicznych jak i przeprowadzenie szkolenia poprzez zapewnienie osób prowadzcych szkolenia posiadajcych wymagane ku temu kwalifikacje w zalenoci od danego rodzaju szkolenia, zapewnienie stosownych bada, zapewnienie niezbdnej odziey ochronnej oraz innych rodków bezpieczestwa itp. 2. Opracowanie programu szkole w zakresie szkole objtym zamówieniem. Wykonawca przedy program szkole w zakresie wszystkich szkole objtych umow jako zacznik do oferty, Program musi okrela: a) nazwa i zakres szkolenia b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia ilo godz. teoretycznych, praktycznych c) plan nauczania d) miejsce szkolenia e) sposób sprawdzania efektów szkolenia f) uzyskane kwalifikacje po szkoleniu Program musi uwzgldnia przepisy rozporzdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupeniania przez osoby dorose wiedzy ogólnej, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216 i Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegóowych warunków prowadzenia przez publiczne sby zatrudnienia usug rynku pracy (Dz. U. z 2007 nr 47, poz. 315) 5. Wykonawca obowizany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy uyciu znaków przedstawiajcych logo EFS-u oraz programu Kapita Ludzki zgodnie z wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypów oraz oznaczania pomieszcze, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczcych oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, które umieszczone s na stronie internetowej Informowania uczestników Projektu i spoeczestwa o realizacji Projektu systemowego wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki. 6. Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia dziennika zaj edukacyjnych zawierajcy list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj edukacyjnych, b) protokó z egzaminu, jeeli zosta przeprowadzony, c) rejestr wydanych zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie szkolenia poprzez wydanie zawiadczenie na druku MEN uzyskanie kwalifikacji, a take dokumentacj fotograficzn szkole. 7. Wykonawca zobowizany jest sporzdzi ramowy harmonogram szkole i przed go jako zacznik do oferty. 8. Zajcia szkoleniowe musz odbywa si od poniedziaku do pitku maks.6 godzin dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiek. 9. Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na wasny koszt: a) Zapewni i wyposa sale szkoleniowe w odpowiedni sprzt dydaktyczny, a uczestników w materiay szkoleniowe niezbdne do prawidowej realizacji programu szkolenia; b) Zapewni, aby zajcia praktyczne z obsugi komputera odbyway si przy jednoosobowej obsadzie przy kadym z komputerów

6 c) Zapewni warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia d) Zapewni uczestnikom szkolenia wyywienie: tj. w cigu dnia szkoleniowego obiad dwudaniowy oraz napoje. (kawa, herbata,zimne napoje, ciastka) e) badanie lekarskie w zalenoci od specyfiki kursu 10. Wykonawca ma obowizek na swój koszt ubezpieczy uczestników szkolenia od nastpstw nieszczliwych wypadków w zwizku ze szkoleniem i w drodze z domu do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do domu. 11. Wykonawca jest zobowizany przeprowadzi po zakoczeniu szkolenia badanie ankietowe uczestnika szkolenia dotyczce weryfikacji poziomu zawartoci merytorycznej zaj, a take jakoci prowadzonych zaj. Zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiajcym. 12. Miejsce realizacji zamówienia Miejscem spenianie wiadczenia przez wykonawc bdzie miejsce wskazane w ofercie Wykonawcy 13. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: rozpoczcie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012r. 14. Sposób porozumiewania si Porozumiewanie si zamawiajcego z wykonawcami moe odbywa si w formie pisemnej za pomoc operatora pocztowego, poczt elektroniczn na adres: oraz faksem (art.27 ustawy). Faks i poczta elektroniczna musz by potwierdzone pisemnie za pomoc operatora pocztowego, chyba e wykonawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Dodatkowe wyjanienia i informacje dotyczce zamówienia mona otrzyma w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionymi niej numerami telefonów, lub osobicie w siedzibie zamawiajcego w pok. 4 i 18. Osob uprawnion do kontaktowania si z wykonawcami jest: Ewa Gomua Fax: w.50 Zamawiajcy bdzie udziela odpowiedzi niezwocznie, pod warunkiem, e zapytanie wpynie nie póniej ni do koca dnia, w którym upywa poowa wyznaczonego terminu do skadania ofert. 15. Sposób przygotowania i skadania ofert Ofert naley z w zamknitych dwóch kopertach. Kopert zewntrzn naley oznakowa w sposób nastpujcy: Gmina Przytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Oferta w postpowaniu na;,,zorganizowanie i przeprowadzenie szkole wielodniowych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Unie Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji Spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. nie otwiera przed do godz Koperta wewntrzna powinna zawiera: nazw, adres, nr telefonu wykonawcy oraz tytu j/w. Koperta powinna by zapiecztowana w sposób gwarantujcy zachowanie poufnoci jej treci oraz zabezpieczajca jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert.

7 Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inn trwa i czyteln technik na formularzu oferty zgodnym z treci formularza przekazanego w materiaach przetargowych. Oferta powinna zawiera spis jej zawartoci. Wszystkie dokumenty tworzce ofert winny by trwale spite / zszyte/. Oferta i owiadczenia musz by podpisane przez: - osob/osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsibiorców albo w ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub Penomocnika, - w przypadku skadania wspólnej oferty przez dwóch lub wicej Wykonawców przez osob/osoby posiadajce Penomocnictwo. Forma dokumentów i owiadcze: Dokumenty i owiadczenia doczone do oferty skada si w formie oryginaów lub kserokopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez Wykonawc lub Penomocnika, W przypadku dokumentów lub owiadcze sporzdzonych w jzykach obcych naley doczy tumaczenie na jzyk polski podpisane przez Wykonawc. 16. Miejsce i termin skadania ofert 1. Ofert sporzdzon wg. wzoru zaczonego do niniejszego zaproszenia w zamknitej kopercie, naley z w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Przytyku Przytyk, ul. Zachta 57 pok. Nr 4 do dnia r. godz. 10:00 Oferty wysane poczt naley nada z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mogy by dorczone przez poczt najpóniej w terminie okrelonym wyej. Oferty zone po terminie bez otwierania zostan zwrócone wykonawcy. Otwarcia ofert dokona Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w obecnoci dwóch osób, wskazanych przez niego pracowników Orodka dnia r. o godz. 10:05 w siedzibie GOPS Przytyk 17. Sposób obliczenia ceny oferty 1. Wykonawca okreli wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób okrelony we wzorze ofertyzacznik do zaproszenia 2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzgldni wszystkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu zamówienia w szczególnoci koszty pomocy szkoleniowych i dydaktycznych zapewnienia sprztu w podziale na kursy, pokrycie kosztów niezbdnych bada lekarskich wynikajcych ze specyfiki szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkole od nastpstw nieszczliwych wypadków, wyywienie uczestników w trakcie trwania szkolenia, pokrycie kosztów egzaminu, wydanie zawiadczenia innych dokumentów potwierdzajcego zakoczenia szkolenia/certyfikatu inne koszty wynikajce z realizacji naonych na niego obowizków w okrelonych w wzorze umowie i zaproszeniu. 3. Wszystkie wartoci okrelone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny by wyliczone do dwóch miejsc po przecinku 4. Cena jednostkowa za jedn szkolon osob powinna by obliczona w ofercie jako iloczyn ceny brutto za jedn szkolon osob i liczby uczestników szkolenia, kursu. 5. Cena jednostkowa za godzin kursu pozostaje niezmienna przez cay okres trwania umowy. 6. Cena oferty winna by podana w zotych 18. Ocena ofert

8 1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spenili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastpujcych kryteriów: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1. Najnisza cena 100% 2) Zamawiajcy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w niniejszej specyfikacji i zostaa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 3) Zamawiajcy powiadomi o wynikach postpowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiajcy wskae termin i miejsce podpisania umowy. 19. Oferta z raco nisk cen. 1) Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci si do Wykonawcy o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpyw na wysoko ceny. 2) Zamawiajcy, oceniajc wyjanienia., wemie pod uwag obiektywne czynniki w szczególnoci oszczdno metody wykonania zamówienia, wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania zamówienia dostpne dla Wykonawcy oraz wpyw pomocy udzielonej na podstawie odrbnych przepisów. 3) Zamawiajcy odrzuca ofert Wykonawcy, który nie z wyjanie lub jeeli dokonana ocena wyjanie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9 Projekt,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.... miejscowo / data Nazwa oferenta, adres, numer telefonu, fax, KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOECZNEJ PRZYTYK, ul. Zachta 57 OFERTA Nawizujc do zaproszenia do zenia oferty na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro OFERUJEMY: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okrelonych w zaproszeniu z dnia.2012r. Lp. Nazwa szkolenia/kursu 1. Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera Cena jednostkowa brutto Ilo osób 6 czny koszt brutto Termin wykonania przedmiotu umowy 2. Kurs kroju i szycia 1 3. Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 4. Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie 5. Kierowca wózków jezdniowych 2 1 2

10 za cencznie brutto...z ownie:... Kwota netto wynosi... Kwota podatku VAT (...%) wynosi Wykonanie przedmiotu umowy w terminie Termin patnoci Roboty zamierzamy wykona sami. 5. Owiadczamy, e jestemy zwizani niniejsz ofert przez 30 dni od dnia skadania ofert czyli do dnia. r.. 9. Wykaz zaczników podpis osoby upowanionej...

11 /piecz wykonawcy WIADCZENIE Nr 1 Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych/kursów dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL (imi i nazwisko)... zamieszkay... reprezentujc firm (nazwa firmy) jako (stanowisko sbowe)...w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania dziaalnoci oraz czynnoci, niezbdne do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wyej wymienionego zamówienia....dnia r.... /podpis osoby uprawnionej/

12 /piecztka wykonawcy/ WIADCZENIE Przystpujc do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL (imi i nazwisko),... zamieszkay... reprezentujc firm (nazwa firmy)....jako (stanowisko sbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e: Zapoznalimy si ze wszystkimi warunkami zaproszenia do zenia oferty i akceptujemy je bezwarunkowo, a wszystkie niezbdne koszty z nich wynikajce zostay ujte w cenie oferty....dnia r... /podpis osoby uprawnionej/

13 ... Piecz Wykonawcy Wykaz wykonanych i odebranych zada w ostatnich trzech latach tj Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych/kursów dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL owiadczam, e obecnie reprezentowana firma zrealizowaa w ostatnich 3 latach nastpujce usugi odpowiadajce swoim rodzajem i wartoci usudze stanowicej przedmiot zamówienia. Opis usugi Pena nazwa i adres Zamawiajcego Czas realizacji m-ce/lata od-do Warto usugi Razem, X X W zaczeniu przedkadamy dokumenty potwierdzajce, e ww. usugi zostay wykonane naleycie...., dnia /podpis upowanionego przedstawiciela/

14 Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL wiadczam, e do realizacji zamówienia przewidujemy nastpujce osoby zatrudnione : Imi i nazwisko wykadowcy\ ze wskazaniem wjzaniem prowadzonych zaj /teoretyczne praktyczne Firma Kursy Wyksztacenie Posiadane uprawnienia do Przeprowadzania szkolenia Dowiadczenie - przebieg pracy zaw. /ilo lat/ Zajcia teoretyczne i praktyczne Nazwa szkolenia Zaczamy uprawnienia zawodowe dla osób wymienionych wyej. Opiek nad grup sprawuje... - osoba odpowiedzialna za obsug szkolenia ze strony Wykonawcy... Stan zatrudnienia 2009r. 2010r. 2011r. Przecitna liczba zatrudnionych pracowników Liczebno personelu kierowniczego..., dn / podpis upowanionego przedstawiciela/

15 Czowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego UMOWA NR Zawarta dnia w Przytyku, pomidzy GminaPrzytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przytyku ul. Zachta 57, dziaajcej przez. na podstawie penomocnictwa Wójta Gminy Przytyk, zwan dalej "Zamawiajcym", przy kontrasygnacie.., a zwanym dalej Wykonawc, której tre okrelono w nastpujcy sposób: 1 1. Zamawiajcy powierza wykonawcy usugi przeprowadzenie szkole zawodowych, zgodnie z ponisz tabel: Lp. Nazwa szkolenia Ilo osób Ilo godzin na jedn osob 1. Sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i elementami obsugi komputera 2. Kurs kroju i szycia Nowoczesne metody wykoczeniowe w budownictwie. 4. Magazynier z obsug kasy fiskalnej, komputera i uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych 5. Kierowca wózków jedniowych 2 67 w ramach projektu pt. Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

16 2. Szczegóowy zakres przedmiotu umowy okrela zacznik: Przedmiot zamówienia stanowicy integraln cz umowy Cakowita warto wynagrodzenia za przedmiot umowy okrelony w 1 umowy zgodnie ze on ofert wynosi. zotych (sownie: ). 2. Wynagrodzenie przysuguje wykonawcy za usugi rzeczywicie wykonane z zastosowaniem cen jednostkowych okrelonych w ofercie. 3. Wynagrodzenie okrelone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym moe ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu z zastosowaniem cen okrelonych w ofercie w nastpujcych przypadkach: a) W przypadku przerwania przez uczestnika kursu/szkolenia, z przyczyn od niego niezalenych w trakcie trwania kursu/szkolenia zapata za szkolenie ww. osoby nastpi proporcjonalnie do okresu faktycznego uczestnictwa tej osoby w kursie/szkoleniu, z zastosowaniem cen okrelonych w ofercie, b) Wykonawca nie wykona kursów/szkole okrelonych umow, c) Wykonawca nie wywie si z realizacji kursu/szkolenia dla liczby uczestników okrelonej w niniejszej umowie w innych wypadkach przewidzianych w umowie, 4. Ceny jednostkowe za kurs/szkolenie 1 osoby, okrelone w ofercie przez wykonawc pozostaj niezmienne przez cay czas trwania umowy, 5. Wynagrodzenie okrelone w postanowieniach poprzedzajcych uwzgldniaj wszystkie koszty zwizane z realizacj jego obowizków umownych okrelonych w niniejszej umowie i zaczniku do umowy: przedmiot zamówienia, zwizanych z przeprowadzeniem kursów i szkole w szczególnoci: ubezpieczenie NW wszystkich uczestników kursów/szkole, bada lekarskich jeeli specyfika kursu/szkolenia tego wymaga, koszty pomocy dydaktycznych i materiaów szkoleniowych, odziey ochronnej, kosztów przejazdów, wyywienia, zapewnienia sprztu innych kosztów promocji projektu. 3 Wykonawca jest zobowizany opracowa w uzgodnieniu z Zamawiajcym szczegóowy harmonogram kursów/szkole uwzgldniajc w szczególnoci liczb grup, ilo osób w grupie. 4 Wykonawca zapewnia, e kursy/szkolenia zostan przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadajce odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego kursu/szkolenia. Zmiana prowadzcego moe nastpi wycznie za pisemn zgod Zamawiajcego pod warunkiem, e osoba zastpujca dysponuje wszystkimi udokumentowanymi kwalifikacjami niezbdnymi do prowadzenia kursów i zaj. 5

17 Miejsce przeprowadzenia kursów/szkole s zgodnie ze zon ofert i przeprowadzone Wykonawca owiadcza, e w chwili zawarcia umowy : 6 1. dysponuje odpowiednia kadr szkoleniow do przeprowadzenia zaj teoretycznych i praktycznych o kwalifikacjach niezbdnych do przeprowadzenia kursów/szkole i zaj w zakresie objtych umow, 2. dysponuje tytuem prawnym do lokali i pomieszcze, w których b si odbywa zajcia na okres trwania niniejszej umowy, 3. dysponuje wszystkimi niezbdnymi pomocami i materiaami dydaktycznymi niezbdnymi do prowadzenia zaj, 7 1. Wykonawca na okres trwania kursów/szkole na wasny koszt musi zapewni : a. warunki lokalowe/techniczne, zapewni/wyposa sale szkoleniowe w odpowiedni sprzt dydaktyczny, a uczestników w materiay szkoleniowe niezbdne do prawidowej realizacji programu kursu/szkolenia; b. warunki zgodne z przepisami BHP, a w trakcie trwania kursu/szkolenia zapewni odzie ochronn c. uczestnikom kursu/szkolenia wyywienie tj. obiad dwudaniowy, napoje d. niezbdne badania lekarskie wymagane ze wzgldu na specyfik kursu/szkolenia e. zapewnienie dojazdu i powrotu lub sfinansowanie kosztów przejazdu. 2. Wykonawca ma obowizek na swój koszt ubezpieczy wszystkich uczestników kursów/szkole od nastpstw nieszczliwych wypadków w zwizku z kursem/ szkoleniem i drog z domu do miejsca kursu/szkolenia i z miejsca kursu/szkolenia do domu, pod rygorem rozwizania umowy bez wypowiedzenia. 3. Program kursów/szkole zawodowych powinien by przeprowadzony zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupeniania przez osoby dorose wiedzy ogólnej, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216). i innymi przepisami okrelajcymi uzyskiwanie okrelonych kwalifikacji i uprawnie w ramach prowadzonych kursów/szkole. 4. Zajcia szkoleniowe musz odbywa si od poniedziaku do pitku maksymalnie 6 godzin zegarowych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiek. 5. Wykonania czynnoci bcych przedmiotem umowy z naleyt starannoci, czuwania nad prawidow realizacj zawartej umowy. 6. Indywidualizacji ksztacenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postpów poszczególnych uczestników i zwikszenia pomocy wobec osób majcych trudnoci w procesie nauczania. 7. Powiadomienia zamawiajcego na 3 dni wczeniej, o dacie i godzinie oceny kocowej uczestników kursów/szkole. 8. Realizacja kursu/szkolenia powinna odbywa si w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno pedagogiczne. 9. Wykonawca przekae uczestnikom kursów/szkole materiay szkoleniowe i dydaktyczne umoliwiajce prawidowe przygotowanie si do egzaminu kocowego.

18 10. Wykonawca przed rozpoczciem kursu/szkolenia, jest zobowizany zapozna uczestników z jego szczegóowym programem oraz przekaza im harmonogram realizowanych zaj. Wykonawca w ramach zaj zapewni osobom skierowanym na kurs materiay dydaktyczne na wasno i wyposaenie w postaci zeszytu/notatnika, teczki oraz dugopisu. 11. Wykonawca obligatoryjnie musi dostarczy Zamawiajcemu: 1/ potwierdzenie odbioru materiaów szkoleniowych przez uczestników kursu/szkolenia; 2/ kserokopie zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 3/kserokopie rejestru wydanych zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 4/ imienne wykaz osób, które nie ukoczyy kursu/szkolenia; 5/ kopie ankiet scych do oceny kursu/szkolenia; 12.Wykonawca przeprowadzi egzamin kocowy wewntrzny, pozwalajcy oceni nabyte przez uczestników kursu/szkolenia umiejtnoci. 8 Wykonawca obowizany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy uyciu znaków przedstawiajcych logo EFS-u oraz programu Kapita Ludzki zgodnie z wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki w szczególnoci jest zobowizany do: 1. wydania absolwentom kursu/szkolenia dokumentu ukoczenia, który powinien zawiera informacj o realizowaniu kursu w ramach projektu wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, 2. umieszczania logo Europejskiego Funduszu Spoecznego na materiaach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczcych realizowanego projektu, 3. poi nformowania uczestników szkolenia, i jest ono organizowane w ramach projektu Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Ponadto Wykonawca zobowizuje si do: 1. przeprowadzenia zaj zgodnie z programem i harmonogramem, 2. zapewnienia wszelkich materiaów dydaktycznych, niezbdnych do wciwej 9

19 realizacji umowy, 3. zapewnienia staego nadzoru metodycznego, 4. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci harmonogramów zaj oraz dzienników zaj, list obecnoci, dokumentacji fotograficznej itp., 5. sporzdzenia i przygotowania zawiadcze ukoczenia poszczególnych kursów/ szkole, 6. pozostawania w staym kontakcie z pracownikami Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Przytyku, 7. powiadczenie kwalifikacji zawodowych wykadowców realizujcych zajcia, 8. biecego informowania Zamawiajcego o nieobecnoci na szkoleniu osób przez niego skierowanych lub te rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiajcego zapaty za szkolenie tych osób, 9. przeprowadzenia po zakoczeniu szkolenia bada ankietowych uczestników kursów/szkole dotyczcych weryfikacji poziomu zawartoci merytorycznej zaj, a take jakoci prowadzonych zaj. Zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiajcym, 10. wydania kademu uczestnikowi szkolenia zawiadczenia/certyfikatu o ukoczeniu kursu/szkolenia, 11. sporzdzanie protokou okolicznoci i przyczyn wypadku zwizanego ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca kursu/szkolenia powstaego z udziaem osoby skierowanej na szkolenie przez Zamawiajcego 12. przekazania Zamawiajcemu w terminie 7 dni od daty zakoczenia kursu/szkolenia danej grupy uczestników: a/ kserokopii protokou z egzaminu oraz imiennego wykazu osób, które ukoczyy kurs/szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykazu osób, które kursu/szkolenia nie ukoczyy, nie zday egzaminu b nie przystpiy do egzaminu kocowego, b/ oryginaów list obecnoci uczestników szkolenia na zajciach; c/ imiennego wykazu osób, które ukoczyy kurs/szkolenie, z podaniem ocen, jeli kurs/szkolenie koczy si ocen; d/ potwierdzonej za zgodno z oryginaem kserokopii zawiadcze/certyfikatów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia przez jego uczestników, e/ potwierdzonej za zgodno z oryginaem kserokopii imiennego zbiorowego ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od nastpstw nieszczliwych wypadków,. f/ kserokopii innych dokumentów zwizanych z organizacj usugi o które na pimie zwróci si Zamawiajcy. g/ ankiet uczestników szkolenia wraz z analiz wyników, h/ dziennika zaj,

20 i/ dokumentacj fotograficzn. 1.Przyjmujcy zamówienie owiadcza, i przysuguj mu do programu szkoleniowego wyczne i nieograniczone prawa autorskie oraz, e dzieo stanowice przedmiot umowy nie jest obcione adnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 2.Wykonawca zobowizuje si podda kontroli przez Zamawiajcego prawidowoci realizacji umowy oraz udostpni do wgldu pe dokumentacj zwizan z wykonaniem umowy Wykonawca owiadcza, e spenia warunki techniczne i organizacyjne umoliwiajce zabezpieczenie danych osobowych osób biorcych udzia w projekcie oraz uczestników kursów/szkole zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowizujcego. 2. Wykonawca zobowizuje si do przechowywania dokumentów zwizanych z realizowanym zamówieniem w sposób zapewniajcy dostpno, poufno, bezpieczestwo do dnia r. 3. Ponadto Wykonawca ma obowizek informowania o miejscu archiwizowania tych dokumentów. Jednostki kontrolujce przedmiot umowy winny mie dostp do dokumentacji w zakresie przeprowadzonego szkolenia zgodnie z obowizujcymi przepisami. 4. Wykonawca jest upowaniony do przetworzenia danych osobowych uczestników kursu/szkolenia w zakresie niezbdnym do wykonania niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowizuje si przetwarza dane osobowe z zachowaniem zasad okrelonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z pó. zm.) zarówno w czasie obowizywania niniejszej umowy jak i po jej wyganiciu. 6. Wykonawca jest zobowizany do zachowania bezwzgldnej poufnoci wszelkich informacji uzyskanych w zwizku z wykonaniem Umowy, w szczególnoci, co do treci dokumentów udostpnionych dla wykonania umowy oraz konsultacji prowadzonych z Zamawiajcym ze szczególnym uwzgldnieniem tajemnicy sbowej. 7. W szczególnoci tajemnic sbow stanowi wszystkie dane osobowe, w tym wszelkie dane osobowe dotyczce uczestników szkolenia. 8. Wykonawca zobowizuje si ponadto do niepodejmowania dzia majcych na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczcych tajemnicy sbowej Zamawiajcego, ni te dane i informacje, które s konieczne do wykonania obowizków Wykonawcy wynikajcych z Umowy

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. / EFS / 2014

UMOWA NR. / EFS / 2014 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR. / EFS / 2014 Zawarta dnia.. roku w Przytyku, pomiędzy Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTA CENIE USTAWICZNE OSÓB DOROS YCH

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTA CENIE USTAWICZNE OSÓB DOROS YCH PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTACENIE USTAWICZNE OSÓB DOROSYCH Informacjewstpne

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Kategoria: Zamówienia publiczne Opublikowano: środa, 14, sierpień :54 Admin-Redaktor Odsłony: 2092 Warszawa, r.

Kategoria: Zamówienia publiczne Opublikowano: środa, 14, sierpień :54 Admin-Redaktor Odsłony: 2092 Warszawa, r. Warszawa, 14.08.2013 r. WYJA?NIENIE TRE?CI SIWZ nr 1 Nr sprawy: SZPZLO/Z-20A/2013 Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Zespo?u Publicznych Zak?adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Profesjonalna obsługa magazynów spoywczych i przemysłowych (obsługa wózka widłowego z wymian butli gazowych, GHP, GMP, HACCP, techniki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy Projekt Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazw Tenis stoowy w Policach lub Trzebiey w terminie 26-28.09. 2014 r. dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin Numer

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Z PODSTAWAMI OBSŁUGI KOMPUTERA I FAKTUROWANIEM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM ARKUSZY KALKULACYJNYCH PROGRAMU EXCEL

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Z PODSTAWAMI OBSŁUGI KOMPUTERA I FAKTUROWANIEM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM ARKUSZY KALKULACYJNYCH PROGRAMU EXCEL Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

KELNER BARMAN Z PODSTAWAMI JZYKA ANGIELSKIEGO

KELNER BARMAN Z PODSTAWAMI JZYKA ANGIELSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA KELNER BARMAN Z PODSTAWAMI JZYKA ANGIELSKIEGO CPV- 804200004 W POSTPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJCE

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

a) Kontrakty na roboty budowlane

a) Kontrakty na roboty budowlane LISTA SPRAWDZAJCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH a) Kontrakty na roboty budowlane Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

&#-!./#$ "$0" 12320" 1,)# 4 % 0& 12320" ZAPYTANIE OFERTOWE

&#-!./#$ $0 12320 1,)# 4 % 0& 12320 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma form rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Kobylin - Borzymy, 26 września 2011 r. Zapytanie Ofertowe Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Daj sobie szansę, wszystko zaleŝy od Ciebie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP.341 155/MR/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo