ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO"

Transkrypt

1 Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Przytyk, dnia r ZAPROSZENIE DO ZENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ EURO 1. Nazwa oraz adres zamawiajcego Gmina Przytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przytyku Ul. Zachta 57, Przytyk tel. /48/ w. 43, 50 Fax /48/ w Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiajcego szkole i kursów dla uczestników projektu,,szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej zgodnie z programami zawartymi w punktach od 2.2 do 2.11 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1 Wykonawca przeprowadzi szkolenia i kursy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym. 2.2 Zamawiajcy przewiduje przeprowadzenie nastpujcych kursów i szkole dla wskazanej liczby uczestników; 1) Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera (dla 6 uczestników projektu ) 2) Kurs kroju i szycia ( dla 1 uczestnika projektu ) 3) Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego ( dla 2 uczestników projektu ) 4) Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie ( dla 1 uczestnika projektu ) 5) Kierowca wózków jezdniowych ( dla 2 uczestników projektu ).

2 2.3 Wymienione w pkt.3 iloci uczestników poszczególnych szkole i kursów maj charakter szacunkowy.zamawiajcy zastrzega moliwo zamówienia szkolenia lub kursu dla mniejszej iloci uczestników ni podane iloci szacunkowe. Zamawiajcy bdzie uzgadnia z Wykonawc terminy poszczególnych szkole i kursów sukcesywnie a rozlicza w cenie jednostkowej z formularza ofertowego. Zaoferowana cena powinna zawiera koszt cateringu, koszt ubezpieczenia uczestników od nastpstw nieszczliwych wypadków powstaych w zwizku ze szkoleniem oraz w drodze na szkolenia i z powrotem, koszty dojazdów uczestników, badania lekarskie w zalenoci od specyfiki kursu, materiay szkoleniowe. Zamawiajcy przyjmuje, e godzina szkolenia ma trwa 1 godzin dydaktyczn ( 45 min, a wiczenia praktyczne 1 godz. zegarow 60 min). Zamawiajcy dopuszcza doczenie uczestników skierowanych przez siebie do grup odbywajcych ju takie szkolenie. 2.4 Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera, sprzedawcy z umiejtnoci obsugi kasy fiskalnej, komputera i obsugi klienta, zdobycie umiejtnoci obsugi rónego typu kas fiskalnych uywanych przy sprzeday hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur rcznie i w formie elektronicznej, zapoznanie suchaczy z obowizujcymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpieczestwa i higieny obrotu ywnoci, przekazanie narzdzi i technik niezbdnych przy sprzeday i profesjonalnej obsudze klienta. Liczba godzin 100 ( 30 godzin dydaktycznych, 70 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; I. Obsuga kas fiskalnych 1. Budowa elektronicznych kas sklepowych 2.Organizacja pracy kasjera 3. Odpowiedzialno materialna kasjera 4. Kody kreskowe 5. Poznanie przepisów dotyczcych zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych 6. Podatek od wartoci dodanej - podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT - wystawianie faktur 7. wiczenia z wykorzystaniem kas fiskalnych II. Aspekty psychologiczne pracy w handlu 1. Praca w warunkach stresu 2. Skuteczna komunikacja 3. Etyka w zawodzie sprzedawcy 4.Profesjonalna obsuga klienta III. Obsuga komputera 1.Excel 2. Word 3. Internet IV. Fakturowanie 1.Faktury jako jeden z najwaniejszych dokumentów podatkowych 2. Regulacje prawne dotyczce fakturowania 3. Obsuga programu do fakturowania. 2.5 Kurs kroju i szycia Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu krawcowej.. Liczba godzin 120 ( 30 godzin dydaktycznych, 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; SZYCIE RCZNE - nauka szycia rcznego: fastryga, cieg ptelkowy i za iga - sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, gumki, itp. - zapoznanie sie z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanteria

3 NAUKA SZYCIA NA MASZYNIE - budowa maszyny, nauka nawlekania nici i ustawiania ciegu - szycie na maszynie z nimi i na sucho - szycie spódnicy i /lub spodni; robienie formy, krojenie, przygotowanie do miary, miara - wszywanie zamka, wykaczanie - nauka korzystania z urnalowych wykrojów - przygotowywanie szablonów, nauka krojenia - omówienie linii i paszczyzny ciaa WYKROJE, FORMY - DOPASOWANIE DO FIGURY NAUKA SZYCIA NA OVERLOCKU - nauka szycia na maszynie specjalistycznej overlock SZYCIE NA MIARE - szycie odziey na miar: bluzka /koszula mska, sukienka lub akiet/marynarka mska - nauka szycia: kieszeni, konierzy, wszywanie zamków 2.6 Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego Liczba godzin 120 ( 30 godzin dydaktycznych, 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków widowych z logistyk magazynu zdobycie umiejtnoci i uprawnie obsugi rónych typów wózków widowych (w tym wysokiego skadowania) z napdem silnikowym, szkolenie na wymian butli gazowych, nabycie praktycznych umiejtnoci jazdy i manewrowania rónego typu wózkami widowymi, zdobycie umiejtnoci z zakresu obsugi komputerowych programów magazynowych WF-MAG i Symfonia Handel, zapoznanie z obowizujcymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, profesjonaln obsug klienta, podstawy marketingu, obsug poszczególnych czynnoci sprzeday, obsug kas fiskalnych. 2.7 Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania prac budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technik wykoczeniowych. Liczba godzin 140 ( 40 godzin dydaktycznych, 100 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; Czytanie dokumentacji technicznej. Wyznaczanie linii prostej, pionu Wyznacza profile pody i podbudowy. Okrela przydatno, cechy, rodzaje materiaów uywanych do prac budowlanych Wykonywa prace murarskie, tynkarskie, glazurnicze i malarskie. Wykonywa i zagszcza podsypki oraz podbudowy z rónych materiaów. Obsugiwa i konserwowa narzdzia i sprzt do robót budowlanych Przestrzega przepisy BHP w pracy z narzdziami, maszynami i sprztem Organizowa transport materiaów. Ocenia jako wykonanych budowli zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wykonywa obmiar robót zgodnie z dokumentacj oraz dla rozlicze za wykonan prac. Oblicza wynagrodzenie za prac.

4 2. 8 Kierowca wózków jezdniowych Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego i wykonywania operacji manewrowych osprztem wózka oraz do jego obsugi. Liczba godzin 67 ( 17 godzin dydaktycznych, 50 godzin praktycznych). Szkolenie musi by przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc i obejmowa co najmniej; Zakres tematyczny szkolenia musi by zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez rodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra wciwego d/s gospodarki z rozszerzeniem o szkolenie na wymian butli gazowych. Absolwent kursu winien wykaza si znajomoci: podstaw budowy i zasad dziaania wózków rónych typów napdów daj gwarancj ich prawidowej eksploatacji, obowizujcych przepisów bhp, zasad poruszania si po terenie zakadu pracy, bezpieczestwa, przeciwpoarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Absolwent kursu powinien umie; prawidowo obsugiwa ukad manewrowy, bezpiecznie jedzi wózkiem, prawidowo reagowa w przypadku awarii, postpowa zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.po, udziela pomocy przedlekarskiej w nagych wypadkach przy pracy. 3. Podstawowe parametry: 1. Rodzaje szkole zawodowych/kursów/: l.p. Zakres szkolenia - tematyka Ilo osób Ilo godz. Ilo godzin dydaktycznych na praktycznych 1 osob Na 1 osob 1 Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera 2 Kurs kroju i szycia Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 4 Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie 5 Kierowca wózków jezdniowych Czas szkole okrelony jest w godzinach dydaktycznych tj. 45min. zegarowych, za wyjtkiem czasu zaj praktycznych kursu, które okrelono w godzinach zegarowych tj.60 min. Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. 2. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenie dokumentacji fotograficznej dla kadego uczestnika szkolenia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje równie:

5 1. Przygotowanie szkolenia w tym zapewnienie warunków lokalowo technicznych jak i przeprowadzenie szkolenia poprzez zapewnienie osób prowadzcych szkolenia posiadajcych wymagane ku temu kwalifikacje w zalenoci od danego rodzaju szkolenia, zapewnienie stosownych bada, zapewnienie niezbdnej odziey ochronnej oraz innych rodków bezpieczestwa itp. 2. Opracowanie programu szkole w zakresie szkole objtym zamówieniem. Wykonawca przedy program szkole w zakresie wszystkich szkole objtych umow jako zacznik do oferty, Program musi okrela: a) nazwa i zakres szkolenia b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia ilo godz. teoretycznych, praktycznych c) plan nauczania d) miejsce szkolenia e) sposób sprawdzania efektów szkolenia f) uzyskane kwalifikacje po szkoleniu Program musi uwzgldnia przepisy rozporzdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupeniania przez osoby dorose wiedzy ogólnej, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216 i Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegóowych warunków prowadzenia przez publiczne sby zatrudnienia usug rynku pracy (Dz. U. z 2007 nr 47, poz. 315) 5. Wykonawca obowizany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy uyciu znaków przedstawiajcych logo EFS-u oraz programu Kapita Ludzki zgodnie z wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypów oraz oznaczania pomieszcze, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczcych oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, które umieszczone s na stronie internetowej Informowania uczestników Projektu i spoeczestwa o realizacji Projektu systemowego wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki. 6. Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia dziennika zaj edukacyjnych zawierajcy list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj edukacyjnych, b) protokó z egzaminu, jeeli zosta przeprowadzony, c) rejestr wydanych zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie szkolenia poprzez wydanie zawiadczenie na druku MEN uzyskanie kwalifikacji, a take dokumentacj fotograficzn szkole. 7. Wykonawca zobowizany jest sporzdzi ramowy harmonogram szkole i przed go jako zacznik do oferty. 8. Zajcia szkoleniowe musz odbywa si od poniedziaku do pitku maks.6 godzin dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiek. 9. Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na wasny koszt: a) Zapewni i wyposa sale szkoleniowe w odpowiedni sprzt dydaktyczny, a uczestników w materiay szkoleniowe niezbdne do prawidowej realizacji programu szkolenia; b) Zapewni, aby zajcia praktyczne z obsugi komputera odbyway si przy jednoosobowej obsadzie przy kadym z komputerów

6 c) Zapewni warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia d) Zapewni uczestnikom szkolenia wyywienie: tj. w cigu dnia szkoleniowego obiad dwudaniowy oraz napoje. (kawa, herbata,zimne napoje, ciastka) e) badanie lekarskie w zalenoci od specyfiki kursu 10. Wykonawca ma obowizek na swój koszt ubezpieczy uczestników szkolenia od nastpstw nieszczliwych wypadków w zwizku ze szkoleniem i w drodze z domu do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do domu. 11. Wykonawca jest zobowizany przeprowadzi po zakoczeniu szkolenia badanie ankietowe uczestnika szkolenia dotyczce weryfikacji poziomu zawartoci merytorycznej zaj, a take jakoci prowadzonych zaj. Zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiajcym. 12. Miejsce realizacji zamówienia Miejscem spenianie wiadczenia przez wykonawc bdzie miejsce wskazane w ofercie Wykonawcy 13. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: rozpoczcie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012r. 14. Sposób porozumiewania si Porozumiewanie si zamawiajcego z wykonawcami moe odbywa si w formie pisemnej za pomoc operatora pocztowego, poczt elektroniczn na adres: oraz faksem (art.27 ustawy). Faks i poczta elektroniczna musz by potwierdzone pisemnie za pomoc operatora pocztowego, chyba e wykonawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Dodatkowe wyjanienia i informacje dotyczce zamówienia mona otrzyma w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionymi niej numerami telefonów, lub osobicie w siedzibie zamawiajcego w pok. 4 i 18. Osob uprawnion do kontaktowania si z wykonawcami jest: Ewa Gomua Fax: w.50 Zamawiajcy bdzie udziela odpowiedzi niezwocznie, pod warunkiem, e zapytanie wpynie nie póniej ni do koca dnia, w którym upywa poowa wyznaczonego terminu do skadania ofert. 15. Sposób przygotowania i skadania ofert Ofert naley z w zamknitych dwóch kopertach. Kopert zewntrzn naley oznakowa w sposób nastpujcy: Gmina Przytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Oferta w postpowaniu na;,,zorganizowanie i przeprowadzenie szkole wielodniowych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Unie Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji Spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. nie otwiera przed do godz Koperta wewntrzna powinna zawiera: nazw, adres, nr telefonu wykonawcy oraz tytu j/w. Koperta powinna by zapiecztowana w sposób gwarantujcy zachowanie poufnoci jej treci oraz zabezpieczajca jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert.

7 Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inn trwa i czyteln technik na formularzu oferty zgodnym z treci formularza przekazanego w materiaach przetargowych. Oferta powinna zawiera spis jej zawartoci. Wszystkie dokumenty tworzce ofert winny by trwale spite / zszyte/. Oferta i owiadczenia musz by podpisane przez: - osob/osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsibiorców albo w ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub Penomocnika, - w przypadku skadania wspólnej oferty przez dwóch lub wicej Wykonawców przez osob/osoby posiadajce Penomocnictwo. Forma dokumentów i owiadcze: Dokumenty i owiadczenia doczone do oferty skada si w formie oryginaów lub kserokopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez Wykonawc lub Penomocnika, W przypadku dokumentów lub owiadcze sporzdzonych w jzykach obcych naley doczy tumaczenie na jzyk polski podpisane przez Wykonawc. 16. Miejsce i termin skadania ofert 1. Ofert sporzdzon wg. wzoru zaczonego do niniejszego zaproszenia w zamknitej kopercie, naley z w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Przytyku Przytyk, ul. Zachta 57 pok. Nr 4 do dnia r. godz. 10:00 Oferty wysane poczt naley nada z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mogy by dorczone przez poczt najpóniej w terminie okrelonym wyej. Oferty zone po terminie bez otwierania zostan zwrócone wykonawcy. Otwarcia ofert dokona Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w obecnoci dwóch osób, wskazanych przez niego pracowników Orodka dnia r. o godz. 10:05 w siedzibie GOPS Przytyk 17. Sposób obliczenia ceny oferty 1. Wykonawca okreli wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób okrelony we wzorze ofertyzacznik do zaproszenia 2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzgldni wszystkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu zamówienia w szczególnoci koszty pomocy szkoleniowych i dydaktycznych zapewnienia sprztu w podziale na kursy, pokrycie kosztów niezbdnych bada lekarskich wynikajcych ze specyfiki szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkole od nastpstw nieszczliwych wypadków, wyywienie uczestników w trakcie trwania szkolenia, pokrycie kosztów egzaminu, wydanie zawiadczenia innych dokumentów potwierdzajcego zakoczenia szkolenia/certyfikatu inne koszty wynikajce z realizacji naonych na niego obowizków w okrelonych w wzorze umowie i zaproszeniu. 3. Wszystkie wartoci okrelone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny by wyliczone do dwóch miejsc po przecinku 4. Cena jednostkowa za jedn szkolon osob powinna by obliczona w ofercie jako iloczyn ceny brutto za jedn szkolon osob i liczby uczestników szkolenia, kursu. 5. Cena jednostkowa za godzin kursu pozostaje niezmienna przez cay okres trwania umowy. 6. Cena oferty winna by podana w zotych 18. Ocena ofert

8 1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spenili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastpujcych kryteriów: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1. Najnisza cena 100% 2) Zamawiajcy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w niniejszej specyfikacji i zostaa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 3) Zamawiajcy powiadomi o wynikach postpowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiajcy wskae termin i miejsce podpisania umowy. 19. Oferta z raco nisk cen. 1) Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci si do Wykonawcy o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpyw na wysoko ceny. 2) Zamawiajcy, oceniajc wyjanienia., wemie pod uwag obiektywne czynniki w szczególnoci oszczdno metody wykonania zamówienia, wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania zamówienia dostpne dla Wykonawcy oraz wpyw pomocy udzielonej na podstawie odrbnych przepisów. 3) Zamawiajcy odrzuca ofert Wykonawcy, który nie z wyjanie lub jeeli dokonana ocena wyjanie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9 Projekt,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.... miejscowo / data Nazwa oferenta, adres, numer telefonu, fax, KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOECZNEJ PRZYTYK, ul. Zachta 57 OFERTA Nawizujc do zaproszenia do zenia oferty na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro OFERUJEMY: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okrelonych w zaproszeniu z dnia.2012r. Lp. Nazwa szkolenia/kursu 1. Sprzedawca z obsug kas fiskalnych i elementami obsugi komputera Cena jednostkowa brutto Ilo osób 6 czny koszt brutto Termin wykonania przedmiotu umowy 2. Kurs kroju i szycia 1 3. Magazynier z obsug komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 4. Nowoczesne techniki wykoczeniowe w budownictwie 5. Kierowca wózków jezdniowych 2 1 2

10 za cencznie brutto...z ownie:... Kwota netto wynosi... Kwota podatku VAT (...%) wynosi Wykonanie przedmiotu umowy w terminie Termin patnoci Roboty zamierzamy wykona sami. 5. Owiadczamy, e jestemy zwizani niniejsz ofert przez 30 dni od dnia skadania ofert czyli do dnia. r.. 9. Wykaz zaczników podpis osoby upowanionej...

11 /piecz wykonawcy WIADCZENIE Nr 1 Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych/kursów dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL (imi i nazwisko)... zamieszkay... reprezentujc firm (nazwa firmy) jako (stanowisko sbowe)...w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania dziaalnoci oraz czynnoci, niezbdne do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wyej wymienionego zamówienia....dnia r.... /podpis osoby uprawnionej/

12 /piecztka wykonawcy/ WIADCZENIE Przystpujc do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL (imi i nazwisko),... zamieszkay... reprezentujc firm (nazwa firmy)....jako (stanowisko sbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e: Zapoznalimy si ze wszystkimi warunkami zaproszenia do zenia oferty i akceptujemy je bezwarunkowo, a wszystkie niezbdne koszty z nich wynikajce zostay ujte w cenie oferty....dnia r... /podpis osoby uprawnionej/

13 ... Piecz Wykonawcy Wykaz wykonanych i odebranych zada w ostatnich trzech latach tj Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych/kursów dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL owiadczam, e obecnie reprezentowana firma zrealizowaa w ostatnich 3 latach nastpujce usugi odpowiadajce swoim rodzajem i wartoci usudze stanowicej przedmiot zamówienia. Opis usugi Pena nazwa i adres Zamawiajcego Czas realizacji m-ce/lata od-do Warto usugi Razem, X X W zaczeniu przedkadamy dokumenty potwierdzajce, e ww. usugi zostay wykonane naleycie...., dnia /podpis upowanionego przedstawiciela/

14 Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia Skadajc ofert na przeprowadzenie szkole zawodowych dla uczestników projektu pt. Szansa na lepsze jutro w ramach POKL wiadczam, e do realizacji zamówienia przewidujemy nastpujce osoby zatrudnione : Imi i nazwisko wykadowcy\ ze wskazaniem wjzaniem prowadzonych zaj /teoretyczne praktyczne Firma Kursy Wyksztacenie Posiadane uprawnienia do Przeprowadzania szkolenia Dowiadczenie - przebieg pracy zaw. /ilo lat/ Zajcia teoretyczne i praktyczne Nazwa szkolenia Zaczamy uprawnienia zawodowe dla osób wymienionych wyej. Opiek nad grup sprawuje... - osoba odpowiedzialna za obsug szkolenia ze strony Wykonawcy... Stan zatrudnienia 2009r. 2010r. 2011r. Przecitna liczba zatrudnionych pracowników Liczebno personelu kierowniczego..., dn / podpis upowanionego przedstawiciela/

15 Czowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego UMOWA NR Zawarta dnia w Przytyku, pomidzy GminaPrzytyk/Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przytyku ul. Zachta 57, dziaajcej przez. na podstawie penomocnictwa Wójta Gminy Przytyk, zwan dalej "Zamawiajcym", przy kontrasygnacie.., a zwanym dalej Wykonawc, której tre okrelono w nastpujcy sposób: 1 1. Zamawiajcy powierza wykonawcy usugi przeprowadzenie szkole zawodowych, zgodnie z ponisz tabel: Lp. Nazwa szkolenia Ilo osób Ilo godzin na jedn osob 1. Sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i elementami obsugi komputera 2. Kurs kroju i szycia Nowoczesne metody wykoczeniowe w budownictwie. 4. Magazynier z obsug kasy fiskalnej, komputera i uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych 5. Kierowca wózków jedniowych 2 67 w ramach projektu pt. Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

16 2. Szczegóowy zakres przedmiotu umowy okrela zacznik: Przedmiot zamówienia stanowicy integraln cz umowy Cakowita warto wynagrodzenia za przedmiot umowy okrelony w 1 umowy zgodnie ze on ofert wynosi. zotych (sownie: ). 2. Wynagrodzenie przysuguje wykonawcy za usugi rzeczywicie wykonane z zastosowaniem cen jednostkowych okrelonych w ofercie. 3. Wynagrodzenie okrelone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym moe ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu z zastosowaniem cen okrelonych w ofercie w nastpujcych przypadkach: a) W przypadku przerwania przez uczestnika kursu/szkolenia, z przyczyn od niego niezalenych w trakcie trwania kursu/szkolenia zapata za szkolenie ww. osoby nastpi proporcjonalnie do okresu faktycznego uczestnictwa tej osoby w kursie/szkoleniu, z zastosowaniem cen okrelonych w ofercie, b) Wykonawca nie wykona kursów/szkole okrelonych umow, c) Wykonawca nie wywie si z realizacji kursu/szkolenia dla liczby uczestników okrelonej w niniejszej umowie w innych wypadkach przewidzianych w umowie, 4. Ceny jednostkowe za kurs/szkolenie 1 osoby, okrelone w ofercie przez wykonawc pozostaj niezmienne przez cay czas trwania umowy, 5. Wynagrodzenie okrelone w postanowieniach poprzedzajcych uwzgldniaj wszystkie koszty zwizane z realizacj jego obowizków umownych okrelonych w niniejszej umowie i zaczniku do umowy: przedmiot zamówienia, zwizanych z przeprowadzeniem kursów i szkole w szczególnoci: ubezpieczenie NW wszystkich uczestników kursów/szkole, bada lekarskich jeeli specyfika kursu/szkolenia tego wymaga, koszty pomocy dydaktycznych i materiaów szkoleniowych, odziey ochronnej, kosztów przejazdów, wyywienia, zapewnienia sprztu innych kosztów promocji projektu. 3 Wykonawca jest zobowizany opracowa w uzgodnieniu z Zamawiajcym szczegóowy harmonogram kursów/szkole uwzgldniajc w szczególnoci liczb grup, ilo osób w grupie. 4 Wykonawca zapewnia, e kursy/szkolenia zostan przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadajce odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego kursu/szkolenia. Zmiana prowadzcego moe nastpi wycznie za pisemn zgod Zamawiajcego pod warunkiem, e osoba zastpujca dysponuje wszystkimi udokumentowanymi kwalifikacjami niezbdnymi do prowadzenia kursów i zaj. 5

17 Miejsce przeprowadzenia kursów/szkole s zgodnie ze zon ofert i przeprowadzone Wykonawca owiadcza, e w chwili zawarcia umowy : 6 1. dysponuje odpowiednia kadr szkoleniow do przeprowadzenia zaj teoretycznych i praktycznych o kwalifikacjach niezbdnych do przeprowadzenia kursów/szkole i zaj w zakresie objtych umow, 2. dysponuje tytuem prawnym do lokali i pomieszcze, w których b si odbywa zajcia na okres trwania niniejszej umowy, 3. dysponuje wszystkimi niezbdnymi pomocami i materiaami dydaktycznymi niezbdnymi do prowadzenia zaj, 7 1. Wykonawca na okres trwania kursów/szkole na wasny koszt musi zapewni : a. warunki lokalowe/techniczne, zapewni/wyposa sale szkoleniowe w odpowiedni sprzt dydaktyczny, a uczestników w materiay szkoleniowe niezbdne do prawidowej realizacji programu kursu/szkolenia; b. warunki zgodne z przepisami BHP, a w trakcie trwania kursu/szkolenia zapewni odzie ochronn c. uczestnikom kursu/szkolenia wyywienie tj. obiad dwudaniowy, napoje d. niezbdne badania lekarskie wymagane ze wzgldu na specyfik kursu/szkolenia e. zapewnienie dojazdu i powrotu lub sfinansowanie kosztów przejazdu. 2. Wykonawca ma obowizek na swój koszt ubezpieczy wszystkich uczestników kursów/szkole od nastpstw nieszczliwych wypadków w zwizku z kursem/ szkoleniem i drog z domu do miejsca kursu/szkolenia i z miejsca kursu/szkolenia do domu, pod rygorem rozwizania umowy bez wypowiedzenia. 3. Program kursów/szkole zawodowych powinien by przeprowadzony zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupeniania przez osoby dorose wiedzy ogólnej, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216). i innymi przepisami okrelajcymi uzyskiwanie okrelonych kwalifikacji i uprawnie w ramach prowadzonych kursów/szkole. 4. Zajcia szkoleniowe musz odbywa si od poniedziaku do pitku maksymalnie 6 godzin zegarowych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiek. 5. Wykonania czynnoci bcych przedmiotem umowy z naleyt starannoci, czuwania nad prawidow realizacj zawartej umowy. 6. Indywidualizacji ksztacenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postpów poszczególnych uczestników i zwikszenia pomocy wobec osób majcych trudnoci w procesie nauczania. 7. Powiadomienia zamawiajcego na 3 dni wczeniej, o dacie i godzinie oceny kocowej uczestników kursów/szkole. 8. Realizacja kursu/szkolenia powinna odbywa si w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno pedagogiczne. 9. Wykonawca przekae uczestnikom kursów/szkole materiay szkoleniowe i dydaktyczne umoliwiajce prawidowe przygotowanie si do egzaminu kocowego.

18 10. Wykonawca przed rozpoczciem kursu/szkolenia, jest zobowizany zapozna uczestników z jego szczegóowym programem oraz przekaza im harmonogram realizowanych zaj. Wykonawca w ramach zaj zapewni osobom skierowanym na kurs materiay dydaktyczne na wasno i wyposaenie w postaci zeszytu/notatnika, teczki oraz dugopisu. 11. Wykonawca obligatoryjnie musi dostarczy Zamawiajcemu: 1/ potwierdzenie odbioru materiaów szkoleniowych przez uczestników kursu/szkolenia; 2/ kserokopie zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 3/kserokopie rejestru wydanych zawiadcze lub innych dokumentów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 4/ imienne wykaz osób, które nie ukoczyy kursu/szkolenia; 5/ kopie ankiet scych do oceny kursu/szkolenia; 12.Wykonawca przeprowadzi egzamin kocowy wewntrzny, pozwalajcy oceni nabyte przez uczestników kursu/szkolenia umiejtnoci. 8 Wykonawca obowizany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy uyciu znaków przedstawiajcych logo EFS-u oraz programu Kapita Ludzki zgodnie z wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki w szczególnoci jest zobowizany do: 1. wydania absolwentom kursu/szkolenia dokumentu ukoczenia, który powinien zawiera informacj o realizowaniu kursu w ramach projektu wspófinansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, 2. umieszczania logo Europejskiego Funduszu Spoecznego na materiaach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczcych realizowanego projektu, 3. poi nformowania uczestników szkolenia, i jest ono organizowane w ramach projektu Szansa na lepsze jutro wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Ponadto Wykonawca zobowizuje si do: 1. przeprowadzenia zaj zgodnie z programem i harmonogramem, 2. zapewnienia wszelkich materiaów dydaktycznych, niezbdnych do wciwej 9

19 realizacji umowy, 3. zapewnienia staego nadzoru metodycznego, 4. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci harmonogramów zaj oraz dzienników zaj, list obecnoci, dokumentacji fotograficznej itp., 5. sporzdzenia i przygotowania zawiadcze ukoczenia poszczególnych kursów/ szkole, 6. pozostawania w staym kontakcie z pracownikami Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Przytyku, 7. powiadczenie kwalifikacji zawodowych wykadowców realizujcych zajcia, 8. biecego informowania Zamawiajcego o nieobecnoci na szkoleniu osób przez niego skierowanych lub te rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiajcego zapaty za szkolenie tych osób, 9. przeprowadzenia po zakoczeniu szkolenia bada ankietowych uczestników kursów/szkole dotyczcych weryfikacji poziomu zawartoci merytorycznej zaj, a take jakoci prowadzonych zaj. Zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiajcym, 10. wydania kademu uczestnikowi szkolenia zawiadczenia/certyfikatu o ukoczeniu kursu/szkolenia, 11. sporzdzanie protokou okolicznoci i przyczyn wypadku zwizanego ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca kursu/szkolenia powstaego z udziaem osoby skierowanej na szkolenie przez Zamawiajcego 12. przekazania Zamawiajcemu w terminie 7 dni od daty zakoczenia kursu/szkolenia danej grupy uczestników: a/ kserokopii protokou z egzaminu oraz imiennego wykazu osób, które ukoczyy kurs/szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykazu osób, które kursu/szkolenia nie ukoczyy, nie zday egzaminu b nie przystpiy do egzaminu kocowego, b/ oryginaów list obecnoci uczestników szkolenia na zajciach; c/ imiennego wykazu osób, które ukoczyy kurs/szkolenie, z podaniem ocen, jeli kurs/szkolenie koczy si ocen; d/ potwierdzonej za zgodno z oryginaem kserokopii zawiadcze/certyfikatów potwierdzajcych ukoczenie kursu/szkolenia przez jego uczestników, e/ potwierdzonej za zgodno z oryginaem kserokopii imiennego zbiorowego ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od nastpstw nieszczliwych wypadków,. f/ kserokopii innych dokumentów zwizanych z organizacj usugi o które na pimie zwróci si Zamawiajcy. g/ ankiet uczestników szkolenia wraz z analiz wyników, h/ dziennika zaj,

20 i/ dokumentacj fotograficzn. 1.Przyjmujcy zamówienie owiadcza, i przysuguj mu do programu szkoleniowego wyczne i nieograniczone prawa autorskie oraz, e dzieo stanowice przedmiot umowy nie jest obcione adnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 2.Wykonawca zobowizuje si podda kontroli przez Zamawiajcego prawidowoci realizacji umowy oraz udostpni do wgldu pe dokumentacj zwizan z wykonaniem umowy Wykonawca owiadcza, e spenia warunki techniczne i organizacyjne umoliwiajce zabezpieczenie danych osobowych osób biorcych udzia w projekcie oraz uczestników kursów/szkole zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowizujcego. 2. Wykonawca zobowizuje si do przechowywania dokumentów zwizanych z realizowanym zamówieniem w sposób zapewniajcy dostpno, poufno, bezpieczestwo do dnia r. 3. Ponadto Wykonawca ma obowizek informowania o miejscu archiwizowania tych dokumentów. Jednostki kontrolujce przedmiot umowy winny mie dostp do dokumentacji w zakresie przeprowadzonego szkolenia zgodnie z obowizujcymi przepisami. 4. Wykonawca jest upowaniony do przetworzenia danych osobowych uczestników kursu/szkolenia w zakresie niezbdnym do wykonania niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowizuje si przetwarza dane osobowe z zachowaniem zasad okrelonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z pó. zm.) zarówno w czasie obowizywania niniejszej umowy jak i po jej wyganiciu. 6. Wykonawca jest zobowizany do zachowania bezwzgldnej poufnoci wszelkich informacji uzyskanych w zwizku z wykonaniem Umowy, w szczególnoci, co do treci dokumentów udostpnionych dla wykonania umowy oraz konsultacji prowadzonych z Zamawiajcym ze szczególnym uwzgldnieniem tajemnicy sbowej. 7. W szczególnoci tajemnic sbow stanowi wszystkie dane osobowe, w tym wszelkie dane osobowe dotyczce uczestników szkolenia. 8. Wykonawca zobowizuje si ponadto do niepodejmowania dzia majcych na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczcych tajemnicy sbowej Zamawiajcego, ni te dane i informacje, które s konieczne do wykonania obowizków Wykonawcy wynikajcych z Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo