REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Narol. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) nadaję: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol, zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy Narol, zwanego dalej Urzędem. 2. Organizację Urzędu. 3. Zasady funkcjonowania Urzędu. 4. Zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Narol. 2. Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Narolu. 3. Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Sekretarza Miasta i Gminy Narol, Skarbnika Miasta i Gminy Narol, Kierownika Urzędu Staniu Cywilnego w Narolu Urząd jest jednostką budżetową Gminy Narol. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Siedzibą urzędu jest budynek usytuowany w Narolu, przy ul. Rynek 1.

2 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 2 z Urząd czynny jest w dniach roboczych w godz Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty, niedziele i święta, po uprzednim ustaleniu z Kierownikiem USC. ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU 5 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji, oraz innych organów funkcjonujących w strukturze gminy. 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na gminie: 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 4) zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5) zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu zadań i kompetencji. 2. W szczególności do zadań urzędu należy: 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej, oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy, 2) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy, 3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 4) przygotowywanie projektów uchwalania i wykonywania budżetu gminy, oraz innych aktów organów gminy, 5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz uchwał organów gminy, 6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji, oraz innych organów funkcjonujących w strukturze gminy, 7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu, 8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, c) przechowywania akt, d) przekazywanie akt do archiwum, 9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

3 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 3 z 30 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA URZĘDU 7 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty: 1) Referat finansowo-księgowy: stanowisko ds. księgowości budżetowej I - (KB ), stanowisko ds. księgowości budżetowej II - (KB ), stanowisko ds. księgowości budżetowej III - (KB), stanowisko ds. księgowości, stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej (KA). 2) Referat Gospodarki Komunalnej: Kierownik gospodarki komunalnej (GK), - transport odpadów stałych I - VI, - obsługa czystości i porządku placów miejskich I - II, - obsługa składowiska odpadów stałych. stanowisko ds. obsługi pracowników interwencyjnych (OPI), stanowisko ds. obsługi kasowej i rozliczeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej I II (GKR), stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony przeciwpożarowej (CZP): stanowisko ds. remontów i konserwacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (REM): - obsługa remontowa I - II, - obsługa oczyszczalni I - IV. 2. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy: stanowisko ds. gospodarki gruntami (GG), stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa (GPB). stanowisko ds. wymiaru podatkowego I (PO), stanowisko ds. wymiaru podatkowego II (PO), stanowisko ds. księgowości podatkowej (PO). stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (ZP), stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych (INW), stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych (INW). stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu (OOG), stanowisko ds. promocji gminy (PRO), pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi (GKRPA), Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (SO), stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (ROŚ), stanowisko ds. informatyzacji (INF), stanowisko ds. gospodarki leśnej (GL), stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej (ZK), kurier, obsługa miejscowej poczty,

4 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 4 z 30 stanowisko ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej (GLM), obsługa czystości i porządku w urzędzie, radca prawny, samodzielne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 2. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz. 9 Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. ROZDZIAŁ IV ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU Urząd działa według następujących zasad: 1) zasady praworządności, 2) zasady służebności wobec społeczności lokalnej, 3) zasady racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4) zasady jednoosobowego kierownictwa, 5) zasady planowania pracy, 6) zasady kontroli wewnętrznej, 7) zasady podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania. 11 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa, oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 12 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć gminie i państwu Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników, oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 2. Urzędem kieruje Burmistrz, przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

5 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 5 z Zasady podpisywania pism przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC, określa załącznik nr 2 do Regulaminu W urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników urzędu. 2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej w Urzędzie określają odrębne zarządzenia i regulaminy, składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Narol Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Referaty i poszczególne stanowiska pracy zobowiązane są do współdziałania z pozostałymi komórkami i stanowiskami Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji W urzędzie przeprowadza się okresową ocenę kwalifikacyjną w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 2. Ocena dokonywana jest przez bezpośredniego przełożonego pracownika, zgodnie ze schematem organizacyjnym urzędu. 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowej oceny pracowników w urzędzie reguluje nadany przez Burmistrza Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. ROZDZIAŁ V ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. 2) Prowadzenie bieżących spraw gminy. 3) Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności. 4) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu. 5) Okresowe zwoływanie narad, z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań. 6) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, oraz organizowanie ich współpracy. 7) Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań. 8) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9) Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu. 10) Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

6 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 6 z 30 11) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa. 12) Prezentowanie oficjalnego stanowiska Gminy i Urzędu wobec przedstawicieli środków masowego przekazu. 13) Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy, jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. 14) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, oraz ocenianie pracowników, którzy nie podlegają bezpośredniej ocenie Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Gospodarki Komunalnej. 15) Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, pracowników samorządowych upoważnionych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, oraz od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 1) Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego oraz dokonywanie zmian w Regulaminie. 2) Opracowywanie projektów zakresów czynności poszczególnych pracowników na stanowiskach pracy. 3) Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie, oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr. 4) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy i funkcjonowania Urzędu. 5) Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, w tym prowadzenie spraw wymagających opiniowania w tym zakresie. 6) Przekazywanie uchwał Rady do Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego zgodnie z wymaganymi procedurami. 7) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych. 8) Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych. 9) Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami samorządowymi, wyborami sołtysów i członków rad sołeckich oraz innymi. 10) Przyjmowanie interesantów w sprawach prac interwencyjnych, staży oraz praktyk studenckich i uczniowskich. 11) Prowadzenie nadzoru nad szkoleniem stażystów i praktykantów w urzędzie. 12) Przygotowywanie projektów zmian statutu gminy. 13) Przygotowywanie projektów zmian statutu jednostek pomocniczych gminy. 14) Rozpatrywanie skarg i wniosków w uzgodnieniu z Burmistrzem wpływających do urzędu, oraz udzielanie pisemnych odpowiedzi. 15) Prowadzenie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie, oraz nadzór nad stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt. 16) Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, oraz innych pieczęci i stempli stosowanych w Urzędzie. 17) Prowadzenie książki kontroli Urzędu w zakresie kontroli zewnętrznej. 18) Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym nadzór nad przygotowywaniem stosownych procedur, przygotowywanie dokumentacji zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

7 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 7 z 30 19) Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 20) Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (opiniowanie pracowników). 21) Przeprowadzanie służby przygotowawczej nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. 22) Prowadzenie w uzgodnieniu z Burmistrzem spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym pracowników zatrudnionych w urzędzie. 23) Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny). 24) Prowadzenie rejestru instytucji kultury. 25) Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. 26) Analizowanie treści ustaw i rozporządzeń zawartych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich oraz przekazywanie ich treści do poszczególnych pracowników w zakresie ich właściwości pracy. 27) Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu. 28) Prowadzenie wybranych spraw związanych z systemem oświaty w gminie, w tym między innymi sprawy związane z regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych, naborem na stanowiska dyrektorów w szkołach, i inne. 29) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, w tym między innymi przekazywanie informacji, zbieranie i pomoc w sporządzaniu wniosków, jak również rozliczanie środków i wnioskowanie o zwrot do odpowiednich organów. 30) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i medali dla pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 31) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w tym wykonywanie postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz postanowień zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, tj.: a) Nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, b) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń w obszarze przetwarzania danych osobowych, c) Przeprowadzanie analiz i identyfikacji zagrożeń i ryzyka, na które mogą być narażone procesy przetwarzania danych osobowych oraz pisemne informowanie o wynikach analiz Administratora Danych Osobowych, d) Nadzór nad sposobami i zasadami udostępniania danych osobowych odbiorcom danych lub innym podmiotom, opiniowanie umów, których przedmiotem może być powierzenie przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym, e) Niezwłoczne informowanie Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, f) Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, g) Inicjowanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i zapoznawanie osób nowo zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, h) Nadzór nad wykorzystywanym oprogramowaniem do przetwarzania danych osobowych oraz jego legalnością, i) Podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowaniu

8 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 8 z 30 wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, j) Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym przeglądaniem pod kątem ich dalszej przydatności, k) Sporządzanie raportów z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe, l) Zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO oraz zmian w zbiorach uprzednio zgłoszonych, o ile zachodzi obowiązek ich rejestracji. 32) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych w urzędzie pełnienie roli Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w tym wynikające z ustawy zadania: a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów), e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, i) przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa. 33) Wspólnie ze Skarbnikiem z upoważnienia Burmistrza, przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych gminy (jednostek podległych). 34) Wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza Do zadań Skarbnika należy: 1) Wykonywanie ogólnych, określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości. 2) Kierowanie pracą referatu finansowo-księgowego. 3) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty. 4) Współdziałanie w opracowywaniu budżetu, w tym: a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu, b) uzgadnianie projektu budżetu, wraz z projektami planów jednostek organizacyjnych, projektami planów zakładów budżetowych, c) przygotowywanie w formie pisemnej uzasadnienia do projektu budżetu, d) przygotowywanie zarządzeń Burmistrza przyjmujących projekt budżetu,

9 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 9 z 30 e) przygotowywanie kompletu materiałów dotyczących projektu budżetu, łącznie z projektem uchwały budżetowej na dany rok i przekazywanie materiałów do Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, f) przygotowywanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok, g) przygotowywanie autopoprawek do projektu budżetu, h) po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską, sprawdzenie całości materiałów dotyczących uchwały budżetowej wraz z załącznikami, oraz przygotowanie do wysłania do opublikowania w Dzienniku Urzędowym. 5) Sprawozdawczość budżetowa. 6) Przygotowywanie i przesyłanie pisemnych informacji do jednostek organizacyjnych o kwotach przyjętych w budżecie dla ich jednostek. 7) Przyjmowanie i sprawdzanie planów finansowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne oraz gminne instytucje kultury. 8) Opracowywanie planów finansowych na zadania z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej. 9) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie w trakcie realizacji budżetu. 10) Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie, w trakcie realizacji budżetu. 11) Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących przepisów wewnętrznych (np. instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, ZPK, zarządzenie o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej, itp.). 12) Przygotowywanie informacji analityczno-opisowej, wraz z projektami zarządzeń Burmistrza o realizacji budżetu za I półrocze i rok budżetowy. 13) Bieżące sprawdzanie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 14) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek. 15) Sprawdzanie sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych). 16) Stała analiza i kontrola zaszłości finansowych. 17) Sprawdzanie rachunków, faktur i załączników pod względem formalno-rachunkowym. 18) Bieżąca kontrola pracy stanowisk dotyczących wymiaru i księgowości podatkowej. 19) Kontrasygnowanie umów dotyczących robót, usług i dostaw oraz umów na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych (programy). 20) Zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji oraz kontrola zaszłości finansowych. 21) Wystawianie i podpisywanie poleceń księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 22) Przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące jednostek organizacyjnych na bieżące funkcjonowanie. 23) Rozliczanie udzielonych dotacji i pomocy finansowej z budżetu gminy. 24) Naliczanie i przekazywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy. 25) Planowanie inwentaryzacji oraz przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących Zespołów spisowych. 26) Sprawdzanie i zatwierdzanie wyników inwentaryzacyjnych. 27) Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu. 28) Opracowywanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. 29) Prowadzenie rozliczeń spłat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami.

10 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 10 z 30 30) Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw budżetowych, finansowych, rozliczeniowych. 31) 31)Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej bezpośrednio podległych pracowników na stanowiskach urzędniczych. ROZDZIAŁ VI PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej I należy: 1) Prowadzenie urządzeń księgowych systemem komputerowym, łącznie z dekretowaniem dokumentów dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wystawianie poleceń księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 3) Sporządzanie całości wydruków komputerowych do w/w funduszy i archiwizowanie danych komputerowych. 4) Sporządzanie list płac systemem komputerowym. 5) Bieżące nanoszenie do programu zmian dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. 6) Naliczanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników. 7) Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych. 8) Sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami. 9) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych potrącanego od wynagrodzeń pracowników, jak również od rachunków osób fizycznych. 10) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących pobranych zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych dla Urzędów Skarbowych. 11) Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach wydawanie kompetentnym osobom PIT 11, PIT 40, PIT R. 12) Przyjmowanie, kompletowanie i przygotowywanie do realizacji rachunków gotówkowych i bezgotówkowych (podjęcia, przelewy). 13) Wystawianie i podpisywanie czeków gotówkowych. 14) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 15) Zatwierdzanie dowodów do wypłaty pod nieobecność Skarbnika. 16) Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej ZUS, oraz ustalanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych itp. 17) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzenia. 18) Prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z załącznikami dotyczące pracowników. 19) Zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 20) Zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. 21) Wyrejestrowanie pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczeń po ustaniu zatrudnienia. 22) Przekazywanie zgłoszeń do ZUS pocztą elektroniczną. 23) Miesięczne rozliczanie składek ZUS i przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej drogą elektroniczną (DRA, RSA, RCX). 24) Wydawanie raportów dotyczących ubezpieczeń pracownikom (RMUA). 25) Zastępstwo podczas nieobecności w pracy Skarbnika Miasta i Gminy. 26) Uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości.

11 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 11 z Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej II należy: 1) Prowadzenie ewidencji materiałów łącznie z prowadzeniem pełnej dokumentacji rozliczeniowej, tj. prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych. 2) Prowadzenie pełnego rozliczenia materiałów uzyskanych z produkcji własnej poprzez ewidencję przychodów uzyskanych asortymentów (płytki, krawężniki, trylinka itp.) i rozliczanie według przedłożonych protokołów. 3) Analiza stanu zobowiązań i należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, upomnienia, naliczanie odsetek itp. 4) Prowadzenie i uzgadnianie księgi środków trwałych i książek inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie i księgozbiory) wg miejsca użytkowania. 5) Przyjmowanie oświadczeń o materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 6) Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów na składzie łącznie z ujęciem wyniku inwentaryzacji w urządzeniach księgowych. 7) Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami poprzez wystawianie potwierdzeń sald na koniec roku. 8) Uzgadnianie wydruków dotyczących podatku VAT oraz sprawdzanie z rejestrami zakupów i sprzedaży. 9) Nanoszenie na kartoteki materiałowe ilościowo-wartościowe zapisów na kontach 310 z podziałem na rodzaje materiałów i osób materialnie odpowiedzialnych. 10) Nanoszenie danych z zapisów księgowych do książek pozostałych środków trwałych. 11) Nanoszenie danych z zapisów księgowych książek środków trwałych, naliczanie amortyzacji środków trwałych i przygotowywanie danych do sprawozdania o środkach trwałych. 12) Rozliczanie sołtysów, pracowników z zainkasowanej gotówki wg kwitariusza K-103, KP i bloczków opłaty targowej. 13) Wystawianie polecenia księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 14) Przyjmowanie, kompletowanie i przygotowywanie do realizacji faktur gotówkowych i bezgotówkowych (podjęcia, przelewy). 15) Wystawianie czeków gotówkowych dla kasjera na podjęcie gotówki z banku. 16) Wystawianie not obciążeniowych dla pracowników i innych osób fizycznych oraz osób prawnych za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej w wydzierżawionych lokalach. 17) Prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej inwestycji i rozliczanie inwestycji (łącznie z wydrukami). 18) Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu podatku od towarów i usług VAT (rejestry zakupu, rejestry sprzedaży, rozliczanie kasy fiskalnej, wystawianie faktur VAT, itp.) komputerowo lub ręcznie. 19) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 20) Kwalifikacja na dokumentach księgowych wydatków strukturalnych (kodów i obszarów tematycznych). 21) Ewidencja księgowa wydatków strukturalnych (syntetyka i analityka). 22) Sporządzanie sprawozdań RBWS: - własnych jednostkowych Urzędu Miasta i Gminy Narol, - przyjmowanie od jednostek podległych (jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury), - sporządzanie łącznego sprawozdania RBWS gminy przekazywanie do Ministerstwa Finansów.

12 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 12 z 30 23) Sporządzenie wydruków komputerowych dotyczących rejestru zakupu i sprzedaży. 24) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT 7 do Urzędu Skarbowego Lubaczów, i przekazanie naliczonego do przekazania podatku VAT. 25) Uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej III należy: 1) Prowadzenie urządzeń księgowych systemem komputerowym, łącznie z uzgadnianiem i dekretowaniem dokumentów dla budżetu gminy i jednostki budżetowej. 2) Wprowadzanie zapisów księgowych do komputera. 3) Dokonywanie uzgodnień na sporządzanych wydrukach komputerowych, takich jak: dziennik, księga główna, karty wydatków i kosztów wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, zapisy na kontach pomocniczych (należności przypisanych i zobowiązań wg kontrahentów i osób fizycznych), uzgadnianie i księgowanie zapisów dotyczących zaszłości w księgowości podatkowej, uzgadnianie z księgowością podatkową wpływów na poszczególnych podatkach (paragrafach) w okresach miesięcznych. 4) Uzgadnianie wpływów i sprawozdań Rb27 oraz udziału w podatkach realizowanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. 5) Sporządzanie bilansów budżetu gminy i jednostek budżetowych łącznie z załącznikami oraz sporządzanie rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu. 6) Uzgadnianie dochodów do sprawozdania RB 27S realizowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej z danymi księgowymi (woda, ścieki, odpady). 7) Prowadzenie księgowań na dziennikach częściowych z zakresu projektów i programów. 8) Archiwizowanie danych dotyczących księgowości budżetowej. 9) Miesięczne ustalanie stanu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wydruków komputerowych. 10) Miesięczne ustalanie przychodów i kosztów finansowych, oraz pozostałych przychodów i kosztów. 11) Rozliczanie pracowników i sołtysów z przyjętej gotówki na podstawie kwitariusza K-103, rozliczanie bloczków opłaty targowej. 12) Wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych tj.: PK polecenie księgowania, noty obciążeniowe, zamówienia itp. 13) Księgowanie dokumentów na kontach poszczególnych inwestycji i dziennikach częściowych. 14) Komputerowe księgowanie podatku od towarów i usług VAT. 15) Przygotowywanie i kompletowanie rachunków i faktur do realizacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. 16) Wystawianie czeków gotówkowych do BS Narol. 17) Sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 18) Bieżące uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości. 19) Sprawdzanie rozliczenia paliwa dotyczącego gminnych środków transportowych, łącznie z dekretacją i zapisem komputerowym w kontach 310 materiały. 20) Bieżące sprawdzanie obrotów na wyciągach bankowych. 21) Sprawdzanie i księgowanie rozliczeń finansowych drewna pozyskanego i sprzedanego wg wykazów sołectw.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo