REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Narol. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) nadaję: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol, zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy Narol, zwanego dalej Urzędem. 2. Organizację Urzędu. 3. Zasady funkcjonowania Urzędu. 4. Zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Narol. 2. Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Narolu. 3. Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Sekretarza Miasta i Gminy Narol, Skarbnika Miasta i Gminy Narol, Kierownika Urzędu Staniu Cywilnego w Narolu Urząd jest jednostką budżetową Gminy Narol. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Siedzibą urzędu jest budynek usytuowany w Narolu, przy ul. Rynek 1.

2 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 2 z Urząd czynny jest w dniach roboczych w godz Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty, niedziele i święta, po uprzednim ustaleniu z Kierownikiem USC. ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU 5 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji, oraz innych organów funkcjonujących w strukturze gminy. 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na gminie: 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 4) zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5) zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu zadań i kompetencji. 2. W szczególności do zadań urzędu należy: 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej, oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy, 2) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy, 3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 4) przygotowywanie projektów uchwalania i wykonywania budżetu gminy, oraz innych aktów organów gminy, 5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz uchwał organów gminy, 6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji, oraz innych organów funkcjonujących w strukturze gminy, 7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu, 8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, c) przechowywania akt, d) przekazywanie akt do archiwum, 9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

3 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 3 z 30 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA URZĘDU 7 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty: 1) Referat finansowo-księgowy: stanowisko ds. księgowości budżetowej I - (KB ), stanowisko ds. księgowości budżetowej II - (KB ), stanowisko ds. księgowości budżetowej III - (KB), stanowisko ds. księgowości, stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej (KA). 2) Referat Gospodarki Komunalnej: Kierownik gospodarki komunalnej (GK), - transport odpadów stałych I - VI, - obsługa czystości i porządku placów miejskich I - II, - obsługa składowiska odpadów stałych. stanowisko ds. obsługi pracowników interwencyjnych (OPI), stanowisko ds. obsługi kasowej i rozliczeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej I II (GKR), stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony przeciwpożarowej (CZP): stanowisko ds. remontów i konserwacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (REM): - obsługa remontowa I - II, - obsługa oczyszczalni I - IV. 2. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy: stanowisko ds. gospodarki gruntami (GG), stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa (GPB). stanowisko ds. wymiaru podatkowego I (PO), stanowisko ds. wymiaru podatkowego II (PO), stanowisko ds. księgowości podatkowej (PO). stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (ZP), stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych (INW), stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych (INW). stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu (OOG), stanowisko ds. promocji gminy (PRO), pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi (GKRPA), Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (SO), stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (ROŚ), stanowisko ds. informatyzacji (INF), stanowisko ds. gospodarki leśnej (GL), stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej (ZK), kurier, obsługa miejscowej poczty,

4 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 4 z 30 stanowisko ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej (GLM), obsługa czystości i porządku w urzędzie, radca prawny, samodzielne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 2. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz. 9 Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. ROZDZIAŁ IV ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU Urząd działa według następujących zasad: 1) zasady praworządności, 2) zasady służebności wobec społeczności lokalnej, 3) zasady racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4) zasady jednoosobowego kierownictwa, 5) zasady planowania pracy, 6) zasady kontroli wewnętrznej, 7) zasady podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania. 11 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa, oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 12 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć gminie i państwu Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników, oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 2. Urzędem kieruje Burmistrz, przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

5 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 5 z Zasady podpisywania pism przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC, określa załącznik nr 2 do Regulaminu W urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników urzędu. 2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej w Urzędzie określają odrębne zarządzenia i regulaminy, składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Narol Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Referaty i poszczególne stanowiska pracy zobowiązane są do współdziałania z pozostałymi komórkami i stanowiskami Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji W urzędzie przeprowadza się okresową ocenę kwalifikacyjną w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 2. Ocena dokonywana jest przez bezpośredniego przełożonego pracownika, zgodnie ze schematem organizacyjnym urzędu. 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowej oceny pracowników w urzędzie reguluje nadany przez Burmistrza Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. ROZDZIAŁ V ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. 2) Prowadzenie bieżących spraw gminy. 3) Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności. 4) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu. 5) Okresowe zwoływanie narad, z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań. 6) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, oraz organizowanie ich współpracy. 7) Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań. 8) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9) Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu. 10) Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

6 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 6 z 30 11) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa. 12) Prezentowanie oficjalnego stanowiska Gminy i Urzędu wobec przedstawicieli środków masowego przekazu. 13) Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy, jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. 14) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, oraz ocenianie pracowników, którzy nie podlegają bezpośredniej ocenie Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Gospodarki Komunalnej. 15) Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, pracowników samorządowych upoważnionych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, oraz od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 1) Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego oraz dokonywanie zmian w Regulaminie. 2) Opracowywanie projektów zakresów czynności poszczególnych pracowników na stanowiskach pracy. 3) Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie, oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr. 4) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy i funkcjonowania Urzędu. 5) Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, w tym prowadzenie spraw wymagających opiniowania w tym zakresie. 6) Przekazywanie uchwał Rady do Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego zgodnie z wymaganymi procedurami. 7) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych. 8) Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych. 9) Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami samorządowymi, wyborami sołtysów i członków rad sołeckich oraz innymi. 10) Przyjmowanie interesantów w sprawach prac interwencyjnych, staży oraz praktyk studenckich i uczniowskich. 11) Prowadzenie nadzoru nad szkoleniem stażystów i praktykantów w urzędzie. 12) Przygotowywanie projektów zmian statutu gminy. 13) Przygotowywanie projektów zmian statutu jednostek pomocniczych gminy. 14) Rozpatrywanie skarg i wniosków w uzgodnieniu z Burmistrzem wpływających do urzędu, oraz udzielanie pisemnych odpowiedzi. 15) Prowadzenie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie, oraz nadzór nad stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt. 16) Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, oraz innych pieczęci i stempli stosowanych w Urzędzie. 17) Prowadzenie książki kontroli Urzędu w zakresie kontroli zewnętrznej. 18) Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym nadzór nad przygotowywaniem stosownych procedur, przygotowywanie dokumentacji zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

7 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 7 z 30 19) Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 20) Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (opiniowanie pracowników). 21) Przeprowadzanie służby przygotowawczej nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. 22) Prowadzenie w uzgodnieniu z Burmistrzem spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym pracowników zatrudnionych w urzędzie. 23) Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny). 24) Prowadzenie rejestru instytucji kultury. 25) Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. 26) Analizowanie treści ustaw i rozporządzeń zawartych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich oraz przekazywanie ich treści do poszczególnych pracowników w zakresie ich właściwości pracy. 27) Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu. 28) Prowadzenie wybranych spraw związanych z systemem oświaty w gminie, w tym między innymi sprawy związane z regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych, naborem na stanowiska dyrektorów w szkołach, i inne. 29) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, w tym między innymi przekazywanie informacji, zbieranie i pomoc w sporządzaniu wniosków, jak również rozliczanie środków i wnioskowanie o zwrot do odpowiednich organów. 30) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i medali dla pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 31) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w tym wykonywanie postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz postanowień zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, tj.: a) Nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, b) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń w obszarze przetwarzania danych osobowych, c) Przeprowadzanie analiz i identyfikacji zagrożeń i ryzyka, na które mogą być narażone procesy przetwarzania danych osobowych oraz pisemne informowanie o wynikach analiz Administratora Danych Osobowych, d) Nadzór nad sposobami i zasadami udostępniania danych osobowych odbiorcom danych lub innym podmiotom, opiniowanie umów, których przedmiotem może być powierzenie przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym, e) Niezwłoczne informowanie Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, f) Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, g) Inicjowanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i zapoznawanie osób nowo zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, h) Nadzór nad wykorzystywanym oprogramowaniem do przetwarzania danych osobowych oraz jego legalnością, i) Podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowaniu

8 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 8 z 30 wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, j) Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym przeglądaniem pod kątem ich dalszej przydatności, k) Sporządzanie raportów z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe, l) Zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO oraz zmian w zbiorach uprzednio zgłoszonych, o ile zachodzi obowiązek ich rejestracji. 32) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych w urzędzie pełnienie roli Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w tym wynikające z ustawy zadania: a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów), e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, i) przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa. 33) Wspólnie ze Skarbnikiem z upoważnienia Burmistrza, przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych gminy (jednostek podległych). 34) Wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza Do zadań Skarbnika należy: 1) Wykonywanie ogólnych, określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości. 2) Kierowanie pracą referatu finansowo-księgowego. 3) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty. 4) Współdziałanie w opracowywaniu budżetu, w tym: a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu, b) uzgadnianie projektu budżetu, wraz z projektami planów jednostek organizacyjnych, projektami planów zakładów budżetowych, c) przygotowywanie w formie pisemnej uzasadnienia do projektu budżetu, d) przygotowywanie zarządzeń Burmistrza przyjmujących projekt budżetu,

9 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 9 z 30 e) przygotowywanie kompletu materiałów dotyczących projektu budżetu, łącznie z projektem uchwały budżetowej na dany rok i przekazywanie materiałów do Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, f) przygotowywanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok, g) przygotowywanie autopoprawek do projektu budżetu, h) po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską, sprawdzenie całości materiałów dotyczących uchwały budżetowej wraz z załącznikami, oraz przygotowanie do wysłania do opublikowania w Dzienniku Urzędowym. 5) Sprawozdawczość budżetowa. 6) Przygotowywanie i przesyłanie pisemnych informacji do jednostek organizacyjnych o kwotach przyjętych w budżecie dla ich jednostek. 7) Przyjmowanie i sprawdzanie planów finansowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne oraz gminne instytucje kultury. 8) Opracowywanie planów finansowych na zadania z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej. 9) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie w trakcie realizacji budżetu. 10) Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie, w trakcie realizacji budżetu. 11) Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących przepisów wewnętrznych (np. instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, ZPK, zarządzenie o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej, itp.). 12) Przygotowywanie informacji analityczno-opisowej, wraz z projektami zarządzeń Burmistrza o realizacji budżetu za I półrocze i rok budżetowy. 13) Bieżące sprawdzanie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 14) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek. 15) Sprawdzanie sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych). 16) Stała analiza i kontrola zaszłości finansowych. 17) Sprawdzanie rachunków, faktur i załączników pod względem formalno-rachunkowym. 18) Bieżąca kontrola pracy stanowisk dotyczących wymiaru i księgowości podatkowej. 19) Kontrasygnowanie umów dotyczących robót, usług i dostaw oraz umów na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych (programy). 20) Zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji oraz kontrola zaszłości finansowych. 21) Wystawianie i podpisywanie poleceń księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 22) Przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące jednostek organizacyjnych na bieżące funkcjonowanie. 23) Rozliczanie udzielonych dotacji i pomocy finansowej z budżetu gminy. 24) Naliczanie i przekazywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy. 25) Planowanie inwentaryzacji oraz przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących Zespołów spisowych. 26) Sprawdzanie i zatwierdzanie wyników inwentaryzacyjnych. 27) Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu. 28) Opracowywanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. 29) Prowadzenie rozliczeń spłat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami.

10 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 10 z 30 30) Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw budżetowych, finansowych, rozliczeniowych. 31) 31)Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej bezpośrednio podległych pracowników na stanowiskach urzędniczych. ROZDZIAŁ VI PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej I należy: 1) Prowadzenie urządzeń księgowych systemem komputerowym, łącznie z dekretowaniem dokumentów dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wystawianie poleceń księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 3) Sporządzanie całości wydruków komputerowych do w/w funduszy i archiwizowanie danych komputerowych. 4) Sporządzanie list płac systemem komputerowym. 5) Bieżące nanoszenie do programu zmian dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. 6) Naliczanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników. 7) Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych. 8) Sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami. 9) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych potrącanego od wynagrodzeń pracowników, jak również od rachunków osób fizycznych. 10) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących pobranych zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych dla Urzędów Skarbowych. 11) Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach wydawanie kompetentnym osobom PIT 11, PIT 40, PIT R. 12) Przyjmowanie, kompletowanie i przygotowywanie do realizacji rachunków gotówkowych i bezgotówkowych (podjęcia, przelewy). 13) Wystawianie i podpisywanie czeków gotówkowych. 14) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 15) Zatwierdzanie dowodów do wypłaty pod nieobecność Skarbnika. 16) Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej ZUS, oraz ustalanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych itp. 17) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzenia. 18) Prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z załącznikami dotyczące pracowników. 19) Zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 20) Zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. 21) Wyrejestrowanie pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczeń po ustaniu zatrudnienia. 22) Przekazywanie zgłoszeń do ZUS pocztą elektroniczną. 23) Miesięczne rozliczanie składek ZUS i przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej drogą elektroniczną (DRA, RSA, RCX). 24) Wydawanie raportów dotyczących ubezpieczeń pracownikom (RMUA). 25) Zastępstwo podczas nieobecności w pracy Skarbnika Miasta i Gminy. 26) Uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości.

11 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 11 z Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej II należy: 1) Prowadzenie ewidencji materiałów łącznie z prowadzeniem pełnej dokumentacji rozliczeniowej, tj. prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych. 2) Prowadzenie pełnego rozliczenia materiałów uzyskanych z produkcji własnej poprzez ewidencję przychodów uzyskanych asortymentów (płytki, krawężniki, trylinka itp.) i rozliczanie według przedłożonych protokołów. 3) Analiza stanu zobowiązań i należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, upomnienia, naliczanie odsetek itp. 4) Prowadzenie i uzgadnianie księgi środków trwałych i książek inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie i księgozbiory) wg miejsca użytkowania. 5) Przyjmowanie oświadczeń o materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 6) Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów na składzie łącznie z ujęciem wyniku inwentaryzacji w urządzeniach księgowych. 7) Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami poprzez wystawianie potwierdzeń sald na koniec roku. 8) Uzgadnianie wydruków dotyczących podatku VAT oraz sprawdzanie z rejestrami zakupów i sprzedaży. 9) Nanoszenie na kartoteki materiałowe ilościowo-wartościowe zapisów na kontach 310 z podziałem na rodzaje materiałów i osób materialnie odpowiedzialnych. 10) Nanoszenie danych z zapisów księgowych do książek pozostałych środków trwałych. 11) Nanoszenie danych z zapisów księgowych książek środków trwałych, naliczanie amortyzacji środków trwałych i przygotowywanie danych do sprawozdania o środkach trwałych. 12) Rozliczanie sołtysów, pracowników z zainkasowanej gotówki wg kwitariusza K-103, KP i bloczków opłaty targowej. 13) Wystawianie polecenia księgowania KP i not obciążeniowych/uznaniowych jako dowodów wewnętrznych. 14) Przyjmowanie, kompletowanie i przygotowywanie do realizacji faktur gotówkowych i bezgotówkowych (podjęcia, przelewy). 15) Wystawianie czeków gotówkowych dla kasjera na podjęcie gotówki z banku. 16) Wystawianie not obciążeniowych dla pracowników i innych osób fizycznych oraz osób prawnych za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej w wydzierżawionych lokalach. 17) Prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej inwestycji i rozliczanie inwestycji (łącznie z wydrukami). 18) Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu podatku od towarów i usług VAT (rejestry zakupu, rejestry sprzedaży, rozliczanie kasy fiskalnej, wystawianie faktur VAT, itp.) komputerowo lub ręcznie. 19) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 20) Kwalifikacja na dokumentach księgowych wydatków strukturalnych (kodów i obszarów tematycznych). 21) Ewidencja księgowa wydatków strukturalnych (syntetyka i analityka). 22) Sporządzanie sprawozdań RBWS: - własnych jednostkowych Urzędu Miasta i Gminy Narol, - przyjmowanie od jednostek podległych (jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury), - sporządzanie łącznego sprawozdania RBWS gminy przekazywanie do Ministerstwa Finansów.

12 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 12 z 30 23) Sporządzenie wydruków komputerowych dotyczących rejestru zakupu i sprzedaży. 24) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT 7 do Urzędu Skarbowego Lubaczów, i przekazanie naliczonego do przekazania podatku VAT. 25) Uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej III należy: 1) Prowadzenie urządzeń księgowych systemem komputerowym, łącznie z uzgadnianiem i dekretowaniem dokumentów dla budżetu gminy i jednostki budżetowej. 2) Wprowadzanie zapisów księgowych do komputera. 3) Dokonywanie uzgodnień na sporządzanych wydrukach komputerowych, takich jak: dziennik, księga główna, karty wydatków i kosztów wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, zapisy na kontach pomocniczych (należności przypisanych i zobowiązań wg kontrahentów i osób fizycznych), uzgadnianie i księgowanie zapisów dotyczących zaszłości w księgowości podatkowej, uzgadnianie z księgowością podatkową wpływów na poszczególnych podatkach (paragrafach) w okresach miesięcznych. 4) Uzgadnianie wpływów i sprawozdań Rb27 oraz udziału w podatkach realizowanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. 5) Sporządzanie bilansów budżetu gminy i jednostek budżetowych łącznie z załącznikami oraz sporządzanie rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu. 6) Uzgadnianie dochodów do sprawozdania RB 27S realizowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej z danymi księgowymi (woda, ścieki, odpady). 7) Prowadzenie księgowań na dziennikach częściowych z zakresu projektów i programów. 8) Archiwizowanie danych dotyczących księgowości budżetowej. 9) Miesięczne ustalanie stanu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wydruków komputerowych. 10) Miesięczne ustalanie przychodów i kosztów finansowych, oraz pozostałych przychodów i kosztów. 11) Rozliczanie pracowników i sołtysów z przyjętej gotówki na podstawie kwitariusza K-103, rozliczanie bloczków opłaty targowej. 12) Wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych tj.: PK polecenie księgowania, noty obciążeniowe, zamówienia itp. 13) Księgowanie dokumentów na kontach poszczególnych inwestycji i dziennikach częściowych. 14) Komputerowe księgowanie podatku od towarów i usług VAT. 15) Przygotowywanie i kompletowanie rachunków i faktur do realizacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. 16) Wystawianie czeków gotówkowych do BS Narol. 17) Sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 18) Bieżące uzupełnianie pracy na innych stanowiskach w księgowości. 19) Sprawdzanie rozliczenia paliwa dotyczącego gminnych środków transportowych, łącznie z dekretacją i zapisem komputerowym w kontach 310 materiały. 20) Bieżące sprawdzanie obrotów na wyciągach bankowych. 21) Sprawdzanie i księgowanie rozliczeń finansowych drewna pozyskanego i sprzedanego wg wykazów sołectw.

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice ZARZĄDZENIE NR OR.120.7.2013 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo