DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,77 1. Wydział GKiM Plan ,00 Wykonanie ,27 Gmina zawarła umowę w dniu 29 maja 2008 roku nr GKiM.XVII /24/08 z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, Świebodzin ul. Wałowa 3 na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe lub roztopowe na terenie miasta i gminy Świebodzin z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2008 r. Zamówienia dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 170a/B/07 Burmistrza Świebodzina z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień o wartości poniżej EURO w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i jednostkach podległych Gminie Świebodzin z zastosowaniem 4 ust. 9 Regulaminu. Umową objęte są n/w rowy Miasto Świebodzin - R-1 ( I kons) - długość rowu 934 mb - R-1 ( II kons) - długość rowu 934 mb - R-1 ( III kons) - długość rowu 934 mb - R-2 - długość rowu 220 mb - R-4 - długość rowu 185 mb - R-5 - długość rowu 48 mb - R-6 - długość rowu 92 mb - R-7 - długość rowu 345 mb - R-7a - długość rowu 23 mb - R-8 - długość rowu 68 mb - R-9 - długość rowu 68 mb - R-12 - długość rowu 120 mb - R-13 - długość rowu 25 mb - R-14 - długość rowu 40 mb - R-14a - długość rowu 25 mb - R-15 - długość rowu 685 mb - R-16 - długość rowu 200 mb - R-18 - długość rowu 224 mb - R-21 - długość rowu 190 mb Miejscowości wiejskie - m. Rusinów - długość rowu 294 mb - m. Borów - długość rowu 530 mb - m. Grodziszcze - długość rowu 450 mb - m. Raków - długość rowu 158 mb - m. Lubinicko - długość rowu 214 mb - m. Ługów - długość rowu 556 mb - m. Gościkowo - długość rowu 260 mb - m. Glińsk - długość rowu 402 mb 1

2 Dnia 19 czerwca 2008 roku Rejonowy Związek Spółek Wodnych zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Zakres prac konserwacyjnych obejmował: 1) udrożnienie koryta rowu R1 poprzez odmulenie dna cieku, 2) wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu, 3) hakowanie roślin korzeniących w dnie, 4) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, 5) wywóz wydobytych namułów i wykoszonych porostów. Dnia 21 sierpnia 2008 roku zgodnie z zawartą umową GKiM.XVII /2008 z dnia r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (II konserwacja), R2, R4, R5, R6 w Świebodzinie oraz rowy o łącznej dł. 450 m w miejscowości Grodziszcz. Protokołem nr 17/Z/2008, 16//Z/2008 i 15/Z/2008 spisanym dnia 22 sierpnia 2008 r. odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Dnia 26 listopada 2008 roku zgodnie z zawartą umową GKiM.XVII /2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (III konserwacja), R7, R7a, R8, R9, R12, R 13, R14, R14a, R15, R16, R18, R21 w Świebodzinie oraz rowy w miejscowościach: Rusinów 288m, Borów 530, Raków -158m, Lubinicko 214m, Ługów 556, Gościkowo 260m, Glińsk 402m. Protokołem nr 20/Z/2008 spisanym dnia 02 grudnia 2008 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Zgodnie z zleceniem GKiM.XVII /2008 z dnia r. funkcję inspektora nadzoru w zakresie z rozliczeniem ilościowo-kosztowym zadania Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2008 roku pełniła firma AQUA-TECH z Międzyrzecza. Zakładowi Utrzymania Zieleni Ewa Waszak zlecono roboty związane z wykoszeniem 600 m skarp rowu i przycięciem 14 szt. drzew rosnących w skarpie rowu w miejscowości Rzeczyca. Protokołem odbioru robót spisanym dnia 15 grudnia 2008 roku odebrano i potwierdzono wykonanie w/w robót. 2. Wydział GRiOŚ Plan 6.200,00 Wykonanie 2.835,50 W okresie sprawozdawczym z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych oraz prac porządkowo - pielęgnacyjnych zostały wykonane następujące prace: wykonanie prac pielęgnacyjnych polegających na wycinaniu odrostów, krzaków i konarów drzew i ich spalanie oraz usuwanie kamieni z pobocza dróg na terenie miasta i gminy Świebodzin, czyszczenie krat i przepustów, studzienek oraz udrożnienie rurociągów pod mostami, drogami odprowadzających wody deszczowe i gruntowe na terenie gminy oraz wymiana przykryć włazów, naprawa drogi dojazdowej do budynku nr 17 przy ul. Konarskiego, zrywanie trelinki, niwelacja terenu, koszenie trzciny w stawie i na jego obrzeżach (Raków staw. p. poż.), odbudowa i naprawa muru oporowego podtrzymującego skarpę i płot od strony Lubuskiej Fabryki Mebli (ul. Marynarska), odmulanie rowu odprowadzającego wodę ze stawu, wykopanie rowu i skarpowanie (Raków staw p.poż. nr 2), naprawa studni wód deszczowych przy drodze naprzeciw bloków, podmurowanie włazu (Rzeczyca), zdjęcie kostki polbrukowej położonej na studni kanału deszczowego, ułożenie płyty i podmurowanie włazu, ponowne położenie kostki polbrukowej (Świebodzin, Park Chopina), 2

3 skuwanie betonu na kanale wód deszczowych i rozbicie góry kanału deszczowego; czyszczenie kanału i wywóz nieczystości; ułożenie płyt z betonu (Świebodzin, Park Chopina przy lokalu ARENDA ), przestawianie przesuniętych kręgów studni wód deszczowych szt. 3 (ul. Kozia Rozłogi), czyszczenie studni deszczowych i odpływu wody ze stawu p.poż. w Glińsku, prace ziemne i transport obrzeży, wykonanie wykopów pod obrzeża, niwelacja terenu, transport ziemi na skarpę i usuwanie nieczystości nawiezionych przez mieszkańców, wytyczenie ścieżek spacerowych, miejsca na ognisko oraz placu pod stół do tenisa stołowego, układanie kostki polbrukowej (Lubinicko - park rekreacji i rozrywki), prace ziemne, wykonanie wykopu pod krawężniki i obrzeża, układanie krawężników i obrzeży, prace niwelacyjne (ul. Łużycka), budowa muru z kamieni polnych, niwelacja terenu, siew trawy, sadzenie krzewów przy skarpie (Lubinicko - park rekreacji i rozrywki), czyszczenie wpustów ulicznych i studni instalacji burzowej na terenie miasta, Świebodzin ul. Kolejowa: wykonanie nowego chodnika, poszerzanie, zrywanie starych płyt chodnikowych, niwelacja terenu przy chodniku oraz trawnika, podłączenie rury odpływowej wód deszczowych, Niedźwiady: murowanie studni osadnika wód deszczowych przy drodze gminnej Chociule Lubogóra, droga Grodziszcze Witosław - Glińsk: wycinanie krzewów i konarów drzew na poboczach, droga przez łąki od ul. Konarskiego do ul. Świerczewskiego przy ujęciu wodociągowym, wycinka krzewów i konarów przy rowie odwadniającym, ul. Cegielniana przy Straży Pożarnej: niwelacja terenu na skarpie, Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2008 z dnia 11 lutego 2008 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie 2.897,14 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 1klaczy, 39 szt. zwierząt (kotów, psów itp.) oraz 8 szt. ptaków. 3

4 Rozdział Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,06 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,82 Zakupy artykułów spożywczych, biletów do ZOO (Rozłogi), paliwa, art. Sportowych (Rudgerzowice, Rzeczyca, Chociule), wyposażenia kuchni w świetlicach (Lubogóra, Nowy Dworek) oraz nagród na konkursy (Chociule). 2. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,93 Wydatkowanie środków finansowych na Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi, a mianowicie: gazony kwiatowe na teren wsi Chociule; kwiaty i krzewy na teren wsi Lubinicko. materiałów budowlanych dla sołectwa Chociule, chłodziarek i lodówki dla Rusinowa, sprzętu kuchennego dla Ługowa 3. Konkurs Uhonorowanie najlepiej działającej wsi Plan ,00 Wykonanie ,23 Konkurs uhonorowanie najlepiej działającej wsi: skrzynki rabatowe oraz krzewy na teren wsi Lubinicko, rośliny zielone do gazonów na teren wsi Chociule. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 Wykonanie ,12 Zakup kwiatów i bonów na artykuły ogrodnicze dla uczestników konkursu. 5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,96 Zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych 6. Bank dziecięcych uśmiechów Plan - 384,00 Wykonanie - 384,00 Zakup materiałów papierniczych dla dzieci z sołectwa Jeziory Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,30 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,43 4

5 Wyjazdy autokarem (sołectwo Rozłogi, Kępsko), wynajem hali sportowej (sołectwo Chociule), usługi fotograficzne, dekoracyjne. 2. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,00 Koszty wymiany drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusinów. 3. Wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,12 W 2008r. wycięto 43 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 180 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. 4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych. Plan ,00 Wykonanie ,25 Wykonanie lady biurowej oraz opłaty pocztowe z tytułu wysyłki decyzji i innych pism w sprawie zwrotów dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 5. Bank Dziecięcych Uśmiechów Plan ,00 Wykonanie ,00 Wyjazd dzieci z sołectwa Jeziory do miejscowości Licheń. 6. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,50 Koszty wyjazdu sołtysów na targi rolnicze w Poznaniu Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,19 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,19 Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z wnioskami wystąpiło 66 producentów. 2. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,00 Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Świebodzinie oraz ubezpieczenie z tytułu wyjazdu rolników z Gminy Świebodzin na targi rolnicze w Poznaniu. 5

6 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,96 Zakupiono brakujące mapy sytuacyjno-wysokościowe do ewidencji dróg z terenu miasta Świebodzina w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym. W dniu roku po przeprowadzeniu procedury zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Gmina zawarła umowę Nr 22/BZP/08 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego TOMBET Sp. z o.o. z Krzyża WLKP na dostawę materiałów budowlanych: kostka betonowa o grubości 6 i 8cm, obrzeża trawnikowe i krawężniki. Dostawca dostarczał sukcesywnie w/w materiały wg zgłaszanych potrzeb. Zgodnie z umową 8/Z/08 z dnia roku zakupiono żużel z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świebodzinie na remont dróg wiejskich do następujących miejscowości: Rosin, Nowy Dworek, Lubinicko, Kupienino, Rudgierzowice, Jeziory, Wilkowo, Kępsko, Borów, Gościkowo, Rozłogi. Wykonawca wybrany w trybie zamówienia do euro. Zakupiono cement oraz piasek pod budowane oraz remontowane place i chodniki gminne Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,89 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,52 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z roku. przeprowadził wymianę szyb na następujących przystankach PKS: w miejscowości Rzeczyca, ul. Sikorskiego, Wojska Polskiego, Świerczewskiego 15,75 m 2. Wyremontowano przystanek w miejscowości Rudgierzowice. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,86 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z roku wykonywał następujące prace remontowe: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi na następujących ulicach miasta: 357,87m2: ul. Kilińskiego, Os. Łużyckie (przy bloku nr 35), Poprzeczna, Cegielniana, Słoneczna, Szkolna, Plac Dworcowy, Os. Widok, Zamkowa, Zielona, Skrajna, Mała, Os. Południowe. Remont chodników : ul. Bramkowa 2,00 m 2, ul. Słoneczna 1,00 m 2, Osiedle Łużyckie bud. Nr 3 remont parkingu o nawierzchni asfaltowej 550,0 m2 i naw. z kostki pow. 265,00m 2 ; ulica Szkolna remont chodnika i parkingu pow. 212,70 m 2 ; przebudowa chodnika na Oś. Widok na wysokości poczty; przebudowa chodnika na ulicy Cegielnianej od ul. Brukowej do ul. Zielonej 6

7 Kupienino: remont chodnika o pow. 311,0m 2 z wymianą krawężników długości 264,0mb. Transport gruzu: ul. Za Groblą przy sadzie 24,09m 2, Wyrównywanie istniejącej podbudowy dróg rumuszem z frezowania nawierzchni : ul. Północna 40,00m 3, ul. Okrężna 7,00m 3, ul. Za Groblą 13,00m 3, garaże przy ul. Koziej 7,00m 3, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem: przy ogródkach działkowych Os. Słoneczne - 21,60m Remonty dróg wiejskich Plan ,00 Wykonanie ,51 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z r. wykonywał następujące prace remontowe: remont dróg tłuczniem: w m. Jordanowo 6,10m 2, Jeziory 3,80m 2, Rozłogi 4,20m 2, wyrównania istniejącej podbudowy masą bitumiczną: Rozłogi 21,50m 2, Kamionka 9,00m 2, profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych m 2, wyrównanie istniejącej podbudowy rumuszem: w Wilkowie - 52,00m 3, Lubinicko 19,50m 3, Ługów 71,50m 3, Lubogóra 60,00m 3, Borów 6,00m 3, wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg na terenie niezadrzewionym: droga Witosław Glińsk - droga Grodziszcze Witosław, - droga Witosław Rusinów, Kupienino dr krajowa nr 2.Ogółem pow m Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 1. Składowanie materiałów Plan ,00 Wykonanie ,20 W ramach umowy Nr BZP-4/Z/08 z dnia r. przechowywaniem materiałów budowlanych należących do Gminy Świebodzin zajmował się Zakład Ogólnobudowlany "ARMIL" w Świebodzinie. Wykonawca wybrany jako zamówienie do euro. 2. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,18 W sezonie zimowym 2007/2008 zgodnie z umową Nr 39/BZP/07 z dnia 22 października 2007 roku, a w sezonie 2008/2009 zgodnie z umową Nr 36/BZP/08 z dnia 31 października 2008 roku, akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadzi PRO-BUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego 3. Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,44 Zgodnie z umową nr 20/ BZP/08 z dnia 19 maja 2008 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zajmowało się 7

8 robotami związanymi z utrzymaniem dróg i ulic na terenie gminy w tym oznakowaniem poziomym i pionowym dróg i ulic. W ramach oznakowania poziomego malowano linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz odtwarzano pasy rozgraniczające jezdnię o łącznej powierzchni 946,0m 2. Oznakowanie dróg: wymiana i montaż słupków do znaków pionowych na ul. Ogrodowej, Kamiennej, Kupieckiej, Os. Łużyckie przy bloku nr 19, Osiedle Widok droga do garaży oraz przy budynku ŚTBS i przedszkolu, ulica Szkolna, m. Grodziszcze, m. Rusinów, m. Glińsk, m. Witosław, Gościkowo 37 szt., montaż znaków pionowych do znaków: ul. Ogrodowa, Kamienna, Kupiecka, Szkolna, 30- go Stycznia, Zielona, Szpitalna- Górna, Os. Łużyckie- całość, m. Rusinów, m. Glińsk, m. Grodziszcze 39 szt. montaż słupków przeszkodowych: ul. Za Groblą - 2 szt. odnowienie oznakowania poziomego - 946,90m 2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych. Plan ,00 Wykonanie ,64 Opłata w kwocie ,64zł za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej droga dojazdowa do międzygminnego wysypiska śmieci w Jeziorach. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,96 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2007 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2007 roku i prac remontowych ustalonych na 2008 rok zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2008 roku Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,38 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych Rozdział Pozostała działalność Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina administruje 697 mieszkaniami komunalnymi w tym 70 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 18 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. 8

9 Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadawalający sposób. Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego ogranicza możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali. Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp. W 2008 roku wprowadzono zmianę wysokości stawki czynszu za lokale komunalne (Zarządzenie nr 317a/B/08 Burmistrza Świebodzina z dnia 06 maja 2008 roku), która obowiązuje od 01 września 2008 oku. Nowa stawka będzie wynosiła 2 zł za 1 m 2 z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawkę. Maksymalna stawka nie może przekroczyć kwoty 4 zł za 1 m2. Na 2008 rok ustalano listę wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne na której ujęto do realizacji 77 wniosków. Poza tym, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, w zakresie pomocy mieszkaniowej Gmina ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych rodzinom lub osobom, które znalazły się w niedostatku. W 2008 roku z listy otrzymało mieszkania zaledwie 6 rodzin, w tym: wskazanie do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony 5 rodzin, wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 1 rodzina. Ponadto wydano: wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 1 rodzina, wskazanie lokalu na podstawie wyroku eksmisyjnego 1 rodzina. Dokonano zamiany 2 mieszkań pomiędzy lokatorami. Dla 63 rodzin przedłużono umowy najmu na lokale socjalne (umowy zawierane są na okres 1 roku). Do listy realizacyjnej dopisano 24 rodziny, które zakwalifikowano z wniosków złożonych w 2008 roku. W grudniu 2008 roku dokonano ponownej weryfikacji wniosków oczekujących do realizacji i ostatecznie na liście znajduje się obecnie łącznie 87 rodzin. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku: zawarto 111 umów dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze, garażowe oraz ogródki przydomowe, sporządzono 5362 aneksy do umów najmu z tytułu zmiany stawek czynszu, rozliczenia wody i kanalizacji lub zmiany najemcy, przyjęto 218 zgłoszeń dotyczących awarii w mieszkaniach komunalnych (hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, kominiarskich, deratyzacji pomieszczeń), wystawiono 57 zleceń na usunięcie awarii, podjęto 950 interwencji w terenie w sprawach: konfliktów między sąsiedzkich, przebywania osób nie zameldowanych, dotyczących nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego, wykonania pomiarów pomieszczeń gospodarczych, ogródków itp, sprawdzenia zasadności wniosków lokatorów w sprawie remontów w mieszkaniach komunalnych, przyjęto 641 wniosków od lokatorów dotyczących wymiany okien, drzwi, zawilgocenia i stanu technicznego lokalu, sporządzono z 28 lokatorami ugody na spłatę zadłużenia czynszu w miesięcznych ratach, w ramach cotygodniowych przyjęć w poniedziałki u Zastępcy Burmistrza przyjęto 331 interesantów, podczas dyżurów przy ul. Cegielnianej 2, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął 269 wniosków, skarg oraz interwencji od mieszkańców lokali komunalnych. Gmina co miesiąc przekazywała należności za zarządzanie częściami wspólnymi w 7 wyodrębnionych wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki na wydatki związane z utrzymaniem lokali tj. energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji oraz wywozu 9

10 nieczystości stałych i innych. Przekazane w 2007 roku zaliczki zostały rozliczone na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w I kw 2008 roku. Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach i ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkania stale wzrasta. Podjęte w 2008r działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone przez komornika) wpłynęły nieznacznie na poprawę sytuacji. Duże grono osób z którymi Gmina spisała ugody na spłatę zadłużenia w ratach nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wprowadzone w przepisach zmiany dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk miały znaczny wpływ na wzrost zadłużenia. Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kończy budowę trzeciego budynku oraz rozpoczęło budowę czwartego budynku na Osiedlu Południowym przewidywany termin zakończenia budowy czerwiec 2009 roku. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 27 marca 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII/236/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm) oraz Uchwałę Nr XVIII/237/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w części dotyczącej wysokości dochodów wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy najmu Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,27 Zakupiono artykuły (zamki, wkładki, kłodki) na potrzeby Wydziału GKiM, w celu zabezpieczenia mienia komunalnego oraz materiały instalacyjne, które zostały przeznaczone do usunięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzonej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji zgodnie z zaleceniem kominiarskim przez pracownika Urzędu Miejskiego w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych : Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,72 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,30 W 2008 roku wykonane zostały następujące prace remontowe: Naprawa awaryjna instalacji elektrycznej: przy Pl. Wolności nr 2/5, 2/3, 17c/6, ul. Poznańska 8/8, ul. Gen. Sikorskiego 7/3, ul. Głowackiego 1/3, ul.1 Maja 6/1, 15, ul. M. Żymierskiego nr 15/1, 17/2, 17/3, 19/2, 24/6, ul. Łąki Zamkowe 10/3a, ul. J. Piłsudskiego 8a/3, 15/1, ul. Łużycka 2/7, ul. Żaków 2a/9, ul. Średnia 2/3, ul. Głogowska 9/6, ul. Łęgowska 2/7, ul. Generała Świerczewskiego 27/2, 76b/45, ul. Mała 1b/3 oraz w miejscowości Borów 17/2. Naprawa awaryjna instalacji sanitarnej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej 46 a/38, 46 a/13, Generała Świerczewskiego 11 Roboty ogólnobudowlane, awaryjne przy ul. Kawaleryjskiej 8/3, ul. Marynarskiej 5/1, ul. M. Żymierskiego 24/6, Pl. Wolności 17, ul. J. Piłsudskiego

11 Ponadto w ramach przyznanych przez Radę Miejską środków finansowych na wykonanie remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych wykonane zostały n/w roboty budowlane: usunięcie przecieku dachu budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 38 wykonanie uszczelnienia zaprawą styku komina z dachem z dachówki ceramicznej. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 52, podłączenie budynku nr 24 w m. Wilkowo do sieci ogólnospławnej z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku, remont mieszkania komunalnego przy ul. 1 Maja 6/2, naprawa dachu budynku gospodarczego w m. Rzeczyca 38, wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach komunalnych przy ul. M. Żymierskiego 13/2 i ul. Łęgowskiej 2/7, zakupiono i zamontowano kuchenkę węglową w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łęgowskiej 2/7 pustostan. wykonano remont w mieszkaniach komunalnych (pustostany po zgonie dotychczasowych najemców ) przy ul. Wałowej 36/2, ul. Łęgowska 2/7. wykonano remont mieszkania komunalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 6/1 (pustostan) w zakresie: remont podłogi w kuchni, przygotowanie i malowanie sufitów i ścian, dopasowanie i malowanie stolarki drzwiowej i okiennej. wykonano zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi ocieplonej wełną mineralną ściany szczytowej oraz poszpachlowano i pomalowano dwa razy farbą emulsyjną pomieszczenie mieszkalne dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Poznańskiej 3/2, wykonano remont podłogi w kuchni w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej 2/7 i w m. Wilkowo 24/4 oraz remont podłogi w pokoju mieszkanie komunalne przy ul. Generała Świerczewskiego 6/1, naprawiono sufit w łazience w mieszkaniu przy ul. J. Piłsudskiego 9a/1, zabezpieczono szambo przy ul. J. Piłsudskiego 4, wykonano remont elewacji budynku przy ul. J. Piłsudskiego 42, wykonano podbudowę kuchenki kaflowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 1/1, wykonano przegląd i remont piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Konarskiego 10b/12, ul. Młyńskiej 23/2, Placu Jana Pawła II 5/3, ul. Generała Świerczewskiego 6/5, 8/3, ul. Wojska Polskiego 13 B/5, ul. 1 Maja 1/1, ul. J. Piłsudskiego 1/1 oraz ul. Kościuszki 5/2, wykonano przebudowę piecy w n/w mieszkaniach komunalnych: Plac Jana Pawła II 21/4 1 szt, ul. M. Żymierskiego 24/6 1 szt, ul. M. Żymierskiego 19/4 1 szt, ul. 1 Maja 1/1-1 szt, ul. Gen. Sikorskiego 17/6 1 szt, ul. Konarskiego 19 b/7 2 szt, ul. Wałowa 38/4 1 szt, Plac Wolności 4/4 1 szt, ul. Kawaleryjska 1/6 1 szt, ul. Poznańska 50/4 1 szt, ul. Ogrodowa 8a/8 2 szt, Plac Jana Pawła II 5/8 2 szt, ul. Łęgowska 2/7 1 szt, ul. 1 Maja 15/2 2 szt, ul. Młyńska 23/2 1 szt, Plac Jana Pawła II 20/5 1 szt, ul. Łużycka 29/7 1 szt, wykonano ekspertyzę stanu technicznego kotła CO z instalacjami w lokalu przy ul. Moniuszki 2/1 oraz wymianę kotła CO stalowego z przerobieniem instalacji, wykonano uszczelnienie zaprawą styku komina z dachem z dachówki ceramicznej na budynku nr 38 przy ul. J. Piłsudskiego, wymieniono piec centralnego ogrzewania, naczynie wzbiorcze, zamontowano 3 szt grzejników z blachy stalowej, wykonano przebudowę instalacji wodnej i gazowej, przemontowano naczynie wzbiorcze na strychu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Marynarskiej 5/2, wykonano wymianę drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego przy ul. Poznańskiej 15/5, podłączono kuchenkę węglową do komina w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łęgowskiej 2/7, wykonano zalecenia kominiarskie oraz naprawę rynny dachowej na budynku komunalnym w m. Borów 17, wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych, 11

12 wykonano remont elewacji frontowej budynku gospodarczego i garaży przy ul. Cegielnianej 2, wykonano naprawę pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich na budynkach komunalnych przy ul. Cegielnianej 2 i Poznańskiej 2 z wywozem urobku i utylizacją papy asfaltowej, wykonano i zamontowano furtkę przy ul. Cegielnianej 2, wykonano malowanie farbą olejną bram wjazdowych do garaży w budynku gospodarczym przy ul. Cegielnianej, zamontowano okienka stalowe w ilości 2 szt. oraz uzupełniono brakujące szyby w magazynie przy ul. Cegielnianej 2, rozebrano pomieszczenia gospodarcze 2 szt. zlokalizowane przy ul. Kawaleryjskiej 8-10, wykonano roboty elektryczne (montaż wyłącznika WG p.poż, założenie linii WLZ, wykonanie badań instalacji) w budynku komunalnym w m. Jordanowo 82, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zabezpieczenie skarpy i przejścia dla pieszych po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych przy ul. Głogowskiej 11, wymieniono stolarkę okienną w systemie 50/50 w n/w mieszkaniach komunalnych; ul. 1 Maja 12/3 2 szt, ul. Kolejowa 8 b/2 3 szt, ul. Generała Świerczewskiego 30/9 3 szt, ul. Wałowa 38/6 3 szt, ul. Konarskiego 10 d/11 2 szt Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,98 W marcu 2008 roku została zawarta umowa z Zakładem Kominiarskim Zdzisława Kawy z Niesulic na wykonanie usługi w budynkach będących w całości własnością Gminy Świebodzin polegającej na: rocznym systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych 4 razy, spalinowych - 2 razy, wentylacyjnych 1 raz) kanałów łączących paleniska (piec) z przewodami kominowymi, z wyłączeniem rur stalowych łączący piec bezpośrednio z przewodem kominowym oraz wybieranie sadzy z otworów kominowych wraz z jej uprzątnięciem z budynku komunalnych będących w całości własnością Gminy Świebodzin, przeprowadzeniu rocznej okresowej kontroli w budynkach komunalnych w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i podłączeń wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli i graficzną inwentaryzacją przewodów kominowych w poszczególnych budynkach. wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski przeglądów stanu technicznego kuchni i piecy kaflowych ze sporządzeniem protokołu, wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski dodatkowych przeglądów przewodów wentylacyjnych w celu wskazania miejsca podłączenia wentylacji dla pomieszczeń w lokalach komunalnych. Umowa obowiązywała od dnia 14 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Wykonano deratyzację w budynku komunalnym przy ul.1 -go Maja 15, będącym w 100% własnością Gminy Świebodzin oraz mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 6/1. Po zgonie najemców uporządkowano mieszkania komunalne przy ul. Łęgowskiej 2/ oraz ul. Generała Świerczewskiego 6/1. Wykonano pielęgnację dwóch drzew rosnących przy ul. Generała Świerczewskiego 39 i Cegielnianej Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,93 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali 12

13 socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina miała obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowej. Miesięcznie jest to kwota około zł (dotyczy to około 6-7 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowany w ŚSM lokal mieszkalny). Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 14 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze. W 2008 roku z uwagi na brak lokali socjalnych nie wskazano żadnego lokalu dla oczekujących na wykonanie eksmisji z lokali spółdzielni mieszkaniowej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,39 W dniu r. w trybie zapytania o cenę podpisano umowę nr 10/BZP/08 z Usługi geodezyjne Jan Klorek na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych obejmujących teren na południe od drogi wojewódzkiej nr 276 o pow. ok. 77ha, która została wykonana w terminie. W dniu r. podpisano umowę nr BZP/9/08 z mgr inż. arch. Julitą Zdrzalik- Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu 30 września 2008r. została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie, Uchwałą nr XXIV/296/2008 Rady Miejskiej w Świebodzinie. Plan obowiązuje od dnia r. Plan opracowany został w oparciu o umowę z dnia r. nr 8/BZP/07 ze ŚMIETANKA Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka z Wrocławia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej, opracowywany zgodnie z umową nr 12/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III oraz zgody Marszałka Województwa na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276, opracowywany zgodnie z umową nr 11/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze - uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III oraz zgody Marszałka Województwa na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych o ogólnej powierzchni 1,23ha oraz na cele nierolnicze gruntów klasy IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700-lecia, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą w trybie negocjacji bez ogłoszenia z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia,opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. 13

14 zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góryogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ługów na północ od obwodnicy Świebodzina, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grodziszcze, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i sportowo rekreacyjnej w Świebodzinie, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin, opracowywany zgodnie z umową nr 19/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskano wymagane uzgodnienia projektu w/w planu miejscowego. Zmiana Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego - w dniu r. podpisano z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. umowę nr 36/Z/08 na wykonanie projektu zmiany jako zamówienie do euro. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin obejmująca: teren położony na południe od południowej obwodnicy Świebodzina w obrębie Chociule oraz teren działek nr 17/25 i 17/27 w obrębie Lubinicko, opracowywana zgodnie z umową nr 27/Z/08 z dn r. zawartą z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze- projekt zmiany studium został wysłany do uzgodnień. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego terenu miasta i gminy Świebodzin opracowywana zgodnie z umową nr 5/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry. W dniu r. podpisano umowę z Bogdanem Rogóż prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne KAPITOL architekt Bogdan Rogóż na sporządzenie koreferatu dot. Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dla całego obszaru miasta i gminy w granicach administracyjnych. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych 14

15 Plan ,00 Wykonanie ,40 Dokumentacja geodezyjna oraz wyceny nieruchomości Do wykonania zlecono następujące prace: wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu: 70 szt., wycenę działek pod budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, niezbędnych do wyliczenia opłaty za grunt przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych: 60 szt., wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych: 15 szt., wycenę prawa użytkowania wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste: 262 szt., wycenę nieruchomości gruntowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 29 szt., wykonanie wykazu zmian gruntowych: 45 szt., podział działek zabudowanych i niezabudowanych: 30 szt.. Mapy, wypisy i wyrysy księgi wieczyste, opłaty notarialne Do wykonania zlecono następujące prace: wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie: 1162 szt., wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz map ewidencyjnych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie: 34 szt., opłaty sądowe za odpisy, sprostowania oraz zakładanie ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy Świebodzin: nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 5/4, położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego akt notarialny Rep. A Nr 27/2008 z 4 stycznia 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 10/33 oraz 8/17, położone w obrębie Wilkowo akt notarialny Rep. A. Nr 2293/2008r. z dnia 5 lutego 2008 roku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 795/26, położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim akt notarialny Rep. A. Nr 6163/2008r. z dnia 12 czerwca 2008roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 141/22 (Grodziszcze), 575/16 (Glińsk Witosław), 164/1 (Jeziory), 68/5 (Podlesie), 74/1 (Rozłogi) oraz 166/3 (Rzeczyca) akt notarialny Rep. A. Nr 12112/2008 z dnia 18 lipca 2008 oku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 186, położona w I obrębie miasta Świebodzin pryz ul. Strzeleckiej akt notarialny Rep. A. Nr 8270/2008r. z dnia 24 lipca 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 86/17 (Borów), 299 (Świebodzin, ul. Wojska Polskiego), 8/14 oraz 182/9 (Wilkowo) akt notarialny Rep. A. Nr 15499/2008 z dnia 18 września 2008 roku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 373/14, położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Widok akt notarialny Rep. A. Nr 10183/2008r. z dnia 25 września 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 74/5 (Jeziory), 65/2 (Kępsko) oraz 14/1 (Wilkowo) akt notarialny Rep. A. Nr 21009/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku. Rozdział Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Plan ,00 Wykonanie ,02 dokonano zakupu wody pitnej i środków bhp, zakupiono ubrania robocze i buty ochronne, na okres zimowy i letni oraz koszule flanelowe dla pracowników fizycznych cmentarza, 15

16 zakupiono obuwie, koszule i kamizelki do ceremonii pogrzebowej dla asysty pogrzebowej, zakupiono kombinezony jednorazowe ekshumacyjne i kombinezony ochronne przeciw biologiczno chemiczne dla ekshumacji do paru lat od daty pochowania, zakupiono posiłki regeneracyjne za okres styczeń marzec i listopad - grudzień zakupiono rękawice robocze Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,60 W styczniu 2008 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanym na terenie n/w miejscowości wiejskich : Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko Cmentarz Komunalny w m. Jeziory Cmentarz Komunalny w m. Chociule Zakup materiałów i wyposażenia. Plan ,00 Wykonanie ,67 W ramach przyznanych środków finansowych w 2008 roku zakupiono: akcesoria pogrzebowe - trumny - z PPHU PTAK-POL z Niwisk Górnych oraz krzyże i obudowy grobów - z Zakładu Stolarskiego Ewy Żarskiej z Otynia; miotły brzozowe do zamiatania alejek; paliwo do karawanu, samochodu dostawczego Lublin, samochodu VW T5 karawan, kosiarek, nożyc spalinowych i młota spalinowego; rękawiczek ochronnych lateksowych, artykuły gospodarcze jak: ręczniki papierowe, płyny do mycia szyb, podłóg, wc, szmatki, gąbki, ściereczki, wiadro z mopem do Biura Cmentarza, odświeżacz powietrza na Dom Pogrzebowy, płyny do pielęgnacji drewna (trumny), podajnik do ręczników papierowych, elementy plastikowe (rura, kolanko) do naprawy wc w pomieszczeniu socjalnym przy Biurze Cmentarza, sztuczne wieńce i wiązanki do biura cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego, jedna duża gaśnica do magazynu akcesoriów oraz dwie małe samochodowe do samochodów karawan polonez i dostawczy Lublin, sprężyny do stelaża nagrobnego, krzyże nagrobne metalowe, litery samoprzylepne do wyklejania tabliczek nagrobkowych, worki foliowe na szczątki i odpady niebezpieczne, worki plastykowe na zwłoki i na trumny, szpicak do młota spalinowego, klej biurowy do wyklejania klepsydr, mikrofon do nagłośnienia w kaplicy cmentarnej, głowice do kranów na cmentarzu, kłódki do wymiany na bramach wyjazdowych cmentarza w Świebodzinie, akumulatorek do ładowania baterii do mikrofonów bezprzewodowych, aktualizację do zbioru przepisów Cmentarz w prawie i praktyce żyłkę tnącą, głowicę żyłkową i smar do przekładni do kos spalinowych, części do samochodów użytych podczas napraw, pilarkę do drewna, świece ołtarzowe, tabliczki nagrobne, taśmę ostrzegawczą do zaznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki, plastelinę florystyczną do mocowania wiązanek na trumnie, 16

17 tablicę korkową do biura cmentarza, dywaniki gumowe do samochodu VW T5 karawan, stojaki pod trumny do Domu Pogrzebowego, farby, pędzle, sznur murarski i wapno hydratyzowane, kwiaty i dekoracje dla honorowych obywateli Świebodzina, tłuczeń do utwardzenia alejki między kwaterami K i J, wkład blaszany do trumny do przewozu zwłok po ekshumacji, podest nagrobny składany do obsługi ceremonii pogrzebowych na cmentarzach wiejskich, opony zimowe z felgami do samochodu Vw T5 karawan, pozostałe drobne rzeczy jak: trzonki drewniane do narzędzi, szpadel, łopaty, siekierę, folie budowlana do zabezpieczania nagrobków podczas kopania, żarówki, pastę do butów, baterie alkaliczne do mikrofonów, haczki dla skazanych odpracowujących zasądzone godziny, odśnieżacze plastikowe Zakup usług remontowych. Plan ,00 Wykonanie ,31 dokonano naprawy rozrusznika w samochodzie dostawczym Lublin dokonano naprawy silnika, naprawy układu zasilania, wymiany rury wydechowej, czyszczenia tłoczków hamulcowych, wymiany hamulców tarczowych i pomiaru szczelności wnętrza cylindrów w samochodzie polonez karawan, dokonano zaprogramowania funkcji hamowania silnikiem i sprawdzenia stanu akumulatorów w pojeździe Melex, dokonano wymiany uszczelki głowicy, wymontowania i wyrównania płaszczyzny głowicy, klejono blok silnika i wymieniono przewody paliwa w samochodzie polonez karawan, dokonano naprawy młota spalinowego, wykonano naprawę i malowanie ogrodzenia oraz bram i furtki wejściowej na Cmentarzu Komunalnym w m. Jordanowo Zakup usług pozostałych. Plan ,00 Wykonanie ,92 wykonano wizytówki dla Komunalnego Domu Pogrzebowego, świadczono usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z cmentarza komunalnego w Świebodzinie, dokonano wycinki uschniętych drzew oraz przycinki drzew liściastych i suchych gałęzi drzew iglastych na kwaterach A,B,C,D,E,G oraz K Centrum na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew liściastych i iglastych na kwaterach F,H,K,J i L wywieziono odpady niebezpieczne po ekshumacjach, przeprowadzono badania techniczne samochodów polonez karawan i dostawczy Lublin, wyczyszczono obrusy na ołtarz w kaplicy, wykonano pokrowce na siedzenia do samochodu VW T5 karawan Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Plan 610,00 Wykonanie 610,00 Wykonano opracowanie dotyczące konserwacji ołtarza w kaplicy cmentarnej w zakresie: Program prac konserwacyjnych ołtarza pw. Ukrzyżowania Pańskiego w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. Opracowanie wykonane zostało przez Pracownię Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO s.c. z Warszawy. 17

18 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,13 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,54 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zawody itp. Zakup materiałów dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Doroczne spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,40 Turniej radnych, wynajem autokaru, wywołanie zdjęć, ogłoszenia, Szkolenie wyjazdowe sołtysów, Oprawa dokumentów. Rozdział Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 Wykonanie ,50 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary ochronne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,16 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC) Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,88 Zakup opału do urzędu miejskiego, paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodem świąt państwowych i branżowych oraz na potrzeby USCiSO, nagrody dla uczniów szkół w związku z organizowanymi konkursami, zakup prenumeraty czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, częściowa wymiana oświetlenia, zakup farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń biurowych, zakup posiłków regeneracyjnych, wody pitnej, zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarek laserowych. 18

19 4260 Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,98 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza i opłacono koszty utylizacji ścieków Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,90 Naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja maszyn, klimatyzacji, naprawa i konserwacja komputerów i drukarek oraz zegara na wieży ratuszowej, usuwanie awarii, remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych. W rezultacie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zwarto umowę nr 26/BZP/08 na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Umowa została ujęta w środkach, które nie wygasają z upływem 2008 roku Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie (druk opłaty targowej i plakatów, oprawa dzienników, dokumentacji biura rady), obsługa muzyczna uroczystości Złote gody, oprawa i renowacja ksiąg USCiSO, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, badanie walizki kasowej, nagrody dla jubilatów USCiSO, ogłoszenia w prasie, usługi fotograficzne, obsadzanie kwiatami terenu urzędu i ratusza, montaż rolet, przegląd i regeneracja gaśnic, wykonanie pieczątek, zakup flag, abonamenty za aktualizację oprogramowania, abonamenty dostępowe, utrzymanie domen, serwis informatyczny, konserwacja oprogramowania, prace wdrożeniowe, opieka nad programami, polisy serwisowe na oprogramowanie, hosting i inne zakupy Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan ,00 Wykonanie ,17 Zakup usług do sieci Internet, w tym koszty ponoszone przez gminę z tytułu bezpłatnego Internetu dla mieszkańców. Usługa typu HOT-Spot umożliwiająca bezpłatny dostęp do Internetu mieszkańcom Gminy Świebodzin została zrealizowana w miesiącu października 2008 roku Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 3.000,00 Wykonanie 2.700,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły) Podróże służbowe krajowe Plan ,00 Wykonanie ,02 Zwrot kosztów podróży krajowych i diet związanych z delegacją oraz wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych. 19

20 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów licencjonowanych Plan ,00 Wykonanie ,70 Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, naprawa i wymiana części w sprzęcie komputerowym, zakup programu antywirusowego, zakup licencji oprogramowania Ewidencji Przestrzennej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,04 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. Ilość umów 7szt Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,02 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP. Zakup akumulatorów (wymiana starych) OSP Rzeczyca, OSP Rudgerzowice. Zakup węży tłocznych atestowanych i pilarek spalinowych (OSP Rusinów i Jordanowo), materiałów szkoleniowych bhp i p.poż dla strażaków czynnych biorących bezpośrednio udział w akcjach ratowniczych. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły) Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Plan 1 000,00 Wykonanie 640,00 Zakup uzupełniający zużytych i przeterminowanych opatrunków oraz leków do apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych OSP zostanie zrealizowany w miesiącu wrzesień Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,16 Wykonano przeglądy techniczne oraz naprawy pojazdów. 20

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2008 roku DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia. komunalnego Gminy Świebodzin. na dzień 31.12.2013 rok

Informacja o stanie mienia. komunalnego Gminy Świebodzin. na dzień 31.12.2013 rok Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świebodzin na dzień 31.12.2013 rok Świebodzin, marzec 2014 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świebodzin na dzień 31 grudnia 2013 roku Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki ,58

Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki ,58 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 35 912,50 Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki 194 717,58 Nazwa przedsięwzięcia 1.Promowanie Suchego Dębu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012 S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012 Uchwalony na początku roku plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie wynosił 951.465 zł.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO w sprawie powierzenia do wykonania Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z. o. o w Postominie zadań własnych Gminy Postomino w zakresie utrzymania cmentarzy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. nr XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. nr XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY NR XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo