BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych"

Transkrypt

1 BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz

2 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe 3. Badania penetracyjne 4. Badania wiroprądowe 5. Badania radiologiczne

3 Badanie UT osi zestawów kołowych 1. Specyfikacja BN-77/ /04 Badania ultradźwiękowe osi zestawów kołowych w wagonach eksploatowanych, 2. Specyfikacja BN-75/ /01 Badania ultradźwiękowe osi zestawów kołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 3. PN EN 13261:2011 (E) Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Osie Wymagania dotyczące wyrobu, 4. ISO 5948:1994 Materiał taboru kolejowego ultradźwiękowe badania odbiorcze 5. Specyfikacja BN-75/ /00 Nieniszczące metody badań. Wytyczne przeprowadzania badań ultradźwiękowych części pojazdów szynowych i elementów stalowej nawierzchni kolejowej,

4 Badanie UT kół monoblokowych i obręczy kół 1. Specyfikacja BN-84/ /15 Badania ultradźwiękowe wieńców bezobręczowych kół wagonów, 2. Specyfikacja BN-85/ /06 Metoda badania ultradźwiękowe obręczy wagonowych zestawów kołowych, 3. PN EN 13262:2011 Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Koła Wymagania dotyczące wyrobu, 4. ISO 5948:1994 Materiał taboru kolejowego ultradźwiękowe badania odbiorcze. 5. Specyfikacja BN-75/ /00 Nieniszczące metody badań. Wytyczne przeprowadzania badań ultradźwiękowych części pojazdów szynowych i elementów stalowej nawierzchni kolejowej,

5 Badanie UT szyn i złączy szynowych - PN EN :2011 Kolejnictwo Tor Szyna Część 1: Szyny kolejowe Vignole a o masie 46 kg/m i większej - WTWiO nr Id-112:2013 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania - Id-17:2005 Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Warszawa Specyfikacja BN-75/ /00 Nieniszczące metody badań. Wytyczne przeprowadzania badań ultradźwiękowych części pojazdów szynowych i elementów stalowej nawierzchni kolejowej.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ObciąŜenia osi podczas eksploatacji - powodują momenty sił zginające i skręcające: 1. Nacisk pojazdu na czopy momenty sił zginające oś 2. Siły bezwładności pojazdu przy hamowaniu i przyspieszaniu działające na czopy momenty sił zginające i skręcające oś 3. Siły odśrodkowe na zakrętach, rozjazdach i zwrotnicach momenty sił zginające oś (koło jezdne podpiaście) 4. Momenty sił skręcające oś wywoływane przez aktywne elementy układów hamulcowych i napędowych Warszawa r

28 Miejsce występowania pęknięć zmęczeniowych w osiach zestawów kołowych

29

30

31 Metody badania osi zestawów kołowych - Badania uproszczone - osie w zestawach są zamontowane pod pojazdem, następuje odsłonięcie powierzchni czołowych czopa, skąd przeprowadzane są badania. Badania te oznaczono symbolem -U. - Badanie częściowo uproszczone - osie w zestawach są wymontowane spod pojazdu badanie przeprowadzane jest z powierzchni czołowych czopa i części środkowej osi po zdjęciu farby. Badania te oznaczono symbolem -CU. - Badania szczegółowe - osie w zestawach są wymontowane spod pojazdu, badanie przeprowadzane jest z powierzchni bocznych czopów,oraz z części środkowej osi po zdjęciu warstwy zabezpieczającej. Badania te oznaczono symbolem -S.

32 Metody badania osi ciąg dalszy. - badanie osi nowej przeprowadza się na osi jeszcze nie eksploatowanej przed montaŝem kół. Badanie wykonuje się głowicą normalną zgodnie z PN EN 13261:2011 (ISO 5948:1994). Wykonuje się takŝe badanie przenikalności ultradźwiękowej materiału osi zgodnie z PN EN 13261:2011 (ISO 5948:1994). - badanie osi eksploatowanej i osi nowej po zmontowaniu zestawu - przeprowadza się po wtłoczeniu kół na oś. Badaniu podlega powierzchnia podpiaścia osi głowicą skośną 45 i 55. Badania ultradźwiękowe wykonywane są zgodnie z zaleceniem PN EN 13261:2011.

33

34 Aparatura badawcza - defektoskop ultradźwiękowy, spełniający wymagania norm dotyczące defektoskopów UT, - głowice normalne na fale podłuŝne o częstotliwości 2MHz, głowice skośne o kącie 45º i 55º na fale poprzeczne o częstotliwości 2MHz, (do powierzchni cylindrycznych stosować moŝna nakładki profilowane na głowice) - wzorzec nr 1 (W1), wzorzec E1, - próbka odniesienia osi (wzorzec osi), - wybrane nakładki kątowe z pleksiglasu na głowice normalne o kącie: 3º; 5º; 7º 10º; 12º lub innym kacie, - celem usprawnienia badań stosować moŝna uchwyt prowadzący (tarczę), słuŝącą do zamocowania głowic ultradźwiękowych

35 Zakres obserwacji - (0 2,5) m przy określaniu tłumienia fal ultradźwiękowych przez materiał osi i wykrywaniu wad wewnętrznych podczas badań z powierzchni czołowej czopa osi układem defektoskop głowica normalna, - (0 2,0) m przy wykrywaniu wad podczas badań osi z powierzchni czołowej czopa układem defektoskop głowica normalna z nakładkami, - (0 1,0) m przy wykrywaniu wad podczas badań osi z powierzchni czołowej czopa układem defektoskop głowica normalna z nakładkami oraz badaniu głowicą skośną z powierzchni bocznej osi z drugiego odbicia, - (0 0,5) m przy wykrywaniu wad głowicą normalną z nakładkami kątowymi z powierzchni czołowej czopa i powierzchni bocznej osi, a takŝe z powierzchni bocznej osi głowicą skośną na fale poprzeczne, - (0 0,25) m przy wykrywaniu wad podczas badań osi z powierzchni bocznej czopa układem defektoskop - głowica skośna i normalna.

36 BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A Sposób postępowania przy badaniu osi zestawów kołowych I. Badanie wad wewnętrznych osi (głowica normalna) - Kalibrujemy aparaturę na wzorcu Nr 1 (W1) lub E1 (głowica normalna) na wybrany zakres obserwacji np. 250 mm ustawiając 1-sze echo na 0,4H, przyjmując wzmocnienie db jako czułość odniesienia - - Zmieniamy zakres obserwacji na 2500 mm i na próbce porównawczej (wzorcu) osi ustawiamy echo dna na 1H wysokości ekranu. Ustawione wzmocnienie jest czułością badania - Badamy osie eksploatowane lub nowe z powierzchni czołowej w minimum 4-ech przyłoŝeniach głowicy, wykrywając wady na drodze przebiegu fal. Wysokość echa dna nie powinna spadać poniŝej 0,8H. - Wykryte wady wewnętrzne w osi badamy z powierzchni bocznej, zmieniając zakres obserwacji na 250 mm i oceniając wielkość wad metodą porównawczą DAC lub DGS.

37 Próbka odniesienia do badania osi metodą porównawczą DAC

38 II. Badanie wad powierzchniowych osi (głowica z nakładką kątową) - Kalibrujemy aparaturę na wzorcu Nr 1 (W1) na wybrany zakres obserwacji np. 250 mm ustawiając 1-sze echo na 0,4H, następnie nakładamy nakładkę kątową i na otworze 50 mm ustawiamy czułość odniesienia, natomiast na wzorcu E1 ustawiamy bezpośrednio czułość odniesienia - Ustawiamy wybrany zakres obserwacji i na próbce porównawczej (wzorcu) osi, na wadzie sztucznej ustawiamy echo na 0,4H wysokości ekranu i dodając 6 db. Ustawione wzmocnienie jest czułością badania osi eksploatowanych - Badamy osie eksploatowane z powierzchni czołowej

39

40

41 Kryterium akceptacji badania osi Przy badaniu wad powierzchniowych osi zestawów kołowych eksploatowanych i nowych wszystkie wskazania o wysokości echa powyŝej 0,1H wysokości ekranu tj. wysokości szumów są niedopuszczalne i nieakceptowalne. Przy badaniu nieciągłości wewnętrznych osi wielkość wad nie moŝe przekroczyć ø 3,0 mm.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Zakres obserwacji: 1. Badanie kół i obręczy głowicą normalną prowadzimy w zakresie obserwacji mm w zaleŝności od grubości badanego elementu 2. Badanie kół i obręczy głowicą skośną prowadzimy w zakresie obserwacji mm.

53 Średnice wad dopuszczalnych wieńca koła Opis reflektora Kategoria kół Średnica wady Kategoria 1 Kategoria 2 standardowej płaskodennej w mm 1 mm 2 mm 3 mm Nie dopuszcza się osłabienie echa powrotnego na poziomie równym 4 db lub większym

54 BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe wieńca kół głowicą normalną (próbka odniesienia)

55 Badanie ultradźwiękowe wieńca kół głowicą normalną (próbka odniesienia)

56 BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Ultradźwiękowe badanie kół lub obręczy głowicami skośnymi (próbka odniesienia) 0 45 ~

57 Kryterium akceptacji badania kół monoblokowych i obręczy eksploatowanych głowicami skośnymi Przy badaniu wad powierzchniowych kół monoblokowych i obręczy zestawów kołowych eksploatowanych głowicami skośnymi, wszystkie wskazania o wysokości echa powyŝej 0,1H wysokości ekranu tj. wysokości szumów są niedopuszczalne i nie akceptowalne Wady wewnętrzne kół i obręczy do 3,0 mm Warszawa, r.

58 Metoda określenia wielkości wad wewnętrznych DAC i DGS - Polega na porównaniu wielkości reflektora (wady) badanego koła lub obręczy ze znanymi trzema reflektorami wzorcowymi wykonanymi na próbce odniesienia (wzorcu) koła lub obręczy z tego samego gatunku stali, obróbki cieplnej i mechanicznej jak badane koło lub obręcz - Pozwala ocenić dopuszczalną wielkość nieciągłości w materiale koła lub obręczy zestawu kołowego. Wielkość ta jest ograniczona krzywą sporządzoną na podstawie unormowanego wykresu DGS (odległość - wzmocnienie rozmiar), który oparty jest na zaleŝnościach wiąŝących parametry głowicy tzn. pole bliskie z połoŝeniem nieciągłości oraz średnicę równowaŝną reflektora (wady) ze średnicą skuteczną głowicy. Warszawa, r.

59 Jednootworowa metoda porównawcza - Stosując jednootworową metodę porównawczą tj. badanie wykonywane jest na jednym otworze próbki odniesienia (wzorca), znajdującym się w największej odległości od głowicy. - Nastawiona czułość badania winna wynosić 50% wysokości ekranu, wtedy kaŝdy sygnał wyŝszy od 50% wysokości ekranu, niezaleŝnie od odległości nieciągłości od głowicy, naleŝy uznać jako powód do odrzucenia badanego elementu

60 Wykres unormowany DGS

61

62

63

64

65

66

67

68 Dziękuję za uwagę Kraków, Warszawa 2013r r.

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290 e.mail: ultrasonic@home.pl

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne próbek złączy szynowych, z gatunku stali R350HT

Badania laboratoryjne próbek złączy szynowych, z gatunku stali R350HT Badania laboratoryjne próbek złączy szynowych, z gatunku stali R350HT Zenon NEGOWSKI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie www.plk-sa.pl Warszawa - Kraków, 15-17 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2 Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa 1.Wstęp Nastawienie czułości badania jest, obok skalowania

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE

BADANIA NIENISZCZĄCE PROCEDURA BADAWCZA UT Strona 1 / 16 PROCEDURA BADAWCZA BADANIE METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ OBWODOWYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH w Rudzie Śląskiej, Rew: 01: Grudzień, 2013 Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz Produkcja i badania obręczy kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz Podstawowa dokumentacja techniczna dot. produkcji obręczy kolejowych - Karta UIC CODE 810-1 - Norma PN-84/H-84027/06 - Norma PN-91/K-91032 Gatunki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012

XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012 XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012 ZJAWISKA WPŁYWAJĄCE NA WYKRYWALNOŚĆ PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH W EKSPLOATACYJNYCH BADANIACH ULTRADŹWIĘKOWYCH OSI KOLEJOWYCH. Jacek

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Zał 1 instr Nr02/01 str. 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290

Bardziej szczegółowo

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 22 POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 214/02) z 20.07.2011 Polskie Normy opublikowane do 31.12.2012 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie i sprawdzanie kompletnej aparatury ultradźwiękowej - wymagania normatywne

Charakteryzowanie i sprawdzanie kompletnej aparatury ultradźwiękowej - wymagania normatywne Mgr inż. Werner Sobek BTH TESTING Katowice Dr inż. Gracjan Wiśniewski Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa Wprowadzenie Charakteryzowanie i sprawdzanie kompletnej aparatury ultradźwiękowej - wymagania

Bardziej szczegółowo

Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową

Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Adam Sajek Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki Szczecin

Bardziej szczegółowo

spełniał wymagania dotyczące czułości nastawionej bezpośrednio

spełniał wymagania dotyczące czułości nastawionej bezpośrednio UKD 62520123:620179161 NORMA BRANŻOWA TABOR KOLEJOWY NieniszczQce mefody badań Badania ultradźwiękowe bezobręczowych kół wieńców wagonow BN84 351802/15 Grupa katalogowa 0309 l WSTĘP 1 1 Przedmiot normy

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursów UT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 06/27.06.11

Sylabus kursów UT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 06/27.06.11 Sylabus kursów UT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE członków kół SITK RP w Klubie SITK RP przy PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki

SPOTKANIE członków kół SITK RP w Klubie SITK RP przy PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki Cel prezentacji: przedstawienie zadań Działu Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej w zakresie badań laboratoryjnych spawalniczych złączy szynowych wykonywanych w torach PKP PLK S.A. Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-3. Rok budowy/rok przebudowy: 98/2005 2. Nazwa wytwórcy: DOPPELMAYR 3. Lokalizacja UTL: Stok narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE. PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO (WZORCOWE) DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH OSI ZESTAWÓW TRAKCYJNYCH Z ELEMENTAMI LINII REMONTOWEJ

STANOWISKO (WZORCOWE) DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH OSI ZESTAWÓW TRAKCYJNYCH Z ELEMENTAMI LINII REMONTOWEJ STANOWISKO (WZORCOWE) DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH OSI ZESTAWÓW TRAKCYJNYCH Z ELEMENTAMI LINII REMONTOWEJ Władysław Michnowski ZBM Ultra biuro@ultra.wroclaw.pl Jarosław Mierzwa Politechnika Wrocławska, I6 jaroslaw.mierzwa@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania

Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania Załącznik nr 3 do SIWZ Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania Wykonawca zobowiązany jest stosować postanowienia Rozporządzeń do Ustawy o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11 16.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Opis produktu GEKKO Przenośny defektoskop ultradźwiękowy Phased Array, TOFD oraz techniki konwencjonalnej Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Techniki- Phased Array Głowice od badań

Bardziej szczegółowo

N O R M A BRANŻOWA. Badania nieniszczące. prądu podłużnych na powierzchniach wału.

N O R M A BRANŻOWA. Badania nieniszczące. prądu podłużnych na powierzchniach wału. UKD 625.282-84:62-585.8:620.179.141 N O R M A BRANŻOWA Badania nieniszczące BN-86 1054-10 TABOR Metoda magnetyczno-proszkowa KOLEJOWY badania wału nawrotnego skrzyni biegów lokomotywy serii SM03 Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Copyright all right reserved This document is property of Lucchini RS S.p.A.

Copyright all right reserved This document is property of Lucchini RS S.p.A. 1 Zastosowana procedura dotycząca konserwacji, badań nieniszczących i utrzymania w ruchu zestawów kołowych Zastosowana procedura badań nieniszczących w eksploatacji jest sprawdzona przez FS (Koleje Włoskie)

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290 e.mail: krymos@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA ZESTAWU KOŁOWEGO POWODUJĄCE ZDARZENIA WYPADKOWE

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA ZESTAWU KOŁOWEGO POWODUJĄCE ZDARZENIA WYPADKOWE Inż. Ireneusz Mikłaszewicz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA ZESTAWU KOŁOWEGO POWODUJĄCE ZDARZENIA WYPADKOWE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Charakterystyczne uszkodzenia zestawu

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska S.A. INSTRUKCJA. pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów kolejowych. DBu-2

DB Schenker Rail Polska S.A. INSTRUKCJA. pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów kolejowych. DBu-2 DB Schenker Rail Polska S.A. INSTRUKCJA pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów kolejowych DBu-2 Regulacje wewnętrzne nadają się do stosowania w zakresie zapewnienia warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH

EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH przeznaczony do stosowania w czasie lekkich napraw wagonów towarowych w warsztatach utrzymania Wspólna Grupa Sektorowa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Poniżej ceny fabryczne Metrison Na stronie www.meraserw5.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 02.05.2007r. Zamawiający PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel. 022 47-33-887 faks 022 47-33-404 Godziny urzędowania: od 8 00 do 15 00. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 13 Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej Katowice, 2009.10.01 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Ćwiczenie laboratoryjne z diagnostyki Temat ćwiczenia: Badanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH Bt-11 Warszawa, 2010r. Przepis nadaje się do stosowania w zakresie utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych Strona 1/62

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11 Sylabus kursów MT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POTRZEBĘ PROFILOWANIA SZYN W UTRZYMANIU NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ. Grzegorz Stencel

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POTRZEBĘ PROFILOWANIA SZYN W UTRZYMANIU NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ. Grzegorz Stencel CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POTRZEBĘ PROFILOWANIA SZYN W UTRZYMANIU NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ Grzegorz Stencel Dlaczego wykonuje się profilowanie szyn? Czynniki wpływające na potrzebę profilowania: Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje TSI NOI: Wymagania TSI NOI dotyczące hałasu kolejowego oraz możliwości badawcze polskich podmiotów w tym zakresie

Konsekwencje TSI NOI: Wymagania TSI NOI dotyczące hałasu kolejowego oraz możliwości badawcze polskich podmiotów w tym zakresie Konsekwencje TSI NOI: Wymagania TSI NOI dotyczące hałasu kolejowego oraz możliwości badawcze polskich podmiotów w tym zakresie Mgr inż. Krzysztof Bracha Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa Laboratorium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TOKARKA PODTOROWA

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TOKARKA PODTOROWA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TOKARKA PODTOROWA Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań dla dostawy wraz z oprogramowaniem, montażu z uruchomieniem oraz potwierdzeniem sprawności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. D.08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Procdura IBUS-PN/EN-09/1 Str 1 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 373 4188 Adres korespon: 52-404 Wrocław, Harcerska 42, +48 71 364 3652 Fax: 48 71 364 3652

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 4 Dyrektywa 2008/57/WE Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 345/03) z 26.11.2013

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka powierzchni tocznej zestawów kołowych

Diagnostyka powierzchni tocznej zestawów kołowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 2 Diagnostyka powierzchni tocznej zestawów Katowice, 2009.10.01 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Mgr inż. Krzysztof Bracha Laboratorium Badań Taboru 1 Cele TSI - Hałas: Ustalenie dopuszczalnych wartości emisji hałasu od taboru kolejowego Określenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007

Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007 Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007 ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE RUR W TOKU PRODUKCJI Grzegorz HOTTOWY Przedsiębiorstwo EKSPLAST Sp. z o.o., Gliwice, eksplast@xl.wp.pl

Bardziej szczegółowo

Montowanie osi wleczonej

Montowanie osi wleczonej Ogólne informacje o montowaniu osi wleczonej Ogólne informacje o montowaniu osi wleczonej Do zamontowania dodatkowych osi wleczonych należy użyć oryginalnych części firmy Scania. Zapewnia to następujące

Bardziej szczegółowo

BADANIE KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH NDT OF RAILWAY WHEELS

BADANIE KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH NDT OF RAILWAY WHEELS Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic BADANIE KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH NDT OF RAILWAY WHEELS

Bardziej szczegółowo

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT Opis Opis to konstrukcja, której mocowanie sprawia, że dołączone do niej ramy współpracują niczym pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne ramy. wykazuje znacznie większą odporność na ugięcie niż nieinteraktywna

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204675 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 373778 (51) Int.Cl. B61F 5/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.03.2005

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Odwęglenie a wady powierzchni główki szyny

Odwęglenie a wady powierzchni główki szyny Problemy Kolejnictwa Zeszyt 165 (grudzień 2014) 85 Odwęglenie a wady powierzchni główki szyny Ireneusz MIKŁASZEWICZ 1 Streszczenie Za pomocą pomiaru twardości badano wielkość odwęglania powierzchni tocznej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH LABORATORIUM TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Katedra Samolotów i Silników Lotniczych wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa prowadzi wspólnie Laboratorium Trwałości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 I. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rur stalowych izolowanych i nieizolowanych dla Operatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Badania spiekanych okładzin hamulcowych do pociągów dużych prędkości

Badania spiekanych okładzin hamulcowych do pociągów dużych prędkości Artykuły 9 Badania spiekanych okładzin hamulcowych do pociągów dużych prędkości Jacek KUKULSKI 1 Streszczenie W artykule opisano badania stanowiskowe spiekanych okładzin hamulcowych produkcji chińskiej

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Procedura: Dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Procedura: Dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spis treści 1. Cel i zakres procedury... 3 2. Zobowiązania wykonawcy... 3 3. Wymagania dla personelu spawalniczego oraz nadzorującego prace spawalnicze... 5 4. Procedura uzyskiwania dopuszczenia... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych

Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH technologie spajania konstrukcji bezstykowych Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych Roman Olgierd Wielgosz Warszawa 11-13 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH WAGONÓW PASAERSKICH

INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH WAGONÓW PASAERSKICH PKP Intercity Spółka Akcyjna INSTRUKCJA POMIARÓW I OCENY TECHNICZNEJ ZESTAWÓW KOŁOWYCH WAGONÓW PASAERSKICH Bw-11 Warszawa, 2014r. Regulacja wewntrzna spełnia wymagania okrelone w ustawie o transporcie

Bardziej szczegółowo

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ*

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Wpływ urządzeń pomiarowych na jakość połączeń szynowych wykonywanych w *mgr inż. Łukasz WILCZYŃSKI PKP PLK S.A - Centrum Diagnostyki *mgr inż. Mariusz MASTALERZ PKP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA - POBOCZA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA - POBOCZA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA - POBOCZA D-05.01.02 Nawierzchni gruntowa ulepszona-pobocza 91 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE lipiec

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE lipiec PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE 2017 lipiec Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów wirowych

Metoda prądów wirowych Metoda prądów wirowych Idea Umieszczeniu obiektów, wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny, w obszarze oddziaływania zmiennego w czasie pola magnetycznego, wytwarzane przez przetworniki

Bardziej szczegółowo

BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TABORU Z URZĄDZENIAMI WYKRYWANIA POCIĄGU Z UWZGLĘDNIENIEM NORMY EN 50238

BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TABORU Z URZĄDZENIAMI WYKRYWANIA POCIĄGU Z UWZGLĘDNIENIEM NORMY EN 50238 Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 43 Dr inż. Andrzej Białoń, Mgr inż. Dominik Adamski, Mgr inż. Piotr Pajka Instytut Kolejnictwa BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TABORU Z URZĄDZENIAMI WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r.

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-02.01.01 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP 6/06 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ po zmianie z dn. 5.0.06r. L.p. NAZWA PRZYRZĄDU Grubościomierz ultradźwiękowy Dokładność pomiaru 0,0 mm, głowica pomiarowa 7,5 MHz, średnica

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA?

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA? V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA? ROZWAŻANIA NA TEMAT PRZEWODNI KONFERENCJI CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA?

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH -

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA -MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 5. GRUDNIA 2006 NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty aluminiowe jednostronne - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 2013.04.11 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typoszereg 41 SPIS

Bardziej szczegółowo

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. opracował: dr inż Marek Jankowski 2007-01-18 O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół Pomiar i regulacja kątów ustawienia kół jest jedną z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095

Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 Podstawowe dane duży kolorowy wyświetlacz TFT 7 o rozdzielczości 800 x 480 pikseli wytrzymała metalowa obudowa z powleczoną gumą (IP64, waga: 2 kg) intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW Strona 105 Strona 106 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 345/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 345/3 26.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 345/3 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu

Bardziej szczegółowo

IBUS-TD 07 Instrukcja ultradźwiękowego badania spoin o grubości od 2 do 8mm elementów płaskich i rur Zastępuje: Zastąpiono:

IBUS-TD 07 Instrukcja ultradźwiękowego badania spoin o grubości od 2 do 8mm elementów płaskich i rur Zastępuje: Zastąpiono: Instrukcja IBUS-TD 07 str. 1/1,0 Zakład Badań Materiałów ULTRA Wrocław 1. Wstęp IBUS-TD 07 Instrukcja ultradźwiękowego badania spoin o grubości od 2 do 8mm elementów płaskich i rur Zastępuje: Zastąpiono:

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO I POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó

Bardziej szczegółowo