U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:"

Transkrypt

1 Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS NIP REGON reprezentowanym przez: mgr inż. Marzenę Krzymańską Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych zwanym dalej "Zamawiającym" Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS ) Z siedzibą w... przy ul....wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... NIP... REGON... Zwaną w treści umowy Wykonawcą, którą reprezentują: lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) Imię i nazwisko... działającym pod firmą... Z siedzibą w... przy ul.... wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem... NIP... REGON... Zwanym w treści umowy Wykonawcą O następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy są usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z obsługą central telefonicznych, szatni oraz parkingów zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami 2. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Z 2005r., Nr 145, poz. 1221) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 2. Wykonawca oświadcza, że: a a) do wykonywania przedmiotu umowy oddeleguje pracowników odpowiednio przeszkolonych, sprawnych fizycznie, charakteryzujących się schludnym, nienagannym wyglądem (umundurowanych), punktualnością, dyskrecją, opanowaniem i wysoką kulturą osobistą,

2 b) wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, c) dysponuje odpowiednim potencjałem materialnym w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem wykonywanej działalności Wykonawca wykonywać będzie zadania wynikające z niniejszej umowy w obiektach Zamawiającego: a) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) ul. Krysiewicza 7/8 Ochrona - służba dwuosobowa w godzinach 7-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej w dni robocze w godz. od 6ºº do godz. 22ºº (jedna osoba) b) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) ul. Nowowiejskiego 56/58 oraz Przychodnie Medycyny Wieku Rozwojowego ul. Spornej 16 Ochrona - służba jednoosobowa w godzinach 7-14 oraz słu żba dwuosobowa w godzinach 14-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej (szpital ul. Nowowiejskiego 56/58) w dni robocze od godz. od 8ºº - 20ºº (jedna osoba) Obsługa szatni (szpital ul. Nowowiejskiego 56/58 w okresie od 01 października do 15 kwietnia roku następnego) - w dni robocze w godzinach 8ºº - 20ºº - obsługuje telefonista Obsługa parkingu płatnego (ul. Nowowiejskiego 56/58)- w dni robocze w godzinach 14-6 dnia nast ępnego (obsługuje pracownik ochrony) lub w czasie urlopu i zwolnień lekarskich pracownika zamawiającego całodobowo, w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo c) Szpital Św. Rodziny (ginekologiczno położniczy) ul. Jarochowskiego 18, Ochrona - służba jednoosobowa w godzinach 7-19 oraz słu żba dwuosobowa w godzinach 19-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej w dni robocze w godz. od 6ºº do godz. 22ºº (jedna osoba) Obsługa parkingu bezpłatnego(od ul. Bogusławskiego) w godzinach 7-7 dnia (jedna osoba) Pracownicy obsługujący parking nie pobierają opłat za wjazd. 2. Poza wymienionym harmonogramem godzin pracy telefonistów, centrale telefoniczne obsługiwane będą przez pracowników ochrony. 3. Parking przy ul. Bogusławskiego jest parkingiem bezpłatnym i osoby obsługujące parking nie pobierają opłat za wjazd 4. Parking przy ul. Nowowiejskiego jest parkingiem płatnym. Pracownicy obsługujący parking muszą posiadać umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia zakresu świadczonych usług, o których mowa w umowie w przypadku włączenia lub wyłączenia części obiektów z zakresu umowy. 7. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się na podjęcie działań w czasie nie krótszym niż 15 minut od momentu zgłoszenia w przypadku włączenia alarmu w obiekcie przy ul. Krysiewicza: a) Budynek C Apteka b) Budynek D Kasa i Serwerownia 9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi monitoringu pożarowego w zakresie automatycznego przesyłu sygnałów pożarowych z centralki sygnalizacji pożaru do siedziby

3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z obiektu Szpitala św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego Wykonawca zobowiązuje się do: a) monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu Św. Rodziny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia b) automatycznego przesyłu sygnału o alarmie pożarowym do Alarmowego Centrum Odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu c) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach systemu monitorowania sygnałów pożarowych d) podejmowania stosownych działań związanych z procedurą obsługi centralki sygnalizacji pożaru w miejsca pełnienia dyżuru. 11. Zamawiający nie będzie ponosić kosztów przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej z powodu braku zgodnej z procedurą reakcji pracownika ochrony na informacje o pożarze sygnalizowane przez Centralkę Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanej w Szpitalu Św. Rodziny. 12. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy przedstawić:, a) zaświadczenie o zdolności do pracy pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego b) imienną lista pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, niezbędne dla wykonania zadań Zleceniobiorcy w formie umowy najmu. 1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy: 3 c) za usługi ochrony i obsługi parkingu kwotę... zł za roboczogodzinę plus... obowiązujący podatek VAT, co stanowi łączną wartość brutto... zł. za godzinę (słownie :...). d) za obsługę centrali telefonicznej i szatni kwotę... zł za roboczogodzinę plus... obowiązujący podatek VAT, co stanowi łączną wartość brutto... zł. za godzinę (słownie :...). 2. Przewidywana wartość netto/ brutto 36- miesięcznej umowy wyniesie kwotę netto//brutto.../... zł. (słownie:...), przy założeniu godzin (ochrona godzin + parking godzin) godzin (centrale telefoniczne i szatnia ) = godzin w okresie obowiązywania umowy. 3. Rozliczenia pomiędzy stronami następować będą po wykonaniu usługi w danym miesiącu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 4. Zamawiający należność z tytułu wykonania usługi przekaże Wykonawcy w formie przelewu na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku nie uiszczenia należności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. 7. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności.

4 4 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki określone w umowie, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wartości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody losowe powstałe w mieniu Zamawiającego. 5 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy zarówno w trakcie jej trwania, jak również po jej wygaśnięciu 6 Osobami uprawnionymi do sprawowania nadzoru merytorycznego i kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy są a) Z strony Zamawiającego... b) Z strony Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych: a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w danym dniu, w szczególności niewykonywania obowiązków wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania służby następcy, stawienie się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy itp. 2. Sytuacja będąca podstawą do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b zostanie opisana przez Zamawiającego w protokole zdarzenia, który to przekazany zostanie niezwłocznie Wykonawcy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego ostatniej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody Cena usługi podana w ofercie nie może ulec zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 2. Po okresie, o którym mowa w ust 1 Zamawiający dopuszcza coroczną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zmiany:

5 a) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za ostatnie 12 miesięcy. 3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym jej przedmiotu cena (należność brutto) zostanie odpowiednio i automatycznie zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: a) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy; b) w przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; c) zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 36 miesięcy tj. od dnia... do dnia... roku.. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, co zostało potwierdzone dwoma pisemnymi protokołami zdarzeń, o których mowa w 7 ust. 2. Odstąpienie od umowy uważa się za dokonane z winy Wykonawcy, któremu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie wyklucza naliczania kar umownych wskazanych w 7 ust Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca ogłosił upadłość, likwidację lub rozwiązał firmę. 4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia jeżeli wszczęto postępowania egzekucyjne przeciwko Wykonawcy lub wydano nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10 Wykonawca, nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 11 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

6 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 13 Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu Sądowi w Poznaniu. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA W załączeniu; Załącznik Nr 1 do umowy / Cechy pracowników ochrony i zakres obowiązków i czynności stałych pracowników ochrony

7 Załącznik Nr 1 do umowy nr... z dnia... Cechy pracowników ochrony i zakres obowiązków i czynności stałych pracowników ochrony 1. Cechy, którymi muszą charakteryzować się pracownicy ochrony: a) muszą być odpowiednio przeszkoleni i umundurowani (z widocznymi emblematami agencji) oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt, gwarantujący skuteczność ochrony, b) muszą być sprawni pod względem psychofizycznym, a ponadto cechować się punktualnością, dyskrecją, opanowaniem i wysoką kulturą osobistą, c) muszą dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, d) muszą być niekarani 2. Szczegółowe obowiązki pracowników ochrony: a) prowadzenie dokumentacji obiektowej książki służb i bieżącego odnotowywania w niej przebiegu służby oraz wszelkich zdarzeń, które wymagają interwencji i podejmowania działań niestandardowych, b) udzielanie informacji dotyczących lokalizacji obiektów szpitalnych, oddziałów szpitalnych oraz komórek organizacyjnych SZOZnMiD. c) prowadzenie nadzoru poprzez system monitoringu na terenie szpitali przy ul.krysiewicza 7/8, Jarochowskiego 18, Nowowiejskiego 56/58, Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 d) obsługa centrali ppoż. polegająca na podejmowaniu reakcji na przychodzące sygnały alarmowe z budynków oraz sprawdzenie pochodzenia tych alarmów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie. e) wykonywanie obchodów w celu ustalenia aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu w tym oddziałów szpitalnych w odstępach czasu nie rzadziej niż co 60 minut. f) podejmowanie interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego sygnalizowanych przez pracowników szpitala (oddziały szpitalne, Izba Przyjęć) g) stały nadzór nad bezpieczeństwem personelu i pacjentów w Izbie Przyjęć w czasie zwiększonej liczby oczekujących na przyjęcie przez lekarzy. h) obserwowanie osób wchodzących na teren obiektów Zespołu, których zachowanie może wskazywać na dokonanie przestępstwa (atak na personel, uszkodzenie instalacji, wzniecenie ognia, pozostawienie podejrzanych paczek, podłożenie ładunku wybuchowego itp.), chodzących po obiektach bez celu, będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. i) w trakcie patrolu sprawdzanie zamknięć i zabezpieczeń przyłączy instalacji wod.-kan., instalacji gazowej i zasilania w energię elektryczną oraz sprawdzanie poprawności

8 zamknięcia drzwi, okien i pomieszczeń biurowych po godzinach ich urzędowania i inne usterki techniczne itp. j) wpuszczanie na teren Zespołu samochodów uprawnionych: pojazdów pracowników szpitala z czytelnymi i aktualnymi kartami wydanymi przez Dyrekcję Zespołu, pojazdów służbowych będących własnością Zespołu, pojazdów osób niepełnosprawnych, które legitymują się Kartą Parkingową wydaną przez stosowny organ pojazdów zaopatrzenia, działu technicznego, firm budowlanych i kurierskich podczas przewozu towarów i przesyłek dla Zespołu, pojazdów wiozących osoby zaproszone przez Dyrekcję lub Przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu. pojazdów wiozących lub odbierających osobę chorą bez możliwości samodzielnego poruszania na czas nie dłuższy niż 10 minut. k) pobieranie opłat za wjazd samochodem na teren szpitala przy ul. Nowowiejskiego 56/58 osób nieuprawnionych (pacjenci poradni Medycyny Wieki Rozwojowego przy ul. Spornej, rodzice, opiekunowie dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych). Usługi parkingowe podlegają ewidencji fiskalnej wykazywanej poprzez kasy fiskalne. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i pobieranie opłat za wjazd na teren szpitala, podlegają rygorowi Kodeksu karno-skarbowego zgodnie z art. 28,68,69 Dz. U. Nr 111 poz. 765 z dnia roku z późn. zm. l) wydawanie, przyjmowanie i zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń zgodne z przyjętym systemem upoważnień za pokwitowaniem w Książce wydawania i zdawania kluczy lub na indywidualne upoważnienia wydane przez osoby uprawnione ze strony szpitala. Nie zwrócenie klucza powoduje wszczęcie poszukiwań osoby pobierającej klucz lub powiadomienie kierownika danej komórki organizacyjnej. Każdorazowy przypadek pozostania pracowników w miejscach służbowych, bądź przychodzenia do pracy po godzinach służbowych winien być udokumentowany w książce z zaznaczeniem miejsca i czasu przebywania oraz danych personalnych. m) wydawanie i przyjmowanie kluczy od Pokoju Matek mieszczących się w budynkach na terenie szpitala przy ul. Krysiewicza 7/8 prowadzenie ścisłej ewidencji ich użytkowników. n) Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na terenie jednostek Zespołu. o) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez pracowników szpitala oraz osoby w nim przebywające przepisów BHP, przepisów p.poż- palenie tytoniu, używanie otwartego ognia. p) niedopuszczanie do blokowania, zastawiania dróg i wejść ewakuacyjnych q) kontrola prawidłowego parkowania samochodów na parkingach wewnętrznych; w przypadku zauważenia faktu łamania przepisów, należy wezwać kierowcę do przestawienia pojazdu w dozwolone miejsce. r) utrzymanie czystości i porządku w portierni i w jej otoczeniu oraz przestrzegania zakazu przebywania w pomieszczeniach dyżurki osób postronnych. s) zachowanie tajemnicy wszelkich wiadomości oraz tajemnicy technicznej zabezpieczenia strzeżonych obiektów nabytych w związku z wykonywaniem umowy oraz po jej ustaniu, t) Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony mienia zleconych przez Dyrektora Zespołu.

9 u) Szczegółowy zakres dotyczący wykonywania zadań w pkt. s uzgodniony będzie w formie pisemnej z wybranym Wykonawcą. Pracownicy ochrony w szczególności zobowiązani są do: 1. Przestrzegania wszystkich instrukcji obowiązujących na terenie jednostek Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa Szpitali np. instrukcji przeciwpożarowej, instrukcji obronnej. Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy obowiązujące instrukcje celem przeszkolenia wszystkich pracowników oddelegowanych do wykonywania zamówienia. 2. Natychmiastowego podjęcia działań wezwanie grupy interwencyjnej (czas przyjazdu 10 minut w godzinach lub15 minut w godzinach ) lub stosownych innych organów - w sytuacjach nagłych i stwarzających zagrożenie dla osób i mienia, gdy interwencja osobista jest niewystarczająca. 3. Powiadomienia o zdarzeniach przestępczych, aktach przemocy lub naruszeniu porządku na terenie Zespołu Dyrektora Zespołu lub osoby przez niego upoważnione, do chwili przybycia upoważnionych osób należy odpowiednio zabezpieczyć ślady i teren oraz utrzymywać stały kontakt z Kierownictwem Zespołu i realizować doraźnie zlecone zadania związane z bezpieczeństwem chronionych osób i mienia wynikające z bieżącej sytuacji. 4. W przypadku awarii bądź nieprawidłowej pracy urządzeń technicznych telefonicznego powiadomienia odpowiednich służb, wyznaczonych dyżurujących elektryków, hydraulików oraz innych pracowników wg potrzeb. Kierownik Zamawiającego

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo