U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:"

Transkrypt

1 Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS NIP REGON reprezentowanym przez: mgr inż. Marzenę Krzymańską Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych zwanym dalej "Zamawiającym" Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS ) Z siedzibą w... przy ul....wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... NIP... REGON... Zwaną w treści umowy Wykonawcą, którą reprezentują: lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) Imię i nazwisko... działającym pod firmą... Z siedzibą w... przy ul.... wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem... NIP... REGON... Zwanym w treści umowy Wykonawcą O następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy są usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z obsługą central telefonicznych, szatni oraz parkingów zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami 2. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Z 2005r., Nr 145, poz. 1221) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 2. Wykonawca oświadcza, że: a a) do wykonywania przedmiotu umowy oddeleguje pracowników odpowiednio przeszkolonych, sprawnych fizycznie, charakteryzujących się schludnym, nienagannym wyglądem (umundurowanych), punktualnością, dyskrecją, opanowaniem i wysoką kulturą osobistą,

2 b) wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, c) dysponuje odpowiednim potencjałem materialnym w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem wykonywanej działalności Wykonawca wykonywać będzie zadania wynikające z niniejszej umowy w obiektach Zamawiającego: a) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) ul. Krysiewicza 7/8 Ochrona - służba dwuosobowa w godzinach 7-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej w dni robocze w godz. od 6ºº do godz. 22ºº (jedna osoba) b) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) ul. Nowowiejskiego 56/58 oraz Przychodnie Medycyny Wieku Rozwojowego ul. Spornej 16 Ochrona - służba jednoosobowa w godzinach 7-14 oraz słu żba dwuosobowa w godzinach 14-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej (szpital ul. Nowowiejskiego 56/58) w dni robocze od godz. od 8ºº - 20ºº (jedna osoba) Obsługa szatni (szpital ul. Nowowiejskiego 56/58 w okresie od 01 października do 15 kwietnia roku następnego) - w dni robocze w godzinach 8ºº - 20ºº - obsługuje telefonista Obsługa parkingu płatnego (ul. Nowowiejskiego 56/58)- w dni robocze w godzinach 14-6 dnia nast ępnego (obsługuje pracownik ochrony) lub w czasie urlopu i zwolnień lekarskich pracownika zamawiającego całodobowo, w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo c) Szpital Św. Rodziny (ginekologiczno położniczy) ul. Jarochowskiego 18, Ochrona - służba jednoosobowa w godzinach 7-19 oraz słu żba dwuosobowa w godzinach 19-7 dnia nast ępnego Obsługa centrali telefonicznej w dni robocze w godz. od 6ºº do godz. 22ºº (jedna osoba) Obsługa parkingu bezpłatnego(od ul. Bogusławskiego) w godzinach 7-7 dnia (jedna osoba) Pracownicy obsługujący parking nie pobierają opłat za wjazd. 2. Poza wymienionym harmonogramem godzin pracy telefonistów, centrale telefoniczne obsługiwane będą przez pracowników ochrony. 3. Parking przy ul. Bogusławskiego jest parkingiem bezpłatnym i osoby obsługujące parking nie pobierają opłat za wjazd 4. Parking przy ul. Nowowiejskiego jest parkingiem płatnym. Pracownicy obsługujący parking muszą posiadać umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia zakresu świadczonych usług, o których mowa w umowie w przypadku włączenia lub wyłączenia części obiektów z zakresu umowy. 7. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się na podjęcie działań w czasie nie krótszym niż 15 minut od momentu zgłoszenia w przypadku włączenia alarmu w obiekcie przy ul. Krysiewicza: a) Budynek C Apteka b) Budynek D Kasa i Serwerownia 9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi monitoringu pożarowego w zakresie automatycznego przesyłu sygnałów pożarowych z centralki sygnalizacji pożaru do siedziby

3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z obiektu Szpitala św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego Wykonawca zobowiązuje się do: a) monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu Św. Rodziny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia b) automatycznego przesyłu sygnału o alarmie pożarowym do Alarmowego Centrum Odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu c) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach systemu monitorowania sygnałów pożarowych d) podejmowania stosownych działań związanych z procedurą obsługi centralki sygnalizacji pożaru w miejsca pełnienia dyżuru. 11. Zamawiający nie będzie ponosić kosztów przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej z powodu braku zgodnej z procedurą reakcji pracownika ochrony na informacje o pożarze sygnalizowane przez Centralkę Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanej w Szpitalu Św. Rodziny. 12. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy przedstawić:, a) zaświadczenie o zdolności do pracy pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego b) imienną lista pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, niezbędne dla wykonania zadań Zleceniobiorcy w formie umowy najmu. 1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy: 3 c) za usługi ochrony i obsługi parkingu kwotę... zł za roboczogodzinę plus... obowiązujący podatek VAT, co stanowi łączną wartość brutto... zł. za godzinę (słownie :...). d) za obsługę centrali telefonicznej i szatni kwotę... zł za roboczogodzinę plus... obowiązujący podatek VAT, co stanowi łączną wartość brutto... zł. za godzinę (słownie :...). 2. Przewidywana wartość netto/ brutto 36- miesięcznej umowy wyniesie kwotę netto//brutto.../... zł. (słownie:...), przy założeniu godzin (ochrona godzin + parking godzin) godzin (centrale telefoniczne i szatnia ) = godzin w okresie obowiązywania umowy. 3. Rozliczenia pomiędzy stronami następować będą po wykonaniu usługi w danym miesiącu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 4. Zamawiający należność z tytułu wykonania usługi przekaże Wykonawcy w formie przelewu na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku nie uiszczenia należności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. 7. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności.

4 4 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki określone w umowie, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wartości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody losowe powstałe w mieniu Zamawiającego. 5 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy zarówno w trakcie jej trwania, jak również po jej wygaśnięciu 6 Osobami uprawnionymi do sprawowania nadzoru merytorycznego i kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy są a) Z strony Zamawiającego... b) Z strony Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych: a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w danym dniu, w szczególności niewykonywania obowiązków wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania służby następcy, stawienie się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy itp. 2. Sytuacja będąca podstawą do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b zostanie opisana przez Zamawiającego w protokole zdarzenia, który to przekazany zostanie niezwłocznie Wykonawcy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego ostatniej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody Cena usługi podana w ofercie nie może ulec zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 2. Po okresie, o którym mowa w ust 1 Zamawiający dopuszcza coroczną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zmiany:

5 a) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za ostatnie 12 miesięcy. 3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym jej przedmiotu cena (należność brutto) zostanie odpowiednio i automatycznie zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: a) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy; b) w przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; c) zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 36 miesięcy tj. od dnia... do dnia... roku.. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, co zostało potwierdzone dwoma pisemnymi protokołami zdarzeń, o których mowa w 7 ust. 2. Odstąpienie od umowy uważa się za dokonane z winy Wykonawcy, któremu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie wyklucza naliczania kar umownych wskazanych w 7 ust Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca ogłosił upadłość, likwidację lub rozwiązał firmę. 4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia jeżeli wszczęto postępowania egzekucyjne przeciwko Wykonawcy lub wydano nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10 Wykonawca, nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 11 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

6 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 13 Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu Sądowi w Poznaniu. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA W załączeniu; Załącznik Nr 1 do umowy / Cechy pracowników ochrony i zakres obowiązków i czynności stałych pracowników ochrony

7 Załącznik Nr 1 do umowy nr... z dnia... Cechy pracowników ochrony i zakres obowiązków i czynności stałych pracowników ochrony 1. Cechy, którymi muszą charakteryzować się pracownicy ochrony: a) muszą być odpowiednio przeszkoleni i umundurowani (z widocznymi emblematami agencji) oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt, gwarantujący skuteczność ochrony, b) muszą być sprawni pod względem psychofizycznym, a ponadto cechować się punktualnością, dyskrecją, opanowaniem i wysoką kulturą osobistą, c) muszą dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, d) muszą być niekarani 2. Szczegółowe obowiązki pracowników ochrony: a) prowadzenie dokumentacji obiektowej książki służb i bieżącego odnotowywania w niej przebiegu służby oraz wszelkich zdarzeń, które wymagają interwencji i podejmowania działań niestandardowych, b) udzielanie informacji dotyczących lokalizacji obiektów szpitalnych, oddziałów szpitalnych oraz komórek organizacyjnych SZOZnMiD. c) prowadzenie nadzoru poprzez system monitoringu na terenie szpitali przy ul.krysiewicza 7/8, Jarochowskiego 18, Nowowiejskiego 56/58, Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 d) obsługa centrali ppoż. polegająca na podejmowaniu reakcji na przychodzące sygnały alarmowe z budynków oraz sprawdzenie pochodzenia tych alarmów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie. e) wykonywanie obchodów w celu ustalenia aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu w tym oddziałów szpitalnych w odstępach czasu nie rzadziej niż co 60 minut. f) podejmowanie interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego sygnalizowanych przez pracowników szpitala (oddziały szpitalne, Izba Przyjęć) g) stały nadzór nad bezpieczeństwem personelu i pacjentów w Izbie Przyjęć w czasie zwiększonej liczby oczekujących na przyjęcie przez lekarzy. h) obserwowanie osób wchodzących na teren obiektów Zespołu, których zachowanie może wskazywać na dokonanie przestępstwa (atak na personel, uszkodzenie instalacji, wzniecenie ognia, pozostawienie podejrzanych paczek, podłożenie ładunku wybuchowego itp.), chodzących po obiektach bez celu, będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. i) w trakcie patrolu sprawdzanie zamknięć i zabezpieczeń przyłączy instalacji wod.-kan., instalacji gazowej i zasilania w energię elektryczną oraz sprawdzanie poprawności

8 zamknięcia drzwi, okien i pomieszczeń biurowych po godzinach ich urzędowania i inne usterki techniczne itp. j) wpuszczanie na teren Zespołu samochodów uprawnionych: pojazdów pracowników szpitala z czytelnymi i aktualnymi kartami wydanymi przez Dyrekcję Zespołu, pojazdów służbowych będących własnością Zespołu, pojazdów osób niepełnosprawnych, które legitymują się Kartą Parkingową wydaną przez stosowny organ pojazdów zaopatrzenia, działu technicznego, firm budowlanych i kurierskich podczas przewozu towarów i przesyłek dla Zespołu, pojazdów wiozących osoby zaproszone przez Dyrekcję lub Przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu. pojazdów wiozących lub odbierających osobę chorą bez możliwości samodzielnego poruszania na czas nie dłuższy niż 10 minut. k) pobieranie opłat za wjazd samochodem na teren szpitala przy ul. Nowowiejskiego 56/58 osób nieuprawnionych (pacjenci poradni Medycyny Wieki Rozwojowego przy ul. Spornej, rodzice, opiekunowie dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych). Usługi parkingowe podlegają ewidencji fiskalnej wykazywanej poprzez kasy fiskalne. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i pobieranie opłat za wjazd na teren szpitala, podlegają rygorowi Kodeksu karno-skarbowego zgodnie z art. 28,68,69 Dz. U. Nr 111 poz. 765 z dnia roku z późn. zm. l) wydawanie, przyjmowanie i zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń zgodne z przyjętym systemem upoważnień za pokwitowaniem w Książce wydawania i zdawania kluczy lub na indywidualne upoważnienia wydane przez osoby uprawnione ze strony szpitala. Nie zwrócenie klucza powoduje wszczęcie poszukiwań osoby pobierającej klucz lub powiadomienie kierownika danej komórki organizacyjnej. Każdorazowy przypadek pozostania pracowników w miejscach służbowych, bądź przychodzenia do pracy po godzinach służbowych winien być udokumentowany w książce z zaznaczeniem miejsca i czasu przebywania oraz danych personalnych. m) wydawanie i przyjmowanie kluczy od Pokoju Matek mieszczących się w budynkach na terenie szpitala przy ul. Krysiewicza 7/8 prowadzenie ścisłej ewidencji ich użytkowników. n) Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na terenie jednostek Zespołu. o) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez pracowników szpitala oraz osoby w nim przebywające przepisów BHP, przepisów p.poż- palenie tytoniu, używanie otwartego ognia. p) niedopuszczanie do blokowania, zastawiania dróg i wejść ewakuacyjnych q) kontrola prawidłowego parkowania samochodów na parkingach wewnętrznych; w przypadku zauważenia faktu łamania przepisów, należy wezwać kierowcę do przestawienia pojazdu w dozwolone miejsce. r) utrzymanie czystości i porządku w portierni i w jej otoczeniu oraz przestrzegania zakazu przebywania w pomieszczeniach dyżurki osób postronnych. s) zachowanie tajemnicy wszelkich wiadomości oraz tajemnicy technicznej zabezpieczenia strzeżonych obiektów nabytych w związku z wykonywaniem umowy oraz po jej ustaniu, t) Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony mienia zleconych przez Dyrektora Zespołu.

9 u) Szczegółowy zakres dotyczący wykonywania zadań w pkt. s uzgodniony będzie w formie pisemnej z wybranym Wykonawcą. Pracownicy ochrony w szczególności zobowiązani są do: 1. Przestrzegania wszystkich instrukcji obowiązujących na terenie jednostek Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa Szpitali np. instrukcji przeciwpożarowej, instrukcji obronnej. Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy obowiązujące instrukcje celem przeszkolenia wszystkich pracowników oddelegowanych do wykonywania zamówienia. 2. Natychmiastowego podjęcia działań wezwanie grupy interwencyjnej (czas przyjazdu 10 minut w godzinach lub15 minut w godzinach ) lub stosownych innych organów - w sytuacjach nagłych i stwarzających zagrożenie dla osób i mienia, gdy interwencja osobista jest niewystarczająca. 3. Powiadomienia o zdarzeniach przestępczych, aktach przemocy lub naruszeniu porządku na terenie Zespołu Dyrektora Zespołu lub osoby przez niego upoważnione, do chwili przybycia upoważnionych osób należy odpowiednio zabezpieczyć ślady i teren oraz utrzymywać stały kontakt z Kierownictwem Zespołu i realizować doraźnie zlecone zadania związane z bezpieczeństwem chronionych osób i mienia wynikające z bieżącej sytuacji. 4. W przypadku awarii bądź nieprawidłowej pracy urządzeń technicznych telefonicznego powiadomienia odpowiednich służb, wyznaczonych dyżurujących elektryków, hydraulików oraz innych pracowników wg potrzeb. Kierownik Zamawiającego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4 UMOWA NA KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści:

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści: załącznik nr 9 UMOWA Nr../2011 na świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania zawarta w dniu 2011 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr MZWiK/ZP ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR. UMOWA Nr../2014

Sprawa Nr MZWiK/ZP ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR. UMOWA Nr../2014 Sprawa Nr MZWiK/ZP.271.1.2014 ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR UMOWA Nr../2014 w dniu... 2014 r. w Sulejówku pomiędzy: Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, ul. Wodociągowa 10, 05-070 Sulejówek, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 - WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Umowa zawarta w dniu w Mielcu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ( W ORGANIZACJI) ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym do rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr

Wzór umowy. Umowa nr Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: Politechniką Białostocką, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542 020 87 21, reprezentowaną przez.. zwaną w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50/13, 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON:...... a... prowadzącym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie usług sprzątania

UMOWA o wykonanie usług sprzątania UMOWA o wykonanie usług sprzątania zawarta w dniu.. r. pomiędzy I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kochanowskiego 33A lok. 55, 01-864 Warszawa reprezentowaną przez: l. - Prezesa Spółdzielni 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA PROJEKT nr zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części 6

Wzór umowy dot. części 6 Zał. Nr 2b do SIWZ ZP-271-2/12 Wzór umowy dot. części 6 Umowa na realizację w 2012 roku szóstej części zamówienia pn. świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych prowadzenie diagnozy psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... ... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez ...

UMOWA Nr... ... ... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez ... UMOWA Nr... Zawarta w dniu...pomiędzy Zespołem Szkół im. Polskich Olimpijczyków w Białołęce zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez :.. a... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TBS/U/./2017

UMOWA Nr TBS/U/./2017 UMOWA Nr TBS/U/./2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo