Od autora Wykaz skrótów ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 1 Od autora Wykaz skrótów ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT Charakter podatku od towarów i usług (VAT) Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych Zakres opodatkowania podatkiem VAT Opodatkowanie podatkiem VAT a fakt zgłoszenia działalności gospodarczej Opodatkowanie podatkiem VAT a posiadanie zezwolenia na wykonywanie określonych czynności Opodatkowanie podatkiem VAT a rejestracja VAT Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT Czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT a czynności zwolnione od podatku Czynności podlegające opodatkowaniu a sprzedaż Czynności podlegające opodatkowaniu a import usług Czynności podlegające opodatkowaniu a eksport usług Czynności podlegające opodatkowaniu a wspólność majątkowa Dostawa towarów Pojęcie towaru Dostawy towarów w częściach Odpłatne dostawy towarów Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie Zwrotne przeniesienie własności rzeczy przewłaszczonej na zabezpieczenie

2 Wydanie rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie Sprzedaż rzeczy otrzymanej w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie Wydanie towaru w ramach umowy leasingu, najmu, dzierżawy jako odpłatna dostawa towarów Bony towarowe Sprzedaż bonów towarowych Nieodpłatne przekazanie bonów towarowych Czynności wykonywane w zamian za sprzedane bony towarowe Czynności podlegające opodatkowaniu a składy celne Ustanawianie oraz przekształcanie praw do lokali jako odpłatne dostawy towarów Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Nieodpłatne dostawy towarów Nieodpłatne dostawy towarów podlegające opodatkowaniu Cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem Darowizny towarów na cele społecznie użyteczne Przekazanie towarów na potrzeby osobiste Sprzedaż towarów przekazanych na potrzeby osobiste Nieodpłatne dostawy towarów niepodlegające opodatkowaniu Przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych) Zużycie towarów przez pracowników w czasie ich pracy Świadczenie usług Identyfikacja usług Usługi elektroniczne Usługi kompleksowe Odpłatne świadczenie usług Pobór opłaty targowej Opłaty za zajęcie pasa drogowego Refakturowanie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego Odpłatne używanie przez pracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych Sprzedaż akcji i udziałów Sprzedaż kwoty mlecznej Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zwrot nakładów na lokal poniesionych przez najemcę Zwolnienie z czynszu jako sposób zwrócenia poniesionych przez najemcę kosztów na ulepszenie Sprzedaż nakładów po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu Pożyczki udzielane przez podatników VAT Opodatkowanie pożyczek podatkiem VAT Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych

3 Nieodpłatne świadczenie usług Nieodpłatne świadczenie usług a działanie w charakterze niepodatnika VAT Użyczenie jako nieodpłatne świadczenie usług Użyczenie związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Użyczenie niezwiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług a prawo do odliczenia Bezpłatny przewóz pracowników Wybudowanie chodników na gruncie miejskim Przekazanie gminie wybudowanej drogi dojazdowej Przekazanie infrastruktury technicznej Otrzymanie infrastruktury technicznej Dostawa towarów czy świadczenie usługi Usługi drukowania na papierze własnym Czynności wykonywane przy wykorzystywaniu materiałów powierzonych Sprzedaż programów komputerowych Rozliczenie wspólników występujących ze spółek cywilnych i osobowych Zwrot rzeczy wniesionych do spółki cywilnej (jawnej) do używania Wydanie występującemu ze spółki wspólnikowi rzeczy zamiast zapłaty w pieniądzu Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT Odszkodowania i kary umowne Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy Opłaty za nielegalny pobór energii i paliw Opłaty za korzystanie z materiału siewnego odmiany chronionej Odszkodowania nakładane na pracowników Wydanie towaru (świadczenie) zamiast wypłaty odszkodowania Czynności windykacyjne Zasądzenie i otrzymanie kosztów zastępstwa procesowego Pobranie kaucji gwarancyjnej Zawarcie umowy przedwstępnej Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej Przejęcie długu Zwrot kosztów podróży pracownikom Emisja akcji Ustanowienie trwałego zarządu Darowizny pieniężne Datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej Zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans Pojęcie przedsiębiorstwa

4 Pojęcie zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans Zbycie składników majątkowych przedsiębiorstwa (zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbycie przedsiębiorstwa (zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans) a odliczony podatek naliczony Czynności podlegające opodatkowaniu wykonywane w imieniu podatnika przez syndyka Sprzedaż majątku upadłego przez syndyka Sprzedaż majątku upadłego niezwiązanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą Sprzedaż wierzytelności upadłego ROZDZIAŁ 2 Podatnicy Status podatnika VAT Status podatnika VAT a małżonkowie Spółki cywilne i osobowe jako podatnicy VAT Podatnicy będący podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą Czynni podatnicy VAT Mali podatnicy Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT Cel i rezultat działalności gospodarczej Zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy Sprzedaż działek przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej Wykorzystywanie składników majątku w sposób ciągły Ogłoszenie upadłości a status podatnika VAT Czynności niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej Czynności wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście jako czynności niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej Czynności wykonywane przez członków zarządu Czynności wykonywane przez członków rady nadzorczej Obrona z urzędu Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez biegłych i tłumaczy Czynności wykonywane przez syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców wykonujących powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym Czynności wykonywane przez zarządcę komisarycznego Usługi twórców i artystów Płatnicy podatku VAT Podatnicy a płatnicy VAT Komornicy oraz notariusze jako podatnicy VAT

5 Zakłady opieki zdrowotnej jako podatnicy VAT Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT Oddziały zagranicznych firm Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy VAT Odsprzedaż energii innym wspólnotom Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowych dostaw nowych środków transportu jako podatnicy Podmioty obowiązane do rozliczenia podatku z tytułu określonych przepisami czynności jako podatnicy ROZDZIAŁ 3 Rejestracja podatników VAT Podatnicy obowiązani do rejestracji VAT Rejestracja VAT osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz innych osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą Podatnicy zwolnieni z obowiązku rejestracji VAT Termin rejestracji VAT Właściwość organów podatkowych w podatku VAT Skutki złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Utrata zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT Termin złożenia (aktualizacji) zgłoszenia VAT-R Przerejestrowanie podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego Zmiana siedziby spółki z o.o Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (VAT-Z) Upadłość podatnika Termin złożenia zgłoszenia VAT-Z Wykreślenie podatnika z rejestru podatników bez zgłoszenia VAT-Z Zawieszenie działalności gospodarczej Przekształcenia a obowiązki rejestracyjne Obowiązki rejestracyjne a spółki cywilne i osobowe Działalność w formie spółki jako kontynuacja działalności prowadzonej wcześniej w innej formie Zmiany w składzie osobowym spółki Rozwiązanie spółki Rozwiązanie spółki cywilnej z mocy prawa Rejestracja VAT UE Podatnicy obowiązani do rejestracji VAT UE

6 Obowiązek rejestracji VAT UE a świadczenie usług Termin rejestracji VAT UE Skutki rejestracji VAT UE Stosowanie numeru NIP PL Stosowanie numeru NIP PL na fakturach dokumentujących transakcje krajowe Naruszanie obowiązku rejestracji VAT UE Znaczenie rejestracji VAT UE dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Znaczenie rejestracji VAT UE dla wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Znaczenie rejestracji VAT UE dla nabywanych usług wewnątrzwspólnotowych Aktualizacja danych objętych informacją VAT-R/UE Zgłoszenie zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE Kaucja gwarancyjna Opłaty skarbowe związane z rejestracją VAT Naruszanie obowiązków rejestracyjnych przez podatników Wzory dokumentów związanych z rejestracją ROZDZIAŁ 4 Obowiązek podatkowy Wydanie towaru jako zasada powstawania obowiązku podatkowego przy dostawach towarów Wydanie towaru przez wysłanie towaru przez przewoźnika Wydanie dokumentów umożliwiających rozporządzanie rzeczą Wydanie partii towarów Wykonanie usługi jako zasada powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług Umowa o stałe świadczenie usług Dostawy wysyłkowe Dzień wystawienia faktury jako dzień powstania obowiązku podatkowego Opóźnienie wystawienia faktury jako sposób na opóźnienie powstania obowiązku podatkowego Niewystawienie faktury w ciągu 7 dni, od dnia wydania towaru lub wykonania usługi Wydanie rzeczy przewłaszczonej na zabezpieczenie Otrzymanie zapłaty za wydany pośrednikowi towar Czynności nieodpłatne Otrzymanie zaliczki (zadatku, raty, przedpłaty) Przedpłaty na towary (usługi), które zostaną zamówione w przyszłości

7 Kompensata (potrącenie) a moment powstania obowiązku podatkowego Otrzymanie zapłaty od podmiotu innego niż nabywca towaru czy usługi Szczególne sposoby powstawania obowiązku podatkowego Termin płatności określony umową a termin płatności określony fakturą Dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego Usługi telekomunikacyjne Usługi zaliczane do usług telekomunikacyjnych Usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie gospodarki ściekami, usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usługi sanitarne i pokrewne Usługi najmu, dzierżawy, leasingu oraz usługi o podobnym charakterze Usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia Usługi prawne i księgowe Dostawa złomu Sprzedaż towarów w celu ich zezłomowania Dostawy prasy oraz książek Usługi drukowania prasy oraz książek Usługi polegające na przeniesieniu praw autorskich, udzielaniu licencji i inne podobne usługi Metoda kasowa Podatnicy uprawnieni do stosowania metody kasowej Wybór metody kasowej Rozliczanie czynności dokonywanych przed wyborem metody kasowej Rezygnacja z metody kasowej Utrata prawa do metody kasowej Rozliczanie czynności dokonywanych przed rezygnacją z metody kasowej lub utratą prawa do tej metody Termin korzystania z prawa do odliczenia Faktury i dokumenty celne otrzymane przed rozpoczęciem stosowania metody kasowej Zakupy ratalne dokonywane przez małych podatników stosujących metodę kasową Rezygnacja ze stosowania metody kasowej (utrata prawa do metody kasowej) ROZDZIAŁ 5 Miejsce świadczenia Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych Dostawa towarów instalowanych lub montowanych Dostawa towarów niewysyłanych ani nietransportowanych Dostawa towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów

8 Dostawa gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym Miejsce świadczenia usług Miejsce świadczenia usług zasada ogólna Usługi centrów telefonicznych (call center) Usługi, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, gdzie są one faktycznie świadczone Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki Usługi pomocnicze do usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki Usługi w zakresie edukacji Opodatkowanie wykonywanych za granicą usług związanych z nieruchomościami oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym Miejsce świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich Import usługi architektonicznej Miejsce świadczenia usług niematerialnych Usługi zaliczane do usług niematerialnych Publikacja ogłoszeń w prasie oraz pośrednictwo w tym zakresie Usługi public relations Usługa przeprowadzenia audytu Usługi rachunkowo-księgowe Usługi tłumaczeń Usługi wypożyczania (udostępniania) pracowników Usługi pośrednictwa Działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich Pośrednictwo w sprzedaży praw oraz udzielaniu licencji Usługi pośrednictwa związane z dostawami unijnych podatników na rzecz podatników polskich Usługi najmu i dzierżawy Pojęcie środków transportu Kontenery i palety Usługi organizowania targów Usługi wewnątrzwspólnotowe Numer VAT nabywcy usługi wewnątrzwspólnotowej ROZDZIAŁ 6 Podstawa opodatkowania Obrót jako podstawa opodatkowania Kwota należna z tytułu sprzedaży Metoda w stu Obrót a zaliczki (zadatki, przedpłaty, raty) Odsetki związane z odroczonym terminem płatności (kredyty kupieckie)

9 Koszty transportu towaru będącego przedmiotem dostawy Koszt wysyłki towaru Opłaty miejscowe a podstawa opodatkowania Dotacje Dotacje powiększające obrót podatników Dotacje niepowiększające obrotu podatników Refundacje wynagrodzeń Dotacje do kosztów działalności otrzymywane przez pływalnię Rozliczenie dotacji powiększających obrót podatników Zwrot dotacji powiększających obrót podatników Dotacje a prawo do odliczenia Kaucje Zatrzymanie kaucji Kaucje za opakowania zwrotne Kaucje za opakowania zwrotne w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturami Odliczenie podatku naliczonego z faktur za opakowania zwrotne Kaucje za opakowania zwrotne w przypadku sprzedaży detalicznej Podstawa opodatkowania a towary opodatkowane podatkiem akcyzowym Zawieszona akcyza Kwoty pomniejszające obrót Rabaty a podstawa opodatkowania Rabaty udzielane przed powstaniem obowiązku podatkowego Sprzedaż za bony towarowe sprzedawane po cenie niższej od nominalnej Rabaty udzielone po powstaniu obowiązku podatkowego Rozliczanie rabatów udzielanych po powstaniu obowiązku podatkowego Rozliczanie rabatów dotyczących sprzedaży fakturowej Rozliczanie rabatów dotyczących sprzedaży bezfakturowej Kupony rabatowe Rabaty udzielane innym podmiotom niż nabywcy towarów i usług Premie pieniężne Premie pieniężne związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi Zwrot towarów Zwrot towarów w przypadku sprzedaży fakturowej Zwrot towarów w przypadku sprzedaży bezfakturowej Zwrot zaliczek Zwrot zaliczki udokumentowanej fakturą Zwrot zaliczki w przypadku sprzedaży bezfakturowej Zaliczenia części zwracanej zaliczki na poczet odszkodowania z tytułu wycofania się z umowy Rozliczanie zatrzymywanych oraz zwracanych w podwójnej wysokości zadatków

10 Zwrot zadatku w podwójnej wysokości Zatrzymanie zadatku Podstawa opodatkowania przy czynnościach nieodpłatnych Nieodpłatne dostawy towarów Podstawa opodatkowania przy przekazaniu produktów spożywczych i napoi organizacjom pożytku publicznego Nieodpłatne świadczenie usług Prowizja jako podstawa opodatkowania Prowizja jako procent od czynności zrealizowanych w ramach umowy (kontraktu) ROZDZIAŁ 7 Wysokość podatku Stawki VAT Stawka 22% jako podstawowa stawka podatku VAT Obniżona stawka podatku 7% Obniżona stawka podatku 3% Obniżona stawka podatku 0% Zwolnienia od podatku (stawka zw ) Klasyfikacje statystyczne a stawka podatku VAT Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) Symbol ex Obowiązek podatnika prawidłowego sklasyfikowania czynności podlegającej opodatkowania Opinie statystyczne Moc dowodowa opinii statystycznej Zmiana stanowiska organów statystycznych Czynności zwolnione od podatku Towary i usługi zwolnione na podstawie przepisów ustawy o VAT Towary i usługi zwolnione na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych Towary uważane za towary używane Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako dostawa towaru używanego Okres używania towarów jako warunek uznania ich za towary używane Towary wynajmowane (dzierżawione) przez podatnika jako towary używane Brak prawa do odliczenia w stosunku do towaru będącego przedmiotem dostawy Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych a towary nabyte ze stawką 0%

11 Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych a ulepszone budynki i budowle Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych a ulepszony budynek używany przez ponad 5 lat Najem (dzierżawa) ulepszonego budynku, budowli lub ich części Dostawa znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu Prowizja związana z dostawą znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu Usługi świadczone przez pocztę państwową Refakturowanie usługi pocztowej Usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67) Usługi pośrednictwa finansowego wyłączone spod zwolnienia Poręczenie kredytu Punkt opłat za rachunki Usługi w zakresie edukacji (PKWiU 80) oraz usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli Szkolenia (PKWiU ) Usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach jako świadczenie zwolnionych od podatku usług w zakresie edukacji Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKWiU 85.1) Żywienie pacjentów w szpitalu Wykonywanie zdjęć rentgenowskich (PKWiU ) Usługi w zakresie opieki społecznej (PKWiU 85.3) Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem (PKWiU 92) Usługi związane z kulturą Organizacja koncertów (PKWiU ) Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU ) Usługi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy klasyfikowane jako świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU ) Usługi świadczone przez biblioteki ( ) Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki (PKWiU 92.33) oraz usługi rozrywkowe pozostałe (PKWiU 92.4) Sprzedaż biletów wstępu na dyskotekę (PKWiU ) Usługi prezentera dyskotekowego (PKWiU ) Sprzedaż biletów wstępu na karaoke Usługi związane z rekreacją Bilety wstępu na skałki wspinaczkowe (PKWiU ) Usługi udostępniania stołów bilardowych (PKWiU ) Udostępnianie dmuchanej zjeżdżalni (PKWiU ) Usługi związane ze sportem Wynajem kortów tenisowych (PKWiU 92.61)

12 Usługi udostępniania basenu w celach sportowo-rekreacyjnych (PKWiU 92.61) Usługi związane z nauką pływania (PKWiU ) Usługi zarządzania nieruchomościami Stosowanie stawki 0% w przypadku czynności związanych z transportem, rybołówstwem i ratownictwem morskim oraz transportem lotniczym Dostawy części i wyposażenia do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego Pośrednictwo związane z dostawą towarów na obszarze portów morskich Naprawa statków Dostawa towarów do wolnych obszarów celnych w kraju Stawka 0% na dostawy towarów w składach celnych i towary objęte procedurą składu celnego Książki, gazety i czasopisma Stawka 0% na książki Sprzedaż książek podatnikowi z innego państwa członkowskiego Książki nieoznaczone symbolami ISBN Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne Gazety, magazyny i czasopisma niespecjalistyczne Sprzedaż książek, czasopism i gazet wraz z innymi towarami Stawka 0% na dostawę sprzętu komputerowego Pojęcie placówek oświatowych Organ nadzorujący placówkę oświatową Uzyskanie wymaganych dokumentów po dokonaniu dostawy sprzętu komputerowego Sprzęt komputerowy korzystający ze stawki 0% Dostawa części komputerowych Dostawa notebooków Oprogramowanie instalowane w zestawach komputerowych Urządzenia wielofunkcyjne Projektory Szczególne rodzaje czynności Usługi utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (PKWiU ) Usługi kwarantanny dzikich zwierząt (PKWiU 01.42) Sprzęt narciarski Usługi świadczone przez kominiarzy Usługi hoteli oraz usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU ) Wynajem apartamentów Usługi gastronomiczne, związane z podawaniem napojów, stołówkowe oraz dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ) Najem i dzierżawa Wynajem miejsc parkingowych, garaży oraz innych pomieszczeń związanych z wynajmem nieruchomości na cele mieszkalnych

13 Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (PKWiU ) Rozprowadzenie winiet Pośrednictwo sprzedaży biletów komunikacyjnych na podstawie umów agencyjnych Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU ) Usługi sprzątania i odśnieżania Usługi weterynaryjne (PKWiU 85.2) Usługi fryzjerskie i kosmetyczne Usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU ) Usługi solarium Udostępnianie sauny Usługi zajęć gimnastyki rekreacyjnej w wodzie Wykonywanie pieczątek i wizytówek Sprzedaż bukietów, wiązanek i wieńców Szczególne sposoby ustalania podatku należnego Obliczenie kwoty podatku należnego strukturą zakupów Brak zakupów w okresie rozliczeniowym Obliczenie kwoty podatku należnego uproszczoną metodą w stu ROZDZIAŁ 8 Transakcje wewnątrzwspólnotowe Współistnienie transakcji wewnątrzwspólnotowych Państwa członkowskie Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT a brak rejestracji VAT UE/niezgłoszenie zamiaru dokonywania WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od polskiego podatnika Nabywca spoza Unii Europejskiej a dostawa towaru do jednego z państw Unii Nieodpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wymiana części w ramach naprawy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w częściach Przywóz w baku paliwa zakupionego w innym państwie członkowskim Zakup za granicą części zamiennych do samochodów Wyłączenia wystąpienia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Wyłączenia występowania WNT dotyczące towarów Wyłączenia występowania WNT ze względu na status nabywcy Opłacalność i nieopłacalność wyłączenia opodatkowania WNT Ustalanie wartości WNT dla celów wyłączenia występowania WNT Towary, których nabycie zawsze stanowi WNT Ewidencja prowadzona przez podatników korzystających z wyłączenia występowania WNT Skutki przekroczenia limitu Wybór opodatkowania WNT

14 Wyłączenia występowania WNT ze względu na cechy dostawy nabywanych towarów Dostawa, która nie stanowi lub nie stanowiłaby dostawy towarów Dostawa dokonywana przez podatnika zwolnionego podmiotowo Dostawa towarów, które są instalowane lub montowane Dostawa towarów, które dostawa opodatkowana była według procedury marży Dostawa towarów nabytych na aukcji (licytacji) Obowiązek podatkowy przy WNT Wystawienie faktury przez unijnego dostawcę jako moment powstania obowiązku podatkowego w WNT Otrzymanie duplikatu faktury od unijnego dostawcy Otrzymanie faktury przed otrzymaniem towaru Otrzymanie błędnej faktury Obowiązek podatkowy a zaliczki Faktura dokumentująca zaliczkę wystawiona przed otrzymaniem zaliczki przez unijnego dostawcę Miejsce świadczenia przy WNT Podstawa opodatkowania przy WNT Podstawa opodatkowania a zagraniczny podatek akcyzowy Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a koszty transportu Koszty transportu, którymi obciąża podatnika unijny dostawca Koszty transportu własnego nabywcy lub zleconego przez nabywcę Stawka VAT przy WNT Zwolnienia dotyczące WNT Rozliczanie WNT Kurs przeliczeniowy stosowany przy rozliczaniu WNT Korekty związane z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów Dokumentowanie korekt dotyczących WNT Treść faktur wewnętrznych korygujących Termin wystawienia faktury wewnętrznej korygującej Rozliczanie faktur wewnętrznych korygujących dotyczących WNT Faktury wewnętrzne korygujące zmniejszające podatek należny Faktury wewnętrzne korygujące zwiększające podatek należny Kurs przeliczeniowy stosowany do faktury wewnętrznych korygujących dotyczących WNT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) Dostawy towarów ze składu celnego jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów Dostawy towarów przeznaczonych do wykonania na nich w Polsce usług na ruchomym majątku rzeczowym a następnie do wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego Korekta deklaracji związana z postanowieniami 7a rozporządzenia wykonawczego

15 Obowiązek podatkowy przy WDT Rozliczanie zaliczek związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów Korekta związana z wystawieniem faktury na zaliczkę WDT ze stawką krajową Stawka VAT przy WDT Weryfikacja numeru VAT UE podanego przez kontrahenta Wyłączenie wymogu posiadania oraz podania na fakturze numeru VAT UE Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Dokumentowanie potwierdzające WDT w przypadku zlecenia przewozu towarów przewoźnikowi lub spedytorowi Dokumentowanie WDT dokonywanego przy wykorzystaniu własnego transportu dostawcy lub nabywcy Dokumenty pomocnicze Korekta związana z otrzymaniem dokumentów potwierdzających WDT Faktury dokumentujące WDT Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów (WPT) WPT a niepodatnicy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce w ramach WPT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach WPT Wyłączenie występowania WPT Podstawa opodatkowania przy WPT Dokumentowanie prawa do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniu towarów Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów Sprzedaż przez magazyny konsygnacyjne Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne procedura uproszczona Pojęcie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) Transakcje niestanowiące WTT Procedura uproszczona Warunki stosowania procedury uproszczonej Postępowanie podatników uczestniczących w WTT rozliczanej według procedury uproszczonej Polski podatnik drugim podatnikiem w ramach WTT Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej Ewidencja związana ze stosowaniem procedury uproszczonej Ewidencja prowadzona przez drugiego podatnika w ramach WTT Ewidencja prowadzona przez trzeciego podatnika w ramach WTT Informacje podsumowujące VAT-UE Termin złożenia informacji VAT UE Wzór informacji VAT-UE

16 Odpowiedzialność karna skarbowa związana ze składaniem informacji VAT-VE Zgłoszenia INTRASTAT Próg podstawowy Próg szczegółowy Sprzedaż wysyłkowa Pojęcie sprzedaży wysyłkowej Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju Sprzedaż wysyłkowa a sposób nabycia (wytworzenia) towarów Państwo opodatkowania sprzedaży wysyłkowej Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w państwie wysyłki Towary, do których nie stosuje się przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej Opodatkowanie w Polsce sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Opodatkowanie poza Polską sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej Wybór opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia (opcja) Skorzystanie z opcji Rezygnacja z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia (rezygnacja z opcji) Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej a sprzedaż do dwóch lub więcej państw członkowskich Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ROZDZIAŁ 9 Eksport towarów Sprzedaż towaru na eksport podmiotowi krajowemu Dostawca i nabywca podatnikami VAT UE Eksport towarów ze składu celnego Nieodpłatne przekazanie a eksport towarów Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy a moment rozliczenia eksportu towarów Podstawa opodatkowania Koszty transportu eksportowanych towarów Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku braku prawa do stawki 0% Stosowanie stawki 0% do eksportu towarów Eksport bezpośredni Dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty

17 Landing certificate jako dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Przesunięcie rozliczenia eksportu towarów na kolejny okres rozliczeniowy Brak dokumentu potwierdzający procedurę wywozu Eksport pośredni Korekta związana z otrzymaniem dokumentów potwierdzających eksport towarów Zaliczki związane z eksportem Przedpłaty na towary, które będą przedmiotem eksportu w przyszłości Stawka VAT na zaliczki Faktury eksportowe zaliczkowe Obowiązek wystawiania faktur eksportowych zaliczkowych a wystawienie faktury eksportowej ostatecznej w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki Zaliczki 100% Brak wywozu towarów w ciągu 6 miesięcy od otrzymania zaliczki Przeliczanie faktur eksportowych wystawianych w walutach obcych ROZDZIAŁ 10 Import towarów Podatnicy z tytułu importu towarów Import towarów z przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego Import towarów obejmowanych procedurą Import towarów objętych procedurą składu celnego Towary objęte procedurą składu celnego przemieszczane do składu celnego w innym państwie członkowskim Import towarów nieobejmowanych procedurą Import towarów przez Polskę Import towarów przez inne państwo członkowskie Obowiązek podatkowy Zaliczki dotyczące importu towarów Podstawa opodatkowania Kwoty powiększające podstawę opodatkowania Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów Decyzje związane z podatkiem VAT z tytułu importu towarów Właściwość organów w sprawach związanych z podatkiem VAT z tytułu importu towarów Podatek VAT z tytułu importu towarów jako podatek naliczony Wysokość podatku naliczonego z tytułu importu towarów Dokumenty celne Powstanie prawa do odliczenia Moment powstania prawa do odliczenia podatku wynikającego z decyzji naczelnika urzędu celnego

18 Powstanie prawa do odliczenia w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej Termin odliczenia u podatników stosujących metodę kasową Termin odliczenia u podatników, którzy rezygnują lub tracą prawo do metody kasowej Prawo do odliczenia a zaniżenie lub zawyżenie podatku VAT z tytułu importu towarów Prawo do odliczenia a import towarów otrzymanych nieodpłatnie Zwolnienia dotyczące importu towarów Zwolnienia ogólne Zwolnienia szczególne ROZDZIAŁ 11 Import usług oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Pojęcie importu usług Import usług a niepodatnicy Wyłączenie wystąpienia importu usług w przypadku rozliczenia podatku przez zagranicznego usługodawcę Rozliczenie importu usług Obowiązek podatkowy w imporcie usług Wystawienie faktury jako moment decydujący o momencie powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług Dokonanie zapłaty zaliczki Import niektórych usług, dla których przepisy przewidują szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych Zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych Zakup usług w zakresie oprogramowania Zakup usługi reklamowej Zakup usługi reklamowej opodatkowanej zagranicznym podatkiem VAT Obciążenie za udział w zagranicznej konferencji Zakup usługi szkoleniowej Zakup usługi analizy chemicznej Zakup usług prawnych Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu ekspertyz dokumentacji rejestracyjnej produktów Najem samochodu za granicą Import zwolnionej usługi Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Rozliczanie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

19 23 ROZDZIAŁ 12a Odliczanie podatku naliczonego a.1. Odliczenie podatku naliczonego jako prawo podatnika a.2. Zakres prawa do odliczenia a.2.1. Zakup towarów i usług opodatkowanych stawką 22% wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych stawką obniżoną a.2.2. Zakupy dokonywane przez podatnika niewystępującego w takim charakterze a.3. Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi a.3.1. Zakupy związane z podwyższeniem kapitału a.3.2. Zakupy związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa a.3.3. Zakupy związane z zakupem udziałów i sprzedażą udziałów a.3.4. Koszty zastępstwa procesowego a.3.5. Zakupy związane z organizacją imprezy dla pracowników a.3.6. Zakupy towarów przeznaczonych do przekazania pracownikom a.4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z niektórymi czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu a.4.1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu poza Polską a.4.2. Odliczenie zagranicznego podatku VAT a.4.3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, prezentami o małej wartości i próbkami a.5. Ograniczenia prawa do odliczenia a.6. Ograniczenia polegające na wyłączeniu określonym grupom podatników możliwości korzystania z prawa do odliczenia a.6.1. Odliczenie podatku od zakupów dokonanych przed dniem zarejestrowania się jako podatnik a.6.2. Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych a.7. Ograniczenia polegające na wyłączeniu prawa do odliczenia w zakresie określonych czynności wykonywanych przez podatników a.8. Ograniczenia polegające na wyłączeniu lub ograniczeniu prawa do odliczenia w stosunku do określonych zakupów towarów i usług a.8.1. Prawo do odliczenia a usługi noclegowe i gastronomiczne a Zakupy usług gastronomicznych dokonywane przez hotele a Nabywanie usług noclegowych w związku z zakwaterowaniem pracowników a Zakupy usług cateringowych a Zakup posiłków regeneracyjnych (profilaktycznych) dla pracowników a.8.2. Nabycie w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi a.9. Zaliczalność wydatków do kosztów uzyskania jako warunek prawa do odliczenia a.9.1. Skutki zakwestionowania przez organ podatkowy wydatków za koszty uzyskania przychodów

20 24 12a.9.2. Zaliczalność wydatków do kosztów uzyskania jako warunek prawa do odliczenia wyłączenia stosowania a.9.3. Prawo do odliczenia a zwolnienia od podatku dochodowego a.9.4. Prawo do odliczenia a środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a Wydatki na nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia środków trwałych a.9.5. Prawo do odliczenia a wykorzystanie towarów i usług do podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych a.9.6. Prawo do odliczenia a wydatki na nabycie towarów celem oddania ich w leasing a.9.7. Finansowanie zakupów z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej a.9.8. Prawo do odliczenia a refundacja kosztów zakupu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego a.9.9. Zaniechanie inwestycji Powrót do zaniechanej inwestycji Sprzedaż zaniechanej inwestycji a.10. Kwota podatku naliczonego a Skutki zniszczenia dokumentacji podatnika a.11. Faktura jako dokument stanowiący podstawę odliczeń a Błędy mniejszej wagi a Faktury (dokumenty celne) niestanowiące podstawy do odliczenia podatku naliczonego a Podatek naliczony na fakturach wystawionych przez podmioty fikcyjne a Podatek naliczony na fakturach wystawionych przez podmioty nieuprawnione do wystawiania faktur a Nieujęcie faktury przez sprzedawcę w ewidencji (deklaracji) a prawo do odliczenia a Podatek naliczony na fakturach niedokumentujących rzeczywistego obrotu a Otrzymanie towaru innego niż wymieniony w fakturze a Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi (wydaniem towaru) a Odliczenie podatku z faktury zaliczkowej dokumentującej zaliczkę wyższą od faktycznie wpłaconej a Brak kopii u kontrahenta a prawo do odliczenia a Odliczenie podatku z faktury wystawionej w języku obcym a.12. Terminy odliczenia a Powstanie prawa do odliczenia a Otrzymanie faktury (dokumentu celnego) jako moment powstania prawa do odliczenia a Otrzymanie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy a Otrzymanie faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania rzeczą lub wykonaniem usługi

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 1. Aporty... 10 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)... 11 1.2. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20712 Temat: Vademecum VAT - warsztaty praktyczne 10-30 Maj Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 20712 Koszt szkolenia: 1580.00 + 23% VAT Program Celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757017 Temat: odw-kompendium podatku VAT - Podatek VAT a JPK, Fakturowanie, odliczenia i zwrot nadwyżki podatku naliczonego 24-30 Sierpień Częstochowa, Hotel

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania) zapoznanie się z problematyką podatku VAT

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Specjalista podatku VAT praktyczne warsztaty dla jednostek oświatowych i pomocy społecznej

Specjalista podatku VAT praktyczne warsztaty dla jednostek oświatowych i pomocy społecznej Specjalista podatku VAT praktyczne warsztaty dla jednostek oświatowych i pomocy społecznej I. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO ROZLICZANIA PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI 1. WPROWADZENIE DO PODATKU OD TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Szkolenie 4-dniowe:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556014 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących. Zmiany obowiązujące od 01.01.2014 roku oraz projektowane zmiany na 2015 rok. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów.

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 458316 Temat: Kompendium podatku VAT - Omówienie problematyki oraz projektowanych zmian na 2016 rok wynikających z projektu PIS z 15.09.2015 7-8 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy... 11 ROZDZIAŁ I. Przychody... 13 1. Uwagi ogólne... 13 2. Pozostałe przychody... 14 3. Moment powstania przychodu... 18 4. Nieodpłatne świadczenia jako przychód...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych.

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757117 Temat: Kompendium VAT - Podatek VAT w 2017 roku pół roku po nowelizacji. Aspekty praktyczne stosowania przepisów. Problematyka wynikająca z raportowania

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo