Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony"

Transkrypt

1 ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych obiektów Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. oraz obsługa Pijalni Wód Mineralnych. Zatwierdzam: Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Lecznictwa Beata Szczepankowska Bogusław Stokłosa 1 z 16

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A ul. Ratuszowa 1, Szczawno Zdrój. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej poniżej Euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CPV , , , według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Lokalizacja przedmiotu zamówienia i zakresy zadań Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych obiektów Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju tj.: Dyrekcja ul. Ratuszowa 1 w Szczawnie Zdroju (obiekt zabytkowy), Zakład Przyrodoleczniczy - ul. Sienkiewicza 1 w Szczawnie-Zdroju (obiekt zabytkowy), Pijalnia Wód Mineralnych - ul. Kościuszki 23 w Szczawnie-Zdroju (obiekt zabytkowy), Rozlewnia Wód Mineralnych - ul. Sienkiewicza 4 w Szczawnie-Zdroju, Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza 10 w Szczawnie Zdroju (obiekt zabytkowy) Fitness Zdrój zlokalizowany w Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 (wejście od ul. Ratuszowej) w Szczawnie Zdroju (obiekt zabytkowy). oraz obsługa Pijalni Wód Mineralnych. Usługa obejmuje montaż (demontaż) i obsługę systemu sygnalizacji włamań wraz z całodobowym monitorowaniem obiektów objętych usługą, podjazdami grup interwencyjnych oraz reagowaniem grup interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia. Wykonawca przed złożeniem wiążącej oferty ze względu na specyfikę i różnorodność obiektów oraz pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach wymienionych w Zadaniach, których dotyczyć będzie oferta Wykonawcy Zakres usługi: a. Montaż i instalacja systemu sygnalizacji włamań i napadu z wykorzystaniem materiałów zapewniających zachowanie estetyki obiektów, uwzględniającej zabytkowy charakter obiektów, w szczególności, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym sposobu wykonania instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem: - zabezpieczenia budynku czujnikami ruchu, - zabezpieczenia okien, parterów oraz tarasów i balkonów czujnikami zbicia szyb, - zabezpieczenia przeciwpożarowego (czujnikami dymu) w strategicznych punktach (np. kotłownie, strych, korytarze), - podłączenia systemu do stacji monitorowania alarmów, - przekazania Zamawiającemu certyfikatów oraz świadectw kwalifikacyjnych zastosowanych urządzeń, b. System musi umożliwić: - ochronę przed włamaniem, - ochronę przed pożarem, - ochronę przed zaborem lub zniszczeniem wyposażenia i dokumentów, - stały nadzór nad naruszeniem stref w obiekcie oraz utrzymywanie stałej łączności z grupą interwencyjną, - skuteczne reagowanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. - możliwość wejścia do budynku poza godzinami pracy. c. Całodobowe monitorowanie, a w przypadku zaistnienia zagrożenia reagowanie grupy interwencyjnej, w tym: 2 z 16

3 - monitorowanie w systemie ciągłym oraz śledzenie stanu zagrożeń, - utrzymywanie stałej łączności z grupą interwencyjną, - niezwłoczne powiadamianie przełożonych, osób upoważnionych ze strony Zamawiającego, Policji i innych służb o zagrożeniach, zdarzeniach i czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektów oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb. d. Wykonawca powinien korzystać z odpowiednich urządzeń i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość wykonania usługi. e. Otwarcie obiektów powinno nastąpić w uzgodnionych godzinach (przed rozpoczęciem urzędowania), przez upoważnionych pracowników Wykonawcy, w asyście osób upoważnionych ze strony Zamawiającego. pracownik Wykonawcy będzie odpowiedzialny za rozbrojenie systemu alarmowego oraz wydanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego klucza do pomieszczeń z klucznicą. przyjmowanie kluczy do pomieszczeń w uzgodnionych godzinach - po zakończeniu urzędowania obiektów. zazbrojenie systemu alarmowego w obiektach. dokonanie obchodu obiektów na zewnątrz i wewnątrz w celu wykluczenia awarii oraz sprawdzenie czy wszystkie pomieszczenia są odpowiednio zabezpieczone. natychmiastowe dokonywanie niezbędnych napraw związanych z awarią lub nieprawidłowościami w działaniu systemu sygnalizacji włamania. informowanie wyznaczonego pracownika Zamawiającego o awariach w obiektach stwierdzonych podczas obchodów. f. Do obowiązków Wykonawcy należy bieżąca konserwacja systemu sygnalizacji włamania (nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz innych urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usługi. g. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie udostępnić papierowy wyciąg z monitoringu przedstawiający godziny rozbrajania i uzbrajania systemu Wymagania związane z realizacją zamówienia: a. Montaż systemu sygnalizacji włamania powinien być wykonany przez uprawnione osoby. b. Pracownicy przewidziani do realizacji zadania muszą posiadać: - aktualną licencję ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie, - umundurowanie i wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 Nr 114 poz. 740 ze zm.). - wyposażenie w radiotelefony (telefony komórkowe), - latarki oraz inny niezbędny sprzęt. c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez sprawców naruszenia alarmu. W przypadku włamania i kradzieży Wykonawca ponosi odpowiedzialność od momentu uruchomienia alarmu (interwencja natychmiastowa). d. Wykonawca przystąpi do świadczenia usług objętych zamówieniem od dnia r. od godziny 6:00. e. Wykonawca zapewni pracownikom sprzęt BHP oraz szkolenia w zakresie BHP i p.poż. f. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach osobowych w wykazie osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności objętych zamówieniem. g. Wykonawca odpowiada za wypadki i szkody powstałe wobec osób trzecich podczas wykonywania usługi - odpowiedzialność cywilna; 3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Dyrekcja. Przy montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu należy w szczególności uwzględnić zabytkowy charakter budynku. a. centrala alarmowa minimum VERSA 15 lub równoważna, b. manipulator LCD, c. zabezpieczenie drzwi wejściowych, pokoi i ciągów komunikacyjnych czujnikami ruchu minimum 15 sztuk na odrębnych liniach dozorowych, z pełną identyfikacją sabotażu i włamania, d. sygnalizacja zdarzeń alarmowych na wewnętrznym sygnalizatorze akustycznym, e. zabezpieczenie okien czujnikami zbicia szyb, f. zabezpieczenie obiektu czujnikami dymu z uwzględnieniem strychów i piwnic, g. dokonywanie obchodu wokół obiektu minimum 4 razy dziennie, h. dokonywanie obchodu wewnątrz obiektu minimum 1 raz dziennie, mając na uwadze skontrolowanie prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych zabezpieczeń oraz wykluczenie awarii (np.pęknięcie rury, zalanie). 3 z 16

4 i. przekazywanie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji o zauważonych awariach i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemu. j. codzienne utrzymanie czystości na terenie przyległym do budynku Dyrekcji tj.: zamiatanie chodnika, zbieranie śmieci w obrębie budynku, a w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie oblodzeń oraz posypywanie piaskiem zgodnie z zapisami ustawy z r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008). usuwanie nieczystości z zagłębień przy okienkach piwnicznych, usuwanie wyrastających chwastów i trawy przy elewacji budynku, porządkowanie pasa zieleni przy wykończeniu chodnika. prace w sezonie zimowym (odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, posypywanie pisakiem) muszą być wykonywane nie później niż do godz. 6:30. zamawiający nie dopuszcza stosowania środków innych niż piasek do posypywania śliskich powierzchni. Wykonawca zapewnia piasek we własnym zakresie. w czasie opadów śniegu lub śniegu z deszczem prace odśnieżania i usuwania oblodzeń, a w razie potrzeby posypywania piaskiem, muszą być wykonywane na bieżąco w dni robocze, jak również w weekendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Zakład Przyrodoleczniczy. Przy montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu należy w szczególności uwzględnić zabytkowy charakter budynku. a. centrala alarmowa minimum INTEGRA 64 lub równoważna, b. manipulator LCD, c. czujniki ruchu PIR minimum 45 sztuk, d. detektory swym zasięgiem powinny obejmować każde wejście do obiektu jak również okna znajdujące się w pomieszczeniach na parterze i ciągi komunikacyjne na I i II piętrze i pomieszczeniach piwnicznych gdzie znajdują się drzwi wyjściowe jak również ciągi komunikacyjne, które umożliwiłby przedostanie się osoby niepowołanej w głąb obiektu, e. każdy czujnik powinien być identyfikowany w systemie alarmowym jako odrębna linia dozorowa sparametryzowana z obsługą sabotażu, f. sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny, g. zabezpieczenie okien czujnikami zbicia szyb, h. zabezpieczenie obiektu czujnikami dymu z uwzględnieniem strychów i piwnic, i. dokonywanie obchodu wokół obiektu minimum 4 razy dziennie, j. dokonywanie obchodu wewnątrz obiektu minimum 1 raz dziennie, mając na uwadze skontrolowanie prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych zabezpieczeń oraz wykluczenie awarii (np.pęknięcie rury, zalanie), k. przekazywanie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji o zauważonych awariach i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemu Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Pijalnia Wód Mineralnych. Usługa monitorowania Przy montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu należy w szczególności uwzględnić zabytkowy charakter budynku. Instalacja wyłącznie bezprzewodowego systemu alarmowego. a. zabezpieczenie czujnikami głównego wejścia jak i przeszkleń wokół obiektu, b. minimalna ilość detektorów to 4 sztuki, c. sygnalizacja o włamaniu na wewnętrznym sygnalizatorze akustycznym bezprzewodowym, d. zabezpieczenie przeszkleń czujnikami zbicia szyb, e. zabezpieczenie obiektu czujnikami dymu minimalna ilość czujników 6 sztuk. f. dokonywanie obchodu wokół obiektu minimum 4 razy dziennie, Obsługa Pijalni Wód Mineralnych 1. Otwieranie drzwi wejściowych przez 7 dni w tygodniu o godzinie 7:00, całodzienne nadzorowanie, zamykanie obiektu najwcześniej o godzinie 18:00. Pobieranie i zwracanie kluczy następuje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4 z 16

5 2. Dokonywanie codziennie rano i wieczorem obchodu wewnątrz obiektu w celu wykluczenia awarii np. pęknięcie rury oraz należytego zabezpieczenia obiektu poprzez m.in. sprawdzanie, czy wszystkie pomieszczenia, okna są pozamykane. 3. Przygotowanie stanowisk do poboru wody, nadzór miejsc do poboru wody, zabezpieczanie ich przed utratą wody. 4. Nadzorowanie stanu technicznego urządzeń oraz wyposażenia, każdorazowe zgłaszanie usterek i awarii Zamawiającemu i jednocześnie podejmowanie działań zmniejszających następstwa awarii. 5. Przestrzeganie zasad w zakresie korzystania z obiektu przez kuracjuszy i osoby obce. Do nieodpłatnego wejścia do Pijalni mają prawo wyłącznie kuracjusze, którym została zlecona kuracja pitna po okazaniu karty zabiegowej, a osoba obsługująca obiekt zobowiązana jest do dokonania na karcie odpowiednich wpisów. Pozostałe osoby korzystające z Pijalni zobowiązane są do uiszczenia opłaty i otrzymania jako bilet wstępu paragon fiskalny wystawiony przez osoby obsługujące obiekt zgodnie z obowiązującym cennikiem. 6. Prowadzenie sprzedaży jednorazowych wejść do obiektu Pijalni Wód Mineralnych zgodnie z załączonym cennikiem, obsługa kasy fiskalnej. Do zakresu wykonywanej usługi należeć będzie również: 1. Odprowadzanie utargu codziennie do kasy Zamawiającego, a w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT do pobrania danych niezbędnych do jej wystawienia i przekazanie wraz z paragonem Głównemu Specjaliście ds. Administracji, który prześle zainteresowanemu fakturę VAT. 2. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za majątek Zamawiającego znajdujący się na wyposażeniu obiektu Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie Zdroju, który zostanie przekazany w drodze inwentaryzacji. 3. Przestrzeganie obowiązujących regulaminów oraz statutu miejscowości uzdrowiskowej. Współpracy z Zamawiającym w przypadku organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, wystaw, itp. Ponadto: 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Rozlewnia Wód Mineralnych. a. centrala alarmowa CA-6 lub równoważna, b. czujniki ruchu minimum 6 sztuk, c. detektory swym zasięgiem powinny obejmować m.in. halę produkcyjną, pomieszczenie sprzedaży, pomieszczenie Kierownika. d. sygnalizator wewnętrzny akustyczny, e. dokonywanie obchodu wokół obiektu minimum 4 razy dziennie, f. dokonywanie obchodu wewnątrz obiektu minimum 1 raz dziennie, mając na uwadze skontrolowanie prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych zabezpieczeń oraz wykluczenie awarii (np. pęknięcie rury, zalanie), g. przekazywanie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji o zauważonych awariach i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemu Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Sanatorium Zuch. a. centrala alarmowa CA-10 lub równoważna, b. czujniki ruchu minimum 10 sztuk, c. sygnalizator akustyczno - optyczny wewnętrzny, d. dokonywanie obchodu wokół obiektu (do granicy ogrodzenia) minimum 4 razy dziennie, e. dokonywanie obchodu wewnątrz obiektu minimum 2 raz dziennie (rano i wieczorem), mając na uwadze skontrolowanie prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych zabezpieczeń oraz wykluczenie awarii (np. pęknięcie rury, zalanie), f. przekazywanie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji o zauważonych awariach i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemu. g. Obiekt powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wtargnięcie osób nieuprawnionych przez okna w pomieszczeniach na parterze i oszkloną klatkę schodową prowadzącą na wyższe piętra budynku. 5 z 16

6 3.9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Fitness Zdrój. W obiekcie jest zainstalowany system sygnalizacji włamania (system jest własnością Zamawiającego). Wykonawca musi się podłączyć do istniejącego systemu. Wykonawca jest odpowiedzialny za: a. bieżącą konserwację systemu sygnalizacji włamania (nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz natychmiastowe dokonywanie niezbędnych napraw związanych z awarią lub nieprawidłowościami w działaniu systemu sygnalizacji włamania. b. dokonywanie obchodu wokół obiektu, c. dokonywanie obchodu wewnątrz, mając na uwadze skontrolowanie prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych zabezpieczeń oraz wykluczenie awarii (np. pęknięcie rury, zalanie), d. przekazywanie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji o zauważonych awariach i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych po podpisaniu umowy przy czym rozpoczęcie świadczenia usług zgodnych z przedmiotem zamówienia nastąpi : od dnia r. do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 u.p.z.p., złożą ważną ofertę, której treść odpowiada treści SIWZ, wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. tj: Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) oświadczenie wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzór 2a). b) aktualną licencję na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z ochroną osób i mienia; (załącznik do oferty) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; Wykonawca wykaże posiadanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 z zakresu usług ochrony osób i mienia, świadczenia usług instalacji Sawin, oraz wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch usług, w zakresie świadczenia usług monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych obiektów użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż PLN każda. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) kopię Certyfikatu ISO 9001:2008 z zakresu usług ochrony osób i mienia, świadczenia usług instalacji SSWiN (załącznik do oferty). b) wykaz usług zawierający informacje o minimum dwóch usługach wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie świadczenia usług monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych obiektów użyteczności publicznej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załącznika nr 3 do SIWZ (wzór 3.) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 6 z 16

7 Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 12 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi licencję (jeżeli wymagana przepisami prawa) na wykonywanie zadań w zakresie wymaganym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o Ochronie Osób i Mienia (Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 ze zm.) tj.: Koordynator / osoba nadzorująca wykonanie usługi minimum 1 osoba, Koordynator ds. technicznych minimum 1 osoba, Pracownik ochrony minimum 10 osób. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem funkcji pełnionej przez te osoby, informacją o posiadanej licencji na wykonywanie zadań w zakresie wymaganym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 ze zm.) oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 4 do SIWZ (wzór nr 4). b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wg załącznika nr 5 do SIWZ (wzór nr 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż PLN, załącznik do Oferty. Opłacenie polisy winno wynikać z jej treści lub Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy. 5.2 Sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił; 2) Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.; 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p. Uwaga: sytuacja w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tym względzie pisemne zobowiązanie oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji części zamówienia. 5.3 Firmy wykluczone z udziału z postępowania przetargowego (brak podstaw do wykluczenia): 1) Z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p., do swojej oferty Wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 7 z 16

8 a) oświadczenia zgodnie z treścią formularza będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzór nr 2b) lub dla osób fizycznych wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzór nr 2c). b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) (załącznik do oferty). c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); (załącznik do oferty). d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); (załącznik do oferty). e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), (załącznik do oferty). f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), (załącznik do oferty). UWAGA: wszystkie załączniki do SIWZ są załącznikami do oferty Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.. 24 ust. 1 pkt 5-8, upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24. ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z trym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.5.3 ust.2 lit.b)-d) i lit f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 8 z 16

9 Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.5.3 ust. 2 lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3 ust.2 lit. a) i lit. e) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty z pkt. 5.3 ust. 2 lit. d) i lit. e) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkami osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.4 Pozostałe dokumenty niezbędne w toku badania i oceny ofert, które winny być załączone do oferty: a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku Wykonawców należących do grupy kapitałowej) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; wg załącznika nr 6 do SIWZ ( wzór nr 6a) lub (wzór nr 6b) b) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej, załącznik oferty. c) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy, załącznik oferty. VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziałach V i VI SIWZ. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną składa następujące dokumenty: oświadczenia wg wzoru 1a, 1b, 1c, aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; Osoba fizyczna składa oświadczenie zgodnie ze wzorem 2c (załącznik nr 2 do SIWZ). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert; (załącznik oferty). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert; (załącznik do oferty) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.2 W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa. 6.3 Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: określenie celu gospodarczego, określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 9 z 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo