Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),"

Transkrypt

1 UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy: Powiatem Mikołowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu Mikołowskiego 2. Henryk Zawiszowski Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego zwanym w dalszej treści Zamawiającym, a Firmą z siedzibą w.., zarejestrowaną... w.., reprezentowaną przez: 1.. zwaną w umowie Wykonawcą 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i instalacja przez Wykonawcę Zamawiającemu fabrycznie nowych kompletnych kas fiskalnych, czytników kodów i drukarek kodów kreskowych (zwanych dalej urządzeniami) na potrzeby realizacji projektu pn.: Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata określonych w SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia.., zwanej dalej Ofertą i stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2 Opis przedmiotu umowy 1. Na przedmiot Umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy: Sprzedaż, dostawa i instalacja następujących urządzeń: a) Kasy fiskalne 10 szt. b) Czytniki kodów kreskowych 10 szt.

2 c) Drukarki kodów kreskowych 2 szt. 2. Świadczenie usług serwisu dla urządzeń wymienionych w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w 12 Umowy. 3. Szczegółowy zakres dostawy i usług, w tym rodzaj, typy i ilości elementów stanowiących przedmiot Umowy określa złożona przez Wykonawcę oferta będąca załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 3 Miejsce realizacji Miejscem dostarczenia urządzeń i ich instalacji oraz świadczenia usługi serwisu jest miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 11b (zwany dalej Użytkownikiem). 4 Opakowanie towaru 1. Wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanych urządzeń, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 2. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywać oryginalnego opakowania urządzeń, Wykonawca ma obowiązek odebrać uszkodzone urządzenia, bez oryginalnego opakowania. 5 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do: 1. udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń Użytkownika wskazanego w 3, 2. dokonania odbioru przedmiotu umowy, tj. dostawy i instalacji urządzeń na zasadach określonych w 8 niniejszej umowy, 3. zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych i terminowej zapłaty wynagrodzenia. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zał. nr 1 i zał. nr 2, zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, o których mowa w 1 ust. 1 umowy, wolnych od wad fizycznych i prawnych, na własny koszt i ryzyko do siedziby Użytkownika wskazanego w 3; instalacji urządzeń oraz wydania przedstawicielowi Użytkownika, wskazanego w 3 umowy, dokumentacji dotyczącej dostarczonych urządzeń, sporządzonej w języku polskim, w tym m.in. kart gwarancyjnych oraz instrukcji metodycznej dla nauczycieli, która opisuje możliwości wykorzystania urządzeń na zajęciach wraz z podręcznikiem użytkowania (instrukcją), najpóźniej w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru; 3. Za szkody związane z wykonaniem prac, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 7 Terminy dostaw i montażu 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

3 2. Dokładny termin (jednakże nie dłuższy niż 14 dni od podpisania umowy) dostarczenia, instalacji i sprawdzenia urządzeń, o których mowa w 1 umowy, do Użytkownika wskazanego w 3, zostanie ustalony zgodnie z następującą procedurą: a) najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowany termin dostarczenia, instalacji i sprawdzenia urządzeń; b) w terminie do 2 dni od daty otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający po uzgodnieniu z przedstawicielem Użytkownika wskazanego w 3, będzie uprawniony do jej zaakceptowania albo wyznaczenia Wykonawcy innego terminu dostarczenia, instalacji i sprawdzenia urządzeń. 8 Wydanie i odbiór sprzętu 1. Kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w 1 umowy, tj. dostawa, instalacja i sprawdzenie urządzeń podlega odbiorowi końcowemu. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W trakcie czynności odbioru spisany zostanie Protokół Odbioru zawierający wszystkie ustalenia komisji, o której mowa w ust W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wejdą: przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika wskazanego w 3 oraz Wykonawcy wskazani w 17 umowy ust W przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie podlegające sprawdzeniu na zasadach określonych w SIWZ, w celu dokonania odbioru ma wady fizyczne i / lub prawne, Zamawiający nie odbierze urządzeń i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, a jeżeli wady nie nadają się do usunięcia na dostarczenie urządzeń wolnych od wad bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 4. O fakcie usunięcia wad bądź dostarczenia urządzeń wolnych od wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, wnosząc jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru urządzeń uprzednio zakwestionowanych jako wadliwe. 5. Dokonanie odbioru końcowego, uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury, w sytuacji opisanej w ust. 3 nastąpi po odbiorze urządzeń, o których mowa w ust Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 9 Oprogramowanie 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą kasą fiskalną oprogramowanie opisane w warunkach zamówienia. Egzemplarz Oprogramowania może być utrwalony na jednym z następujących nośników: płyta DVD/ CD-ROM. 2. Własność egzemplarza oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 przechodzi na Zamawiającego. 3. Wraz z wydaniem egzemplarza oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedstawicielowi Użytkownika, bądź wyznaczonym przez niego osobom wszelkich informacji umożliwiających korzystanie z oprogramowania. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do dystrybuowania oprogramowania. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że Użytkownik otrzyma nieodpłatnie licencję uprawniającą do korzystania z oprogramowania w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do usuwania zgłoszonych błędów/usterek niezwłocznie, jednak nie później, niż w następnym dniu od dnia zgłoszenia i zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych błędów/usterek w ciągu 14 dni roboczych.

4 7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na problemy, zapytania, wątpliwości zgłoszone przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Strony dopuszczają następujące sposoby komunikacji: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną ( ) oraz pocztą tradycyjną. 8. Z uwagi na to, że używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich (dotyczy oprogramowania określonego w ust. 1), Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do tego przedmiotu. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję, którą może odsprzedawać i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru określonego w 8 ust. 1 w ramach wynagrodzenia określonego w 13 ust. 2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający otrzyma licencję na użytkowanie oprogramowania określonego w 9 ust. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania oprogramowania określonego w 9 ust Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania dołączonego do każdej kasy fiskalnej oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z kasami fiskalnymi. 10 Rękojmia za wady fizyczne i prawne Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń. 11 Gwarancja jakości 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone urządzenia są wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne urządzeń. 2. Wykonawca udziela 24-mce gwarancji na dostarczone urządzenia tj. kasy fiskalne, czytniki kodów i drukarki kodów kreskowych. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do zapewnienia opieki gwarancyjnej zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr Reklamacje 1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii lub wadach urządzeń a) pod numerem telefonu: b) pod numerem fax: c) pod adresem poczty elektronicznej:. Awarie i wady można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od...do. 2. Zamawiający wymaga, by: a) serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu dostawy zamówionych urządzeń, b) czas reakcji na zgłoszony problem: nie później niż w następnym dniu od dnia zgłoszenia, c) usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5 3. W przypadku awarii, dla której jest wymagany dłuższy niż określony w ust. 2 c) czas na naprawy, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy urządzeń o nie gorszych parametrach funkcyjnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 4. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do odbioru uszkodzonego urządzenia lub usunięcia awarii lub wady, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolny od wad lub usunięcia awarii lub wad w drodze naprawy w ustalonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia, przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar umownych. 13 Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w wysokości.. PLN (słownie: ), z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą.. Wyżej wymienione kwoty obejmują wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, jakie poniesie Zamawiający i nie podlegają waloryzacji. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę z zastrzeżeniem dostępności środków na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym Zamawiającego. 14 Warunki płatności 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału faktury VAT najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu po prawidłowym dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Komisję wskazaną w 8 ust Zamawiający ureguluje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do jego siedziby. 5. Za dzień uregulowania wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy uznaje się datę wysłania środków na konto bankowe Wykonawcy. 6. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. 15 Korzystanie z podwykonawców 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi / siłami własnymi i podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za jakość i terminowość prac wykonanych oraz wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

6 4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy siłami podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w 13 ust. 2 jest udokumentowanie przez Wykonawcę rozliczenia zakresu prac wykonanych przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy. 16 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1. w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy wskazanej w 13 ust. 2: a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzeń wolnych od wad, w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, zgodnie z 7 ust. 2 umowy, b) za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu usług gwarancyjnych bądź nadzoru autorskiego, c) w wysokości 20 % wartości brutto umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych regulacją Kodeksu cywilnego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. 4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób nienależyty. 5. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w przypadku określonym w ust. 4 stanowi rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 17 Koordynatorzy 1. Każda ze Stron umowy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji przedmiotu Umowy: a) ze strony Zamawiającego: Elżbieta Jabłońska koordynator projektu (nr tel ) Joanna Myszor - Asystent koordynatora projektu (nr tel ) Ireneusz Pietrasz przedstawiciel Użytkownika: ZSEiU w Łaziskach Górnych (nr tel ) b) ze strony Wykonawcy:. 2. Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są upoważnione do podpisywania protokołów przewidzianych umową. 3. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Staje się ona skuteczna względem drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią informacji o zmianie osoby. 18 Postanowienia końcowe 1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W związku z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

7 759 i Nr 161, poz. 1078) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących okolicznościach: a. konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b. gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, c. w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę. d. w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, e. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usługi, f. zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności, 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do nich. 4. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową Strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 5. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo