REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie zwany dalej MGOKiS realizuje zadania określone w Statucie oraz innych aktach prawnych. MGOKiS kieruje jednoosobowo Dyrektor. MGOKiS realizuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy W MGOKiS tworzy się następujące stanowiska pracy: 1. Dyrektor. 2. Główny Księgowy. 3. Specjalista ds. Kadr i Płac 4. Referent 5. Starszy Instruktor ds. organizacji imprez i ARA. 6. Starszy Instruktor ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 7. Instruktor ds. Sportu 8. Instruktor ds. rozrywki i rekreacji. 9. Instruktor plastyk. 10. Instruktor muzyczny. 11. Starszy Kustosz. 12. Starszy Bibliotekarz. 13. Starszy Bibliotekarz. 14. Bibliotekarz. 15. Bibliotekarz. 16. Sprzątaczka. 17. Rzemieślnik konserwator. 18. Robotnik gospodarczy. 19. Pracownik Kawiarni oraz inne zgodne z potrzebami placówki tworzone w miarę posiadanych środków finansowych. 5

2 W MGOKiS zatrudnia się osoby przez nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony, określony i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Pracownicy MGOKiS zobowiązani są do: 6 zapewnienia terminowej i właściwej realizacji zadań, opracowania projektów rocznych planów pracy, sporządzania sprawozdań, okresowych ocen i analiz, współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i zakładami pracy. Główne zadania pracowników MGOKiS: I. Do najważniejszych zadań Dyrektora należy: 7 1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Nadzór nad właściwą realizacją zadań wynikających ze statutu jednostki MGOKiS oraz ochrona jej interesów i mienia. 3. Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych. 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników MGOKiS i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 5. Dbałość o właściwy dobór i racjonalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników. 6. Organizowanie pracy jednostki oraz zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy. 7. Wydawanie decyzji i zarządzeń oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego zarządzania. 8. Nadzór nad utrzymaniem budynku i terenów zielonych w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 9. Opracowanie rocznych planów pracy: finansowych i dotyczących działalności merytorycznej jednostki. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi. 11. Przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. 12. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego gazety "Echo Stąporkowa". II. Do najważniejszych zadań Głównego Księgowego należy: 1. Zapewnienie niezbędnej formalno - prawnej ochrony interesów MGOKiS w zakresie finansowym. 2. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności i egzekwowanie zobowiązań.

3 3. Opracowanie okresowych (miesięcznych) informacji o sytuacji finansowej MGOKiS. 4. Nadzór i bieżąca analiza wykorzystania funduszu płac. 5. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowo - księgowych. 6. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów finansowych. 7. Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 8. Nadzór nad wszystkimi pracownikami MGOKiS w celu zapewnienia prawidłowej realizacji gospodarki finansowej. 9. Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania MGOKiS. 10. Pełnienie nadzoru nad pracownikiem obsługującym kasę w MGOKiS. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 12. Przygotowywanie i sporządzanie umów. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS zgodnych z charakterem wykonywanej pracy. III. Do najważniejszych zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa w tym: - prowadzenie teczek akt osobowych, - prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowników - opracowywane tygodniowych harmonogramów pracy pracowników, 3. Sporządzanie list płac pracowników MGOKiS zgodnie z przepisami prawa pracy w programie kadrowo - płacowym SATURN HR, MP. 4. Sporządzanie umów z osobami współpracującymi z MGOKiS. 5. Prawidłowe, zgodne z przepisami prawa naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń-praca w programie PŁATNIK. 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr i płac- GUS. 7. Sporządzanie regulaminów i ich aktualizacja zgodnie z przepisami prawa. 8. Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -11 pracowników i zleceniodawców oraz PIT -4,PIT -4R,PIT -8,PIT -8A. 9. Prowadzenie książki obiektu budynku MGOKiS i amfiteatru, pilnowanie terminów przeglądów budynków należących do MGOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie - racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych. 12. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 13. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS.

4 IV. Do najważniejszych zadań Referenta należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Przyjmowanie, rejestracja i wysyłka korespondencji. 3. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki. 4. Pisanie pism, obsługa komputera. 5. Pełnienie dyżurów w czasie organizowanych imprez w MGOKiS. 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki. 7. Projektowanie zaproszeń, ulotek, plakatów dotyczących działalności ośrodka. 8. Obsługa akustyczna imprez organizowanych prze MGOKiS. 9. Przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. 10. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. 13.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego należy: 1. Prowadzenie młodzieżowego teatru amatorskiego i estrady poetyckiej. 2. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej. 3. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych. 4. Organizowanie wyjazdów z młodzieżą do profesjonalnych instytucji artystycznych. 5. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. 6. Współpraca ze świetlicami środowiskowymi i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 8. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sprawozdań MGOKiS. 9. Prowadzenie analizy potrzeb kulturalnych środowiska. 10. Dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ich celowości zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz prawidłowe realizowanie zamówień i zakupów zgodnie z cytowaną wyżej ustawą. l1. Udział w naradach i szkoleniach. 12. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. VI. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży należy: 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy. 2. Prowadzenie kina ośrodka. 3. Prowadzenie Teatru Lalkowego. 4. Prowadzenie sekcji makramy.

5 5. Organizowanie konkursów. 6. Przygotowywanie i wykonywanie scenografii do imprez i spektakli. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi. 8. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. 9. Organizowanie wyjazdów z dziećmi i młodzieżą do profesjonalnych instytucji kultury. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 11. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 12. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy MGOKiS. 13. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora MGOKiS. VII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. Sportu należy: 1.Przedkładanie dyrektorowi koncepcji i form organizacji imprez i zajęć sportoworekreacyjnych adresowanych do mieszkańców gminy; 2. Przygotowanie i realizacja lokalnych programów w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 3. Opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych na terenie gminy; 4. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy; 5. Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu; 6. Programowanie i realizacja usług z zakresu sportu i kultury fizycznej przy współdziałaniu ze szkołami; 7. Współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej i sportu w celu rozwoju i realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie; 8. Przygotowanie sprawozdań z zakresu sportu oraz prowadzenie dokumentacji z działalności sportowej; 9. Aktualizacje strony internetowej z zakresu sportu; 10. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność sportową; 11. Pisanie projektów dotyczących działalności sportowej i kulturalnej; 12. Pomoc przy organizacji i realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu; 13. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie- racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych; 14. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych; 15. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych; 16. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

6 17. Współpraca z Pełnomocnikiem informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku awarii, klęsk żywiołowych i katastrof; 18. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i stanu bezpośredniego zagrożenia; 19. Administrowanie oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych budynków stadionowych oraz budynku przystani kajakowej. 20. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 21. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS VIII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. rozrywki i rekreacji należy: 1. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowo rekreacyjnych w MGOKiS i poza nim. 2. Organizowanie koncertów z udziałem zespołów własnych oraz profesjonalnych. 3. Opieka nad zespołami ludowymi, śpiewaczymi i muzycznymi 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Opieka artystyczna nad dziećmi i młodzieżą. 6. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach 7. Opracowywanie scenariuszy programów rozrywkowych. 8. Odpowiedzialność za prawidłową współpracę z ZAIKS. 9. Nadzór nad organizacją i przebiegiem turniejów i zawodów rekreacyjno sportowych. 10. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo rekreacyjnej. 11. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 12. Opracowywanie rocznych projektów planu pracy MGOKiS. 13. Inspirowanie i wspieranie działalności rekreacyjnej. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IX. Do najważniejszych zadań Instruktora plastyka należy: 1. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 2. Przygotowywanie scenografii do spektakli i oprawy plastycznej do organizowanych imprez. 3. Prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą. 4. Organizowanie konkursów plastycznych. 5. Współpraca z placówkami oświatowymi. 6. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Aktualizacja strony internetowej MGOKiS w Stąporkowie. 8. Udział w naradach i szkoleniach.

7 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. X. Do najważniejszych zadań instruktora muzycznego należy: 1. Obsługa i nagłośnienie imprez organizowanych przez MGOKiS. 2. Przygotowanie podkładów muzycznych dla zespołów muzycznych i solistów MGOKiS. 3. Oprawa muzyczna imprez organizowanych przez MGOKiS. 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach. 6. Prowadzenie studia piosenki. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej. 8. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 9. Inspirowanie i wspieranie działalności muzycznej. 10. Udział w naradach i szkoleniach. 11. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 12. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY STĄPORKÓW Przedmiot i zakres działania Biblioteki Publicznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Czarnej i Hucisku 8 1. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem oraz innymi Aktami Prawnymi. 2. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z rocznymi planami. 3. Biblioteką kieruje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. 4. Pracę biblioteki koordynuje i za nią odpowiada Starszy Kustosz. 5. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały biblioteczne i selekcjonuje materiały nieaktualne korzystając w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 6. Biblioteka gromadzi i przechowuje materiały informacyjne, w ty w szczególności lokalne i prowadzi działalność informacyjną. Udostępnia materiały informacyjne i bazy danych z innych bibliotek, także za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz przygotowuje własne bazy danych. 7. Biblioteka organizuje różne formy pracy z użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje piśmiennictwo oraz inne materiały komunikacyjne i informacyjne. 8. Biblioteka współpracuje z instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi z własnego rejonu oraz z innych obszarów.

8 9. Biblioteka uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie kraju. 9 W bibliotece tworzy się następujące stanowiska: 1. Pracownik wypożyczalni dla dorosłych 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 2. Pracownik oddziału dla dzieci 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 3. Pracownik czytelni 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 4. Pracownik filii w Czarnej niepełny wymiar czasu pracy (1/2 E). 5. Pracownik filii w Hucisku - niepełny wymiar czasu pracy (1/4 E). Zadania pracowników biblioteki: Opracowanie rocznych planów pracy. 2. Wykonanie obowiązku sprawozdawczego. 3. Stała współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. 4. Właściwa i terminowa realizacja zadań. 5. Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów. 6. Klasyfikacja zbiorów bibliotecznych. 7. Opracowanie kart katalogowych oraz kart pomocniczych. 8. Wypożyczanie zbiorów dla dorosłych i dla dzieci. I. Zadania pracownika wypożyczalni dla dorosłych: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni dla dorosłych. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Udzielanie informacji bibliotecznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 7. Dobór i uzupełnienie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism); śledzenie ofert wydawniczych, współpraca z księgarniami oraz przegląd oferty i realizacja nabytków; stała analiza rynku wydawniczego. 8. Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych. 9. Udział w szkoleniach, seminariach i naradach organizowanych przez WBP w Kielcach oraz Bibliotekę Powiatową w Końskich. 10.Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12.Dokonywanie bieżących zakupów po uprzednim uzgodnieniu Dyrektorem o ich celowości zgodnie z ustawą "prawo zamówień publicznych", podczas dłuższej nieobecności Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i ARA. 13.Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

9 14.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 16.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. II. Zadania pracownika oddziału dla dzieci: 1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 2. Rejestracja czytelników na zasadzie zgłoszeń i kart zobowiązań. 3. Pomoc czytelnikom w wyborze księgozbioru. 4. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych. 5. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 6. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego oraz tytułowego. 7. Organizowanie różnorodnych form pracy oświatowo-wychowawczej z młodym czytelnikiem (konkursy literackie, konkursy rysunkowe, zespół żywego słowa, kluby dyskusyjne, wieczór baśni, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami oświatowymi, kulturalnymi. 8. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań. 9. Działania marketingowe oraz promocja zasobów i usług biblioteki. 10. Aktualizacja oferty biblioteki dotyczącej wydarzeń zaplanowanych na dany rok w kalendarium, serwisach społeczności owych i innych mediach. 11. Opracowywanie i przygotowywanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych biblioteki. 12. Przygotowanie informacyjne, edytorskie i graficzne wydawnictw własnych i zleconych. 13. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na promocję i upowszechnianie czytelnictwa. 14. Koordynowanie zadań realizowanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. 15. Współpraca z instytucjami i organizacjami kultury, oświatowymi i społecznymi. 16. Prowadzenie kasy MGOKiS podczas czasowej nieobecności kasjera. 17. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS. 18. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 19. Przestrzeganie przepisów BHP i p.po.ż. 20. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. III. Zadania pracownika czytelni: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie akcesji czasopism. 3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 4. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 5. Prezencyjne udostępnianie księgozbioru i czasopism zgodnie z regulaminem czytelni. 6. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 7. Udzielenie informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 8. Gromadzenie dokumentów życia społecznego regionu, w tym wycinków prasowych.

10 9. Współpraca informacyjna zewnętrzna, w tym głównie z Biblioteką Powiatową w Końskich oraz WBP w Kielcach. 10. Opracowanie nowości wydawniczych i śledzenie rynku wydawniczego. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem (konkursy, wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi. 13. Koordynacja działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. 14. Udostępnianie i pomoc przy korzystaniu z Internetu. 15. Prowadzenie kroniki biblioteki. 16. Obsługa kserokopiarki. 17. Prowadzenie kasy MGOKiS. 18. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS: sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych ze sprzedaży dokonywanej przez innych upoważnionych do rejestrowania sprzedaży pracowników. 19. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 20. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 21. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 22. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 23. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IV. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Czarnej: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Czarnej. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Hucisku: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Bucisku. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOK. l 1. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

11 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. Prace filii bibliotecznej w Czarnej i Hucisku nadzoruje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz w jego imieniu pracownicy biblioteki. Czas pracy biblioteki : czas pracy pracowników biblioteki wynosi 40 godzin tygodniowo, godziny pracy dla pracowników ustala Dyrektor MGOKiS w porozumieniu ze Starszym Kustoszem, biblioteka czynna jest wg następującego czasu pracy: a/ biblioteka w Stąporkowie poniedziałek 8:00 16:00 wtorek piątek 9:00 17:00 sobota (ostatnia sobota miesiąca) 8:00 16:00 b/ filia w Czarnej poniedziałek- środa 14:00-19:00 czwartek 9:00-14:00 c/ filia w Hucisku - środa - czwartek 15:00-20:00 Zadania pracowników obsługi: I. Zadania sprzątaczki: Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku 2. Pielęgnacja kwiatów i krzewów w budynku M-GOKiS oraz wokół niego. 3. Pełnienie dyżurów w szatni. 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 5. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 6. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków dozorcy nocnego. 8. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 11. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora M-GOKiS.

12 II. Zadania rzemieślnika konserwatora: 1.Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu M-GOKiS 2. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków portiera. 3. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 4. Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku. 5. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją kwiatów i krzewów, 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni. 8. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 11.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora M-GOKiS. III. Robotnika gospodarczego: 1. Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu MGOKiS, sceny widowiskowej oraz obiektów przekazanych MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za przekazany sprzęt MGOKiS. 3. Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu należącego do MGOKiS 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku MGOKiS. 5. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni i w portierni. 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 8. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych wokół budynków MGOKiS. 9. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 10. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 11.Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS. IV. Pracownik Kawiarni: 1.przestrzeganie wewnętrznych przepisów dotyczących działań na stanowisku pracy - w kuchni i kawiarni 2.wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego jakim jest Dyrektor MGOKiS. 3.W szczególności do obowiązków należy: - zaopatrzenie kawiarni w potrzebne surowce i produkty - przygotowanie i wydawanie posiłków, sprzedaż gotowych produktów z menu oraz obsługa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kawiarni, - bezpośrednia obsługa klienta,

13 - obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie płatności - rozliczanie przyjętej gotówki zgodnie z ustalonymi procedurami, - rozliczanie zakupów i prowadzenie odpowiedniej gospodarki magazynowej, - dbałość o odpowiednie przechowywanie żywności oraz wysoką jakość przygotowywanych potraw, - utrzymanie w czystości pomieszczeń kawiarni i sprzętu oraz powierzonego wyposażenia wg odpowiednich przepisów sanitarnych, - odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, - przestrzeganie przepisów BHP, sanitarnych, terminów badań okresowych, udział w niezbędnych szkoleniach i kursach, - przeprowadzanie inwentaryzacji w terminach ustalonych przez zwierzchnika - przestrzeganie tajemnicy służbowej i zasad etyki obowiązującej w miejscu pracy w razie konieczności pracownik bierze udział w różnych pracach związanych z działalnością MGOKiS, zgodnie z poleceniami Dyrektora placówki. Tryb pracy MGOKiS Czas pracy pracowników MGOKiS wynosi 40 godzin tygodniowo. 2. Tygodniowy rozkład pracy ustala Główny Księgowy, a zatwierdza Dyrektor MGOKiS. 3. MGOKiS czynny jest codziennie wg następującego rozkładu czasu pracy: -poniedziałek piątek 7:00 20:00, -sobota 8:00-16:00 (biblioteka ostatnia sobota miesiąca), -sobota-niedziela 12:00 20:00 (w przypadku organizowanych imprez oraz w przypadku pracy kawiarni). PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY Korespondencję wychodzącą podpisuje Dyrektor, w czasie jego nieobecności Główny Księgowy. 2. Zarządzenia, polecenia podpisuje Dyrektor. 3. Regulaminy i instrukcje wprowadzane są w życie zarządzeniem Dyrektora. 4. Sprawozdania finansowe i dokumenty wymagające zatwierdzenia podpisuje Dyrektor.

14 5. Korespondencja przychodząca podlega rejestracji w sekretariacie. KONTROLA WEWNĘTRZNA Kontrolę wewnętrzną dotyczącą organizacji, finansów, dokumentacji o przestrzeganiu przepisów prawa sprawuje Główny Księgowy. 2. Współpraca z kontrolą zewnętrzną należy do Głównego Księgowego. 3. Wszyscy pracownicy wykonują funkcję samokontroli w stosunku do zadań wyznaczonych im zakresem czynności. WYDAWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH W MGOKiS wydawane są następujące akty normatywne: regulaminy, zarządzenia, decyzje, polecenia, instrukcje, pisma ogólne 2. Opracowanie aktu normatywnego należy do Głównego Księgowego. 3. Akty normatywne podlegają ewidencji i obowiązkowi zapoznania z nimi pracowników MGOKiS. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w MGOKiS ponoszą: Główny Księgowy, Starszy Kustosz oraz wszyscy pracownicy biblioteki. 2. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za zapoznanie pracowników MGOKiS z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu dokonuje przydziału czynności na poszczególne stanowiska pracy. 2. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzone w trybie zarządzeń Dyrektora MGOKiS.

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu I. Postanowienia ogólne 1 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Nasielskiego Ośrodka Kultury

Regulamin Organizacyjny Nasielskiego Ośrodka Kultury Regulamin Organizacyjny Nasielskiego Ośrodka Kultury Podstawa: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 1/10 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Na podstawie 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Dom Kultury "Białogon" działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY S T R O N A - 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PODSTAWA: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U z 1997 roku Nr 110

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE III. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju I Postanowienia Ogólne 1 Podstawa prawna stanowiąca o organizacji MBP Izerka w Świeradowie Zdroju Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNICOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNICOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach z dnia 21 marca 2017 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNICOWICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie z dnia 2 stycznia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOLUSZKACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOLUSZKACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOLUSZKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną oraz zakres działania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/86/2015 RADY GMINY W OBRAZOWIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/86/2015 RADY GMINY W OBRAZOWIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 4206 UCHWAŁA NR XVI/86/2015 RADY GMINY W OBRAZOWIE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku Janusz Gawroński Dyrektor MGOK Miastko 2008-12-03 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora GBP w Jaktorowie z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Ostrorogu

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Ostrorogu Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Ostrorogu I.Postanowienia ogólne II.Misja i cele działania III. Organizacja Biblioteki IV.Zasady funkcjonowania Biblioteki V.Cele i zakresy działania VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE Janowo 01.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku

UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Grodziskiej Hali Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim. Na podstawie art.36,

Bardziej szczegółowo

Statut Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu

Statut Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu Statut Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia 26.11.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jarosława Iwaszkiewicza w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach zwana dalej Biblioteką jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą na podstawie: 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie Jednostka Pałac Młodzieży w Koszalinie, zwany dalej placówką jest jednostką samorządu terytorialnego działającego na podstawie: 1. art. 5 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku www.biblioteka.elk.pl Statut Załącznik do Uchwały Nr XXXI.297.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie 1 Postanowienia ogólne Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie działa na podstawie ustawy: 1. Dz.U. Nr 114 z dnia 25.10.1991 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej ZOK" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH Regulamin Organizacyjny przyjęto na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2017, Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie, z dnia 2.01.2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

Regulamin organizacyjny. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Strona 1 z 17 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BOCHNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BOCHNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BOCHNI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w Bochni, zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Klub Myśli Twórczej LAMUS działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r.

Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7802 UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 20 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do uchwały Nr XLVIII/522/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.10.2006 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 30 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 30 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 7618 OBWIESZCZENIE RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia .. (pieczęć instytucji kultury) ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 2.01.2017 w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia.

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 05/2009 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna z dnia 15 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację oraz zakres działania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Kultury w Łubnicach, zwane w dalszej części statutu CK jest gminną samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej I Postanowienia ogólne Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nowohucka Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH III. ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Statut Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu

Statut Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r. Statut Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu I. Postanowienia ogólne 1 Biblioteka Miejska im. Wiktora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo