REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie zwany dalej MGOKiS realizuje zadania określone w Statucie oraz innych aktach prawnych. MGOKiS kieruje jednoosobowo Dyrektor. MGOKiS realizuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy W MGOKiS tworzy się następujące stanowiska pracy: 1. Dyrektor. 2. Główny Księgowy. 3. Specjalista ds. Kadr i Płac 4. Referent 5. Starszy Instruktor ds. organizacji imprez i ARA. 6. Starszy Instruktor ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 7. Instruktor ds. Sportu 8. Instruktor ds. rozrywki i rekreacji. 9. Instruktor plastyk. 10. Instruktor muzyczny. 11. Starszy Kustosz. 12. Starszy Bibliotekarz. 13. Starszy Bibliotekarz. 14. Bibliotekarz. 15. Bibliotekarz. 16. Sprzątaczka. 17. Rzemieślnik konserwator. 18. Robotnik gospodarczy. 19. Pracownik Kawiarni oraz inne zgodne z potrzebami placówki tworzone w miarę posiadanych środków finansowych. 5

2 W MGOKiS zatrudnia się osoby przez nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony, określony i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Pracownicy MGOKiS zobowiązani są do: 6 zapewnienia terminowej i właściwej realizacji zadań, opracowania projektów rocznych planów pracy, sporządzania sprawozdań, okresowych ocen i analiz, współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i zakładami pracy. Główne zadania pracowników MGOKiS: I. Do najważniejszych zadań Dyrektora należy: 7 1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Nadzór nad właściwą realizacją zadań wynikających ze statutu jednostki MGOKiS oraz ochrona jej interesów i mienia. 3. Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych. 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników MGOKiS i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 5. Dbałość o właściwy dobór i racjonalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników. 6. Organizowanie pracy jednostki oraz zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy. 7. Wydawanie decyzji i zarządzeń oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego zarządzania. 8. Nadzór nad utrzymaniem budynku i terenów zielonych w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 9. Opracowanie rocznych planów pracy: finansowych i dotyczących działalności merytorycznej jednostki. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi. 11. Przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. 12. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego gazety "Echo Stąporkowa". II. Do najważniejszych zadań Głównego Księgowego należy: 1. Zapewnienie niezbędnej formalno - prawnej ochrony interesów MGOKiS w zakresie finansowym. 2. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności i egzekwowanie zobowiązań.

3 3. Opracowanie okresowych (miesięcznych) informacji o sytuacji finansowej MGOKiS. 4. Nadzór i bieżąca analiza wykorzystania funduszu płac. 5. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowo - księgowych. 6. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów finansowych. 7. Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 8. Nadzór nad wszystkimi pracownikami MGOKiS w celu zapewnienia prawidłowej realizacji gospodarki finansowej. 9. Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania MGOKiS. 10. Pełnienie nadzoru nad pracownikiem obsługującym kasę w MGOKiS. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 12. Przygotowywanie i sporządzanie umów. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS zgodnych z charakterem wykonywanej pracy. III. Do najważniejszych zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa w tym: - prowadzenie teczek akt osobowych, - prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowników - opracowywane tygodniowych harmonogramów pracy pracowników, 3. Sporządzanie list płac pracowników MGOKiS zgodnie z przepisami prawa pracy w programie kadrowo - płacowym SATURN HR, MP. 4. Sporządzanie umów z osobami współpracującymi z MGOKiS. 5. Prawidłowe, zgodne z przepisami prawa naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń-praca w programie PŁATNIK. 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr i płac- GUS. 7. Sporządzanie regulaminów i ich aktualizacja zgodnie z przepisami prawa. 8. Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -11 pracowników i zleceniodawców oraz PIT -4,PIT -4R,PIT -8,PIT -8A. 9. Prowadzenie książki obiektu budynku MGOKiS i amfiteatru, pilnowanie terminów przeglądów budynków należących do MGOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie - racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych. 12. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 13. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS.

4 IV. Do najważniejszych zadań Referenta należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Przyjmowanie, rejestracja i wysyłka korespondencji. 3. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki. 4. Pisanie pism, obsługa komputera. 5. Pełnienie dyżurów w czasie organizowanych imprez w MGOKiS. 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki. 7. Projektowanie zaproszeń, ulotek, plakatów dotyczących działalności ośrodka. 8. Obsługa akustyczna imprez organizowanych prze MGOKiS. 9. Przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. 10. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. 13.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego należy: 1. Prowadzenie młodzieżowego teatru amatorskiego i estrady poetyckiej. 2. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej. 3. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych. 4. Organizowanie wyjazdów z młodzieżą do profesjonalnych instytucji artystycznych. 5. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. 6. Współpraca ze świetlicami środowiskowymi i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 8. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sprawozdań MGOKiS. 9. Prowadzenie analizy potrzeb kulturalnych środowiska. 10. Dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ich celowości zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz prawidłowe realizowanie zamówień i zakupów zgodnie z cytowaną wyżej ustawą. l1. Udział w naradach i szkoleniach. 12. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. VI. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży należy: 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy. 2. Prowadzenie kina ośrodka. 3. Prowadzenie Teatru Lalkowego. 4. Prowadzenie sekcji makramy.

5 5. Organizowanie konkursów. 6. Przygotowywanie i wykonywanie scenografii do imprez i spektakli. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi. 8. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. 9. Organizowanie wyjazdów z dziećmi i młodzieżą do profesjonalnych instytucji kultury. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 11. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 12. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy MGOKiS. 13. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora MGOKiS. VII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. Sportu należy: 1.Przedkładanie dyrektorowi koncepcji i form organizacji imprez i zajęć sportoworekreacyjnych adresowanych do mieszkańców gminy; 2. Przygotowanie i realizacja lokalnych programów w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 3. Opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych na terenie gminy; 4. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy; 5. Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu; 6. Programowanie i realizacja usług z zakresu sportu i kultury fizycznej przy współdziałaniu ze szkołami; 7. Współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej i sportu w celu rozwoju i realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie; 8. Przygotowanie sprawozdań z zakresu sportu oraz prowadzenie dokumentacji z działalności sportowej; 9. Aktualizacje strony internetowej z zakresu sportu; 10. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność sportową; 11. Pisanie projektów dotyczących działalności sportowej i kulturalnej; 12. Pomoc przy organizacji i realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu; 13. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie- racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych; 14. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych; 15. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych; 16. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

6 17. Współpraca z Pełnomocnikiem informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku awarii, klęsk żywiołowych i katastrof; 18. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i stanu bezpośredniego zagrożenia; 19. Administrowanie oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych budynków stadionowych oraz budynku przystani kajakowej. 20. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 21. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS VIII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. rozrywki i rekreacji należy: 1. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowo rekreacyjnych w MGOKiS i poza nim. 2. Organizowanie koncertów z udziałem zespołów własnych oraz profesjonalnych. 3. Opieka nad zespołami ludowymi, śpiewaczymi i muzycznymi 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Opieka artystyczna nad dziećmi i młodzieżą. 6. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach 7. Opracowywanie scenariuszy programów rozrywkowych. 8. Odpowiedzialność za prawidłową współpracę z ZAIKS. 9. Nadzór nad organizacją i przebiegiem turniejów i zawodów rekreacyjno sportowych. 10. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo rekreacyjnej. 11. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 12. Opracowywanie rocznych projektów planu pracy MGOKiS. 13. Inspirowanie i wspieranie działalności rekreacyjnej. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IX. Do najważniejszych zadań Instruktora plastyka należy: 1. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 2. Przygotowywanie scenografii do spektakli i oprawy plastycznej do organizowanych imprez. 3. Prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą. 4. Organizowanie konkursów plastycznych. 5. Współpraca z placówkami oświatowymi. 6. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Aktualizacja strony internetowej MGOKiS w Stąporkowie. 8. Udział w naradach i szkoleniach.

7 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. X. Do najważniejszych zadań instruktora muzycznego należy: 1. Obsługa i nagłośnienie imprez organizowanych przez MGOKiS. 2. Przygotowanie podkładów muzycznych dla zespołów muzycznych i solistów MGOKiS. 3. Oprawa muzyczna imprez organizowanych przez MGOKiS. 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach. 6. Prowadzenie studia piosenki. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej. 8. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 9. Inspirowanie i wspieranie działalności muzycznej. 10. Udział w naradach i szkoleniach. 11. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 12. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY STĄPORKÓW Przedmiot i zakres działania Biblioteki Publicznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Czarnej i Hucisku 8 1. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem oraz innymi Aktami Prawnymi. 2. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z rocznymi planami. 3. Biblioteką kieruje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. 4. Pracę biblioteki koordynuje i za nią odpowiada Starszy Kustosz. 5. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały biblioteczne i selekcjonuje materiały nieaktualne korzystając w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 6. Biblioteka gromadzi i przechowuje materiały informacyjne, w ty w szczególności lokalne i prowadzi działalność informacyjną. Udostępnia materiały informacyjne i bazy danych z innych bibliotek, także za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz przygotowuje własne bazy danych. 7. Biblioteka organizuje różne formy pracy z użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje piśmiennictwo oraz inne materiały komunikacyjne i informacyjne. 8. Biblioteka współpracuje z instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi z własnego rejonu oraz z innych obszarów.

8 9. Biblioteka uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie kraju. 9 W bibliotece tworzy się następujące stanowiska: 1. Pracownik wypożyczalni dla dorosłych 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 2. Pracownik oddziału dla dzieci 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 3. Pracownik czytelni 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 4. Pracownik filii w Czarnej niepełny wymiar czasu pracy (1/2 E). 5. Pracownik filii w Hucisku - niepełny wymiar czasu pracy (1/4 E). Zadania pracowników biblioteki: Opracowanie rocznych planów pracy. 2. Wykonanie obowiązku sprawozdawczego. 3. Stała współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. 4. Właściwa i terminowa realizacja zadań. 5. Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów. 6. Klasyfikacja zbiorów bibliotecznych. 7. Opracowanie kart katalogowych oraz kart pomocniczych. 8. Wypożyczanie zbiorów dla dorosłych i dla dzieci. I. Zadania pracownika wypożyczalni dla dorosłych: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni dla dorosłych. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Udzielanie informacji bibliotecznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 7. Dobór i uzupełnienie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism); śledzenie ofert wydawniczych, współpraca z księgarniami oraz przegląd oferty i realizacja nabytków; stała analiza rynku wydawniczego. 8. Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych. 9. Udział w szkoleniach, seminariach i naradach organizowanych przez WBP w Kielcach oraz Bibliotekę Powiatową w Końskich. 10.Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12.Dokonywanie bieżących zakupów po uprzednim uzgodnieniu Dyrektorem o ich celowości zgodnie z ustawą "prawo zamówień publicznych", podczas dłuższej nieobecności Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i ARA. 13.Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

9 14.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 16.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. II. Zadania pracownika oddziału dla dzieci: 1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 2. Rejestracja czytelników na zasadzie zgłoszeń i kart zobowiązań. 3. Pomoc czytelnikom w wyborze księgozbioru. 4. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych. 5. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 6. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego oraz tytułowego. 7. Organizowanie różnorodnych form pracy oświatowo-wychowawczej z młodym czytelnikiem (konkursy literackie, konkursy rysunkowe, zespół żywego słowa, kluby dyskusyjne, wieczór baśni, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami oświatowymi, kulturalnymi. 8. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań. 9. Działania marketingowe oraz promocja zasobów i usług biblioteki. 10. Aktualizacja oferty biblioteki dotyczącej wydarzeń zaplanowanych na dany rok w kalendarium, serwisach społeczności owych i innych mediach. 11. Opracowywanie i przygotowywanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych biblioteki. 12. Przygotowanie informacyjne, edytorskie i graficzne wydawnictw własnych i zleconych. 13. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na promocję i upowszechnianie czytelnictwa. 14. Koordynowanie zadań realizowanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. 15. Współpraca z instytucjami i organizacjami kultury, oświatowymi i społecznymi. 16. Prowadzenie kasy MGOKiS podczas czasowej nieobecności kasjera. 17. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS. 18. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 19. Przestrzeganie przepisów BHP i p.po.ż. 20. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. III. Zadania pracownika czytelni: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie akcesji czasopism. 3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 4. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 5. Prezencyjne udostępnianie księgozbioru i czasopism zgodnie z regulaminem czytelni. 6. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 7. Udzielenie informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 8. Gromadzenie dokumentów życia społecznego regionu, w tym wycinków prasowych.

10 9. Współpraca informacyjna zewnętrzna, w tym głównie z Biblioteką Powiatową w Końskich oraz WBP w Kielcach. 10. Opracowanie nowości wydawniczych i śledzenie rynku wydawniczego. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem (konkursy, wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi. 13. Koordynacja działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. 14. Udostępnianie i pomoc przy korzystaniu z Internetu. 15. Prowadzenie kroniki biblioteki. 16. Obsługa kserokopiarki. 17. Prowadzenie kasy MGOKiS. 18. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS: sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych ze sprzedaży dokonywanej przez innych upoważnionych do rejestrowania sprzedaży pracowników. 19. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 20. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 21. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 22. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 23. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IV. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Czarnej: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Czarnej. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Hucisku: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Bucisku. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOK. l 1. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

11 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. Prace filii bibliotecznej w Czarnej i Hucisku nadzoruje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz w jego imieniu pracownicy biblioteki. Czas pracy biblioteki : czas pracy pracowników biblioteki wynosi 40 godzin tygodniowo, godziny pracy dla pracowników ustala Dyrektor MGOKiS w porozumieniu ze Starszym Kustoszem, biblioteka czynna jest wg następującego czasu pracy: a/ biblioteka w Stąporkowie poniedziałek 8:00 16:00 wtorek piątek 9:00 17:00 sobota (ostatnia sobota miesiąca) 8:00 16:00 b/ filia w Czarnej poniedziałek- środa 14:00-19:00 czwartek 9:00-14:00 c/ filia w Hucisku - środa - czwartek 15:00-20:00 Zadania pracowników obsługi: I. Zadania sprzątaczki: Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku 2. Pielęgnacja kwiatów i krzewów w budynku M-GOKiS oraz wokół niego. 3. Pełnienie dyżurów w szatni. 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 5. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 6. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków dozorcy nocnego. 8. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 11. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora M-GOKiS.

12 II. Zadania rzemieślnika konserwatora: 1.Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu M-GOKiS 2. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków portiera. 3. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 4. Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku. 5. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją kwiatów i krzewów, 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni. 8. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 11.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora M-GOKiS. III. Robotnika gospodarczego: 1. Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu MGOKiS, sceny widowiskowej oraz obiektów przekazanych MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za przekazany sprzęt MGOKiS. 3. Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu należącego do MGOKiS 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku MGOKiS. 5. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni i w portierni. 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 8. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych wokół budynków MGOKiS. 9. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 10. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 11.Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS. IV. Pracownik Kawiarni: 1.przestrzeganie wewnętrznych przepisów dotyczących działań na stanowisku pracy - w kuchni i kawiarni 2.wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego jakim jest Dyrektor MGOKiS. 3.W szczególności do obowiązków należy: - zaopatrzenie kawiarni w potrzebne surowce i produkty - przygotowanie i wydawanie posiłków, sprzedaż gotowych produktów z menu oraz obsługa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kawiarni, - bezpośrednia obsługa klienta,

13 - obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie płatności - rozliczanie przyjętej gotówki zgodnie z ustalonymi procedurami, - rozliczanie zakupów i prowadzenie odpowiedniej gospodarki magazynowej, - dbałość o odpowiednie przechowywanie żywności oraz wysoką jakość przygotowywanych potraw, - utrzymanie w czystości pomieszczeń kawiarni i sprzętu oraz powierzonego wyposażenia wg odpowiednich przepisów sanitarnych, - odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, - przestrzeganie przepisów BHP, sanitarnych, terminów badań okresowych, udział w niezbędnych szkoleniach i kursach, - przeprowadzanie inwentaryzacji w terminach ustalonych przez zwierzchnika - przestrzeganie tajemnicy służbowej i zasad etyki obowiązującej w miejscu pracy w razie konieczności pracownik bierze udział w różnych pracach związanych z działalnością MGOKiS, zgodnie z poleceniami Dyrektora placówki. Tryb pracy MGOKiS Czas pracy pracowników MGOKiS wynosi 40 godzin tygodniowo. 2. Tygodniowy rozkład pracy ustala Główny Księgowy, a zatwierdza Dyrektor MGOKiS. 3. MGOKiS czynny jest codziennie wg następującego rozkładu czasu pracy: -poniedziałek piątek 7:00 20:00, -sobota 8:00-16:00 (biblioteka ostatnia sobota miesiąca), -sobota-niedziela 12:00 20:00 (w przypadku organizowanych imprez oraz w przypadku pracy kawiarni). PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY Korespondencję wychodzącą podpisuje Dyrektor, w czasie jego nieobecności Główny Księgowy. 2. Zarządzenia, polecenia podpisuje Dyrektor. 3. Regulaminy i instrukcje wprowadzane są w życie zarządzeniem Dyrektora. 4. Sprawozdania finansowe i dokumenty wymagające zatwierdzenia podpisuje Dyrektor.

14 5. Korespondencja przychodząca podlega rejestracji w sekretariacie. KONTROLA WEWNĘTRZNA Kontrolę wewnętrzną dotyczącą organizacji, finansów, dokumentacji o przestrzeganiu przepisów prawa sprawuje Główny Księgowy. 2. Współpraca z kontrolą zewnętrzną należy do Głównego Księgowego. 3. Wszyscy pracownicy wykonują funkcję samokontroli w stosunku do zadań wyznaczonych im zakresem czynności. WYDAWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH W MGOKiS wydawane są następujące akty normatywne: regulaminy, zarządzenia, decyzje, polecenia, instrukcje, pisma ogólne 2. Opracowanie aktu normatywnego należy do Głównego Księgowego. 3. Akty normatywne podlegają ewidencji i obowiązkowi zapoznania z nimi pracowników MGOKiS. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w MGOKiS ponoszą: Główny Księgowy, Starszy Kustosz oraz wszyscy pracownicy biblioteki. 2. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za zapoznanie pracowników MGOKiS z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu dokonuje przydziału czynności na poszczególne stanowiska pracy. 2. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzone w trybie zarządzeń Dyrektora MGOKiS.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo