REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie zwany dalej MGOKiS realizuje zadania określone w Statucie oraz innych aktach prawnych. MGOKiS kieruje jednoosobowo Dyrektor. MGOKiS realizuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy W MGOKiS tworzy się następujące stanowiska pracy: 1. Dyrektor. 2. Główny Księgowy. 3. Specjalista ds. Kadr i Płac 4. Referent 5. Starszy Instruktor ds. organizacji imprez i ARA. 6. Starszy Instruktor ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 7. Instruktor ds. Sportu 8. Instruktor ds. rozrywki i rekreacji. 9. Instruktor plastyk. 10. Instruktor muzyczny. 11. Starszy Kustosz. 12. Starszy Bibliotekarz. 13. Starszy Bibliotekarz. 14. Bibliotekarz. 15. Bibliotekarz. 16. Sprzątaczka. 17. Rzemieślnik konserwator. 18. Robotnik gospodarczy. 19. Pracownik Kawiarni oraz inne zgodne z potrzebami placówki tworzone w miarę posiadanych środków finansowych. 5

2 W MGOKiS zatrudnia się osoby przez nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony, określony i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Pracownicy MGOKiS zobowiązani są do: 6 zapewnienia terminowej i właściwej realizacji zadań, opracowania projektów rocznych planów pracy, sporządzania sprawozdań, okresowych ocen i analiz, współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i zakładami pracy. Główne zadania pracowników MGOKiS: I. Do najważniejszych zadań Dyrektora należy: 7 1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Nadzór nad właściwą realizacją zadań wynikających ze statutu jednostki MGOKiS oraz ochrona jej interesów i mienia. 3. Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych. 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników MGOKiS i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 5. Dbałość o właściwy dobór i racjonalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników. 6. Organizowanie pracy jednostki oraz zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy. 7. Wydawanie decyzji i zarządzeń oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego zarządzania. 8. Nadzór nad utrzymaniem budynku i terenów zielonych w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 9. Opracowanie rocznych planów pracy: finansowych i dotyczących działalności merytorycznej jednostki. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi. 11. Przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. 12. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego gazety "Echo Stąporkowa". II. Do najważniejszych zadań Głównego Księgowego należy: 1. Zapewnienie niezbędnej formalno - prawnej ochrony interesów MGOKiS w zakresie finansowym. 2. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności i egzekwowanie zobowiązań.

3 3. Opracowanie okresowych (miesięcznych) informacji o sytuacji finansowej MGOKiS. 4. Nadzór i bieżąca analiza wykorzystania funduszu płac. 5. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowo - księgowych. 6. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów finansowych. 7. Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 8. Nadzór nad wszystkimi pracownikami MGOKiS w celu zapewnienia prawidłowej realizacji gospodarki finansowej. 9. Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania MGOKiS. 10. Pełnienie nadzoru nad pracownikiem obsługującym kasę w MGOKiS. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 12. Przygotowywanie i sporządzanie umów. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS zgodnych z charakterem wykonywanej pracy. III. Do najważniejszych zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa w tym: - prowadzenie teczek akt osobowych, - prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowników - opracowywane tygodniowych harmonogramów pracy pracowników, 3. Sporządzanie list płac pracowników MGOKiS zgodnie z przepisami prawa pracy w programie kadrowo - płacowym SATURN HR, MP. 4. Sporządzanie umów z osobami współpracującymi z MGOKiS. 5. Prawidłowe, zgodne z przepisami prawa naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń-praca w programie PŁATNIK. 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr i płac- GUS. 7. Sporządzanie regulaminów i ich aktualizacja zgodnie z przepisami prawa. 8. Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -11 pracowników i zleceniodawców oraz PIT -4,PIT -4R,PIT -8,PIT -8A. 9. Prowadzenie książki obiektu budynku MGOKiS i amfiteatru, pilnowanie terminów przeglądów budynków należących do MGOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie - racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych. 12. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 13. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS.

4 IV. Do najważniejszych zadań Referenta należy: 1. Prowadzenie sekretariatu MGOKiS. 2. Przyjmowanie, rejestracja i wysyłka korespondencji. 3. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki. 4. Pisanie pism, obsługa komputera. 5. Pełnienie dyżurów w czasie organizowanych imprez w MGOKiS. 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki. 7. Projektowanie zaproszeń, ulotek, plakatów dotyczących działalności ośrodka. 8. Obsługa akustyczna imprez organizowanych prze MGOKiS. 9. Przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. 10. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. 13.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego należy: 1. Prowadzenie młodzieżowego teatru amatorskiego i estrady poetyckiej. 2. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej. 3. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych. 4. Organizowanie wyjazdów z młodzieżą do profesjonalnych instytucji artystycznych. 5. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. 6. Współpraca ze świetlicami środowiskowymi i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 8. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sprawozdań MGOKiS. 9. Prowadzenie analizy potrzeb kulturalnych środowiska. 10. Dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ich celowości zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz prawidłowe realizowanie zamówień i zakupów zgodnie z cytowaną wyżej ustawą. l1. Udział w naradach i szkoleniach. 12. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. VI. Do najważniejszych zadań Starszego Instruktora ds. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży należy: 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy. 2. Prowadzenie kina ośrodka. 3. Prowadzenie Teatru Lalkowego. 4. Prowadzenie sekcji makramy.

5 5. Organizowanie konkursów. 6. Przygotowywanie i wykonywanie scenografii do imprez i spektakli. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi. 8. Organizowanie koncertów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. 9. Organizowanie wyjazdów z dziećmi i młodzieżą do profesjonalnych instytucji kultury. 10. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 11. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 12. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy MGOKiS. 13. Odpowiedzialność za stan rekwizytorni. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora MGOKiS. VII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. Sportu należy: 1.Przedkładanie dyrektorowi koncepcji i form organizacji imprez i zajęć sportoworekreacyjnych adresowanych do mieszkańców gminy; 2. Przygotowanie i realizacja lokalnych programów w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 3. Opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych na terenie gminy; 4. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy; 5. Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu; 6. Programowanie i realizacja usług z zakresu sportu i kultury fizycznej przy współdziałaniu ze szkołami; 7. Współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej i sportu w celu rozwoju i realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie; 8. Przygotowanie sprawozdań z zakresu sportu oraz prowadzenie dokumentacji z działalności sportowej; 9. Aktualizacje strony internetowej z zakresu sportu; 10. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność sportową; 11. Pisanie projektów dotyczących działalności sportowej i kulturalnej; 12. Pomoc przy organizacji i realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu; 13. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie- racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, wykorzystywanie telefonów wyłącznie do rozmów służbowych; 14. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych; 15. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych; 16. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

6 17. Współpraca z Pełnomocnikiem informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku awarii, klęsk żywiołowych i katastrof; 18. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i stanu bezpośredniego zagrożenia; 19. Administrowanie oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych budynków stadionowych oraz budynku przystani kajakowej. 20. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 21. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS VIII. Do najważniejszych zadań Instruktora ds. rozrywki i rekreacji należy: 1. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowo rekreacyjnych w MGOKiS i poza nim. 2. Organizowanie koncertów z udziałem zespołów własnych oraz profesjonalnych. 3. Opieka nad zespołami ludowymi, śpiewaczymi i muzycznymi 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Opieka artystyczna nad dziećmi i młodzieżą. 6. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach 7. Opracowywanie scenariuszy programów rozrywkowych. 8. Odpowiedzialność za prawidłową współpracę z ZAIKS. 9. Nadzór nad organizacją i przebiegiem turniejów i zawodów rekreacyjno sportowych. 10. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo rekreacyjnej. 11. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 12. Opracowywanie rocznych projektów planu pracy MGOKiS. 13. Inspirowanie i wspieranie działalności rekreacyjnej. 14. Udział w naradach i szkoleniach. 15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 16. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IX. Do najważniejszych zadań Instruktora plastyka należy: 1. Organizowanie wystaw twórców ludowych i profesjonalnych. 2. Przygotowywanie scenografii do spektakli i oprawy plastycznej do organizowanych imprez. 3. Prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą. 4. Organizowanie konkursów plastycznych. 5. Współpraca z placówkami oświatowymi. 6. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i innymi placówkami i instytucjami kultury z terenu gminy Stąporków i powiatu koneckiego. 7. Aktualizacja strony internetowej MGOKiS w Stąporkowie. 8. Udział w naradach i szkoleniach.

7 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. X. Do najważniejszych zadań instruktora muzycznego należy: 1. Obsługa i nagłośnienie imprez organizowanych przez MGOKiS. 2. Przygotowanie podkładów muzycznych dla zespołów muzycznych i solistów MGOKiS. 3. Oprawa muzyczna imprez organizowanych przez MGOKiS. 4. Opieka nad zespołami młodzieżowymi i dziecięcymi. 5. Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach. 6. Prowadzenie studia piosenki. 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej. 8. Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz placówkami i instytucjami kultury z terenu Gminy Stąporków i Powiatu Koneckiego. 9. Inspirowanie i wspieranie działalności muzycznej. 10. Udział w naradach i szkoleniach. 11. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 12. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 13. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY STĄPORKÓW Przedmiot i zakres działania Biblioteki Publicznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Czarnej i Hucisku 8 1. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem oraz innymi Aktami Prawnymi. 2. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z rocznymi planami. 3. Biblioteką kieruje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. 4. Pracę biblioteki koordynuje i za nią odpowiada Starszy Kustosz. 5. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały biblioteczne i selekcjonuje materiały nieaktualne korzystając w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 6. Biblioteka gromadzi i przechowuje materiały informacyjne, w ty w szczególności lokalne i prowadzi działalność informacyjną. Udostępnia materiały informacyjne i bazy danych z innych bibliotek, także za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz przygotowuje własne bazy danych. 7. Biblioteka organizuje różne formy pracy z użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje piśmiennictwo oraz inne materiały komunikacyjne i informacyjne. 8. Biblioteka współpracuje z instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi z własnego rejonu oraz z innych obszarów.

8 9. Biblioteka uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie kraju. 9 W bibliotece tworzy się następujące stanowiska: 1. Pracownik wypożyczalni dla dorosłych 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 2. Pracownik oddziału dla dzieci 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 3. Pracownik czytelni 1 E, pełny wymiar czasu pracy. 4. Pracownik filii w Czarnej niepełny wymiar czasu pracy (1/2 E). 5. Pracownik filii w Hucisku - niepełny wymiar czasu pracy (1/4 E). Zadania pracowników biblioteki: Opracowanie rocznych planów pracy. 2. Wykonanie obowiązku sprawozdawczego. 3. Stała współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach, Biblioteką Powiatową w Końskich, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. 4. Właściwa i terminowa realizacja zadań. 5. Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów. 6. Klasyfikacja zbiorów bibliotecznych. 7. Opracowanie kart katalogowych oraz kart pomocniczych. 8. Wypożyczanie zbiorów dla dorosłych i dla dzieci. I. Zadania pracownika wypożyczalni dla dorosłych: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni dla dorosłych. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Udzielanie informacji bibliotecznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 7. Dobór i uzupełnienie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism); śledzenie ofert wydawniczych, współpraca z księgarniami oraz przegląd oferty i realizacja nabytków; stała analiza rynku wydawniczego. 8. Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych. 9. Udział w szkoleniach, seminariach i naradach organizowanych przez WBP w Kielcach oraz Bibliotekę Powiatową w Końskich. 10.Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12.Dokonywanie bieżących zakupów po uprzednim uzgodnieniu Dyrektorem o ich celowości zgodnie z ustawą "prawo zamówień publicznych", podczas dłuższej nieobecności Starszego Instruktora ds. organizacji imprez i ARA. 13.Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

9 14.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 15.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 16.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. II. Zadania pracownika oddziału dla dzieci: 1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 2. Rejestracja czytelników na zasadzie zgłoszeń i kart zobowiązań. 3. Pomoc czytelnikom w wyborze księgozbioru. 4. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych. 5. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 6. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego oraz tytułowego. 7. Organizowanie różnorodnych form pracy oświatowo-wychowawczej z młodym czytelnikiem (konkursy literackie, konkursy rysunkowe, zespół żywego słowa, kluby dyskusyjne, wieczór baśni, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami oświatowymi, kulturalnymi. 8. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań. 9. Działania marketingowe oraz promocja zasobów i usług biblioteki. 10. Aktualizacja oferty biblioteki dotyczącej wydarzeń zaplanowanych na dany rok w kalendarium, serwisach społeczności owych i innych mediach. 11. Opracowywanie i przygotowywanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych biblioteki. 12. Przygotowanie informacyjne, edytorskie i graficzne wydawnictw własnych i zleconych. 13. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na promocję i upowszechnianie czytelnictwa. 14. Koordynowanie zadań realizowanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. 15. Współpraca z instytucjami i organizacjami kultury, oświatowymi i społecznymi. 16. Prowadzenie kasy MGOKiS podczas czasowej nieobecności kasjera. 17. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS. 18. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 19. Przestrzeganie przepisów BHP i p.po.ż. 20. Dochowanie tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności w zakresie dostępu do informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. III. Zadania pracownika czytelni: 1. Inwentaryzowanie materiałów bibliotecznych. 2. Prowadzenie akcesji czasopism. 3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 4. Prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego. 5. Prezencyjne udostępnianie księgozbioru i czasopism zgodnie z regulaminem czytelni. 6. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 7. Udzielenie informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych w oparciu o księgozbiór i inne źródła dostępne w bibliotece. 8. Gromadzenie dokumentów życia społecznego regionu, w tym wycinków prasowych.

10 9. Współpraca informacyjna zewnętrzna, w tym głównie z Biblioteką Powiatową w Końskich oraz WBP w Kielcach. 10. Opracowanie nowości wydawniczych i śledzenie rynku wydawniczego. 11. Sporządzanie planów i sprawozdań. 12. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem (konkursy, wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne) na zasadzie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi. 13. Koordynacja działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. 14. Udostępnianie i pomoc przy korzystaniu z Internetu. 15. Prowadzenie kroniki biblioteki. 16. Obsługa kserokopiarki. 17. Prowadzenie kasy MGOKiS. 18. Obsługa kasy fiskalnej MGOKiS: sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych ze sprzedaży dokonywanej przez innych upoważnionych do rejestrowania sprzedaży pracowników. 19. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 20. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 21. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 22. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 23. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. IV. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Czarnej: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Czarnej. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOKiS. 11.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. V. Zadania pracownika filii bibliotecznej w Hucisku: 1. Inwentaryzacja zbiorów. 2. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków. 3. Prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego. 4. Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni. 5. Prowadzenie dokumentacji ruchu czytelniczego. 6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 7. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej popularyzującej posiadane zbiory we współpracy ze świetlicą środowiskową w Bucisku. 8. Sporządzanie planów i sprawozdań. 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek MGOK. l 1. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

11 12.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora MGOKiS. Prace filii bibliotecznej w Czarnej i Hucisku nadzoruje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz w jego imieniu pracownicy biblioteki. Czas pracy biblioteki : czas pracy pracowników biblioteki wynosi 40 godzin tygodniowo, godziny pracy dla pracowników ustala Dyrektor MGOKiS w porozumieniu ze Starszym Kustoszem, biblioteka czynna jest wg następującego czasu pracy: a/ biblioteka w Stąporkowie poniedziałek 8:00 16:00 wtorek piątek 9:00 17:00 sobota (ostatnia sobota miesiąca) 8:00 16:00 b/ filia w Czarnej poniedziałek- środa 14:00-19:00 czwartek 9:00-14:00 c/ filia w Hucisku - środa - czwartek 15:00-20:00 Zadania pracowników obsługi: I. Zadania sprzątaczki: Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku 2. Pielęgnacja kwiatów i krzewów w budynku M-GOKiS oraz wokół niego. 3. Pełnienie dyżurów w szatni. 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 5. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 6. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków dozorcy nocnego. 8. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 11. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Dyrektora M-GOKiS.

12 II. Zadania rzemieślnika konserwatora: 1.Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu M-GOKiS 2. Pełnienie w miarę potrzeb obowiązków portiera. 3. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku M-GOKiS. 4. Sprzątanie pomieszczeń M-GOKiS oraz terenu wokół budynku. 5. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją kwiatów i krzewów, 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni. 8. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek M-GOKiS. 10.Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 11.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora M-GOKiS. III. Robotnika gospodarczego: 1. Wykonywanie napraw i remontów oraz konserwacja sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu MGOKiS, sceny widowiskowej oraz obiektów przekazanych MGOKiS. 2. Ponoszenie odpowiedzialności za przekazany sprzęt MGOKiS. 3. Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu należącego do MGOKiS 4. Otwieranie i zamykanie w ustalonych godzinach budynku MGOKiS. 5. Pełnienie w miarę potrzeb dyżurów w szatni i w portierni. 6. Prowadzenie książki pobierania i zdawania kluczy. 7. Pełnienie dyżurów w czasie imprez. 8. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych wokół budynków MGOKiS. 9. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 10. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 11.Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania MGOKiS. IV. Pracownik Kawiarni: 1.przestrzeganie wewnętrznych przepisów dotyczących działań na stanowisku pracy - w kuchni i kawiarni 2.wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego jakim jest Dyrektor MGOKiS. 3.W szczególności do obowiązków należy: - zaopatrzenie kawiarni w potrzebne surowce i produkty - przygotowanie i wydawanie posiłków, sprzedaż gotowych produktów z menu oraz obsługa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kawiarni, - bezpośrednia obsługa klienta,

13 - obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie płatności - rozliczanie przyjętej gotówki zgodnie z ustalonymi procedurami, - rozliczanie zakupów i prowadzenie odpowiedniej gospodarki magazynowej, - dbałość o odpowiednie przechowywanie żywności oraz wysoką jakość przygotowywanych potraw, - utrzymanie w czystości pomieszczeń kawiarni i sprzętu oraz powierzonego wyposażenia wg odpowiednich przepisów sanitarnych, - odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, - przestrzeganie przepisów BHP, sanitarnych, terminów badań okresowych, udział w niezbędnych szkoleniach i kursach, - przeprowadzanie inwentaryzacji w terminach ustalonych przez zwierzchnika - przestrzeganie tajemnicy służbowej i zasad etyki obowiązującej w miejscu pracy w razie konieczności pracownik bierze udział w różnych pracach związanych z działalnością MGOKiS, zgodnie z poleceniami Dyrektora placówki. Tryb pracy MGOKiS Czas pracy pracowników MGOKiS wynosi 40 godzin tygodniowo. 2. Tygodniowy rozkład pracy ustala Główny Księgowy, a zatwierdza Dyrektor MGOKiS. 3. MGOKiS czynny jest codziennie wg następującego rozkładu czasu pracy: -poniedziałek piątek 7:00 20:00, -sobota 8:00-16:00 (biblioteka ostatnia sobota miesiąca), -sobota-niedziela 12:00 20:00 (w przypadku organizowanych imprez oraz w przypadku pracy kawiarni). PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY Korespondencję wychodzącą podpisuje Dyrektor, w czasie jego nieobecności Główny Księgowy. 2. Zarządzenia, polecenia podpisuje Dyrektor. 3. Regulaminy i instrukcje wprowadzane są w życie zarządzeniem Dyrektora. 4. Sprawozdania finansowe i dokumenty wymagające zatwierdzenia podpisuje Dyrektor.

14 5. Korespondencja przychodząca podlega rejestracji w sekretariacie. KONTROLA WEWNĘTRZNA Kontrolę wewnętrzną dotyczącą organizacji, finansów, dokumentacji o przestrzeganiu przepisów prawa sprawuje Główny Księgowy. 2. Współpraca z kontrolą zewnętrzną należy do Głównego Księgowego. 3. Wszyscy pracownicy wykonują funkcję samokontroli w stosunku do zadań wyznaczonych im zakresem czynności. WYDAWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH W MGOKiS wydawane są następujące akty normatywne: regulaminy, zarządzenia, decyzje, polecenia, instrukcje, pisma ogólne 2. Opracowanie aktu normatywnego należy do Głównego Księgowego. 3. Akty normatywne podlegają ewidencji i obowiązkowi zapoznania z nimi pracowników MGOKiS. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w MGOKiS ponoszą: Główny Księgowy, Starszy Kustosz oraz wszyscy pracownicy biblioteki. 2. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za zapoznanie pracowników MGOKiS z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu dokonuje przydziału czynności na poszczególne stanowiska pracy. 2. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzone w trybie zarządzeń Dyrektora MGOKiS.

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY S T R O N A - 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PODSTAWA: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U z 1997 roku Nr 110

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju I Postanowienia Ogólne 1 Podstawa prawna stanowiąca o organizacji MBP Izerka w Świeradowie Zdroju Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE Janowo 01.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH Regulamin Organizacyjny przyjęto na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do uchwały Nr XLVIII/522/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.10.2006 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH III. ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora BPG Biesiekierz z dnia 18.09.2014 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Miejski Dom Kultury w Barcinie jest samorządową instytucją kultury. 1 2 Miejski Dom Kultury w Barcinie posiada

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej I Postanowienia ogólne Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 5 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 5 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Limanowski Dom Kultury realizuje zadania: 1. własne wynikające ze Statutu nadanego uchwałą nr XXVIII/210/2000 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zwane dalej CKiS" jest jednostką kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 21.03.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut 1 1. Centrum Kultury Gminy Łańcut jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łańcut pod nr 1 i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Kultury, realizuje swoje zadania wynikające: - z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

UCHWAŁA NR XXV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie UCHWAŁA NR XXV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, określa jej organizację wewnętrzną oraz główne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie, zwany dalej GOK, działa na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 /2009 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 28 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 /2009 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 28 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 14 /2009 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Na podstawie 19 Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo