PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.."

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza zwaną w treści umowy Akademią, a... zwana w treści umowy Zarządca, o treści następującej: 1 1. Akademia oddaje, a Zarządca przyjmuje do administrowania część Ośrodka Dydaktyczno Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zwaną dalej Ośrodkiem położonego w Olejnicy przy ul. Leśnej 2, wraz z wyposażeniem. Ośrodek składa się z terenu o pow. 5,06 ha, na którym znajdują się: a) 12 domków socjalnych, b) 6 domków campingowych, c) apartament przy basenie, d) 10 szałasy mieszkalne: 3-13-osobowe i 7 16-osobowe, e) sanitariaty, f) część mieszkalno biurowa i dydaktyczna obiektu stołówki, g) 2 korty tenisowe, h) basen, i) inne obiekty sportowe. Karta obiektu zawierająca wyszczególnienie wszystkich obiektów wraz z powierzchniami będących przedmiotem niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Wyposażenie wszystkich obiektów jest szczegółowo wymienione w protokole zdawczoodbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy Zarządca będzie zarządzał i administrował Ośrodkiem, opisanym w 1 ust. 1 w zakresie prowadzenia działalności o charakterze dydaktycznym, sportowym, turystycznym i wypoczynkowym. 2. Akademia zastrzega sobie prawo pierwszeństwa do korzystania z Ośrodka, przy czym Zarządca przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż domki socjalne w okresie od czerwca do września oraz apartament przy basenie są do wyłącznego korzystania przez pracowników Akademii, zgodnie z danymi otrzymanymi z Działu Spraw Pracowniczych Akademii. 3. Akademia będzie organizowała obozy studenckie i zajęcia studenckie na terenie Ośrodka, terminy których będą przekazane Zarządcy w terminie do 30 kwietnia. 3 Zarządca zobowiązuje się w szczególności do: 1. używania przedmiotu umowy zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem 2. zabezpieczenia przedmiotu umowy przed włamaniem, kradzieżą, pożarami i innymi ryzykami lub uszkodzeniem mienia Akademii, 3. prowadzenia racjonalnej eksploatacji przedmiotu umowy, wykonywania bieżących napraw, konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń mienia Akademii powstałych w tych pomieszczeniach, 1

2 4. utrzymania przedmiotu umowy i urządzeń tam zgromadzonych w stanie zgodnym z wymogami przepisów prawa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, bhp, p. poż. i ochrony środowiska podczas trwania niniejszej umowy i do ponoszenia pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia tych przepisów 5. utrzymywania czystości i porządku we wszystkich pokojach, korytarzach, domkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz na całym terenie posesji i wokół posesji, 6. wykonywania innych niezbędnych prac związanych z utrzymywaniem ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz ośrodka; 7. przyjmowania do Ośrodka wczasowiczów i zapewnienia im należytych warunków do wypoczynku; 8. rzetelnego prowadzenia na bieżąco książki meldunkowej, a w szczególności: a) wpisywania klientów w dniu przyjazdu z zachowaniem ciągłości liczb porządkowych i chronologii; b) wpisywania przyjętej kwoty i daty fiskalizacji, 9. pobierania od osób korzystających z ośrodka ustalonych opłat na rzecz Gminy Przemęt, ich odprowadzania oraz szczegółowego dokumentowania tych czynności; 10. w zakresie przedmiotu umowy i działalności ośrodka, pozostawania w dyspozycyjności na rzecz osób korzystających z ośrodka Zarządca będzie dokonywać sprzedaży noclegów (w pokojach i na miejscach nieobjętych rezerwacją) za które płatność nastąpi gotówką, bądź na konto Akademii. Sprzedaż gotówkową Zarządca będzie rejestrować w kasie fiskalnej zgodnie z przepisami prawa oraz 3 pkt Zarządca zobowiązuje się odprowadzać gotówkę uzyskaną ze sprzedaży noclegów minimum raz w tygodniu, na konto bankowe lub do kasy Akademii. Kwoty przekazywanej gotówki mają odpowiadać dokładnym kwotom utargu za dany okres z uwzględnieniem kosztów poniesionych na bieżące funkcjonowanie ośrodka określonych w 13 ust W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca Zarządca będzie dostarczał Akademii miesięczne raporty fiskalne i ewidencję sprzedaży noclegów za dany miesiąc oraz wykazy przychodów i kosztów Ośrodka. 5 Zarządca odpowiedzialny jest za szkody i straty wynikłe z niedopełnienia obowiązków określonych niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami prawidłowej gospodarki oraz za niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków. 6 Zarządca wykona ciążące na nim obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób zapewniający działanie ośrodka bez żadnych przestojów i zakłóceń Zarządca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu protokołem zdawczo odbiorczym, załączonym do niniejszej umowy i stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, wszystkie składniki majątkowe znajdujące się w ośrodku, jak też mienie powierzone w trakcie trwania umowy. 2. O wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach lub uszkodzeniach sprzętu i urządzeń Zarządca zobowiązuje się informować na piśmie lub mailem odpowiednie służby Akademii i zlecać właściwym podmiotom usunięcie awarii lub uszkodzenia. 3. Rozliczenie składników majątkowych powierzonych Zarządcy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego nastąpi nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem trwania umowy. 4. Akademia uzupełnia na swój koszt wyposażenie Ośrodka w środki trwałe i przedmioty niskocenne (pozostające na ewidencji ilościowej), które uległy zniszczeniu z przyczyn nie leżących po stronie Zarządcy i przekazuje je Zarządcy protokołem zdawczo odbiorczym. 5. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez osoby korzystające z ośrodka lub na skutek zdarzeń losowych Zarządca sporządzi protokół szkód i przekaże go Akademii Zarządca zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ośrodka oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej, 2

3 elektrycznej, telefonicznej, odgromowej oraz sprzętu p/poż, itp., a ich usterki i awarie zgłaszać, na piśmie bądź mailem, Akademii i odpowiednim służbom. 2. Zarządca zobowiązuje się zabezpieczyć powierzone mu składniki majątkowe ( 7) przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przestrzegać zasad gospodarności w czasie ich eksploatacji, jak również utrzymywać stan ilościowy wyposażenia zgodny z protokołem zdawczo - odbiorczym. 3. Powstałe szkody nie pokryte przez ubezpieczyciela Akademii z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez Zarządcę obciążają Zarządcę, chyba że ten udowodni że szkoda nie powstała na skutek braku winy Zarządcy w nadzorze. 4. W przypadku ujawnienia szkody ( np. na skutek włamania z kradzieżą, jawnego niszczenia, wandalizmu itp.), Zarządca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić najbliższy komisariat policji oraz Akademię i zabezpieczyć miejsce w celu ustalenia okoliczności i sprawców powstałej szkody Zarządca zobowiązuje się do zabezpieczania, dbania i udostępniania do używania kortów tenisowych i innych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Ośrodka. 2. Zarządca zobowiązuje się do zabezpieczenia służb ratowniczych na terenie basenu oraz obsługi technicznej basenu. Zarządca odpowiada za czystość basenu i spełnienie wymogów stawianych przez Sanepid w tym zakresie. Straty w mieniu powstałe z tych tytułów, odszkodowania lub kary nakładane w trakcie trwania niniejszej umowy obciążać będą Zarządcę W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zarządca zobowiązuje się zwrócić protokolarnie Akademii : a) środki trwałe i przedmioty niskocenne - zgodnie ze stanem wynikającym z protokołu przejęcia oraz innych dokumentów przejęcia tych składników majątkowych przez Akademię; b) posiadaną dokumentację prowadzenia ośrodka i kasę fiskalna wraz z wydrukami, c) drobny sprzęt, naczynia, bieliznę, sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz pozostałe składniki wyposażenia - w ilościach, rodzajach i gatunkach zgodnych z protokołem zdawczo - odbiorczym i dowodami dostawy tych składników do ośrodka, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia; 2. W przypadku nie wywiązania się Zarządcy z przyjętego w ust. 1 obowiązku, Akademia przejmie środki, przedmioty i sprzęt jednostronnie przez powołaną przez siebie komisję. Z czynności przejęcia zostanie spisany protokół i dokonane rozliczenie Zarządca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie powstałe z przyczyn leżących po jego stronie niedobory powierzonych składników wyposażenia ośrodka stwierdzone w wyniku przeprowadzonej przez Akademię inwentaryzacji, z wyjątkiem niedoborów nadzwyczajnych spowodowanych zdarzeniami losowymi. 2. Należności Akademii powstałe w wyniku rozliczenia inwentaryzacji powierzonych Zarządcy składników majątkowych ( np. niedobory, itp.) Zarządca ureguluje Akademii niezwłocznie po ich rozliczeniu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia. 12 Koszty ubezpieczeń rzeczowych składników majątkowych ośrodka stanowiących majątek Akademii ponosi Akademia. 13 Wszelkie koszty i opłaty eksploatacyjne, bądź inne wymagane zapisami ustawowymi, a ciążące na Akademii będą ponoszone przez Akademię Wynikające z przeglądów okresowych, konieczne do wykonania remonty bieżące, kapitalne i planowane modernizacje ośrodka przeprowadza Akademia własnym kosztem i staraniem; 2. Drobne naprawy i konserwacje środków trwałych i przedmiotów niskocennych związane z eksploatacją ośrodka oraz zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby ośrodka dokonuje Zarządca w porozumieniu i na koszt Akademii; 3

4 3. Konieczne do wykonania naprawy awaryjne będące skutkiem zdarzeń nagłych, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka dokonuje Zarządca w porozumieniu i na koszt Akademii; 4. Wszystkie wymagane przepisami art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U r., poz z późniejszymi zmianami) przeglądy okresowe obiektów budowlanych i instalacji ośrodka zgodnie z terminami określonymi w w/w przepisach Zarządca zleca uprawnionym podmiotom w uzgodnieniu i na koszt Akademii; 5. Usługi prania pościeli, firan, zasłon i koców dokonuje Zarządca w porozumieniu i na koszt Akademii; 6. Zarządca zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu, urządzeń i wyposażenia ośrodka w należytym porządku Zarządca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich powstałych przy wykonywaniu lub odtwarzaniu utworów muzycznych podczas trwania niniejszej umowy. 2. Zarządca ma prawo do umieszczania reklam na terenie Ośrodka po pisemnym uzgodnieniu ich treści z Akademią. 3. Akademia zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli przedmiotu umowy przy współudziale przedstawiciela Zarządcy, w zakresie prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy. 4. Upoważnienie Rektora do uzgodnień mają Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka w Olejnicy oraz Kanclerz Zarządcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto:.. zł (słownie:..) w tym podatek od towarów i usług VAT. 2. Zarządcy przysługuje również wynagrodzenie prowizyjne w wysokości; a).. % od kwoty zmniejszenia wszelkich kosztów z roku 2013, tj zł; b).. % od kwoty zwiększenia wszelkich przychodów z roku 2013, tj zł, przy czym oba warunki muszą być spełnione równocześnie. 3. Płatność prowizji nastąpi po sezonie, po ustaleniu wszystkich rzeczywistych kosztów i przychodów z Ośrodka, którym Zarządca administruje. 4. Przekazywanie należności Zarządcy następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury na konto bankowe Zarządcy Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od roku do roku. 2. Akademii przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zarządca: a) używa przedmiotu umowy w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub oddał Ośrodek do używania i pobierania pożytków osobom trzecim bez zgody Akademii, b) dokonuje zmian w przedmiocie umowy bez wiedzy i zgody Akademii, c) nie wywiązuje się z zapisów umowy dotyczących korzystania z przedmiotu umowy przez Akademię. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 18 Akademia nie ponosi odpowiedzialności za: 1. Nieszczęśliwe wypadki oraz kradzieże mienia Zarządcy, zaistniałe w Ośrodku podczas trwania niniejszej umowy. 2. Szkody poniesione przez Zarządcę lub osoby trzecie, ani za naruszenie jakichkolwiek przepisów lub praw osób trzecich w związku z realizacją celu niniejszej umowy. 3. zobowiązania wynikające z zawartych przez Zarządcę umów z osobami trzecimi Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4

5 3. Spory powstałe w tracie realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. AKADEMIA: ZARZĄDCA: 5

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo