BZP PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZP.243.5.2014.PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 BZP PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: Postępowania nr BZP PM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ systemu usprawnienia kontroli i Ruchu gości w Arboretum w Wojsławicach Uniwersytet Wrocławski informuje, Ŝe do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniŝej. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie. Pytanie nr 1 Czy gwarancja 60 miesięcy ma dotyczyć równieŝ modułu fiskalnego drukarek fiskalnych Odpowiedź nr 1 Tak, zgodnie z 6 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Pytanie nr 2 W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego kaŝdego oprogramowania, o dowolnej strukturze i mechanizmach działania, jeŝeli zachowana będzie funkcjonalność systemu, tj.: system pozwoli wydrukować, sprzedaŝ i zwrócić bilety, wystawić potwierdzenie sprzedaŝy biletów, skasować je, pełnić funkcje kasy fiskalnej (przy sprzedaŝy biletów i innych produktów), wygenerować wymienione raporty i inne opisane dokumenty oraz pozwoli na wprowadzenie do systemu opisanych powyŝej danych czy Zamawiający wymaga: a) Funkcji automatycznego przesyłania dokumentów i danych finansowych do systemu FK Uniwersytetu Wrocławskiego? b) Generowanie terminów na podstawie harmonogramu? Odpowiedź nr 2 a) Zamawiający wymaga przesyłania danych do systemu FK Uniwersytetu Wrocławskiego b) Zamawiający wymaga Generowanie terminów na podstawie harmonogramu Pytanie nr 3 W związku z zapisem w pkt 2.III dotyczącym wymagań dla automatu do sprzedaŝy biletów przygotowany do wprowadzenia EURO czy mechanizmy obsługi monet,

2 banknotów i kart płatniczych mają być przystosowane do zmiany waluty na EURO bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego? Odpowiedź nr 3 Zgodnie z zapisem rozdz. 2 pkt III Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) zamawiający wymaga aby automat do sprzedaŝy biletów był przystosowany do zmiany waluty na EURO bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego. Pytanie nr 4 Prosimy o wskazanie operatora kart płatniczych dla terminali w automacie, z którym Zamawiający ma podpisaną/podpisze umowę na obsługę transakcji. Odpowiedź nr 4 Bank Zachodni WBK, 4 Oddział w Wrocławiu, ul. Kuźnicza Pytanie nr 5 Czy prace budowlano-montaŝowe związane z instalacją automatu w ścianie budynku (takie jak wykucie otworu, zabezpieczenie przed utratą ciepła, zabezpieczenie przed przeciekaniem) leŝą po stronie Zamawiającego? Odpowiedź nr 5 Tak, prace te leŝą po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. 2 pkt IV MontaŜ automatu w ścianie budynku zgodnie z załącznikiem graficznym. Pytanie nr 6 Cz Zamawiający wymaga moŝliwości sterowania bramkami z więcej niŝ jednego komputera (pkt 3.I) Odpowiedź nr 6 Tak, sterować bramkami powinny oba komputery kasowe oraz trzeci, ruchomy palmtop. Pytanie nr 7 Czy przez kołowrót, o którym mowa w pkt 3.II Zamawiający rozumie jedno urządzenie typu TRIPOD o ramieniu długości 80cm? Czy Zamawiający wymaga zapewnienia światła przejścia dla jednego kołowrotu min. 80cm? Odpowiedź nr 7 Zamawiający wymaga światła przejścia minimum 50cm (465mm min. długości ramienia) przez jeden kołowrot, a przez drugi takiego światła, Ŝeby przejechał wózek inwalidzki min. 80 (do 100 cm) Pytanie nr 8 Czy doprowadzenie podłączenia kołowrotów pod centralkę P. PoŜ. leŝy po stronie Wykonawcy? Prosimy o podanie typu centrali P. PoŜ. Odpowiedź nr 8 Brak w naszym obiekcie centrali P. PoŜ. Doprowadzenie podłączenia kołowrotów pod centralkę P.PoŜ. nie jest częścią niniejszego zamówienia Pytanie nr 9 W pkt IV Zamawiający podał długość ramienia 465 mm co jest sprzeczne pkt 3.II gdzie mowa o ramieniu długości 80 cm prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności (jest ona większa niŝ dopuszczalne 10%). Odpowiedź nr 9 Nie ma rozbieŝności w obu tych punktach. Zamawiający jedną z dwóch bramek planował dla osób niepełnosprawnych, dlatego w pkt II mowa jest, Ŝe Zalecane światło przejścia

3 dla jednego z kołowrotów min. 80 cm natomiast w pkt IV podał mniejszą długość ramienia (465 mm) dla drugiej bramki. MoŜliwe jest jednak zamontowanie dwóch jednakowych, ale wtedy tylko szerszych bramek (ok. 80cm), poniewaŝ w miejscy ich montaŝu jest taka moŝliwość. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuszcza komputery o architekturze 64-bitowej (pkt 6 wymagań dla sprzętu komputerowego)? Odpowiedź nr 10 Tak, Zamawiający dopuszcza komputery o wyŝszej architekturze, ale min. 32-bitowe. Pytanie nr 11 Czy palmtop opisany w pkt 16 wymagań dla sprzętu komputerowego: a) Ma posiadać czytnik kodów kreskowych umoŝliwiający sprawdzenie poprawności biletu? b) Ma posiadać funkcję sprzedaŝy biletów i towarów/usług? c) Ma drukować paragon fiskalny podczas sprzedaŝy pełnić rolę kasy fiskalnej? d) Ma drukować bilety? Odpowiedź nr 11 Zgodnie z wymogami uŝytkownika rozdz. IV pkt 16 Wymagania dla sprzętu komputerowego, palmtop: a) Ma posiadać czytnik kodów kreskowych b) Ma posiadać funkcję sprzedaŝy biletów i towarów/usług c) Ma drukować paragon fiskalny d) Ma drukować bilety Pytanie nr 12 Zamawiający w pkt 16 wymagań dla sprzętu komputerowego wymaga dostawy 2 palmtopów o wskazanej funkcjonalności. Czy 2 palmtopy opisane w pkt 3.IV (str. 12 SIWZ) miałyby być dostarczone dodatkowo? Zamawiający nie wymienił, aby te 2 urządzenia wyposaŝone były w baterię podstawową i zapasową, zasilacz i kabel transmisyjny USB oraz ładowarkę. Prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności. Odpowiedź nr 12 Zamawiający wymaga dostawy tylko dwóch, działających palmtopów, czyli z pełnym osprzętem (baterią podstawową i zapasową, zasilaczem i kablem transmisyjnym oraz ładowarką) zgodnie z zapisem rozdz. 3 pkt 16 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ). Pytanie nr 13 Czy zapchane wrzutniki monet w automacie są w rozumieniu zamawiającego usterką wymagającą przyjazdu serwisanta w ciągu 24 godzin bez kosztów dla Zamawiającego? Odpowiedź nr 13 Zamawiający za usterkę uzna zablokowanie wrzutnika monet, a nie jego przepełnienie. Pytanie nr 14 Czy w przypadku awarii Zamawiający posiada na terenie Arboretum osobę pełniącą rolę informatyka, który będzie we własnym zakresie rozwiązywał podstawowe problemy z dostarczonym sprzętem czy kaŝdy problem ma być rozwiązywany przez Wykonawcę? Odpowiedź nr 14 Zamawiający nie zatrudnia takiej osoby. Awaria w okresie gwarancji i rękojmi winna być usunięta przez Wykonawcę

4 Pytanie nr 15 Czy w związku z par. 10 pkt 2 umowy naleŝy rozumieć, Ŝe nie usunięcie błędu oprogramowania lub awarii sprzętu w terminie 14 dni od zgłoszenia, upowaŝnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy pomimo wcześniejszego dostarczenia całości oprogramowania i sprzętu (w trakcie eksploatacji). Odpowiedź nr 15 Tak, za zwłokę dłuŝszą niŝ 14 dni w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z 10 pkt 2 umowy. Pytanie nr 16 Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis rolek papieru, które mają się znaleźć w dostawie. Czy chodzi o papier do drukarek fiskalnych czy papier do drukarek biletowych? Odpowiedź nr 16 Opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy papieru do drukarek biletowych. Pytanie nr 17 Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis Monitor dotykowy, natomiast w specyfikacji technicznej monitora w dalszej części opisu brak jest tej cechy monitora. Proszę o potwierdzenie czy monitory zestawów komputerowych mają być monitorami dotykowymi? Czy dostarczenie komputera typu AllInOne z ekranem dotykowym będzie spełniać wymagania Zamawiającego w tym zakresie? Odpowiedź nr 17 Tylko monitory 2 zestawów komputerowych umieszczonych w kasach mają monitorami dotykowymi. być Pytanie nr 18 W ramach zamówienia opisany jest Czytnik kodów kreskowych (biletów), opisywany takŝe jako Czytnik kodów kreskowych (biletów), ręczny, kompatybilny z systemem, pozwalający na zwiększenie przepustowości oraz kontrolę skasowanych biletów u gości juŝ przebywających na terenie Arboretum, standardowo przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych. Czy chodzi o skaner kodów kreskowych podłączony do stanowiska obsługi, czy autonomiczny terminal (palmtop, tablet) do kontroli biletów? Odpowiedź nr 18 Zamawiający wymaga dostawy zarówno dwóch czytników kodów, czyli skanerów kodów kreskowych podłączonych do stanowiska obsługi, jak i dwóch, działających palmtopów z pełnym osprzętem (baterią podstawową i zapasową, zasilaczem i kablem transmisyjnym oraz ładowarką) do druku biletów. Pytanie nr 19 Czy zamawiający zapewnia w miejscach zdalnej kontroli/sprzedaŝy przy pomocy palmtopów łączność bezprzewodowa WiFi? Odpowiedź nr 19 Tak, Zamawiający zapewnia w miejscach kontroli/sprzedaŝy łączność bezprzewodową WiFi. Pytanie nr 20 Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis Pamtop (terminal mobilny) do ręcznej sprzedaŝy biletów, kompatybilny z systemem sprzedaŝy biletów, z drukarką, skanerem Czy zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu przy dostarczeniu urządzenia mobilnego typu palmtop/tablet połączonego z bazą danych systemu przez sieć WiFi z oprogramowaniem do kontroli biletów oraz funkcją sprzedaŝy biletów obcych, tj.

5 wydrukowanych wcześniej na stanowisku sprzedaŝy a aktywowanych w momencie operacji sprzedaŝy przy pomocy urządzenia mobilnego? Rozwiązanie takie jest prostsze w obsłudze i tańsze w późniejszej eksploatacji. Odpowiedź nr 20 Tak, Zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu dostarczenie urządzenia mobilnego typu palmtop połączonego z bazą danych systemu przez sieć WiFi z funkcja sprzedaŝy biletów wcześniej wydrukowanych i aktywowanych w momencie operacji. Pytanie nr 21 Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis Uwzględnienie moŝliwości przejazdu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) przez jedną bramkę. Zalecane światło przejścia dla jednego z kołowrotów min. 80cm składane ramię kołowrotów. Czy zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku dostarczenia przez oferenta w ramach dostawy dodatkowej bramki uchylnej przeznaczonej do obsługi osób niepełnosprawnych? Odpowiedź nr 21 Tak, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku dostarczenie bramki uchylnej dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający jedną z dwóch bramek planował dla osób niepełnosprawnych, dlatego w pkt. II napisane jest, Ŝe: "Zalecane światło przejścia dla jednego z kołowrotów min. 80 cm", tak aby przejechał wózek inwalidzki min. 80 (do 100cm). Natomiast w pkt. IV podał mniejszą minimalną długość ramienia (465 mm długość ramienia) dla drugiej bramki. MoŜliwe jest jednak zamontowanie dwóch jednakowych bramek, ale wtedy tylko szerszych (ok. 80 cm), poniewaŝ w miejscu ich montaŝu jest taka moŝliwość. Pytanie nr 22 Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis: Automatyczne, codzienne przesyłanie dokumentów i danych finansowych do systemu finansowo-księgowego, obsługującego Uniwersytet Wrocławski do Kwestury UWr. Proszę o informację w jakiej formie ma odbywać się to przesłanie? Za pomocą plików do importu w systemie finansowym, czy za pomocą wydruków w formacie PDF? JeŜeli ma być to w formacie plików do importu to proszę o podanie nazwy systemu finansowo-księgowego oraz podania opisu struktury plików wymiany. Brak takiej informacji uniemoŝliwia skalkulowanie kosztów oferty. Odpowiedź nr 22 Przesyłanie plików w systemie kasowym ma się odbywać za pomocą systemu finansowoksięgowego HMS. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o Załącznik nr 8 do SIWZ Struktura danych w rejestrze sprzedaŝy krajowej w którym określono format danych. Pytanie nr 23 Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Odpowiedź nr 23 Zgodnie z art. 86 ust. 3, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Pytanie nr 24 Wielojęzyczny interfejs graficzny prosimy o informacje jakie języki obsługi są wymagane. Odpowiedź nr 24

6 Wskazane jest aby automat do sprzedaŝy biletów mógł obsługiwać gości w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim Pytanie nr 25 Obsługiwane nominały monet prosimy o informacje czy dopuszczają Państwo moŝliwość dostarczenia automatu przyjmującego monety o nominałach od 50gr lub od 1 zł do 5 zł? Zmniejszenie ilości obsługiwanych monet pozwala na zastosowanie urządzenia (Hoppera) o większej zasobności, który ponadto wydaje resztę szybciej niŝ w przypadku urządzeń obsługujących 6 nominałów. Odpowiedź nr 25 Zamawiający dopuszcza automat przyjmujący monety od 1 do 5 zł. Pytanie nr 26 Wydawanie reszty czy dopuszczają Państwo moŝliwość wydawania reszty w 4 nominałach? Odpowiedź nr 26 Zamawiający dopuszcza wydawanie reszty w 6 nominałach tj.: 50zł, 20zł, 10zł, 5zł, 2zł, 1zł. Pytanie nr 27 Czy zgadzają się Państwo na dostarczenie automatu nieco wyŝszego tj.: o wysokości 195 cm wysokość ta daje moŝliwość zastosowania daszka z podświetlanym napisem KASA. Odpowiedź nr 27 Tak, Zamawiający dopuszcza automat nieco wyŝszy z napisem podświetlanym KASA. W oparciu o artykuł 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Uniwersytet Wrocławski zmienia termin składania i otwarcia ofert na: - termin składania ofert r. do godz ; - termin otwarcia ofert r. godz Z dyspozycji art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu UZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. mgr Ryszard śukowski Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający Ŝąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na nr Data otrzymania.. Pieczęć lub czytelny podpis

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo