OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK"

Transkrypt

1 OSKAR CZEPECZEK 100 BUSINESS ENGLISH WORDS BEZPŁATNY EBOOK

2 Skrypt ten przedstawia ponad 100 słów tzw. business English wraz z 200 przykładowymi zdaniami. Skrypt jest darmowy i nie może być sprzedawany. Możesz go dowolnie dystrybuować, umieszczać na swojej stronie www itd.pod warunkiem, że nie wprowadzasz w nim żadnych zmian i pozostaje on darmowy. Zapraszam do odwiedzenia mojej stron: Znajdziesz tam ofertę indywidualnych lekcji języka angielskiego prowadzonych przeze mnie oraz inne materiały do nauki języka angielskiego. Pozdrawiam Oskar Czepeczek,

3 - A - accountant /əˈkaʊntənt/ księgowy/księgowa She is a chief accountant in our company. Ona jest główną księgową w naszej firmie. She is a very experienced accountant. Ona jest bardzo doświadczoną księgową. arrears /əˈrɪəz/ zaległości (finansowe) The company had huge tax arrears and was forced to declare bankruptcy. Firma miała olbrzymie zaległości podatkowe i została zmuszona do ogłoszenia bankructwa. I'm three months in arrears with the rent. Mam trzymiesięczne zaległości w płaceniu czynszu. ATM /eɪ tiː em/ automatic teller machine bankomat This ATM is out of order. Ten bankomat nie działała. This ATM is out of order. Ten bankomat jest zepsuty.

4 - B - backlog /ˈbæklɒg/ - zaległości I should clear my backlog as quickly as possible. Powinnam odrobić moje zaległości tak szybko jak to możliwe. I've got big backlog at work. Mam duże zeległości w pracy. badly-paid /ˌbædli ˈpeɪd/ źle płatny Teachers are badly-paid in our country. Nauczcielom żle się płaci w naszym kraju. If you have badly-paid job try to change it for better. Jeśli masz źle płatną pracę spróbuj zmienić ją na lepszą. bank account /bæŋk əˈkaʊnt/ konto bankowe I'd like to open a bank account in your bank. Chciałbym otworzyć konto bankowe w waszym banku. I'd like to withdraw all the money from my bank account. Chciałbym wycofać wszystkie pieniądze z mojego konta.

5 bank/account statement wyciąg z konta Most banks send bank statements to their clients once a month. Większość banków wysyła wyciągi z konta do swoich klientów raz w miesiącu. bargain /ˈbɑːgɪn/ - okazja It was a real bargain so I bought this car. To była prawdziwa okazja więc kupiłem ten samochód. The wallet I bought was a bargain. Kupiłem ten portfel po okazyjnej cenie. bid /bɪd/ - oferta They made a bid for the flat. Złożyli ofertę kupna na to mieszkanie. The company is going to reject the takeover bid. Firma ma zamiar odrzucić ofertę przejęcia. bill /bɪl/ - rachunek He made out a bill for repairing my car. Wystawił rachunek za naprawienie mojego samochodu. A waitress gave me a bill for dinner. Kelnerka dała mi rachunek za obiad.

6 blue collar worker /bluː ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik fizyczny Blue collar-workers are paid weekly. Pracownikom fizycznym płaci się tygodniowo. Blue collar workers earn 10 PLN per hour. Pracownicy fizyczni w naszej firmie zarabiają 10 PLN na godzinę. board /bɔːd/ - zarząd He sits on the board. On jest członkiem zarządu. Tomorrow there is a board meeting. Jutro jest posiedzenie zarządu. bonus /ˈbəʊnəs/ - premia I get performance-related bonus each year. Każdego roku dostaję premię za efektywność. A bonus is a reward for good job. Premia jest nagrodą za dobrą pracę. branch /brɑːntʃ/ - oddział Ten bank nie ma swojego oddziału w naszym mieście. This bank doesn't have its branch in our city. The company is going to open new branches nationwide. Firma ma zamiar otworzyć nowe oddziały w całym kraju.

7 go bust /gəʊ bʌst/- bankrutować His company went bust last year. Jego firma zbankrutowała w zeszłym roku. More and more companies are going bust in our country. Coraz więcej firm bankrutuje w naszym kraju.

8 - C - cash register /kæʃ ˈredʒɪstə/ kasa fiskalna Kasy fiskalne są obowiązkowe w supermarketach. Cash registers are obligatory in supermarkets. If you have a failure of a cash register you can't sell. Jeśli masz awarię kasy fiskalnej nie możesz sprzedawać. CE0 /ˈsiː iː ˈəʊ/ chief executive officer dyrektor naczelny/generalny He was elected as CEO. Został wybrany na dyrektora naczelnego. He resigned from the post of CEO. Zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. charge /tʃɑːdʒ/ opłata These samples are free of charge. Te próbki są bezpłatne. Electricity charges are very high. Opłaty za energię elektryczną są bardzo wysokie. be in charge of sth być odpowiedzialnym za coś She is in charge of her department. Ona jest odpowiedzialna za swój wydział. Who is in charge of marketing in this company? Kto jest odpowiedzialny za marketing w tej firmie?

9 checkout /ˈtʃekaʊt/ - kasa w supermarkecie She works on a checkout. Ona pracuje na kasie w supermarkecie. There's a long checkout queue. Jest długa kolejka do kasy. coin /kɔɪn/ - moneta I have a few coins and notes in my wallet. Mam kilka monet i banknotów w swoim portfelu. You must insert a coin to the slot. Musisz wrzucić monetę do otworu. commission /kəˈmɪʃm/ prowizja Insurance agents work on commission. Agenci ubezpieczeniowi pracują na prowizji. She gets 10% commission for each sale. Ona dostaje 10% prowizji za każdą sprzedaż. confirm /kənˈfɜːm/ - potwierdzać He confirmed the date of our meeting. On potwierdził datę naszego spotkania. The date of our next meeting hasn't been confirmed yet. Data następnego spotkania nie została jeszcze potwierdzona.

10 contract /ˈkɒntrækt/ - kontrakt Dostaliśmy kontrakt na wybudowanie mostu. We won the contract for building the bridge. If we win this contract, we will be rich. Jeśli dostaniemy ten kontrakt będziemy bardzo bogaci. cope with /kʊəp wɪð/ radzić sobie z Do you know how to cope with stress? Czy wiesz jak poradzić sobie ze stresem? We don't know how to cope with our debts. Nie wiemy jak poradzić sobie z naszymi długami. cover /ˈkʌvə/ - ubezpieczenie Moja firma opłaca mi ubezpieczenie zdrowotne. My company pays for my medical cover. I have cover agains fire and theft. Mam ubezpieczenie na wypadek pożaru i kradzieży. crash course /kræʃ kɔːs/ kurs intensywny Have you ever attended any crash course? Czy kiedykolwiek brałeś udział w jakimś intensywnym kursie? I have never attended any crash course. Nigdy nie brałem udziału w żadnym intensywnym kursie.

11 currency /ˈkʌrənsi/ - waluta All foreign currencies lost their value. Wszystkie zagraniczne waluty straciły na wartości. Can you trade in foreign currency in this country? Czy możesz hadlować obcą walutą w tym kraju? customer /ˈkʌstəmə/ - klient She is a regular customer. Ona jest stałą klientką. Every day they serve hundreds of customers. Codziennie obsługują setki klientów.

12 - D - deadline /'dedlaɪn/ nieprzekraczalny termin We must do everything to meet the deadline. Musimy zrobić wszystko aby zdążyć przed nieprzekraczalnym terminem. Unfortunatelly, but we missed the deadline. Niestety ale przekroczyliśmy termin. deadlock /'dedlɒk/ - impas The talks between the government and unions reached a deadlock. Rozmowy pomiędzy rządem a związkami znalazły się w martwym punkcie. Nobody knows how to break the deadlock. Nikt nie wie jak przełamać impas. debt /ˈdet/ - dług We got into debt. Znaleźliśmy się w długach. We managed to get out of debt. Zdołaliśmy wydostać się z długów. delegate /ˈdelɪgeɪt/ delegować obowiązki You must know how to delegate if you want to be a good manager. Musisz wiedzieć jak delegować obowiązki jeśli chcesz być dobrym menadżerem. He delegates the most unpleasant tasks to his secretary. On zleca najbardziej nieprzyjemne zadania swojej sekretarce.

13 discount /ˈdɪskɑʊnt/ - zniżka We bought this car at 10% discount. Kupiliśmy ten samochód z 10% zniżką. We can give you 10% discount on all our products. Możemy dać wam 10% zniżkni na wszystkie nasze produkty. dismiss /dɪsˈmɪs/ - zwalniać He was dismissed from his job. Został zwolniony ze swojej pracy. He was dismissed due to his incompetence. Został zwolniony z powodu niekompetencji. do business /dʊː bɪznɪs/ robić interesy He does business in Russia. On robi interesy w Rosji. He has been doing business for 10 years. On robi interesy od 10 lat. downmarket /ˌdɑʊn'mɑːkɪt/ tandetny, tani I'm fed up with these downmarket goods exported from China. Mam po dziurki w nosie te tandetne towary eksportowane z Chin. Cheap downmarket goods from China are flooding the market. Tanie towary z Chin zalewają rynek.

14 down payment /daʊn ˈpeɪmənt/ - zaliczka Mam zamiar wpłacić zaliczkę na nowe mieszkanie. I'm going to make a down payment for a new flat. We will start the work as soon as we receive our down payment. Zaczniemy pracę jak tylko otrzymany zaliczkę. draw up /drɔː ʌp/ sporządzać (dokument) My employment contract was drawn up three years ago. Moja umowa o pracę została sporządzona trzy lata temu. All the necessary documents will be drawn up by our solicitor. Wszystkie niezbędne zostaną sporządzone przez naszego prawnika. dud /dʌd/ - bubel Duds are flooding our market. Buble zalewają nasz rynek. This watch is a dud, it doesn't work. Ten zegarek to bubel, nie działa.

15 - E - endorse /ɪnˈdɔːs/ - lansować We started to endorse a new make. Zaczęliśmy lansować nową markę. How to endorse this band? Jak wylansować ten zespół? exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ kurs wymiany Czy codziennie śledzisz kursy wymiany walut? Do you follow exchange rates every day? The current rate of exchange is 2 PLN for one dollar. Obecny kurs wymiany jest 2 PLN za dolara. expire /ɪkˈspaɪə/ tracić ważność, wygasać My driving licence expired last month. Moje prawo jazdy skończyło ważność w zeszłym miesiącu. Her employment contract expires in ten days. Jej umowa o pracę wygasa za 10 dni.

16 - F - fake /feɪk/ - podróbka To nie jest oryginalny Rolex, to podróbka. It's not genuine Rolex, it's a fake. It turned out that this was a cheap fake. Okazało się, że to była tania podróbka. fee /fiː/ opłata, honorarium What's the fee for this English course? Jaka jest opłata za ten kurs angielskiego? The consultation fee is very high. Cena za poradę jest bardzo wysoka. fill in /fɪl ɪn/ - wypełniać Can you fill in this form? Czy możesz wypełnić ten formularz? You must fill in all the blanks. Musisz wypełnić wszystkie puste miejsca. flexitime /ˈfleksɪtaɪm/ ruchomy czas pracy All employees in this company work flexitime. Wszyscy pracownicy w tej firmie mają ruchomy czas pracy. Introducing flexitime turned out to be a very good decision. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy okazało się bardzo dobrą decyzją.

17 freight /freɪt/ przewóz towarów, fracht We'll send this by air freight. Wyślemy to frachtem powietrznym. The goods were sent by sea freight. Towary zostały wysłane frachtem morskim.

18 - G - go bust /gəʊ bʌst/ - bankrutować His company went bust last year. Jego firma zbankrutowała w zeszłym roku. More and more companies are going bust in our country. Coraz więcej firm bankrutuje w naszym kraju. goal /gʊəl/ - cel Have you set your goals yet? Czy wyznaczyłeś już swoje cele? My goal is to run the Internet company. Moim celem jest prowadzenie firmy internetowej.

19 - H - haggle /'hægl/ targować się I always try to haggle over the price. Zawsze próbuję targować się o cenę. I'm lousy at haggling about the prices. Jestem kiepski w targowaniu się o ceny. handbill /ˈhændbɪl/ ulotka wręczana na ulicy Thousands of handbills are distributed in the streets each day. Tysiące ulotek jest rozdawanych na ulicy każdego dnia. This handbill advertises new pub. Ta ulotka reklamuje nowy pub. hire purchase /ˈhaɪə ˈpɜːtʃəs/(GB), installment plan (US) sprzedaż ratalna They bought this washing machine on hire purchase. Kupili tą pralkę na raty. We signed a hire purchase agreement with Lukas Bank. Podpisaliśmy umowę kupna na raty z Lukas Bank. HR human resourses /hjuːmən rɪˈsɔːsɪs/ zasoby ludzkie She is a HR specialist. Ona jest kadrową. Some time ago I worked for a HR department. Kiedyś pracowałem w kadrach.

20 - I - implement /ˈɪmplɪment/ wprowadzać (w życie) We shoud implement new financial reforms. Powinniśmy wprowadzić w życie nowe reformy finansowe. The government has implemented an agreement with trade unions. Rząd wprowadził w życie porozumienie ze związkami zawodowymi. interest rate /ˈɪntrəst reɪt/ stopa procentowa Stopa procentowa mojego kredutu hipotecznego wynosi 6% rocznie. Interest rate of my mortgage is 6% per year. Overdraft interest is very high. Oprocentowanie salda debetowego jest bardzo wysokie. invoice /ˈɪnvɔɪs/ - faktura Your invoice hasn't been made out yet. Twoja faktura nie została jeszcze wystawiona. Tomorrrow I will make out an invoice for building materials. Jutro wystawię fakturę za materiały budowlane. inquiry /ɪnˈkwaɪəri/ zapytanie W odpowiedzi na państwa zapytanie z dnia 8 marca... With reference to your inquiry of 8 March... We made an inquiry about the date of the next meeting. Zwróciliśmy się z zapytaniem o datę następnego spotkania.

21 instalment /ɪnˈstɔːlmənt/ - rata I pay for the English course in instalments. Płacę za kurs angielskiego w ratach. I pay off my loan in monthly instalments. Spłacam moją pożyczkę w miesięcznych ratach. insurance company /ɪnˈʃɔːrəns ˈkʌmpəni/ firma ubezpieczeniowa How to choose the best insurance company? Jak wybrać najlepszą firmę ubezpieczeniową? This insurance company is considered to be worst in our country. Ta firma ubezpieczeniowa jest uważana za najgorszą w naszym kraju.

22 - L - launch /lɔːntʃ/ wprowadzać na rynek The company is going to launch a new product onto the market. Firma zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek. We want to launch a new offer onto the market. Chcemy wprowadzić na rynek nową ofertę. leaflet /ˈliːflɪt/ ulotka Every day I find a few promotional leaflets in my postbox. Codziennie znajduję kilka ulotek reklamowych w mojej skrzynce na listy. They handed out leaflets in the streets. Rozdawali ulotki na ulicy.

23 - M - make /meɪk/ - marka What make is it? Jaka to marka? What make was your last car? Jakiej marki był twój ostatni samochód? manage /ˈmænɪdʒ/ - zarządzać How to manage such a big company? Jak zarządzać taką dużą firmą? He doesn't have any idea how to manage people. On nie ma zielonego pojęcia jak zarządzać ludźmi. market share /ˈmɑːkɪt ʃeə/ udział w rynku Our market share has slumped lately. Nasz udział w rynku spadł ostatnio gwałtownie. How to expand our market share? Jak zwiększyć nasz udział w rynku? marketing ploy /ˈmɑːkɪtɪŋ plɔɪ/ chwyt marketingowy I have fallen victim of dishonest markting ploys many times. Wiele razy padłem ofiarą nieuczciwych chywtów marketingowych. Some marketing ploys should be banned. Niektóre sztuczki marketingowe powinny być zakazane.

24 mortgage /ˈmɔːgɪdʒ/ kredyt hipoteczny I decided to take out mortgage to buy this real estate. Zdecydowałem się wziąć kredyt hipoteczny aby kupić tą nieruchomość. I'm going to pay off mortgage till the and of this year. Mam zamiar spłacić kredyt hipoteczny do końca tego roku.

25 - N - nationwide /neɪʃənˈwaɪd/ - krajowy Their company operates nationwide. Ich firma ma zasięg krajowy. The trade unions called for nationwide strike. Związki zawodowe wezwały do ogólnokrajowego strajku. niche /nɪtʃ/ /niːʃ/ nisza, także: market niche nisza rynkowa If we want to survive we must find our market niche. Jeśli chcemy przetrwać musimy znaleźć naszą niszę rynkową. How to fill in this niche in the market? Jak wypełnić tą niszę na rynku? nine to five work /ˌnaɪntəˈfaɪv wɜːk/ praca od ósmej do czwartej ( w Wielkiej Brytanii urzędnicy pracują od 9.00 do 17.00), praca urzędnicza/biurowa She is an official and works from nine to five. Ona jest urzędniczką i pracuje od dziewiątej do piątej. Many people prefer nine to five jobs to running their own businesses. Wielu ludzi preferuje pracę urzędniczą niż prowadzenie swoich własnych biznesów.

26 - O - observe /əbˈzɜːv/- przestrzegać In this bank all employees must observe some regulations. W tym banku wszyscy pracownicy muszą przestrzegać pewnych przepisów. All citizens should observe the law. Wszyscy obywatele powinni przestrzegać prawa. open collar worker /ʊəpən ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik pracujący w domu The internet is tha main tool of work for open collar workers. Internet jest głównym narzędziem pracy dla pracowników pracujących w domu. There are more and more open collar workers in IT business. Jest coraz więcej pracowników pracujących z domu w branży informatycznej. outstanding /ˌəʊtˈstændɪŋ/ nieuregulowany np. rachunak, faktura Are you going to square your outstanding bills? Czy masz zamiar uregulować swoje zaległe rachunki? Our outstanding debts cause many problems. Nasze niespłacone długi powodują wiele problemów. order /ˈɔːdə/ - zamówienie I want to place an order for new copybooks. Chcę złożyć zamówinie na nowe zeszyty. Can I take an order from you? Czy mogę przyjąć od ciebie zamówienie?

27 overtime /ˈəʊvətaɪm/ - nadgodziny Do you work overtime? Czy pracujesz w nadgodzinach? I earn about 200 PLN in overtime. Zarabiam około 200 PLN za pracę w nadgodzinach. owe /əʊ/ być dłużnym I owe you some money. Jestem winny tobie jakieś pieniądze. I owe him 10PLN for a newspaper. Jestem mu winny 3 złote za gazetę.

28 - P - plunge /plʌndʒ/ gwałtownie spadać The prices of shares are plunging. Ceny akcji gwałtownie spadają. The price of US dollar has plunged recently. Cena dolara amerykańskiego spadła ostatnio gwałtownie. policy /pɒləsi/ - polisa I want to take out a life insurence policy. Chcę wykupić polisę na życie. My policy expires in two days. Moja polisa ubezpieczeniowa wygasa za dwa dni. postpone /pəˈspəʊn/ przekładać, odraczać The board meeting was postpone till tomorrow. Zebranie zarządu zostało odroczone do jutra. Let's postpone our meeting for two weeks. Przełużmy nasze spotkanie o dwa tygodnie. premium /priːmɪəm/ składka ubezpieczeniowa Most insurance companies increased third-party insurance premium. Wiekszość firm ubezpieczeniowych podniosło składkę OC. The insurance premiums went up last year. Składki ubezpieczeniowe wzrosły w zeszłym roku.

29 probationary period /prəˈbeɪʃnri ˈpɪərɪəd/ okres próbny Your probationary period will last two months. Twój okres próbny będzie trwał dwa miesiące. After the probationary period we will sign an employment contract. Po okresie próbnym podpiszemy umowę o pracę. profit /ˈprɒfɪt/ - zysk These times banks are making huge profit. W obcnych czasach banki osiągają olbrzymie zyski. His company operates at a profit. Jego firma jest dochodowa. pros and cons /prʊəs ən kɒns/ za i przeciw What are the pros and cons of this solution? Jakie są za i przeciw tego rozwiązania? The pros outweighted the cons. Przeważyły argumenty za.

30 - R - range /reɪndʒ/ - asortyment Their shop offers a wide range of products. Ich sklep oferuje szeroki asortyment produktów. Their shop offers a narrow range of goods. Ich sklep oferuje wąski asortyment towarów. receipt /rɪˈsiːt/ - paragon Without receipt fou can't complain. Bez paragonu nie możesz składać reklamacji. I take a receipt for everything I buy. Biorę paragon na wszytsko co kupuję. retailer /riːteɪlə/ - detalista If you are a retailer it means thay you sell goods directly to consumers. Jeśli jesteś detalistą znaczy to, że sprzedajesz towary bezpośrednio konsumentą. He runs a retail business. On prowadzi biznes detaliczny. run /rʌn/ prowadzić np. sklep, firmę I've been running this shop for five years. Prowadzę ten sklep od 10 lat. Do you have any experience in running your own business? Czy masz jakieś dośwadczenie w prowadzeniu własnego interesu?

31 - S - salary rise /ˈsæləri raɪz/ - podwyżka Jeszcze nie dostałem podwyżki. I haven't got a salary rise yet. He got promotion and salary rise. Dostał awans i podwyżkę. sample /ˈsɑːmpl/ - próbka Free samples are distributed almost in every shop. Bezpłatne próbki są dystrybuowane prawie w każdym sklepie. Free samples are attached to many magazines. Bezpłatne próbki są dołączane do wielu magazynów. sell-by date /ˈselbaɪdeɪt/ termin ważności These goods have passed their sell-by date. Te towary straciły swój termin ważności. Milk is past its sell-by date. Mleko straciło datę ważności. set up /set ʌp/ zakładać (np. firmę, interes) I'm going to set up my own company. Mam zamiar założyć moją własną firmę. He set up his business 10 years ago. On założył własny interes 10 lat temu.

32 schedule /ˈʃedjʊːl/ - harmonogram Jeśli będziemy trzmać się harmonogramu zrobimy wszystko na czas. If we keep to a schedule, we will do everything on time. Yesterday we made out a work schedule for the next week. Wczoraj sporządziliśmy harmonogram prac na przyszły tydzień. share /ʃeə/ - akcja I'm going to start buying shares on the stock exchange. Mam zamiar zacząć kupować akcje na giełdzie. He sold his shares when he heard about crisis. Sprzedał swoje akcje kiedy usłyszał o kryzysie. shareholder /ˈʃeəhəʊldə/ - udziałowiec All shareholders sold their shares. Wszyscy udziałowcy sprzedali swoje akcje. The shareholders panicked and sold their shares. Udziałowcy spanikowali i sprzedali swoje akcje. shift /ʃɪft/ zmiana, shift work praca w systemie zmianowym They are on shift work. Pracują w systemie zmianowym. I work on day/night shift. Pracuję na dziennej/nocnej zmianie.

33 small change /smɔːl tʃeɪndʒ/ - drobne Can you change me a hundred zloty note? I need small change. Czy możesz mi rozmienić banknot stuzłotowy? Potrzebuję drobne. I always have some small change in my pocket. Zawsze mam jakieś drobne w kieszeni. soar /sɔ:/ gwałtownie rosnąć The inflation has soared to 10% this year. Inflacja w tym roku gwałtownie wzrosła do 10%. The government doesn't know how to stop the soaring prices of foot. Rząd nie wie jak powstrzymać gwałtownie rosnące ceny żywności. state-owned /ˌsteɪtˈəʊnd/ - państwowy Wiele państwowych firm zbankrutowało po 1989 roku. Many state-owned companies went bankrupt after In our country state-owned schools are better than private ones. W naszym kraju państwowe szkoły są lepsze od prywatnych.

34 - T - tax office /tæks ˈɒfɪs/ biuro rachunkowe Tax office isn't responsible for its mistakes. Biuro rachunkowe nie jest odpowiedzialne za swoje błędy. Can you recommend a good tax office to me? Czy możesz polecić mi jakieś dobre biuro rachunkowe? tender /ˈtendə/ oferta przetargowa, stawać do przetargu Our company have tendered for the government contracts. Nasza firma stanęła do przetargu na realizację rządowych zleceń. The City Council have put the renovation of the school out to tender. Rada miasta ogłosiła przetarg na remont szkoły. tip /tɪp/ napiwek, dawać napiwek Do you tip in restaurant? Czy dajesz napiwki w restauracjach? I usually give a 10 PLN tip. Zwykle daję 10 PLN napiwku. trade /treɪd/ handel, handlować We can't afford to trade at a loss. Nie stać nas na handlowanie ze stratą. We must do everything to trade with a profit. Musimy zrobić wszystko aby handlować z zyskiem.

35 training /ˈtreɪnɪŋ/ szkolenie We have many on-the-job trainings. Mamy wiele szkoleń organizowanych podczas godzin pracy. I got a good training in running a business. Przeszedłem dobre szkolenie w zakresie prowadzenia biznesu.

36 - W - warranty /ˈwɒrənti/ - gwarancja This computer is still under warranty. Ten komputer jest ciągle na gwarancji. This radio is out of warranty. Termin gwarancji tego radia minął. well-paid /ˌwelˈpeɪd/ dobrze płatny She has a well-paid job. Ona ma dobrze płatną pracę. His job wasn't well-paid so he changed it. Jego praca nie była dobrze płatna więc ją zmienił. wholesale company /ˈhəʊlseɪl kʌmpəni/ - hurtownia To jest dobrze zaopatrzona hurtownia. This is well-stocked wholesale company. All badly-stocked wholesale companies will go bankrupt. Wszystkie źle zaopatrzone hurtownie splajtują. white collar worker /waɪt ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik umysłowy White collar workers often look down on blue collar workers. Pracownicy umysłowi często patrzą z góry na pracowników fizycznych. I dream of becoming a white collar worker in a state-owned company. Moim marzeniem jest zostać pracownikiem umysłowym w państwowej firmie.

37 windfall profit /ˈwɪndfɔːl ˈprɒfɪt/ nieoczekiwany zysk My investments in real estates gave my a windfall profit. Moje inwestycje w nieruchomości przyniosły mi nieoczekiwany zysk. The windfall profit is always a great source of joy. Nieoczekiwany zysk jest zawsze źródłem wielkiej radości. withdraw /wɪðˈdrɔː/ wycofywać I'd like to withdraw the money from my bank account. Chciałabym wycofać pieniądze z mojego konta. We were forced to withdraw our products from sale. Byliśmy zmuszeni wycofać nasze produkty ze sprzedaży. worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ - światowy This company operates worldwide. Ta firma działa na całym świecie. They have a worldwide network of sales reps. Oni mają światową sieć przedstawicieli handlowych.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved.

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved. Key Info A box contains dark, milk and white chocolates. There are twice as many milk chocolates as dark chocolates. There are 36 chocolates in the box. Some white chocolates are taken out of the box.

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Put these documents into the.[niszczarka do papieru] I can t find my [dowód osobisty] and [prawo jazdy]

Put these documents into the.[niszczarka do papieru] I can t find my [dowód osobisty] and [prawo jazdy] Test z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających do Włoch w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Present Perfect - budowa

Present Perfect - budowa Present Perfect - budowa Tworzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Czas Present Perfect składa się z następujących elementów: pmiot + have/has + III forma czasownika Najpierw

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE Imię i nazwisko:..... Data:... Uzyskana ilość punktów:... /60 Podpis osoby oceniającej:... I) Underline the correct answer, a), b), c) or d). 0. I. a student of English.

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo