OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK"

Transkrypt

1 OSKAR CZEPECZEK 100 BUSINESS ENGLISH WORDS BEZPŁATNY EBOOK

2 Skrypt ten przedstawia ponad 100 słów tzw. business English wraz z 200 przykładowymi zdaniami. Skrypt jest darmowy i nie może być sprzedawany. Możesz go dowolnie dystrybuować, umieszczać na swojej stronie www itd.pod warunkiem, że nie wprowadzasz w nim żadnych zmian i pozostaje on darmowy. Zapraszam do odwiedzenia mojej stron: Znajdziesz tam ofertę indywidualnych lekcji języka angielskiego prowadzonych przeze mnie oraz inne materiały do nauki języka angielskiego. Pozdrawiam Oskar Czepeczek,

3 - A - accountant /əˈkaʊntənt/ księgowy/księgowa She is a chief accountant in our company. Ona jest główną księgową w naszej firmie. She is a very experienced accountant. Ona jest bardzo doświadczoną księgową. arrears /əˈrɪəz/ zaległości (finansowe) The company had huge tax arrears and was forced to declare bankruptcy. Firma miała olbrzymie zaległości podatkowe i została zmuszona do ogłoszenia bankructwa. I'm three months in arrears with the rent. Mam trzymiesięczne zaległości w płaceniu czynszu. ATM /eɪ tiː em/ automatic teller machine bankomat This ATM is out of order. Ten bankomat nie działała. This ATM is out of order. Ten bankomat jest zepsuty.

4 - B - backlog /ˈbæklɒg/ - zaległości I should clear my backlog as quickly as possible. Powinnam odrobić moje zaległości tak szybko jak to możliwe. I've got big backlog at work. Mam duże zeległości w pracy. badly-paid /ˌbædli ˈpeɪd/ źle płatny Teachers are badly-paid in our country. Nauczcielom żle się płaci w naszym kraju. If you have badly-paid job try to change it for better. Jeśli masz źle płatną pracę spróbuj zmienić ją na lepszą. bank account /bæŋk əˈkaʊnt/ konto bankowe I'd like to open a bank account in your bank. Chciałbym otworzyć konto bankowe w waszym banku. I'd like to withdraw all the money from my bank account. Chciałbym wycofać wszystkie pieniądze z mojego konta.

5 bank/account statement wyciąg z konta Most banks send bank statements to their clients once a month. Większość banków wysyła wyciągi z konta do swoich klientów raz w miesiącu. bargain /ˈbɑːgɪn/ - okazja It was a real bargain so I bought this car. To była prawdziwa okazja więc kupiłem ten samochód. The wallet I bought was a bargain. Kupiłem ten portfel po okazyjnej cenie. bid /bɪd/ - oferta They made a bid for the flat. Złożyli ofertę kupna na to mieszkanie. The company is going to reject the takeover bid. Firma ma zamiar odrzucić ofertę przejęcia. bill /bɪl/ - rachunek He made out a bill for repairing my car. Wystawił rachunek za naprawienie mojego samochodu. A waitress gave me a bill for dinner. Kelnerka dała mi rachunek za obiad.

6 blue collar worker /bluː ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik fizyczny Blue collar-workers are paid weekly. Pracownikom fizycznym płaci się tygodniowo. Blue collar workers earn 10 PLN per hour. Pracownicy fizyczni w naszej firmie zarabiają 10 PLN na godzinę. board /bɔːd/ - zarząd He sits on the board. On jest członkiem zarządu. Tomorrow there is a board meeting. Jutro jest posiedzenie zarządu. bonus /ˈbəʊnəs/ - premia I get performance-related bonus each year. Każdego roku dostaję premię za efektywność. A bonus is a reward for good job. Premia jest nagrodą za dobrą pracę. branch /brɑːntʃ/ - oddział Ten bank nie ma swojego oddziału w naszym mieście. This bank doesn't have its branch in our city. The company is going to open new branches nationwide. Firma ma zamiar otworzyć nowe oddziały w całym kraju.

7 go bust /gəʊ bʌst/- bankrutować His company went bust last year. Jego firma zbankrutowała w zeszłym roku. More and more companies are going bust in our country. Coraz więcej firm bankrutuje w naszym kraju.

8 - C - cash register /kæʃ ˈredʒɪstə/ kasa fiskalna Kasy fiskalne są obowiązkowe w supermarketach. Cash registers are obligatory in supermarkets. If you have a failure of a cash register you can't sell. Jeśli masz awarię kasy fiskalnej nie możesz sprzedawać. CE0 /ˈsiː iː ˈəʊ/ chief executive officer dyrektor naczelny/generalny He was elected as CEO. Został wybrany na dyrektora naczelnego. He resigned from the post of CEO. Zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. charge /tʃɑːdʒ/ opłata These samples are free of charge. Te próbki są bezpłatne. Electricity charges are very high. Opłaty za energię elektryczną są bardzo wysokie. be in charge of sth być odpowiedzialnym za coś She is in charge of her department. Ona jest odpowiedzialna za swój wydział. Who is in charge of marketing in this company? Kto jest odpowiedzialny za marketing w tej firmie?

9 checkout /ˈtʃekaʊt/ - kasa w supermarkecie She works on a checkout. Ona pracuje na kasie w supermarkecie. There's a long checkout queue. Jest długa kolejka do kasy. coin /kɔɪn/ - moneta I have a few coins and notes in my wallet. Mam kilka monet i banknotów w swoim portfelu. You must insert a coin to the slot. Musisz wrzucić monetę do otworu. commission /kəˈmɪʃm/ prowizja Insurance agents work on commission. Agenci ubezpieczeniowi pracują na prowizji. She gets 10% commission for each sale. Ona dostaje 10% prowizji za każdą sprzedaż. confirm /kənˈfɜːm/ - potwierdzać He confirmed the date of our meeting. On potwierdził datę naszego spotkania. The date of our next meeting hasn't been confirmed yet. Data następnego spotkania nie została jeszcze potwierdzona.

10 contract /ˈkɒntrækt/ - kontrakt Dostaliśmy kontrakt na wybudowanie mostu. We won the contract for building the bridge. If we win this contract, we will be rich. Jeśli dostaniemy ten kontrakt będziemy bardzo bogaci. cope with /kʊəp wɪð/ radzić sobie z Do you know how to cope with stress? Czy wiesz jak poradzić sobie ze stresem? We don't know how to cope with our debts. Nie wiemy jak poradzić sobie z naszymi długami. cover /ˈkʌvə/ - ubezpieczenie Moja firma opłaca mi ubezpieczenie zdrowotne. My company pays for my medical cover. I have cover agains fire and theft. Mam ubezpieczenie na wypadek pożaru i kradzieży. crash course /kræʃ kɔːs/ kurs intensywny Have you ever attended any crash course? Czy kiedykolwiek brałeś udział w jakimś intensywnym kursie? I have never attended any crash course. Nigdy nie brałem udziału w żadnym intensywnym kursie.

11 currency /ˈkʌrənsi/ - waluta All foreign currencies lost their value. Wszystkie zagraniczne waluty straciły na wartości. Can you trade in foreign currency in this country? Czy możesz hadlować obcą walutą w tym kraju? customer /ˈkʌstəmə/ - klient She is a regular customer. Ona jest stałą klientką. Every day they serve hundreds of customers. Codziennie obsługują setki klientów.

12 - D - deadline /'dedlaɪn/ nieprzekraczalny termin We must do everything to meet the deadline. Musimy zrobić wszystko aby zdążyć przed nieprzekraczalnym terminem. Unfortunatelly, but we missed the deadline. Niestety ale przekroczyliśmy termin. deadlock /'dedlɒk/ - impas The talks between the government and unions reached a deadlock. Rozmowy pomiędzy rządem a związkami znalazły się w martwym punkcie. Nobody knows how to break the deadlock. Nikt nie wie jak przełamać impas. debt /ˈdet/ - dług We got into debt. Znaleźliśmy się w długach. We managed to get out of debt. Zdołaliśmy wydostać się z długów. delegate /ˈdelɪgeɪt/ delegować obowiązki You must know how to delegate if you want to be a good manager. Musisz wiedzieć jak delegować obowiązki jeśli chcesz być dobrym menadżerem. He delegates the most unpleasant tasks to his secretary. On zleca najbardziej nieprzyjemne zadania swojej sekretarce.

13 discount /ˈdɪskɑʊnt/ - zniżka We bought this car at 10% discount. Kupiliśmy ten samochód z 10% zniżką. We can give you 10% discount on all our products. Możemy dać wam 10% zniżkni na wszystkie nasze produkty. dismiss /dɪsˈmɪs/ - zwalniać He was dismissed from his job. Został zwolniony ze swojej pracy. He was dismissed due to his incompetence. Został zwolniony z powodu niekompetencji. do business /dʊː bɪznɪs/ robić interesy He does business in Russia. On robi interesy w Rosji. He has been doing business for 10 years. On robi interesy od 10 lat. downmarket /ˌdɑʊn'mɑːkɪt/ tandetny, tani I'm fed up with these downmarket goods exported from China. Mam po dziurki w nosie te tandetne towary eksportowane z Chin. Cheap downmarket goods from China are flooding the market. Tanie towary z Chin zalewają rynek.

14 down payment /daʊn ˈpeɪmənt/ - zaliczka Mam zamiar wpłacić zaliczkę na nowe mieszkanie. I'm going to make a down payment for a new flat. We will start the work as soon as we receive our down payment. Zaczniemy pracę jak tylko otrzymany zaliczkę. draw up /drɔː ʌp/ sporządzać (dokument) My employment contract was drawn up three years ago. Moja umowa o pracę została sporządzona trzy lata temu. All the necessary documents will be drawn up by our solicitor. Wszystkie niezbędne zostaną sporządzone przez naszego prawnika. dud /dʌd/ - bubel Duds are flooding our market. Buble zalewają nasz rynek. This watch is a dud, it doesn't work. Ten zegarek to bubel, nie działa.

15 - E - endorse /ɪnˈdɔːs/ - lansować We started to endorse a new make. Zaczęliśmy lansować nową markę. How to endorse this band? Jak wylansować ten zespół? exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ kurs wymiany Czy codziennie śledzisz kursy wymiany walut? Do you follow exchange rates every day? The current rate of exchange is 2 PLN for one dollar. Obecny kurs wymiany jest 2 PLN za dolara. expire /ɪkˈspaɪə/ tracić ważność, wygasać My driving licence expired last month. Moje prawo jazdy skończyło ważność w zeszłym miesiącu. Her employment contract expires in ten days. Jej umowa o pracę wygasa za 10 dni.

16 - F - fake /feɪk/ - podróbka To nie jest oryginalny Rolex, to podróbka. It's not genuine Rolex, it's a fake. It turned out that this was a cheap fake. Okazało się, że to była tania podróbka. fee /fiː/ opłata, honorarium What's the fee for this English course? Jaka jest opłata za ten kurs angielskiego? The consultation fee is very high. Cena za poradę jest bardzo wysoka. fill in /fɪl ɪn/ - wypełniać Can you fill in this form? Czy możesz wypełnić ten formularz? You must fill in all the blanks. Musisz wypełnić wszystkie puste miejsca. flexitime /ˈfleksɪtaɪm/ ruchomy czas pracy All employees in this company work flexitime. Wszyscy pracownicy w tej firmie mają ruchomy czas pracy. Introducing flexitime turned out to be a very good decision. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy okazało się bardzo dobrą decyzją.

17 freight /freɪt/ przewóz towarów, fracht We'll send this by air freight. Wyślemy to frachtem powietrznym. The goods were sent by sea freight. Towary zostały wysłane frachtem morskim.

18 - G - go bust /gəʊ bʌst/ - bankrutować His company went bust last year. Jego firma zbankrutowała w zeszłym roku. More and more companies are going bust in our country. Coraz więcej firm bankrutuje w naszym kraju. goal /gʊəl/ - cel Have you set your goals yet? Czy wyznaczyłeś już swoje cele? My goal is to run the Internet company. Moim celem jest prowadzenie firmy internetowej.

19 - H - haggle /'hægl/ targować się I always try to haggle over the price. Zawsze próbuję targować się o cenę. I'm lousy at haggling about the prices. Jestem kiepski w targowaniu się o ceny. handbill /ˈhændbɪl/ ulotka wręczana na ulicy Thousands of handbills are distributed in the streets each day. Tysiące ulotek jest rozdawanych na ulicy każdego dnia. This handbill advertises new pub. Ta ulotka reklamuje nowy pub. hire purchase /ˈhaɪə ˈpɜːtʃəs/(GB), installment plan (US) sprzedaż ratalna They bought this washing machine on hire purchase. Kupili tą pralkę na raty. We signed a hire purchase agreement with Lukas Bank. Podpisaliśmy umowę kupna na raty z Lukas Bank. HR human resourses /hjuːmən rɪˈsɔːsɪs/ zasoby ludzkie She is a HR specialist. Ona jest kadrową. Some time ago I worked for a HR department. Kiedyś pracowałem w kadrach.

20 - I - implement /ˈɪmplɪment/ wprowadzać (w życie) We shoud implement new financial reforms. Powinniśmy wprowadzić w życie nowe reformy finansowe. The government has implemented an agreement with trade unions. Rząd wprowadził w życie porozumienie ze związkami zawodowymi. interest rate /ˈɪntrəst reɪt/ stopa procentowa Stopa procentowa mojego kredutu hipotecznego wynosi 6% rocznie. Interest rate of my mortgage is 6% per year. Overdraft interest is very high. Oprocentowanie salda debetowego jest bardzo wysokie. invoice /ˈɪnvɔɪs/ - faktura Your invoice hasn't been made out yet. Twoja faktura nie została jeszcze wystawiona. Tomorrrow I will make out an invoice for building materials. Jutro wystawię fakturę za materiały budowlane. inquiry /ɪnˈkwaɪəri/ zapytanie W odpowiedzi na państwa zapytanie z dnia 8 marca... With reference to your inquiry of 8 March... We made an inquiry about the date of the next meeting. Zwróciliśmy się z zapytaniem o datę następnego spotkania.

21 instalment /ɪnˈstɔːlmənt/ - rata I pay for the English course in instalments. Płacę za kurs angielskiego w ratach. I pay off my loan in monthly instalments. Spłacam moją pożyczkę w miesięcznych ratach. insurance company /ɪnˈʃɔːrəns ˈkʌmpəni/ firma ubezpieczeniowa How to choose the best insurance company? Jak wybrać najlepszą firmę ubezpieczeniową? This insurance company is considered to be worst in our country. Ta firma ubezpieczeniowa jest uważana za najgorszą w naszym kraju.

22 - L - launch /lɔːntʃ/ wprowadzać na rynek The company is going to launch a new product onto the market. Firma zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek. We want to launch a new offer onto the market. Chcemy wprowadzić na rynek nową ofertę. leaflet /ˈliːflɪt/ ulotka Every day I find a few promotional leaflets in my postbox. Codziennie znajduję kilka ulotek reklamowych w mojej skrzynce na listy. They handed out leaflets in the streets. Rozdawali ulotki na ulicy.

23 - M - make /meɪk/ - marka What make is it? Jaka to marka? What make was your last car? Jakiej marki był twój ostatni samochód? manage /ˈmænɪdʒ/ - zarządzać How to manage such a big company? Jak zarządzać taką dużą firmą? He doesn't have any idea how to manage people. On nie ma zielonego pojęcia jak zarządzać ludźmi. market share /ˈmɑːkɪt ʃeə/ udział w rynku Our market share has slumped lately. Nasz udział w rynku spadł ostatnio gwałtownie. How to expand our market share? Jak zwiększyć nasz udział w rynku? marketing ploy /ˈmɑːkɪtɪŋ plɔɪ/ chwyt marketingowy I have fallen victim of dishonest markting ploys many times. Wiele razy padłem ofiarą nieuczciwych chywtów marketingowych. Some marketing ploys should be banned. Niektóre sztuczki marketingowe powinny być zakazane.

24 mortgage /ˈmɔːgɪdʒ/ kredyt hipoteczny I decided to take out mortgage to buy this real estate. Zdecydowałem się wziąć kredyt hipoteczny aby kupić tą nieruchomość. I'm going to pay off mortgage till the and of this year. Mam zamiar spłacić kredyt hipoteczny do końca tego roku.

25 - N - nationwide /neɪʃənˈwaɪd/ - krajowy Their company operates nationwide. Ich firma ma zasięg krajowy. The trade unions called for nationwide strike. Związki zawodowe wezwały do ogólnokrajowego strajku. niche /nɪtʃ/ /niːʃ/ nisza, także: market niche nisza rynkowa If we want to survive we must find our market niche. Jeśli chcemy przetrwać musimy znaleźć naszą niszę rynkową. How to fill in this niche in the market? Jak wypełnić tą niszę na rynku? nine to five work /ˌnaɪntəˈfaɪv wɜːk/ praca od ósmej do czwartej ( w Wielkiej Brytanii urzędnicy pracują od 9.00 do 17.00), praca urzędnicza/biurowa She is an official and works from nine to five. Ona jest urzędniczką i pracuje od dziewiątej do piątej. Many people prefer nine to five jobs to running their own businesses. Wielu ludzi preferuje pracę urzędniczą niż prowadzenie swoich własnych biznesów.

26 - O - observe /əbˈzɜːv/- przestrzegać In this bank all employees must observe some regulations. W tym banku wszyscy pracownicy muszą przestrzegać pewnych przepisów. All citizens should observe the law. Wszyscy obywatele powinni przestrzegać prawa. open collar worker /ʊəpən ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik pracujący w domu The internet is tha main tool of work for open collar workers. Internet jest głównym narzędziem pracy dla pracowników pracujących w domu. There are more and more open collar workers in IT business. Jest coraz więcej pracowników pracujących z domu w branży informatycznej. outstanding /ˌəʊtˈstændɪŋ/ nieuregulowany np. rachunak, faktura Are you going to square your outstanding bills? Czy masz zamiar uregulować swoje zaległe rachunki? Our outstanding debts cause many problems. Nasze niespłacone długi powodują wiele problemów. order /ˈɔːdə/ - zamówienie I want to place an order for new copybooks. Chcę złożyć zamówinie na nowe zeszyty. Can I take an order from you? Czy mogę przyjąć od ciebie zamówienie?

27 overtime /ˈəʊvətaɪm/ - nadgodziny Do you work overtime? Czy pracujesz w nadgodzinach? I earn about 200 PLN in overtime. Zarabiam około 200 PLN za pracę w nadgodzinach. owe /əʊ/ być dłużnym I owe you some money. Jestem winny tobie jakieś pieniądze. I owe him 10PLN for a newspaper. Jestem mu winny 3 złote za gazetę.

28 - P - plunge /plʌndʒ/ gwałtownie spadać The prices of shares are plunging. Ceny akcji gwałtownie spadają. The price of US dollar has plunged recently. Cena dolara amerykańskiego spadła ostatnio gwałtownie. policy /pɒləsi/ - polisa I want to take out a life insurence policy. Chcę wykupić polisę na życie. My policy expires in two days. Moja polisa ubezpieczeniowa wygasa za dwa dni. postpone /pəˈspəʊn/ przekładać, odraczać The board meeting was postpone till tomorrow. Zebranie zarządu zostało odroczone do jutra. Let's postpone our meeting for two weeks. Przełużmy nasze spotkanie o dwa tygodnie. premium /priːmɪəm/ składka ubezpieczeniowa Most insurance companies increased third-party insurance premium. Wiekszość firm ubezpieczeniowych podniosło składkę OC. The insurance premiums went up last year. Składki ubezpieczeniowe wzrosły w zeszłym roku.

29 probationary period /prəˈbeɪʃnri ˈpɪərɪəd/ okres próbny Your probationary period will last two months. Twój okres próbny będzie trwał dwa miesiące. After the probationary period we will sign an employment contract. Po okresie próbnym podpiszemy umowę o pracę. profit /ˈprɒfɪt/ - zysk These times banks are making huge profit. W obcnych czasach banki osiągają olbrzymie zyski. His company operates at a profit. Jego firma jest dochodowa. pros and cons /prʊəs ən kɒns/ za i przeciw What are the pros and cons of this solution? Jakie są za i przeciw tego rozwiązania? The pros outweighted the cons. Przeważyły argumenty za.

30 - R - range /reɪndʒ/ - asortyment Their shop offers a wide range of products. Ich sklep oferuje szeroki asortyment produktów. Their shop offers a narrow range of goods. Ich sklep oferuje wąski asortyment towarów. receipt /rɪˈsiːt/ - paragon Without receipt fou can't complain. Bez paragonu nie możesz składać reklamacji. I take a receipt for everything I buy. Biorę paragon na wszytsko co kupuję. retailer /riːteɪlə/ - detalista If you are a retailer it means thay you sell goods directly to consumers. Jeśli jesteś detalistą znaczy to, że sprzedajesz towary bezpośrednio konsumentą. He runs a retail business. On prowadzi biznes detaliczny. run /rʌn/ prowadzić np. sklep, firmę I've been running this shop for five years. Prowadzę ten sklep od 10 lat. Do you have any experience in running your own business? Czy masz jakieś dośwadczenie w prowadzeniu własnego interesu?

31 - S - salary rise /ˈsæləri raɪz/ - podwyżka Jeszcze nie dostałem podwyżki. I haven't got a salary rise yet. He got promotion and salary rise. Dostał awans i podwyżkę. sample /ˈsɑːmpl/ - próbka Free samples are distributed almost in every shop. Bezpłatne próbki są dystrybuowane prawie w każdym sklepie. Free samples are attached to many magazines. Bezpłatne próbki są dołączane do wielu magazynów. sell-by date /ˈselbaɪdeɪt/ termin ważności These goods have passed their sell-by date. Te towary straciły swój termin ważności. Milk is past its sell-by date. Mleko straciło datę ważności. set up /set ʌp/ zakładać (np. firmę, interes) I'm going to set up my own company. Mam zamiar założyć moją własną firmę. He set up his business 10 years ago. On założył własny interes 10 lat temu.

32 schedule /ˈʃedjʊːl/ - harmonogram Jeśli będziemy trzmać się harmonogramu zrobimy wszystko na czas. If we keep to a schedule, we will do everything on time. Yesterday we made out a work schedule for the next week. Wczoraj sporządziliśmy harmonogram prac na przyszły tydzień. share /ʃeə/ - akcja I'm going to start buying shares on the stock exchange. Mam zamiar zacząć kupować akcje na giełdzie. He sold his shares when he heard about crisis. Sprzedał swoje akcje kiedy usłyszał o kryzysie. shareholder /ˈʃeəhəʊldə/ - udziałowiec All shareholders sold their shares. Wszyscy udziałowcy sprzedali swoje akcje. The shareholders panicked and sold their shares. Udziałowcy spanikowali i sprzedali swoje akcje. shift /ʃɪft/ zmiana, shift work praca w systemie zmianowym They are on shift work. Pracują w systemie zmianowym. I work on day/night shift. Pracuję na dziennej/nocnej zmianie.

33 small change /smɔːl tʃeɪndʒ/ - drobne Can you change me a hundred zloty note? I need small change. Czy możesz mi rozmienić banknot stuzłotowy? Potrzebuję drobne. I always have some small change in my pocket. Zawsze mam jakieś drobne w kieszeni. soar /sɔ:/ gwałtownie rosnąć The inflation has soared to 10% this year. Inflacja w tym roku gwałtownie wzrosła do 10%. The government doesn't know how to stop the soaring prices of foot. Rząd nie wie jak powstrzymać gwałtownie rosnące ceny żywności. state-owned /ˌsteɪtˈəʊnd/ - państwowy Wiele państwowych firm zbankrutowało po 1989 roku. Many state-owned companies went bankrupt after In our country state-owned schools are better than private ones. W naszym kraju państwowe szkoły są lepsze od prywatnych.

34 - T - tax office /tæks ˈɒfɪs/ biuro rachunkowe Tax office isn't responsible for its mistakes. Biuro rachunkowe nie jest odpowiedzialne za swoje błędy. Can you recommend a good tax office to me? Czy możesz polecić mi jakieś dobre biuro rachunkowe? tender /ˈtendə/ oferta przetargowa, stawać do przetargu Our company have tendered for the government contracts. Nasza firma stanęła do przetargu na realizację rządowych zleceń. The City Council have put the renovation of the school out to tender. Rada miasta ogłosiła przetarg na remont szkoły. tip /tɪp/ napiwek, dawać napiwek Do you tip in restaurant? Czy dajesz napiwki w restauracjach? I usually give a 10 PLN tip. Zwykle daję 10 PLN napiwku. trade /treɪd/ handel, handlować We can't afford to trade at a loss. Nie stać nas na handlowanie ze stratą. We must do everything to trade with a profit. Musimy zrobić wszystko aby handlować z zyskiem.

35 training /ˈtreɪnɪŋ/ szkolenie We have many on-the-job trainings. Mamy wiele szkoleń organizowanych podczas godzin pracy. I got a good training in running a business. Przeszedłem dobre szkolenie w zakresie prowadzenia biznesu.

36 - W - warranty /ˈwɒrənti/ - gwarancja This computer is still under warranty. Ten komputer jest ciągle na gwarancji. This radio is out of warranty. Termin gwarancji tego radia minął. well-paid /ˌwelˈpeɪd/ dobrze płatny She has a well-paid job. Ona ma dobrze płatną pracę. His job wasn't well-paid so he changed it. Jego praca nie była dobrze płatna więc ją zmienił. wholesale company /ˈhəʊlseɪl kʌmpəni/ - hurtownia To jest dobrze zaopatrzona hurtownia. This is well-stocked wholesale company. All badly-stocked wholesale companies will go bankrupt. Wszystkie źle zaopatrzone hurtownie splajtują. white collar worker /waɪt ˈkɒlə ˈwɜːkə/ pracownik umysłowy White collar workers often look down on blue collar workers. Pracownicy umysłowi często patrzą z góry na pracowników fizycznych. I dream of becoming a white collar worker in a state-owned company. Moim marzeniem jest zostać pracownikiem umysłowym w państwowej firmie.

37 windfall profit /ˈwɪndfɔːl ˈprɒfɪt/ nieoczekiwany zysk My investments in real estates gave my a windfall profit. Moje inwestycje w nieruchomości przyniosły mi nieoczekiwany zysk. The windfall profit is always a great source of joy. Nieoczekiwany zysk jest zawsze źródłem wielkiej radości. withdraw /wɪðˈdrɔː/ wycofywać I'd like to withdraw the money from my bank account. Chciałabym wycofać pieniądze z mojego konta. We were forced to withdraw our products from sale. Byliśmy zmuszeni wycofać nasze produkty ze sprzedaży. worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ - światowy This company operates worldwide. Ta firma działa na całym świecie. They have a worldwide network of sales reps. Oni mają światową sieć przedstawicieli handlowych.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. Rodzaje sklepów shop, USA: store. furniture shop, USA: furniture store

7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26. Rodzaje sklepów shop, USA: store. furniture shop, USA: furniture store 7. ZAKUPY I US UGI: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z us³ug, reklamacja*, œrodki p³atnicze*, banki*, ubezpieczenia* A 7a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:26 Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET

CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET SPECIAL REPORT 7-11 April 2014 With the support of CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET http://www.euractiv.com/sections/consumer-choice-internet 1 > 7 8 > 16 17 > 24 25 > 30 Contents EU bets on consumer rights

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5-6 7-8 13 14-15 WYZWANIA Socrates-Erasmus przygoda życia Praktyki w McKinsey & Company WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT Finał Konkursu SIFE Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo