12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Pz Służby serwiswe bwiązane są pinfrmwać właściwy urząd skarbwy fiskalizacji kasy u pdatnika nie później niż w terminie 7 dni d dnia jej dknania. Zgłszenia należy dknać zgdnie z wzrem kreślnym w załączniku nr 6 d rzprządzenia. 2. Zmiana bsługi serwiswej kasy nie wynikająca z naruszenia zasad jeg prwadzenia mże być dknana na wnisek pdatnika za zgdą prducenta (imprtera). O dknanej zmianie prducent (imprter) zawiadamia w terminie 7 dni d jej dknania właściwy urząd skarbwy. 3. Warunki wyknywania serwisu techniczneg kas kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. Wzór identyfikatra pracwnika serwisu kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia Przepisów 3 ust. 1 pkt 9 i 4 pkt 1 lit. c) raz pkt 7 i 8 nie stsuje się d kas wprwadznych d brtu na pdstawie decyzji Ministra Finansów wydanych d dnia 31 grudnia 1999 r. 2. Decyzje dpuszczające kasy d brtu, wydane przez Ministra Finansów d dnia 31 grudnia 1999 r., zachwują mc d dnia 31 grudnia 2000 r. 12. Rzprządzenie wchdzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Minister Finansów: w z. J. Bauc Załączniki d rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. (pz. 1249) Załącznik nr 1 KSIĄŻKA KASY REJESTRUJĄCEJ DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT LUB IMPORTER) MODELfTYP NUMER FABRYCZNY NUMER DECYZJI DOPUSZCZAJĄCEJ DO OBROTU NUMER UNIKATOWY NAZWA I ADRES PRODUCENTA LUB IMPORTERA NAZWA I ADRES SPRZEDAWCY KASY NAZWA I ADRES SERWISU ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM KASA JEST UŻYTKOWANA NUMER EWIDENCYJNY KASY SPOSÓB UŻYTKOWANIA KASY PIECZĘĆ URZĘDU SKARBOWEGO DANE O SPRZEDAWCY KASY (WYPEŁNIA SPRZEDAWCA) DANE O SERWISIE KASY (WYPEŁNIA SERWISANT) MIEJSCE UŻYTKOWANIA KASY (WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK) DANE DLA URZĘDU SKARBOWEGO (WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY)

2 Dziennik Ustaw Nr Pz INFORMACJE DOTYC2;ĄCE UŻYTKOWNIKA KASY (WYPEŁNIA UZVTKOWNIK KASY) ADRES WŁAŚCICIELA KASY REJESTRUJĄCEJ, SIEDZIBA FIRMY NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA DATA, PODPIS WŁA$CICIELA, PIECZĘC FIRMOWA INSTALACJA KASY REJESTRUJĄCEJ (WPROWADZENIE W TRYB FISKALNY) DATA I GODZINA STAN LICZNIKA NIEFISKALNEGO PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU POTWIERDZENIE CAŁOŚCI PLOMB KASY REJESTRUJĄCEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA, UZYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ DTA, PODPI$, PIECZĘĆ WŁASCICIE LA/UZYTKOWN I KA KASY REJESTRUJĄCEJ

3 Dziennik Ustaw Nr Pz OSOBY UPOWAŻNIONE DO ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA KIEROWNIK SERWISU/PUNKTU SERWISOWEGO) NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON NAZWISKO IIMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON NAZWISKO IIMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON NAZWISKO I IMIĘ NUMER IDENTYFIKACYJNY PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON Osby, które nie świadczą serwisu, kierwnik serwisu wykreśla i ptwierdza pieczęcią z dniem zaprzestania jeg świadczenia.

4 Dziennik Ustaw Nr Pz ZMIANY MIEJSCA UŻYTKOWANIĄ KASY, WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA KASY, OPCJE RODZAJ ZMIANY AKCEPTACJA URZĘDU SKARBOWEGO

5 Dziennik Ustaw Nr Pz ŻĄDANIE INTEI3WENCJI SERWISU (WYPEŁNIA UZYTKOWNIK KASY) DATA, KOGO W JAKI POTWIERDZENIE KTO WEZWAŁ GODZINA POWIADOMIŁ SPOSÓB SERWISANTA

6 Dziennik Ustaw Nr Pz INTERWENCJE TECHNICZNE SERWISU (WYPEŁNIA SERWIS KASY) DATA GODZINA STAN LICZNIKÓW PARAGONÓW RAPORTU ZEROWANIA NIEFISKALNEGO FISKALNYCH DOB. FISK. RAM (OGÓLNY) OPIS ZGŁOSZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA KASY REJESTRUJĄCEJ STAN PLOMB KASY ILOŚĆ ELEMENTY KASY REJESTRUJĄCEJ WYMIENIONE PRZY NAPRAWIE WYSZCZEGÓLNIENIE DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW FISKALNYCH PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH NIEMOŻLIWA JEST NAPRAWA NA MIEJSCU KASY MIEJSCE NAPRAWY KASY, ADRES SERWISU PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU ODBiÓR NAPRAWIONEJ KASY REJESTRUJĄCEJ DATA GODZINA STAN LICZNIKÓW PARAGONÓW RAPORTU ZEROWANIA NIEFISKALNEGO FISKALNYCH DOB. FISK. RAM (OGÓLNY) POTWIERDZENIE ODBIORU KASY - ZWROT DOKUMENTÓW FISKALNYCH - STAN PLOMB PRAWIDŁOWY DATA, GODZINA, PODPIS I PIECZĘĆ UŻYTKOWNIKA KASY

7 Dziennik Ustaw Nr Pz Załącznik nr ,,s 0,5 Umieszczne liczby- bezwymiarwe wielkści rysunkwe wzru LOGO względem 1 wyskści

8 ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJ ESTR UJĄCEJ MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA: Załącznik nr 3 1. Nr dkumentu 2. Data przyjęcia dkumentu (dzień, miesiąc, rk) LLJ LLJ LI --'---.JL...L--' N CD ::l ::l " C fi).-+ Q) ::E.., z... (O 4. Urząd skarbwy 5. Ulica 6. Nr dmu 7. Miejscwść 8. Kd pcztwy DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA O> Numer identyfikacyjny 11. Nazwa/Imię i nazwisk I I I I I I I I I I I 10. REGON/PESEL ADRES 12. Kraj 13. Wjewództw 14. Gmina lub dzielnica-gmina 15. Ulica 16. Nr dmu 17. Nr lkalu 18. Miejscwść 19. Kd pcztwy 21. Skrytka pcztwa 22. Telefn 23. Teleks 20. Pczta 24. Faks, - N... i'.) (O

9 Lp. MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH Dane identyfikacyjne pdatnika: Numer kasy/data nazwa, dkładny adres, Typ/mdel NIp, kasy unikatwy/ miejsce instalacji kasy fabryczny data fiskalizacji ewidencyjny/ data bwiązku stswania kasy Uwagi urzędu skarbweg N CD' :J :J 7':' C Q) Z..., -> O (O O) -> (miejscwść) (data) (pdpis i pieczęć pdatnika) "U O!'I -> N (O

10 Dziennik Ustaw Nr Pz Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ czynnści dczytania zawartści pamięci fiskalnej kasy rejestrującej Nazwa/Imię i nazwisk użytkwnika kasy Adres użytkwnika kasy.... NIP.... Miejsce instalacji kasy Numer unikatwy.... Numer fabryczny.... Numer ewidencyjny.... Data zakńczenia działalnści:.... w związku.... w becnści pracwnika US P sprawdzeniu całści plmb kasy sprządzny zstał raprt fiskalny kreswy. Łączny raprt kreswy: d nr daty... d nr daty sprzedaż pd. PTU A.... sprzedaż pd. PTU B sprzedaż pd. PTU C.... sprzedaż pd. PTU D, E, F sprzedaż zwl. PTU kwta PTU A.... kwta PTU B.... łączna kwta PTU łączna należnść... liczba paragnów... Uwagi Na tym prtkół zakńczn. Prtkół niniejszy zstał sprządzny w czterech egzemplarzach; p jednym egzemplarzu trzymują: użytkwnik i wyknujący serwis; dwa egzemplarze są przeznaczne dla urzędu skarbweg. Pdpis i pieczęć urzędu skarbweg Pdpis i pieczęć użytkwnika kasy Pdpis i pieczęć serwisanta..., dnia....

11 Dziennik Ustaw Nr Pz NAZWA KASY KARTA KASY Załącznik nr 5 PRODUCENT KASY/ADRES FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES WYMIARY KASY WAGA KASY ZASILANIE KASY/POBÓR MOCY ILOŚĆ NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ ILOŚĆ ZNAKÓW W TAŚMIE ILOŚĆ ZNAKÓW NAZWY TOWARU TYP DRUKARKI/PRODUCENT ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM ON LlNE/OFF LlNE WSPÓŁPRACA Z KASAMI INTERFEJSY KASY/TYPY STAWKI PODATKOWE PRZEZNACZENIE KASY KASA STACJONARNA/PRZENOŚNA OPCJE KASY:

12 ZAWIADOMIENIE SERWISU O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ Miejsce składania zawiadmienia: Nr dkumentu Data przyjęcia dkumentu Załącznik nr 6 N Cij" ::J ::J " C CJ).-+ Dl Z -,... CD Urząd skarbwy Ulica Nr dmu Miejscwść Kd pcztwy Dane identyfikacyjne sprzedawcy kas: Nazwa (imię i nazwisk) O> c Numer identyfikacyjny I REGON/PESEL Wjewództw Gmina/Dzielnica Ulica Nr dmu Nr lkalu Miejscwść Kd pcztwy Pczta Dane identyfikacyjne prducenta (imprtera) sprzedawanych kas: Lp" Nazwa (imię i nazwisk) raz adres Typ/mdel kasy -c!'i... N CD

13 Lp_ Dane identyfikacyjne pdatnika: nazwa, dkładny adres, NIP MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH Typ/mdel kasy unikatwy data fiskalizacji Numer kasy/data Uwagi urzędu fabryczny ewidencyjny skarbweg N ai- :J :J " C (J)... Dl Z... c. en CXl (]l (miejscwść) (data)... (imię i nazwisk, numer serwisanta, pdpis i pieczęć serwisu) ""tj O r'"... '" c.

14 Dziennik Ustaw Nr Pz WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA SERWISU TECHNICZNEGO KAS REJESTRUJĄCYCH Załącznik nr 7 1. Serwis techniczny kas rejestrujących mże być wyknywany tylk na warunkach kreślnych w niniejszym załączniku. Za zrganizwanie serwisu gwarancyjneg i pgwarancyjneg raz jeg właściwe działanie dpwiedzialny jest prducent (imprter). Wyknywanie serwisu przez inne pdmity wymaga autryzacji prducenta (imprtera). 2. Wyknujący serwis nie mże dknywać ingerencji w pamięć fiskalną kasy rejestrującej. 3. Zaprzestanie prwadzenia serwisu przez prducenta (imprtera), niezależnie d przyczyny, mże być dknane p uprzednim jeg przekazaniu d prwadzenia przez przejmująceg ten serwis. Kpię przumienia należy przekazać d Ministerstwa Finansów w terminie 7 dni d dnia jeg pdpisania. 4. Dkumentację związaną z wyknywanym serwisem prwadzi właściwy urząd skarbwy raz prducent (imprter) lub pdmit prwadzący autryzwany serwis kas rejestrujących. 5. Wyknujący serwis (serwisant) musi być wpisany na listę upważninych d jeg wyknywania przez prducenta (imprtera) lub pdmit prwadzący serwis raz zgłszny d właściweg urzędu skarbweg. 6. Serwis kas stswanych d prwadzenia ewidencji przez pdatnika nie mże być przez nieg prwadzny i wyknywany raz przez sbę zatrudniną przez pdatnika na pdstawie stsunku pracy, zlecenia, umwy dzieł, agencyjnej i innych umów pdbnym charakterze. 7. Lista, której mwa w ust. 5, musi być zgdna z ewidencją prwadzną przez urzędy skarbwe raz niezwłcznie aktualizwana na bieżąc w przypadkach jej zmiany z jednczesnym pwiadmieniem tym właściweg urzędu skarbweg przez prducenta (imprtera). 8. Wyknujący serwis musi niezwłcznie i bez płaty interweniwać na żądanie (wezwanie) właściweg rganu skarbweg. 9. Wyknujący serwis dknuje na zlecenie pdatnika bwiązkweg przeglądu techniczneg kasy, którym mwa w 5 ust. 1 pkt 6 i 14 rzprządzenia. 10. Prwadzący serwis kas jest bwiązany d przeszklenia na swój kszt wskazanych przez urząd skarbwy urzędników w zakresie znajmści zastswanych przez prducenta prcedur pracy kasy, przede wszystkim pd względem ich sprawdzalnści. 11. Przeglądem należy bjąć: a) stan wszystkich plmb kasy i zgdnść ich z zapisem w książce kasy i dkumentacją serwisu, b) stan budwy kasy, c) czytelnść dkumentów fiskalnych drukwanych przez kasę, d) prgram kasy, jeg wersję, zgdnść z zapisami w książce kasy i dkumentacją serwisu, e) pprawnść działania kasy, w szczególnści w zakresie emisji dkumentów fiskalnych, f) pprawnść działania wyświetlacza klienta, g) stan płyty głównej, pamięci fiskalnej i mdułu fiskalneg c d zgdnści z dkumentacją knstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać d książki kasy. 12. Czynnści serwiswe muszą być pdjęte nie później niż w ciągu 48 gdzin d chwili zgłszenia awarii kasy przez użytkwnika. Wyknujący serwis nie mże jednemu serwisantwi pwierzyć d bsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. 13. Wyknujący serwis kasy rejestrującej musi legitymwać się identyfikatrem nadanym przez prducenta (imprtera) kreślnym w załączniku nr 8 d rzprządzenia. Identyfikatr ważny jest przez rk d daty jeg wydania i p upływie teg kresu wymaga przedłużenia jeg ważnści. 14. Dane identyfikacyjne serwisanta raz serwisanta upważnineg d zastępczeg wyknywania serwisu danej kasy zstają wpisane d książki kasy rejestrującej. Serwisant wyknujący serwis zastępcz musi każdrazw psiadać upważnienie d wyknywania serwisu kasy, które zstaje wpisane i dłączne d książki kasy rejestrującej. 15. Infrmacje treści wpisów dknywanych przez serwis kreśla wzór książki kasy rejestrującej, stanwiący załącznik nr 1 d rzprządzenia. 16. Wszystkich wpisów w książce kasy należy dknywać czytelnie, a wpisy wyknanych czynnściach serwiswych muszą być czytelnie pdpisane przez serwisanta i stemplwane jeg pieczęcią. 17. Wyknujący bsługę serwiswą kas rejestrujących, który dpuszcza się naruszenia warunków jej wyknywania lub, wyknując taki serwis, umżliwia pdatnikwi niezgdne z prawdą, nierzetelne ewidencjnwanie dknanych transakcji przy zastswaniu kasy rejestrującej, traci upważnienie d wyknywania serwisu kas rejestrujących lub jeg prwadzenia bez mżliwści jeg pnwneg wyknywania.

15 Dziennik Ustaw Nr Pz Załącznik nr 8 WZÓR IDENTYFIKATORA SERWISANTA LEGITYMACJA SERWISANTA KAS REJESTRUJĄCYCH ftgrafia numer identyfikatra AWERS pdpis technika imię i nazwisk serwisanta typ kasy rejestrującej adres pieczęć punktu serwisweg REWERS data wystawienia ważnść legitymacji 1 rk pieczęć i pdpis prducenta lub imprtera

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo