Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Regulamin konkursu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Regulamin konkursu."

Transkrypt

1 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na ochronę osób i mienia w godz całodobową ochronę i obsługę parkingu strzeżonego oraz obsługę parkingu niestrzeżonego płatnego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52. Regulamin konkursu. I. Przedmiot konkursu. Przedmiotem konkursu jest: II. 1. ochrona osób i mienia obiektu szpitala oraz terenu przyległego położonego w Kutnie przy ul. Kościuszki ochrona i obsługa parkingu strzeżonego oraz obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego przy szpitalu Usługa ochrony osób, mienia i parkingu strzeżonego 1. Usługa ochrony osób i mienia realizowana będzie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 ( tekst jednolity Dz. U. Z 2014 poz1099) oraz postanowień zawartych w zarządzeniach, instrukcjach i regulaminach oraz stosownie do uwag i poleceń osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy dotyczących ochrony mienia, obiektu i terenu. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: I. Obsługa portierni w szpitalu: -usługa ochrony osób i mienia realizowana będzie przez jedną osobę, codziennie w godzinach w godz obsługa portierni, wydawanie i przyjmowanie kluczy, przyjmowanie i wydawanie odzieży, itp. W godz obchód budynku szpitala oraz terenu przyległego do szpitala w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, głównie sprawdzenie zabezpieczenia budynku przed dostępem osób postronnych i ich przebywaniem. Zamykanie, otwieranie i kontrola drzwi zewnętrznych w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą oraz bramy wjazdowej. -informowanie uprawnionej osoby ze strony Zleceniodawcy o awariach i innych nagłych zdarzeniach. II. Obsługa parkingu strzeżonego: 1. usługa ochrony i obsługa parkingu strzeżonego przy szpitalu ( ul. Kościuszki52 Dz. Nr ewid.1036/32) realizowana będzie przez jedna osobę codziennie, całodobowo. 2. osoby wykonujące czynności związane z obsługą parkingu prowadzą następujace rejestry w książkach o ponumerowanych stronach: a) Książkę ewidencji przyjmowania i wydawania pojazdów, w której odnotowuje się

2 datę oraz godzinę przyjęcia i wydania pojazdów b) Rejestr główny strzeżonych pojazdów, w którym odnotowuje się dane dotyczące pojazdów, na parkowanie których został wykupiony abonament, a w szczególności imię i nazwisko właściciela (użytkownika) pojazdu c) Rejestr uszkodzeń pojazdów, w których odnotowuje się datę i godzinę, dane techniczne pojazdu, dane osobowe parkującego, rodzaj uszkodzenia z krótkim jego opisem i podpisem osoby parkującej potwierdzającym odnotowane dane 3. Osoby zatrudnione przy obsłudze i ochronie parkingu są zobowiązane do: a) Prowadzenie obsługi i ochrony parkingu zgodnie z Regulaminem parkingu Strzeżonego przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. b) Sprzedaży abonamentów dla klientów parkingu c) Przyjmowanie opłat za parkowanie i wydawanie pokwitowań (obsługa kasy fiskalnej) d) Pilnowanie porządku na wyznaczonych miejscach e) Prowadzenie obserwacji pojazdów znajdujących się na parkingu f) Utrzymywanie ładu i porządku na terenie parkingu i w pomieszczeniu strażnika (zamiatanie, sprzątanie liści, odśnieżanie) g) Dbałość o wyposażenie stanowiska pracy oraz estetyczny wygląd osobisty h) Rozliczanie się z dokumentów i zebranych pieniędzy z osobą przejmującą dyżur i) Dokonywanie wpłat do kasy kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w każdy dzień roboczy w godz j) Informowanie upoważnionego pracownika Zleceniodawcy o zaistniałych w czasie pełnienia dyżuru zdarzeniach, awariach itp. k) Posiadanie znajomości zasad postępowania w przypadku pożaru (użycie podręcznego sprzętu gaśniczego)( oraz zasad postępowania w innych zdarzeniach i sytuacjach l) Posiadanie środka łączności umożliwiającego połączenie z telefonami alarmowymi ł) Okazywanie cennika opłat parkingowych na żądanie klienta III. Obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego - obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego w godz przyjmowanie opłat parkingowych i ich rozliczanie ze Zleceniodawcą od pojazdów parkujących przed wejściem głównym do szpitala działka nr obsługa szlabanu wjazdowego na teren szpitala III. Wymagania stawiane Zleceniobiorcy: 1. Zleceniobiorca zainstaluje na koszt własny system monitoringu w budynku szpitala do dnia a. system obejmował będzie minimum 4 miejsca wskazane przez Zleceniodawcę b. kamery z funkcja dzień / noc 540 linii c. monitor min18 d. dysk twardy- 1tera 2. Zleceniobiorca zapewni pracownikom wykonującym usługę wyposażenie w mundur i inne niezbędne wyposażenia do pełnienia służby. IV. Wymagania stawiane oferentom. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy przedstawią następujące dokumenty oraz akceptują warunki opisane w projekcje umowy (nie spełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty);

3 1. ofertę cenową za 1 roboczogodzinę 2. wysokość średnio miesięcznego odpisu na PEFRON za 2014r.. 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 4. kopię dokumentu potwierdzającego nadania NIP, REGON 5. oświadczenie, że oferent posiada doświadczenie i odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonanie prac objętych konkursem ofert, a także posiada wszystkie przewidziane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotowej umowy V. Kryteria oceny ofert. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 1. wysokość stawki za 1 roboczogodzinę- 60% 2. wysokość średnio miesięcznego odpisu na PEFRON za rok % VI. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w punkcie V. Składający oferty ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna napisana być w języku polskim. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsce w których naniesiono poprawki parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzeć napisem Konkurs ofert Usługa ochrony osób, mienia i parkingu strzeżonego VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert, otwarcia i rozstrzygnięcia konkursu: Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w KUTNIE Kutno ul. Kościuszki 52 kancelaria (budynek administracji ) 2. Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki Termin składania ofert - do dnia r. do godz Termin otwarcia ofert - w dniu r. o godz Termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu r. o godz Termin związania ofertą od dnia r.

4 VIII. Przebieg konkursu ofert 1. Oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr... Prezesa Zarządu Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Kutnie z dnia Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, b) otwiera koperty z ofertami, c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w REGULAMINIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT, d) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w REGULAMINIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, e) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w REGULAMINIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT, a które zostały odrzucone, f) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, g) wybiera najkorzystniejszą ofertę lub kilka najkorzystniejszych ofert albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności, określonych w REGULAMINIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT IX. Informacje dodatkowe. 1. Przeprowadzenie konkursu ofert następuje za pośrednictwem komisji konkursowej. 2. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. 3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wyniku konkursu ofert, zgodnie z wybraną przez komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 4. KSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

5 X. Pouczenie o środkach odwoławczych 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów. 5. Oferent może złożyć do KSS Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Po wniesieniu protestu KSS Sp. z o.o., aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy. 8. Zleceniodawca rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jego złożenia. 9. W przypadku uwzględnienia protestu Zleceniodawca powtarza konkurs ofert. PREZES ZARZĄDU Kutnowski Szpital Samorządowy Sp.z o. o. Andrzej Musiałowicz

6 PROJEKT Umowa zawarta w dniu...pomiędzy: Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie ul. Kościuszki 52, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , który reprezentuje: Prezes Zarządu Andrzej Musiałowicz zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą a : zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie na rzecz Zleceniodawcy w postaci usług: 1. obsługa portierni oraz ochrony osób i mienia w obiekcie szpitala i terenie będącym w dyspozycji Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w godz ochrony i obsługi parkingu strzeżonego przy szpitalu.(całodobowo) 3 obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego w godz Usługa ochrony osób i mienia realizowana będzie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz 1099) oraz postanowień zawartych w zarządzeniach, instrukcjach i regulaminach oraz stosownie do uwag i poleceń osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy dotyczących ochrony mienia, obiektu i terenu. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: I. Obsługa portierni w szpitalu: -usługa ochrony osób i mienia realizowana będzie przez jedną osobę, codziennie w godzinach w godz obsługa portierni, wydawanie kluczy, przyjmowanie i wydawanie odzieży, itp. W godz obchód budynku szpitala oraz terenu przyległego do szpitala w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, głównie sprawdzenie zabezpieczenia budynku przed dostępem osób postronnych i ich przebywaniem. Zamykanie, otwieranie i kontrola drzwi zewnętrznych w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą oraz bramy wjazdowej. -informowanie uprawnionej osoby ze strony Zleceniodawcy o awariach i innych nagłych zdarzeniach. II. Obsługa parkingu strzeżonego: 1. usługa ochrony i obsługa parkingu strzeżonego przy szpitalu ( ul. Kościuszki52 Dz. Nr ewid.1036/32) realizowana będzie przez jedna osobę codziennie, całodobowo. 2. osoby wykonujące czynności związane z obsługą parkingu prowadzą następujące rejestry w książkach o ponumerowanych stronach: a) Książkę ewidencji przyjmowania i wydawania pojazdów, w której odnotowuje się datę oraz godzinę przyjęcia i wydania pojazdów b) Rejestr główny strzeżonych pojazdów, w którym odnotowuje się dane dotyczące pojazdów, na parkowanie których został wykupiony abonament, a w szczególności imię i nazwisko właściciela (użytkownika) pojazdu c) Rejestr uszkodzeń pojazdów, w których odnotowuje się datę i godzinę, dane techniczne pojazdu, dane osobowe parkującego, rodzaj uszkodzenia z krótkim jego opisem i podpisem osoby parkującej potwierdzającym odnotowane dane 3. Osoby zatrudnione przy obsłudze i ochronie parkingu są zobowiązane do: a) Prowadzenie obsługi i ochrony parkingu zgodnie z Regulaminem parkingu

7 Strzeżonego przy Kutnowskim Szpitalu samorządowym Sp. z o.o. b) Sprzedaży abonamentów dla klientów parkingu c) Przyjmowanie opłat za parkowanie i wydawanie pokwitowań (obsługa kasy fiskalnej) d) Pilnowanie porządku na wyznaczonych miejscach e) Prowadzenie obserwacji pojazdów znajdujących się na parkingu f) Utrzymywanie ładu i porządku na terenie parkingu i w pomieszczeniu strażnika (zamiatanie, sprzątanie liści, odśnieżanie) g) Dbałość o wyposażenie stanowiska pracy oraz estetyczny wygląd osobisty h) Rozliczanie się z dokumentów i zebranych pieniędzy z osobą przejmującą dyżur i) Dokonywanie wpłat do kasy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w każdy dzień roboczy w godz j) Informowanie upoważnionego pracownika Zleceniodawcy o zaistniałych w czasie pełnienia dyżuru zdarzeniach, awariach itp. k) Posiadanie znajomości zasad postępowania w przypadku pożaru (użycie podręcznego sprzętu gaśniczego)oraz zasad postępowania w innych zdarzeniach i sytuacjach l) Posiadanie środka łączności umożliwiającego połączenie z telefonami alarmowymi ł) Okazywanie cennika opłat parkingowych na żądanie klienta III. Obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego: - obsługa parkingu niestrzeżonego płatnego odbywać się będzie codziennie jednoosobowo w godz przyjmowanie opłat parkingowych i ich rozliczanie ze Zleceniodawcą od pojazdów parkujących przed wejściem głównym do szpitala działka nr 1036/30 - obsługa szlabanu wjazdowego na teren szpitala 3 1. Zleceniobiorca zainstaluje na koszt własny system monitoringu w budynku szpitala do dnia a)system obejmował będzie minimum 4 miejsca wskazane przez Zleceniodawcę b)kamery z funkcja dzień / noc 540 linii c) monitor min18 d) dysk twardy- 1tera 2. Zleceniobiorca zapewni pracownikom wykonującym usługę określoną w 2 wyposażenie w mundur i inne niezbędne wyposażenia do pełnienia służby 4 1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zleceniodawcy pełnić będzie:... który jest jednocześnie osobą upoważnioną do przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich wskazówek dotyczących służby ochrony. 2. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniobiorcy pełnić będzie:... 5 W razie zaistnienia zdarzeń mogących skutkować powstaniem szkody, a także w przypadku powstania szkody, a w szczególności kradzieży, włamania, uszkodzeń lub pożaru oraz innych zagrożeń dla obiektu, pracownik zleceniobiorcy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia telefonicznego policji, straży pożarnej, Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy w zależności od sytuacji i w sposób wynikający z dokumentacji służby ochrony Zleceniobiorca odpowiada za szkody powstałe w chronionym obiekcie, które zaistniały w

8 wyniku niedopełnienia obowiązków ochrony lub nienależytego ich wykonania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę...w Strony ustalają, że z tytułu świadczenia usług, o których mowa w 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie ilości godzin w jakich była świadczona usługa w danym miesiącu, przy stawce... PLN +VAT za jedną roboczogodzinę. 2. Zleceniobiorca będzie płacił Zleceniodawcy opłatę za zużytą energię elektryczną w pomieszczeniu strażnika, wg. wskazań licznika i stawki obowiązującej na terenie szpitala. Opłata ta będzie pomniejszona o 100kWh / m-c, w związku z obsługą szlabanu i kasy fiskalnej. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania cen określonych w punkcie 1 przez okres trwania Umowy Podstawą do uregulowania należności z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy w okresach miesięcznych, będzie faktura, wystawiona przez Zleceniobiorcę, płatna po zakończeniu miesiąca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy Zleceniobiorca każdorazowo informował będzie Zleceniodawcę o wysokości przysługującego odpisu na PFRON 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 12 Umowa została zawarta na czas określony od dnia do dnia r.. 13 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo