PRZEMIANY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEMIANY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ"

Transkrypt

1 PRZEMIANY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ Pod redakcją Krystyny Hanusik Urszuli Łangowskiej-Szczęśniak Stanisławy Sokołowskiej UNIWERSYTET OPOLSKI

2 Przemiany społeczne, ekonom iczne i organizacyjne we w spółczesnej gospodarce polskiej

3 UNIWERSYTET OPOLSKI Przem iany społeczne, ekonom iczne i organizacyjne we w spółczesnej gospodarce polskiej pod redakcją Krystyny Hanusik, Urszuli Łangowskiej-Szczęśniak i Stanisław y Sokołowskiej OPOLE 2005

4 RECENZENCI Wanda Błaszczyk Irena Kociszewska REDAKTOR Grzegorz Staniszewski REDAKTOR TECHNICZNY Halina Szczegół SKŁAD KOMPUTEROWY Jolanta Kotura KOREKTA Natalia Musiał PROJEKT OKŁADKI Janusz Młynarski Publikacja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w ram ach grantu dla uczelni i szkol wyższych województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe ISBN X Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień: tel. (011') ; Druk: Drukarnia Wydawnictwa Świętego Krzyża, Opole, ul. Katedralna 4.

5 Spis treści Przedmowa... 7 Sytuacja człow iek a w ok resie przem ian stru k tu raln ych w P olsce Lucyna FRĄCKIEWICZ, Infrastru k tu ra społeczna wobec starzenia się lu d n o ści K rystyna HANUSIK, U rszula ŁANGOWSKA-SZCZĘŚNIAK, U w arunkow ania gospodarcze zm ian stru k tu ry społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych w okresie transformacji w P o ls c e Jo an na DYBOWSKA, W yzw ania dem ograficzne dla rozw oju społeczno- -gospodarczego P o l s k i Magdalena PALMER, M arta MACIEJASZ-ŚWIĄTKIEWICZ, Motywy oszczędzania oraz zachowania podmiotów wobec oferty instytucji finansowych Sabina KAUF, Wpływ przem ian społeczno-gospodarczych na kształtowanie się wzorców k o n s u m p c ji Aleksandra PIASECKA, Agnieszka BOBROWSKA, Ekonomiczne uwarunkowania skuteczności nowego polskiego system u emerytalnego Barbara SKRZYŃSKA, Ubóstwo w Polsce. Zmiany w świadczeniach re n to w y c h Problem y rozw oju w sp ółczesn ych gospodarek Wojciech GASPARSKI, Etyczny wymiar działalności g o sp o d a rc z e j Bogusław FIEDOR, Procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych przebieg i próba sformułowania strategii w odniesieniu do przedsiębiorstw pozostających we własności Skarbu Państw a Ryszard BROSZKIEWICZ, Znaczenie szkolnictwa wyższego w procesach restrukturyzacji gospodarki narodowej w latach Klaus GLOEDE, Móglichkeiten und Grenzen der Raumordnung im globalen Standortwettbewerb (Das Beispiel der Region Berlin Brandenburg) Krystyna HANUSIK, Stanisława SOKOŁOWSKA, Uwarunkowania podejmowania decyzji produkcyjnych w rolnictwie. Aspekt p rzestrzen n y Anna BlSAGA, Rolnictwo Opolszczyzny rozwój czy s t a g n a c j a?

6 Emil ANTONISZYN, Znaczenie podatkowych i pozafiskalnych stymulatorów w rozwoju rynku pieniężnego w P o l s c e Anna MIJAŁ, Izabela CEDRO-PUSZCZ, Laura PŁATKOWSKA-PROKOPCZYK, Przem iany gospodarcze stanu i struktury podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim M aria BUCKA, K atarzyna PIASECKA, Płynność finansowa warunkiem przetrw ania małych i średnich przedsiębiorstw na współczesnym rynku Jacek PlECZONKA, Problemy ewidencyjne przy przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów do ksiąg rachunkowych propozycje ro z w ią z a ń M arek BlJGDOL, Aktualne problemy oceny jakości w y ro b ó w Bartosz CHORKOWY, Sektorowe zróżnicowanie płac ludności w Polsce w latach analiza ekonom etryczna T eoria i praktyka zarządzania w spółczesnym i organizacjam i Kazimierz ZlMNIEWICZ, Czy zarządzanie jest nauką? Zofia MIKOŁAJCZYK, Elastyczność organizacji istotnym elementem zarządzania z m ia n a m i Grażyna GRUSZCZYŃSKA-MALEC, Zachowania dewiacyjne w organizacji Czesław SIKORSKI, Zmiany wzorców kulturowych w stosunkach między organizacją a k lie n te m Arkadiusz POTOCKI, Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania k o n flik tem Paweł SZWIEC, Moda na metody zarządzania A dam CZERWIŃSKI, Rola produktów inform acyjnych w zarządzaniu wiedzą na poziomie o r g a n iz a c ji Piotr BLAIK, Rozwój m arketingu i logistyki a koncepcja efektywności z a r z ą d z a n ia Anna BRUSKA, W arunki rozwoju logistyki w świetle grupowania województw metodą C zekanow skiego Tadeusz POKUSA, Kształtowanie procesu integracji łańcucha dostaw

7 P rzed m ow a Niniejsza publikacja powstała z okazji trzydziestolecia istnienia k ieru n ków ekonomicznych w naukowym środowisku Opola. Wydział Ekonomiczny U niw ersytetu Opolskiego jest spadkobiercą tra d y cji i siedem nastoletniego dorobku In sty tu tu N auk Ekonomicznych, powołanego w 1975 r. w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1992 r. Instytut został przekształcony w Wydział Ekonomiczny. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu, który funkcjonował w stru k tu rz e Wydziału Filologiczno-Historycznego, był prof. dr hab. Ja n u sz Kroszel. Do momentu powołania Wydziału Ekonomicznego stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych piastowali: prof. dr hab. Piotr Blaik, doc. dr Zbigniew Kołaczkowski i prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Janusz Słodczyk, a obecnie tę funkcję pełni dr hab. prof. UO U rszula Łangowska-Szczęśniak. S truktura organizacyjna In sty tu tu N auk Ekonomicznych i następnie Wydziału Ekonomicznego rozwijała się zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i naukowo-badawczymi. Obecnie na Wydziale Ekonomicznym istnieją n a s tę pujące katedry i zakłady: - K atedra Finansów i Rachunkowości, - K atedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, - K atedra Logistyki i M arketingu, - K atedra Organizacji i Zarządzania, - K atedra Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomiczno-Społecznej, - Zakład Ekonom etrii i Inform atyki, - Zakład Teorii Ekonomii, - Zakład Teorii Finansów, - Zakład Zarządzania Jakością. Na Wydziale Ekonomicznym zatrudnionych jest 55 nauczycieli akadem ickich, w tym 5 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 25 doktorów i 17 magistrów. Wydział Ekonomiczny ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii, które otrzym ał w 1992 r. Zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego prowadził i prowadzi nadal intensywnie badania naukowe, skoncentrowane wokół następujących tematów:

8 8 Przedmowa - Dochody - konsumpcja - zamożność gospodarstw domowych w okresie transform acji systemowej w Polsce (analiza ekonometryczna), - F inanse i bankowość ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządów terytorialnych, - Logistyka i m arketing w zarządzaniu, - Przem iany strukturalne w gospodarce regionu w okresie transformacji, - Przeobrażenia m iast i ekologiczne problemy gospodarki miejskiej, - Społeczne i demograficzne problemy rozwoju regionu, - Zarządzanie jakością, - Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa w okresie przeobrażeń system u gospodarczego. Na Wydziale Ekonomicznym systematycznie organizowane są konferencje naukowe, których uczestnikami są współpracujący z Wydziałem naukowcy z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. U gruntow aną pozycję w środow isku naukowym osiągnęły organizowane cyklicznie konferencje: - Funkcjonowanie sam orządu terytorialnego, - U w arunkow ania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, - M iasto w okresie przem ian, - Produktyw ność i wydajność w okresie transform acji, - In tern atio n al Conference on Sustainable W aste M anagem ent. N ależy nadm ienić, że Wydział Ekonomiczny organizuje również liczne konferencje naukowe we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz Komisją Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. Pracownicy Wydziału są członkami zarządów stow arzyszeń naukowych oraz komisji naukowych PAN (Komisja N auk Rolniczych, Komisja Nauk Ekonomicznych i Prawnych). Na Wydziale mieści się siedziba Komisji N auk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. Na Wydziale Ekonomicznym publikowane są dwa wydawnictwa seryjne: Zeszyty Naukowe UO, Seria Ekonomia, które ukazują się od momentu powołania kierunków ekonomicznych w Opolskiej WSP, oraz Economical and Environm ental Studies, anglojęzyczna seria, której pierwszy numer ukazał się w 2000 r. Do tej pory opublikowano 28 tomów Zeszytów. Aktualnie przygotowywany jest do druku num er 7 Economical and Environmental Studies. Należy podkreślić, iż seria ta została zakwalifikowana do kategorii Zespołu H-02 lista czasopism B. W ydział Ekonomiczny utrzym uje kontakty naukowe i dydaktyczne z wieloma ośrodkam i zagranicznym i. Ich wyrazem jest uczestnictwo przedstaw i cieli tych ośrodków w konferencjach organizowanych przez Wydział i udział zagranicznych badaczy w jego publikacjach naukowych. Przykładem takich publikacji są anglojęzyczne wydawnictwa z udziałem badaczy z Rosji, U krainy, Czech, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii. Szczególnie owocna jest współpraca z U niw ersytetem w Poczdamie i U niw ersytetem w Trewirze.

9 Przedmowa 9 W niniejszym jubileuszowym tomie zawarto artykuły zaproszonych, u z n a nych przedstawicieli nauk ekonomicznych w Polsce oraz artykuły pracow ników Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, odzwierciedlające główne nurty badań prowadzonych na Wydziale. Tom podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich, pt. Sytuacja człowieka w okresie przem ian strukturalnych w Polsce, zamieszczono sześć artykułów, które przedstaw iają ekonomiczne i społeczne uw arunkow ania życia ludności w okresie wdrażania systemu rynkowego w naszym kraju. Część tę otwiera publikacja Lucyny Frąckiewicz pt. Infrastruktura społeczna wobec starzenia się ludności, dotykająca jednego z najistotniejszych a k tu a l nych problemów społeczno-ekonomicznych Polski starzenia się ludności, a na tym tle tworzenia w arunków godnego życia ludzi starych. Innego aspektu godnej starości, a mianowicie zabezpieczenia m aterialnego, dotyczy n a tomiast artykuł Agnieszki Bobrowskiej i Aleksandry Piaseckiej. Artykuł Krystyny H anusik i U rszuli Łangowskiej-Szczęśniak poświęcony jest przemianom stru k tu ry społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, analizowanym w aspekcie przyczyn tworzonych przez otoczenie gospodarcze. Problematykę szeroko rozumianych wzorców zachowań ludności podejmują też artykuły Joanny Dybowskiej, Magdaleny Palmer i M arty Maciejasz-Swiątkiewicz oraz Sabiny Kauf. Zamykające tę część opracowanie Barbary Skrzyńskiej podejmuje z kolei jedno z ważniejszych zagadnień gospodarki rynkowej - zagadnienie bezrobocia. Na drugą część składa się dziesięć artykułów podejmujących problem atykę rozwoju gospodarki Polski. Tło tych rozważań tworzą trzy pierwsze publikacje. A rtykuł Wojciecha Gasparskiego pt. Etyczny w ym iar działalności gospodarczej jest próbą wskazania aksjologicznego kontekstu gospodarowania. Artykuł Bogusława Fiedora pt. Procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych - przebieg i próba sform ułowania strategii w odniesieniu do przedsiębiorstw pozostających we własności Skarbu Państwa przedstawia makroekonomiczną analizę procesu przekształceń własnościowych w Polsce w okresie transformacji i formułuje podstawy strategii dalszej prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki naszego kraju. Zagadnienia p lanowania rozwoju przestrzennego regionów przedstaw ia K laus Gloede w a r tykule pt. Móglichkeiten und Grenzen der Raumordnung im globalen Standortwettbewerb (Das Beispiel der Region Berlin Brandenburg). W opracowaniu tym w szczególności rozw ażane są teoretyczne i praktyczne problem y konkurencji między wielkim ośrodkiem miejskim a otaczającym regionem na przykładzie Berlina i Brandenburgii. Natomiast artykuł Ryszarda Broszkiewicza pt. Znaczenie szkolnictwa wyższego w procesach restrukturyzacji gospodarczej dotyczy rozwoju szkolnictwa wyższego jako podstawowej determ i nanty wzrostu gospodarczego. Artykuły Krystyny H anusik i Stanisławy Sokołowskiej oraz Anny Bisagi poświęcone są funkcjonowaniu rolnictwa w Polsce. Emil Antoniszyn podejmuje w swoim opracowaniu problem u w a runkowań rozwoju rynku pieniężnego. Autorzy kolejnych trzech artykułów

10 10 Przedmowa A nna Mijał, Izabela Cedro-Puszcz, L aura Płatkowska-Prokopczyk oraz M a ria Bucka i Jacek Pieczonka prezentują wyniki swoich rozważań na tem at sektora małych i średnich przedsiębiorstw. M arek Bugdol natom iast przedstawia problematykę oceny jakości z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Tę część zamyka artykuł Bartosza Chorkowego dotyczący problemu istotnego dla rozwoju gospodarczego sektorowego zróżnicowania płac. Trzecią część tom u tworzą opracowania z zakresu teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami. Otwiera ją dyskusyjny artykuł Kazimierza Zimniewicza pt. Czy zarządzanie jest nauką? Kolejne opracowania poświęcone są rozmaitym aspektom zarządzania w organizacjach. Tematem artykułu Zofii Mikołajczyk jest elastyczność organizacji jako cecha wspomagająca proces zarządzania zmianami. Z kolei Grażyna Gruszczyńska-Malec rozważa zachowania dewiacyjne w organizacji, a Czesław Sikorski - k u ltu rowe determ inanty stosunków organizacji z klientami. Arkadiusz Potocki przedstaw ia natom iast problematykę metodyki zarządzania konfliktem w organizacji. W artykule Pawła Szwieca zwraca się uwagę na opóźnienia przepływu wiedzy w nauce i w praktyce zarządzania w Polsce w relacji do najnowszych trendów światowych. Adam Czerwiński zajmuje się jednym z aspektów zarządzania wiedzą w organizacji. Artykuły Piotra Blaika, Anny Bruskiej i Tadeusza Pokusy, kończące tę część, usytuow ane są w nurcie badań zarządzania logistycznego i są wynikiem długoletnich dociekań autorów w tej dziedzinie. Przekazujem y zatem Czytelnikom tom bardzo zróżnicowany tematycznie. Jego zaletą, jak się wydaje, jest to, że pokazuje aktualne zainteresowania badawcze naszego zespołu. Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak Stanisław a Sokołowska

11 Sytuacja czło w iek a w o k resie p rzem ian stru k tu ra ln y ch w P o lsce

12 Prof. dr hab. Lucyna FRĄCKIEWICZ* In frastru k tu ra sp o łeczn a w ob ec sta rzen ia się lu d n o ści Proces starzenia się ludności, charakterystyczny dla krajów UE, nie omija również Polski, choć tempo tego procesu z różnych przyczyn jest w naszym kraju nieco wolniejsze. Według prognoz demograficznych opracowanych przez ONZ do 2050 r. tempo przyrostu liczby osób starszych będzie wzrastać, powodując coraz większe obciążenie ludności produkcyjnej osobami w wieku poprodukcyjnym. Prognoza GUS obejmująca okres do 2030 r., oparta na wynikach NSP 2002 oraz na przewidywanych trendach demograficznych, w skazuje na szczególnie wysoki przyrost osób w najstarszych grupach wieku. Odpowiednie dane przedstawia tab. 1, natomiast w tab. 2 zestawiono dane ONZ dotyczące obciążeń ludności produkcyjnej osobami niepracującymi. Nie dziwi zatem fakt, że problematyce starzenia się społeczeństw poświęca się ostatnio bardzo wiele uwagi. Nie można więc pominąć tak istotnego dokumentu, jakim jest Strategia Lizbońska. Strategia ta omawia szeroko pojmowane zabezpieczenie na starość, wyodrębniając trzy podstawowe obszary działań: - zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń em erytalnych; - zapewnienie stabilności finansowej systemów em erytalnych; - modernizację systemów emerytalnych. Celem tych działań jest m.in.1: - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, polegające na ochronie ich przed ubóstwem, zapew nieniu im uczestnictw a we wzroście dobrobytu kraju i umożliwienie im dzięki tem u aktywnego uczestnictw a w życiu społecznym i kulturalnym ; *Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii. 1 I. Białecki i inni, Biała Księga 2003, cz. 4: Nowy model społeczny. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003, s. 50.

13 14 Lucyna Frąckiewicz wskaźnik dynamiki 155,9 155,8 145,5 150,1 156, ,9 171,1 6'96T 219,4 483,0 'CO O CM O co 05" t> t>" t>" rh 10 oo" CO" o" cm" co 00 CD o CO t> LO t> CM CM CO co <M LO CD CM CM t> q CO co CD ot cd' oo" o" co" cm" 05" CD" o" Tt CD 05 CO CO 05 CO LO LO LO LO CM <N o co o <N I O-M CO CD * t O co ot CD oo' ci co" o" oo" cm" cm" o" CD <N CM t> (M 05 m t> CM o co E 1 rh1 T 1 th CM CM CM CO -c ' N S fi t> rt IO t> OD co rh LO_ o t> ot CD" r_r rh t>" 05" cm" co" co" S t> o lo (M lo LO CM CD CN CM CO 00 CO CD T <N o t> LO t> 00 CO CM t>" co" cm" rh rh~ CO" io" o" ł-h co 00 LO (M LO 05 O LO CM CM CO ł-h >, Warszawa 2004 (obliczenia własne). CO 3 M o ' N S CM l CO co (N 05 t> LO 05 CM. CO co r f co" io" o " o " rh rhr1 CD co CO CO 05 CM Tf 00 co E rh y l rh rh CM CM CM CO io -d a 0) lo CM co co t> 05 t> 05 CM ''o O co" t>" co" 05" co" co" l>" oo" co" 05" CO CO CM CO 05 t> CM CO O O CD ł 1 1 co 05 <M CM CM O CM (M <M i l rh O ot S Cvj ŚO C\J O 3 O s* s 3 x> ci H CD CM 05_ CD Tf LO t> CO <N co" co oo" of rh 00" co" CO" O t> CM CM CM rh 05 CM to LO O LO <M CD t i rh th a ) 0) CD CO t> t> ''o 1 fcjd O O lo 1 O 1 LO 1 O 1 lo 1 O 1 LO CD CO O o Ć i

14 Infrastruktura społeczna wobec starzenia się ludności 15 Tabela 2. Obciążenie ludności produkcyjnej ludnością przed- i poprodukcyjną Rok razem Wariant średni ONZ dzieci i młodzież 0-14 osoby starsze 65+ razem W ariant niski ONZ dzieci i młodzież 0-14 osoby starsze Źródło: World Population Prospect. The 2002 Reuision, vol. 1: Comprehensive Tables, New York 2003; M. Kowalska, M. Szczyt, Stan, struktura i dynamika ludności w Europie w świetle prognozy ONZ, Warszawa umożliwienie osobom starszym utrzym ania ich wcześniejszego poziomu życia przez zapewnienie im dostępu do odpowiednich systemów em erytalnych zarówno publicznych, jak i prywatnych; - wspieranie solidarności wewnątrz pokolenia i pomiędzy pokoleniami. W pierwszym wypadku chodzi o względną równość sytuacji m aterialnej w ramach populacji osób starszych, w drugim zaś o to, żeby poziom życia osób starszych nie odbiegał od przeciętnego poziomu życia w społeczeństwie. W dalszej części Strategii omawiane są podstawy ekonomiczne is t niejących i przyszłych systemów emerytalnych, które powinny zagw arantować możliwość zaspokajania rosnących potrzeb ludności starszej. W arto jednak zwrócić uwagę na szereg innych dokumentów, które w sposób jednoznaczny określają zasady budowania spójności społecznej, będącej podstawą realizacji praw człowieka w każdym okresie jego cyklu życia. W yraźnie uwidacznia się konieczność, aby równolegle do m aterialnego zabezpieczenia ludności starszej realizować zasady spójności społecznej. Spójność społeczna wiąże się ze zdolnością zapewnienia wszystkim [...] członkom [społeczeństwa] dobrobytu, zminimalizowania rozbieżności między nimi i uniknięcia zjawiska polaryzacji. Natomiast dobrobyt to nie tylko sprawiedliwy i pozbawiony dyskrym inacji dostęp do praw człowieka, ale również: - godność każdej osoby oraz uznanie jej własnych możliwości i udziału w społeczeństwie, przy pełnym poszanowaniu różnorodności kultur, opinii i przekonań religijnych; - wolność dążenia każdej jednostki do osobistego rozwoju w ciągu jej życia; - możliwość czynnego i pełnego uczestnictwa każdej jednostki w społeczeństwie.

15 16 Lucyna Frąckiewicz Dlatego jest rzeczą naturalną, że Rada Europy dąży do wypracowania stanowiska wobec zagadnienia spójności społecznej w oparciu o praw a człowieka. P raw a tw orzą najtrw alsze podstawy polityki społecznej. To one zapewniają wszystkim członkom społeczeństwa równe szanse. Gdy prawa człowieka stanowią bazę, działania państwa w obszarze polityki społecznej przestają być kwestią dobroczynności lub opieki ukierunkowanej na członków społeczeństwa, którym w mniejszym stopniu dopisało szczęście; stają się natomiast spraw ą zagw arantow ania wszystkim takich samych praw. Nawet przy najsilniejszej ochronie prawnej, jaką można by otoczyć prawa człowieka, nigdy nie jest rzeczą prostą zapewnienie wszystkim członkom społeczeństwa, a zwłaszcza najsłabszym, możliwości rzeczywistego korzystania z przysługujących im praw. Paradoksem jest to, że ci, którzy najbardziej potrzebują ochrony ich praw, są często najgorzej przygotowani do ich egzekwowania. Oto dlaczego prawnej ochronie praw m uszą towarzyszyć zdecydowane środki w dyspozycji polityki społecznej celem zapewnienia, że każdy będzie m iał rzeczywisty dostęp do swych praw 2. Polska, zgodnie z tendencjam i istniejącym i we wszystkich krajach UE, poświęca ostatnio szczególnie dużo uwagi określeniu kierunków działań sprzyjających spójności społecznej. Strategia polityki społecznej na lata wyraźnie określa, że polityka ukierunkowana na sprzyjanie spójności społecznej jest niezwykle istotna. - Każde państwo powinno dbać o jak najlepszą jakość życia wszystkich swoich obywateli. - W ostatnich latach w Polsce wskaźniki dotyczące skali ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym są na nieakceptowalnym poziomie. - Ze względu na coraz mniej korzystne relacje grupy osób w wieku produkcyjnym do tych w wieku nieprodukcyjnym konieczne jest mobilizowanie do aktywności wszystkich grup społecznych. - Potencjał społeczny przekłada się bezpośrednio na potencjał gospodarczy. Spójne społeczeństwo, w którym funkcjonują silne więzy rodzinne i społeczne, jest bardziej odporne na zagrożenie negatywnymi zjawiskami 3. W związku z tym opracowana strategia polityki społecznej na lata uznaje m.in. za zadania priorytetowe: - budowę system u wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym; - aktywizację i mobilizację partnerów lokalnych. Przyjęte założenia w dużej mierze dotyczą sytuacji ludności starszej, której liczba, jak już wspomniano, wzrasta w krajach europejskich w tempie wyjątkowo szybkim. Stanowi to niewątpliwie jeden z najpoważniejszych i najtrudniejszych dla polityki społecznej problemów do rozwiązania zarów 2 Nowa Strategia na rzecz Spójności Społecznej, Europejski Komitet Spójności Społecznej (CDCS), Strasburg 2004, s Strategia Polityki Społecznej Wstępne propozycje Ministerstwa Polityki Społecznej do dyskusji, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 2.

16 Infrastru k tu ra społeczna wobec starzenia się ludności 17 no w skali makro-, jak i mikroregionalnej. Interesujące badania nad ludźmi starszymi'1bardzo wyraźnie wskazują, że zagospodarowanie czasu wolnego przez osoby starsze jest ściśle skorelowane z wiekiem i poziomem wykształcenia. Generalnie jednak wypada stwierdzić, że obszar zainteresowań osób starszych jest bardzo niewielki. Do rzadkości należy korzystanie z kin, teatru, zajmowanie się w/asnym hobby, angażowanie się w prace społeczne czy w działalność polityczną, uczestnictwo w klubach czy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. O ile wśród osób najstarszych sytuację tę można tłumaczyć ograniczającą się wraz z wiekiem mobilnością przestrzenną, o tyle wśród osób młodszych nie bez znaczenia jest brak poczucia bezpieczeństwa, trudności kom unikacyjne lub może po prostu brak zainteresowań; oferowany repertuar często rozmija się z oczekiwaniami. Nie można jednak nie zauważać, że poważną barierą w organizacji życia osób starszych jest na ogół niedostosowana do om a wianej grupy ludności infrastruktura społeczna oraz jej lokalizacja. Infrastruktura społeczna była bowiem w okresie socjalizmu ze względów ideologicznych i praktycznych rozwijana na bazie zakładów pracy i głównie w ich otoczeniu, a ponadto służyła dzieciom i młodzieży oraz ludności produkcyjnej, z pomijaniem potrzeb ludności poprodukcyjnej. Nowa sytuacja demograficzna oraz niezrównoważony rynek pracy przesądziły nie tylko o wzroście liczby emerytów (w tym przedwczesnych), lecz również o nowych potrzebach wynikających z postępu społecznego, który stał się udziałem starzejącej się ludności. Widocznym wskaźnikiem tego postępu jest nie tylko wzrost poziomu wykształcenia, udokumentowany wynikami Narodowych Spisów Powszechnych, lecz także rozwój zainteresow ań rozbudzany powszechnym dostępem do telewizji i Internetu. Jest on widoczny tak że w działaniach na rzecz spójności społecznej, która niewątpliwie rozwijać się może jedynie w skali mikroregionalnej - obejmującej stosunki międzyludzkie. Dużą rolę odegrać może infrastruktura społeczna, która jednak nawet pod względem lokalizacji musi być przybliżona do środowiska zamieszkania, a nie do miejsca pracy. Musi być ponadto dostępna dla osób starszych z ograniczoną sprawnością ruchową czy z ograniczonym polem widzenia, usytuowana w miejscach przystępnych i oświetlonych. Infrastrukturę społeczną stanowią kadry i baza m aterialna, czyli obiekty służące zaspokojeniu potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu. Sprawą oczywistą jest fakt, że inaczej przedstawiają się te urządzenia na szczeblu podstawowym gminy i osiedli, in a czej zaś na szczeblu powiatu i województwa. Na szczeblu podstawowym szczególnie ważną sprawą jest to, aby izochrona i izolinia były powszechnie dostępne, tzn. by odległość od miejsca zamieszkania nie przekraczała 1,5 km, a czas dojścia nie przekraczał 15 m inut. Nie wymaga kom entarzy fakt, że 4 Warunki życia ludzi starszych i ich zachowanie na rynku, red. A. Rusińska, Warszawa Przemiany społeczne..

17 18 Lucyna Frąckiewicz większość zadań realizowanych na tym szczeblu stanowi obowiązki gmin, które zobowiązane są do realizacji lokalnej polityki społecznej. W odniesieniu do ludzi starszych zadania te są bardzo rozbudowane i obejmują problemy ekonomiczne, zdrowotne, społeczne, kulturow e i prawno-instytucjonalne. P. Błędowski rozróżnia wśród wymienionych tu problemów szczególne zadania dla subdyscyplin polityki społecznej: Polityki szczegółowe ważne dla optymalizacji modelu polityki wobec ludzi starszych realizują następujące najw ażniejsze zadania5: 1) polityka ubezpieczeń społecznych zagwarantowanie dochodu ze świadczeń społecznych w wysokości umożliwiającej samodzielne finansow anie zakupu dóbr i usług typowych dla potrzeb związanych z wiekiem, mobilizowanie do dbałości we wcześniejszych fazach życia o indywidualne zabezpieczenie dochodów na starość; 2) polityka ochrony zdrowia - popularyzacja zasad promocji zdrowia i higieny życia, rozwój opieki geriatrycznej i poprawa dostępności świadczeń rehabilitacyjnych; 3) polityka pomocy społecznej - rozwój pomocy środowiskowej w formie usług, realizacja procesów (re)integracji społecznej różnych grup świadczeniobiorców; 4) polityka mieszkaniowa - zapewnienie standardu mieszkaniowego sprzyjającego zachowaniu samodzielności ludzi starych, stworzenie warunków dostępu do mieszkań umożliwiających wygodne zamieszkiwanie rodziny wielopokoleniowej; 5) polityka oświatowa - podniesienie poziomu wykształcenia ludności, rozszerzenie dostępu do oświaty dla osób w różnych grupach wiekowych; 6) polityka zatrudnienia - zapewnienie starszym pracobiorcom rów noupraw nienia na rynku pracy, zmniejszenie rozmiarów bezrobocia. N iestety, b rak dopracowanych wskaźników, które mogłyby wykazać, w ja kim stopniu zrealizowane są wymienione wyżej zadania. Dane statystyczne w znikomym zakresie mogą wskazać, jakie jest wykorzystanie infrastruktury społecznej przez ludność w wieku starszym, operują bowiem przelicznikami dla ogółu ludności. Jedynie w odniesieniu do usług zdrowotnych możliwa jest ocena potrzeb w zakresie infrastruktury. Na rys. 1 przedstaw iono korzystanie z usług lecznictwa otwartego i zamkniętego. Zwiększające się zapotrzebowanie na usługi ochrony zdrowia wraz z wiekiem potwierdzają też wzrastające koszty lecznictwa. Koszt opieki zdrowotnej kształtuje się w Wielkiej Brytanii w przeliczeniu na osobę w wieku lat na poziomie 251 funtów, w wieku lat 377 funtów, w wieku lat funtów, w wieku funtów, a powyżej 85 lat funtów6. 5 P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002, s P. Szukalski, Umieralność osób starszych w Polsce, w: Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny, Łódź 2000, s. 81.

18 Infrastruktura społeczna wobec starzenia się ludności 19 Rys. 1. Korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz z usług szpitalnych ze względu na wiek w 2003 r. Źródło: RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Wiek Podobnie w jednej z kas ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w N iem czech7 średnie wydatki na świadczenia na jednego ubezpieczonego wskazują na ich wzrost w zależności od płci i wieku. Tak np. świadczenia na mężczyznę w wieku lat wynoszą 1895 DM, na kobietę DM, natom iast w grupie wieku lat 5097 i 4731 DM, w wieku powyżej 80 lat 6304 i 6142 DM. Niestety, brak odpowiednich równie szczegółowych danych dla Polski uniemożliwia dokonanie porównań, przypuszczać jednak można is t nienie podobnych relacji. Pewną próbę różnicowania kosztów opieki medycznej w zależności od wieku mogą stanowić przyjęte przez Śląską Kasę Chorych wskaźniki dotyczące finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. W 2000 r. przyjęto dla ubezpieczonych do 2 miesięcy - 1,4, od 2 miesięcy do 7 lat - 1,2, dla ubezpieczonych 7 65 lat - 0,9, dla osób ponad 65 lat 1,5, natom iast dla podopiecznych domów pomocy społecznej 2,5. Nie dziwi zatem fakt, że i w Polsce w m iarę procesu starzenia się społeczeństwa znacząco rosną wydatki na ochronę zdrowia (rys. 2). Równocześnie jednak od innych krajów dzieli Polskę poważny dystans (rys. 3). Nie można również pominąć faktu bardzo niekorzystnego rozmieszczenia w Polsce in frastruktury ochrony zdrowia w układzie przestrzennym. Liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosi w kraju 32,1, w województwie m a zowieckim - 42,5, a w województwach opolskim i podkarpackim 22,4. Wśród 732 szpitali 109 zlokalizowanych jest w województwie śląskim, 20 7 A. Grosch, Wyrównanie struktur ryzyka między kasami ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech (materiał wstępny na seminarium w Jachrance 1998).

19 20 Lucyna Frąckiewicz w województwie świętokrzyskim. W przeliczeniu na 10 tys. ludności liczba łóżek szpitalnych wynosiła w kraju 48,7, w województwie śląskim - 58,3, a w województwie podkarpackim 41, wydatki całkowite leki szpital % \ ^ / ' ' ' 2000 ' 200? Rys. 2. Wzrost realnych publicznych wydatków na opiekę zdrowotną, ogółem na opiekę szpitalną i dopłat do leków (1994 r. = 100) Źródło: System ochrony zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 37, Warszawa Lata CD ' O fc 2500 a g n wydatki średnia ^ Kraj Rys. 3. Całkowite wydatki na zdrowie w wybranych krajach OECD w USD (PPP) na głowę w 2000 r. Źródło: jak w rys. 2. Dla ludności starszej szczególne znaczenie mają oddziały geriatryczne, jednak z wielu względów trudne jest ich wyodrębnienie, a chorzy najczęściej

20 Infrastruk tu ra społeczna wobec starzenia się ludności 21 są leczeni na oddziałach wewnętrznych. Dostępne informacje pozwalają je dynie na wyodrębnienie stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego, w których pacjentam i w 80% są osoby starsze. P rzestrzenne rozmieszczenie tych zakładów przedstaw ia tab. 3. Tabela 3. Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego w 2003 r. (stan w dniu 31 XII) Województwo Opiekuńczo-lecznicze łóżka1 zakłady3 pacjenci 1 Pielęgnacyjno- -opiekuńcze łóżkab zakłady3 pacjenci 1 Hospicja łóżkab zakłady3 pacjenci 1 Ogółem Dolnośląskie Kujawsko- -pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Bez filii. b Łącznie z filiami (oddziałami). Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2004, GUS, Warszawa, s Zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba łóżek w wymienionych zakładach wymaga długotrwałych oczekiwań, stanowiąc poważny i bolesny problem społeczny. Wymaga on co prawda poważnych nakładów finansowych, lecz są to nieuniknione koszty społeczne dokonujących się przeobrażeń demograficznych. Pogarszająca się wraz z wiekiem sprawność wymaga intensyfikacji działań w zakresie profilaktyki starości od najmłodszych lat i ich intensyfikacji w przededniu starości. Wielu badaczy, powołując się na koncepcję

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych Departament Polityki Regionalnej Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Kraków 2014 MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo