Protokół kontroli doraźnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli doraźnej"

Transkrypt

1 Protokół kontroli doraźnej w zakresie wydatkowania środków pochodzących z celowej rezerwy budżetowej część 83 pozycja 10 przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań określonych programem przygotowań do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w powiązaniu z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. nr 97 z 2004 r., poz. 964) 1. Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Łodzi Łódź, ul. Północna 27/29 NIP: (zał. nr 1) REGON: (zał. nr 2) Obowiązki kierownika pełni Pani Halina Cichoń - Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (zał. nr 3). 2. Kontrolę przeprowadził pracownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: Ziemowit Staszewski inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 2/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. (zał. nr 4). Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 lutego 2005 r. Dokonano wpisu w Książce Kontroli pozycja 1/2005 r. strona Informacji udzielali: 1. Pani Halina Cichoń Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, 2. Pan Jan Włodarczyk Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 3. Pani Teresa Rowińska Główny Księgowy 4. Pan Ireneusz Janas Informatyk 4. Przedmiotem kontroli była: Prawidłowość wykorzystania środków w wysokości złotych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa część 83 pozycja 10, na pokrycie kosztów zadań określonych programem przygotowań do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w powiązaniu z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. z 2004 r nr 97, poz. 964) w szczególności w części dotyczącej zakupu podzespołów jednostki centralnej komputera. Dokumentacja przetargowa

2 - na podstawie art. 70 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19 poz. 177) zakupiono: notebook z drukarką (faktura nr 992/04 zał. nr 24), dostawcę wyłoniła Komisja przetargowa powołana przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (zał. nr 44) w oparciu o rozeznanie cenowe, - w związku z art. 4 pkt. 8 i odpowiednio pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) nie stosowano tej ustawy przy zakupie: podzespołów do serwera jednostki centralnej komputera (faktura nr 947/04 zał. nr 21), tonera HP LJ 1010/1012/1015 Q2612A (faktura nr 948/04, zał. nr 20), środków ochrony osobistej: (kask do pracy na wysokości, rękawice gospodarcze, rękawice drelichowe faktura nr 3864/04/MG, zał. nr 14; linka bezpieczeństwa z amortyzatorem, fartuch jednorazowy, szelki asekuracyjne faktura nr 3950/04/MG, zał. nr 16;), materiałów biurowych (faktura nr 1387/04/BS, zał. nr 12; nr 0/320925/03/23 zał. nr 10; nr 0/330742/03/07, zał. nr 15; nr 1429/04/BS zał. nr 13), wyposażenia biura w tym programu do skanowania i podzespołów do serwera jednostki centralnej, materiałów do instalacji jednostki centralnej komputera, mebli (faktury nr 949/04, zał. nr 19; nr 95/10/04 zał. nr 18; nr 223, zał. nr 23; nr 3761/2004, zał. nr 22; nr 0/330742/03/07, zał. nr 15), środków czystości (faktura nr 0/335800/03/13 zał. nr 17), znaczków pocztowych (faktura nr FV01174/242/ /G/1104, zał. nr 11). Dokumentacja finansowa Inspektorat przedłożył przy piśmie z dnia 10 stycznia 2005 r. znak WI-8.AD- 310/54/2005 (zał. nr 56) informację dotyczącą rozliczenia środków uruchomionych w 2004 r. na łączną wartość złotych, w tym: - faktury związane z zakupem: podzespołów do serwera jednostki centralnej i materiałów do instalacji jednostki centralnej komputera, notebooka i drukarki, pozostałych materiałów i wyposażenia, usług pozostałych-znaczków pocztowych, polecenia przeksięgowania z zestawieniem kosztów delegacji. W wyniku dokonanej weryfikacji ww. dokumentów pismem z dnia r. znak BE.I.0717/25/05 zwrócono się do Inspektoratu o wyjaśnienia w zakresie brakujących opisów faktur (zał. nr 57). Wyjaśnienie Inspektorat zawarł w piśmie z dnia 28 stycznia 2005 r. znak WI-8.AD- 310/160/05 (zał. nr 58), wskazując na przeoczenie formalne i jednocześnie przekazał komplet opisanych faktur.

3 Otrzymane w toku kontroli faktury i dokumenty płatnicze zestawiono w poniższej tabeli: Lp. Nr faktury Data wystawienia Kwota faktury Numer załącznika Data płatności/ przelewu Kwota zapłaty Numer załącznika 1 0/320925/03/ , , FV01174/ , ,00 30 / /G/ /04/BS , , /04/BS , , /04/MG , , /330742/03/ , , /04/MG , , /335800/03/ , , /10/ , , / , , / , , / , , / , , , , / , ,00 38 Dokumenty polecenia księgowania dotyczą: - PK polecenie księgowania nr storno faktury VAT nr 95/10/04 z dnia r. zakup biurek i mebli z paragrafu 4210 do paragrafu 4217 (zał. nr 25), - PK 159 polecenie księgowania rozliczenie kosztów delegacji (zał. nr 26), - PK polecenie księgowania nr przeksięgowanie między paragrafami 4300 i 4307 kosztów rozmów telefonicznych, Internetu i czynszu jednego pomieszczenia, kwota 6600 zł (zał. nr 27), - PK polecenia księgowania nr zestawienie kosztów delegacji na kwotę 3100 złotych z poleceniem przeksięgowania kwoty 10,60 złotych w obrębie paragrafu 4417 (zał. nr 28). 5. Ustalenie dokonane w toku kontroli Stwierdzono, że: 1) wybrane podzespoły zakupione w ramach faktury 947/04 (zał. nr 21) zmontowano w urządzenie, które nie działa samodzielnie, lecz stanowi doposażenie dołączone do lokalnej sieci i zgodnie z protokółem przyjęcia ustnych wyjaśnień (zał. nr 6), jedynie zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu komputerom pracującym w tej sieci. Równolegle pracuje drugie urządzenie obsługujące pracę lokalnej sieci w pozostałym zakresie, oba, za pośrednictwem przełącznika, współpracują z jednym monitorem komputerowym, lecz mają odrębne klawiatury, 2) w Księdze Inwentarzowej w odrębnej pozycji wpisano podzespoły jako serwer do jednostki centralnej komputera, klawiaturę, zasilacz awaryjny APC Bac C5 500 o łącznej wartości 1770 złotych,

4 3) podstawą zakupu i wpisu w księgę inwentarzową wyposażenia, w szczególności wyposażenia ujętego w pkt. 2 jest kwalifikacja dokonana przez Główną Księgową. (zał. nr 8), 4) w Księgę Inwentarzową wpisano meble, zakupione i zmontowane w Inspektoracie, zgodnie z umową zawartą z dostawcą, 5) do Księgi Środków Trwałych w pozycji 51 na stronie 15, w dniu r. z wartością 8000 złotych wpisano notebook wraz z drukarką, które używane są przez Wydział Kontroli, 6) materiały biurowe, środki czystości zużywane są sukcesywnie, 7) nie doszło do zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej. 6. Wnioski W oparciu o ustalenia kontroli kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa część 83 poz. 10 przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań określonych programem przygotowań do członkostwa Polski w UE w powiązaniu z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r.). Dodatkowo oparto się na opinii zawartej w piśmie UKIE z dnia 27 września 2004 znak DPZ/ 2728/2004/IP (zał. nr 9) odnoszącym się do wniosku Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2004 o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie programu NPPC Rozdział 7 "Rolnictwo Wzmocnienie instytucjonalne Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu centralnym oraz terenowym w zakresie "Krajowego programu urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt w zakresie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej". W piśmie stwierdzono, iż opis i uzasadnienie zadania zamieszczony we wniosku o przeniesienie środków z rezerwy celowej i decyzja Komitetu Europejskiego Rady Ministrów mają znaczenie indykatywne, stąd zmiany zakresu przedsięwzięcia są dopuszczalne o ile nie powodują zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej. Integralną częścią niniejszego protokołu jest spis załączników. Na tym protokół zakończono i podpisano Łódź, 04 marca 2005 r...

5 Spis załączników: do protokołu kontroli doraźnej w zakresie wydatkowania środków pochodzących z celowej rezerwy budżetowej część 83 pozycja 10 przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań określonych programem przygotowań do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w powiązaniu z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. nr 97 z 2004 r., poz. 964) Nr Data Nazwa Znak/wyróżnik załącznika r. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP r. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON r. Akt powołania Pani Haliny Cichoń na BD.VII.1120/2320/2002 stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych r. Upoważnienie do przeprowadzenia 2/2005 kontroli r. Wzory podpisów r. Protokół ustnych wyjaśnień r. Protokół ustnych wyjaśnień r. Protokół ustnych wyjaśnień r. Pismo UKIE Sekr. DPZ/2728/2004/IP Faktura 0/320925/03/23 108,08 zł Faktura 400,00 zł FV01174/242/ /G/ Faktura 1387/04/BS 1550,97 zł Faktura 1429/04/BS 1985,37 zł Faktura 3864/04/MG 117,12 zł Faktura 0/330742/03/07 633,62 zł Faktura 3950/04/MG 836,68 zł Faktura 0/335800/03/13 795,79 zł Faktura 95/10/ ,46 zł Faktura 949/04 670,00 zł Faktura 948/04 560,00 zł Faktura 947/ ,00 zł Faktura 3761/ ,82 zł Faktura ,72 zł Faktura 992/ ,00 zł Polecenie księgowania nr , Polecenie księgowania nr , r. Polecenie księgowania nr zł Polecenie księgowania nr 180 z 10,60 zł załącznikiem 29 od do Raport kasowy Nr 36/ od do Raport kasowy Nr 37/2004

6 31 od 25.11/04 do 30.11/04 32 od do Raport kasowy Nr 38/2004 Raport kasowy Nr 39/ od do Raport kasowy Nr 42/ r. Wyciąg nr / r. Wyciąg nr 143 zlecenie / r. Wyciąg nr 143 zlecenie / r. Wyciąg nr 143 zlecenie / r. Wyciąg nr 154 zlecenie / Dowód wpłaty Pokwitowanie r. Dowód wpłaty Pokwitowanie r. Umowa nr 7/ r. Księga inwentarzowa strony 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, r. Księga środków trwałych strona r. Zarządzenie w sprawie powołania WD-8.AD.3111/2004 komisji przetargowej r. Oświadczenie Aliny Jasińskiej Pasik WI-.AD-3111/ r. Oświadczenie Jana Włodarczyka WI-8.AD-3111/ r. Oświadczenie Sabiny Walczak WI-8.AD-3111/ r. Zapytanie o cenę f-my Computers VIS WI-8.AD-3111/ r. Zapytanie o cenę f-my BP Systemy WI-8.AD-3111/2004 Informatyczne r. Zapytanie o cene f-my Sklep WI-8.AD-3111/2004 Komputerowy BOLN r. Zapytanie o cenę f-my RAM-SERWIS WI-8.AD-3111/ r. Zapytanie o cenę f-my KON-SUL WI-8.AD-3111/2004 Electronics r. Oferta cenowa f-my Komputer VMS r. Zamówienie notebooka z drukarką WI-8.AD-3111/ r. Pismo w sprawie rozliczenia BE.I.0717/9/05 przyznanych środków z rezerwy budżetowej r. Pismo z rozliczeniem środków z WI-8.AD-310/54/2005 rezerwy budżetowej r. Pismo o złożenie wyjaśnień BE.I.0717/25/ r. Pismo z wyjaśnieniami WI-8.AD-310/160/ r. Protokół sporządzony na okoliczność wyboru oferty zakupu laptopa WI.-8.AD.3111/2004 Dokumenty faktur, dowodów płatności, umowy i polecenia księgowania dla ułatwienia kontroli, spięte są w bloki tematyczne.

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo