Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Teresa Jerzykowska-Słupska mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 58 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku z zachowaniem zasady racjonalnego gospodarowania. Sporządzanie sprawozdań finansowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe dostarczają informacji, z których korzystają menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwem, a także otoczenie zewnętrzne. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów, który zawiera: pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia, które pozwolą Ci ukształtować podstawowe umiejętności z zakresu ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, sprawdzian postępów, który na bieżąco pozwalać Ci będzie kontrolować twoje postępy w nauce, 4. Sprawdzian osiągnięć, którego rozwiązanie pozwoli Ci skontrolować stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w celach kształcenia, 5. Wykaz literatury, która pomoże Ci rozwijać widomości i umiejętności dotyczące ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z4 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowoksięgowego Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości, stosować ogólne zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych, charakteryzować podstawowe koszty i przychody, dokumentować typowe zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie handlowym. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: stosować klasyfikacje kosztów według różnych kryteriów, zaewidencjonować koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, zastosować procedury rozliczania kosztów, rozliczyć koszty czasie, rozróżnić składniki kosztów bezpośrednich i pośrednich, skalkulować cenę towaru według podanych założeń, zaewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne, zaewidencjonować przychody i koszty finansowe, zaewidencjonować wyniki nadzwyczajne, określić podstawowe sprawozdania finansowe, sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe według podanych założeń, ustalić wynik finansowy metodą statystyczną i księgową w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, podzielić i rozliczyć wynik finansowy, obliczyć i zaewidencjonować obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu, wypełnić deklarację podatku dochodowego, obliczyć podstawowe wskaźniki struktury i dynamiki składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, obliczyć strukturę i wskaźniki poziomu kosztów, obliczyć podstawowe wskaźniki analizy wskaźnikowej. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Materiał nauczania Przychody i ich klasyfikacja Przychody to kwoty należne za sprzedane wyroby, towary, usługi, materiały lub inne składniki aktywów. Sprzedaż ujmowana jest na koncie Sprzedaż towarów w cenach netto bez podatku VAT. Przychody ze sprzedaży obliczane są jako iloczyn ilości sprzedanych, np. towarów, i ich ceny jednostkowej. Moment sprzedaży: według zasady memoriałowej moment sprzedaży jest równy momentowi wystawienia faktury i wydania towarów z magazynu, w metodzie kasowej moment sprzedaży jest równy momentowi otrzymania należności za sprzedane towary. Wyodrębnia się następujące grupy przychodów z działalności gospodarczej: przychody z działalności operacyjnej (tej do której jednostka została powołana, np. sprzedaż towarów w jednostce handlowej), przychody z pozostałej działalności operacyjnej (pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki), przychody finansowe (z działalności finansowej jednostki). Ewidencja przychodów dokonywana jest na kontach zespołu 7 : Sprzedaż produktów, Sprzedaż materiałów, Sprzedaż towarów, Pozostałe przychody operacyjne, Przychody finansowe. Ogólne zasady ewidencji przychodów ze sprzedaży poznałeś w jednostce modułowej 341[03].Z4.01. Zasady ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w jednostkach handlowych poznałeś w jednostce modułowej 341[03].Z4.03. Kalkulacja kosztów jednostkowych (produktu, towaru) Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa handlowego jest obrót towarowy. Przedsiębiorstwo może też podjąć działalność produkcyjną, wytwarzać określone wyroby, np. wyroby piekarnicze, garmażeryjne i inne. Dla wytworzonych wyrobów istnieje potrzeba sporządzenia kalkulacji kosztu jednostkowego, czyli ustalenia kwoty kosztów, jakie przypadają na przedmiot kalkulacji. Przy kalkulowaniu kosztu jednostkowego produktu wyróżnia się dwie grupy kosztów: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Ich treść ekonomiczną przedstawia tabela 1. 7

9 Tabela 1. Składniki kosztów bezpośrednich i pośrednich [opracowanie własne] Koszty bezpośredni e Koszty pośrednie - materiały bezpośrednie zużyte bezpośrednio do produkcji wyrobu, np.: mąka przy wytwarzaniu pieczywa, tkanina przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych - płace bezpośrednie (wraz z narzutami) obejmują płace pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy produkcji wyrobów - inne koszty bezpośrednie tylko te, które mogą być przypisane do jednostki wyrobu na podstawie dowodów źródłowych, np.: usługi obce w zakresie obróbki wyrobu (barwienie), zużycie narzędzi specjalistycznych - koszty wydziałowe np.: amortyzacja maszyn, koszty utrzymania wydziału, płace pracowników pośrednio produkcyjnych - koszty utrzymania związane z działalnością ogólną jednostki zarządu - koszty sprzedaży związane ze sprzedażą wyrobów Koszty bezpośrednie można ustalić na podstawie dowodów źródłowych, np. kart pracy, norm zużycia materiałów. Koszty pośrednie rozliczane są na podstawie kluczy podziałowych. Kalkulacja kosztu jednostkowego może być sporządzona przed rozpoczęciem produkcji to kalkulacja planowana. Kalkulacja wynikowa sporządzona jest na podstawie kosztów rzeczywistych, poniesionych na wytworzenie wyrobu. Koszt jednostkowy wyrobu można ustalić według następującego schematu: materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + inne koszty bezpośrednie Razem koszty bezpośrednie + koszty wydziałowe + koszty zarządu + koszty sprzedaży Razem całkowity koszt wytworzenia + zysk Cena zbytu Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Istnieje kilka metod sporządzania kalkulacji. Ich zastosowanie zależy od: typu produkcji i rodzaju produktów wytwarzanych przez jednostkę. Charakterystyka metod kalkulacji przedstawiona jest w tabeli nr 2. 8

10 Tabela 2. Charakterystyka metod kalkulacji [opracowanie własne] Metoda Sposób ustalania kosztu jednostkowego kalkulacji Podziałowa prosta Podziałowa ze współczynnikami Doliczeniowa Kj ogół poniesionych kosztów = ilość wytworzonych jednostek koszty różnych wyrobów sprowadza się do wspólnego mianownika przeliczając je przy zastosowaniu odpowiednich współczynników na jednorodne umowne przedmioty kalkulacji. koszty bezpośrednie odnoszone są na karty kalkulacyjne partii wyrobu na podstawie dowodów źródłowych, koszty pośrednie doliczane są za pomocą tzw. kluczy podziałowych. Zastosowanie stosowana przy produkcji jednorodnej stosowana przy jednakowym procesie produkcyjnym różnicowanych produktów stosowana przy różnorodnej produkcji. Do rozliczenia kosztów pośrednich w kalkulacji doliczeniowej za podstawę rozliczenia przyjmuje się dość często płace bezpośrednie z narzutami. Ustalany jest wskaźnik narzutu kosztów wydziałowych lub ogólnych, za pomocą którego dokonuje się rozliczenia kosztów na poszczególne rodzaje, wyroby lub usługi. W przypadku towarów kalkulacja dotyczy ceny sprzedaży towaru. Kalkulując jednostkową cenę sprzedaży towaru, uwzględnia się cenę jego zakupu, koszty zakupu, narzut kosztów handlowych oraz planowany zysk. Różnica między ceną zakupu a skalkulowaną jednostkową ceną sprzedaży stanowi marżę, która powinna pokryć ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty i zapewnić zysk. Przedsiębiorstwo sporządza kalkulację wstępną przed zakupem towaru jest ona punktem wyjścia do ustalenia ceny sprzedaży. Ostateczna decyzja, co do proponowanej ceny sprzedaży zależy od wielu czynników, takich jak: ceny stosowane przez konkurencję, aktualny popyt na dany towar, wielkość jego podaży, pozycja przedsiębiorstwa na rynku itp. Przykład: Kalkulacja ceny towaru Cena zakupu 1 szt. towaru wynosi 100,- zł, koszty zakupu w przeliczeniu na 1 szt. 3,- zł, narzut kosztów handlowych w stosunku do ceny zakupu 15%, planowany zysk 25%. Lp. Pozycja kalkulacyjna Kwota w zł 1. Cena zakupu 100,- 2. Koszty zakupu 3,- 3. Cena nabycia (poz ) 103,- 4. Narzut kosztów handlowych (15%) 15,- 5. Razem poz ,- 6. Planowany zysk (25%) 29,50 7. Cena sprzedaży 147,50 8. Marża 47,50 9

11 Narzut kosztów handlowych ustalany jest na podstawie kosztów poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych w odniesieniu do cen zakupu towarów, na przykład: Okres sprawozdawczy Zakup towarów według cen zakupu w zł Poniesione koszty handlowe w zł Narzut kosztów handlowych w % , ,- 14, , ,- 15, , ,- 14,8 Obliczenie narzutu kosztów handlowych dokonuje się następująco: poniesione koszty handlowe 100% zakup towarów wedlug cen zakupu Koszty i ich klasyfikacja Pod pojęciem kosztów rozumie się wyrażone w pieniądzu zużycie: środków pracy (maszyn, urządzeń i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), przedmiotów pracy (surowców, materiałów) pracy ludzkiej w formie wynagrodzenia, usług obcych i innych wydatków poniesionych w związku z wykonywaną działalnością. Koszty związane z osiągnięciem przychodów to: koszty działalności operacyjnej, koszty pozostałej działalności operacyjnej, koszty finansowe. Podział kosztów działalności operacyjnej został przedstawiony w jednostce modułowej 341.Z4.01 w tabeli 4. Budowa rachunku kosztów W ewidencji księgowej koszty działalności operacyjnej mogą być grupowane w następujących układach: rodzajowym (układ rodzajowy zespół kont 4 ), funkcjonalnym (układ funkcjonalny zespół kont 5, np.: koszty handlowe, koszty sprzedaży), równolegle w układzie rodzajowym i funkcjonalnym (w zespole kont 4 i 5 ). Każda jednostka gospodarcza podejmuje decyzje, w jakim układzie prowadzić ewidencję kosztów i określa ją w zakładowym planie kont. W zakładowym planie kont jednostka powinna określić także: zasadę ewidencjonowania i rozliczania poniesionych kosztów zakupu (zaliczanie do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego czy rozliczanie ich w czasie), rodzaje materiałów rozliczanych bezpośrednio w koszty bieżącego okresu (np. materiały biurowe, środki utrzymania czystości), zasadę ewidencji i rozliczania odpisów z aktualizacji wartości towarów, materiałów, wyrobów. W jednostce handlowej poniesione koszty działalności handlowej gromadzone są na kontach układu rodzajowego: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, wynagrodzenia, 10

12 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty. W celu bardziej szczegółowej analizy poniesionych kosztów można grupować je na kontach układu funkcjonalnego, np. Koszty hurtu, Koszty detalu, Koszty produkcji. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów handlowych Ogólne zasady ewidencji kosztów w poszczególnych układach przedstawione są w jednostce modułowej 341.Z4.01 (rys. 23, 24, 25). Ewidencjonowanie kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4 ) i rozliczanie ich na konta układu kalkulacyjnego (zespół 5 ) odbywa się za pośrednictwem konta Rozliczenie kosztów. Jest to tak zwana pełna ewidencja kosztów. Stosują ją szczególnie jednostki prowadzące więcej niż jeden rodzaj działalności, gdy istnieje konieczność sporządzania kalkulacji kosztów jednostkowych lub jednostki duże o rozbudowanej strukturze w celu kontrolowania kosztów według miejsc ich powstawania. Ten wariant rachunku kosztów dostarcza większej ilości informacji o wielkości kosztów ponoszonych przez oddziały jednostki, niezbędnych do podejmowania odpowiednich decyzji przez osoby zarządzające. Jednostka ma także możliwość wyboru wersji sporządzenia rachunku zysków i strat (porównawczej lub kalkulacyjnej). Sposób rozliczania kosztów z układu rodzajowego w układ kalkulacyjny może być dwojaki: albo bezpośrednio na podstawie dokumentu źródłowego (tzw. przelotowo ) albo okresowo na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie Pk sporządzonego na podstawie dokumentów źródłowych. W zależności od zakresu działalności jednostki koszty handlowe można gromadzić na jednym koncie lub dokonać podziału tego konta, np. na: Koszty handlu detalicznego (detalu), Koszty handlu hurtowego (hurtu). Natomiast koszty wspólne (koszty wszystkich komórek funkcjonalnych firmy) dla całej działalności ujmowane są na koncie Koszty zarządu, które na koniec okresu sprawozdawczego rozliczane są i ujmowane w ciężar hurtu i detalu. Najczęściej rozliczanie ich odbywa się przez ustalenie tzw. klucza wyrażonego w procentach, ustalonego w odniesieniu do wielkości obrotu jednostki, według podanej zależności. Koszty zarządu za dany okres sprawozdawczy x 100% Obrót za dany okres sprawozdawczy Po pomnożeniu wielkości obrotu danej działalności przez obliczony wskaźnik ustali się przypadająca kwotę kosztów zarządu. Ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia materiałów i energii W jednostce handlowej do tej grupy kosztów zalicza się koszty zużycia: materiałów biurowych, opakowań, paliwo do środków transportu, zakup czasopism fachowych, energia elektryczna, materiały do utrzymania czystości, opakowania jednorazowe (torby foliowe, papierowe itp.). Przykład ewidencji i rozliczania kosztów zużycia materiałów i energii pokazano na rysunku 1, a ewidencji i rozliczania kosztów zużycia środków trwałych na rysunku 2. 11

13 Jednostka rozlicza koszty w zespole kont 4 i 5, rozliczanie kosztów odbywa się na bieżąco. Saldo konta Materiały w jednostce handlowej jest następujące: Materiały 1 200,- Operacje gospodarcze: 1) Rw wydano pudełka do pakowania 750,- 2) faktura VAT za środki czystości a) wartość netto 560,- b) podatek VAT 123,20 c) wartość brutto 683,20 3) przekazanie zakupionych środków czystości bezpośrednio do zużycia 560,- Rozrachunki Dt z dostawcami Ct Dt Rozliczenie zakupu Ct Dt Materiały Ct 683,20 (2c 2c) 683,20 123,20 (2b Sp ,- 750,- (1 560,- (3 Zużycie Dt VAT naliczony Ct Dt materiałów i energii Ct 2b) 123,20 1) 750,- 3) 560,- Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt Koszty hurtu Ct Dt Koszty detalu Ct 750,- (1a 3a) 560,- 1a) 750,- 560,- (3a Rysunek 1. Przykład ewidencji i rozliczania kosztów zużycia materiałów i energii [opracowanie własne] Ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia środków trwałych Jednostka prowadzi rozliczenie w zespole kont 4 i 5, rozliczanie kosztów odbywa się na bieżąco. Salda wybranych kont jednostki handlowej są następujące: Środki trwałe ,- Umorzenie ,- Operacje gospodarcze: 1) naliczono umorzenia za bieżący miesiąc 4 800,- 2a) Pk rozliczenie kosztów amortyzacji 4 800,- b) amortyzacja obciążająca koszty hurtu 3 100,- c) amortyzacja obciążająca koszty detalu 1 700,- Umorzenie Dt Środki trwałe Ct Dt środków trwałych Ct Dt Amortyzacja Ct Sp , ,- Sp. 1) 4 800, ,- (1 Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt Koszty hurtu Ct Dt Koszty detalu Ct 4 800,- (2a 2b) 3 100,- 2c) 1 700,- Rysunek 2. Przykład ewidencji i rozliczania kosztów zużycia środków trwałych [opracowanie własne] Ewidencja i rozliczanie kosztów usług obcych Do usług obcych zalicza się między innymi: usługi transportowe, remontowe, biurowe, bankowe, czynsze za najem budynków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne. Poniżej pokazano przykład ewidencji usług obcych. 12

14 Jednostka rozlicza koszty w zespole kont 4 i 5, koszty zakupu rozliczane są w koszty bieżącego okresu. Operacje gospodarcze: 1) faktura VAT za usługi transportowe związane zakupem towarów przeznaczonych do sprzedaży hurtowej a) wartość netto 320,- b) podatek VAT 70,40 c) wartość brutto 390,40 2) faktura za naprawę lady chłodniczej w sklepie a) wartość netto 400,- b) podatek VAT 88,- c) wartość brutto 488,- Rozrachunki Dt z dostawcami Ct Dt Usługi obce Ct Dt VAT naliczony Ct 390,40 (1c 1a) 320,- 1b) 70,40 488,- (2c 2a) 400,- 2b 88,- Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt Koszty hurtu Ct Dt Koszty detalu Ct 320,- (1a 1a) 320,- 2a) 400,- 400,- (2a Rysunek 3. Przykład ewidencji i rozliczania kosztów usług obcych [opracowanie własne] Ewidencja i rozliczanie kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych Na koszty wynagrodzeń składają się kwoty należne pracownikom za wykonywaną pracę na rzecz jednostki, w której są zatrudnieni. W jednostce o rozbudowanej strukturze organizacyjnej sporządzane są listy płac w rozbiciu, na np. pracowników hurtu i detalu. Na podstawie list płac sporządza się zbiorcze zestawienie, które pozwala na ewidencję i rozliczenie składników wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń to również tzw. narzuty na płace, czyli koszty ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracodawcę, które ewidencjonowane są na koncie kosztów Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Przykład ewidencji i rozliczania kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pokazano na rysunku 4. Jednostka rozlicza koszty w zespole kont 4 i 5, rozliczanie kosztów odbywa się na bieżąco. Do obliczeń narzutów na płace przyjęto narzut w wysokości 20,79% podstawy wymiaru. Operacje gospodarcze: 1) zbiorcza lista płac za bieżący miesiąc ,- potrącenia: a) składki na ubezpieczenia społeczne 2 540,- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 965,- c) zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia 860,- 2) przeksięgowanie kosztów płac w koszty według rodzaju ,- 3) rozdzielnik płac: ,- a) koszty wynagrodzeń pracowników hurtu 8 148,- b) koszty wynagrodzeń pracowników detalu 5 432,- 4) Pk składki ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę 2 823,30 5) rozdzielnik kosztów ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę 2 823,30 a) zaliczone w ciężar kosztów hurtu 1 693,98 b) zaliczone w ciężar kosztów detalu 1 129,32 13

15 Rozrachunki z tytułu Rozliczenie Dt wynagrodzeń Ct Dt wynagrodzeń Ct Dt Wynagrodzenia Ct 1a) 2 540, ,- (1 1) , ,- (2 2) ,- 1b) 965,- 1c) 860,- Ubezpieczenia społeczne i inne Dt Rozrachunki z US Ct Dt Rozrachunki z ZUS Ct Dt świadczenia Ct 860,- (1c 2 540,- (1a 4) 2 823,30 965,- (1b 2 823,30- (4 Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt Koszty hurtu Ct Dt Koszty detalu Ct ,- (3 3a) 8 148,- 3b) 5 432, ,30 (5 5a) 1 693,98 5b) 1 129,30 Rysunek 4. Przykład ewidencji i rozliczania kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych [opracowanie własne] Ewidencja i rozliczanie kosztów podatków i opłat Do tej grupy kosztów zaliczane są: podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający zwrotowi oraz opłaty np. notarialne, rejestracyjne, za korzystanie ze środowiska. Podatki i opłaty księgowane są na stronie debet konta kosztów według rodzaju Podatki i opłaty i rozliczane na podstawie dokumentów źródłowych lub na podstawie rozdzielnika. Ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów Na stronie debet konta Pozostałe koszty ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty, których nie ujęto na poprzednich kontach kosztów. Zalicza się do nich między innymi: koszty reprezentacji i reklamy, koszty zagranicznych i krajowych podróży służbowych, koszty użytkowania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa i inne. Rozliczenie pozostałych koszów rodzajowych odbywa się na podstawie dokumentów źródłowych lub na podstawie rozdzielnika. Struktura kosztów handlowych i ich obniżanie Klasyfikacja kosztów według takich kryteriów, jak: rodzaj, miejsce powstawania, typ działalności i związek z wytwarzanym produktem lub usługą została pokazana w tabeli 4, w jednostce modułowej Z4.01. Przyjmując jako kryteria podziału charakter kosztów, można je zgrupować następująco: koszty osobowe, czyli płace, koszty rzeczowe, na które składają się między innymi: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, konserwacje i remonty, koszty finansowe: prowizje, odsetki od zaciągniętych kredytów. Rozpatrując powiązanie wysokości kosztów z poziomem sprzedaży można wyodrębnić: grupę kosztów stałych (w pewnym przedziale czasowym), których wielkość nie jest bezpośrednio związana z wielkością obrotu, np. czynsz za pomieszczenie jednostki handlowej jest stały bez względu na wielkość jej obrotu, grupę kosztów zmiennych, które wzrastają wraz z wielkością obrotu, np. koszty zakupu, koszty opakowań itp. 14

16 Wielkość kosztów ponoszonych przez jednostkę handlową zależy od wielu czynników, między innymi od: zakresu działalności, np.: tylko hurt lub tylko detal lub jedna i druga działalność, położenia, lokalizacji, np.: sklepy w centrach handlowych, przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta ponoszą wysokie koszty czynszu i inne, stosowanych metody sprzedaży tradycyjna, samoobsługa czy preselekcja, rodzaju sprzedawanych towarów koszty ekspozycji, wystroju sklepu, profesjonalizm sprzedawców itp., bazy technicznej, np.: posiadanego transportu, wyposażenia, i wielu innych czynników specyficznych dla branży, typu jednostki handlowej, obszaru objętego sprzedażą itp. Strukturę kosztów można analizować na podstawie kosztów według rodzaju, badając udział poszczególnych grup kosztów w ich ogólnej sumie. Można również badać dynamikę kosztów poprzez porównanie w czasie, np. z rokiem poprzednim, porównywać własne koszty z kosztami innych jednostek handlowych o podobnym charakterze i wielkości działalności. Analiza wielkości ponoszonych kosztów jest konieczna z uwagi na zysk, który jednostka planuje osiągnąć. Wysokie koszty powodują obniżenie zysku jednostki. Stosowana marża na sprzedawane towary może nie wystarczać na pokrycie ponoszonych kosztów handlowych. Podnoszenie marży, a zatem i cen sprzedaży z uwagi na konkurencję na rynku nie zawsze jest możliwe. Kontrola kosztów, analiza ich struktury, szukanie możliwości ich obniżania są bardzo ważnymi elementami zarządzania, podnoszą rentowność przedsiębiorstwa. Do podstawowych czynników wpływających na obniżenie kosztów handlowych zalicza się: wzrost sprzedaży, postęp organizacyjny, poprawę gospodarowania w całej jednostce. Wskaźniki poziomu kosztów handlowych można wyznaczać według zależności: koszty handlowe x 100% wartość sprzedaży Korzystając z tej zależności, można wyznaczyć wskaźnik poziomu poszczególnych składników kosztów handlowych, np. wskaźnik poziomu kosztów wynagrodzeń, usług obcych. Analiza wskaźników pozwoli na określenie grup kosztów, których przyrost jest największy. Głębsza analiza wskaże przyczyny tego wzrostu, będzie postawą do podjęcia określonych działań przez kierownictwo jednostki mających na celu obniżenie kosztów. Koszty reprezentacji i reklamy Koszty reprezentacji i reklamy powstają w wyniku działań marketingowych jednostki, która konkuruje na rynku z innymi jednostkami. Koszty reprezentacji i reklamy są limitowane przez ustawę o podatku dochodowym. Nie wszystkie koszty poniesione na reprezentację i reklamę mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych, chociaż są kosztem z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć kwoty nieprzekraczające 0,25% przychodów, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Koszty dotyczące informowania o produkcie nie są zaliczane do reklamy, nie są limitowane. Informacja handlowa nie zawiera elementów, które wartościują produkt, np. najlepsza marka, nie zachęca do zakupu, nie zawiera zwrotów typu, super okazja, obniżka cen itp. W informacji można zawrzeć te, które są wymagane przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży, np. adres firmy, oferowane ceny, wysokość stosowanych rabatów, miejsce odbioru towaru itp. 15

17 Reklama publiczna to reklama w prasie, radiu, telewizji, Internecie, jeśli jest skierowana do szerokiego ogółu odbiorców, ale także reklama w wydawnictwach specjalistycznych, witrynach sklepowych, na stadionach, słupach ogłoszeniowych, udział w targach, giełdach itp. Koszty reprezentacji i reklamy zaliczane są w ciężar kosztów rodzajowych na koncie Pozostałe koszty. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty ponoszone przez jednostkę, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, np. następnego półrocza lub roku, podlegają rozliczeniu w czasie. Zgodnie z zasadą rachunkowości o współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania. Rozliczeniu w czasie podlegają między innymi koszty: czynszów i dzierżawy, prenumeraty czasopism, przygotowania nowej produkcji, planowane koszty reklamy, ubezpieczenia majątkowe, odsetki od kredytów pobrane z góry, i inne. Wyróżnia się dwie grupy kosztów rozliczanych w czasie: Rozliczenia międzyokresowe czynne są to koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, Rozliczenia międzyokresowe bierne gdy jednostka tworzy rezerwy na przewidywane zobowiązania, np. z tytułu planowanego remontu. Przykład ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów pokazano na rysunku 5. Przykład ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów pokazano na rysunku 6. We wrześniu bieżącego roku opłacono prenumeratę czasopism za IV kwartał br. (wydawnictwo czasopism nie jest płatnikiem VAT) Sp. konta Rachunek bieżący ,- 1) Wb dokonano przelewu środków za prenumeratę 600,- Dt Rachunek bieżący Ct Dt Koszty wg rodzaju Ct Sp ,- 600,- (1 1) 600,- Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt RMK czynne Ct Dt Koszty handlowe Ct 600,- (1a 1a) 600,- 200,- Pk1 200,- 200,- Pk2 200,- 200,- Pk3 200,- Pk1 - przeksięgowanie kosztów prenumeraty w koszty X. Pk2 - przeksięgowanie kosztów prenumeraty w koszty XI. Pk3 - przeksięgowanie kosztów prenumeraty w koszty XII. Rysunek 5. Przykład ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów [opracowanie własne] 16

18 Jednostka planuje remont środka trwałego w II kwartale bieżącego roku. Przewidywany koszt remontu ,- zł, który ma być rozliczany w koszty I półrocza. Miesięczna kwota tworzonej rezerwy wynosi 5 000,- zł. Jednostka zaczęła tworzyć rezerwę w ciężar konta Rozliczenia międzyokresowe bierne od stycznia bieżącego roku. Operacje gospodarcze: 1), 2), 3), 4), 5), 6) planowane odpisy w ciężar RMK - biernych 7) faktura VAT za przeprowadzony remont a) wartość netto faktury ,- b) podatek VAT 6 820,- c) wartość brutto faktury ,- 8) Pk rozliczenie kosztów remontu ,- 9) odpis wyrównawczy 1 000,- Dt Rozliczenie kosztów Ct Dt RMK bierne Ct Dt Koszty handlowe Ct ,- (8 8) , ,- 1 ) 5 000, ,- 2 ) 5 000, ,- 3 ) 5 000, ,- 4 ) 5 000, ,- 5 ) 5 000, ,- 6 ) 5 000, ,- 9 ) 1 000, , ,- Rozrachunki Dt z dostawcami Ct Dt Usługi obce Ct Dt VAT naliczony Ct ,- (7 7) ,- 7) 6 820,- Rysunek 6. Przykład ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów [opracowanie własne] Rozliczenia międzyokresowe przychodów Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi: otrzymane środki pieniężne za świadczenia, które będą wykonane w przyszłości, (czyli następnych okresach sprawozdawczych). Art. 41 ustawy o rachunkowości określa pozycje zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów prowadzona jest na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Na stronie Ct tego konta rejestrowane są przychody rozliczane w czasie, strona Dt przenosi przychody rozliczane w czasie w koszty bieżącego okresu sprawozdawczego. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Art. 32 ustawy o rachunkowości definiuje pozostałe koszty i przychody operacyjne jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki a w szczególności koszty i przychody związane: z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, 17

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

Elementy wyniku finansowego

Elementy wyniku finansowego Elementy wyniku finansowego Schemat funkcjonowania kont wynikowych Konta kosztów i strat Wn nadzwyczajnych Ma Konta przychodów i zysków Wn nadzwyczajnych Ma Zaksięgowanie kosztów i strat nadzwyczajnych

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Wynik finansowy Rodzaje kont wynikowych Kosztem

WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Wynik finansowy Rodzaje kont wynikowych Kosztem WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Prowadząc działalność gospodarczą jednostki gospodarcze ponoszą koszty w celu uzyskiwania przychodów. Celem działalności

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Wykaz kont mini podsta- rozsze- Nazwa konta malny wowy rzony Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 01 Środki trwałe 01-1 Grunty (w tym prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Wprowadzenie do rachunkowości - wykład Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Program wykładu: 1. Czynniki determinujące sposób ustalania wyniku finansowego. 2. Warianty ustalania wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo