Oznaczenie sprawy KF /11. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy KF.4011-1-10/11. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.."

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy KF /11 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. Część nr 1 Osoba starsza, niepełnosprawna Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 2 cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, zgodnie z zestawieniem: a) cykl pn. Asystent osoby niepełnosprawnej - 2 grupy (2 cykle szkoleniowe specjalistyczne) - 30 osób, ( po 15 osób w grupie), b) cykl pn. Opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną z elementami fizjoterapii - 1 grupa (1 cykl szkoleniowy specjalistyczny ) - 15 osób w grupie 1. Czas trwania cykli szkoleniowych specjalistycznych: - cykl pn. Asystent osoby niepełnosprawnej 48 godzin zegarowych dla każdej grupy, tj. 6 dni szkoleniowych po 8 godz. dziennie w formie 2 zjazdów 3 dniowych (dla 1 grupy szkoleniowej), - cykl pn. Opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną z elementami fizjoterapii 80 godzin zegarowych dla grupy tj. 10 dni szkoleniowych po 8 godz. dziennie w formie 2 zjazdów 3 dniowych i 2 zjazdów 2 dniowych dla grupy szkoleniowej. 2. Zakresy cykli szkoleniowych specjalistycznych: 1) Zakres cyklu a) rola asystenta osoby niepełnosprawnej, pojecie oraz klasyfikacja niepełnosprawności pojęcie i zakres rehabilitacji, rehabilitacja osób z różnymi zaburzeniami, aspekty prawne. 2) Zakres cyklu b) osoba pielęgnowana i postawa wobec niej, choroby wieku podeszłego i rodzaje niepełnosprawności, opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci, współpraca z lekarzem, fizykoterapia i specjalne metody pielęgnacyjne, podstawy fizjoterapii 32 godziny, iniekcje, zapobieganie wypadkom w czasie opieki, pierwsza pomoc, higiena w pielęgnacji, metody radzenia sobie ze stresem i lękiem związanym z pracą z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2 3. Metody prowadzenia cykli szkoleniowych specjalistycznych a) i b): Forma warsztatowa, nauka poprzez osobiste doświadczenie, odgrywanie ról, - symulacje, studia przypadków, ćwiczenia interakcyjne, gry i zabawy dydaktyczne, psychotesty, mini wykłady, dyskusje moderowane, informacje zwrotne, wypracowywanie standardów. Prezentacje teoretyczne nie mogą stanowić więcej niż 20 % cyklu szkoleniowego specjalistycznego. 4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do : a) zapewnienia zaplecza technicznego niezbędnego dla przeprowadzenia cykli szkoleniowych specjalistycznych (sale wykładowo - szkoleniowe, sprzęt audiowizualny lub inny niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia). Standardy sal wykładowo - szkoleniowych określa pkt. 8, b) zapewnienia trenerów z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem dostosowanym do tematyki cyklu szkoleniowego specjalistycznego, zgodnie z wykazem osób przedłożonym przez Wykonawcę. c) zapewnienia materiałów szkoleniowych (adekwatnych do tematyki cyklu szkoleniowego specjalistycznego, zawierających wyczerpujące treści przedmiotowo związane z tematyką cyklu) oraz przedstawienie materiałów szkoleniowych Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem cyklu, d) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego cyklu szkoleniowego specjalistycznego uwzględniającego zakres cyklu wskazanego w przedmiocie zamówienia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, e) przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu cyklu szkoleniowego specjalistycznego ze wskazaniem miejsc oraz terminów organizowanych cykli nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, f) zapewnienia zakwaterowania na czas trwania cyklu szkoleniowego specjalistycznego z zachowaniem standardu opisanego w pkt. 6. g) zapewnienia pełnego wyżywienia uczestników na czas trwania cyklu szkoleniowego specjalistycznego, - w przypadku cyklu szkoleniowego specjalistycznego organizowanego w formie m.in. zjazdów dwudniowych każdemu uczestnikowi zapewnia się w trakcie każdego zjazdu, jedno śniadanie, dwa obiady, jedną kolację, 4 przerwy kawowe ( kawa, herbata, ciastka lub/i ciasto, mleczko, cukier) 2 przerwy kawowe w ciągu jednego dnia cyklu szkoleniowego - w przypadku cyklu szkoleniowego specjalistycznego organizowanego w formie m.in. zjazdów trzydniowych każdemu uczestnikowi zapewnia się w trakcie każdego zjazdu, dwa śniadania, 3 obiady, dwie kolacje, 6 przerw kawowych( kawa, herbata, ciastka lub/i ciasto, mleczko, cukier) 2 przerwy kawowe w ciągu jednego dnia cyklu szkoleniowego. Standardy wyżywienia określa pkt Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a) promocja usługi na zasadach określonych w Umowie na organizację i przeprowadzenie 2 cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych

3 w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązujących logotypów na wszystkich materiałach szkoleniowych oraz dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia, wg Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. b) przygotowanie oraz wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego specjalistycznego, zgodnie ze wzorem Zamawiającego oraz sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Zaświadczenia musza być podpisywane przez Dyrektora ROPS oraz wykładowców, po czym ksero poświadczone za zgodność Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami wskazanymi w przedmiocie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w oryginale, tj. listy obecności, ankiety (końcowa), lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do cykli. c) sporządzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do cykli szkoleniowych specjalistycznych przekazanych przez Zamawiającego, tj. teczka, bloczek oraz długopis potwierdzonego podpisami uczestników cykli ( odbiór może być częścią listy obecności dodatkowe kolumny), d) prowadzanie list obecności, e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi, a w szczególności o każdym przypadku rezygnacji z uczestnictwa w cyklu szkoleniowym specjalistycznym przez osoby zakwalifikowane do odbycia cyklu, f) złożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego po wykonaniu usługi (wg wzoru Zamawiającego), g) informowanie uczestników cykli szkoleniowych specjalistycznych o świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie PO KL, h) dokonywanie oceny (przekazywanie i zbieranie ankiet) efektywności cykli szkoleniowych specjalistycznych na podstawie kwestionariusza ankiety końcowej cyklu szkoleniowego specjalistycznego (według wzoru Zamawiającego) i) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonych cykli szkoleniowych specjalistycznych( podsumowanie ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi. 6. Standardy zakwaterowania: a) maksymalnie 3 osoby w pokoju, b) pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania muszą spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, muszą mieć także sprawne oświetlenie oraz estetyczny wygląd ( powinny być czyste i zadbane), w okresie grzewczym pokoje musza być ogrzewane, c) zakwaterowanie jest możliwe jedynie w pokojach w pokojach, które spełniają poniższe wymogi dotyczące powierzchni w m 2: - pokój 1-osobowy 9 m 2 ; - pokój 2-osobowy 12 m 2 ; - pokój 3-osobowy 15 m 2 ;

4 d) zakwaterowanie może odbywać się w pokojach przeznaczonych dla większej liczby osób, jednak liczba osób w zakwaterowanych w pokoju nie może być większa niż 3 osoby, e) pokoje muszą być wyposażone w odpowiednie wyposażenie meblowe, tj.: - dla każdej osoby łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90 x 200cm, - nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania, - wnęka garderobiana lub szafa na ubrania, - minimum 2 wieszaki na osobę, - biurko, stół lub ława, - krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę), f) węzeł higieniczno-sanitarny przy jednostkach mieszkalnych musi być wyposażony w: - wannę z baterią i natryskiem lub kabiną natryskową, - umywalkę, - lustro, - wc, - instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę, g) wyposażenie uzupełniające: kosz na śmieci. 7. Standardy wyżywienia: a) posiłki winy posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów powinien stosować świeże produkty dostępne na rynku, w tym do przystawek i surówek do drugiego dania, b) jadłospis powinien uwzględniać produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka. Zasada urozmaicania powinna dotyczyć wszystkich posiłków. 8. Wykonawca zapewni niżej wymienione standardy sal wykładowo - szkoleniowych: a) sale wykładowo powinny spełniać następujące wymogi: - bezpieczeństwa, - akustyczne, - oświetleniowe, - w okresie grzewczym sale musza być ogrzewane, - w salach każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione miejsce do siedzenia. 9. Termin przeprowadzenia cykli szkoleniowych specjalistycznych: Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011r. przy czym poszczególne zjazdy danego cyklu szkoleniowego specjalistycznego powinny odbywać się w odstępie min. 2 tygodniowym do max. miesiąca przy zachowaniu zasady max. 2 zjazdy danego cyklu w miesiącu. Cykle muszą być realizowane poza okresem wakacyjnym (lipiec, sierpień) w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wyjątkowo za zgodą Zamawiającego i przy woli uczestników mogą odbywać się w sobotę i okresie wakacyjnym.

5 10. Miejsce przeprowadzenia cykli szkoleniowych specjalistycznych: Hotel / ośrodek szkoleniowy na terenie woj. opolskiego (wg standardów opisanych w przedmiocie zamówienia) z możliwym dojazdem PKP, PKS, wyposażony w bazę żywieniową jak również sale do przeprowadzenia szkoleń (wg standardów opisanych w przedmiocie zamówienia). 11. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: a) uczestnikami poszczególnych cykli szkoleniowych specjalistycznych mogą być wyłącznie osoby zgodnie z projektem systemowym ROPS w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry i integracji społecznej w województwie opolskim, b) rekrutację uczestników cykli szkoleniowych specjalistycznych przeprowadzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy listy uczestników z podziałem na poszczególne cykle. Listy będą przekazywane sukcesywnie, tj. po zebraniu co najmniej 1 grupy na dany cykl, c) koszty przejazdu związane z udziałem w cyklach pokrywać będą uczestnicy, d) materiały do szkoleń: teczka, bloczek oraz długopis będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w ilości odpowiadającej liczbie uczestników przed rozpoczęciem cyklu.

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11. Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. z dnia..2011 r.

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11. Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. z dnia..2011 r. Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11 Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia..2011 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /12. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Oznaczenie sprawy IPS /12. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-9/12 Część nr 3 Szkolenia z zakresu prawa Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2012 r. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1 dniowe musi obejmować 8 godz. lekcyjnych, szkolenie 2-dniowe 16 godzin lekcyjnych, natomiast seminarium min. 5 godz. lekcyjnych.

Szkolenie 1 dniowe musi obejmować 8 godz. lekcyjnych, szkolenie 2-dniowe 16 godzin lekcyjnych, natomiast seminarium min. 5 godz. lekcyjnych. Oznaczenie sprawy KF.4011-1-5/10 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Cześć nr 1 Szkolenia z zakresu prawa 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech tematów szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

h) szkolenie pn. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej - 1 grupa ( 1 szkolenie) - 15 osób w grupie.

h) szkolenie pn. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej - 1 grupa ( 1 szkolenie) - 15 osób w grupie. Oznaczenie sprawy KF.4011-1- 9/2011 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 7 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2011 r. Część nr 7 Moduł z zakresu metod pracy socjalnej Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-20/14 Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2014 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie trzech

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Oznaczenie sprawy GS.PW.4011-1-2/10 Załącznik Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

a) szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień oraz sytuacji przemocy

a) szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień oraz sytuacji przemocy Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-9/12 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 2 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2012 r. Część nr 2 Szkolenia specjalistyczne Przedmiotem zamówienia jest organizacja i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska z wyżywieniem i salą szkoleniową na potrzeby organizacji cyklu szkoleń, w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /15

Oznaczenie sprawy IPS /15 Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-27/15 Część nr 7 Mediacje rodzinne Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 7 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Część nr 6 Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach grup roboczych- zespołów interdyscyplinarnych.

Część nr 6 Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach grup roboczych- zespołów interdyscyplinarnych. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-24/14 Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część nr 6 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2014 r. Część nr 6 Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia musi zostać przygotowany przez Wykonawcę (zgodnie z zapisem 2 ust. 3 umowy) 4. Metoda prowadzenia szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia musi zostać przygotowany przez Wykonawcę (zgodnie z zapisem 2 ust. 3 umowy) 4. Metoda prowadzenia szkolenia: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-27/15 Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część nr 6 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia musi zostać przygotowany przez Wykonawcę (zgodnie z zapisem 2 ust. 3 umowy) 4. Metoda prowadzenia szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia musi zostać przygotowany przez Wykonawcę (zgodnie z zapisem 2 ust. 3 umowy) 4. Metoda prowadzenia szkolenia: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-27/15 Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część nr 5 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. 41 254-30-92 Suchedniów, 30.03.2015 I. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.5.2.2_003 dot. zorganizowania dwudniowego szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.5.2.2_003 dot. zorganizowania dwudniowego szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Toruń, 11.02.2013 ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.5.2.2_003 dot. zorganizowania dwudniowego szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.19.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 - dniowego szkolenia dla 80 uczestników.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-26/14 Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Moduł III Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych Ekonomia społeczna dla 20 uczestników, w ramach

Bardziej szczegółowo

SIWZ 1 - DSP.KM.2311.16.2015

SIWZ 1 - DSP.KM.2311.16.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.16.2015 Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie usługi szkoleniowej pn. Superwizja jako element systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: IPS /15. Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Nr postępowania: IPS /15. Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Nr postępowania: IPS.4011-1-28/15 Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Opole: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie usługi szkoleniowej Efektywnie, fachowo, skutecznie - szkolenie dla kadry zarządzającej ŚDS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie usługi szkoleniowej Efektywnie, fachowo, skutecznie - szkolenie dla kadry zarządzającej ŚDS Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Kod CPV 55100000-1. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Kod CPV 55100000-1. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Część I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1a do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2 listopada 2013 roku Formularz cenowy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnością ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: OPS/130-POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-09-08 12:52 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292522-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny DOA.III.272.1.104.2012 Urząd Marszałkowski Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja, realizacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM ZD.421.6.2017.BŚ.26 RŚ09/05/2017 Wrocław, 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM zamówienie prowadzone jest na potrzeby projektu Akcja Integracja! realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu fotograficznego z filmowaniem wyjazdowego w 2 grupach /istnieje możliwość połączenia obu

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-opole.pl Opole: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce Załącznik nr 1 do SIWZ DSP.KM.2311.29.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi hotelarskiej wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 7A/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki z dnia 04.02.2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych art. 4, pkt. 8 wartośd zamówienia poniżej 14 tys. euro Gmina Zagnaosk/Gminny

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowanie partnerstwa i współpraca na rzecz osób wykluczonych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowanie partnerstwa i współpraca na rzecz osób wykluczonych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowanie partnerstwa i współpraca na rzecz osób wykluczonych Załącznik nr 1a do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E edu PROFIT 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 57/5 Olsztyn, 02 listopada 2011r. ADRES DO KORESPONDENCJI: 10 088 Olsztyn, ul. Dywizjonu 303 2/8 IFOS-5/042/I/2011 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Firma edu PROFIT

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkolenia

Charakterystyka szkolenia ROPS.X.3612/12/2013 Załącznik Nr 1.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie części I: Zorganizowanie i przeprowadzenia pod nazwą: Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji klientów pomocy

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-26/2013 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ Przedmiot zamówienia jest: Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ 1 - DSP.KM.2311.24.2015

SIWZ 1 - DSP.KM.2311.24.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.24.2015 Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie usługi szkoleniowej pn.,,działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWR/ /0179/16 (ROZEZNANIE RYNKU)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWR/ /0179/16 (ROZEZNANIE RYNKU) Skrzynka, 01 grudnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWR/01.02.01/0179/16 (ROZEZNANIE RYNKU) W związku z realizacją projektu pt.: Europejski drogowskaz kariery, o numerze WND-POWR.01.02.01-30-0179/15,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Bezpieczeństwo pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Bezpieczeństwo pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.22.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Bezpieczeństwo pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny ROPS.III.361/6/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenia pod nazwą: Asystent rodziny Charakterystyka Celem jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DP/2310/138/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali szkoleniowej wraz z usługą cateringową oraz noclegową na potrzeby organizacji szkoleń w związku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo