Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na: Zakup w latach paliw płynnych dla wszystkich pojazdów Spółki, tj l benzyny bezołowiowej Pb95 i l oleju napędowego. Nr postępowania: ZZ/322/74/2014 Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 t.j. z późn.zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży oraz dodanie zapisu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze (wzór umowy par.5 ust.2) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności faktur na 21 dni od daty sprzedaży. Zamawiający wyjaśnia, że ponieważ w 5 ust.2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) widnieje treść: na konto Wykonawcy wskazane na fakturze dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu: na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nie jest konieczne. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu (wzór umowy par.5 ust.2) proponujemy e-faktury. Wykonawca proponuje E-Faktury/e-Dokumenty z podpisem kwalifikowanym i udostępnia (również z funkcją pobierania) poprzez Portal internetowy. Powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury/e-dokumentu jest przesyłane na adres podany przez Zamawiającego. Dostęp do Aplikacji e-faktura jest możliwy po zalogowaniu Zamawiającego na portalu internetowym z wykorzystaniem wcześniej przyznanego loginu i hasła, przesłanego na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy w Oświadczeniu o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej. Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej Zamawiający składa w formie pisemnej. ul. Wojewódzka 19, Katowice, skr. Poczt. 250, Tel , fax , KRS Sąd Rejonowy w Katowicach, NIP: , Regon: , Wysokość kapitału zakładowego zł wpłacono w całości.

2 W celu usprawnienie procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. nr 133 poz.1119). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu i zaakceptuje oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej. Zamawiający informuje, że nie akceptuje faktur i dokumentów w formie elektronicznej i nie wyraża zgody zmianę zapisu par. 5 ust. 2 wzoru umowy. Pytanie nr 3: Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy 6 ust.2) w zamian proponujemy brzmienie zapisu W przypadku powtórnej sprzedaży paliwa niespełniającego obowiązujących norm jakościowych, potwierdzonego badaniem przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości paliw Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć mu karę umowną z tego tytułu w wysokości zł Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na udokumentowanie sprzedaży paliwa niespełniającego obowiązujących norm jakościowych poprzez przeprowadzenie badań przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości paliw. Zamawiający informuje, że na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 t.j. z późn.zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: wykreśla się dotychczasową treść 6 ust.2 wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku stwierdzenia, iż paliwa płynne będące przedmiotem niniejszej umowy nie są zgodne z normami ich wytwarzania bądź z przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ,00zł. jednocześnie wpisując aktualną treść 6 ust.2 wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ: W przypadku sprzedaży paliwa niespełniającego obowiązujących norm jakościowych, potwierdzonego badaniem przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości paliw, Zamawiający może, według własnego uznania, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć mu karę umowną z tego tytułu w wysokości zł lub naliczyć Wykonawcy karę umowną z tego tytułu w wysokości zł. Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu (wzór umowy 8 ust.2) publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy załączone do umowy. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy jako załącznika do umowy i wyraża zgodę na dodanie w 8 ust.2 wzoru umowy zapisu i Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy.

3 Zamawiający informuje, że na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 t.j. z późn.zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: wykreśla się dotychczasową treść 8 ust.2 wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. jednocześnie wpisując aktualną treść 8 ust.2 wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ: W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami Rozdz. XIV p.3 SIWZ, każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik: 1. aktualny Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy Otrzymują: 1. Strona internetowa Zamawiającego, 2. Wykonawca, 3. aa.

4 Osoba do kontaktu; Małgorzata Narloch, tel , Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY NR ZZ/326/ /2014 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje: a zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakończonego wyborem złożonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży w latach paliw płynnych dla wszystkich pojazdów Spółki, tj.: litrów benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 wytwarzanej wg normy PN-EN 228:2011 w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, na terenie całego kraju, litrów oleju napędowego wytwarzanego wg normy PN-EN 590:2011 w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, na terenie całego kraju Zakup w/w paliw płynnych przez Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie, na terenie całego kraju na stacjach benzynowych Wykonawcy, w transakcjach bezgotówkowych, przy użyciu kart elektronicznych wystawionych przez Wykonawcę na środki transportowe (według numerów rejestracyjnych lub inwentarzowych pojazdów), oddziały (komórki organizacyjne magazyny) Zamawiającego. 2. Karty elektroniczne muszą być zabezpieczone pod kątem dostępu (np. chip) oraz kodem identyfikacyjnym PIN. 3. Najbliższe punkty w których będzie można dokonać tankowania nie mogą znajdować się w odległości większej niż 20km od obiektów Zamawiającego wskazanych poniżej. Odległość ta liczona jest podczas jazdy samochodem, najkrótszą droga publiczną.

5 Lp. ADRESY ODDZIAŁÓW ZAMAWIAJACEGO (OBIEKTY) 1 ZUW Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, Goczałkowice-Zdrój 2 ZUW Dziećkowice, ul. Wodna 3, Imielin 3 SUW Czaniec, ul. Wodociągowa 1, Kobiernice 4 SUW Maczki, ul. Wodociągi 4, Sosnowiec 5 SUW Kozłowa Góra, ul. Leśna 34, Wymysłów 6 OSM Zagórze, ul. Lenartowicza 1, Sosnowiec 7 SUW Będzin, ul. Siemońska 45, Będzin 8 OSM Żory, ul. Szczejkowicka 4, Żory 9 OSM Pszów, ul. Traugutta 1, Pszów 10 OSM Bytków, ul. Wróblewskiego 34, Siemianowice Śląskie 11 OSM Mikołów, ul. Filaretów 1, Mikołów 12 SUW Strumień, ul. Brodeckiego 17, Strumień 13 SUW Łazy, ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza 14 SUW Zawada, ul. Bytomska 6, Karchowice 15 OSM Czarny Las, ul. Hallera 41, Ruda Śląska 16 OSM Murcki, ul. Wzgórze Wandy, Katowice 17 OSM Chropaczów, ul. Łagiewnicka 78, Świętochłowice 18 SUW Bibiela, ul. Wodociągi, Miasteczko Śląskie 19 Baza Napraw Wodomierzy, ul. Parkowa, Chorzów 20 Katowice, ul. Wojewódzka 19, Katowice 21 Zbiornik Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 86, Goczałkowice-Zdrój 22 Wydział Transportu ul. Rozalki 1, Piekary Śląskie 23 Gospodarstwo Rybackie, ul. Łukasiewicza 30, Łąka 24 SUW Miedary, ul. Polarna Tarnowskie Góry 4. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów według numerów rejestracyjnych oraz wykaz magazynów uprawnionych do zakupu paliw na podstawie kart elektronicznych oraz określi limit poboru paliw płynnych w odniesieniu do każdego pojazdu i magazynu. 5. Zakup paliw płynnych przez Zamawiającego w transakcjach bezgotówkowych realizowany będzie zgodnie z określonymi przez Wykonawcę zasadami (warunkami handlowymi) realizacji transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart elektronicznych, za pomocą dostarczonego przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1 umowy, oprogramowania (w języku polskim) do obsługi kart elektronicznych (Zamawiający dopuszcza udostępnienie oprogramowania do obsługi kart elektronicznych na stronie internetowej Wykonawcy). 6. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1 umowy, do dostarczenia 205 sztuk kart elektronicznych w tym: kart dla samochodów, kart magazynowych, kart awaryjnych. 7. Wykonawca, po podpisaniu umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1 umowy, dostarczy Zamawiającemu, w terminie do 15 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Zamawiającego wniosków o wydanie kart elektronicznych, karty elektroniczne do realizacji transakcji bezgotówkowych. 8. W przypadku awarii karty elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej karty w terminie 15 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii karty drogą elektroniczną lub faksem.

6 3 1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem, iż umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przekroczenia wartości wskazanej w 4 ust.5 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw płynnych niż to określono w SIWZ i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń Wartość umowy za litrów benzyny bezołowiowej i litrów oleju napędowego uwzględniająca udzielony upust, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r. wynosi brutto: zł, słownie:. 2. Stały upust cenowy udzielony przez Wykonawcę przy sprzedaży: litrów benzyny bezołowiowej wynosi %, litrów oleju napędowego wynosi %. 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w/w upustów cenowych przy ustalaniu ceny każdorazowej sprzedaży i gwarantuje ich niezmienność przez cały okres trwania umowy. 4. Upusty cenowe w w/w wysokości naliczane będą na każdej fakturze wystawianej za okres rozliczeniowy. 5. Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą następowały na podstawie rzeczywiście zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego według cen jednostkowych brutto obowiązujących na stacjach paliw Wykonawcy w dniu zakupu, pomniejszonych o stały upust cenowy dla benzyny bezołowiowej w wysokości...%, oraz o stały upust cenowy dla oleju napędowego w wysokości..%. 6. Wartość transakcji objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto:.. (wartość umowy brutto). 7. Koszt obsługi programu na okres obowiązywania umowy w przypadku konieczności wydania zamiennej karty bez winy Zamawiającego (np.: wadliwa karta, uszkodzenie niezależne od Zamawiającego) odbywa się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1 umowy. 8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1 nowe karty elektroniczne w ilości ustalonej z wyłonionym Wykonawcą zgodnie z 2 ust Wykonawca zobowiązany jest do obciążania Zamawiającego za sprzedaż paliw płynnych w przykładowo podany niżej sposób: 1.1. Rozliczenia za bezgotówkowe transakcje zawarte w terminach od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 2. Termin zapłaty faktur przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze wynosi 28 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 5 ust.1 p.1.1 niniejszej umowy. 3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za podjęte zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jedynie w stosunku do Zamawiającego. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Upoważnienie to jest ważne jedynie na cele realizacji niniejszej umowy.

7 6. Strony umowy uzgadniają, że Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o naliczone kary. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kwoty kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ,00zł za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 2. W przypadku sprzedaży paliwa niespełniającego obowiązujących norm jakościowych, potwierdzonego badaniem przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości paliw, Zamawiający może, według własnego uznania, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć mu karę umowną z tego tytułu w wysokości zł lub naliczyć Wykonawcy karę umowną z tego tytułu w wysokości zł. 3. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa tj. zgodnie z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz.1058 j.t). 4. W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej wielkości paliwa oraz do pokrycia szkód spowodowanych złą jakością paliwa dostarczonego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 6. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT, niż w dniu złożenia oferty lub w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zmian w zakresie 2 ust.6 umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy. 9 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Używania Kart Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo