Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup paliwa oraz materiałów i usług eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ze zm.) informujemy, że od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które udziela się następujących wyjaśnień: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu (SIWZ II Termin Wykonania i Warunki Realizacji Zamówienia oraz wzór umowy paragraf 2 ust 3) proponuję zapis Zamawiający będzie składał zapotrzebowania (wnioski) na karty poprzez możliwość korzystania ze spersonalizowanej strony internetowej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i odsyła do rozdziału II podrozdział II ust. 7 pkt 8 SIWZ (analogicznie 2 ust. 7 pkt 8 Wzoru umowy), zgodnie z postanowieniami którego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia kart, dostępu do systemu administrowania kartami przez Internet, umożliwiającego m.in. zamawianie nowych kart. Pytanie 2: W 2 pkt 4 ostatnie zdanie Zamawiający wymaga, aby wszelkie zmiany w wykazie stacji paliw wymienionych z Zał. 3 do umowy Wykonawca na bieżąco informował w zakresie liczby dostępnych stacji. Wykonawca posiada sieć stacji na terenie całej Polski w ilości ok Dostosowując stacje do przepisów Unii Europejskiej oraz wymogów Ochrony Środowiska poprzez podnoszenie standardu, od 2006 roku koncern rozpoczął modernizację większości swoich stacji. Plany modernizacyjne dokonywane są na początku każdego roku ale są też sytuacje o planach modernizacyjnych w ciągu roku kalendarzowego. Dlatego też zwracam się z pytaniem: czy istnieje możliwość zmiany postanowień zapisu tak, aby informacja dotycząca planowanego wyłączenia stacji przesyłana była em do administratora Zamawiającego raz na kwartał z podaniem okresu wyłączenia. Nadmieniam, iż aktualna stacja paliw znajduje się na naszej stronie internetowej Wykonawcy. : (22) faks: (22)

2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, że nie określił formy, w jakiej informacje o zmianie liczby dostępnych stacji mają być mu przekazywane przez Wykonawcę. Wymogiem Zamawiającego jest bieżące informowanie go przez Wykonawcę o zmianie liczby dostępnych stacji paliw, przy czym zmiany te nie mogą powodować spadku liczby dostępnych stacji poniżej minimum określonego w rozdziale II podrozdział II ust. 7 pkt 3 lit a-d SIWZ (analogicznie 2 ust. 7 pkt 4 lit a-d Wzoru umowy). Pytanie 3: Czy istnieje możliwość dodania zapisu (wzór paragraf 4 ust. 5) Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu (SIWZ oraz wzór umowy paragraf 4 ust 6) proponujemy e-faktury. W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U z 2005 r. nr 133 poz. 1119). Pytanie 5: Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury oraz dodanie zapisu - na konto Wykonawcy wskazane na fakturze (SIWZ oraz wzór umowy paragraf 4 ust 6).

3 Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy paragraf 4 prawidłowo wystawiona faktura), a w zamian proponuję następujące brzmienie: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zestawieniu operacji a stanem faktycznym Wykonawca wystawi fakturę korektę. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (SIWZ oraz wzór umowy 4 ust. 6.2) proponujemy usunięcie zapisu dotyczącego wystawiania odrębnych faktur za paliwo i inne produkty. Wszystkie dane zawarte będą w jednym dokumencie nie na fakturze lecz na załączniku do faktury. Informuję: iż załącznik stanowiący integralną część faktury będzie zawierał informację w rozbiciu na rodzaje paliw oraz produkty pozapaliwowe, a dokładniej zawierał będzie następujące dane: nazwę produktu, numer karty flotowej, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego produktu, miejscowość numer stacji w której odbyła się transakcja, na życzenie klienta stan licznika oraz dodatkowe konto kosztowe tzw. MPK, cena jednostkowa, wartość netto, brutto i po upuście. Zestawienie do faktury - potwierdza poprawność wystawienia faktury. Zawiera wykaz poszczególnych pozycji faktury z uwzględnieniem ilości zatankowanego paliwa oraz produktów pozapaliwowych po cenach obowiązujących na stacjach. Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe zamieszczamy raporcie przesyłanym w wersji elektronicznej. Pytanie 8: Czy istnieje możliwość usunięcia zapisów o podwykonawcach w sytuacji wyboru oferty Wykonawcy, który nie posiada podwykonawstwa. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, że zapisy Wzoru umowy dotyczące podwykonawstwa mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy w ofercie Wykonawcy zostanie zadeklarowane podwykonawstwo.

4 Pytanie 9: Czy istnieje możliwość zmiany zapisu (wzór umowy par 4 ust 7) proponujemy następujący zapis Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, iż w przypadku wyboru Wykonawcy, którego karty Zamawiający już posiada istnieje możliwość odstąpienia od zapisu kary umownej w odniesieniu do wydania kart? (SIWZ oraz wzór umowy 5 ust 1 i 2). Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od ww. zapisu kary umownej i podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający odsyła do postanowień rozdziału II podrozdział II ust. 3 pkt 1 SIWZ (analogicznie 2 ust. 3 pkt 1 Wzoru umowy), zgodnie z którymi Karty muszą być wystawione na kierowcę oraz okaziciela. Pytanie 11: Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu dotyczącego kar umownych, ponieważ przez portal internetowy Zamawiający sam pobierał będzie wskazane informacje (SIWZ oraz wzór umowy 5 ust 3 i 4). Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami rozdziału II podrozdział II ust. 8 SIWZ (analogicznie 2 ust. 8 Wzoru umowy) system administrowania kartami musi zapewnić Zamawiającemu całodobowy dostęp on-line do wskazanych przez niego informacji, zaś zgodnie z wymogiem wskazanym w rozdziale II podrozdział II ust. 7 pkt 5 SIWZ (analogicznie 4 ust. 9 Wzoru umowy), Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu na adres zbiorcze zestawienie transakcji za dany okres rozliczeniowy w ciągu 7 dni od upływu tego okresu. Zarazem Zamawiający wskazuje, że przywołany przez Wykonawcę zapis 5 ust. 3 Wzoru umowy stanowi karę umowną w przypadku opóźnienia w udostępnieniu Zamawiającemu dostępu do systemu administrowania kartami (rozdział II podrozdział II ust. 7 pkt 8 SIWZ i 2 ust. 7 pkt 8 Wzoru umowy). Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kar umownych w wysokości 10% ceny całkowitej z podatkiem VAT (SIWZ oraz wzór umowy 5 ust 5 i 6).

5 Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ? (wzór umowy wykaz załączników) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość podpisania z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy, na etapie realizacji, porozumienia określającego zasady użytkowania kart, jeżeli wybrany Wykonawca zgłosi taką zasadność. W przypadku podpisania takiego odrębnego porozumienia przez strony umowy, nie może ono rodzić z tytułu jego realizacji żadnych skutków finansowych po stronie Zamawiającego, ponadto nie może stać w sprzeczności z warunkami SIWZ, zawartą umową i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa jak i wewnętrznymi regulacjami prawnymi Zamawiającego. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert, wyznaczony do dnia r. do godz. 09:00 oraz miejsce składania i otwarcia ofert. Zamawiający prosi o zwrotne potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: /36 lub drogą elektroniczną na adres

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo