Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den Boer Jan den Boer Johannes Jager [Wyd.]

2 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podrcznik prognozowania iloci i jakoci odpadów komunalnych oraz oceny zgodnoci systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównowaonego rozwoju Redakcja naukowa: Emilia den Boer Jan den Boer Johannes Jager Wrocław 2005

3 Projekt badawczy The Use of Life Cycle Assessment Tools for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies Numer kontraktu: EVK4-CT Czas trwania projektu: wrzesie sierpie 2005 finansowany był przez 5. Program Ramowy Komisji Europejskiej w programie tematycznym Energia, rodowisko i Zrównowaony Rozwój, akcja kluczowa: Miasta Jutra i Dziedzictwo Kulturowe. Niniejszy Podrcznik prognozowania iloci i jakoci odpadów komunalnych oraz oceny zgodnoci systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównowaonego rozwoju: Planowanie i optymalizacja systemów gospodarki odpadami jest produktem wyej wymienionego projektu i własnoci partnerów projektu. Tre podrcznika wyraa opinie partnerów projektu i nie prezentuje stanowiska Komisji Europejskiej. Opracowanie i redakcja: Projekt: Projekt okładki: Zdjcie na okładce: Korekta: Tytuł oryginału: Wydawca orgyginału: ISBN Emilia den Boer Jan den Boer Gustavo Barreto Jan den Boer Gustavo Barreto Emilia den Boer Stare składowisko odpadów we Wrocławiu (fot. TUD) Patrick Stephenson Waste management planning and optimisation: Handbook for municipal waste prognosis and sustainability assessment of waste management systems ibidem-verlag, Stuttgart Wydawca polskiej wersji podrcznika: Oddział Dolnolski PZiTS, Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74 WAMECO S.C., Kamieniec Wrocławski, ul. Malinowa 7 Wydawnictwo PZiTS nr 857 ISBN Redaktor naukowy: Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Tłumaczenie: Opracowanie redakcyjne: Ryszard Szpadt Wojciech Górnikowski Marek Lesz Piotr Stefaczyk Ryszard Szpadt Wojciech Górnikowski WAMECO S.C. WAMECO S.C. WAMECO S.C. Drukarnia: Print sp.j. Dobrzykowice Wrocławskie Informacje dotyczce moliwoci otrzymania tego podrcznika i jego wersji przetłumaczonych na jzyki: grecki, litewski, polski, słowacki i hiszpaski, a take dane dotyczce innych raportów opracowanych w ramach projektu (Deliverables) s dostpne na:

4 Wstp III Wstp Tarragona, 3 padziernik 2002 r. Spotkanie otwierajce projekt LCA-IWM. Wikszo uczestników konsorcjum wykonawczego projektu widzi si po raz pierwszy. Rozpoczyna si trwajca trzy lata współpraca firm, instytutów naukowych i miast z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów, wówczas jeszcze kandydujcych do Unii. Wszyscy rónimy si znaczco od siebie. Mamy róne, czasem nawet egzotyczne, imiona, jzyki i kultur. Róne nawyki, style i metody pracy. Róne oczekiwania i cele. Róne rozumienie tych samych słów, a take opisów pracy. Tak jak John Travolta powiedział do Samuela L. Jacksona w Pulp Fiction: Wiesz, najweselsza rzecz w Europie to... s te małe rónice. Te małe, a czasem nawet bardzo due rónice powodowały, e praca w projekcie była nadzwyczaj ciekawa. Wszyscy, łcznie z nami jako koordynatorami projektu, nauczylimy si wiele podczas trzech lat trwania projektu. Wiele o ocenie zrównowaonego rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ale take o ludziach i miejscach, z których pochodz. Jednoczenie te rónice przeobraały si czasem w trudnoci. Nie zawsze było łatwo pogodzi róne indywidualne opinie i wypracowa wspólne stanowisko. Teraz, gdy koniec projektu jest bliski, moemy powiedzie, e przezwyciylimy te trudnoci. Osignlimy cele projektu, powstał niniejszy Podrcznik oraz Narzdzie Prognozowania i Narzdzie Oceny. S one dostpne dla miast europejskich i mog wspiera je w projektowaniu i modernizacji miejskich systemów gospodarki odpadami. Korzystajc z tej okazji, pragniemy podzikowa wszystkim partnerom, biorcym udział w projekcie, za ostatnie trzy lata wspólnej pracy. Nie tylko za doprowadzenie projektu LCA-IWM do szczliwego koca, ale szczególnie za entuzjastyczny udział, otwart i konstruktywn krytyk, przyjemn współprac i oczywicie, za wspaniałe spotkania uczestników projektu w piknych miastach europejskich, podczas których moglimy pozna lokalne obyczaje kulinarne. Oprócz partnerów biorcych udział w projekcie, wymienionych poniej, szczególne podzikowania kierujemy do osób spoza naszego grona, współpracujcych spontanicznie, tak z naszego instytutu, jak równie z instytucji naszych partnerów, niepokojonych naszymi pytaniami, pomagajcych nam podczas naszych spotka, pracowników administracji, zarzdców systemów i wszystkich innych, którzy wspierali nas i pomagali nam.

5 IV Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Nasze słowa wdzicznoci kierujemy te do Komisji Europejskiej za wsparcie finansowe projektu oraz do miast uczestników projektu za otwarto i współprac, a take do Pani Mariny Franke z Procter & Gamble za jej wsparcie. Mamy nadziej, e wszyscy uczestnicy Projektu LCA-IWM s zadowoleni z jego wyników i wspólnej pracy. Czytelnikowi yczymy przyjemnej lektury i szczerze wierzymy, e Projekt i Podrcznik s pozytywnym wkładem do poprawy stanu gospodarki odpadami w Europie. Darmstadt, Maj Koordynatorzy Projektu LCA-IWM Emilia den Boer Jan den Boer Johannes Jager

6 Przedmowa V Przedmowa Ten podrcznik powstał w wyniku unikalnej współpracy ekspertów z rónych krajów Unii Europejskiej (Austrii, Niemiec, Grecji, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Słowacji, Hiszpanii) w projekcie dotyczcym trzech fundamentów zrównowaonego rozwoju: ochrony rodowiska, rozwoju ekonomicznego i odpowiedzialnoci społecznej. Projekt koncentruje si na zrównowaonej gospodarce odpadami stałymi, a jego wyniki s efektem współpracy wielu partnerów z uniwersytetów, firm i biur konsultingowych. Wynikiem tego projektu badawczego UE The Use of LCA (Life Cycle Assessment) Tools for the Development of Integrated Waste Management (IWM) in Rapid Growing Economies s dwa wane narzdzia wspierania podejmowania decyzji, pilnie potrzebne w rozszerzonej Unii Europejskiej: 1. Narzdzie Prognozowania wspierajce prognozowanie przyszłych iloci odpadów wytwarzanych w miastach i regionach szybko rozwijajcych si gospodarczo, 2. Narzdzie Oceny Gospodarki Odpadami - wspierajce planowanie i ocen strategii gospodarki odpadami. Zastosowanie LCA dla wprowadzenia zintegrowanej gospodarki odpadami w regionach jest oparte na modelu komputerowym, który umoliwia ocen rónych scenariuszy uwzgldniajcych: zbieranie odpadów w pojemnikach, odbieranie i transport, róne opcje przetwarzania odpadów (spalanie, przeróbk biologiczn, recykling materiałów) oraz unieszkodliwianie. Pierwsze uycie Narzdzia Oceny nastpiło poprzez pi studiów przypadków w miastach europejskich w Grecji, Litwie, Polsce, Słowacji i Hiszpanii. Ogólnie ujmujc, ten podrcznik stanowi unikaln kompilacj nauki, wiedzy i praktycznego dowiadczenia. Podrcznik ten, pomimo e zawiera szereg załoe i uproszcze, stanowi wane narzdzie dla miast, decydentów oraz organizacji przemysłowych. Ten wartociowy projekt stanowi wany krok na drodze do Zrównowaonego Rozwoju Gospodarki Odpadami. Prof. Dr.-Ing. Marina Franke Kierownik Działu Zrównowaonego Rozwoju Procter & Gamble Service GmbH Honorowy Professor Technical University Darmstadt Niemcy

7 VI Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

8 Spis treci VII WSTP...III PRZEDMOWA... V PARTNERZY PROJEKTU LCA-IWM...IX WYKAZ AUTORÓW ROZDZIAŁÓW...XIII WYKAZ SKRÓTÓW... XV 1 WPROWADZENIE Informacje podstawowe Definicja odpadów komunalnych Skład odpadów PROGNOZOWANIE ILOCI I SKŁADU ODPADÓW Wprowadzenie Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych Skuteczno selektywnego zbierania NARZDZIE OCENY Zakres zastosowania oceny i jednostka funkcjonalna Zbiory danych i procedury alokacji OCENA RODOWISKOWA Wprowadzenie rodowiskowe kryteria i wskaniki oceny zgodnoci z zasadami zrównowaonego rozwoju Kwantyfikacja wskaników rodowiskowych Normalizacja i agregacja wskaników rodowiskowych OCENA EKONOMICZNA Wprowadzenie Ekonomiczne kryteria i wskaniki zrównowaonego rozwoju Kwantyfikacja wskaników ekonomicznych OCENA SPOŁECZNA Wprowadzenie Kwantyfikacja społecznych wskaników zrównowaonego rozwoju Agregacja wskaników społecznych ZBIERANIE Opis procesu ODBIERANIE I TRANSPORT Opis procesu PRZETWARZANIE ODPADÓW W CELU ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA Wprowadzenie Chemiczne właciwoci odpadów Kompostowanie odpadów organicznych Fermentacja odpadów organicznych Tlenowe przetwarzanie mechaniczno-biologiczne Beztlenowe przetwarzanie mechaniczno-biologiczne Spalanie

9 VIII Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami 9.8 Składowanie Recykling odpadów Energia i materiały pomocnicze STUDIA PRZYPADKÓW Optymalne scenariusze gospodarki odpadami dla wybranych miast z szybko rozwijajcych si regionów Europy - wprowadzenie Wybrane, dynamicznie rozwijajce si, miasta Podsumowanie wyników studiów przypadku ZASADY DOBREJ PRAKTYKI W PLANOWANIU SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie Zdolno zarzdzania wiadomo społeczna Zbieracze Inne aspekty (zapotrzebowanie na pojemniki) INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZDZIA PROGNOZY Wprowadzenie Instalacja Zastosowanie Narzdzia Prognozy INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZDZIA OCENY Wprowadzenie Uruchomienie Uytkowanie narzdzia oceny Sesja oceny Wyniki sesji oceny Uwagi REFERENCJE

10 Partnerzy projektu LCA-IWM Partnerzy projektu LCA-IWM INSTITUTE FOR WATER SUPPLY AND GROUNDWATER PROTECTION, WASTEWATER TECHNOLOGY, WASTE MANAGEMENT, INDUSTRIAL MATERIAL CYCLES & ENVIRONMENTAL PLANNING (INSTITUT WAR) TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT (TUD) Emilia den Boer Jan den Boer Jan Berger Johannes Jager GRUP AGA (ANALISI I GESTIO AMBIENTAL) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV-AGA) Montse Meneses Julio Rodrigo Francesc Castells INSTITUTE OF WASTE MANAGEMENT / DEPARTMENT OF WATER - ATMOSPHERE ENVIRONMENT BOKU - UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND APPLIED LIFE SCIENCES, VIENNA Peter Beigl Stefan Salhofer

11 X Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami INSTITUTE OF ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WUT) Ryszard Szpadt Marta Sebastian Iwona Maków Paweł Mrowiski DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, SCHOOL OF ENGINEERING DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE (DUTH) Konstantina Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos NOVATEC S.À R.L. (NOVATEC) Lothar Schanne DEPARTMENT OF MUNCIPAL WASTE AND PUBLIC SPACE SYNCERA DE STRAAT (DE STRAAT) Clemens Berntsen INFRASTRUKTUR & UMWELT (I&U), PROFESSOR BÖHM UND PARTNER Orhan Boran Umur Natus Yildiz Gernod Dilewski

12 Partnerzy projektu LCA-IWM SERVEI DE TECNOLOGIA QUIMICA, TECHNOLOGY TRANSFER SERVICE UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (STQ-URV) Francesc Giralt Elena Suñé Josepa Garreta Eva Mª García WASTE MANAGEMENT - ECOLOGY CONSULTING COMPANY WAMECO S.C. (WAMECO) Włodzimierz Szczepaniak Wojciech Górnikowski DEPARTMENT FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (KTU) Gintaras Denafas Viktoras Racys Ingrida Rimaityte FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, DEPARTMENT OF SANITARY ENGINEERING SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SUT-BA) Katarina Jankovicova Oskar Cermak

13 XII Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

14 Wykaz autorów rozdziałów XIII Wykaz autorów rozdziałów 1 Wprowadzenie (Introduction) 2 Prognozowanie odpadów (Waste Prognosis) 3 Narzdzie oceny (Assessment Tool) 4 Ocena rodowiskowa (Environmental Assessment) 5 Ocena ekonomiczna (Economic Assessment) 6 Ocena społeczna (Social Assessment) 7 Zbieranie (Temporary Storage) 8 Odbieranie i transport (Collection and Transport) 9 Przetwarzanie odpadów w celu odzysku i unieszkodliwiania (Treatment) 9.9 Recykling odpadów (Waste Recycling) 9.10 Energia i materiały pomocnicze (Energy and auxiliary materials) 10 Studia przypadków (Case Studies) Emilia den Boer Jan den Boer Peter Beigl Jan den Boer Emilia den Boer Emilia den Boer Jan den Boer Konstantina Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos Emilia den Boer Montse Meneses Jan Berger Jan den Boer Orhan Boran Julio Rodrigo Peter Beigl Jan den Boer Peter Beigl Emilia den Boer Jan den Boer Montse Meneses Julio Rodrigo Jan den Boer Julio Rodrigo Iwona Maków Orhan Boran Xanthi-Grecja Konstantina Tsilemou Demetrios Panagiotakopoulos Kowno-Litwa Ingrida Rimaityte Gintaras Denafas Viktoras Racys

15 XIV Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Wrocław-Polska Iwona Maków Marta Sebastian Wojciech Górnikowski Ryszard Szpadt Nitra-Słowacja Katarina Jankovicova Oskar Cermak Reus-Hiszpania Sandra Colom Eva Mª García Josepa Garreta Elena Suñé Francesc Giralt 10.3 Podsumowanie wyników studiów Ryszard Szpadt przypadków (Summary of results of case studies) 11 Zasady dobrej praktyki w planowaniu Orhan Boran systemów gospodarki odpadami (Good practice in planning of WMS) 12 Instrukcja obsługi Narzdzia Prognozy Peter Beigl (Waste Prognostic Tool guide) 13 Instrukcja obsługi Narzdzia Oceny (MSWMS Assessment Tool guide) Montse Meneses Julio Rodrigo

16 Wykaz skrótów XV Wykaz skrótów BZT CEE EU HDPE JRE LCA biochemiczne zapotrzebowanie tlenu pastwa Europy centralnej i wschodniej European Union (Unia Europejska) High Density Polyethylene (polietylen wysokiej gstoci) Java Runtime Environment Life Cycle Assessment (Ocena Cyklu ycia) LCA-IWM Life Cycle Assessment tools for Integrated Waste Management (Narzdzia LCA dla zintegrowanej gospodarki odpadami) LCI LDPE MBP MDR NGO OECD osm PET PKB RDF sm UE WEEE Life Cycle Inventory (analiza zbioru w LCA) Low Density Polyethylene (polietylen niskiej gstoci) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie mieszane suche odpady do recyklingu organizacje pozarzdowe Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju organiczna sucha masa Polyethylene Terephthalate (politereftalan etylenu) Produkt Krajowy Brutto Refuse Derived Fuel (paliwo z odpadów komunalnych) sucha masa Unia Europejska Waste from Electrical and Electronic Equipment (odpady sprztu elektrycznego i elektronicznego)

17 XVI Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

18 1 Wprowadzenie 1 1 Wprowadzenie 1.1 Informacje podstawowe Podrcznik przedstawia wyniki projektu badawczego Zastosowanie oceny cyklu ycia dla rozwoju zintegrowanych systemów gospodarki odpadami w dynamicznie rozwijajcych si miastach i regionach (LCA-IWM). Projekt ten, który rozpoczł si we wrzeniu 2002 roku, a trwa bdzie do sierpnia 2005 roku, jest finansowany przez Komisj Europejsk. Stanowi on cz 5. Programu Ramowego, jednake zawarto podrcznika niekoniecznie prezentuje opini Komisji Europejskiej. EU 5. 5th Program Framework Ramowy Programme UE Research Programme : bada: Environment and rodowisko Sustainable Development i zrównowaony (EESD) rozwój Key - action The Akcja City kluczowa of Tomorrow Miasto and Cultural jutra Heritage i dziedzictwo kulturalne! " # $"$$%$$ - LCA-IWM & "#'! ' Na wyniki projektu LCA-IMW składaj si dwa Narzdzia wspierajce podejmowanie decyzji: prognozujce ilo i skład wytwarzanych odpadów (Prognosis Tool Narzdzie Prognozy) oraz oceniajce system gospodarowania odpadami (Assessment Tool- Narzdzie Oceny). Narzdzie Prognozy umoliwia przewidywanie przyszłej iloci wytwarzanych odpadów, bazujc na okrelonych wielkociach parametrów wejciowych. Na parametry te składaj si, z jednej strony bieca ilo i skład odpadów domowych oraz przewidywane wartoci niektórych ogólnych wskaników społeczno-ekonomicznych oraz, z drugiej strony, historyczne wartoci tych wskaników (dostpne w Narzdziu). Narzdzie Oceny umoliwia planowanie i ocen strategii gospodarowania odpadami.

19 2 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Mona utworzy i porównywa jednoczenie cztery róne scenariusze. Kady scenariusz, niezalenie od ogólnych danych wejciowych uytkownika, składa si z trzech podstawowych podsystemów gospodarowania odpadami: zbierania, odbierania i transportu, przetwarzania, unieszkodliwiania i recyklingu. Dla wszystkich scenariuszy mog by ustalone oddziaływania rodowiskowe, ekonomiczne i społeczne, umoliwiajce ocen tych scenariuszy w aspekcie zgodnoci z zasadami zrównowaonego rozwoju. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie. Rozdziały 2 i 3 dostarczaj podstaw teoretycznych Narzdzia Prognozy i Narzdzia Oceny. W rozdziałach 4, 5 i 6 przedstawione jest zastosowane w Narzdziu Oceny podejcie do analizy aspektów oddziaływania rodowiskowego, ekonomicznego i społecznego systemu gospodarki odpadami. W kolejnych rozdziałach zawarte s metody obliczania wartoci wskaników dla modułów Narzdzia Oceny: rozdział 7 dla zbierania, rozdział 8 dla odbierania i transportu oraz rozdział 9 dla przetwarzania, unieszkodliwiania i recyklingu. Rozdział 10 prezentuje rezultaty pierwszego zastosowania Narzdzia w piciu studiach przypadków w miastach europejskich. Rozdział 11 przedstawia kodeks dobrych praktyk w planowaniu gospodarki odpadami, wreszcie rozdział 12 zawiera instrukcj obsługiwania Narzdzia Prognozy i Narzdzia Oceny systemu gospodarowania odpadami. Obydwa Narzdzia s dostpne na stronie internetowej projektu: Oprócz Narzdzi, take niektóre raporty przejciowe (Deliverables) opracowane w ramach projektu s publicznie dostpne. S to raporty: Deliverable 2.1 (prognoza składu i wytwarzania odpadów); Deliverable 2.2 (zapobieganie wytwarzaniu odpadów); Deliverable 3 (ocena rodowiskowa); Deliverable 4 (ocena ekonomiczna); Deliverable 5 (ocena społeczna). Raporty dostarczaj dokładnego opisu teoretycznego i podstaw Narzdzia Prognozy i Narzdzia Oceny wraz z metodami oblicze. Raporty stanowi aneks do podrcznika, ale nie s dostpne w wersji wydrukowanej. 1.2 Definicja odpadów komunalnych W europejskim katalogu odpadów została zawarta specyfikacja odpadów komunalnych (municipal waste, EWC 2000/532/EC, Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu

20 1 Wprowadzenie 3 odpadów, Dz.U. nr 112, poz. 1206). Grupa nr 20 Odpady komunalne oraz podobne odpady z handlu, przemysłu i instytucji, łcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie zawiera: 20 01: frakcje gromadzone selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki itp.), drewno, szkło, organiczne odpady kuchenne, odzie, materiały włókiennicze, róne odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rodki ochrony rolin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce rt, aerozole, zuyte urzdzenia zawierajce freony, oleje i tłuszcze jadalne, itp.); 20 02: odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): odpady nadajce si do kompostowania, gleba i kamienie, inne odpady nie nadajce si do kompostowania; 20 03: inne odpady komunalne: zmieszane odpady komunalne, odpady z targowisk, z czyszczenia ulic i szlamy ze zbiorników słucych do gromadzenia nieczystoci. Dodatkowo, w grupie 15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nie ujte w innych grupach, w podgrupie zdefiniowano odpady opakowaniowe, zawierajce odpady opakowaniowe selektywnie zbierane. W podgrupie tej zawarto nastpujce odpady: opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, opakowania wielomateriałowe, mieszane, opakowania ze szkła, opakowania zawierajce pozostałoci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. W ramach programu LCA-IWM skupiono si głównie na zagadnieniu gospodarki odpadami domowymi i podobnymi do odpadów domowych. Definicja odpadów domowych zmienia si w zalenoci od kraju, w którym s one wytwarzane. Europejska Agencja rodowiska (EEA) okrela odpady domowe jako zwykłe mieci, powstajce w gospodarstwach domowych (EEA 2003a). Odpady podobne do domowych pochodz z innych ródeł ni gospodarstwa domowe, tj. urzdów, biur, sklepów i s zbierane, odbierane i unieszkodliwiane w ten sam sposób, jak odpady z gospodarstw domowych. 1.3 Skład odpadów W projekcie LCA-IWM, Narzdzie Prognozy jest uywane do przewidywania przyszłej iloci i składu odpadów z podziałem na główne frakcje. W tabeli 1 zamieszczono rodzaje odpadów, które s ujte w Narzdziu Prognozy.

21 4 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Tabela 1 grupy materiałowe odpady do recyklingu (recyclables) Rodzaje stałych odpadów komunalnych odpady organiczne (organic waste) odpady niebezpieczne (hazardous waste) uwzgldnione rodzaje odpadów papier i tektura (paper and cardboard) szkło (glass) metale (metals) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (plastics and composites) bioodpady (bio-waste) odpady z terenów zielonych (garden waste) odpady niebezpieczne (hazardous waste) odpady sprztu elektronicznego i elektrycznego (WEEE) inne materiały zmieszane a lub resztkowe b odpady komunalne (other materials) (mixed a or residual b waste) odpady wielkogabarytowe (bulky waste) a zmieszane odpady komunalne rozumiane s jako odpady domowe i podobne do domowych zbierane w miecie, w którym nie funkcjonuje aden oddzielny system selektywnego zbierania odpadów surowcowych b odpady resztkowe tym pojciem okrela si pozostało odpadów po selektywnym zbieraniu odrbnych frakcji materiałowych, a take odpadów biodegradowalnych Model Prognozy dostarcza danych o całkowitym strumieniu wytwarzanych odpadów, zawierajcym potencjalne maksymalne iloci do selektywnego zebrania. W Narzdziu Oceny, w module Zbieranie, uytkownik okrela faktycznie zbierane frakcje. Te mog róni si od przedstawionych powyej, gdy uytkownik moe zaprojektowa selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych lub zmieszanych suchych frakcji surowcowych, zawierajcych papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania kompozytowe oraz metale lub kad ich kombinacj. Modelowanie procesów przetwarzania wymaga dalszej specyfikacji pojedynczych materiałów zawartych we frakcjach odpadów. Materiałowy skład frakcji selektywnie zbieranych został omówiony w rozdziale 9.9. Dane dotyczce materiałowego składu frakcji odpadów, które s zbierane jako strumie zmieszanych/resztkowych odpadów komunalnych, zostały przedstawione w tabeli 2. Naley zwróci uwag na rónic składów materiałowych selektywnie i nieselektywnie zbieranych frakcji, która wynika z rónej podatnoci poszczególnych materiałów do segregacji. Tabela 3 zawiera przykładowy (przyjty jako domylny) skład materiałowy odpadów wielkogabarytowych. Z uwagi na brak dostpnych danych, nie rozrónia si odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie i

22 1 Wprowadzenie 5 odpadów wielkogabarytowych zawartych w zmieszanych/resztkowych odpadach komunalnych. Tabela 2 Przykładowy (domylny default values) skład materiałowy frakcji zawartych w zmieszanych/resztkowych odpadach komunalnych (Dehoust et al. 2002) frakcja rodzaje materiałów udział, % metale metale elazne (iron) 91 aluminium 9 tworzywa sztuczne i odpady tworzywa sztuczne (plastics) 56,1 wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe (composites) 5,4 pozostałe zmieszane/resztkowe odpady komunalne (inne ni wymienione a ) odpady sprztu elektronicznego (WEEE) inne wielomateriałowe 38,5 odpadowe rodki higieniczne (diapers) 20,8 obojtne (inerts) 13,2 tekstylia (textiles) 7,8 skóra (leather) 1,3 frakcja rednia b (medium corn) 28,3 frakcja drobna b (fine corn) 28,6 metale elazne 52 aluminium 7 mied (copper) 9 tworzywa sztuczne 22 szkło (glass) 7 obojtne (inerts) 3 a zmieszane/resztkowe odpady komunalne składaj si czciowo z selektywnie zbieranych frakcji (odpady organiczne, papier, szkło, itp.), które nie zostały wydzielone z odpadów i czciowo z innych materiałów, które nie s objte systemem selektywnego zbierania odpadów; s one nazywane resztkowymi/zmieszanymi odpadami komunalnymi i zawieraj m.in. nastpujce materiały: materiały higieniczne (pieluchy, podpaski), odpady obojtne, tekstylia, skóra, rednia frakcja (8-40 mm) oraz drobna frakcja (<8 mm) b przyjmuje si, e zarówno rednia, jak i drobna frakcja zawieraj 80% materii organicznej oraz 20% nieorganicznej Tabela 3 Przykładowy (domylny) skład materiałowy odpadów wielkogabarytowych (Dehoust et al. 2002) rodzaj odpadów rodzaje materiałów udział materiału odpady wielkogabarytowe drewno (wood) 49 (bulky waste) elazo (iron) 8 papier (paper) 2 obojtne (inerts) 4 tworzywa sztuczne 12 frakcja rednia (medium corn) 20 tekstylia (textiles) 5

23 6 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami 2 Prognozowanie iloci i składu odpadów 2.1 Wprowadzenie Podjcie właciwej decyzji w gospodarce odpadami wymaga wiedzy o czynnikach wpływajcych na obecne, jak i prognozowane, wytwarzanie i selektywnie zbieranie odpadów. Dotychczasowe prognozy, nie uwzgldniajce wielu z tych czynników, doprowadziły w wielu przypadkach do kosztownego przewymiarowania instalacji przetwarzania odpadów. W szczególnoci, w dynamicznie rozwijajcych si krajach, nie posiadajcych wysokich standardów ochrony rodowiska, czynniki te s znaczce dla prognozy wytwarzania odpadów i oceny skutecznoci wdraania selektywnego zbierania odpadów. Dla rozwizania wymienionych problemów, konieczne jest szczegółowe rozpoznanie czynników wpływajcych na zmiany iloci odpadów. Relacja midzy odpadami wytwarzanymi a selektywnie i nieselektywnie zbieranymi Odpady wytwarzane papier Paper odpady organiczne waste odpady Organic organiczne w. pozostałe Other frakcje Skład odpadów resztkowych Paper papier Other pozostałe fractions frakcje Odpady zbierane paper Organic odpady organiczne waste Residual odpady resztkowe waste Rys. 1 Wytwarzanie i selektywne zbieranie przykładowych frakcji odpadów Aby te oszacowania ilociowe miały wymagany poziom dokładnoci, naley przeprowadzi dwie niezalene analizy: iloci i składu wytwarzanych odpadów (niezalenie czy frakcje s zbierane selektywnie), skutecznoci selektywnego zbierania w przyszłoci (jaki odsetek poszczególnych frakcji odpadów bdzie zbierany selektywnie).

24 2 Prognozowanie iloci i składu odpadów 7 Na rys. 1 pokazano w uproszczeniu zaleno pomidzy wytwarzaniem dwóch frakcji odpadów (lewa kolumna) a ich zbieraniem (kolumna prawa czciowe selektywne zbieranie papieru, pozostały papier stanowi frakcj nieselektywnie zbieranych odpadów resztkowych kolumna rodkowa). Prognoza wytwarzania odpadów oparta jest na zalenoci wskaników wytwarzania odpadów od warunków społeczno-ekonomicznych. Objanienie tych zalenoci zawarte jest w rozdziale 2.2. Efektywno selektywnego zbierania (oznaczona jako iloraz iloci selektywnie zebranej frakcji do całkowitej, wytworzonej iloci tej frakcji) zaley od postawy mieszkaców, a take od zdolnoci władz lokalnych do promowania selektywnego zbierania odpadów. Szczegółowa analiza zawarta jest w rozdziale Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych Wytwarzanie odpadów jest pierwszym elementem kadego systemu gospodarki odpadami. Odpadami staje si szeroka gama produktów, które zostały zakupione, uywane, zuyte, zebrane, a nastpnie odebrane od wytwórcy odpadów (rys. 2). Wytworzone odpady o podobnych właciwociach mona przypisa do rónych frakcji np. papier i tektura, odpady organiczne i in. Ilo wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkaca (jednostkowy wskanik wytwarzania) cile zaley od czynników ekonomicznych i społecznych. Dowodem na to s znaczce rónice wskaników wytwarzania w rónych europejskich miastach. Dla przykładu, w roku 2000 najwiksze miasta Unii Europejskiej wykazywały znacznie wysze wskaniki wytwarzania odpadów (510 kg/mk rocznie) ni miasta Europy rodkowo-wschodniej (354 kg/mk rocznie). Przyszły wzrost iloci odpadów jest bardziej interesujcy (ni ilo odpadów sama w sobie), gdy jego prawidłowe oszacowanie jest niezbdnym warunkiem dla planowania właciwej wydajnoci systemu gospodarki odpadami. Niewłaciwe oszacowanie moe prowadzi do wyszych kosztów i obcie rodowiska spowodowanych przewymiarowaniem instalacji przetwarzania odpadów. Dokładna prognoza moe by trudna nawet w przypadku regionów o podobnej sytuacji ekonomicznej (cho mona si spodziewa, e bdzie ona łatwiejsza ni w przypadku regionów bardziej zrónicowanych). Za przykład mog posłuy tu najwiksze miasta Europy rodkowowschodniej, w których redni roczny przyrost jednostkowego wskanika wytwarzania odpadów w latach wahał si od 5% do ponad +10%, przy przecitnej wartoci wzrostu tego wskanika +4,3%. W dalszej

25 8 Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami czci opisane zostan podstawy i procedury zastosowanych metod prognozowania zmian iloci i składu odpadów. Szczegółowe obliczenia mona znale w raporcie Deliverable 2.1 dostpnym na stronie internetowej Projektu LCA-IWM). Konsumpcja Produkty ywnociowe Napoje rodki higieniczne Codzienna prasa Inne Wytwarzane stałe odpady komunalne czynniki oddziaływujce PKB wielko gospodarstwa domowego poziom społeczny Odpady organiczne Papier i tektura Szkło Metale Inne materiały inne oddziaływania Rodzaje wytwarzanych odpadów Rys. 2 Wytwarzanie odpadów komunalnych Co daj zaawansowane prognozy zmian iloci i składu odpadów? Nie poparty dowiadczeniem, zwykle praktykowany, sposób prognozowania w gospodarce odpadami zakłada prost ekstrapolacj w czasie, zarówno liczby ludnoci, jak i długoterminowych zmian jednostkowych wskaników wytwarzania odpadów. Inne znaczce czynniki socjo-ekonomicznego rozwoju zwykle s lekcewaone przez ekspertów (z reguły majcych techniczne wykształcenie), zaangaowanych w rozwizywanie problemu (Karavezyris 2001). Rys. 3 przedstawia skrajny przykład, w którym prosta ekstrapolacja trendu prowadzi do błdu prognozy na poziomie około 100 kg/mk rocznie w okresie zaledwie trzech lat. Chocia zawansowane modelowanie nie zapobiega całkowicie błdom prognozy (które zwykle rosn wraz z wydłuaniem si horyzontu czasowego prognozy), to rozwaanie wpływu wielu wskaników

26 2 Prognozowanie iloci i składu odpadów 9 społecznych i ekonomicznych prowadzi do istotnego ograniczenia pojawiajcych si błdów (Armstrong et al. 2001). Zastosowanie tych wskaników w modelach moe by obiektywnie sprawdzone, zarówno przy uyciu historycznych danych dotyczcych iloci i składu wytwarzanych odpadów, jak i zmieniajcych si wartoci wskaników (szczegóły dotyczce testów i wskaników zastosowanych w projekcie LCA-IWM s opisane w raporcie Deliverable 2.1). Na przykładzie prognozy dla Miasta Poznania (Polska) w 1998 roku wytwarzane miejskie odpady stałe [kg/mk/r] Ekstrapolacja zakładajca stałe tempo wzrostu (+8 % rocznie) rzeczywiste tempo wzrostu (+1 % rocznie) Horyzont prognozy Błd 101 kg/mk/r Rys. 3 Błd prognozy wykorzystujcej ekstrapolacj danych przykład Europejskie badania potencjalnych wskaników i danych dotyczcych odpadów W ramach projektu, przeprowadzono w całej Europie badania majce na celu ustalenie zalenoci pomidzy potencjalnymi czynnikami wpływajcymi na wytwarzanie odpadów komunalnych, a wytwarzaniem tych odpadów. Badania obejmowały zbieranie i weryfikacj: danych zwizanych z gospodark odpadami, jak równie danych ekonomicznych, demograficznych i społecznych (ich selekcj oparto na wczeniejszych badaniach obejmujcych wszystkie europejskie miasta o liczbie ludnoci ponad 500 tys. mieszkaców). Partnerzy zaangaowani w projekt współpracowali z przedstawicielami lokalnych władz miejskich, którzy dostarczali dane o odpadach i warunkach społeczno-ekonomicznych na poziomie miejskim. Ponadto, dane na poziomie kraju, pozyskiwano z midzynarodowych organizacji,

Prognoza energetycznego potencjału odpadów komunalnych

Prognoza energetycznego potencjału odpadów komunalnych Prognoza energetycznego potencjału odpadów komunalnych Marta Sebastian, Ryszard Szpadt 1.Wstęp W prezentowanym artykule przedstawiono część danych, zebranych i opracowanych w projekcie realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE ZARZDZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE WSTP USTAWA 1 PODSTAWOWE DECYZJE PRZY WDRAANIU ANIU USTAWY o o o o ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTAA Z REALIZACJI 1) MARSZAŁEK

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Kompleksowa gospodarka odpadami;

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY CYKLU ŻYCIA

PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY CYKLU ŻYCIA VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI VI-TH INTERNATIONAL WASTE FORUM EFFICIENCY OF WASTE MANAGEMENT POZNAŃ LICHEŃ STARY, MAJ/CZERWIEC 2005 Emilia den BOER, Jan

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 a 05-825 Grodzisk Mazowiecki L.p. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Warszawa, dnia 02-11-2015 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Janusz Ostapiuk DGO-III.070.1.2015.MK Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działności Regulowanej przedsiebiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk REGON

Rejestr Działności Regulowanej przedsiebiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk REGON Stan aktualny na dzień 21.09.2012r. Rejestr Działności Regulowanej przedsiebiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE L.p. Data wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. dr Marek Goleń, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego 1

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. dr Marek Goleń, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego 1 Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce 1 Gospodarka o obiegu zamkniętym 2 Gospodarka o obiegu zamkniętym 3 Cele długookresowe 4 3.1 Krótki opis proponowanych działań Główne elementy wniosków

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE Lp. Data wpisu Nr rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY L. P. NR REJ. NAZWA FIRMY NIP REGON KOD ODPADÓ W RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 200101 papier i tektura 200102 szkło 1 6233. 1 ALMAX Sp. z o.o, ul. Wrocławska 3 26-600

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r.

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. l.p. Firma ( oznaczenie firmy i adres) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Gmina Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kujawsko Pomorskiego w Toruniu 2) KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru Lp. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru Dane kontaktowe Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Lp. Nazwa firmy/ Imię i nazwisko przedsiębiorcy 1 Remondis Sanitech Poznań Adres siedziby/ Adres przedsiębiorcy ul. Górecka 104 61-483 Poznań NIP Regon Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W KONECKU

URZĄD GMINY W KONECKU Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu/ zmiana wpisu Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. rejestrowy 1/GK/2012

Numer identyfikacyjny REGON. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. rejestrowy 1/GK/2012 Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy NIP REGON Kod Grupy,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Wyrzyska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Wyrzyska Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Wyrzyska Lp Nazwa firmy/imię nazwisko 1 ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. Siedzi

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma L.p. Firma, adres siedziby NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2016-07-14 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo