Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni Gdynia, maj 2012r. 1

2 Spis Treści 1. USTALEIA ATUR ORGAIZACJEJ I TECHICZEJ Zamawiający Przedmiot zamówienia Obowiązujące przepisy Definicje Opis aplikacji funkcjonujących w Urzędzie Miasta Gdyni w Wydziale Geodezji mające związek z zamówieniem SZCZEGÓLOW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEIA 2.1 Zakres prac Wytyczne dla realizacji Projektu SSTEM do elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjno-kartograficznego miasta Gdyni Wytyczne wersja Cel projektu Wymogi jakościowe i sposób opisu dokumentacji Etapy prac w realizacji projektu SSTEM docelowy w wersji Opis poszczególnych elementów struktury metadanych Powiazanie atrybutów opisowych dokumentów z elementami struktury metadanych Opisy metadanych dla operatów technicznych Wykaz elementów oraz podelementów kody dokumentów Słowniki własne w obsłudze metadanych Indeksowanie map Sposób nadawania nazw plikom dla skanowania dokumentów Podział operatu na grupy dokumentów Organizacja współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zabezpieczenie dostępu do dokumentacji na czas wypożyczenia dokumentacji Budowa systemu Dostawa i wdrożenie systemu do udostępniania danych z zasobu geodezyjno- kartograficznego przez Internet w wersji Warunki gwarancji i serwisu Odbiór kontrola i nadzór prac Postanowienia końcowe Załączniki1a,1b,1c, 94 2

3 1. USTALEIA ATUR ORGAIZACJEJ I TECHICZEJ 1.1 ZAMAWIAJĄC Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Wydział prowadzący postępowanie Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIEIA Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni 1.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPIS Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. r 193 poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. r 113 poz. 759 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. r 101, poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. r 76 poz. 489), Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. r 88, poz. 439, z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. r 64 poz.565 z późn.zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tj: Dz. U z 2000 r. r 98 poz.1071 z póź.zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(dz.u.r.144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. poz.97 z późn.zm.), Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. r 130 poz.1450), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.r.206 poz.1517) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. r 0, poz. 125) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr.212 poz.1766 ) Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. r 100,poz 1024) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr.227 poz.1664 ), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce ami (Dz. U. z 2010r r 102, poz. 651 z póź.zm.). 3

4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. r 49 poz. 493), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. r.78 poz. 837), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. r 157, poz z późn. zm.), Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca infrastruktury informacji przestrzennej z dnia 14 marca 2007r. r 2007/2/WE Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352). 1.4 DEFIICJE Pojęcia i zwroty zdefiniowane w niniejszych warunkach technicznych należy interpretować następująco: Projekt - budowa i wdrożenie SSTEMU do elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjno-kartograficznego miasta Gdyni Portal element SSTEMU do obsługi wykonawców prac geodezyjnych SSTEM zbudowany na potrzeby archiwizacji zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjno- kartograficznego miasta Gdyni powiązany z programem Ośrodek OŚRODEK - program do rejestracji zgłoszeń robót geodezyjnych i jest powiązany z programem do prowadzenia mapy zasadniczej GeoEdytor Ośrodek Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wytyczne -opis poszczególnych elementów struktury metadanych w realizacji Projektu System rejestracji zgłoszeń - element SSTEMU do obsługi wykonawców prac geodezyjnych niezależny od funkcjonującego w programie Ośrodek Eksport danych o zgłoszeniach i operatach- funkcja oprogramowania zapewniająca zapisanie danych do SSTEMU o zgłoszeniach i operatach zgodnie z wytycznymi Import danych o zgłoszeniach i operatach funkcja oprogramowania zapewniająca odczyt danych z SSTEMU o zgłoszeniach i operatach zgodnie z wytycznymi Moduł synchronizacji- moduł oprogramowania powiązany z systemem Ośrodek i SSTEMEM umożliwiający czytanie i udostępnianie danych System wersja oznacza pierwszą wersję instalacyjną zgodną z warunkami technicznymi określonymi w punkcie 2.6 budowa systemu i wytycznymi określonymi w punkcie System wersja 1.1-docelowy SSTEM z zarchiwizowanymi danymi zasobu Adaptery interfejs SSTEMU do komunikacji pomiędzy systemem ośrodka wykorzystywanym w Gdyni a SSTEMEM 1.5 OPIS APLIKACJI FUKCJOUJĄCCH W URZĘDZIE MIASTA GDI W WDZIALE GEODEZJI MAJĄCE ZWIĄZEK Z ZAMÓWIEIEM PROGRAM OŚRODEK Program Ośrodek opracowany został w roku 2002 przez firmę BMT Argoss sp. z o. o. z Gdańska Program ten powstał przy wykorzystaniu następujących narzędzi: Microsoft.et (Dotet) i C# oraz bazy danych Oracle z opcją Locator Program ten jest wykorzystywany do rejestracji robót geodezyjnych zgłaszanych przez geodetów do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni. 4

5 Program ten jest ściśle powiązany z programem do prowadzenia mapy zasadniczej GeoEdytor, którego charakterystyka techniczna przedstawiona jest w kolejnym akapicie niniejszego dokumentu Program Ośrodek spełnia m.in. następujące funkcje: pozwala na zgłoszenie nowej roboty geodezyjnej i kartograficznej (na założenie nowego zlecenia) połączone z określeniem zakresu terytorialnego roboty, umożliwia wyszukiwanie konkretnych operatów według zadanych kryteriów np. według numeru działki, połączone z udostępnieniem danych dotyczących tego operatu, pozwala na wyszukiwaniu punktów osnowy poziomej i wysokościowej oraz stosownych danych dotyczących tych punktów (np. opisy i współrzędne), umożliwia wyszukiwanie obiektów na mapie np. działek wraz wyświetlaniem informacji o wybranej działce, umożliwia wprowadzanie do bazy danych nowych operatów wraz z określeniem ich zakresu terytorialnego i asortymentu, umożliwia wystawianie kosztorysów Użytkownik programu Ośrodek ma do wyboru dwa rodzaje instalacji: wersja zintegrowana; Instalacja wymaga zainstalowanego środowiska graficznego wraz z programem do prowadzenia mapy zasadniczej GeoEdytor W tej wersji programu dostępne są narzędzia do definiowania i edycji zakresów prac geodezyjnych i operatów, możliwość ich lokalizacji na mapie oraz narzędzia do edycji i wyszukiwania danych opisowych a stanowisku z wersją zintegrowaną są zakładane nowe zlecenia i operaty oraz wykonywane poprawki związane z edycją zakresów prac wersja opisowa; Instalacja pozwala na edycję danych opisowych oraz na wyszukiwanie i wydawanie materiałów związanych z wybranym zleceniem lub operatem Czynności takie jak: edycja danych opisowych, wyszukiwanie danych, wydawanie danych geodetom, dodawanie dokumentów mogą być wykonywane za pomocą dowolnej wersji programu Wszystkie inne, niezbędne parametry techniczne programu Ośrodek dostępne są w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdyni SSTEM GEOEDTOR System GeoEdytor jest zestawem aplikacji napisanych dla środowiska Microstation Geographics, które umożliwiają tworzenie oraz bieżącą aktualizację numerycznej mapy zasadniczej miasta. System ten dostosowany jest do instrukcji technicznej K-1 Mapa zasadnicza (wyd. Warszawa 1998); system ten spełnia następujące funkcje: tworzy numeryczną, obiektową mapę zasadniczą wykorzystując funkcje MicroStation GeoGraphics, umożliwia grupowanie elementów prostych w grupy graficzne, przypisuje elementom treści mapy identyfikatory, określające: pochodzenie danego elementu (z jakiego operatu technicznego element został pozyskany), sposób pozyskania elementu: digitalizacja lub na podstawie współrzędnych pozyskanych z pomiarów, dane operatora, który wprowadził element do treści mapy, przechowuje atrybuty elementów mapy w zewnętrznej bazie danych, co pozwala na łatwą redefinicję elementów przez użytkownika oraz na definicję nowych elementów, automatycznie zarządza mapami, pozwala na wykonywanie na mapie operacji i analiz dostępnych w środowisku MicroStation GeoGraphics, umożliwia eksport danych graficznych wraz z atrybutami opisowymi do systemów informatycznych ArcInfo i MapInfo, 5

6 umożliwia import danych z pliku ASCII, umożliwia dokonywanie przeliczań pomiędzy różnymi układami współrzędnych Wszystkie inne, niezbędne parametry techniczne systemu GeoEdytor można pozyskać w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 2. SZCZEGÓŁOW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEIA. 2.1 Zakres prac obejmuje: Etap I: Dostawa i testowanie systemu do udostępniania danych z zasobu geodezyjnokartograficznego przez Internet w wersji Dostawa relacyjnej bazy danych Instalacja systemu w wersji Testowanie systemu w wersji Etap II: archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru miasta Gdynia Skanowanie dokumentów Indeksacja dokumentów Wprowadzenie metadanych dla dokumentów Indeksacja map Wprowadzenie metadanych dla map Obróbka introligatorska Ładowanie danych do bazy Opracowanie koncepcji w wersji Etap III: dostawa i wdrożenie systemu do udostępniania danych z zasobu geodezyjnokartograficznego przez Internet w wersji Dostawa systemu w wersji Testowanie systemu w wersji Wdrożenie systemu wersja Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: Projekt organizacyjny realizacji zamówienia opisujący koncepcję działania systemu, archiwizację dokumentacji, harmonogram prac w terminie 30 dni od daty podpisania umowy Procedurę: testów funkcjonalności i poprawności działania systemu po stronie Wykonawcy i Zamawiającego kontroli wewnętrznej potwierdzającą jakość i poprawność archiwizacji w terminie 10 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu organizacyjnego o którym mowa w punkcie Program szkoleń i materiały szkoleniowe dla poszczególnych grupy użytkowników: administratorów systemów, pracowników, instruktaż dla geodetów Próbki zeskanowanych materiałów (np. dokumenty w dobrym i złym stanie technicznym, materiały papierowe, na kalce, wydruk z drukarki igłowej)powinny być przygotowane w formie wydruków dokumentów uprzednio zeskanowanych w celu potwierdzenia przydatności skanowania i akceptacji ich jakości Dokumentację sytemu oraz instrukcję obsługi dla: administratorów i użytkowników systemu W ramach prac dla Etapu I Wykonawca dostarczy i zainstaluje: system w wersji 1.0 w skład, którego wchodzi: Relacyjna baza danych Portal internetowy Eksport danych o zgłoszeniach i operatach Import danych o zgłoszeniach i operatach Moduły synchronizacji baz danych 6

7 Repozytorium dokumentów Wersja 1.0 oznacza pierwszą wersję instalacyjną zgodną z warunkami technicznymi określonymi w punkcie 2.7 budowa systemu W ramach prac testowych w wersji 1.0 zostaną przeprowadzone testy zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę a zaakceptowanym przez Zamawiającego uwzględniające wymagania: funkcjonalne, wydajnościowe założone w planie testów oraz kompletność określoną w Warunkach Technicznych W celu przeprowadzenia testów przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie z obsługi systemu w wersji 1.0 dla pracowników i administratora systemu W ramach prac dla Etapu II należy wykonać archiwizację zasobu obejmująca następujące materiały: dokumenty z operatów technicznych zaliczone do zasobu bazowego, szkice katastralne zszyte w tomy, księgi parcel różnej grubość wymagające naprawy introligatorskiej, zeskanowane przez Zamawiającego dokumenty stanowiące zasób użytkowy w ilości ok kartek w formacie A Zamawiający oszacował ilości stron w operatach na podstawie wybranej losowo próby Poniższe szacunkowe ilości kształtują wielkość zamówienia w ramach archiwizacji dokumentacji zasobu: 1.Skanowanie dokumentów strona-a4 strona A3 strona A Wprowadzenie metadanych dla dokumentów strona Indeksacja dokumentów operat Wprowadzanie metadanych dla map arkusz Indeksowanie map arkusz Obróbka introligatorska 35 tomów formatu A-3 kartka A Ilość i rodzaj jednostek w zakresie archiwizacji może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac w ramach Etapu II, Rozliczanie zakresu wykonanych prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości w oparciu o ceny jednostkowe Proces archiwizacji zasobu Parametry skanowania 7

8 Mapy czarno-białe: Rozdzielczość: 400 dpi, Format zapisu pliku: GEOTIFF lub TIFF z podaniem georeferencji, z kompresją CITT G4 lub RLE Mapy kolorowe: Tryb skanowania: RGB 24 bity/piksel Rozdzielczość: 400 dpi, Format zapisu pliku: GEOTIFF lub TIFF z podaniem georeferencji, z kompresją JPEG Pozostałe dokumenty (materiały wchodzące w skład dokumentacji technicznej, opisy, teksty): Tryb skanowania: RGB 8 bitów/piksel, Rozdzielczość: 300 dpi, Format zapisu pliku: JPG,.PDF Proces skanowania Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane przez Wykonawcę do skanowania w sposób, zapobiegający ich zniszczeniu przy przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie kserokopii, skanowanie na szybie lub w specjalnych foliach zapobiegających uszkodzeniu dokumentu) Skopiowane dokumenty w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń i deformacji. Dokumenty zawierające istotne elementy treści wyróżnione w kolorze powinny zostać zarchiwizowane z zachowaniem oryginalnych kolorów. Pozostałe dokumenty należy zarchiwizować w postaci czarno-białej Wykonawca zobowiązany jest rozszyć dokumenty (jeżeli ich jakość na to pozwala) pozbawiając wszelkich elementów uniemożliwiających przetworzenie wersji analogowej do wersji cyfrowej. Jeżeli nie jest możliwe rozszycie dokumentów (np. mogłoby to spowodować zniszczenie dokumentu) Wykonawca jest zobowiązany zeskanować dokument w takiej postaci, w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej jakości i treści dokumentu W wyjątkowych przypadkach po akceptacji przez Zamawiającego dopuszcza się sporządzenie dokumentacji fotograficznej materiałów, które ze względu na swój zły stan techniczny nie mogą być poddane procesowi skanowania. Wymagane jest zachowanie rozdzielczości obrazu wynikowego minimum 150 dpi Dokumenty po archiwizacji należy skompletować wg stanu pierwotnego z zachowaniem kolejności stron jak i formy Skanowanie próbne Przed przystąpieniem do procesu skanowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbki zeskanowanych materiałów w celu ich akceptacji Materiały do skanowania próbnego przygotuje Zamawiający Próbki powinny być dostarczone w formie papierowej i elektronicznej, Wprowadzanie metadanych dla dokumentów i map, indeksacja map Sposób i elementy metadanych oraz indeksowania zostały opisany w wytycznych w poz.2.2 niniejszych warunków technicznych 8

9 2.2 Wytyczne dla realizacji Projektu SSTEM do elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjno-kartograficznego miasta Gdyni Wytyczne wersja 1.0 dla miasta Gdyni Zamawiający przedstawia wytyczne poszczególnych elementów struktury metadanych oznaczonych jako wersja Cel projektu W wyniku realizacji niniejszego projektu powstanie SSTEM zasilony danymi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni, którego celem jest udostępnianie danych przez Internet geodetom wykonawcom prac geodezyjnych Wymogi jakościowe i sposób opisu dokumentacji SSTEM ma spełniać wymogi jakościowe i być spójny w zakresie opisu dokumentacji metadanymi oraz sposobem działania z systemami, które powstały w ramach realizacji projektu w województwie pomorskim pod tytułem - "Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet" Przy opisie niniejszych wytycznych Zamawiający korzystał z materiałów dostępnych publicznie na temat ww. projektu Etapy prac w realizacji projektu Wszystkie etapy prac mają być zrealizowane wg niniejszych wytycznych oznaczonych jak wersja Etap I i III dotyczy budowy SSTEMU Etap II dotyczy archiwizacji zasobu SSTEM docelowy wersja Wykonawca musi dostarczyć SSTEM w wersji 1.1 zgodny z wytycznymi oznaczonymi jako wersja Z poziomu Internetu nie są dostępne zasoby źródłowe lecz ich repliki SSTEM ma być osadzony w ramach istniejącej infrastruktury w ośrodku Tabele przedstawiają opis poszczególnych elementów struktury metadanych. Definicja azwa Elementy pomocnicze/ Podelementy Adres Adres fizyczny Podmiotu. ie występuje samodzielnie, a tylko, jako podelement elementów Osoba i Instytucja. kod kod pocztowy poczta nazwa miejscowości - siedziby urzędu pocztowego odpowiednik cechy informacyjnej azwa miejscowości wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej miejscowość nazwa miejscowości, do której należy kierować korespondencję - odpowiednik cechy informacyjnej azwa miejscowości wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej ulica nazwa ulicy, placu lub innego obiektu precyzującego miejsce w miejscowości - odpowiednik cechy informacyjnej azwa ulicy wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej budynek numer budynku lub przy ulicy lub placu lub numer budynku w miejscowości - odpowiednik cechy informacyjnej umer porządkowy budynku wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej lokal numer lokalu w budynku - - odpowiednik cechy informacyjnej umer porządkowy lokalu wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 9

10 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej skrytka pocztowa skrytka w urzędzie pocztowym uwagi - informacje dodatkowe umożliwiające doprecyzowanie adresu w przypadku gdy nie jest to możliwe za pomocą pozostałych jego elementów kraj podelement określający kraj Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Pozwala zdefiniować w sposób usystematyzowany adres podmiotu. adres: określona w elementach nadrzędnych adres.kod: opcjonalna adres.poczta: opcjonalna adres.miejscowość: wymagana adres.ulica: opcjonalna adres.budynek: opcjonalna adres.lokal: opcjonalna adres.skrytka pocztowa: opcjonalna adres.uwagi - opcjonalna adres.kraj: wymagana adres: określona w elementach nadrzędnych adres.kod: nie adres.poczta: nie adres.miejscowość: nie adres.ulica: nie adres.budynek: nie adres.lokal: nie adres.skrytka pocztowa: nie adres.uwagi - nie adres.kraj: nie adres.kod: tekst adres.poczta: zgodnie ze sposobem zapisu dla cechy informacyjnej azwa miejscowości wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres.miejscowość: zgodnie ze sposobem zapisu dla cechy informacyjnej azwa miejscowości wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres.ulica: zgodnie ze sposobem zapisu dla cechy informacyjnej azwa ulicy wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres.budynek: zgodnie ze sposobem zapisu dla cechy informacyjnej umer porządkowy budynku wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres.lokal: zgodnie ze sposobem zapisu dla cechy informacyjnej umer porządkowy budynku wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres.skrytka pocztowa: tekst adres.uwagi - tekst adres.kraj: zalecane jest korzystanie z zewnętrznego słownika kodów krajów według 10

11 normy ISO 3166; azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Data Data zdarzenia związanego z data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu, uzyskaniem dokumentu lub daty skrajne zbioru dokumentów typ określenie rodzaju zdarzenia związanego z datą. czas pojedyncza data i czas zdarzenia. od - w przypadku potrzeby określenia przedziału czasu (dat skrajnych) - początek przedziału czasowego do w przypadku potrzeby określenia przedziału czasu (dat skrajnych) - koniec przedziału czasowego Cel wyodrębnienia Umożliwia wyszukiwanie dokumentów lub ich grupy według czasu zdarzeń z nimi związanych, Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu - data wymagane jest zapisanie daty stworzenia dokumentu, lub dat skrajnych dla grupy dokumentów, dla pozostałych typów daty opcjonalne. - data.typ wymagane - data.czas wymagany jeżeli nie występują data.od i data.do, nie może wystąpić razem z data.od i data.do - data.od jeżeli nie występuje data.czas wymagane łącznie z data.do, nie może wystąpić razem z data.czas - data.do jeżeli nie występuje data.czas wymagane łącznie z data.od, nie może wystąpić razem z data.czas data tak data.typ nie data.czas nie data.od - nie data.do nie data.typ słownik wartości typów daty powinien zawierać co najmniej: dostępnypo określa datę, od której dokument jest dostępny opublikowany data publikacji dokumentu stworzony data stworzenia dokumentu, uzyskany (otrzymany) data uzyskania dokumentu przez instytucję wysłany data wysłania do odbiorcy (adresata) zaakceptowany data zaakceptowania dokumentu zatwierdzony data po której treść dokumentu nie może być zmieniona zmodyfikowany data modyfikacji dokumentu dotyczy przypadku, gdy zmiany wprowadzane są do dokumentu i nie powodują zarejestrowania nowego dokumentu daty skrajne typ daty dla określenia przedziału czasowego dla grupy dokumentów data.czas czas jest zapisywany w formacie: -MM-DDThh:mm:ss.sTZD (np T19:20: :00) lub, lub -MM, lub -MM-DD gdzie: to 4 cyfry roku MM to 2 cyfry miesiąca (np. kwiecień to 04) DD to 2 cyfry dnia (np. 01) hh to 2 cyfry godziny (00 do 23) mm to 2 cyfry minut ss to 2 cyfry sekund s to cyfra określająca dziesiąte części sekundy TZD to znacznik strefy czasu (Z albo +hh:mm lub -hh:mm) 11

12 data.od jak data.czas data.do jak data.czas azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Dostęp Określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udostępnić dokument. 1. dostępność określenie, czy dokument lub metadane są dostępne 2. uwagi dodatkowe objaśnienia komu i na jakiej podstawie można udostępnić dokument, lub określenie przyczyny nieudostęniania 3. data data do której dokument lub grupa dokumentów są niedostępne (od kiedy są dostępne) w przypadku ograniczeń w dostępie Określenie zasad i warunków regulujących dostęp do dokumentów dostęp: wymagane dostęp.dostępność: wymagane dostęp.uwagi: opcjonalne dostęp.data: opcjonalne dostęp: nie dostęp.dostępność: nie dostęp.uwagi: nie dostęp.data: nie Słowniki, zapisu sposoby 1. dostęp.dostępność dopuszczalne wartości to: wszystko, metadane, niedostępne 2. dostęp.uwagi tekst 3. dostęp.data zgodnie z opisem elementu data, dopuszczalny typ daty to wyłącznie wartość dostępnypo azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, Format azwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu elektronicznego lub format dokumentu fizycznego opisanego w systemie informatycznym typ określenie typu pliku lub większego zasobu (zarówno fizycznego jak i elektronicznego) specyfikacja specyficzne dla danego typu formatu sposoby zapisu wielkość wielkość dokumentu. Posiada atrybut jednostka określający miarę wielkości Pozwala na ustalenie formatu i wielkości dokumentu. format: wymagane dla dokumentów elektronicznych format.typ: wymagane format.specyfikacja: opcjonalne format.wielkość: opcjonalne format.wielkość.jednostka: wymagane format: nie format.typ: nie format.specyfikacja: nie format.wielkość: nie format.wielkość.jednostka: nie format.typ: zaleca się dla dokumentów elektronicznych kodowanie za pomocą bazy 12

13 sposoby zapisu typów MIME. Dobrą praktyką powinno być zastosowanie jako referencyjnej bazy typów spisu zarejestrowanych MIME Media Types w IAA (http://www.iana.org/assignments/media-types/); dla dokumentów fizycznych zalecane jest stworzenie słownika referencyjnego używanego w danym podmiocie format.specyfikacja: tekst format.wielkość: tekst format.wielkość.jednostka: zalecane jest stworzenie słownika referencyjnego obowiązujących jednostek dla dokumentów fizycznych opisywanych w systemie informatycznym użytkowanym w danym podmiocie. Dla dokumentów elektronicznych obowiązujący jest 'bajt'. azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Grupowanie Wskazanie przynależności do zbioru dokumentów. - typ określenie typu grupy dokumentów, - kod numer albo ciąg znaków będący identyfikatorem grupy dokumentów. W danym kontekście (miejscu w strukturze obiegu dokumentów) wartość powinna być unikatowa - opis hasło klasyfikacyjne wykazu akt w przypadku sprawy; w przypadku grupy dokumentów innej niż sprawa - tekstowy opis grupy Pozwala na łączenie dokumentów w grupy. grupowanie opcjonalne (wymagane w przypadku przekazywania do archiwów państwowych dokumentów elektronicznych należących do spraw) grupowanie.typ wymagane grupowanie.kod wymagane grupowanie.opis wymagane grupowanie tak grupowanie.typ nie grupowanie.kod nie grupowanie.opis nie grupowanie.typ dla grupy będącej sprawą założoną zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt typ przyjmuje wartość = znak sprawy. grupowanie.kod - dla grupy będącej sprawą założoną zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt kod przyjmuje wartość zgodną z przyjętym w podmiocie sposobem znakowania spraw grupowanie.opis dla grupy będącej sprawą założoną zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt hasło klasyfikacyjne wykazu akt odpowiadające pozycji tego wykazu użytej do nadania znaku sprawy Definicja azwa Elementy pomocnicze/ Podelementy Identyfikator Jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik dokumentu, który umożliwia jego identyfikację. typ określenie rodzaju identyfikatora pozwalające odróżnić od siebie identyfikatory nadane przez różne podmioty wartość ciąg znaków będący wartością identyfikatora. W danym kontekście wartość powinna być unikatowa podmiot element określający kto używa tego identyfikatora (kto stworzył dany typ identyfikatora). 13

14 Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Umożliwia jednoznaczną identyfikację dokumentów. Pozwala na szybkie odnalezienie tego samego dokumentu w różnych zbiorach. Daje możliwość tworzenia powiązań (relacji) między dokumentami. identyfikator: wymagane, identyfikator.typ: wymagane identyfikator.wartość: wymagane identyfikator.podmiot: opcjonalne identyfikator: tak identyfikator.typ: nie identyfikator.wartość: nie identyfikator.podmiot: nie identyfikator.typ tekst; dla standardowych typów identyfikatorów określonych w normach międzynarodowych lub przepisach prawa - właściwa nazwa identyfikatora identyfikator.wartość właściwa dla danego typu wartość identyfikatora identyfikator.podmiot zgodnie z definicją elementu Podmiot azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Dodatkowe objaśnienia Wymagalność Powtarzalność Instytucja Ciało zbiorowe, np. urząd, organizacja, przedsiębiorstwo. Podelement elementu Podmiot. - id identyfikator instytucji; posiada atrybut typ - nazwa pełna nazwę instytucji - adres element adres określający adres fizyczny instytucji - kontakt określenie sposobu kontaktowania się z instytucją, posiada atrybut typ - jednostka element Jednostka definiujący podjednostkę lub komórkę organizacyjną Pozwala opisać dane instytucji identyfikujące ją. Element nie występuje samodzielnie, a tylko jako podelement elementu Podmiot lub Instytucja. instytucja: określona w elemencie Podmiot instytucja.id: opcjonalne (dla identyfikatorów określonych w przepisach prawa wymagane) instytucja.id.typ: wymagane instytucja.nazwa: wymagane instytucja.adres: opcjonalne instytucja.kontakt: opcjonalne instytucja.kontakt.typ: wymagane instytucja.jednostka: opcjonalne instytucja: określona w elemencie podmiot. instytucja.id: nie 1 instytucja.id.typ: nie instytucja.nazwa: nie instytucja.adres: nie instytucja.kontakt: nie 2 instytucja.kontakt.typ: nie 1 sygnalizowana do rozpatrzenia opcja wprowadzenia powtarzalności elementu 2 sygnalizowana do rozpatrzenia opcja wprowadzenia powtarzalności elementu 14

15 instytucja.jednostka: nie Słowniki, sposoby zapisu instytucja.id zgodnie ze standardym określonym przez typ jeżeli typem id jest IP to odpowiednik cechy informacyjnej umer identyfikacji podatkowej (IP) wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej instytucja.id.typ nazwa identyfikatora określonego w przepisach prawa jednoznacznie identyfikującego instytucję np. IP, dla instytucji nieposiadających takiego identyfikatora określenie identyfikatora używanego w systemie informatycznym instytucja.nazwa tekst instytucja.adres zgodnie z definicją elementu Adres instytucja.kontakt zgodnie ze standardem określonym przez typ kontaktu instytucja.kontakt.typ zalecane stworzenie słownika typów podstawowych, powinien on zawierać, co najmniej wartości: telefon, faks, instytucja.jednostka zgodnie z definicją elementu Jednostka azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Jednostka Jednostka lub komórka organizacyjna instytucji. Podelement elementu Instytucja. nazwa pełna nazwa jednostki/komórki organizacyjnej adres adres fizyczny jednostki/komórki organizacyjnej (jeśli inny niż adres instytucji do której należy) kontakt określenie sposobu kontaktowania się z jednostką/komórką organizacyjną, posiada atrybut typ poziom określenie poziomu jednostki/komórki w strukturze organizacyjnej jednostka element Jednostka definiujący podjednostkę lub komórkę organizacyjną pracownik element Pracownik definiujący osobę w instytucji Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Pozwala opisać dane jednostki organizacyjnej identyfikujące ją. jednostka: opcjonalne jednostka.nazwa: wymagane jednostka.adres: opcjonalne jednostka.kontakt: opcjonalne jednostka.kontakt.typ: wymagane jednostka.poziom: opcjonalne jednostka.jednostka: opcjonalne jednostka.pracownik: opcjonalne jednostka: nie jednostka.nazwa: nie jednostka.adres: nie jednostka.kontakt: nie 3 jednostka.kontakt.typ: nie jednostka.poziom: nie jednostka.jednostka: nie jednostka.pracownik: nie jednostka.nazwa tekst jednostka.adres zgodnie z definicją elementu Adres jednostka.kontakt zgodnie ze standardem określonym przez typ kontaktu 3 sygnalizowana do rozpatrzenia opcja wprowadzenia powtarzalności elementu 15

16 jednostka.kontakt.typ zalecane stworzenie słownika typów podstawowych, powinien on zawierać, co najmniej wartości: telefon, faks, jednostka.poziom tekst jednostka.jednostka zgodnie z definicją elementu Jednostka jednostka.pracownik zgodnie z definicją elementu Pracownik Definicja azwa Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Język Kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO kod kod określający język Wymagalność III.3.1 język: opcjonalne język.kod: wymagane Pozwala na zawężenie wyszukiwania do treści w konkretnym języku Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu język: tak język.kod: nie język.kod kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO Definicja azwa Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Kwalifikacja Kategoria archiwalna dokumentu oraz informacje o tym, kto i kiedy nadał kategorię. kategoria kategoria archiwalna data data nadania kategorii archiwalnej, podmiot element Podmiot określający osobę lub instytucję odpowiedzialną za nadanie kategorii archiwalnej Pozwala na określenie, jak długo dany dokument powinien być przechowywany, oraz czy i kiedy zostanie przekazany do archiwum historycznego. Umożliwi łatwe ustalenie, jakie materiały można ze zbiorów w danym roku wycofać, dla jakich trzeba ustalić ponownie kategorię archiwalną, a jakie podlegają obowiązkowi przekazania do archiwum historycznego. kwalifikacja: opcjonalne (wymagane dla podmiotów stosujących do kwalifikacji dokumentów jednolity rzeczowy wykaz akt) kwalifikacja.kategoria: wymagane kwalifikacja.data: wymagane kwalifikacja.podmiot: wymagane Powtarzalność Słowniki,sposoby zapisu kwalifikacja: nie kwalifikacja.kategoria: nie kwalifikacja.data: nie kwalifikacja.podmiot: nie kwalifikacja.kategoria: zgodnie z wykazem akt kwalifikacja.data: Format -MM-DD gdzie to cztery cyfry określenia roku, MM to dwie cyfry określenia miesiąca (04 dla kwietnia) a DD to dwie cyfry określenia dnia w dacie kwalifikacja.podmiot: zgodnie z definicją elementu Podmiot 16

17 Definicja azwa Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Odbiorca Podmiot, do którego dokument jest adresowany. podmiot rodzaj pozwala na odróżnienie głównego odbiorcy dokumentu od odbiorców otrzymujących dokument do wiadomości Pozwala na identyfikację odbiorcy odbiorca: wymagane jest podanie co najmniej jednego odbiorcy (o ile istnieje) odbiorca.podmiot: wymagane odbiorca.rodzaj: wymagane odbiorca: tak odbiorca.podmiot: nie odbiorca.rodzaj: nie Słowniki, zapisu sposoby odbiorca.podmiot: zgodnie z definicją elementu Podmiot odbiorca.rodzaj: lista dopuszczalnych wartości: główny, do wiadomości azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Opis Streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu. Pozwala użytkownikowi na podjęcie decyzji, czy odnaleziony dokument lub zasób jest dla niego interesujący. Może być uzupełnieniem tytułu, jeśli w zwięzłej formie trudno jest określić zawartość dokumentu. W przypadku braku lub nieprawidłowo określonej tematyki (zwłaszcza dla zasobów nietekstowych) ułatwia wyszukiwanie. opis opcjonalne opis nie opis tekst azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Osoba Osoba fizyczna. Podelement elementu Podmiot. id jednoznaczny identyfikator osoby, posiada atrybut typ jeżeli typem id jest PESEL to odpowiednik cechy informacyjnej umer PESEL wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej nazwisko nazwisko osoby pseudonim lub przydomek odpowiednik cechy informacyjnej azwisko-człon wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej imię imiona osoby odpowiednik cechy informacyjnej Imię wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej adres podelement opisujący fizyczny adres osoby 17

18 kontakt określenie sposobu kontaktowania się z osobą (telefon, , faks,...), posiada atrybut typ Cel wyodrębnienia Dodatkowe objaśnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Pozwala opisać dane osoby fizycznej identyfikujące ją. ie występuje samodzielnie a tylko, jako podelement elementu Podmiot osoba: określona w elemencie Podmiot osoba.id: opcjonalne osoba.id.typ: wymagane osoba.nazwisko: wymagane osoba.imię: opcjonalne osoba.adres: opcjonalne osoba.kontakt: opcjonalne - osoba.kontakt.typ: wymagane osoba: nie osoba.id: tak (ale każdy id musi mieć różny typ) osoba.id.typ: nie osoba.nazwisko: nie osoba.imię: nie osoba.adres: nie 4 osoba.kontakt: tak osoba.kontakt.typ: nie osoba.id zgodnie ze standardem określonym przez atrybut typ osoba.id.typ nazwa identyfikatora określonego w przepisach prawa jednoznacznie identyfikującego osobę np. PESEL, IP, dla osób nieposiadających takiego identyfikatora określenie identyfikatora używanego w systemie osoba.nazwisko tekst, nazwiska wieloczłonowe łączone znakiem (minus), bez spacji osoba.imię tekst, poszczególne imiona oddzielone od siebie spacją osoba.adres zgodnie z definicją elementu Adres osoba.kontakt zgodnie ze standardem określonym przez atrybut typ osoba.kontakt.typ konieczne jest stworzenie słownika typów podstawowych, sugerowany słownik powinien zawierać co najmniej wartości: telefon, faks, azwa Definicja Podmiot Jednostka (osoba fizyczna, instytucja), która może być stroną w jakiejś czynności związanej z dokumentem (tworzenie, odbieranie, akceptacja, podpisywanie, łączenie w grupy). ie występuje samodzielnie, a tylko jako podelement jednego z elementów: Odbiorca, Identyfikator, Lokalizacja, Twórca Elementy pomocnicze/ Podelementy osoba instytucja Cel wyodrębnienia Pozwala w ujednolicony sposób opisywać osoby i/lub instytucje pełniące role w tworzeniu i obiegu dokumentów. 4 sygnalizowana do rozpatrzenia opcja wprowadzenia powtarzalności elementu 18

19 Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu podmiot: wymagalność zależy od elementu, w którym występuje podmiot.osoba, podmiot.instytucja: dokładnie jedno z dwu musi wystąpić. podmiot: powtarzalność zależy od elementu, w którym występuje podmiot.osoba: nie podmiot.instytucja: nie podmiot.osoba zgodnie z definicją elementu Osoba podmiot.instytucja zgodnie z definicją elementu Instytucja azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Pracownik Pracownik instytucji. Podelement elementu Instytucja. id identyfikator pracownika w danej instytucji nazwisko nazwisko osoby pseudonim lub przydomek odpowiednik cechy informacyjnej azwisko-człon wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej imię imiona osoby odpowiednik cechy informacyjnej Imię wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej kontakt określenie sposobu kontaktowania się z osobą (telefon, , faks,...), posiada atrybut typ funkcja - podelement określający funkcję (stanowisko) osoby w instytucji Pozwala opisać dane identyfikujące pracownika instytucji odpowiedzialnego za czynności przy tworzeniu i obiegu dokumentów. pracownik: opcjonalne pracownik.id: opcjonalne pracownik.nazwisko: wymagane pracownik.imię: opcjonalne pracownik.kontakt: opcjonalne pracownik.kontakt.typ: wymagane pracownik.funkcja: opcjonalne pracownik: nie pracownik.id - nie pracownik.nazwisko: nie pracownik.imię: nie pracownik.kontakt: tak pracownik.kontakt.typ: nie pracownik.funkcja: nie pracownik.id zgodnie z przyjętą w instytucji zasadą tworzenia identyfikatorów pracownik.nazwisko tekst, nazwiska wieloczłonowe łączone znakiem (minus), bez spacji pracownik.imię tekst, poszczególne imiona oddzielone od siebie spacją pracownik.kontakt zgodnie ze standardem określonym przez atrybut typ pracownik.kontakt.typ konieczne jest stworzenie słownika typów podstawowych, sugerowany słownik powinien zawierać co najmniej wartości: telefon, faks, pracownik.funkcja - tekst 19

20 azwa Definicja Uprawnienia (Prawa) Wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumentem. Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Pozwala na określenie, kto ma prawo użytkować, kopiować, rozpowszechniać, publikować lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z części lub z całości dokumentu. Dodatkowe 0bjaśnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu uprawnienia: opcjonalne uprawnienia: tak uprawnienia tekst azwa Definicja Elementy pomocnicze/ Podelementy Cel wyodrębnienia Wymagalność Powtarzalność Słowniki, sposoby zapisu Relacja Określenie bezpośredniego powiązania z innym dokumentem i rodzaju tego powiązania. identyfikator element Identyfikator określający zasób lub dokument z którym dany zasób (dokument) pozostaje w relacji typ określenie charakteru relacji Pozwala na odnalezienie kontekstu dokumentu czyli dokumentów, które są bezpośrednio powiązane z danym dokumentem. a przykład kolejnych wersji tego samego dokumentu, dekretacji dokumentu, dokumentów cytowanych w dokumencie dokumentów składających się z innych dokumentów (załączników do dokumentów) itd. relacja: opcjonalne relacja.identyfikator: wymagane relacja.typ: wymagane relacja: tak relacja.identyfikator: nie relacja.typ: nie relacja.identyfikator zgodnie z definicją elementu Identyfikator relacja.typ Standardowe typy relacji powinny być ujęte w słownik zawierający co najmniej następujące typy relacji: maformat, jestformatem określa, że dokument jest wierną kopią treści dokumentu zapisaną w innym formacie. mawersję, jestwersją określa, że jeden z dokumentów jest wcześniejszą wersją drugiego. Jeśli dokument A mawersję dokument B to dokument A jest wcześniejszą wersją B. Dla typu jestwersją zachodzi pełna analogia tylko w drugim kierunku. maczęść, jestczęścią określa, że dany dokument składa się z wielu dokumentów (np. dokument z załącznikami). maodniesienie, odnosisiędo określa, że jeden z dokumentów ma odniesienie do drugiego np. poprzez cytat, referencje. maźródło do określenia dokumentu źródłowego danego dokumentu. 20

Projekt - wersja 03c z dnia 14 listopada 2006 (w stosunku do wersji 03b usunięte tylko nieprawidłowe style formatowania)

Projekt - wersja 03c z dnia 14 listopada 2006 (w stosunku do wersji 03b usunięte tylko nieprawidłowe style formatowania) 1. Definicje Struktura metadanych jest oparta o trzy poziomy: - elementy, -, - atrybuty. Każdy element, podelement lub atrybut to składniki metadanych. Elementem metadanych jest najwyższy składnik, który

Bardziej szczegółowo

A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny)

A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Załącznik nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Lp. Nazwa elementu Sposób zapisu Wymagalność* Powtarzalność 1 Oznacze nadawcy przesyłki,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH STRUKTURY METADANYCH A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej 1 Oznacze podmiotu odpowiedzialnego za treść przesyłki, w tym:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno kartograficznych związanych z : Archiwizacją baz danych-przetworzeniem zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej operatów

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz miasto Swarzędz, województwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Stęszew, gmina Stęszew, województwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE 1 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dot. Wykonania informatyzacji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. Spis treści : 1.Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Rozbudowa aplikacji w ramach istniejących programów w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1 Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych Wersja 2.1 Lipiec 2014 1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/ekspresami Pieniężnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP MODUŁU OSR JAKO CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Struktura danych osobowych programu E-Urząd

Struktura danych osobowych programu E-Urząd Struktura danych osobowych programu E-Urząd Wersja 1.0 Damian Barczyk Spis treści ZAKRES DOKUMENTU...1 PRZEPŁYWY DANYCH...1 ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH...2 Schemat struktury danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci Załącznik nr 5 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dotyczące informatyzacji części dokumentów zasobu geodezyjnokartograficznego w PODGiK w Nysie oraz zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapa numeryczną I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 42367-2017 z dnia 2017-03-13 r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37576-2017 Data: 06/03/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4.

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4. WARUNKI TECHNICZNE Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek. I. DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy.

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy. Arkusz Optivum Przechowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy z wykorzystaniem repozytorium arkuszy Jeśli program Arkusz Optivum funkcjonuje jako moduł aplikacji Sigma, to arkusze organizacyjne przygotowane

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo